Mi MIN. BINNENLAND. m ADVERTENTIËN. A. I H. HIJMANS te Gorinchem TE KOOP: TE KOOP: Moordreel Rotterdam ZtfmW geheel ij MERS, g Koeijenej ineerigt v BERGE? grooten ter groot' Centiaren gemeente tion Moo fll op eei Te mi ningen, i riet genoten TQorUtaxi) Romen, 1I6V01II 19-jarigen leeftijd als onderwijzer aangesteld, vroeg en verkreeg Scheer, 11a 40-jarigen dienst een welverdiend eervol ontslag, en weid spoedig tot lid van den gemeenteraad en kort daarna door zijne medeleden tot wethonder gekozen wel een bewijs dat hij zeer geacht en gezien was. Het ongeval, den heer Hordijk, kaaskcoper te Dordrecht11. Dinsdagavond aan het Papendrechtache veer overkomen, is in de couranten niet juist gemeld. Wegens de duisternis had de heer H. niet alleen het rijtuig verlaten maar ook de paarden uitgespannen. Deze echter door het geraas van de vooruitvarende stoomboot schichtig gewordendrongen tegen het rijtuig en stortten daarmede in den snelstroomenden vloed. Ook het nog levend opgehaalde paard is twee dagen later aan de gevolgen van bekomen wonden gestorven. Genoemde heer heeft bij dit ongeval behalve het rijtuig twee prachtige paarden ver loren. Te Vianen is Donderdag-nacht de grutterij van den heer Vos van Zaliugen een prooi der vlammen geworden met bijna al wat zich daarin bevond. Paardwagen en geit zijn alleen gered. Hoewel het gebouw verzekerd was, is het verlies nog zeer aanzienlijk. De oorzaak van den brand is onbekend. De algemeene begrooting van het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, over 1872/78, welke door dijkgraaf en hoog- heemradeu is aangeboden en in de vereenigde vergadering van 3 April in beraadslaging zal komen, is geraamd op ontvangst van ƒ71482,42 eu in uitgaaf van ƒ71482; batig slot ƒ0,42. De omslag is geraamd op 4,55 de Hektare. Tot groot ongerief van het rei zend publiekheeft de stoomboot Zederik I varende van Gonnchem naar Vianen, vice versa, reeds sedert 14 dagen haren dienst gestaakt terwijl men vreest, dat die dienst met meer hervat zal worden. De Rederijkerskamer //Borger" te Oudewater, door flinke bijdragen der inge zeten^ hiertoe in staat gesteld is voornemens om. in de eerste week van April e. k., in het lokaal der openbare school, door de gemeente welwillend af te staan, ook Oudewater het heu gelijke tijdstip der grondlegging van de vrijheid en onafhankelijkheid vaü ons vaderland in her innering te brengen door het, door een der leden dier kamer vervaardigd, gelegeuheidstoo- neelstuk //De inneming van Den Briel en de Watergeuzen" op te voeren. Niettegenstaande men bijna den geheelen winter door de opeenvolgende werkzaam heden heeft kunnen verrichtenheerscht thaus in de omstreken van Gorinchem zulk eene drukte met den veldarbeiddat ook bij dit werk hooger loon zal moeten worden uitgeloofd om de noodige arbeiders te bekomen. Het poten van aardappelen is in vollen gang. Bijna algemeen begint men van poters te verwisselen en zich toe te leggen op het verkrijgen van gezonde, volkomeneen kiemkrach- tige poters. De ondervinding heeft geleerddat de moeite eu kostendaaraau besteedruime belooning vinden in betere opbrengst. Het parelsnoer, afkomstig van de ex-keizerin van Frankrijk, zal op 9 April te Amsterdam publiek worden