VOMSdSHSIIMH. BINNENLAND. STADSNIEUWS. ADVERTENTIËN. Prof. OSIANDER, de samenstelling van den Staatsraad, waardoor de leden van dat Lichaam niet door den Pre sident, njaar door de Nationale Vergadering zullen verkozen worden. Men vreest zelfs dat '1 hiers er eene regeeringequaestie van zal maken, indien bij de derde lezing van dat wetsontwerp dat besluit gehandhaafd wordt. Sommige Ka merleden willen nu, om in deze zaak tot een vergelijk te komen, voorstellen dat de Vergade ring dubbeltallen opmaakt, en de president daaruit de leden van den staatsraad benoemt. l)e zank van Bazaine dreigt oorzaak te wor den, dat de Minister van Oorlog zijn ontslag neemt. Als eene kleine hoffelijkheid wellicht tegenover zijn Voormaligen chef, had de Minister het verzoek van Bazaine, om voor eenen krijgs raad terecht te staan, als aanleiding genoemd tot het indienen van een wetsontwerp voor de samenstelling van zulk een raad. De Kamer nu meent dat daardoor op hare beslissing wordt vooruit geloopenwaarbij Bazaine zeker veroor' deeld zou worden om voor den krijgsraad ver antwoording te doen. Het postverdrag met Duitschland is aange nomen, niet zonder tegenkanting van sommige leden. Het Spaansohe legeropperhoofd, Serrano, is Biskaye binnengetrokkenwaar de laatste op roerlingen zich hebben verzameld, en zich ook waarschijnlijk weldra zullen overgeven. Don Carlos is na 't gevecht bij Oroquieta, waarbij hij ontsnapt is, zoek geraakt. Men vermoedt dat hij zich in het gebergte schuil houdt. De Minister van Financiën heeft aan de Cortes voorstellen gedaan om in den geldelijken nood te voorzien. De rente op de binnenlandsche schuld zou 7 jaren lang voor s/s ge"d en voor 1/8 in speciale schold brieven, 5°/0 rentende, voldaan wordenmet machtiging om dien maatregel ook op de buitenlandsche schuld over te dragen. De tnededeelingen, Maandag jl. in liet Hooger- en Lagerhuis gedaanbehelsden de geschiedenis van de w ording en de ontwikkeling van de zoo genaamde //indirecte eischen", door het kabinet van Washington aan Engeland gedaan. Door Amerika in December lt>71 het eerst ter sprake gebracht, in hare memorie aan het scheidsgerecht te Genève, werd daartegen ten stelligste gepro testeerd door de Engelsche regeering en op eer lijke uitvoering van het tractaat van Washington aangediongen. Amerika meende evenwel te moe ten volhouden, zoodat in het begin van Mei geene vriendschappelijke en eervolle oplossing van bet vraagstuk te wachten was. Terwijl de regeering zich gereed maakte dit aan het par lement mede te deelen, werden op nieuw onder handelingen aangeknoopt, welke nu in den vorm van een additioneel artikel, bij het oorspronkelijk tractaat van Washington, aan de goedkeuring van den Senaat onderworpen zijn, en, naar men verwacht, wederzijdsch goedgekeurd zullen worden. Bij de behandeling van het wetsontwerp op de geheime stemming, nog bij het Lag rhuis in behandeling, werd, indertijd door een der ledenJ cob tirigteen voorstel gedaanom ook aan de vrouwen het stemrecht te verleenen. Dit voorstel werd na korte maar dikwijls ver makelijke discussie verworpen. Naar aanleiding daarvan heeft een der Dairies, lid van de Na- tionale Vrreeniging totbevordering van het stem recht der vrouwbij de jongste vergadering van die rcreeinging het voorstel gedaan, om voldoe ning der belasting te weigeren, zoolang haar in dit opzicht rechten onthouden worden. Het voorstel is echter aangehouden. Do werkstaking der zeelieden te Southampton is nauwelijks geëindigd of eene nieuwe gTève dreigt te ontstaan bij de handhavers van orde en rust, de politie-agentehte Plymouth. Ook deze verlangen verhooging van loon en vermindering van diensttijd. Prins Bismarck heeft in den Rijksdag zijn hart lacht gegeven over het incident met Rome, de weigering om kardinaal Hohenlohe als DuitBÖh ambassadeur bij den H. Stoel toe tc laten. Hij verklaarde dat dit voor hem, gedu rende zijn 21-jarige diplomatieke loopbaan, een voor vul zonder antecedent was, en betuigde zijn leedwezen dat eene poging, om in verzoe nenden gee-t werkzaam te zijn, daardoor mis lukt was. Zeker zal dit voorval er niet toe bijdragen, om de discussiënwelke eerstdaags moeten plaats hebben over bet rapport der commissie, in wier handen de petitiën voor en tegen de verdrijving der Jesuitea in Duitschland gesteld zijn, te matigen en de immer zoo noodlottige verdeeld heid tusschen inwoners van hetzelfde landin naam van den godsdienst, maar zoo ten eenen- male vreemd aan allen waren godsdienst, te ver minderen. Na langdurige beraadslagingen over de pe