r.w te ZONDAG 5 IEL -i 4 97 7. BUITENLAND. OVERZICHT. F i y luchtig^ gedachten naar aan- ii leiding van dé Alabama- i i “T* WEEKBLAD VOOR p)e KMMPENER-, ALBLASSEj- EN LOPIKERWAAUD EN OMSTREKEN. I 11|82»/; w of 217. jbe Pf^ da- AdvertentieVbwi tot 5 rcgeb 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzen ding franco, en uiterlyk tot Zaterdags-voormiddags ten 10 ure. 34. 35. erf. fie. 9P/4 90«/4 895 119 114 V, 120 7, 74«/< 99‘/, 158 7* 607, 89 voeder f9.4W.90, - S. W. N. VAN ‘JsOOTKX, Uitgevers. 13. >9. 81'/, 51”/.. 147 8«7. »87/. 14’/.. 431 220 91./, 3 pCj| eCApril. Sill 36'/. U9*/4 »77/8 72 72’/. 847, '967., 96_ öo’/4 7V/. 60 249 246 56’/< 627, 627. 560 156 Wij wagen het niet, iets te vóórspellen aan gaande de vermoedelijke oplossing van het Ala- ma-conflict. Alleen willen wij nog een pogenblik vertoeven bij de streelepde gedachten, of mogelijk hersenschimmendie het woord «conferentie van Genève” bij ons opwekt. Itnmers,al8 de heeren scheidsrechters njets andprq doen kunnen, dan tusschen eisch (Amerika’s vor- De Carlistische beweging in Spanje, waarvan met een enkel woord in het vorige overzicht werd gewag gemaakt, heeft dat ongelukkige land op nieuw prijs gegeven aan de bloedige tooneelep van een burgeroorlog. De opstandelingen hébben de noordelijke provinciën tot punt van uitgang gekozenvan waar zij de beweging willen voort zetten en tevens de komst van hunnen toekom- stigen Koning afwachten. Of deze zich reeds aan de spits van zijne trouwe aanhangers heeft gesteld, valt zeer te betwijfelenniettegenstaande hij in zijne tweede proclamatie verklaart, den vaderlandschen bodem te kussen en bereid te zijn tot stervenzoo ’t hem niet gelukt het vader land te redden. De regeering heeft krachtige CHTKN. Hennep, gelling, prijs 1 marktprijzen waren als talf kilokaas f 95 a 84 30 35 et; aardappelen 50 3, poters f 1,504 2 per m prijs f 91,00 4 93,00. jt.; Eggengoor Engeland :re dito f 10 4 16nuch- ml. Pryzen van het vee: le qual. 65 et.; kalveren (0,80; schapen 80 cl.; es per kilo, uual. f 56, 3de qual. f 46. laamsche en Zeeuwsche klsmede Flakkeesehe en ,10, geringe e» blauwe (9,70 4 11,90. s en Zeeuwsche (7,75 4 akkeesche, Ovehnaassche 4 7,70. ,990 4 993 per 9100 kilo. Zeeuwsche Winter f 5,10 kkeesche en Overmaaqsche 1,90, mindere (3,80 4 4.50. 0, lange f 9,70.4 3,70. 1, mindere f 5,30 4 5,80. Aangevoerd ongeveer q400 koeien t 246 i 300. *0» to vaarzen f 125 4 ^80, .alveren f 5,00 4 IQ.'1 4 69 cl.minder zware erloobertjes 22 4 30, i f lila 13 per .-luk. ilo. Kipeiercn 80 a 85 et., «eySSu A r mitidere en b'aljwe f 8,70 4 leeuwsche en/IVhailiitthe (980 4 7.80W aamsche Winter kaki 00 4 6,00, Oyérmaas Zomer zakntot (4,0)4 jvermaasécbe éi) Ftakltee- 50 2e leen. 4} 887< 37/69. .4 59. Rs. 100. deringen) en aanbieding (Engeland? concessiën) den gulden middenweg te vindendan is het mogelijkdat did bijeenkomst voor deze aange legenheid haar (joel bereikt, maar dan beant woordt zij niet gfeheel aan de verwachtingen van de vrienden des vredes. Neen hiar hare bestemming is dat zij, met het oog op verwikkelingen die nog kunnen, en in de toekomst ongetwijfeld zullen opdagen, een be langrijk antécédent stelle. Zij moet het practisch bewijs leverendht internationale oneenigheden niet noodwendig door middel van het zwaard moe ten worden bij gelegd dat beide partijen er bij