r.: 1 VAK ZUIVERE BORDEAUX-WUN.EX. (RUIMS PUIEN. BOEK- EN PAPIERWINKEL «DUW-, HEI-IWOILWI. in perceelenbij biljetten nader omschreven. TER WILLE EENER VROUW, CONSUL AA KEIZERRIJK, door EENE HOFSTEDE met ougeveer 18 Hectaren uitmuntend WEI-, HOOI-» BOUWLAND j staande en gelegen aan den Hoogendijk, onder de gemeente Bergambacht. IIK m SCIIHII n HOOI HELI,, ruim ERF, TUIN en BOOMGAARD» LAND, zamen groot ongeveer 90 Aren, zeer geschikt voor KOOPMANSBEDRIJF. De gro T J* 3 4 8 COMPAGNIE BORDELAISE TE BORDEAUX. directe aanvoer fM"* Waarschuwing. F. J. SOETERSj HOFSTEDE, onder LANGERAK, bezuiden de Lek, bestaande in een zeer doelmatig ingerigt BOUW HUIS, met8 SCHUREN, HOOIBERGEN enz., en ruim dertig Bunders, nabij de wo ning liggend uitmuntend EEN HUIS MET ERVE, bookgaard en dijkgrond, staande en gelegen onder de gemeente Ammerstol, strekt van den kruin des dijks, noord op, tot Dirk Ooms Willemszoon, belend oost Jan Ver kerk Hz. en west Pieter Dubbeldam; Kad. Nos. 391, 673 en 1086, te zamen groot 9 Aren, 2 Centiaren. (2852) KOSTSCHOOL BATAVIA. K. MUULEMAN, Zadelmaker eu Kamerbehanger TE GOUDA, NIEUWE ROMAN. H. DE VAAL, jv. riTïisits. EENE HOFSTEDE, met ruim 25 Hectaren Uit de hand te koop: GEÏLLUSTREERDE WERELDHISTORIE 6 h t Febr.Aog. 5 St het tapbate gewas nog slechts (2859) Si 85 H 57 2 vellen, 1884. zorgvuldige en de- ST. ESTÈPHE en RODS- r fl. LA GRANGE 90 Ct. 20 80 235 224*4 Deze verzonden. Franco per pC Nederl. Dito Dito 98>‘/lt bereid volgens het aloude en echte recept van de W»D. KUENEN EN ZOON, Chemwten waarop men in het bijzonder attent maakt. Deze URBANUS PILLEN ziin door ons, in doosjes A 871/, Ct. en in dubbele doozeu te SCHOONHOVEN alleen en uitsluitend verkrijg baar gesteld bij (2855) Wed. WOLFF Ac Zoon. Wij waarschuwen voor het gebruik van na maaksels, welke men tracht in omloop te brengen. bestaat. Zoo spoedig, als bij eene zorgvuldige en de gelijke uitvoering mogelijk is, zal deze uitgaaf vervolgd wordenen waarschijnlijk in twee jaren voltooid zijn. VARKENMARKT te SCHOONHOVEN, neemt door deze de vrijheid kennis te geven van de opening van zijn EN BIBLIOTHEEK. Door een der voornaamste huizen in staat gesteld, zijn bij hem te bekomen alle soorten van R. K. KERKBOEKEN, BOEKWERKEN, BIDPRENTJES enz. (2847) Openbnre Vrijwil- lige Verkooping bijzonder gunstig gelegen Te aanvaarden 1 Mei 1873. VEILING en AFSLAG te houden in het Raadhuis te Langerak, den 23en en SOen Mei 1872, beiden op Donderdag, ’s morgens )U ore, ten overstaan van den Notaris VONCK Streefkerk, bij wien nadere information te be komen zijn, (2851) Openbare Verkooping. De Notaris J.p, MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens, op Wobmdag den 22en Mei 1872, des voormiddags ten 11 ure, in het REGTHÜIS te Ammerstol, in het openbaar te veilen en te verkoopen Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris. Een ieder die iets verschuldigd is aan - of te vorderen heeft van de nalatenschap van wijlen GERRIT DEN HOED in