verkocht. Zaterdag 9 Maart werd door de Rederijkers-kamer: eVooruitgang", te Stolwijk, eene voorstelling gegeven. Zoowel de opgevoerde stukken als het spel der heeren leden voldeden ^uitmuntend, en gaven blijk van den goeden smaak en de juiste opvatting der voor te stellen karakters. Wij hopen, dat het gezelschap steeds in bloei moge toenementer verspreiding van kennis en aankweeking van edele gevoelensdie helaas bij velen nog zoo bot of door kroegwalm geheel verstompt zijn. Het schoollokaalbereid willig tot bedoelde voorstelling door het bestuur afgestaan, was overvol. Een 800-tal plaatsen waren bezet. De Ssteof laatste vergadering der vereeniging: Winterlezingen" te Berg-Ambacht werd op Donderdag 11. gehoudenwaarbij de heer A. van Noortwijk van Ammerstol als spreker optrad. De 8-jarige C. de Groot te Hoornaar heeft heden reed* een spreenwen-ei gevonden en aan ver schillende personen vertoond. —•Donderdag is van de werf de Hoop, van den heer C. van der Gieseen te Krimpen &/d IJael, met goed gevolg te water geloopen een ijzeren rijnschip, genaamd Sieger, groot 800 last, voor de heeren Fasbender Meudt, te Dieblich (Duitschland). Te Berkenwoude werd Donderdag-avond de laatste volksvoordracht in dexen winter gehouden. Als spreker trad op de heer Grootendorst uit Gouda, die tot onderwerp had: «Mijn oads Jacob" door Cremer, hetgeen door het publiek met onverdeelden bijval werd aangehoord. Een tal van bijdragen, door den spreker en andere heeren voorgedragen, droeg niet weinig bij tot het genot van deien avond. Daarna trad de se cretaris, de heer Quint, op, die in een kenrig vers de leden des bestuurs, de geachte sprekers en het groot getak hoorders allen lof toebracht voor alles, wat zij tot. den bloei dezer volksbijeenkomst in dezen winter hadden verrioht. Met een kort woord van dank sloot de president deze vergadering, en riep ha&r tevens een /tot wederzien" toe, in den volgenden winter. Door den heer J. Futman Jzn. te Oudewater is Woensdag den 13 Maart jl. reeds een potje nieum grasboter naar Utrecht ver zonden. Staat van het aantal manschappen, te leveren door iedere gemeente in de Krimpenerwaard, voor de lichting der Nationale Militie van 1872. Haastrecht en Vlistaantal te leveren miliciens 4 Stolwijk 7. Berkenwoude 2. Krimpen a/d IJsel 5. Ouderkerk a/d IJBel 8. Gouderak 5. Schoonhoven 12. Berg-Ambacht 8. Ammerstol 4. Lekkerkerk 8. Krim pen a/d Lek. 7. Staat van het aantal manschappen, te leveren door iedere gemeente in de Vijf Heerenlanden en de Alblasserwaard, voor de lichting der Nationale Militie van 1872. Vianen, aantal te leveren miiioiens 10. Hagestein 3. Everdingen 2. Schoonrewoerd 3. Hei- en Boeicop 1. Leerbroek 4. Nieuwland 3. Meerkerk 4. Ameide 5. Tienhoven 1. Lexmond 2. Gorinchem 23. Arkel 2. Kedichem 1. Heukelnm 4. Asperten 5. Leerdam (J. Noordeloos 2. Hoornaar 2. Hoog-Blok land 2. Slie- drecht 18. Giesendam 8. Hardinxveld 17. Giesen- Nieuwkerk 2. Ottoland, Schelluiudh en Peursum 2. Goudriaan 3. Langerak 1. Nieuwpoort 2. Groot- Ammers 2. Alblasserdam 15. Oud-Alblas 2. Nieuw- Lekkerlaud 9. Streefkerk 7. Bleskensgraaf en Hof wegen 2. Brandwijk, Molenaarsgraaf en Wijngaarden 2. Papcndrecht 6. Stadsnieuws. SCHOONHOVEN, 16 Mrt. Er heeft zich in den