winnenals de weg der minnelijke schikking wordt ingeslagen. Van daar dat wij die bijeenkomst van zoo hooge beteekenis achten en met ingenomen heid begroetenzij kan ons een schrede nader breiigen tot de verwezenlijking van het ideaal: «Geen oorlog meer 1” Buiten de gruwelen en rampen toch die onaf scheidelijk aan het denkbeeld oorlog zijn verbon den en waarvan de strijdende volken de eerste slachtoffers zijn moeten ook de onzijdigen er door lijden. De achteruitgang van handel en zeevaart, de kosten tot mobilisatie van strijdkrachten en zoovéél meerwie zal ze hun vergoeden En met het pleidooi, dat door den mond van de kanonnen wordt gevoerd; hebben zij niets te makenZiet, dat maakt den oorlog dubbel hatelijk. In den Fransch-Duitrehen oorlog was geen enkel Neder- landsch belang betrokken, en toch wie zal het met juistheid bepalen wat die geschiedenis ook one heeft gékost. Natuurlijk zou zoo iets niet kunnen gebeuren, indien alle geschilled der vol ken werden uit den weg geruimd op gelijke wijze, als .ten aanzien van de Alabaifta-quaestie beproefd wordt. Maar dan moet de conferentie van Genève niet zijn een reeks van zittingen over vragen en bieden zij moet bepaalde grondslagen vaststellendie het bedrag der schadevergoeding regelen. Die grond slagen konden dan tevens voor de toekomst van kracht blijvenzij konden worden de eerste blad zijde van een algemeen, internationaal wetboek van volkenrecht. Betrekt dan weder de politieke hemel, dan zij niet de eerste kreet: «te Wapen 1”doch «ter Conferentie En nog zekerder zou de toekomst wezenindien eenmaal aan een algemeene, permanente commis sie, samengesteld uit gedelegeerden van alle natiënin een getal dat evenredig is aan het bevolkingscijferde regeling van alle mogelijke twistpunten kon worden opgedragen. Wij gevoelen het wel—dat vooruitzicht is te schoon, dan dat het zoo heel spoedig tot wer kelijkheid zal wordeh. Toch hopen wij vertrou wend dat het, zij het dan ook na een reeks van jaren, zoo ver komw* zal. Want het begrip oorlog druischt in tégen alle edele aspiration van ons geslacht. Ons droombeeld vroeger of later zal het zich verwezenlijken. Immers, vrede wie dien bevor dert arbeidt voor de zaak der menschheid voor de zaak van God I H—-e. l®oen, in ddn FranscWDuitschen oorlog, over- w^riing op overwinning de Germaansche krijgs- iwht zegende, gebeurde hét^ikwijls, dat Fran- scWj regimenten op onzijdig grondgebied de wijk namen. Inzonderheid wm dit het geval na den sluhby Sédpn\ en na de reeks van gevechten die J aan^ourbagiwveldtocht een einde maakten. Na de eerstgénöpmde nederlaag vlqchften de Fran- schen op IWgisch, na de laatste op Zwitsersch grondgebied. Daar werden zij ontwapend en ge- intemèerd tot na het sluiten van den vrede. Gesteld nu eensdie onzijdige mogendheden België en Zwitserland, hadden eeris te geringe strijdkrachten beschikbaar gehad of, zij had den geen genoegzame zorg gedragen, zoodat de vluchtelingen weder naar hun land wwen terug gekeerd om op nieuw de wapenen op te vatten Dan zou mogelijk de duur van, den óorlog daar door verlengd zijn geworden; ja zelfs, op een gegeven oogenbhk zou de komst van die troepen misschien in staat zijn geweest, aan de krijgs- pperatiën een heel andere wending te geven die 4au bealiNenden invloed kon Worden op den ver deren loop der zaken. Itnmeqi, de geschiedenis