CHE COURANT SCHOONHO WEELBLAD -r- ITIE. F. 143. Z0MAG24 MAAKT. lOURU. ERSMEDEN Heeren Fabriekanten Zilver uitgenoodigd, ,*emeeiie bijeen VOOR OE KRIMPENER-, ALlASSER- EN LOPIKERWAARD. f - -7 IN te Schoonhoven, BINNENLAND. BUITENLAND. tot S. W. N. van N( (MSO) g PRIJS DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,60. Franco per poat- 0,70. eenparig genomen tVEKHEIDS-VER- prij« der hdvertentiEn Van 1 tot 5 regel.0,00. Iedere regel meer0,10. Groote lettere nev plutaruimte. Inzending Innen. skensgTaaf, Brandwijk, Goudriaan et dagloon met (2615) Briefjes to AN BBBH («017) SM s, 1854 en 1858. MO. S SVLIJT. 8 abare Vrijwil- Verkooping, a,bt 1872, des voor- inize van den Heer StolwijkersluiH, te bekomen ten kan- SPBÜlrt to 9 MAART a.deg leeren-Logement, bij met onderling over- ter bevrediging van shen. nigvng voornoemd. 1872. (2619) LIEDEN, MET8E- RWERS en RIET- Z. M. heeft N. van Klaveren, pre dikant te Streefkerkbenoemd tot predikant bij de Protestantsche gemeente in Nederl.-Indië. Tot hoogheemraad der Vijf-Hee- renlanden is gekozen de heer H. de Vor Cz. te Vianen. In de vergadering van d‘e Hoofd ingelanden en plaatsvervangers van de Krimpe- nerwaard, Vrijdag te Stolwijkersluis gehouden, werd de nominatie opgemaakt voor de vacant ko mende betrekking van Hoogheemraad, ontstaan door de periodieke aftreding van den heer B. Hoff- landte Berg-Ambacht. Op de candidatenlijst werden geplaatstde heer B. Hoffland voor- noemd, met 19 stemmen; 2°. de heer Cornelia de Jong, te Berkenwoudeen 3’. de heer Teunis Huijzer, te Krimpen op de Lek beiden met 13 stemmen. In het geheel werden 22 geldige Hem men uitgebracht. In eene op den 19 Maart jl. te Jaarsveld gehouden vergadering van Hoofd-In- m. r bij OECK. vb» C ieuw-Lekkerland. "g tmmergtol. lerkenwoude. 3ergambackt. Taagtreckt, wördt uitgegeven Te Berlijn spreekt men veel over (ene mededeeling in de Nat. Zt., volgens welke Thiers vooreerst geene verdere oorlogsvergoeding zou willen betalenmaar daarmede wachten tot 1874, om in dien tosschentijd Frankrijk zoo sterk te maken, dat het dan de betaling kan Weigeren. Er hebben al meer soortgelijke ge ruchten geloopen. Te Londen is in den ouderdom van 85 jaren overleden lord Londsdalede uitvinder der pstzegels; hij laat een aanzienlijk vermogen na. pe veiligheid te Parijs laat weder veel te wenschen over. Dezer dagen werd een looper van de Franscbe bank, des morgens ten half elf uur, dus bij klaarlichten dag, in eene van de drukste straten van het Beurskwartier, door 4 kerels overvallen, die hem op den grond wier pen en zijne portefeuille met banknooten afhandig maakten. Zij gingen op de vluchttwee hunner werden gevatmaar de beide anderen wisten met de portefeuille te ontkomen. De Paus ontving Woensdag-moreen in bijzonder gehoor den Koning en de Koningin van Denemarkendie zich daarna tot Kardinaal Antonelli begeven hebben. De Israëlieten in de Russisch-Poolsche provinciën doen alle moeite, om, niettegen staande de daartoe gevorderde hooge sommen, zooveel mogelijk al hunne geloofsgenooten van den militairen dienst vrij te koopen. Hiervoor laten zij zich door geene groote geldelijke op offeringen afschrikken. In bijna alle steden heb ben zij zich verbonden sommige koopwaren van één en denzelfden leverancier te nemendie zich bij de aanvaarding van dat monopolie moet verbinden, van de daaruit voortvloeiende ver meerdering van winst een zeker bedrag te