loop dezer week alhier een geval van pokken voorgedaan. Ten voordeele van het Brielsche asyl gaven eenige militairen 11. Woensdag eene tooneelvoorstelling in de zaal van den heer van Zessen. Een viertal blijspelen werden bij die gele genheid opgevoerd, en door het talrijk opgekomen publiek met veel bijval ontvangen. De heeren Flöcker, Bosboom, Buiterman, Coster, Jacobs, de Ladhouder en van Wagtendonk hebben als dilettanten alle eer van deze opvoeringdie daar enboven door nette costumes en goede muziek werd opgeluisterd. Een bal besloot deze voorstelling, die een zeer aangeuaioen indruk achterliet. De feestcommissie heeft reeds een gezamenlijk bedrag van ruim vier honderd gulden van de ingezetenen ontvangenvoor de feestviering op 1 April e. k. Volgens achterstaande adverten tie zal binnen eenige dagen te dezer stede eeue kunstbeschouwing, geheel ten voordeele der armeu, plaats hebben. Onze geachte stadgenootde heer W. Kooiman Jz. heeft zijn uitgebreide eu kostbare verzameling teekeningenetsen en gravures, van verschillende meestersmeest uit de 18e eeuw tot dat doel beschikbaar gesteld. De welwillend heid, waarmede de heer Kooiman deze merk waardige collectie voo; het publiek toegankelijk steltverdient evenzeer de belangstelling, als het doelwaarmede deze tentoonstelling wordt ge houden aller medewerking zal opwekkeu. Eeu ongewoon verschijnsel was het 11. Dinsdagdat een aantal goud- en zilver- smidsgezellen in plaats vau op het gewone mor genuur aan het werk te gaauin een rustige groep een wandeling langs de strateu ondernam. Al spoedig vernam men, dat, al is Schoonhoven niet door een spoorwegnet aan de overigp wereld verbondentoch de geest van strikegrève of werkstaking ook in onze fabrieken was doorge drongen. Een 50 k 60 mannen en jongens had den hunne patroons midden in de drmtte laten zitten en eischten meer werkloon. Dat zij meer loon vroegenlaat zich volkomen begrijpendaar hunne verdiensten zeker niet geëvenredigd zijn aan de duurte der levensbehoeftendoch dat zij dit door eene werkstaking zochten te verkrijgen, zonder dat er zelfe nog een ander, redelijk mid del door hen beproefd was, verdient zeker alle - De bekende republikein Mazzini is dezer dagen te Pisa overleden. Bij zijne begrafenis waren 12000 menschen tegenwoordig. Berichten uit Spanje melden, dat de re geering het leger bijeen trekt en de nationale garde ontwapent. De Koning,- zegt men, is besloten, het tot een strijd te laten komen, om zich op den troon te handhaven. De Spaansche regeering heeft machtiging verleend tpt het leggen van een onderzeeschen telegraafkabel tusschen Spanje en Engeland. - De inschrijving voor eene leening van de Oostenrijksch-Turksclie Crediet-Vereeniging zal eerstdaags opengesteld worden. Er zullen 100,000 aandeelen van 20 p. st. worden uitgegeven. Z. M. heeft benoemd bij de d.d. schutterij te Schoonhoven tot len luitenant D. Teijinck thans 2e luit., en tot 2en luitenant A. W. Lazonder, thans schutter. Met ingang van 20 Maart zijn benoemd tot directeur van het vereenigd post ed telegraafkantoor te BodegravenC. Saton Ie BoakoopT. Tullekenbeiden tot dusver post directeur. Door de heeren Montijn te Gouda en van den Ouweland te Parijs is concessie ge vraagd voor een