tities, betreffende de Jesuiten-orde, werd een voorstel aai genomen, waarbij de Kijksregeering wordt nitgenoodigd een wetsontwerp in te die nen, dat den rechtstoestand van godsdienstige orden, genootschappen enz. regelt, en straf be dreigt tegen hen, bij name tegen de Jesuiten- orde, als hunne werkzaamheid voor den Staat gevaarlijk wordt. Gisteren heeft te Delft de be grafenis van H. K. H. Prinses Hendrik, vol gens het vooraf opgemaakte programmaplaats gehad. Het lijk was, des morgens vroegtijdig, met een extra-trein, uit Luxemburg te Delft aangekomen en in het stationsgebouw in een daartoe vooraf gereed gemaakt lokaal geplaatst. De kamerheer-ceremoniemeester des Konings be- voud zich aldaar om het lijk te ontvangen, de Koninklijke kroon en ordeteekenen op de kist te bevestigen eu er bij te verblijven tot bet tijdstip, voor de ter aarde bestelling vastgesteld. Aan het stationsgebouw te Delft bevond zich, als eerewacht, eene kompagnie van de stedelijke schutterij. Des voormiddags ten ll1/i ure be gaven zich de KoningPrins Hendrikalsmede Prins Alexander en de verdere vorstelijke per sonen, per extra-trein uit 's Gravenhage naar Delft. De Prins van Oranje was verhinderd. Ben half uur vóór het vertrek des Konings uit 's Gravenhage begaven zich mede per extra-trein naar Delft: de groot-officieren, kamerheeren, officieren, hofbeambten en verder personeel der hofhouding, die deel uitmaakten van jtfep stoet. Onmiddellijk na aankomst des Konings formeerde zich de stoetwaaraan ook deelna men de Prinsen Eduard, Herman en Guitaaf van Saksen - W eimar-Eisenachbroeders van de overleden Prinses. Van het oogenblik, waarop de lijkstatie zich in beweging stelde, totdat het vorstelijk lijk in het graf geplaatst waswerd elke minuut te Delft een kanonschot gelost, terwijl de kerkklokken aldaar gedurende den geheelen loop der plechtigheid luidden. De stedelijke Schutterij van Delft, alsmede de troepen van het garnizoen te dier plaatse en het garnizoen der residentie, wareu langs den weg, waar de stoet voorbij gingop een gelid aan beide zijden van den weg opgesteld. De verschillende mu ziekcorpsen voerden langs den weg, dien de stoet passeerde, alsmede bij het station en aan de kerk, treurmuziek uit. Bij het graf hield de hofprediker, Ds. Rui tenschild eene treffende lijkrede. Voor de kist in het graf werd nedergelatenwer.l die, reeds met bloemen bestrooid, door Prins Hen drik met een zilveren krans versierd. Alge meen was men diep bewogen over de treurige plechtigheid. Z. M. de Koning heeft zijnen dank doen betuigen aan Jhr. W. H. 'leding van Berkhoutte Schoonhovenvoor de door dezen vervaardigde en aan Z. M. aangeboden afbeel ding der zoogenaamde Oude Hofpoort van het Oude Hof te Borculo. Die afbeelding is in 's Konings particuliere bibliotheek geplaatst. De minister van staat en van bin nenlandsche zaken heeft namens den Koning aan de hecren J. B. Snellen te Moordrecht en J. Willink te Winterswijk concessie verleend voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg van Zutplicn langs Winterswijk naar de Pruisi sche grenzen in de richting van Borken. Door den gemeenteraad van Woer den is besloten deel te neinen voor 10,000 in de leening ten behoeve van den geprojecteerden Rijnstreek-spoorweg. Ofschoon dc gemeenteraad van Leiden verdere medewerking aan deze 2nak heeft geweigerdbe schouwen de heeren Knijff en Kapteiri de on derneming nog met als begraven en beproeven met alle kracht den spoorweg Utrecht-Leiden tot stand te brengen. Men verzekert, dat de geldlee- ning voor den aaDleg en de exploitatie van den spoorweg Leiden-Utrecht reeds volteekend is, en er dus hoop bestaat, dat het plan spoedig wordt ondernomen. De maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen heeft op al hare lijnen het tarief voor het vervoer van de verschillende ijl en vrachtgoedereu aanmerkelijk verminderd. Ook is het besteüoon voor alle goederen door haar gebracht op 10 cents. De commissaris des Konings de zer provincie, Mr. C. Fock, heeft Vrijdag, 10 Mei, een bezoek aan de gemeente Gouda gebracht. De vrouwelijke gevangenen uit de gevangenis te Woerden zullen met 1 Juni a. s. worden overgebracht naar de voor hen bestemde strafgevangenis te 's Bosch, waarna bet gebouw te Woerden ter beschikking van den Minister van Oorlog zal worden gesteld. Men verneemt, dat het de Neder- landsche Regeering gelukt is de voorwerpen afkomstig van Barends, die voor eenige maanden op Nova-Zembla zijn gevondenvau den En- gelschmandie ze tot nog toe in zijn bezit had, aan te koopen. Te