r. 146. ZONDAG 14 APRIL. HIEN-IOTIN 304. WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENER-. ALBLASSER- EN LOPIKERWAARD EN OMSTREKEN. Leve de Koning! pril 1872. EDEN Loon. IJZEREN jeZrcn, tarten, lange en iten en Schoren, l Voeringen om met ie* jaar gua- ie minste prijzenbij EN, Molenmakers ael, waar reeds 135 ncourante lengte tot jn aantal adressen 220,000 L C. BINNENLAND. BUITENLAND. OVERZICHT. SCHOONHOVENSCHE COURANT Oranje. Daar- der (2695) de regee- en an NootenSchoonhoven. het eerste laten en in olgende groole Prij- 0 O O O O ding franco, en uiterlgk tot Zaterdags-voormi firma H. ALARD adelijk, tegen zeer GOUDSMEDEN antaisie-werkers ko- wende men zich mde Fabriek. (2700) ag is te Schoon- RJLOREN een aoudende twee Zak- H Zilveren Knipeen ukdoosje. Die de- ezer Courant terug eene belooning (9701) en Eigenaars van (2089) en waardoor de droom der eenheid werkelijkheid geworden is. Nederland heeft zijn huis van onder blijve ook Nederlands eenheid gewaarborgd. Leve de Koning 1 15,000 10,000 f 15,000 6,000 6,000 7,500 „12,000 liddags ten lÓure. van Italië Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,70. Franco door hei geheele rjjk ƒ0,80. Prijzen. ieder kooper de uit- j en gratis. den door het K. K, nciën uitbetaald. ico overzending van Bls(geene Postzegels): HALVE f 2.50. «DAM (Filiaalhub), Wagenstraat, Wijk 5, No. 100 (681). )VÖH bij den Heer ECK. Z. M. heeft benoemd tot hoog heemraad van den Lekdijk Benedendatna en IJseldam Dr. J. C. van Eeten, Door Z. M. den Koning is tot hoogheemraad van den Alblasserwaard met Arkd beneden de Zouwe benoemd de beer H. Pol- vliet te Gorinchem. De door hoofdingelanden bij stemming ongemaakte voordracht bestond uit de heeren H. Polvliet te Gorincbem als late, E. Aanen te Hoornaar als 2de en A. F. H. A. de Kleijn te Ameide als 8de candidaat. Uit de door hoofdingelanden van de Vijf Heerenlanden bij stemming opgemaakte voordracht aan den Koning, heeft Z. M. dep heer H. de Vor Oa. te Vianen ah hoogheem raad benoemd. De 2 de en 8de eandhtaten wa ren de heeren: C. de With te Heicop en F. A. de J^eeuw te Schoonrewoerd. Door den Minister van Financiën fo met ingang van 1 Mei aanstaande benoemd tot lijdelijk adsistent bij den Rijkstelegraaf G. J. Jongkindt, te Schoonhoven. Bij de herstemming voor een lid van de Prov. Staten van Utrecht, zyn pitgvbracht 705 stemmen. Gekozen werd Jhr. A. L. E. Ram met 512 stemmen. De heer J. A. H. Borret be kwam 188 stemmen. De wet op de afkoopbaarstelling der tienden is door de Eerste Kamer met 20 tegen 8 stemmen en de wel op de coahtiën met 24 tegen 11 stemmen aangenomen. Door hoofdingelanden en hoofd- ingeland-plaatsvervangera van de Krimpener waard is in hunne vergadering van den lOdeu dezer een drietal candidates benoemd voor de betrekking van hoogheemraad. 22 leden waren aanwezig Als late caodidaat verkregen de heeren T. Ilaij- zer It, J. J. Breedveld 8 en W. Boer La. 2 Over deze bepaling maken de Fr&nBOhe bla den zich zeer boos en dreigen met de verjaging van alle Duitschers pit Frankrijk. Gedurende de vacantiedagen van de Natio nale Vergadering, maakt Thiers nu en dan uitstapjes naar Parijs, ontvangt daar bezoeken van alle autoriteiten en geeft diners in het Elvsée- paleis. Die uitstapjes dragen evenwel een officieel karakter en de //permanente commissie” houdt er zorgvuldig toezicht op. De wet- betreffende het zegelrecht en recht van overgang op verhandelbare vreemde en Fransche waardenin eene der laatste zittingen door de Nationale Vergadering goedgekeurd, vindt bij den handel en in de pers hevige be strijding, zoodat dit wetsontwerp waarschijnlijk niet zal worden afgekondigd. De Minister van Oorlog heeft het oordeel van de hoofd- en andere officieren gevraagd over het nieuwe ontwerp der legerorganisatie, alvorens dit ontwerp door de Nationale Vergadering behan deld zal worden. De verkiezingen in Spanje zijn ten gunste der regeëring uitgevallen. Zij kan op eene meer derheid van 100 stemmen rekenen. Al de ministers zijn verkozen. In Madrid, Barcelona en ^aragossa behaalde de oppositie de overhand. Koning