IJD. F. 147. 1872. ZONDAG 21 APRIL IMING GULDEN, DOPING. ING. WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENER-, ALBJ.AS1 IR- EN LOPIKERWAARD EN OMSTREKEN. nsraajl Een Praatje over bekende zaken. verhaald BUITENLAND. OVMBZICHT. >eijen ELKGEREED- SCIOiniHISHI COIR1NT NXWIEX... V COMMISSIE. :leurendbük. 2 niet te boven eer zij hun voedsel gaan uwkeurig onderzoek instellen 43. V.z\> Uitgevers. tr, die in deze da- Ojarigon oorlog wat tot heden in (9730) Maanden in alle ----- -p- Dondkmdag 25 ens 9 ure, ten 'ng in- zijn gillen ie geven. April 1872. stuur voornoemd, TEN, Voorzitter. an NOOTRN, fecret.-Penningm. GROSSIERS in »p Maandag 15 u 8 ure, in bet Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag wrtondm. ♦rtfrt voor Schoonhoven per dHe maanden /0,70. Franco per post door het- geheele ryk 0,80. Onze lezers zullen zich zeker nog wel her inneren, hoe tijdens den jongsten oorlog, die gelukkig bepaald was gebleven tusschen Frankrijk en Duitscbland, Europa als *t ware opschrikte bij het te berde brengen van de Zwarte-zee- quaestie door Busland. Vrees voor een algemee- van 50,0(0,— peugesteld van 5OO,— met n MEI a. te- cretaris-Penning- op den Oen Mei scretaris-Penning- de hier bedoelde iteld van af den 72, bij wien het belanghebbenden Waar wij tot nu toe freule Mode aan bet werk zagenhandelde zij hoofdzakelijk op aan- Ideerkerk geves- iDE, zal op 2des morgens V JAN van dïm onder Meer- tant geld IRBIEPAARD, UI), 12 kalf- IEN, 4KUI8- JN, een nieuwe boegen, KAR, KÖEKENMO- 1REEDSCHAP- ;e bouwerij be- INIPZAAD, en den bangeboden. (2734) •MANT GKLD, WOKMDAG 24 ten huize van Pr|js der Ad^ertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere tegd OJo. Groot*. latteiw-sM»ph*tewwi»nte. Inzen ding franCO, int 7«4on1am>-vnnrmiR<l«im> fan tHnra «Wat zal ik er van zeggen 't Is de ip od eI” Als men u dat voor de voeten heeft gewor pen, houdt alle redeneering op. Ge zijl vol komen geslagen. Geen kracht van argumenten met Brugmans- welsprekendheid geuit, kan uw nederlaag herstellen een eervolle aftocht is uw eenige redding. De Mode. Waar zij in het spel komt, houden alle bedenkingen opwant zij is toon geefster op elk gebied. Het recht om zich zoo krachtig te doen gelden ontleent zij aan haar hooge geboorte, want zij is van minstens even ouden adel als de verhevenste onder alle menschenkinderen. Haar papa is de tijdgeest: niemand zal betwisten dat deze een heel oudheel eerwaardig en heel machtig sinjeur is. Vorst en onderdaan, millionair en bedelaar zijn hem onderworpen hem te wederstaan is eèn even bespottelijk po gen als de strijd der reuzeü tegen de hemel- bewenen. Hare mams hpetk behaagzucht. Ook van deze kan men met zekerheid verklarendat zij zoo oud is als het menschel ijk geslacht. Im mers, sedert de mensch mentch, dat is, de denkende werd, kon het niet anders, of hij ■|elde er belang in, hoe anderen over hem dachten, met welke oogen anderen hem beke ken. Welnudaar het oordeel van onze om geving voor een groot deel op uiterlijkheden is gebouwd, is het zeer natuurlijk, dat ieder zijn best doet om dat oordeel zoo gunstig mogelijk te doen zijn, met andere woorden om te behagen. v 't Is een goed kind, dat naar zijn ouders aardt. Mejufvrouw Mode volgt dezen algemeenen regel. Zy heeft iets van den ernst en van den praktiachen zin van haar vader, maar ook niet weinig van de schalksche wuftheid en opper vlakkigheid van baar moeder. Zelfs zijn er tijdperken in baar leven, dat laatstgenoemde eigenschappen bet meest op den voorgrond tre den, als, zij namelijk met haar verkeerde been het eerst va» bed is gestapt. Reeds heeft zij, de grillige feeks, heel wat uitgevoerd en heel wat ondervondenwant eeu wen achtereen zwaaide zij haar met bloemen en bonte linten versierden scepter. Toch blijft zij immer joug: ais men soms spreekt van een «verouderde mode”, dan geldt die uitdrukking alleen een gebruikt kleed, dat zij dartel van zich heeft geworpen om het, als zij zulks in het hoofd