rekenen van den 19den dezer zal het Rijkstelegraafkantoor te Vianen op Zon en feestdagen open zijn van 8 tot 12 uren voor middags. De diensttijd op werkdagen blijft on veranderd. Als een navolgenswaardig voor beeld verdient vermelding, dat de heeren Smit en Co., te Kinderdijk, aan het personeel van hunnen sleepdienst het voorstel gedaan hebben f 5 pCt. maandelijks van hunne gages af te zon deren waar genoemde heeren 5 pCt.. bijvoegen welk gezamenlijk bedrag in de Spaarbank wordt gedeponeerdterwijl de renten alsmede ten bate der schepelingen komen. Dit voorstel is door allen zonder onderscheidvan kapitein tot ma troos gretig aangenomen. Alleen wat betreft den dienst Hellevoetsluis suppleert die firma jaarlijks p. m. 1200. Yan eoederhand vernemen wij, dat de bekende taalkundige, de heer J. H. van Dale te Sluis, door eene hevige ziekte is aange tast, en zijn toestand niet zonder gevaar is. -Voor de tentoonstelling te Londen is van wege de vereeniging Tot bevordering van de belangen des Boekhandels, die daartoe door ons Ministerie was uitgenoodigdeene verzame ling gemaakt van alle in Nederland en zijne koloniën in 1872 uitgegeven Tijdschriften en couranten. Het heeft den directeur van het Nieuwsblad voor den Boekhandelden heer C. Zwaardemaker, ontzettende moeite gekost van elk tijdschrift of courant één nommer bijeen te verzamelen. Thans is die collectie compleet. De dagbladen294 verschillende soortenzijn keurig gebonden in twee foliantenen de tijd schriften zijn verdeeld in 17 lijvige boekdoelen Na afloop der tentoonstelling zal deze eenige verzameling aan het Britsch museum worden ten geschenke gegeven. Door de ruime deelneming, welke de Regelings-Comimssie ondervindt, is de Rede rijkerskamer vNut en Genoegen" te Gorinchem thans in staat gesteldter viering van haar tien jarig bestaan gedurende deu aanstaanden winter een grooten Internationalen Tooneel- Wedstrijd uit te schrijven. Tot Vrijdag-avond was reeds voor een getal van 1607 toegangskaarten 4 75 ets. geteekendzoodat de onderneming thans reeds als volkomen geslaagd kan beschouwd worden. Zaterdag, 11 Mei jl., werd door den Voorzitter van het bestuur van het water schap de Hoogen Boezem achter Haastrechtden heer S. I. van Nootenin tegenwoordigheid van den heer Burgemeester dier gemeenteeenige leden van het waterschapsbestuur en belangstel lenden de eerste steen gelegd aan het gebouw voor het te stichten stoomgemaal in het kunst werk de Hoogen Boezem nabij het dorp Haast recht, nadat vooraf door de aanwezige leden van het bestuur van dat waterschap in eene buiten gewone vergadering bij acclamatie was besloten, liet te stichten stoomgemaal den naam te geven van «/STOOMGEMAAL 8. L. VAN NOOTEN". Voorwaar wel een bewijs van hulde en erkente lijkheid voor de onvermoeide zorgenwelke door genoemden heer voorzitter sinds jaren werden aangewend om dit zoo zeer gewenschte werk tot stand te brengen. Na afloop van deze plechtig heid werd nog door den heer P. J. Hofman, namens hem en de beide andere bouwkundigen de Boezem meesters en den Secretaris, aan den heer Voorzitter een zilveren truweel met toe passelijke inscriptie en mahoniehouten kalkbak welke tot dit doeleinde gebruikt waren aan geboden. Zoo als men mag verwachtenzullen de hierbij betrokken polders voortaan van het overtollige water bevrijd blijven, hetwelk tot nu toe de Ingelanden telken jare zoovele schade berokkende. De zoogenaamde Parken, aan den Ajkelschen dijk onder Gorinchem, belooft eeue volkrijke buurt te worden. Nog geen jaar staat de beetwortel-suikerfabriek daar ter plaatse en reeds vier woonhuizen zijn in de onmiddel lijke nabijheid in aanbouw; wel een bewijs dat zij welvaart rondom zich verspreidt. Thans is men druk bezig de haven uit te diepen en te verlengenteneinde den aanvoer der beet wortelen gemakkelijker te maken. 15 Mei had te Molenaarsgraaf eene stemming plaats voor een lid van den gemeenteraad. De heeren A. C. Groeneveldt verkreeg 8 stemmenA. van Casant 5 en VV. Schakel 1 slem, weshalve de heer A. C. Groe neveldt tot Md van den gemeenteraad verkozen is, in plaats van den heer A. Brouwer Sr., overleden. Te Giesen-Nieuwkerk is tot Wet houder benoemd, in plaats van den overleden heer A. Scheer, de heer W. Boer Az. De stemming voor een lid van den raad te Leerbroek, heeft 11. Woensdag tot nitslag gehaddat herstemming zal moeten plaats hebben tusschen de heeren Dirk Bikker en Pieter Veen, die respectievelijk ïl en 10 stemmen ver kregen. Aan den heer Bredius is voor de aanvaarding der concessie van den spoorweg van Dordrecht