spoorweg, van Rotterdam naar Arnhem, over Schoonhoven, Schalkwijk en Wa- geningen en in de richting van de Pruisische grenzen. Op Vrijdag 22 dezer z«l aan de Stolwijkersluis de vergadering van hoofd-inge landen en hunne plaatsvervangers gehouden wor den om eene voordracht te forraeeren ter be noeming van een hoogheemraad van de Krim penerwaard in de plaats van den heer B. Iloffland, die met 1 Mei a. s. moet aftreden. - Te Lekkerkerk, op den huize //Lekzicht," is 11. Dinsdag in deu ouderdom van 78 jaren overleden ae heer G. Smits, Hoogheemraad van de Krimpenerwaard en Ma joor- Kommandant van het 5de bataljon rus tende schutterij in Zuid-Holland. De Provinciale Staten van Utrecht hebbeu tot lid der Eerste Kamer gekozen den heer mr. W. baron van Goltstcinoud-lid dei- Tweede Kamer. Z. M. de Koning heeft aan den bekenden Rotterdammer Jacob de Vletter gratie verleend van zijn nog overigen straftijd. Zijn zorgwekkende gezondheidstoestand gaf aanleiding tot dit ontslag. De graaf van Chambord is uit Breda vertrokken yen naar Oostenrijk afgereisd. Twee bouwmauswoningen te Lan gerak bez. de Lek met 12| bunder land, zijn Dinsdag II. in publieke veiling toegewezen voor ƒ29010. De gemeenteraad van Ber$-Am bacht heeft in zijne zitting van gisteren inet algemeene stemmen berlotenaan de jeugd eeu scnoolfeest te bereidenop 1 April e. k. Bij die gelegenheid zulten de schoolkinderen feestelijk worden onthaald en aan hen o. a. ook feestpla ten worden uitgereikt. Het is zeker eeu verblijdend tee- ken, dat bij de aanstaande Aprilfeesten bijna overal de schooljeugd onthaald zal worden of een werkelijk aandeel in de feesten zal hebben. Gouda zal hierop evenwel eene treurige uitzondering ma ken, en dat wel niettegenstaande bijna ƒ1900 ingezameld is. De pokziekte schijnt zich te Go rinchem weder te verheffen. In de week van 8 tot 15 Maart zijn aldaar aangetast 24her steld 5 en overleden 4 personen. Sedert het begin der ziekte bedraagt thans het getal aan getasten 514, herstelden 326, overledenen 180; terwijl nog 28 lijders onder behandeling zijn. Te Qudewater zal een beetwor tel-suikerfabriek worden opgericht. Nabij Steenplaats, onder de ge meente Berg-Ambachtis in de Lek een zalm steek geplaatst. Door wijlen mr. J. van Dam vjrh Noordeloos is aan het Israëlietisch armbestuur te Rotterdam gelegateerd de som Van 2000. LI. Zaterdag overleed te Giesen- Nieuwkerk de heer A. Scheersedert 1867 rus- teud onderwijzer dier gemeente. In 1826, op afkeuring. Intusschen de werkstaking was van eeu goedaardig karakter en liep kalm en bedaard af. Tegen 2 ure 's middags waren wel meer dun gewoonlijk menschen op de beeueu zocht deze of gêue grève-man een kameraad over te halen om vmeê te doen", maar niet velen hebben zich door dat Sirenengezang laten verlokken. De eenige weeldedie zich toen de werkstakers heb ben veroorloofd was een vlag te ontrollendaar aan een paar bazenpootjes te bevestigen eu daar- meê langs 'l heeren straten ('t was gelukkig mooi weêr) te flaneeren. Later op den dag en den volgenden morgen is er verder niets gebeurddan dat de grève-mannen weêr rustigmet uitzicht op verhoogd loonaan 't werk zijn gegaan. Het is dan ook maar gelukkig, dat de cor respondent van het Utrechtsöb