leert het ons menigmaal hangt het lot van een volk van schijnbaar nietige omstandigheden af. En in elk geval zou het ontkomen der vluchte lingen den Duitschers nadeel toegebracht hebben. Dus, dan zou Duitschland recht gehad hebben op vergoeding. De vraag is maarwelk recht, of lieverhoe ver strekt zich dat recht uit? Om aan te toonenhoe moeielijk die vraag te beslissen iszullen wij eens een voorbeeld bij de ooren pakken, dat misschien wat zonderling klinkt, maar toch, bij nader inzien, niet tot de onmogelijkheden behoort. Ieder weethoe wankelbaar in den slag van Waterloo de kansen stonden. Welnu, wij ver plaatsen bet tooneel van dien veldslag eens' naar een ander oord, naar Frankrijkongeveer daar waar Bourbaki het onderspit heeft gedolven, dicht bij de Zwitsersche grenzen. Het eerste belangrijke tafereel van onzen veld slag is het verslaan van Blücher door Napoleon. Keeren wij nu het blaadje om: een gedeelte van Napoleons leger is door de Pruisen geslagen en wijkt néar Zwitserland. Daar evenwel is men niet bij machte of ongezind om de vluchtelingen te weerhouden. Zij verzamelen zich weder, en op het beslissend oogenblik vallen zij de geallieerden in den rug aan. Deze worden geslagen, en Napoleon maakt zich meester van België, om zijn rol van wereldoverheerscher op nieuw te gaan spelen. Op wie zullen nu Engeland en Pruisen en Ne derland de schade verhalen die zij geleden heb ben? Óp de kleine onzijdige mogendheid, die oor zaak was van den onguustigen afloop Maar dan mocht men heel Zwitserland wel bij opbod ver- koopen, en de som zou nog bij lange na niet toereikend zijn om de kosten te dekkendie de vernieuwing van den vrijheidsoorlog der volken zou na zich deepen. Passen wij het aangevoerde nu eens toe op de geschiedenis van het Alabama-vraagstuk. De bij zonderheden zijn algemeen bekenden behoeven dus bier slechts in bootdzaak herhaald te worden. De grieven van Amerika tegen Engeland zijn déze Eenige vrijbuiters-schepen, die in den opstand van de Zuidelijke Staten de Noordelijken gevoelig afbreuk dedenen waarvan de beruchte Alabama de meest békende is, waren in Engeland bin oen- geloopén. Hetzelfde geval dus als met de Fransche, soldaten, dje naar België weken. Nu had Engeland die schepen in beslag moeten nemen en de équipage en verdere bemanning inter nee ren. Het deed zulks SCBOOKHOVENSÊHE COURANT Dele GourJnt wordt geregeld iederen Zate^dag-midJ^ vaatenden. 'R iM* maanden\f Q.W. Franco per post door het geheel» ryk 0,90. j.| JCHTEM. 3 3 .8' 3 98 en 1816. 5 1820 5 5 5 1862. 5 fitè/ 1600. 5 Ö6 \f 4 000. 5 500, 1860. f 1864. r 5 5 5 6 7 6 - 6 6 5 <i 3 3 aandeel. f lÓoo’. 5 5 >w. .5 xl. st. 100. 5 ensk. .5 i»k. 3 7c niet en liet ^ontkomenzoodat zij weder ger^i- men tijd hunMwerk konden voortzetten. De ver goeding der schade, daarna door die schepen teweeggebracht, wordt Engeland opgelegd, en genoemde mogendheid heeft er niets op tégen. T^n tweeflé. Engeland heeft de Zuidelijke Sta ten als oorlogvoerende macht erkendten gevolge waarvan zij irt'wt buitenland gemakkelijker geld konden krijgeir tot het voeren van den strijd. Ook het nadeel, do» den langoren duur van den ooTr log geleden, wordt door het Washingtonsche ka binet aan Engeland opgelegd als ^vergoeding voor niet-rechtstreeksche schade maar Engeland wil daar niets van hooreij. Zièdaar de joorzaak van de