SCHOONHOVENSCHE COURANT. iwijk. WEEKBLAD STITIE. r. 141. VOOR DE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWRARD. 1872. ZONDAG 10 MAART. iN DIENST [aart 1872. NSTBODE, ed kunnende koken, strij- igten. lx>on 70,be- letters A. K. P., aan het (2571) Ml.™,rï,(HM,OW. Serien, uit te geven in celen van rcnupEN, (HOEN EN DEN BOUW VAN JERWOONUUIZEN STERDAM. BINNENLAND. FE MIN. •TBODE, BUITENLAND. daverend S. W. N. van NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers» PRIJS DEZER COURANT: Voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,60. Franco per po«t- 0,70. iluÖ-F. directie. PRIJS DER ADVERTENTIE* Van 1 tot 5 regels0,50. Iedere regel meer- 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco. im, terwijl de raster dam of -(2559) N, benevens Voorwaarden, er te' een dorp nabij i UTmisteriëSlé Resolutie, 1871, No. 64. tudende Honderd en Vüttta Prijien. n hooger bedrag dan den PENDE, en dus r Nieten. in DUIZEND BURGER- sr waarde van VIJF DÜI- aet inbegrip van Ghonu Brdam, wordt uitgegeven lD splecing, Advocaat te Amsterdam. terden.) r post f 1,15. VAN NOOTEN. (2660) Men meldt dat Z. M. de Koning in den loop d«maand Mei een bezoek zal breut-, gen aan de provinciën Groningen en Friesland en in de maand Juli aan Drenthe. Door hoofdingelanden van de Vijfheerenlanden is de volgende voordracht on gemaakt ter benoeming van een hoogheemraad de heeren H. de Vor Cz. te VianenC. de With te Heicop en F. A. de Leeuw te Schoonrewoerd. Te Gouda is door de ingezetenen voorde som van ruim ƒ1800 ingeschreven tot het houden van feestelijkheden op 1 April e. k. TeOuderkerk a/d IJsel zal ter eere van den len April een schoolfeest gehouden wor den. Te Krimpen a/d IJsel tracht men tot het zelfde doel werkzaam te zijn. Uit Krimpen a/d Lek verneemt men geruchten van een schitterenden optocht. Bij de feesten te Brielle zal Prof. M. de Vries uit Leiden als feestredenaar optreden. Uit Breda meldt men: Er ko men alhier nog steeds zoovele vreemdelingen, om den Graaf van Chambord hunne opwachting te maken, dat het logement de Kroon hun allen geen logies kan verschaffen. Naar menverneemt, zal het fregat met stoonjvermogenAdmiraal van Wassenaer, dat naar zee is gegaan, ter plaatse zijner bestem ming, aan de kust van Guinea, zich vereenigen met nog twee daar reeds aanwezige schroef-stoom- schepen der Kon. Ned. Marine. De aldus sa mengestelde divisie, bestemd ter bescherming van de overdracht der kust aan Engeland, dat daarmede over vrij aanzienlijke land- en zee macht beschikt, is bemand met 750 koppen. Eergister-middag ten 2éure werd in de Binnenrotte te Rotterdam de laatste paal voor den spoorweg ingeheid. De heitoestel en de paal waren netjes versierd. Onder een daverend hoerahzakte de paal. Door hh. Gedeputeerde Staten van Utrecht is goedgekeurd het besluit van den raad der gemeente Willige-Langerakregelende de opheffing en het doen vervallen van het bur gerlijk armbestuur van Zevender in deze gemeente. 5 Maart herdacht de heer J. P. H. Nourissen te Waddinxveen zijne 50-jarige betrek ken 1°. Mei of eerder, een tSKNECHT, ISTEREN, Mr. Bakker (2573) t gevraagd eeue gesonde letter C, bij den Boekhan- M LOTZ te Botterdam. (2567) AN - SCHEPP te Schoon- fei eene intig jaren, die goed kan udres, in persoon of franco tand adres. (2559) wordt op In den Iftatsten tijd komen te Parijs bui tengewoon veel zelfmoorden voor. De Morgue is te kleinom de lijken te bevattendie uit de Seine opgehaald wordën, en geen dag gaat er om, of men hoort van nieuwe gevallen. De krankzin