Amadeus zal de zitting in persoon openen. Overigens is het op dit oogenbHk vrij rustig. De interpellatie, door den ItaliaanBOhen gezant bij de OostenriflUCho regeering ge daan naar aanleiding eener rede door een lid van het Heerenhuis gehoudenwaarin sommige vijandige uitdrukkingen tegen Italië voorkwa men, heeft tul de verklaring geleid, dat Graaf Andresy, op het vOBlspoor van zijn voorganger von Beust,'Tie vriendschapsbetrekking inrtItalië wensebt te onderhouden en te bevestigen. Ve Zwecdsohe Rijksdag heeft eene wets bepaling aangenomen, waarbij aan dienstplichti gen niet langer wordt toegestaan zich van den dienst vry te koopen. ren met bet bette gevolg ersterkend gebruikt ipijavertering «eer id tegen de gal en zeer 821/, cent het doo»je, ijgbézr by de navolgende erkerkA. den Ouditen. erlattd {Nieuw-), A. Stam. :hote», B. Kruithof. uluie, P.O.van Hameien. ■dreeht, G. H.Poit. trdamvan Santen Kolff, rte Hoofdateeg. oaJom, Wed. Wolff&Zn. vyk, A. Zijderhin. M, F. Altena, op den Steen. :g over de Dopkerstr., 872. en, Wad. Florie, geb. den irtog. (2690) bereid volgent het OOhtO BOOMHOVEN allee» by de Zoon. »»je der echte, en eind» on- jaren gebruikte SUjm- voorzien met de handtae- apotheker, welke hand- t Zegellak, waarmede het daar wel attent op te zyn ik van een namaakzel, dat Orleans, zietdaar zoovele namen, aan welke de schoonste verwachtingen voor Frankrijks geluk worden verbondende een kiest den eenen naam de ander een anderen. Spanje is er niet veel beter aan toe. Al heeft men daar eindelijk een koning. geproclameerd en gehuldigd, toch staat daarom nog de troon van dien koning niet zoo vast. Carlisten, Isabellisten en Republikeinen bedrei gen dien koning iederen dag, en de aanhangers der tegenwoordige dynastie zelven moeten die dynastie der prinsen uit het vreemde huis van Savoy e nog lief krijgen. Wanneer zij koning Amadeus steunen, dan is het ter wille van de orde, omdat zij eene nieuwe regeeringloosheid vreezen en zij zich met de hoop vleien dat het geslacht van koning Amadeus eenmaal vaste wortelen zal slaan in de harten der Spaansche burgers. Wanneer wij aan deze beide ongelukkige na buren denken, kunnen wij den toestand van ons vaderland niet hoog genoeg roemen. Over den regeeringsvorm, over het hui», dat aan Ne derland zijne koningen geven zal, is geene quaestie hoegenaamd. Het constitutioneel koningschap der Oranjes is van ons staatsleven onafschei delijk. Oude herinneringen hebben ons aan dat huis gehecht, herinneringen, ouder dan die waar op de meeste andere vorstenhuizen kunnen wij zen. En daarenbovenwelke herinneringenDen ganschen techtigjarigea oorlog door, hebben Prins Willem, Maurits, Frederik Hendrik zich aan de spits gesteld, en aan hun beleid, aan hunne toe wijding is de goede uitslag van dien strijd voor een groot deel te danken. En welke aangename 1 gewaarwordingen wekt nog niet thans bij ons de i naam op van Willem III, den Koning-Stad- houder, die ook voor deze landen de toevlucht was in den oorlog van 1672, in den negenja rigen oorlog en in het begin van den Spaanschen i successie krijg. De Prinsen uit het huis van Oranje 1 hebben altijd Neêrlands ingezetenen om zich heen weten te scharen, waar het land werd bedreigd door een buitenlandschen vijandzij hebben altijd aan het volk tot toevlucht verstrekt tegenover de aanmatigingen der binnenlandsche despoten, die, in de regieringen van vele Hollandsche ste den gezetende burgerij hun ijzeren burgemees- tershand soms zwaar konden doen gevoelen. De bescherming en handhaving van de vrij- 1 heden der burgers, hetzij tégenover een aanval van buiten, hetzij tegenover het patricisch abso lutisme van binnen, is de tradilioneele taak der vorsten uit het stamhuis van Oranje, Daarom is het zoo natuurlijk geweest, dat na de verdrij ving der Franschen in 1813 weder naar de komst van een telg uit dat huis werd uitgezien, daarom is het zoo natuurlijk, dat de vorsten uit dat huis als hoofden van den staat het ganeche volk om zich blijven vereenigen. Wanneet een strijd van bbiteh dreigen mocht, zal de Oranjevlag weder het