mandenvol nota's en dépêches lén telegrammendie in de laatste jaren tusschen Broeder Jonathan en Jphn Buil zijn gewisseld). Gezanten losten elkander af, zon der dat er één kans zag een accoord tot stand te doen komen. Ook de beroemde schrijver van de geschiedenis van de opkomst der Nederlandsche Republiek, de heer Motley, zag er geen licht in. Eindelijk toch werd er een mouw aan gepast; zoo men meende ten minste. Bij tractaat werd bepaalddat er een conferentie te Genève zou vergaderen om de zaak in orde te brengen. Maar ja wel! Nauwelijks is meh zoo ver gekomen, of men bespeurt geen stap gevorderd te zijn Want Engeland meende, dat van rniet rechtstreeksche’ schade geen spraak meer was Amerika begreep, dat deze er wel degelijk onder begrepen is. Enge land weigert volstandig die laatste eischen te erkennen, Amerika wil het er nog altijd op wagen, of de lergadering van scheidsrechters te Genève het mogelijk ook in dezen outvankelyk wil verklaren. Ziet, broeder Jonathan is een guit, wien het niet onverschillig is of hij een paar millioen dollars meer of minder te tellen krijgt, en een paar maanden geleden werd er verhaalddat er daar te lande al een aardige negotie in Alabama-eischen wordt gedreven.-Overigens gelooven de meesten, dat die heele vniet-rechtstreéksche-geschiedenis” maar een middel is, door de partij van den weldra aftredenden president Grant uitgedacht, om zijn herverkiezing te verzekeren, ’t Is alsof hij tot de Yankees zeggen wil: uKijkt eens, ben ik geen bovenste beste? Zóó zorg ik voor je belangen: ik vraag zelfs vergoeding voor schade, die geen mensch berekenen kan, zelfs al hadde hij in Ne derland examen voor de Wiskunde gedaan. Waar lijk, geen vader doet voor zijn kinderen, wat ik voor mijn dierbare landgenooten doe.” En is nu eenmaal de verkiezing afgeloopen, en wordt mijn heer Grant weder voor vier jaar in het Witte Huis ingekwarüerdwelnudan laat hij die heele eischen-rommei stilletjes zakken, en lacht de lui nog uit op den koop toe. Toch is het alleszins te begrijpen, dat velen Zich in de laatste dagen hebben afgevraagd, of er ook oorlog van zou komen. En waarlijker bestond wel eenige vrees voor; als men de fulminante speeches leest, die het senaatslid Bumner nu en dan liet hoorenen daarbij bedenkt, dat hij met zijn gevoelen bij lange na niet alleen staat, dan... Maar gelukkig zijn zoowel de Amerikanen als de Engelschen practuche menschen. De frgloire mi litaire” is hun geen pijp tabak waardzij zijn bang voor oorlogvoeren, niet «omdat het zoo lekker is”, maar omdat het zoo duur is. Inder daad als ooit de krijg uit de wereld zal raken dan zal het niet wezen, omdat de volken zoo ijselijk verstandig en menschlievend zijn gewor den maar alleenomdat de vorderingen op elk gebied aan den oorlog te kostbare toerustingen verbonden hebben. le Sectie. 7 2e Sectie. 7 gecons. 7 1869. 7 dig. 3 1869. 