SCHOONHOVENSGHE COÜRANT WEEKBLAD VOOR DE KRIMPÉNER-, «LD iom ZONDAG DTEN MAART. LOPIKERWAARD. SSER- EN t b. k. Si ft. OOP: CT. ieu door de oor Handel g. Lot aan ordt na de •o en gratit m. BERICHT. Puhli atie. PUBLICATIE. 1 April. S.&W.N, VAN te Schoonhoven, gemeen ie ier Vlaggen bij den nemen (2669) HMMMl OUWER (268]) Wimpels over1 en stok te balen, als oningen komt; maar van ten bepaald 0,000. 0,000. 0,000. 0,000. 5,000. 4,500. 8,000. 2,800. HOOI. Uitgevers (2640) PRIJS DEZER COURANT Voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,60. Franco per post - 0,70. I ongelukken. kMam 1872. De Burgemeester voornoemd, J. J. GROENEVELDT. Ilegeering. B. k. ide Pnjien 600,000. 60,000. 40,000. 36,000. 36,000. 28,000. 'ereeniging 'den. TIN, aan dert jaren E wordt llerlei be- lliaalhaia), t, Wijk 5, 81). voorhan- (2648) ihoven. PRIJS DER ADVERTtNTlfN Van 1 tot 5 regels0,50. Iedere regel Iue€r tr - Groote letters naar plaatsr^imtq. Inxendüzg franco. BPPOrt, in de ver- ilieden in zich heeft gehouden idenop nds ten 7 en. L85. Bverzending Is: l-, firanos. b uitvoerige rden de ge- Regeenng et bedrag in halen. len, welke aan den ver- rein mede te loopen, Aaugemoedigd dóór de steeds toenemende ondersteuning, welke ons Blad, zoowel door Abonnementen -nis door Advertentiön mag ondervinden, hebben wij beslotente begin* nen met het volgend nommerde SCHOON- HOVENSCHE COURANT in aanmerke lijk vergroot formaat uit te geven. Om aan de vele kosten en moeiten, aan eenedergelijke vergrooting verbonden, «enigs zins te gemoat te komen, zal de prijs der Courant eene zeer kleine verhooging moeten ondergaanen wel van slechts 10 Cents in het kwartaa). Wij vertrouwen, dat dit wel bij geen onzer lezers eenig bezwaar zal opleveren, ook door daaraan nieuwe medewerkers te verbindente verbeteren en in bloei te doen toenemen. Aan allen blijven wij ons Blad aanbeve len, en vertrouwendat het ook in den ge heel nieuwen vorm, waarin het in de vol gende week verschijnt, steeds in ruimeren kring belangstelling zal mogen ondervinden. Bedaotio en Uitgevers. De BURGEMEES ’ER der Schoqnhoven, verzoél bij deze vriéndelijk aan de Ingezetene^, QptOgt vau den Fetsi rein op 1 April a. s., des middags, binderij z(jnbedoelde Vlag gen en de trein langs hunne vooral ook des avond ter voorkoming brand door de flamW wen, die Vlaggen en Wimpels des nood» jo lang in te of wel om den stok t Ook worden diegd optogt geen deel nen enbeleefdelijk zocht, niet met den pf dien te gemoet te aanalles ter voorko- Feestviering’ op 1 April 1872. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schoonhoven noodigen bij deze de Inge zetenen dezer gemeente uil, om op 1 April 1872, bij gelegenheid der Feestviering ter herinnering van Neder!. Onafhankelijkheid door het uitsteken van VLAGGEN als anders zins, vau hunne belangstelling te doen blijken. Burgemeester en Wethouders vertrouwen, dat door Scboonhovens Ingezetenen zal wor den medegewerkt tot handhaving der eens gezindheid en der goede orde. Verder brengen Burgemeester en Wethou ders ter kennisse, dat tot handhaving der goede orde, maar vooral ter voorkoming van ongelukken, binnen deze gemeente geene Vuurwerken mogen worden afgestoken, noch met eenig Vuurwapen mag worden gescho ten, dan met toestemming van den Burge meester zullendede overtreders, ingevolge de bepaling van het Algemeen Politie-Regle- ment dezer gemeente, streng worden gestraft. Schoonhoven, 29 Maart 1872. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. J. GROENEVELDT, Burgemeester. (2668) W. ROMANS van SGHAIK, Secretaris. Morgen is het dan eindelijk 1 April. Morgen zal uan eindelijk de dag van vroolijkheid voor den eenvan onverschilligheid voor den ander van geestdrift voor den derdevan ergernis zelfs voor den vierde aangebroken zijn. De meeste Nederlanders zullen dien dag wel in de gelegenheid zijn een of ander feest, opgroo- tere of kleinste schaal, bij te wonen, en net zal de vraag wezenwelke houding zij onder dat alge meen feestgejoel zullen aannemen. Daar zullen er zijn die, zeer tevreden dat hun de gelegenheid tot feestviering weder eens opeli st aat, op 1 April niet anders gestemd zullen wazen dan zij net zijn, zoo dikwijls de eentonigheid Vhn liet dagelijksch leven eens wordt afgewisseld door hetgeen zij, naarmate hunner fijnere of minder fijne woordenkeus, gewoon zijn «’genoegens”, spretma- ken”, ^uitspanning” enz. te noemen. Om