naar Arnhem en Nijmegen uitstel ver leend tot 1 Nov. e. k., onder voorbehoud, dat eventueele aanvragen vau andere ondernemers, mochten die inkomendaardoor niet zullen wor den aangehouden. Door Ged. Staten van Zuid-Hol land ia aan de hh. O. de Kievit c. s. te Vianen vrijlating gegeven voor een schroef bootdienat tus schen Vianen en Gorinchem. Eene bestaande voorwaarde tot het aannemen dier vrijlating is oorzaak, dat nog niet kan bepaald worden wanneer die dienst, waaraan zooveel behoeft, is, zal aanvangen. Te Enspijk (gemeente üeil) heeft op Hemelvaartsdag een brutaal feit plaats gehad. De heer Christoffelsomstreeks middernacht uit Leerdam terugkeerende, bracht zijn paard naar de weide en de tilburry naar het erf zijnet bier brouwerij, waar hij gansch alleen woont. Nu heeft die heer de gewoonte om zijn geld bij rich te ste ken en had, benevens kleine specie, eene som van ƒ1 7U0 op uk. De deur van zijn huis opendoende, zag hij arie mannen, en in plaats van onmid dellijk terug te gaan om hulp te zoeken, wachtte hij een oogenblik en kreeg daarop zulke hevige slagen op't hoofd, dat hij bewusteloos ineen zakte. Nadat de booswichten hem met den halster, dien hij nog in de hand hadgebonden haddenstaken zij heel bedaard een licht aan, namen de/1700 in bewaring, leegden de portemonnaiewierpen haar, benevens de portefeuille, nagedaan onderzoek weg, haalden bedaard den sleutel uit zijn zak en namen uit de secretaire nog/ 200toebehoorende aan de diaconie, mede. Uit alles blijkt dus dat men met uitgezochte schelmen te doen had. De aangevallene is tot zes ure op den kouden vloer, met een doek in den mond en stevig gebonden moeten bleven liggen, als wanneer hij door zijne knechts gevonden werd. De justitie is de daders nog niet op het spoor. De pokziekte schijnt te Gorin chem tot staan te komen. Terwijl toch de vorige week slechts 1 persoon aangetast, geene overleden en 4 hersteld waren, zijn van 10 tot 17 Mei 2 personen oaugetast2 overleden en 8 hersteld zoodat thans nog slechts één lijder onder behau- deling is. Sohoonhoren, 18 Mei. Van tijd tot tijd deelden de dag bladen, eu ook wij, berichten mede omtrent een spoorweg Rotterdam-Schoonhoven-Arnhem en Gouda-Schoonliovenwaarvoor de heeren Ouwe- landt te Parijs en Montijn te Gouda pogingen aanwenden om concessie te verkrijgen. De Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier heeft zich uaar aanleiding daarvan tot den heer Montijn gewend, met de vraag, of die berichten vertrouwen verdienen. Het doet ons genoegen het antwoord van den heer Montijn over deze voor onze gemeente zoo hoogst belangrijke zaak te kunnen mededeelen. Het luidt aldus vin antwoord op uwe geëerde van 28 dezer, No. 176heb ik het genoegen U te informeren, dat de daarbij bedoelde dagblad-berigten volkomen waar kannen heeten en ik voeg er gaarne bij, dat de bereidverklaring der Kamer om zoo veel mogelijk tot het beoogde doel mede te werken mij hoogst aangenaam is. Houd mij echter teu goede dat ik mijvpor 't oogenblik niet verder over deze zaak officiëel uitlaat. Mocht de tijd daar zijn (en zulks kan wellicht zeer spoedig 't geval worden) dan zullen wij ons, zoo met de Kamer als met het Gemeentebestuur in con tact stellenniet twijfelende of Schoonhoven zal alsdan met er daad toonendat het er prijs op stelt om eene positie van isolement te verwisselen met die van eene (zelfs centrale) aansluiting aan het algemeene spoorwegnet. Hoognchtend enz." Met leedwezen vernemen wij, dat het plan tot oprichting eener Bierbrouwerij op het terrein achter het telegraafkantoor, door de heeren Boeck, Kooimanen van Zessenniet kan worden uitgevoerd. Dit terrein ligt dicht bij den wi.l, die tot waterkeering dient, en nu rees bij het college van de Krimpenerwaard be zwaar om daar ter plaatse te doen bouwen. Wèl is door heCien ingenieurs van den Waterstaat, die het terrein in loco zijn komen opnemen, volstrekt geen bezwaar tegen dien bouw inge bracht, doch het college van de Krimpener waard meende echter geen toestemming te kun nen geven. Aangezien het bijna onmogelijk is een even geschikt gelegen terrein alhier te vinden, hebben de ondernemers, zooals wij vernemen, hun plan, vooralsnog althans, opgegeven. Zeker strekt niets zoozeer tot bevorderiug van den bloei eener plaats dan handel en industrie, eu het is daarom dat wij uiet dan met groote spijt van dezen treurigen afloop kennis hebben genomen. Door eenige militairen werd 11. Woensdag-avond in de cantinezaal der kazerne eene tooneelvooratelling gegeven. Een aantal genoodigdenzoowel heeren als