5 7 6 6 8 ei—Nov. 5 ■br.Aug. 5 m.Juli. 5 pr.Oct. 5 maatregelen tot onderdrukking van den opstand genomen en het is Serranoaan wien de leiding daarvan is opgedragen, gelukt daaraan het ge vaarlijk karakter te ontnemen. De insnrgenten die weinig bijval vinden bij het overige gedeelte der bevolkingenworden overal uiteengejaagd of tot onderwerping gedwongen. Het bezoek van den jongsten broeder van den voormaügen groothertog van Toskane aan het Itaüaansohe Hof is een bewijs dat niet alle pretendenten even woelig zijn en even on- gemakkelijk om zich bij een fait accompli, ge worteld in den wil eener natie, neder te leggen. Het wetsontwerp tot instelling van een staats raad houdt sinds eenige dagen de aandacht van dc Nationale Vergadering in Frankrijk bezig. De regeering had gemeend aan dat lichaam een zuiver administratief karakter te geven, door zich de benoeming van de leden vopr te behou den, doch de commissie, in wier handen dit ontwerp gesteld was, meent dat dit recht aan de Wetgevende Vergadering toekomt, en de Ka mer heeft ook in dien geest, zéér tegen den zin van de Regeering, besjist. Ook de quaeslie van den deflnitieven regeerings- vorm kwam daarbij nog even ter sprake; sommige leden nl. oordeelden dat dit ohtwerp die quaestie vooruitliep, en daarmede moest gewacht worden, tot die zaak blijvend geregeld zou zijn. f De enquête naar de capitulatie van Metz door generaal Baz>ine, waarover tot nog toe znlk een geheimzinnige sluier hing, is afge- loopen, en de commissie, daarmede belast ge weest, heeft openbaarmaking voorgesteld. Bazaine zelf heeft echter die openbaarmaking niet afge- wacht, maar ter elfder ure rekenschap van zijne houding afgelegd in een werkje, getiteld nParmég du RAin.,r Zijne onderhandelingen met het Duitsche le- geropperhoofdde geheimzinnige zending van Boyer hadden tot doel, het regentschap der Keizerin, tegenover bet gouvernement der Na tionale verdediging, met behulp van zijne leger-? afdeeling te herstellen en te handhaven. De AJabama-quaestie, hare oplossing nabij, de behandeling van het voorstel betreffende het hooger onderwijs in Ierland, voor onbepaalde» tijd uitgesteldheeft aan het ministerie-Gladstoiio, in Engeland, dat eenige dagen geleden, vol gens sommiger oordeel, stond te waggelen, nienwl leven geschonken. Het blijkt nu dat Amerika den eisch tot vergoeding van indirecte schade indertijd alleen stelde om het begin tel te doen uitmakenen de plichten van een neutralen staat in oorlogstijd voor ’’t vervolg nauwkeurig af te bakenen. Gel delijke schadevergoeding wordt niet geëischt,en naar men meldt, zal het scheidsgerecht te Genève bij eene door Amerika en Engeland ondertee- kende nota worden uitgénooJigdhierop bij hare uitspraak te willen letten. Niet alleen de mannelijke arbeiders vormen vereenigingen tegenover de patroonsom werk? uren en loon beter geregeld te krijgenook de vrowoelijke dienstboden slaan de handen ineen. Te Dundee (Schotland) heeft zich zulk eene ver- eeniging gevormden hare eischen geformuleerd:, behalve eene beperking in diensttyd verlangen, zij een vrijen middag per week en een vrijen Zondag om dè 14 dagen, behoudens alle moge lijke vrijheid, wat (oilet aangaatI De grondwetspartij in Oostenrijk jubelt nog altijd over de overwinning, bij de verkiezingen in Bohemen behaald, en beschouwt die als eeó eerste stap tot betere regeling der onderlinge verhouding tusschen de verschillende nationali teiten. Of haar dit zal gelukken mo$t de tbe»-,. komst leéren; het verleden geeft échter weinig hoop. De DUltSChe dagbladen deélen het bericht mede van de aanstaande benoeming van Kardi naal Vorst Hohenlohe t$t Duitsch gezant bij den Heiligen Stoel. Wordt dit bericht bevestigd dan zou dit Waarschijnlijk goeden invloed uit-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1