leven Bouwman te Bergambacht en aldaar den len April 1872 overleden, wor den verzocht daarvan opgave of betaling te doen, vóór den len JUNIJ 1872, ten kantore van den Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht. I (2856) Aan het Instituut der H.H. KOK VAN DIGGELEN te Batavia wordt verlangd een SECONDANT, met acte voor Hoofdonderwijzer en teekenen. Talen aanbeveling. Adres, franco, aan onderget, Openb. Onderw. ie Gouderak, W. SMITS. (2850) Dito r 1866. Oostenrijk, Obl. pap. MeiNov, Dito Dito Dito Dito Dito Italië. Insphr Griekenland. Obl. 1825. Turkije. Alg. Sch. 1865. Dito u 1869 1868. 884 120 74 75'/. 100 161 floy. 03 «8‘/. 645 165 64 21 »7. “7. 87 Johann Hoff’sche Malzzeep. aromatische geur vrij van minerale bestanddeelen ver fijnt en verfraait de huid maakt ze zacht en elastisch verwijdert allen uitslag en hergeeft en onderhoudt eene gezondefrissche gelaats kleur. Prijs 17l/act. (6 stuks 95 ct.) 35 ct. 50 ct. 70 ct. bij(2846) L. OKHUIJZEN te Schoonhoven. 17 Mei. 56’A. 66/,. 887, 877, s *0% 98'/. is met I Mei voriiulsd van de Lange Tien- deweg, 1), 53, naar den HOEK van de KORTE TIENDE WEG, D, 10. («848) Door S. W. N. van NOOTEN te Schoon hoven is uitgegeven en alom verkrijgbaar gesteld DÖOB E. WATTS PHILLIPS. UIT HET BNGEL8CH DOOR S. J. JLNDRIESSEN. 2 Deelenin groot-octavo. Met Titelplaat. Prijs 5,90. Leesgezelschappen en Leesinrichtingen die goede en onderhoudende lecVuwr verlangen, worden op dif boek bijzonder opmerkzaam gemaakt. Hoek van den Dam te Schoonhoven, berigtdat hij direct uit Parijs en uit Duitsch- land heeft ontvangen PENDULES, SCHIL- DERIJ-PENDULES, SCHEEPSKLOKKEN, KETTINGKLOKKEN, gebronsde GROEPEN, Friesche KASTKLOKKEN met mahoniehouten Kasten, en verder TAPIJTEN, MATTEN KLEEDEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, GALANTERIEN en BYOUTERIËN. (2863) Minzame aanbeveling. Prijs-Couranten worden op franco aanvrage gratis verstrekt door den ,,„r de Kazerne, R, 119a, te GOUDA. te Genua, voor den verkoop van van 12 Flacons, houdende 1 Litre. Eene politii ramp is zij dagen. Zij v inkomstenbela voren had m< zeer zeker hs landsche volk Hoe zoude wenschen 1 Ruim één het derde mi gejuicht. Hf de zwakheid i vallen, en toe geering dan halve dé lib regeering nog kracht, niet heid harer vi ontleend aan litieken tact, vasten wil. Een minist derlands groo ministerie doi waarin bij ze sche zaken c moest al dit mate schenkt aan den Koi men op zijn zijn heilzame van *s lands Nederlaud op Wat heeft Het is waar de spoed, wa mingsplannen de hervormin dediging, hoe de allesbehee is het stadiua Maar men v de regeering te worstelen Minister van nauwelijks ec gen8 ziekte misschien al generaal Enge tegenwoordig eveneens in beleid, de wet of bij 1 genooten ten Een nieuwe minister, wi om de ontwi studeeren en tnnrlijk wee plannen had den gegeven verdedigen, achtend ges der national beschuldiging weidsch aang zwak is uit zij allen heb kige wisselini van oorlog nu eenmaal wezen belemi dighedeu