dames, vulde de ruime zaal en gaf op nieuw blijk van ingeno menheid met de wijze, waarop de beide too- neelstukjes (en de voordracht van //De dood eens Spelers" door sergeant Flöcker) werden ten uit voer gebracht. De militairen verschaften aan Schoonhovens publiek reeds meer dan éénen aan- genamen avond, en zeker worden de uitnoodigin- gen tot bijwoning dier voorstellingen, doo*}$ieereu officieren gedaan, steeds door de ingezetenen zeer op pnjs gesteld. Naar aanleiding van by herha ling door de schippers gemaakt wordende aan merkingen op -den nog onvoldoenden der buitenhaven, waardoor de scheepvaart bij eenigsrins lagen waterstand belemmering ónder- vindt en bloot staat aan averij, heeft'de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier eenparig besloten de aandacht van den gemeenteraad bij vernieuwing op deze voor handel en scheepvaart belangrijke aangelegenheid te vestigen. WATER8CHAPS- XH POLDER-BERICHTEN. Bij de op den llden dezer te Lan gende plaats gehad hebbende stemming ter be noeming van een H[pofd-Ingeland voor de Over waard is met 59 van de 68 uitgebrachte geldige stemmen verkozen de heer P. de Ruiter, houw- man te Langcrak. Door de Ingelanden van Neder- polder is tót Heemraad van dien polder gekozen de heer A. Boer, en tot Heemraad herkozen voor den polder Doet de heer T. Kooijman. Naar men van goed ingelichte zijde verneemt, is door eenige belanghebbende ingelanden aan het bestuur van den polder Streefkerk een verzoekschrift ingediend, inhou dende den wensch, dat'de zoogenaamde Ammer- sche boezemkadein genoemden polder gelegen moge worden bezand. Mocht dat verzoek wor den ingewilligddan zal voorzeker in eene lang gevoelde behoefte worden voorzien en de ge meente Strqpfkerk een weg meer tellen, die aanleiding kan geven tot toenemend verkeer. LANDBOU W-BERICHTEN. Bij den bouwman C. van Har ten, te Nieuwpoort, zijn 1.1. Donderdag, ten gevolge van de besmettelijke longziektevijf melkkoeien en een pink onteigend en afgemaakt, en is het vleesch daarvan publiek verkocht ge worden. Naar men zegt, zijn reeds 17 of 18 stuks vee door dezen eigenaar op die wijze verloren. Enkele dag- en weekbladen ge waagden deze week van door de strenge nacht vorst van Zaterdag op Zondag, //afgevroren", //doodgevroren" en vernielde" aardappelen. Die berichten zijn echter zeer overdreven. Het ge volg dier nachtvorst zal alleen zijn, dat die vrucht acht of hoogstens veertien dagen later, dan men hoopte, zal gedolven worden. Bijna geen jaar gaat er om of de teêre bladeren bevriezen eens, soms meermalen, en toch is Juni nauwelijks daar, of we hebben nieuwe aardappelen. Te Vlist is bij B. Wenk de long- riekte uitgebroken. Ook heerscht in die om streken de tongblaar onder het vee. i Ook in den Achterbroek, onder Berkenwoude, heerscht de tongblaar. Bij de verpachting van gras- en hooiland, jl. Zaterdag te Ammerstol gehouden, is o. a. de Cappelle-laan'die in 1871 slechts ƒ7 opbracht, nu voor ƒ25,25 verpacht. Tc Berkenwoude heeft de gras verpachting ruim 200 minder opgebracht dan verleden jaar. Dat er in den veehandel «-zaakjes" gedaan worden moge hieruit blijkendat er op de veemarkt te aliens (Friesland) eene koe gekocht werd voor 325 en verkocht voor f 525, alzoo met eene winst van ƒ200. recht van collatie, dat. vroeger door den am bachtsheer werd uitgeoefend, door aankoop zijn overgegaan op de Roomsch katholieke kerkge meente. Gewis een zeer zeldzaam, misschien eenig geval, dat, zoo het in aRen deele waar heid is sterk pleit voor de algeheele afschaffing der rechten van collatie, electie en dergelijke.' De heer J. T. H. van Dort, hulp onderwijzer te Gouderakwerd den 14 Mei als zoodanig benoemd te Dirksl ind, op een salaris van /450. De heer W. Westbroek, hulpon derwijzer te Waddingsveen, is 15 Mei als zoo danig benoemd te Gouderakop een salaris van ƒ350. Voor de vacant komende hoofd onderwijzersbetrekking te Lekkerkerktengevolge van het verleend eervof ontslag aan den heer P. van der Bruggehebben zich niet minder dan 57 sollicitanten aangemeld, waaronder 30 met acte voor wisknnde. Het vergelijkend exa men zal op Donderdag 23 en Vrijdag 24 Mei e. k. worden afgenomen. KERK- EN 8CH0QLNIEUWS. Beroepen te Jaarsveld de can- didaat bij het Provinciaal kerkbestuur van Utrecht, de heer Laan. Bedankt voor het beroep naar Jaarsveld door Ds. H. J. P. van der Linden te Hoevelaken. De heer G. Boxman, cand. bij het prov. kerkbestuur van Utrecht is tot pred. be roepen te Polsbroek. - Het college van gemachtigden der Herv. kerlt te Gorinchem is 11. Maandag neder