vaandel wezen, waar om de Nederlanders zich moedig zullen scharen, tot verdediging hunner aloude onafhankelijkheid. Wanneer de partijstrijd binnen de grenzen mocht toenemen, zal ook het «Oranje boven" de leus wezen, waarom de twistenden zich zullen vereenigen en verzoenen. Dat is een groot ge luk. Hoe groot het verschil van inzichten ook moge wezenwaar het betreft de richting van het staatsbeleid, toch blijft de regeeringsvorm zelf altijd buiten gevaar en blijft in het koningschap def Oranjes de eenheid van den staat bewaard. Hoe groot de binnenlandsche strijd kan worden, is niet te voorspellen. Doch zeker is hel, dat ook in dien strijd het huis van Oranje da be schermer zal blijven der aloude vrijheden des volks, dat het in alle harten weerklank zal vin den, wanneer hef de twistenden zal toeroepen Nederlanders! staakt uwen strijd, vereenigt u om uwen koning. Pruisen, ja geheel Duitschland tegenwoordig, heeft zyn huis van Hohenzollerndat buis, waardoor Pruisen machtig, waardoor Duitech- land één is geworden. Italië heeft zijn huis van Savoyewaaronder De kalmte op staatkundig gebied werd in het begin dezer week op niet onaangename wijze een oogenblik verstoord, door het gerucht dat het EngelSOhe gouvernement een gewichtig tele gram ontvangen had in zake de Alabama-quaestie, waardoor er hoop bestond op eene bevredigende oplossing van deze zaak. Het is echter bij een gerucht gebleven, en niettegenstaande de vriend schappelijke toon, in de gewisselde stukken aan geslagen blijft Amerika dus zijne eischen hand haven en Engeland weigerachtig die in te wil ligen. Toch mag het een gunstig teeken genoemd worden, dat sommige Amerikaansche bladen er het gouvernement een grief van makendat het den eisch tot vergoeding van indirecte schade blijft volhoudenen toch zal moeten eindigen met toe te geven. Ook heeft een der leden van het congres eene resolutie voorgesteld, waarbij van die eischen wordt afgezien. Jd eene uitvoerige nota, waarby Engeland Frankrijks recht tot opzegging van het handels- verdrag erkent, wordt aangedrongen op de getrouwe naleving daarvan, zoolang het nog gel dig is. Geheel willekeurig heeft Frankrijk toch sommige rechten verhoogd en worden den En- gelschen handel allerlei mooie! ij kneden in den weg gelegd. Met het voorbereiden van een nieuw tractaat met B«lglë is oen aanvang gemaakt. De wij zigingen zullen, naar men meent, niet zeer be langrijk zijn. Prins Bismarck heeft den 8sten April den DuitflOhen Rijksdag namens den Keizer ge opend met eene rede, waarin o. a. gezegd wordt, dat de uieuwe regeling en bevestiging der orde van zaken in den Elzas en Lotharingen goeden voortgang hebben, en de toestand van die ge westen in het algemeen gunstig genoemd wórdt. Ook de financiëele toestand des rijks is zoo gun stig, dat vermoedelijk voor 1873 de som, door de verschillende staten bij te dragen, op een lager cijfer zal kunnen gesteld worden. Verder worden eenige nieuwe wetsontwerpeno, a. de militaire wetge ving betreffende, aangekondigd. Te Emmerik heeft eene hetsing plaats ge had tusschen eenige Katholiekentegenstanders van de tegenwoordige regeering, en de regee- r'ngsgezinden. De stedelijke raad en andere |ier- êonen van invloed, tot eerstgenoemde partij be- hoorende, schijnen hiertoe aanleiding ie hebben gegeven. De regeering heeft een onderzoek van deze zaak gelast. Een gunstiger indruk maakt voorzeker de brief van Pastoor G, Pftthler te Erolzheim, onlangs in een gematigd Katholiek blad openbaar ge maakt, waarin deze protesteert tegen de bewe ging als zouden de katholieken in 't algemeen antinationaal gezind zijnerkent dat hun toe stand in Duitschland zeer gunstig is en ten slotte de hoop op eene verzoening tusschen den Staat de Katholieken uitspreekt. Het Beiersche hof heeft dezer dagen twee verlovingsfeesten te vieren. De Koning koos zich tot aanstaande gemalin de oudste dochter van Prins Frederik Karei van Pruisen; Prins Leopold, zoon van Prins Luitpold, en neef van KoningLodewijk II, zochten vond er eene aan het Oosten rijkste hof, nl. de Aartshertogin Girela, dochter des Keizers. Eerlang zullen de bewoners van Elzas en Lotharingen zich moeten verklaren of zij Fran schen willen blijven, dan wel voortaaa tot de Duitsche nationaliteit wenschen te behooreu. lil geval zullen zij het land moeten ver- Frankrijk of elders hun domicilie kiezen. Op den Jsten April hebben wij het feest ge vierd van een opstand, van een opstand door onze voorvaderen tegen hunnen wettigen vorst. 