storten in de gemeenschappelijke kas tot loskooping van dienstplichtige Israëlieten. Te Wilna hebben de vermogende Joden zich reeds sedert geruimcn tijd van de dure sabbatslëesten onthouden en daardoor een bedrag van 8000 zilveren roebels uitgespaard, hetwelk zij aan de genoemde kas hebben overgemaakt. HUUR, ingerigt to jaren daarin gedreven -AFFAIRE, staande en gelegen rp. ook wel genoemd leeltelijk ingerigt tot FIEHUIS, OMGAARD, waarin i zeldzaam fijne soor- m gelegen in de ge- ver van Stol wijker- r afstand» van Gouda. sr omschreven, en te der kooppenningen, landen Plaatsvervangers de aanstaande vacature chap van den Lekdijk Ji Useldam verkozen de HH. Dr. J. C. va^leten, Mr. J. J. Mete- lerkamp en J. 1- Dr. J. C. van Eeten aftreden. Bij gelegenh van wege de afdeelir omstreken der Holl. te Rotterdam gehouden ^toonstelling dcrcu, wuapen en varkens, zijn o. a. bekroningen toegekend aan den heer J. van der Breggen Az. te Waddinxveen, voor tirenkoeien de Ie en 3e prijsvoor kalfdragende loeien de 2e en 3e prijs en voor ossen (2 jaar oud) de 3e prijs. Naar men vefneemt, zullen de voor c’ a r gelden aangenomen walden voor het uL som in het H nu vers wagKj.a «-ta.nl tv 5 JING, iat te Amsterdam. t ƒ1,15. NOOTES. Hardinxveld is als gemeente-geneesheer beroepen te Westervoort, bij Arnhemen heeft onmiddellijk die betrekking aangenomen. Bij de voorstelling, door de Re derijkerskamer ^Vooruitgang” van Stolwijk, op verzoek van een paar harer leden, Zaterdag avond te Berg*Ambacht gegeven, heeft laatst genoemde gemeente een vernieuwd blijk gege ven boe de Christelijke geestdie daar heerscht verzachtend en beschavend op de bevolking werkt. Een groote volksmenigte had zich buiten het schoollokaal verzameld en gaf van tijd tot tijd door luide kreten, hare verontwaardiging, ofer deze ongehoorde nieuwigheidluchtwelke ver ontwaardiging onder de onvoering van het tweede stuk zoo hoog steeg, dat een steen door de glazen gewórpen, op het tooneel terecht kwam welke later nog door een menigte Andere werd gevolgd. Wenschelijk is het voorzeker, dat door zoodanige uitingen van (heilige?) ver ontwaardiging aan de vermetele jongelieden der genoemde Rederijkerskamer, de lust wordt be- s de reine zeden van i.igvovvairdti verder re bederven. Dat echter daar ook niet allen zoo gezind zijn getuigden de eivolle zaal en de luide bijvalsbe tuigingen waarmede de aanwezigen van hunne ingenomenheid met de flink uitgevoerde voor stelling blijk gaven. De Umkers zijn nu vroeger dan andere jaren met hunne bijen overgekomen. Overal in de Alblasscrwaard hebben zij hunne stallen al opgesteld, daar de bloemen van het hout de bijen met zacht weder doen uitvliegen om honig te gaan halen. De nu reeds buitengewone zwaarte der korven (van vijf tot acht kilo) be wijst hoe goed de bijen het in het tiaiaar van 1871 op de boekweitvelden hebben gehad. Als een bewijs, dat men te Meer kerk vroeger de vaccine niet op den rechten prijs stelde, maar eerst door het heerschen der pokken-épidemie er toe moest gebracht worden, moge dienen, dat in de laatste weken door de ijverige bemoeiingen van den geachten genees heer J. F. Schuld meer dan 300 zich daartoe hebben aangeboden, en met goed gevolg zijn ingeënt. De Arr. Rechtbank te Amaterdam heeft uitspraak gedaan in de zaken van B. L. Paêrl en Isenthal C. te Amsterdamen beiden van de hun ten laste gelegde feiten vrijgesproken. Men zal zich herinneren