vergaderd geweest ter aanvulling van den kerkeraad, doch ia daarin alweder niet geslaagd. De twee benoemde ouderlingen, J. Bulier met 26 en J. H. Holwerda met 13 stemmen, heb ben rich hnnne benoeming laten welgevallen; doch de benoemde diakenen A. van derGiessen Az., J. Kemp Jr.C. J. Verweij en M. A. Treffers hebben allen kort na elkander voor die betrek king bedankt. De kerkeraad der doopsgezinde gemeente te Dragten heeft het houden van godsdienstoefening op den tweeden Pinksterdag en den Hemelvaartsdag afgeschaft. De hervormde kerkeraad heeft voor den tweeden Pinksterdag dat voorbeeld gevolgd. -— In de claaaia Groningen is een adres aan dè synode in omloopwaarin aange drongen wordt op de afschaffing der zoogenaamde tweede feestdagen", alsTweede Paasch-, Pinkster- en Kerstdag, op grond dat hunne godsdienstige viering meer en meer in onbruik komt, dat zij hoe langer hoe meer gelegenheid en aanleiding geven tot losbandigheid, onmatig heid, uitspatting en geldverspilling, waartoe de kerk niet moet meewerken, terwijl integendeel een voorwendsel moet weggenomen worden in onchris- telijken en onkerkdijken zin. Adhaesie uit andere olaasen Wordt wenschelijk geacht. Uit WeU (Classis Z.-Bommel) wordt gemeld//Naar men verhaaltzou het GEMENGDE BERICHTEN. Den 2den Mei werden voor de Ar- rondissements-rechtbank te Utrecht vier zaken behandeld betrekking hebbende op de viering van het APRILFEEST TE IJSEL3TEIN en die alleen daaraan eenig gewicht ontleenen danr zij anders op zich zelf zeer onbeduidend zouden zijn. De eerste beklaagde was Piet van Zoelen, schoenmaker. Deze had geroepen «/Leve de paus! Oranje onder I" en bleef daarmede voort gaan niettegenstaande de vermaningen van den rijksveldwachter Lawick van Pabst en van de gemeente-veldwachters. Toen nu een hoopje volk, volksliederen zingendeaankwammet zekeren De Man aan het hoofd, die een oranjevaandel droeg, liep Van Zoelen er dadelijk op los, rukte aan De Man het vaandel uit de handen gaf hem eenige klappen in het aangezicht, uitroe pende: //Roomsche jongens, vooruit!" Hij werd hierop door de rijks- en gemeenteveldwachters in arrest genomen en naar het politiebureau over gebracht; onderweg verzette hij zich nog sterk tegen de politie, zoodat een der gemeenteveld wachters op den grond viel. Ter terechtzitting beweert de beklaagde, dat hij alleen een slag had afgeweerd, dien De Man hem met het oranjevaandel wilde toebrengen. Het O. M. eischt tegen hem schuldigverklaring aan het toebrengen yan slagen, en veroordeeling deswege tot drie maanden cellulaire gevangenisstraf, boete enz. De tweede beklaagde was E. de Lang. Deze was naar Utrecht geweest, waar hij zich met oranje had getooid, en vanwaar hij een oranje vaandel medebracht; vandaar teruggekeerd, liep hij door de stad, het vaandel dragende, toen eenige jongens riepen: «Leve de paus! leve Pius! Oranje onder!" Daardoor vertoornd, gaf hij een der jongens een schop, die echter zoo raak was, dat de jongen er nog hinder van heeft. Het O. M. eischt tegeu hem een maand cellulaire gevaugenisatrafboeteenz De derde beklaagde was Nicolaas de Krnif. Deze heefttoen er een botsing tusschen twee volkshoopen was ontstaan en zekere Arie Hooge- doorn de politie wilde gaan roepen, aan dezen een zoo ruwen klap in het aangezicht gegeven, dat Arie er een blauw oog vau kreeg. Hij be weert nu, dat IIoogedoorn tegen hem aanliep, en hy dezen wilde afweren. Dit wordt echter door de twee getuigen tl charge weersproken, terwijl de twee getuigen it décharge slechts onvolledig zijn opgaven bevestigen. Het O. M. eischt tegen hem een maand cellulaire gevange nisstraf, boete, enz. De vierde beklaagde eindelijk was zekere C...., oud 19 jaar. Deze had in opgewonden toestaud bij verscheidene katholieke ingezetenen van Usel- stein de glazen ingeworpen. De beklaagde ont kent alles, in strijd met de verklaringen gehoorde getuigen. Twee getuigen it décharge verklaren dat zij op den bewusten dag gestadig bij hem geweest zijndoch niets van het voor gevallene gezien of gehoord hebben, liet O. M. •ischt tegen hem schuldigverklaring aan verbre king van afsluiting en veroordeeling tot drie I maanden cellulaire gevangenisstraf, boete, enz. De rechtbank heeft de vier beklaagden schuldig verklaard en veroordeeld tot cellulaire gevangenis straf, en wel De Lang en DéKruif van vijftien dagen, en de beide overigen van een maand. (Paleis van Justitie.) A^n de zegen- cn zalmvisscherij Oranje-Nassau, nabij Pernis, is jl. Zondag een 19-jarig Ammerstolsch jongeling door een nood lottig toeval verdronken. In