Dagblad zijne overdreven dépêches van H Ten 2 ure dien dag niet verder heeft voortgezet, want waarlijk, als men die berichten, die ons aan de oorlogs-tele grammen herinnereu, leest, zou men denken, dat te Schoonhoven een. soort van commune- bewegiug was losgebroken. Het sensatie-bericht in genoemd blad Heeft bier dan ook de lach lust van velen, van enkelen de verontwaardiging opgewekt. Nu zijn we nog steeds met ons grève-bericht vóór de schermen gebleven, willen we ook een kijkje achter de schermen nemeneu me- dedeelen, wat als gerucht hier van mond tot mond gaat? Wij zullen dit maar laten. Mogelijk gaf het de buitenwereld geen hoog denkbeeld van het doorzicht en het gezond verstand van enkele fabriekanten. Genoeg zij het, dat de knechts bij deze gelegenlieid het grève-maken hebben geleerden het is te hopendat zij die kennis niet verder in beoefening zullen brengen. Het doet ons intusschen genoegen, dat deze beweging aanleiding zal geven tot gedachten- wisseling van fabriekanten onderling. Blijkens achterstaande advertentie zal door hen eerstdaags eene algemeene vergadering worden gehoudeu, en wij hopen hartelijk dat de uitslag daarvan in het belang moge zijn vau patroon en werk man beiden I Tegen 9 April zijn wederom 14 jongelingen opgeroepen tot dienstneming bij de Art. Instr. Komp. KEEK- EN 3CHOOHN1EUWS. In zake de beroeping van D«. P. C. van der Horst te Gorinoliem beeft het Prov. Kerkbestuur voor- loopig geadviseerd dat, na het protest van eeuige kerkeraaasleden tegen deze beroeping, de beroepsbrief niet opgezonden, maar bet definitie? besluit van het Prov. Kerkbestuur afgewacht had moeten worden. Ds. H. J. Holwerda, te Goriuohem, zal den lsten April a. 8. zijn ambt neaerleggen en den 7den daar aanvolgende ziine afsoheidsreae houden. Te Zaandam (westzijde) is tot predikant beroepen Ds. J. J. van Hille te Eossum. Ds. A. van Griethuizen van Oud-Alblas heeft voor het beroep naar Jaarsveld bedankt. Bedankt voor bet beroep naar Schoonrewoerd door Ds. E. A Lazonder, pred. te Berkel. Gisteren is de heer F. Visser, te Gouda, tot i hoofdonderwijzer te Katwjjk-binnen benoemd. INGEZONDEN. Stoombootdienst op de Lek. i Nu er, naar aanleiding van de feestelijkheden op 1 April aanstaande, stoombooteu ter beschikking wor den gesteld voor het publiek (Waalbooten bijv.) om i die in de gelegenheid te stellen, op genoemden dag, vice versa, naar Den Briel te gaan, vragen sommigen zich af, of de heer J. H van Santen to Krimpen a/d Lek gelegenheid zou kunnen vinden om ook ons Lekbewoners dat reisje te laten makenteneinde te genwoordig te zijn bij de Feestviering te Briel ie. Dat net zoo zijn moge, wordt gewenscht door Benige Lekbewoners. BURGERLIJKE STAND. GEMBENTE SCHOONHOVEN. Ingeschreven van den 8. tot den 15. Maart 1872. Geboren: Elisabeth, ouders F. Oudshoorn eu M. Pinse van der Aa. Ondertrouwd: E. Jans met A. M. Anderson, Wonende te Haarlem. De Directeur van het Postkantoor te Schoonhoven bericht, dat onderstaande brieven, verzonden in de 2de helft van Januari en de lste helft van Februari, wegens onduidelijkheid vau adressen of onbekendheid van personenniet «aa de geadresseerden konden wor den bezofgd:-. i Everhorst te de Zijpe, Wed. J. Blom te Amsterdam, W. Lalsesenfte