dat eerstgenoemde op 15 Febr. jl. en de tweede in de vorige week hebben terecht gestaan ter zake van het zonder de vereischte vergunning aanleggen en electeeren eener particuliere binnenlandsche loterijdoor het uitgeven en verkoopen van bewijzen of certificaten, waarin zij zich verbinden aan den houder uit te betalen den prijs of de premiedie in de 88ste trekking van de Oosten rij ksche Premieleening van 1864 op het daarin vermelde nummer mocht komen te vallenenz., laatstgenoemde firma bovendien wegens het collecteereu in de 261 tU Hamb. Stadsïoterij. De rechtbank heeft, wat betreft het eerste feitoverwogendat de vér- eischten tot het begrip van loterij niet aanwezig waren en met betrekking tot het tweede, dat er in de handeling der firma Isenthal C. geen sprake kon zijn van collecteeren in den zin der wet. gelanden en Hoofd-It zijn tot candidaten v< in het Hoog-Heemra beneden dams en van v. v>. vni uevcnlur. m.u. iucic- J. Morganj in plaats van den heer p“‘en ,i tie als zoodanig moet nhei» van de Dinsdag ing Jbtterdam Schiedam en Maikchappij van Landbouw o iden witoonstelling van run derenschapen en varkeMs, zijn o. a. bekroningen te Waddinxveen, voor Wirenkoeien de le en 8e (2 jaar oud) de 3e prijs, men den spoorweg Leidtu-Utrecht ingeschreven r ren, daar de aan de inschrijving voor het bmoodigde kapitaal ont brekende som in het Buitenland gevonden is. Men mag dus nu verwijten deze nuttige spoor- nomen om op deze wijze Bij eene op Zaterdag 16 Maart te Brandwijk gehouden verkooping van lande rijen, in die gemeente gelegen, werden verkocht: 1 bunder, 2 vierk. rooien hooiland voor 975 en 9 vierk. roeden, 3 vierk. ellen bouwland voor 260. Men schrijft uit Oudewater Za terdag 1L hebben de heeren A. van AelstA. L. Gerritsen, F. Jonker Idpnburg, Verkaik, G. v. d. Lee, J. A. Montijn en JKiewiet de Jonge met den heer Haentjes Dekker als advisee- rend lid zich tot eene commissie vereenigd voor de regeling der feestviering op 1 April e. k. De commissie stelt zich voor 1°. eene feestgave uit te reiken aan de algemeene armen2’. een alle- gorisclien optocht door de stad te houdenbege leid door de uoodige muziek en wat er verder tot opluistering bij behoort3«. een feestplaat uit te reiken aan alle leerlingen der hier bestaande scholen4’. eene muziektent op de markt op te slaan en deze des avonds te illumiueeren5°. mu ziekuitvoeringen te gevenen 6°. tegen den afloop van 't feest vuurwerken to laten afsteken. Reeds ziet de commissie hare moeite om gelden bij de burgerij in te zamelen aanvankelijk goed beloond, en men vleit zichdal ook van gemeentewege eenige subsidie niet achter zal blijven. Door eemge hier en daar aangeplakte plakkaten heeft de com missie hare medeburgers tot flink meévieren op gewekt en ze aangespoord, om daarvan o.a. door net uitsteken van vlaggen en het illumiueeren der woningen blijk te geven. De 1ste April 1872 zal ook te Lekkerkerk feestelijk worden gevierd. UitAmeide is aan de Commissie te Brielle toegezonden eene som van zeventig gulden, waarvan 58 ten behoeve van het te stichten Asyl en 12 voor het Monument. Genoemde som is gegeven door een zevental ingezetenen van Arneide; zijnde de bijdragen verstrekt als volgt: Door Mr. J. D. v. d. P. ƒ25, L. J. d. B. V. ƒ15, T. K. Pz. Z15, T. S. t 5, v. V. v. B. /8, T. A. B. 4 en v. Z. 3. Totaal 70. - De geneesheer Steenmeijer te

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1