den vroegen morgten van 8 Mei jl. viel te Bleakensgraaf eu Hofwegen een treung feit voor; de persoon van J. B., weduwe C. v. H., wonende aldaar en moeder van twee jeugdige kinderenberoofde zich door ophanging van het leven. Men vermoedt, dat zwaarmoe dige gedachten voor de toekomst aanleiding hebben gegeven tot de volvoering van deze zoo droevige daad. LI. Zondag had te Oudewater het ongeluk van den hoogen kant in de Haven te vallen het vijfjarige dochtertje van zekeren N: H. aldaar. Niettegenstaande er nog al veel volk ooggetuige van was, wist echter de 12-jarige A. S. zich spoedig van een niet ver verwijderd vlot te bedienen en mocht het genoegen smaken baar van een anders wissen dood te redden. Er wordt tegenwoordig door de Chineezen op ruime schaal met de thee geknoeid. De Engelsche consul te Shanghai (China) ver meldt, dat de inzameling en toebereiding van wilgenbladendie men onder de thee mengt, door de Chineezen in de dorpen openlijk gedre ven wordt en reeds een bedrijf van eenige be- teekenis geworden is. De oevers der talrijke bochten zijn met wilgenboomer. begroeid, waarvan men de jonge bladeren in April en Mei inza melt. Men brengt ze dan op hoopen onder dak en laat ze daar onder den invloed der zon een lichte gisting ondergaan. Daarna worden ze, evenals de eerste theebladen naar hunne grootte gesorteerd en in gewone theeovens gedroogd. Uiterlijk zijn ze niet ongelijk aan echte thee bladen. In dezen toestand brengt men ze naar Shanghai, alwaar men ze in de verhouding van 10 tot 20 pCt. onder echte thee mengt. De armere klasse te Shanghai gebruikt reeds sedert geruimen tijd zulke gerooste wilgebladen in plaats van de dure theedoch sedert een tiental jaren is men ook begonnen ze te vermengen onder de theedie voor den handel bestemd isen deze verval- sching heeft van jaar tot jaar grootere uitbrei ding gekregen. Medhurst schat het verbruik der wilgebladeu voor dit doel tegenwoordig op p. m. 8000 picols of 400,000 pond. Het aftreksel der wilgebladen schijnt geen schadelijke werking uit te oefenen, maar het is daarom toch te wenschen dat op deze vermen ging de aandacht gevestigd worde, teneinde te belettendat zoodanige vervalschte thee voor echte in den handel gebracht worde. In den avond van Maandag 11. overleed te Nieuw-Lekkerland plotseling de persoon van J. V.; zooals meermalen gebeurde, 4»egaf V. zich des avonds naar zijn buurman P. Stamalwaar hijnauwelijks binnengekomen zijndebewusteloos op den grond ter neder viel. Nadat men hem uit dien toestand had opge richt, stierf hij eenige oogenblikken daarna, zonder eenig spraakgeluid meer te hebben voort gebracht. Woensdag werd te Haastrecht het huwelijk van een 82-jarigen weduwnaar eu een 29-jarige jonge dochter voltrokken. De Nieuw-Yorker Times bevat eeu bijna ongelooflijke mededeelmg omtrent een bezoek van een harer correspondenten in de Sing-Singgevangenis te Nieuw-York. Hij zegt o. a. 't volgende: In die gevangenis bevindt zich een instrument, dat de gevangenbewaarders spottenderwijze het trapezium noemen. Het be staat uit twee touwendie over een katrol loo- pen, en ziet er schijnbaar eenvoudig uit, maar doel toch steeds het angstzweet op de huid des ongelukkigen te voorschijn komenals hij wordt aangewezen, de verschrikkelijke macht er van te moeten ondervinden. De uiteinden der tou wen worden het slachtoffer aan de duimen be vestigd, en met een rwk van den beulsknecht wordt hij op die wijze in de hoogte getrokken waar hij dan met de gansche zwaarte zijns lichaams enkel aan zijne duimen hangen blijft, een toestand, die hem ondenkbare smarten ver oorzaakt. Meestal verliest de ongelukkige spoe dig het bewustzijn eu wordt hij daardoor ge lukkig voor zijn lijden ongevoelig. Wordt hij dan uit zijn toestand verlost, dan is hij door tijdelijke verlamming doorgaans ongeschikt tot loopen. Een gevangenbewaarder antwoordde den be richtgever op zijne vragen naar de werking van het trapezium: «/Ik heli mann®» 8«aU«> d" zoo lang bleven hangen, dat hunne duimen tot de dikte van den pols waren opgezwollen. Heeft hij lang genoeg aan de trapeze gehan gen dan wordt hij in een duistere cel gewor pen, waar hij den volgenden dag wordt uitge haald om op uieuw gehangen te worden." vHoe lang worden zij aau zulk een marteling onder worpen?" was de vraag, Dikwijls een uur lang," luidde het antwoord, //maar de meesten verliezen reeds veel vroeger het bewustzijn.' Isle qual. 95 ct., 2<le qua!. 75 ct.schapen 80 ct. weivarkeus 55 tot 63 ct. alles per kilo. Boter: 1ste qual. f 56, 2de qual. f 52, 3de