1872. ZONDAG 2 JUNI. r. 153. SKNECHT. WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARD EN OMSTREKEN. Iets voor Dames, en ook voor Heeren. ’illen en echte Beoept, ODE, SE BUITENLAND. OVERZICHT. toe bedienen onderwijs voor beide aNootin, ScïoonhoTM. S. W. N. VAN NOOTEN, UitgevMS. Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer 0,10. GrdJte letters naar plaatsruimte. Inzen ding franco, en uiterlyk tot Zaterdags-voornriddags ten 10 ure. Dat tot meisjf Ave verval. 18, na het Bu- (9879) stiimomstii tomuT I J i een imstige sh- MAAG, JSVERTERfNG. Zy SCHERPTE in het ID i zij zijn ZACHT, .UVEND. Jent en dubbele doo- res: franco brieven bijkelenboom (9883) me bekwame jote wazch ia bui- litulatie en een wreed aldus nog toe niet overal het onderwijs voor meisjes wordt behartigd zooals behoort, stemmen wij gaarne toe. De publieke opinie heeft daar ook schuld aan. Meer dan men wel vermoeden zou heerscht nog, vooral ten platten lande, het treurig idéé, dat een meisje knap genoeg is, als zij» wat lezen en schrijven heeft geleerd en voorts met zoogenaamde //huishóudelijke” zaken bekend is. Men begrijpt niet, dat zij r recht?’ heeft op ontwikkeling van al haar vermogens; men ver* geet, dat haar invloed op de toekomst van de eindigt dat schrijven, vmijn hart is vaneen ge reten maar mijn geweten er niet door bezwaard?* Slechts enkele dagbladen wagen het den ex-keizer te verdedigen; de meeste ergeren zich over de minachting, waarmede bij de Nationale Verga dering behandelt en over de onbeschaamdheid, waarmede hij de verantwoordelijkheid voor een oorlog, die aan Frankrijk zooveel onheil be rokkende, op zich neemt. Het wetsontwerp op de legerorganisatie is dezer dagen in behandeling gekomen, en heeft, vooral door de overeenstemming van de uitvoe rende en de wetgevende macht, veel kans om tot wet te worden verheven. De hoofdstrekking isdat ieder Franschinan tot militairen dienst verplicht is en van zijn twintigste tot veertigste jaar bij het leger kan worden ingedeeld. De plaatsvervanging is afge schaft. De manschappen in dienst mogen aan geene verkiezingen deelnemen, en alleen Fran- schen worden in het leger toegelaten. Men berekent dat Frankrijk door de nieuwe organisatie eene strijdmacht zal bezitten Van 1.335.000 man, met inbegrip der reserve, dbch buiten de landweer. De verkiezingen in België zijn afgeloopen en de storm tusschen liberalen en clericalen voor eene wijle bedaard. De verhouding der partyen in de Provinciale raden is, op eenige weinige uitzonderingen na, dezelfde gebleven. Die weinige uitzonderingen zijn evenwel ten nadeele der liberalen. Weldra zullen nu de verkiezingen voor de vertegenwoordiging aan de orde zijnen daarmede wellicht voor het mi nisterie, dat in den laatsten tijd alle zelfstan digheid miste, de tijd van handelen of aftreden aan breken. Nu de Alabama-quaestiedoor de aanneming vnn het supplementaire tractaat door den Amerikaausohen senaat, hare oplossing nabij scheenkomen er weer nieuwe moeilijk heden opdagen. Er zijn ul. door den Senaat eenige wijzigingen in het tractaat aangebracht, waarmede Engeland zich niet schijnt te kun nen vereenigen. De Times en de Daily Telegraph maken nu telegrammen openbaar, waarin ver zekerd wordt dat Amerika die wijzigingen hand- haafdtot geen verdere concessies geneigd is en de gezant in last heeft dit aan de Engeleche re- geering mede te deelen. Ais de laatste berichten uit Spanje geloof verdienen, *t geen wel waarschijnlijk is, dan is de Carlistische opstandmet zooveel ophef en opgeschroefde proclamaties begonnen, geëindigd met de onderwerping van de laatste opstandelingen, die de voorstellen van Serrano hebben aangenomen en de wapenen neêrgelegd. Ons vermoeden, dat die oproerige beweging nog langen tijd kon voortdurenwerd dus gelukkig niet bewaar heid. Aan de opstandelingenzoowel aan de hoofden als aan de ondergeschikten, is kwijt schelding verzekerd van alle straf niet alleen, maar tevens beloofd, dat zij den rang zullen behouden, dien zij bij de benden bekleedden. Deze laatste bepaling vooral wordt algemeen af- gekeufd. Het ministerie Sagasta heeft weder voor een nieuw ministerie plaatsgemaakt. Voor Spanje y niets'nieuws onder de zen.