Amsterdam, Vericbnir eu Seldam te Delfshaven, G. Wilschut te Dordrecht, G. Poord te OmmenAnnetje de Vlieger te Sliedrecht. De Directeur, NAHUUS. ZalmviMoharlj te AmmemtoL Aan den afslag geweest, van 11 tot 16 Maart: 23 «altaMta; prijs: van f 1,80 tot f 1,45 per half kilo; ook is er eene elft gevangen. CORRESPONDENTIE. Het ingezonden stuk uit Ammerstol moei door plaats gebrek tot het volgend nommer blijven liggen. Evenzoo het stuk uit Stolwijk. Het bericht in het vorig nommer, dat te Ouderkerk a/d IJsel op 1 April een schoolfeest zal plaats heb ben, is voorbarig. Wel is voor veertien dagen inde gemeenteraad het voorstel daartoe gedaanmaar verder is men, door verschillende omstandigheden, nog niet gekomen. BEURSTIJDINGEN. pC. Neder). Werk. Schuld2J Dito dito3 Dito dito4 Loten Botterdam3 Spanje, Obligatiën3 Dito Buiteul. 18673 Portugal, Oblig. 1863.,3 1856—1863,3 16 Maart. 56/,. Dito Dito 1867. liuslaud, Obl. Hope 1798 en 1816. Dito Hope, 5de Serie. Dito dito 6de Serie. übl.-leening 1864 a 10005 Dito 1806 k /"lOOO. Dito 1800 2de leeu. Dito 1887 Dito 1869. Aand. 1864 6 pet. Ks. 100. Dito dito 1860 Uosteur.Obl. pap. Mei-Nov. Dito dito Febr.-Aug. Dito in.zilver, Dito dito Aand. 5 pet. fl. 500 i860. Dito fl. 100 1864. Italië Cert. eu iusch Turkije, Oblig. Alg. Sok Egypte Oblig. pd. st. loO leen. 1868. N. Amerika, Oblig. V. St. 1882. Dito dito 1885. Brazil. Oblig. 1865 Gr. Russ. spoorw. 5 pet. aand. Huss. spoorw. (Jelez), Janjcjuli- Apm-Oct. Buss. Poti Tiflis k f 10005 Russ. spoorw. Jeles-Oitl Dito Kunic Ckarkow. Dito Cbarkow-Azow pd. st. 100. mik 1869. Dito Moskou-Smolem Aand. Oostenr. nat. bank3 lllin, Centr. spoorw. cert Aand. dito constr. oblig7 Dito dito Debentures.8 Oblig. St. Paul Pac. Ie sectie. 7 Dito dito 2e sectie. 7 Dito dito 1869. 7 Zuid-lfcal. Spoorw. Oblig.4 8'j 264 3l| 40/, 40J 40| 2544 261 58J 58 63| 634 557 1584 50/, 84| 874 98» 95* 234' 221 i 911 914 90» 90 91 905 190 724 iioï; 1014 MARKTBERICHTEN. Schoonhoven, 13 Maart. Hennep, gelling, prijs f 16,50 h 17 per 50 kilo. Verdere marktprijzen waren sis volgt: boter 60 h 63 ct. per half kilo; kaas f25 a 32 per 50 kilo; vette varkens 28 a 34 ct; aardappelen f 3,00 a 3,70poters f 2,40 k 2,70 per hectoliter. Ter markt gebracht 4 partijen vruchtboomenalsmede vele andere heesters en boomgewassen. Gouda, 13 Maart. Kaas. Aangevoerd 115 partijen; prijs, f 26,00 k 29,00 naar wicht en qualiteit, zwaar der wioht en beter qualiteit tot f32. 14 Maart. Hooiboter f 1,28 a 1,38. Vette varkens van 27 4 31 ct.; biggen voor Engeland 21 a 23 ot. per half kilo; magere dito f 10 k 14; nuch tere kalveren f 5 a 10. Botterdam, 11 en 12 Maart. Prijzen van het vee: Runderen lste qual. 80 ct,, 2de qual. 60 ct.; kalveren lste qual. f 1,10, 2de qual. f 0,90schapen 80 ct.; weivarkens 54 tot 64 ct., alles per kilo. GorinchemII Maart. Aangevoerd ougeveer 300 stnks vee. Prijzenenkele rijpe kalfkoeien f 225 a 290, min dere qual. f 150 ii 200, dito vaarzen f120 k 160, guste vaarzen f 90 k 135, nuebterè kalveren f 4.50a 10 Varkeus, zware van 60 62 ct., die van 140 a 160 kilo, 57 a 59 ct. het kilo: magere varkens f 15 a 26, fokvarkens f 6,50 k 9,00 per stuk. ^nagekomen bericht! In de heden middag gehouden Raadsvergadering is tot lid der plaatselijke Schoolcommissie benoemd de heer A. Kuijlen- burg Pa. Omtrent de door de Commissie voor de feest viering op I April gevraagde finantiëele mede werking van het gemeentebestuur, hebben de stemmen pet taakt. De floor die Commissie voorgestelde subsidie was 400.twee voor stellen om die op 200.