krijgt, later weder eens aan te trek ken, alsof het fonkelnieuw ware. Ladt ons eens nagaan, tot welke zaken onze dame baar bemoeiingen zoo al uitstrekt. Ja eigenlijk moesten wij vfagen: waar be moeit zij zich niet mede? Waarlijk, dat zou niet gemakkelijk te zeggen zyn. Want niet tot het uiterlijke beperkt zij zich, integendeel, zy mengt zich in elke aangelegenheid, zij steekt haar ueus in elk gewest van de onbegrensde wereld van menschelijke wetenschap en kunst, zij bebeeracht alle denken, spreken en han delen. Beschouwt, om maar iets te noemen, het krijgswezen. Niet waar, in overoude tijden was het de mode, dat de strijdenden elkander beet pakten, en er op ranselden uit alle macht: thans zendt men zijn tegenstander op verren afstand een groet, waarmede hij het, als ten minste bet afgezondene aan het adres terecht komt, voorshands wel stellen kan. Oudtijds gipg men elkander te lijf, nagenoeg in Adams kostuum, om geen last te hebben van liet knel len der randselriemenlater kleedden de strijders zich zooals zij het best kouden of het liefst wilden, waardoor een leger een schilderachtig aanzien kreeg; thans heeft de mode bepaald, ripiiterlijk tot Zaterdags-voormiddags ten 10 ure. nen Europeeschen oorlog en verontwaardiging over de willekeur, waarmede men zich onttrok aan bestaande tractatenwaren algemeen. Vooral ds Engelscbe regeering en dagbladen protesteer den tegen eene dergelijke handelwijze. Nu de ge moederen evenwel wat bedaard zijn, en de Zwarte- zee-quaestie voor een tijd lang uit den weg geruimd is, blijkt het dat Engelailds opvat ting van tractaten ook niet zoo heel diep is. In antwoord op eene motie, door een der leden van het Lagerhuis voorgesteld, waarbij verzocht werd dat Engeland zich los zou maken van alle garantie-tractaten, ten einde voor’t ver volg alle kans van daardoor in oorlog gewikkeld te worden te vermijden, antwoordde de premier dat die tractaten nipt zoo heel gevaarlijk zijn daar ze wel recht maar geen dwang tot inter ventie geven. Menigeen zal dus wellicht de Timet nazeggen dat die tractaten dan al heel weinig te betee- kenen hebben. De regeering heeft dezer dagen hare contra- memorie ingediend in zake het verschil met Ame rika, over het vergoeden der indirecte gebade; zij' weigert daarover te onderhandelen en ontzegt het scheidsgerecht, dat den 15den Juni a.s. te Genève bijeenkomt, de bevoegdheid om daar over uitspraak te doen. Voorzeker heeft zij daar mede in den geest gehandeld der leden van het Hooger- en Lagerhuis, waarbij deze zaak druk besproken werd. De beweging onder de boerenarbeiders wordt algemeen, en begint een bedenkelijk aanzien te krijgen. De vertoogen, bij de Fransohe i gediend, hebben goéde uitwerking gel poorten, zoo lastig en zoo kostbaar afgeschaft; de vreemdelingen, die Frar bezoeken, hebben alieeii hunnen Haam De Constitutionel maakt gewag vaii twee be langrijke, documenten uit de laatste dagen van het Keizerrijk; *t zijn alweer tractaten, maar ditmaal ongeteekendewaarbij Oostenrijk en Italië zich verbonden Frankrijk tegen Duitsch- land ter hulp te komentnaar wplke tractaten, door de nederlagen der Fransche legers, ih de pen zouden zijn gebleven. Wat daarvap zij, de tegenwoordige president handelt zeker wijzer dan de Ex-Keizer, als hij, liever dan op trac taten te steunen, tracht het land eene goede legerorganisatie te geven en de strijdkrachten in goeden toestand te brengen. De Fransche gezant te LondenBroglieheeft zijn ontslag uit die betrekking gevraagd t wegens familieaangelegenheden, die hem verhiuderenlan- ger -uit Frankrijk afwezig te zijn. Sommigen willen daarin zien, dat de Orleanistendie Voor hunne zaak steun bij Thiers meenden te zullen vinden, nu alle hoop bobben opgegeven en van dezen niets meer verwachten. In Spaqjo begint bet rustiger te wórden, de Carhstische benden doen zich nog wtel hier en daar zien, doch vinden weinig steun, ook aan de Fransche grenzen worden zij gewëerd. De verkiezingen voor den Semtat zijn