** Elk nieuw ministe rie gaat gepaard met eene nieuwe partijvorming en nieuwe coalities, zoodat meerderheid wordt wat vroegerminderheid was. Niettegenstaande het gevallen ministerie veroordeeld werd om hare knoeierij op financiëel gebiedverklaart het nieuwe kabinet, niet alleen de politiek van het vorige te zullen voortzetten, maar ook de verantwoor delijkheid op zich te nemen voor alles, wat open baar geworden is. De vervolging der Joden in RouiTU>nifrr waartegen reeds zoo dikwyls een klacht was opgegaanlokte in den laatsten tijd een collec tief protest uit van de groote mogendheden bij dc regeeriug van dat laud. De minister van Justitie aldaar heeft daarop geantwoord, met de HTING EWAS. 72, des voormid- Tijhuis //de drie onhoven, in het st GRASGEWAS Roeden HOOI"" voor ééne snede, (9884) slijk in dienst te maatschappij zoo onberekenbaar grcot is. Zij toch is de aanstaande opvoedster van een nieuw men- scbengeslachtals moeder zal zij de eerste in drukken geven aan het hart en het verstand van kinderen, wier welzijn voor een groot deel zal afhangen van de wijze, waarop zij haar taak vervult. De opvoeding der vrouw moet niet daarheen zijn gericht, dat zij den man vervangt, dat zij zijn mededingster wordt; zij moet—«en dat is haar hoogste eertitel, zij moet in den volsten zin des woords zijn gezellin zijn. Zij moet ontwik keld genoeg wezenom hem te begrijpenom hem met haar sympathie te schragen bij zijn ar beid, om te deelen in zijn triomf, om hem te troosten bij zijn teleurstellingen. De vrouw, die uitmunt als echtgenoot en moeder, heeft het hoogste standpunt bereikt, waarnaar zij kan streven. *t Is waar, niet alle vrouwen geraken tot die bestemming. Er dient dus ook op gelet te wor den, dat zij in staat moeten zijn om door eigen arbeid voor eigen onderhoud te zorgen. Welnu I een goed ontwikkeld meisje zal niet veel moeite hebben om een werkkring te vinden overeen komstig haar aanleg. Hoe vaak toch moeten zij, die bemiddeld genoeg zijn oin de zorg voor hunne kinderen voor een gedeelte aan anderen toe te vertrouwen, zich, bij gebreke van iets beters, daar toe bedienen van meisjes zonder de minste ge schiktheid. 't Valt niet te ontkennen, dat in de laatste jaren meer dan vroeger gedaan wordt, om ook de meisjes een beter en degelijker onderwijs te doen genieten. Als uitingen van dat streven begroeten wij in verscheiden steden de //middel bare meisjesscholen.” Zullen deze beantwoorden aan het doel, waarmede zij worden opgericht? Zullen zij ons begiftigen met een kern van waar lijk beschaafde vrouwen? Dat kunnen zij, als er maar voor gezorgd wordt, dat de schaduwzijde van ons middelbaar onderwijs zich daarbij niet te zeer op den voor grond dringe. Wij bedoelen het welbekende in pomp systeem, met zijn geduchten rooster van werkzaamhedenzijn schrikbarend aantal lessen, zijn legio vakken”, Groot is, bij voorbeeld, de opvoedende kracht van de studie van vreemde talen; toch achten wij het nog al kras, dat er juist altijd drie bij elkander genomen worden; met de grondige bestudeering van één taal en letterkunde zou in vele gevallen het doel beter bereikt wordendan met hel arbeiden aan een drietal, *t geen zoo licht aanleiding kan geven tot verwarde en onvolledige kennis. Bij zulk //blokken” gaat de vormende kracht van het on derwijs voor een groot deel verloren. Niet het onderricht, dat gegeven wordt, alleen datgene, wat door den geest wordt opgenomen en verwerkt, heeft blijvende waarde. Van harte wenschen wij, dat de middelbare meisjesscholen zich op onzen bodem vermenig vuldigen, en een schat' van vruchten afwerpen mogen. H—e. Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prys: voor Schoonhoven per driemaanden ƒ0,70. Franco per post door het geheele ryk 0,80. de radicalen op het gebied van het emancipatie- vraagstuk. Dat dames, die hiertoe bijzonderen lust bij zich zelve ontdekkenzich op de geneeskunst toe leggen, is voorzeker hoogst wenschelijk. Bij vele ziektegevallen zou vrouwelijke hulp van hooge waarde zijn. *t Zou een belangrijke schrede voor waarts wezenindien aan de hoogescholen afzon derlijke medische colleges voor dames konden gehouden worden. Maaf verbeeldt u vrouwelijke studenten in de rechten aanstaande rechters en advocaten, met of zonder chignon of crinoline I Of - dames op den kansel I Reeds heeft de Génestet den staf gebroken over rtheologen zonder baard;** doch, baardelooze theologanten, dat zou nog veel er ger zijn. Met al onzen kolossalen eerbied voor de da mes, zouden wij mannen het toch niet prettig vinden, als onze wederhelft *s morgens naar haar kantoor gingen aan ons de zorg overliet om met de keukenmeid consult te houden over de bestanddeelen van den maaltijd. Wij zouden vrij mal staan te kijken, indien wij onze ver loofde verdiept vonden in het schrijven eener verhandeling over de naamlooze vennootschappen of de afkoopbaarstelling der tienden. Anderen vragen voor de vrouw het stemrecht. Zij is burgeres van den staat, zij moet, onder zekere omstandigheden, mede bijdragen in de be lastingen, derhalve In theorie klinkt dat zoo kwaad niet. Maar och, de practijk I Stelt u voor een kiesdistrict, waarin ook de vrouwen het recht hebben, haar stem uit te brengen. De kiezers zijn natuurlijk in partijen verdeeld, en kibbelen als naar ge woonte. De kiezeresseu maken daar gebruik van zij trekken één lijntje, om haar candidate, dat is, een van de haren, want wie kiesrecht heeft is ook verkiesbaarde overwinning te bezor gen. Die toeleg gelukt, en niet alleen in dit, maar inde meeste andere kiesdistricten. Nu krij gen we een pleizierige Tweede Kamer, waarin de damesde meerderheid uitmaken. Schitte rende redevoeringen geen gebrek. Doch vroe ger of later komt het tot een strijd. Wederom sluiten de //vertegenwoordigsters” zich vast aan één, er ontstaat een ministeriëele crisis - wat nu? Ja, uit de meerderheid moeteen nieuw ka binet worden samengesteld; dat kan niet anders.;.. Wat dunkt u, gaan we zoo doende niet een aardig eindje in de richting van de zwartjes Lieve dames I ik geloof niet, dat een politieke meeting het terrein is, waar gij u het voordee- ligst voordoet. *t Is wel waar, gij bezit van na ture veel aanleg voor de staatkundezoo vertelt men, dat in het boudoir van de ex-keizerin Eugénie de heele historie van den Fransch-Duitscben oor log is beknikkerd; evenwel, met dat alles is Frankrijk toch maar leelijk op de flesch geraakt. Er is nog meer. Als alle betrekkingen voor dames toegankelijk en ook voor een groot ge deelte door haar bezet worden waar moeten wij, armen, dan heen Laat er eens gemiddeld per jaar honderd vacatures bij de telegrafie zijn; dan zijn er misschien zes honderd adspiranten. Maar als de dames nu dat getal komen verdub belen, dan wordt de zaak nog vrij wat erger. Over het algemeen zou de staat ons geen dienst bewijzen, met de aanstelling van vrouwelijke ambtenaren. Het evenwicht tusschen vraag en aanbod zou er zeer door lijden. Er bestaan quaestiën van allerlei aard, die als dreigende vraagteekens oprijzen voor onze ver beelding. Sommige daarvande nijdigste, kunnen alleen opgelost worden door gebruikmaking van de Bis- marekfiche methode bloed en ijzer... br. Andere, de ingewikkeldste, zullen wellicht eeuwenlang te vergeefs haar oplossing vragen aan de opvolgende geslachten. Zij zijn fortuintje voor hedendaagsche en toekon dagbladschrijvers, die er rtu en dan een pracl tig artikeltje aan kunnen wijden. Nog andere, de eenvoudigste, zullen ophou den vraagstukken te zijnzoodra een schrandere bol den sleutel van het raadsel zal gevonden hebben. Tot welke der drie genoemde soorten zou de vrouwen-quaestie” behooreu? Zeker niet tot de eerste daarvoor behoede ons de Hemel! De vraag: welke is de plaats, die de vrouw in de maatschappij toekomt P is niet gemakkelijk te behandelen. Vooreerst, is hij of zij', die er zich mede bezig houdt, nimmer onpartijdig. En dan *t is gevaarlijk ookwant is er iets vree- selijkers te bedenkendan zich de ongenade van de schoonste helft des menschdoms op den hals te halen? Toch waag ik het, een enkel woord over dit onderwerp in het midden te brengen. Vooraf de heilige, plechtige verzekering, dat men mij in diepen eerbied voor de dames wèl misschien even aren, onmogelyk overtreffen kan. De verschillende