nigengestichten zijn ook voller dan ooit te voren. Vele doctors ziin van meeningdat die vermeer dering van zelfmoordenaars en krankzinnigen te wijten is aan de politieke rampen die Frankrijk getroffen hebben. Dit wordt eenigszins bevestigd door het feitdat van de gevangen gehouden communalisten twee percent krankzinnig gewor den zijn. Nabij Berlijn zal een prachtige voorstad worden gebouwd. Volgens het bouwplan dat den Keizer reeds voorgelegd en door Z. M. goed gekeurd is, zullen er 20 straten en 5 groote pleinen wordeni aangelegd wier namen herinne ren zullen aan den jongsten oorlog. Het onderzoek naar de capitulatie van Metz loopt ten einde en de gevolgtrekkingen van het bericht der commissie zijn zeer ongunstig voor maarschalk Bazaine. Door zijn gebrek aan ener gie, zijne onverschilligheid voor de algemeene be langen des landszou men de opeenvolging van fouten en tekortkomingen kannen verklaren die tot de capitulatie leidden. Daar verschillende zware fouten overtredingen der militaire regle menten vormen zoo is men van meeningdat de commissie van onderzoek den maarschalk voor een krijgsraad moet doen terecht staan. In de Judengasse te Frankfort zijn in de vorige week twee huizen ingestort, waarbij ver scheidene personen zijn omgekomen. Men meldt omtrent dit ongeval het volgende: Het blijkt, dat het ongeluk alleen is te wijten aan de na latigheid der Frankfortsche bouwmeesters. De stad koopt nl., om de nauwe, donkere Juden gasse weg te krijgen, langzamerhand de huizen in die straat op en breekt ze af. De nu in gestorte woningen waren door het af breken van de naastgelegene van eiken steun beroofd en de storm, die er langs woedde, deed ook geen goed aan de zaak. Het eene huis was reeds door de inwoners verlaten, maar het andere het eigen dom van den schoenmaker Schilferzoo be volkt als een huis in eene achterbuurt maar zijn kan. Schilfer had reeds den vorigen dag aan gifte gedaan van den bouwvallige/» toestand van zijn huis en men had hem beloofd een onder zoek in te stellen. Men kwam te laat. Volgens de laatste berichten zijn 18 perso nen dood en 12 meer of minder erg gewond. Allertreurigst is de geschiedenis van eene moeder met vier kinderendie bij dit ongeluk zijn om gekomen. Zij had nog den vorigen dag aan den magistraat eenige ondersteuning verzocht om niet met hare kleinen te verhongeren. Zij ontving de toezegging, dat men haar zou helpen en ging getroost naar het huis, dat haar en haar kroost den volgenden morgen onder zijn puin begroef. De vrouw van den huisbaas Schafer heeft 28 uren onder ’t puin begraven gelegen en is als door een wonder den dood ontkomen. Toen het huis instortte, was zij in de keuken. Zij wilde vluchtenmaar viel op den rug boven eene kel deropening. Dit was haar geluk. Op hare beenen viel een balk en ook den eenen arm kon zij niet bewegenmaar zij kon althans vrij adem halen. Haar roepen werd den eersten dag niet gehoord, maar toen men het den volgenden dag opmerkte, werden alle pogingen tot redding in *t werk gesteld. Zij gelukten en de ongelukkige vrouw, die eerst in flauwte was gevallen, kwam spoedig weer bij en werd naar het hospitaal ge transporteerdwaar het bleek, dat de verwon dingen niet ernstig waren. De correctioneele rechtbank te Antwerpen heeft Woensdag een begin gemaakt met de behan deling der gedingen van een twaalftal personen die wegens de wanordelijkheden tijdens bet ver blijf van den graaf van Chambord te dier stede \ervolgd worden. Een is wegens het inwerpen van drie ruiten tot drie gevangenisstraffen