het Maar in voorbij. Df nister van der defensie strekt geen door de mir vertegenwooi Bij S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven is voorhanden: De le Aflevering van GESCHIEDENIS van het en het Uit het Fransch vertaald. De //Geschiedenis van het Consulaat en het Keizerrijk" verschijnt in vijf impériaal octavo Boekdeelen, ieder ongeveer veertig vellen druks van 16 bladzijden. De verzending geschiedt bij Afleveringen van 2 vellen, waarvan de prijs is IS CENTS. Openbare Vrijwil lige Verkooping. De Notaris J. P. MAHLSTEDEter standplaats Bergambachtis voornemensop Vrijdag dbn 2 len Mei 1872, des voormid dags ten 10 uur, ten huize van G. VAN DAM, op het dorp Stolwijk, in het open baar te veilen en te verkoopen WEI-, HOOI-, BOUW- EN GRIENDLAND, staande en gelegen in Benederkerkonder de gemeente Stolwijk. Te aanvaarden 1 Januarij en 1 Mei 1873. Nadere inlichtingen verstrekt genoemde No taris. (2854) De Notarissen BOLL te Gorinchem en BOD DE te Meerkerk, zullen op Zatübdag 25 Mei 1872, voormiddags 10 ure, in de Bouwmanswoning i/de KRUITHOF’ naast het 'Alblasserwaardshuis, aan den Diöf- di jkonder Leerdam 'AVerhuren voor het saisoen 1872. Ruim 48 Bunders HOOILAND gelegen onder Leerdam, Acquoy, Rhenoy, Beest eu Cvlenborgin 31 perceelen; bij bil letten omschreven. TI. Verkoopen tot Afbraak. Een gedeelte BOUWMANSWONING met ruim ACHTERHUIS en twee SCHU- REN, staande aan den Lief dijk, onder Leer dam, laatst bewoond door Jan van der Koppel. Aanwijzing dier gebouwen door den bewo ner Tednis Middelkoop. Information te bekomen bij JOHANNES KARS, in het Alblasserwaardshuis voormelden ten kantoren der Notarissen BOLL en BODDE. (2858) Het GRASGEWAS, eerste snede, van de Brooge Gracht en bijbehoorende Lange Wal te Schoonhoven. Te bevragen, binnen den tijd van acht dagen, bij T. A. SPORING te Schoonhoven. (2861) 3 3 3 r 1856/68. 3 1867/69. 3 - '““Jen 1816. 5 Cert. Hamburg 1820. 5 5e Serie.5 6e Serie5 Obligatieleen. 1862. 5 1864 ik/ 1000. 5 1866ü/i000. 5 1860 2e leen. 4} 9O‘/8 1867/69. 4 3 In Kisten van 20, 30 of 40 flesschen, zoomede per Anker en op Fust, als! LA ROSE MEDOC 66 Ct. per fl. ST. JULIEN 70 Ct. per fl. f~ Sll.LON 75. Ct. per fl. PAUILLAC en 81’. ÉMILION 80 Ct. per per fl., etc. etc. etc., alles met inbegrip van belasting en flesschen. Kisten met gecombineerde soorten zijn tot proefname voorradig. Van het gunstig bekende inerk //C1OS St. Jean” zijn van I eeuige Okshoofden te bekomen. Information en 1 Agent W. G. C. CENIJN, Bleekers Singelover Tevens agerende voor het Huis MIRANI Frères t Olijf-Tafelolief 15 per kist ‘c^e^TL. Bruisen Huisman, oud 32 jaren, echtge- standplaats Bergambacht, is voornemens, op Woensdag den 29en Mei 1872, des voor- niildngs ten 10 ure, ten huize van den Heer L. VAN ZESSEN te Schoonhoven, in het openbaar te veilen en te verkoopen Te aanvaarden 1 February en 1 Mei 1873. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kan store van genoemden Notaris, en van den No taris S, LAGERWEIJte Woerden, terwijl ten kantore van eerstgenoemden Notaris de ka dastrale kaarten en extracten alsmede de eigen- doms-bewijzen ter inzage zullen liggen. (2853) Op Dingsdag den 28en Mei 1872, BSd des voormiddags ten 10 ure, zal in het Gemeentehuis te Jaarsveld publiek wor den verkocht: Een hecht en sterk Eui Sirenen Schuur of Werkplaats, 7 Huizen of Woningen en twee stukjes UITEB WA ARDLAND met DTJK8GLOOIJ1NGEN, alles staande en liggende te Jaarsveld, op of nabij het dorp. Te aanvaarden bij de betaling der kooppen ningen. Nadere informa4-iën zijn te bekomen ten kan tore van den Notaris W. H. J. CAMBIER VAN NOOTEN te Lopik. (2857) VOOR HET HUISGEZIN, door P. J. ANDBIESSEN. Prijs 375 cents per aflevering1 in kVattO formaat, inhoudende 32 kolommen druks, met een zestal illustraties. De omvang van het geheel Tarnen wij op rnim tachtig afle veringen waarvan wij rekenen jaarlijks een twin tigtal in het licht te kunnen zenden. In betrek kelijk korten tijd en tegen een geringe uitgaaf (gemiddeld nog geen 15 cents per week) kan men dus in het bezit komen van deze wereld historie met minstens vijfhonderd illustraties. De inteekening geschiedt voor het geheel. De le afleveringen van bovengenoemde belang rijke uitgaven zijn ter inzage te bekomen bij de boekhandelaren S. W. N. VAN NOOTEN, te Schoonhoven. BURGERLIJKE 8TAKD. GEMEENTE SCHOONHOVEN. Ingeschreven van den 10. tot den 17. Mei 1872. Gbborek: Jan Leendert, ouders J. Hoogendijk en H. de Jong. Johan, moeder J. P. Meijer. Gztboüwd: J. Snel met C. de Gidts. L. Korn- dorffer met N. E. Brut—" OVKRLEDBR: T. T noot van H. Vertneij. BEURSBERICHTE*. Werk. Schuld. dito dito Loten Rotterdam ipanje. Buitenl. 1867/70. 3 Dito v 1871. Dito Binnenl. Portugal, Oblig. 1853. Dito r Dito 1867/69. Rusland, Oblig. Hope 1798 Dito Dito Dito Dito Dito Dito Dito. Dito Dito tt 1859. Dito Aand.1864 5% Ra. 100. Russ. Spoorw. Jelez Dito Poti Tiflis ft ƒ1000. Dito Dito Dito Dito v zilver Jan.Juli. 5 v Apr.Oct. 5 Aand. 5 fl. 500, 1860. v fl. 100, 1864. 5 5 5 Deze Hollandsche Vertaling, die met 100 Ohlia^RRR7 Afleveringen kompleet s zalde Amerika Oblig 1882.’ uitgaaf zijn, die van dit wereldberoemde werk 6 r 1885. 6 18655 186344 18513 1864. .3 Dito Dito Brazilië Oblig. Dito Mexico Oblig. Dito Gr. Rum. Spoorw. 5°/0 aandeel. n. o T t 5 5 JelezOrel5 Kursk- Charkow. 5 CharkAzow nd. st. 100. 5 MoskouSmolensk. .5 AanJ. Oostenr. Nat. Bank. 3 Hong. Sporen 1867. 5°/o. Dito Loten 1870 Ulin. Centr. Spoorw. Cert. Oblig. St. Paul en Pacific, le Sectie. 7 Dito r 2e Sectie. 7 Dito it r geeons. 7 Dito v v 1869. 7 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Hong. Spoorweg Oblig. 1869. 5 Krie-Spoorweg aand7 Centraal-Pacific. 6 Louisiana6 Dito 18758 Aand. loting Madrid8 Aand. Turkije met lot3 Snelpersdrukker}; S. W. N. van Nooten, Schoonhoven. 98 97’/. 90V. 75 61 ‘/8 eener Openbare Vrijwil lige Verkooping. Do NoUris J. P, MAHLSTEDE, te'

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 3