begrippen over de maatschap pelijke verhouding van de vrouw bewegen zich tusschen twee uitersten. Het eene treffen wij aan bij de steil-recht zinnige Mahomedaneu, die. zich heel leuk de liefkozingen van hun talrijke gezellinnen laten welgevallen, en, bij het minste vermoeden van ontrouw, haar netjes in een zalf laten naaien en in het water zinken, in gezelschap van twee katten. Als wij nu die betrekking het vriespunt noe men, dan vinden wij het kookpunt bij zekere negerstammen. Daar wordt niets gedaan, zonder de hooge goedkeuring van moeder de vrouween dame is het hoofd van den staat, die, tot ver- poozing van de regeeringszorgener een stoet heeren op nahoudt, waarmede zij, als de gele genheid zulks medebrengt, precies leeft als de Muzelman met zijn vrouwtjes. De katten naar verkiezing te vervangen door- apen. Nu zal wel niemand bet ideaal der vrouw zoeken bij de Turken of de Zwartjes. De bewe ring dus, dat de achting, die de schoone sekse geniet, de maatstaf is voor de beschaving eens volks, gaat hier niet op. Anders zou het non plus ultra der beschaving door de negers be reikt zijn. De vraag is dan ook niet, welke plaats de vrouw tegenover den man behoort in te nemen; maar wèl: welk standpunt komt haar toe novene hem. Immers, alle dames zullen toestemmen, dat er haast geen doller ding in de wereld is, dan ze kere zinsnede in het formulier van *t burgerlijk huwelijk, waarbij aan de vrouw de rgehoorzaam- heid” aan haar echtgenoot op het hart wordt gedrukt. Meer dan ooit is het leven een worstelperk geworden, waarin ieder strijdt voor *t geen hem begeerlijk toeschijnt. En ook een groot aantal vrouwen meenen, dat fiet niets meer is dan haar recht, wanneer ook voor haar de mededinging wordt opengesteld. Zij eischen, tot die taak te worden voorbereidmet andere woordenzij ver langen betere opleiding. Alle inrichtingen van seksen toegankelijkdat is het wachtwoord van rkerk, A. den Oudstes. X H. Glisdcrmsn. rletnd (Nuim), A. Stem. ioten, B. Kruithof. P.C. na Hamstai. IrtcM, G. H. Poet. 'koof, A. Bote. 4im, A.VSÉ der Toom, •te Wagenit. U, F. Altene, op het niw. om da Donkerst*. 379. Wed. L. Fiona. den, L. Ruijten. ne-Pillen, eind» zoovele emeen gebruik, ie door ien en uitsluitend (M47) 1 Zoon. Men wordt initantélijk verzocht, wel attent te tand andere, da Urbanos- echte Recept, in Dépot r koven opaeyeven Sleden xoemde bépdthondere. In nt de eigenheuidigewn- Ved. Kuxmin Zoom. rich ook bevindt op het emegeld ïijn. Wij ver- aar wel op te letten, en 1 bij wien men de Doos- e, waarin een biljet met te echaffen, en zich te vele namaaksels. ennep, gelling, prys -dëre marktprijzen wa- t. per half küo; kaas kens 97 439 et; jonge i Jammen f44 4,95 poters f 1,95 4 1,50 ingevoerd 50 partyen; ei- dito ƒ1,08 4 1,19 biggen voor Engeland b dito f 12 418; tal veren f 8 4 14; pink- evoerd: 749 runderen, nuchtere kalveren, S3 tens, 198 biggen en 3 15 ct., 2dequaL70ct; qnal. 75 ct.; schapen rt. alles per kilo. 9de qual. f54, 3de gevoerd ongeveer 400 den f 930 4 300, min- vaarsea f 150 4 190, 65 4 90, nuchtere kal- 60 ct., minder aware ertjes f90 4 98, fok ster f0,96 4 1,00 hot 26 qtuks. rwé. Nieuwe puike asssehe f 10,70 411,40, idere en blauwe f 9,00 4 ,80. iwsche en Vlaamsche 5,70 4 7,70. jsche Winter zakmaat 4 6,00, Overmaassche jenwsche en Vlaamsche gestort f 4,50 4 6,10, 4,30 4 4,50. ader f2,40 4 3,90, dito o, Nieuwe Inlandsobe De ex-keizer van Frankrijk, Napoleon, die zooals onze lezers zullen weten, te Chislehurst in Engelandaltijd nog een afwachtende houding blijft aannemen, heeft weder van zich doen hoo- ren. Naar aanleiding van het rapport der com missie over de capitulatie van Sédan, heeft hij een schrijven gericht aan de generaalsdie onder zijne bevelen daarbij tegenwoordig warenwaarin hij allereerst aan de vertegenwoordiging van Frankrijk de bevoegdheid ontzegt om over die capitulatie een oordeel uit te sprekenen bet recht dadrvoor alleen aan het volk toekent. Vervolgens verdedigt hij die capiuL»» verklaart alle verantwoordelijkheid daarvoor zich te nemen, hWij hebben aan maar -onverbiddelijk noodlot toegegeven

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1