van ééne maanden een zekere van Campwegens het dragen van verboden wapenen (een dolkmes)tot eene geldboete van 100 fr. veroordeeld. king 'als genees- en heelmeester binnen die ge meente. Namens gemeente en ingezetenen werden hem kostbare geschenken aangebodenterwijl daarenboven nog velen door bijzondere geschenken van hunne belangstelling en hoogachting voor den waardigen geneesheer blijken gaven. Op de markt te Gorinchem zijn 11. Maandag weder 5 boerinnen bekeurd, we* gens te lichte wicht der boter. Allen hebben de daarop gestelde boete van /10 voldaan. Nabij Amersfoort is grond aan gekocht voor de oprichting eener beetwortel-sui* kerfabriek. Dat het departement Krimpen a/d Lek van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen er naar streeft om werkelijk nuttig te zijn voor de volksklasse, is onlangs weder geble ken, toen het besloten heeft om nog vóór het einde van dezen winter een proef te nemen met het houden van volksvoordrachtenten einde daarmede bij welslagen in vervolg van tijd gere geld voort te gaan. Reeds is er eene voordracht ge- hooden door DumM, Voorzitter van het Departementwelke aan aller verwachting heeft voldaan. Een vijftigtal hoorders waren opgekomen, en hebben met de meeste aandacht geluisterd naar de keurige voordracht van LauriUards u Een tocht naar Sedan." Voor het einde dezer maand zal er nog eene voorlezing gehouden worden. Het depar tement is daarbij van T beginsel uitgegaan om den toegang niet gratis open te stellende prijs is echter slechts vijf cents, waarvoor nog een glas bier ver strekt wordt. Het gemeentebestuur heeft welwil lend het gebruik van het schoollokaal afgestaan. De laatste vergadering van het Departement ia hierin van de andere onderscheiden geweest, dat er in plaats van een spreker een spreekster opge treden ishl. mejufvrouw Boogaerdgewezen onderwijzeres van Giesendam, die een schoone voordracht hield over het arbeidsveld der vrouw. De fabrikanten te Enschedé gaven voor eenige dagen een navolgenswaardig voor beeld. Overtuigd van het groote nutdat ruime en doelmatige schoollokalen voor opvoeding en onderwijs opleverenstelden zij eene som van ongeveer 8006 beschikbaar voor een nieuw schoolgebouw. Door hunne krachtige bemoeiin gen neemt het aantal kinderen op de fabriek- school dan ook voortdurend toe. LI. Dinsdag vond te Goaderak een droevig ongeluk plaats. Een knaapje van drie jaar, dat bij de woning en de werkplaats van zijn vader speeldegeraakte in een sloot en werd, toen de vader op ’t geroep der bij zijnde kinderen kwam aanijlen, door dezen er levenloos uitgehaald. Dinsdag-avond had aan het Pa- pendrechtsche-veer het volgende plaats. De heer H., kaashandelaar, kwam met zijn rijtuig, be spannen met 2 paarden, uit de Alblasserwaard en bevond zich daarmêe in de ponttoen de paar den eensklaps schrikten en doorgingen, de pont uit in den snelstroomenden vloed. Gelukkig be vond zich niemand in het rijtuig en heeft geen persoonlijk ongeval plaats gehad. Een der paar den zegt menis meer dood dan levend opge baald, terwijl het andere met het rijtuig in der diepte is verdwenen. lede in: 25Pr.A/5,000,— 100 o -2,000, 200 v -1,000,— 4,998,650 v u - 1,1 zijn door tusschenkomst van rionairs in Effecten en Boek- terwijl de Voorwaarden in >nts m de meeste Boekwin- inïstratie betreffende, kunnen ;n aan het adres van den Heer der, Kloveniersburgwal bij te Amsterdam, terwijl de leniging te A mate: tforden afgedragen. N, benevens Voor» ÓÈGK, Schoonhoven.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1