mede in ministerieelen zin afgeloopen, en een troostvol bericht was voorzeker voor den jongen "Kdning de brief van Thiers, waarin deze verklaart dat Fkaukrijk ’t grootste belang heeft bij de beves tiging der Dynastie en de staatsinstellingen van Prins Bismarck ontvangt nog steeds aange name en enkele onaangename complimenten over de nieuwe regeling van het schooltoezicht, welke hij Pruisen gaf In een adres van bijvul te dier zake door een groot aantal Katholieken hem aangeboden, vond hij aanleiding den wensch te kennen te gevendat zij die goedkeuring luide mochten uitspreken en daardoor de verdeeldheid matigen. Italië heeft gemeend zich van de goede ge zindheid van de Belgische regeering te woeien overtuigen, door de reden te vragen waarom het Belgischs gezantschap nog steeds te Florence verblijf hield. De laatste berichten melden<ons,. dat de soldaten er uit moeten zien ais waren zij een menschensoort apart, gehuld in een Deeding, die niemand mooi vindt, terwijl de zelfde jufvrouw Mode Onophoudelijk leutert aan het oor van Ministers van Oorlog, om vrij spel te hebben met sabelkwasten en chaco’s. In verte gewesten was of ia het de mode,,dat men de krijgsgevangenen vet maakt en oppeuzelt iets waarop die lui volstrekt geen aanmerkingei maken, omdat zij niet anders weten of het behoort zoo: in onze dagen en in ons wereldr deel heeft de mode bepaald, dat men, ze in groot gezelschap een plezierreisje laat maken, en voorts mager laat. In de staatkunde heerscht ook thans een beel andere mode dan voorheen. Deed zich vroeger een verwikkeling voor, dan haastten zich de diplomaten om haar uit /Ie war te krijgen. Thans peuteren zij de zaken met den meesten ijver nog meer m verwarring, omdM andete de oplossing van eeu hangend vraagstuk volstrekt geen verdienste zou zijn. Ziet bij voorbeeld de zoogenaamde Alabama-kwestie zal die niet langzamerhand zoo ingewikkeld worden, dat geen mensch er een touw aan vast kau maken? Niet minder doet zich op financieel terrein een mode gelden, waarvan in vroeger eeuwen gewis zich niemand een denkbeeld kon vormen. Wie toen het beheer over de dubbbeltjes op zich had genomen, gebruikte de dubbeltjes die er waren', en zorgde tevens, somtijds op heel oorspronkelijke wijze, dat er kwamen. Thans is het gebruik anders. Men maakt het geld óp, dat er niet is, en laat aan onze nakome lingen de zore, om het leêggedroqken gelag te betalen, ’t Mooiste van de geschiedenis is, dat het nageslacht over dat onderwerp volstrekt niet wordt geraadpleegd, zoodat het: vWie zwijgt, stemt toe,” in de uitgestrektste beteekenis wordt toegepast. En in de kunst? Wilden wij opgeven, hoe veel duizenden grillen de mode zich daaromtrent veroorlooft, wij zouden een verhandeling moeten schrijven. Die grillen zijn soms monsterachtig: bedenkt slechts, dat er menscheu zijn, welke de teekeningen van Kappipo mooi vinden. Ver volgens een heel bijzondere soort van kunst- kennis is In den laatsten tijd in de mode geraakt, gansch verschillend van die, welke het voorgeslacht er op nahield. Meu plaatse zich bijvoorbeeld voor een schilderij, bekijke haar een poos door de gebogen hand of door een perspectiefkoker moqipele zoo iets vanheer lijk effect, pn.chtig coloriet, geniale compositie, keurige accessoires, bevallige groepeeringen duizend tegen een dat gij u den titel van rbevoegd deskundige” hebt vero erd. Goedkoop genoeg, niet waar? Zoudt gij soms meenen, dat het met de wetenschappen anders ging? Denkt maar na. In lang vervlogen eeuwen beperkte haar beoe fening zich tot ben, die daaraan hun geheele leven hadden gewijd; die mannen werden wij zen genoemd, en de menigte beschouwde hen met diep ontzag. Later werd de wetenschap ook mode, en de tijd ligt nog uiet heel ver achter ons, waarin ieder, die den naam van fatsoenlijk man wilde dragen, minstens een paar uren daags met luchtpomp of electriseermachine sjouwde, en nu en dan de kanarievogels van zijn vrouw dood pompte of de konijnenyan zijn jongens