qual. f 46. Tarwe. Puike nieuwe Vlaamsche en Zeeuwsohe f 12 20 k 13,00, mindere alsmede Flakkeescbe en Overmaasscbe f 11,00 k 12 00 geringe en blauwe f 9,50 a 10,90, Zomer-Tarwe f 10,00 k 11,50. Ho«te. Nieuwe Vlaamsche en /.eeuwache f 8,01» a 8,50 mindere dito alsmede Flakkeesche, Overmaasscbe en Noord-Brabantsche f 7,00 k 7 80 Boekweit. N. Brabant, f222, 225 a 228 per 2100 kilo. Gerst. Puike Vlaamsche en Zeeuwsche Winter f 5,40 k 5,60, mindere alsmede Flakkeescbe en OvermMncbe f 4,70 a 5,20, Zomer f 6,10 k 5,40, mindere f4,20 k 5 00. Haver. Korte f3.80 k 4 60, lange f 2,70 k 3,70. Paardeboonen f 6,30 k 6.70, mindere f 5,80 k 6,20. Hennepzaad f S,25 k 8,75. j i 16 Mei. Ter aardappelenmarkt waren de pniten als volgtDuinzand- f5, Zeeuwsche Jammen f 4,80 k 6,00. Gorinohem, 13 Mei. Aangevoerd ongeveer 350 stuks vee. Prijzenenkele rijpe kalfkoeien 225 k 290, mm-, dere qnal. f 170 k 210, dito .aarzen f140 k 180, guste dito f 90 k 160, pinken f60k85, nuchtere kal- veren f 6,00 k 12. Varkens, sware 59 k 61 ct., minder «ware 54 56 ct. het kilo; overloopertjes f22 a 30, fok varkens van 6 k 8 weken f 9,50 k 13 oer stuk Grasboter f 1,16 k 1,22, weiboter f 0,98 k 1.02 het kilo. Kipeieren 80k'85 ct., eenden dito f 1,20 k 1,30 de 26 stuks. Dordreobt, 16 Mei. Tarwe. Nieuwe puike Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche f 11,70 kl*JW» ordinaire dito f 10,90 k 11,40, mindere en blauwe f 9,00 k 10,30, Zomer-tarwe f 9,80 k 11,80. Rogge. Nieuwe puike Zeeuwsche en Vlaamacbe f7,30 k 8,30, Overmaassche f 6,70 k 7,70. Gerst. Zeeuwsche en Vlaamsche Winter zakmaat f 5,00 a 5,40, gestort f 5,00 k 6,00, Overmaassche en Flakkeescbe f4,30 k 5,00; Zeeuwsche en Vlaamsche /,omer zakmaat f 4,60 k 4,80, gestort f4 60 k 5,10, Overmaassche en Flakkeescbe f4,30 k 4,50. Haver. Nieuwe Inlandsche voeder f 2,40 k 8,90, dito dikke f3,20 k "4,00 per 100 kilo, Nieuwe Inlandsche Voeder f 7,50 k 8,00. Paardeboonen f 5,40 k 6,40. ZALMVI88CHEB.U TE AMMERSTOL. Aan den afslag geweest, van 13 tot 18 Md: 86 zalmen, prijs f 1,10 tot f 1,30 per half kilo; 330 elften: f 0,90 tot 1,10 per stuk. L. KOKNDÖRFFER en N. E. BRUS8EN, die bij dezeook namens wedereydsche betrek kingen, hun hartelijken dank betuigen voor de vele bewijzen van deelneming, in deze dagen ondervonden. SCHOONHOVEN, 16 Mei 1872. Heden beviel zeer voorspoedig van een' Zoon B. G. DE NEIJN VAN HOOGWERFF- VERROEN. IÏSELSTEIN, 13 Mei 1872. (2360) MARKTBERICHTEN. Schoonhoven, 15 Mei. Hennep, gelling, prijs f 16,50 a 17,00 per 60 kilo. Verdere marktprijzen wa ren als volgtboter 45 k 50 ct. jler half kilokaas f28«34 per 50 kilo; vette varkeus 28 a 31 ct; aard- appelen Jammen f 4 a 4,25verdere soorten f 2 k 2,60 poters f 1,25 k 1,60 per hectoliter. Goud», 16 Mei. Kaas. Aangevoerd 36 partijen; prijs f 24,00 k 25,00. Goeboter f 1,16 k 1,20 en wei- dito f 0,96 k 1,00 per kilo. Vette varkens van 25 k 27 ct.; biggen voor Engeland 20 k 22 cl. per half kilo; magere dito f 10 k 16; nuch tere kalveren f 8 k 14. Rotterdamp 13 en 14 Mei. Prijzen van het vee: Runderen 1ste qual. 85 ct., 2de qual. 70 ct.; kalveren Bevallen van een ZoonM. C. HARREBOMÉE, geliefde Echtgeuoote van J. C. MULLER. HAASTRECHT, 15 Mei 1872. (2849) Heden overleed plotseling mijn innig gelief de Zoon AUGUSTUS JQHANNI8 PHILIP- PUSin den ouderdom van by na 37 jaren. M. A. HEINTZEN, Wed. R. BOECK. SCHOONHOVEN18 Mei 1872. (2864) Bij L. SC HIER BEEK te Leeuwarden is ge drukt en verder in alle boekwinkels te bekomen -ar eenvoudige middelen en raadgevingen TEGEN DE KWALEN EN KRANKHEDEN DER MENSCHKN. Op nieuw nagezien door eeu practiaereud Geneesheer. ZEVENDE DUK. Dit HUISBOEK hevat vele eenvoudige mid delen en raadgevingen tegen: Ontsteking. - Koorts. - Tandpijn Hoofdpijn. - Verkoudheid. - Hoest. - Kramp in de maag. - Het Zuur. - De Hik. Buikloop. - Aambeijen. - Jicht en Rbu- matisme. - Aamborstigheid. - Kramp in de Borst.- Loogtering. - Ontsteking van den Pisweg. - Gra veel. - Wormen. - Lintworm.- Vallende Ziekte.- Koliek. - Geelzucht. - Waterzucht. - Scheurbuik. - Ziekten der kinderen. - Klierziekten.-Oog ziekten. - Onvruchtbaarheid. - Ziekten der zwan gerheid. - Ontsteking der vrouwelijke borsten. - Vergiftiging. - Schijndood. - Behoedmiddelen te gen besmettelijke ziekten. - De Aziatische braak loop. - Cholera morbus. - Huiduitslag. Moeder vlekken. - Zeeziekte, en tegen een groot aantal andere ziekten. Ruim 800 bladz. 1,25franco per post door 't geheele rijk, na franco toezending van een postwissel h ƒ1,40. (2865)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 2