1572 heeft geleid tot 1581, tot de afzwering van Philips, tot de opzegging der gehoorzaam heid, die hij als gebieder over deze gewestenals wettig opvolger van Karel V eischte. Op den Isten April hebben wij het feest ge vierd van den strijd, die geëindigd is met de vesti ging eener republiek. 1572 heeft geleid tot 1648, tot 1672, tot zoovele jnren waaraan de bloei en de macht van de republiek der geünieerde provin ciën verbonden zijn geweest. Op den Isten April alzoo vereerden wij eene revolutie en eene republiek en toch riepen wij uit volle borstLei'e de Koning Oranje bonen. Deze zelfde gedachte is ook in tegenwoordig heid van den koning uitgesproken door den feest redenaar te Brielleden welsprekenden Prof, de Vries. In zijne gespierde taal heeft hij toen tot den koning gezegd//Zie sire, dat zelfde volk, dat eenmaal in deze veste de vaan van den opstand ontroldedat niet schroomde tegen zijnen vorst de wapenen op te heffenomdat hij de heiligste rechten der landzaten vertrad, omdat hij den vrijen geest in slaafsche boeien dwongdat stout moedig hem openlijk afzwoer en zijne eigen regee ring in handen namdat volk, dat twee eeuwen herinnering bezit van een gemeenebestwaarin het machtig en bloeiend en gelukkig geweest is., dat zelfde volk staat hier rondom uwen zetel ge schaard als een toonbeeld vau verknochthe en trouw.” Elders zoude zoo iets misschien onmogelijk zijn. Elders zouden misschien aan den eenen kant som migen met zeker leedgevoel terugdenken aan de grootheid en macht, «'elke onder de republikeinsche staatsinstellingen genoten werden, en zich niet dan met weerzin schikken in de heerschappij van het hedendaagsche koningschap; terwijl anderen wel licht in nunne opgewonden toewyding aan de monarchie die republikeinsche herinneringen zou den trachten te vergeten en ze in allen gevalle niet zouden ophalen ten aanhoore van den vorst zelven, uit vrees van Zijne Majesteit daarmede te ergeren. In Nederland niet alzoo. Daar worden de roem rijke dagen der republiek met fierheid herdacht en is men te gelijk innig gehecht aan het koningschap der prinsen van Oranje. Daar geeft men den koning van die gehechtheid de ondubbelzinnigste blijken en herinnert zich te gelijk met Zijne Ma jesteit de grootheid van het gemeenebest. De liefde voor het koningschap der Oranjes is den Nederlanders in merg en been gedrongen en op den Isten April stond onder de verschillende aandoeningenwelke ons op dien heerlijken dag bezieldendie liefde weder in den eersten rang, liet «Oranje boven” en het «leve de Koning*’ waren kreten, dien dag onafscheidelijk van de herinnering aan Nederlands vrijheid, onafhanke lijkheid en eenheid in vroegere dagen, onafschei delijk van de wenschen voor Nederlands zelfstan digheid en nationale ontwikkeling in de toekomst. Die kreten zijn nog de leuzen, waaronder men zoo noodig een buitenlandschen vijand te gemoet zal trekkenwaaronder men bij binnenlandsche ver deeldheid en partijtwisten zich hereenigen zal. Over de waarde van een of anderen regeerings vorm in het algemeen te twisten geeft weinig. Is een monarchie beter dan eene republiek of om- gekeerd Is een gemeenebest op Zwitsersche leest beter dan een gemeenebest op Amrrikaansclieo voetof omgekeerd Zulke vragen zijn niet te beantwoorden. De deugdelijkheid van een regee ringsvorm is alleen te beooroeelen met het oog op een bepaalden tijd waarin, opeen bepaald volk, waarvoo/ men dien regeeringsvorm wil aanbevelen. Zoo wordt b. v. tegenwoordig in Frankrijk die quaestie gesteld en over hare oplossing zeer vet- schillend gedacht. Thiers, NapoleonHendrik "V S. W. N. VA T4 ‘"“T/ïtgëveri.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1