naar de andere wereld schokte. En nu? Onze schoolknapen praten over natuur krachten en levenselementen of het zoo niets is; op haar kranjes redeneeren de liefste dames van het land over koolstof en zuurstof, en ik, die nog jong ben, ik hoöp het nog te beleven, dat de zuigelingen, eer zij huu voedsel gaan gebruiken, een nauwkeurig onderzoek instellen naar het eiwitgehalte van de moedermelk. IV. J.TONCK (9741) het Waterschap iliter Haastrecht; langhebbenden het Bestuur van en Junii 18T1 eputeerde Staten ht, den lOen en tan dat Bestuur t aangaan eenef m gezegd Water- ZEND GUL— legen eene rente honderd in het ig, door middel LQOO,te be- sporen van papa; maar o wee, als mama Be haagzucht haar dochter op de baan brengt! Dan is haar niets meer heilig. Dan plukt en rukt en knutselt zij >aan onze kleederen of an dere lichamelijke versierselen, totdat de lieste denker de kluts heelemaSl kwijt is. Gij bebt u een spiksplinternieuwe jas laten maken, behoorlijk van lengte, zooals de mode dat vereischt. Best. Een maand lang gevoelt gij u volkomen op uw gemaken denkt er niet aandat hier beneden het geluk zoo onbestendig is. Hoe onzacht wordt gij dan evenwel uit uw droom wakker geschud, als gy bemerkt, dat de straatjongens elkander in vertrouwen mededeelen dat gij een jas aan hebt met sous-pieds! En zoo waar de mode heeft op éentnaal die fraaie, deftige panden van de baan geschoven, en gij zijt een rpan uit de voorwereld geworden. Dan die hoeden! Ik bedoel die prachtige suikerbrooden of kachelpijpen, welke de mode niet eer van de hand zal doen, voor zij er naar hartelust mede gesold heeft. Nu eens zwellen de randen tot de breedte van de schroef eener stoombootdan weder krimpen zij tot gij ze nau welijks kunt aanvatten. Nu eens rijst de bol een aardig eindje in de richting van den Amsterdam- schen Westertoren, dan weder zakt hij in elkander als een mislukte podding. Gij hebt nw vrouw een nieuw zomerhoedje ge kocht, keurig netjes, naar den jlaatsten smaak als een verrassing natuurlijk, 't Is zoo kleinzoo pittig, alsof *t niet hét vierde deel gekost had van 't geen gij er voor lieVt betaald. Zij'zet het bij de eerste de beste gelegenheid op, verheugt zich reeds bij voorbaat in de bewonderende blikken van haar vriendinnen. Maar ach! de mode is intusschen weder aan ’t werk geweest.... Zij, uw echtgenoot namelijk, komt thuis, dadelijk ziet ge reeds dat de zaak verkeerd is.«Zoo’n monster achtig ding, zoo’n wanstaltig model ik zal aan grootmoeder vragen of zij er nog kennis aan heeft,” enz. Ik zwijg over ’t geen er verder volgt; ik loop met graag te koop met mijn intiem leven. Vandaag hebt ge uw best gedaan om fraaié bakkebaarden te verwerven, morgen moet ge knevels laten staan; overmorgen wordt ge om dat prachtig sieraad, dat vooral heel doelmatig is als men soep moet eten,uitgelachen. Met alle dingen op en om en aan ons viert de mode haar luimen den teugel. En ik denk dat zulks niet alleen bij zoogenaamd beschaafde volken het geval is. Bij die natiedie zich op schikt met een grooten ring in den neus en een houtschijfzoo groot als een slijpsteendoor de onderlip heen, zullen genoemde voorwerpen ook wel aan de mode onderworpen zijn. Tusschen twee haakjeswat er ook gebeuren mogeik hoop^niet dat de algemeene verbroedering der volken die dingen bij ons in de mode zal brengenwat moet dat raar zyn, om te kussen bij voorbeeld? In allen ernst - zoudt. gij willen dat mejuf vrouw Mode op pensioen werd gesteld Voorzeker niet. Afwisseling is levenen gesta dige eenvormigheid zou de doodsteek zijn voor de nijverheid. Alleen laat ons trachten haar grillen een weinig te temperen. Wij kunnen de Mode wel een beetje opvoeding gevenopdat zij haar bui tensporigheden wat matige. Hoe r— Door onzen smaak en die van ande ren te veredelen. Door het schoonheidsgevoel van ons volk te ontwikkelen. Doormaar ik zeg niets meer gij hebt mij reeds begrepen, ver trouw ik. H-e.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1