-»— of f 800.— te brengen, werden Verworpen. Ondertrouwd S. C. VEMWtlJ en P. VAN Q BEL EN. SCHOENHOVEN, 16 Maart 1872. (2624) Deze dient tot bijzondere en algemeene kennisgeving. Heden overleed, tot diepe droefheid van mij, uiijue kinderen, behuwd-en kleinkinderen» mijn geliefde Echtgenoot A. VR KLUJJVVRin den ouderdom vau 77 jarcu. Wat wij in den overledene verliezenkunnen zij alleen ïjeseftën die hem van nabij hebben gekend. J. RIETVELD, Wed. A. db KLUUVER. NIEUW-LEKKÉRLAND. 9 Maart 1872. (2608) Algemeene kennisgeving. Op heden breng ik openlijk -hulde aan T. J. de VOS en G. BEK, die beide gedurende vijf-en twintig jaren, eerst bij mijnen geachten Vader en later bij mij, met de voorheeldigste trouw en ijver dienstbaar zijn. W. KOOIMAN Jz. SCHOONHOVEN, 14*Maart 1872. (2814) berigten, dat zij dOSO W66k hunne geachte begunstigers zullen bezoeken, met de NIEUW STE ARTIKELEN voor het aanstaande soisoen. NB. Te ontbiedeu bij den Heer dmn BESTEN, Heereu-Logement, te SohOOIlilOVen. (9625) Een gebruikte TENTWAGEN en een dito KAPCHAI0, in de olie, zoo goed als nieuw, Delftsch model. Te bevragen bij J. GROENE- VELD, Mr. Rijtuig- en Zadelmaker te Sohoonhoveft. (9696) Een halfblete AAK, groot 13 Ton; te bevragen bij de Wed. KORTLAND onder Streefkerk. (9609) TF irnnD 1 ■^en oo^^^he, met lof- a IVUUr I werk (druiventrossen) voor ziene eikenhouten KA8T. Te bevragen bij SCHILLEMAN pp DEUGD te Bergambaoht. (2C10) Ten spoedigste gevraagd eene gezonde vaste Adresmet franco brievenbij deu Heer J, v ak STOLK Az«, Schiekade te Rotterdam. (8613) De Commissie voor de Feestviering1 op 1 April heeft het genoegen haren hartelijken dank aan Schoonhovens ingezetenen te betuigen, voor de zoo algemeene deelneming, niet het minst in deze week door eene gewensente geldelijke ondersteu ning ondervonden. Het geheele bedrag der bij eengebrachte som zal later worden bekendgemaakt; terwijl zij, die door eene of andere omstandig heid, de lijst tet inteekening neg met mochten ontvangen hebben, beleefd verzocht worden hunne bijdragen zoo spoedig mogelijk te willen bezorgen bij den Secretaris der Commissie, die ook daar voor nog altijd eene inteekenlijst beschikbaar heeft. De Commissie heeft verder de eer te berichten, dat op aanstaanden Maandag aan alle Ouden of Voog den in deze gemeente gelegenheid zal worden gege ven,om hunne belangstelling verder te toooen,door hunne kinderen beschikbaar te stellen om deel te ne men aan een FEESTELIJKEN OPTOCHT op deu len April. Allendie daartoe voor hunne kin deren genegen zijn, gelieven zich op a. s. Maandag (18 Maart) penoonlljk te vervoegen in het Heeren- Logementen wel des middags van 1 i tot 2 uren. De ouderdom der bedoelde kinderen is bepaald op den leeftijd van 6 tot 14 jaren. (2621) Namens de Feestcommissie L. AKKERHUIJS, JEz., Voorzitter. H. G. GEELHOED, Sar*. SCHOONHOVEN, den 16. Maart 1872,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 2