zoo op 1 April gestemd te wezen behoeft men juist geen Nederlander te zijn. Eene dorge lijke opvatting der feestvreugde gaat buiten de nationaliteit om. Ieder die óf van nature een pretmaker is óf veroordeeld is een bitter eento nig leven te leiden, waarin hij hunkert naar eenige afwisselingkan zulk eene opvatting deelen. Daar zullen er ook zijn, die met zekere voor name onverschilligheid tusschen de feestvierende menigte zullen doorwandelenzich zelven Vrij wat hooger schattende dan die «goê gemeente” die nog zooveel aan nationale feesten hecht. Die voorname heeren vinden dat dergelijke herinne ringsfeesten eigenlijk geen reden van bestaan hebben, vooral niet wanneer het feit, dat men zich herinneren zal, 300 jaar geleden is. Niets dan opwindingroepen zij. Hoe kan de groote menigte met eenige mogelijkheid zulk een histo risch feit waardeuren Zij kan wellicht kunst matig worden geënthousiasmeerd door sommige leiders, die u dan zullen willen doen gelooven dat «de natie van geestdrift vervuld isM, maar die eigenlijk wel beter weten. Laat men zijn ming d. d. K. K. Oos- ■r-r^- zo.jals .wij zeggen die voorname heeren, zich niet overgevende aan zoo onberedeneerde feest vreugde, maar evenmin bij andere gelegenheden ondergaande iu even onberedeneerde neerslachtig heid. Men besohouwe den Isten April precies gelijk den 31sten Maart en weder precies gelijk den 2den Aprilmen houde ziel» aan zijn dagelijk- schen arbeid en late zich in zijne gewone kalmte niet storen noch door vbiggengewapjiernoch door hoornmuziek, noch door nationaal gezang. Wie het kalmst leeftleeft het langst. Daar zullen er aZn den anderen kant ook wezenwier geestdrift op 1 April niet te tem peren is en die aan dergelijke feestdagen zooveel waarde hechten, alsof het heil der natie er van moest afhangen; -— die met zekeren trots neênien op naburige statenwelken het aan dergelijke oude herinneringsdagen ontbreekt; die op het punt staan Nederland weder voor een uitverko ren volk te gaan houden en die bijna meenen dat hij de beste vaderlander is, die op 1 April het meeste enthousiasme toont. Daa* zullen er ook _aijn, het behoeft niet meer te worden verzwegen, die zich aan het gejubel op 1 April zullen ergeren; die zich be klagen over de historische gebeurtenissen, waarin zoovele anderen een reden tot vreugde zien; die de inneming van den Briel veeleer als een slecht dan een goed keerpunt in den Hollandsch- Spaanschen strijd beschouwendie de zegepraal der vrijheid betreuren, omdat die zegepraal aan de belangen hunner kerk nadeelig is geweest. W ij hopen, dat tot al de genoemde kategorién zoo weinig mogelijk Nederlanders behooren zullen. Aan de oppervlakkige pretmakers wenschen wij meer diepte van levensopvatting toe. De voorname heeren met hun verheven on verschilligheid tnogen toeziendat zij hunne na tuur niet verstikkei; eu dooden door zekere soort van wijsbegeerte, welke 'in den grond niet» an ders is dan persoonlijke ijdelheid. Wanneer zij hun verstand gebruiken, zullen zij het zelven wel inzien. Patriottisme is nog een deugd, die van een ongekunstelden zieleadel getuigt. Aan de overdreven euthansiasten hebben wij straks een woordje te richten. Hunne bekrom penheid is, ofschoon van een andere soort, niet minder groot dan die hunner tegenvoeters. En wat nu onze Katholieke landgenooten betreft, die meenen op 1 April reden te heb ben tot ergernis en beklag, zoo blijven wij ge looven dat zij die reden niet behoeven te heb ben. Trouwens zijn sommigen hunner geloofs- genooten het met ons eens, blijkens hunne deelne ming aan inschrijvingen, feestcommissiën enz. Wij blyven van meening dat, voor zoover zij ook van harte Nederlanders wenzehen te zijn, zij een herinneringsfeest der nationale onafhan kelijkheid moeten medevieren. Staatkundige vrij heid en gewetensvrijheid moet door ieder worden gewaardeerd, welken godsdienst hij ook belijdt, die op den waren invloed vau den godsdienst prijs stelt. Immers wanneer de godsdienstige zin werkelijk een levensbeginsel zijn zal, dan mag hij niet wezen opgelegd of opgedrongen, maar moet hij nutüurhjk ontstaan zijn uit diep gevoelde overtuigjpguit eene overtuiging, die alleen m den atmospheer der vrijheid groeien kan. En al zijn er dan voor de Katholieken aan vele gebeurtenissen uit den strijd tegen Spanje droevige herinneringen verbonden, omdat velen Ki,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1