r 156. ZONDAG 23 JUNI WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENER-, ALBLAOR- EN LOPIK E RWA ARD EN OMSTREKEN*. Voor de zevende keer. 9 "1" 27/. BUITENLAND- OVERZICHT. :ten. -TT^- ndeel het voorschrift der Grondwet 69. Prys der Ad verten tiën Van i totSr^/O.W. tedere regel meer 0,10. Grwte tetters mm yteslwuinte. Imam. ding franco, en uiterlijk lot ZalardagMoenaiiHage ten IVtMr gecons. 1869. heerschappij leplandsclie i gcuicdVO> staatsdienst 9971. 97 n 10 SCHOONHOÏENSCHE tOÜRINT 1 t i-’b a; -»b mh/-v --1 »’-i Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,70. Franco per post door het gëheele rijk 0,80. lever van 1848 zich voor- fperk te openen voor het itschappelijke ontwikkeling u’j zich niet alleen bepaald bij het vaststellen der algemeene beginselen, maar heeft hij ook nu en dan het ontwerpen en tot stand brengen eener nieuwe wettelijke regeling omtrent sommige onderwerpen uitdruk kelijk voorgeschreven. Zelfs vindt men in de additioneele artikelen dier Grondwet voor het 14 «7s 235 »/4 224 7. 9371. 987. 93»/, 121 113'/. 121 76»/. 102 154'/, 53'/, 88*/, 68 97'/, 97'/. 89’/, 75»/, 63 255 251 57’/, 64 «7, 560 155'/. 64'/, 18’/, 62’/, 162'/, 897, 98'/, 14 Juni. 50’/, 66»/, 88>/„ 88'/. 29'»/, 29'»/,, 24’/, 42 42 42 99 73 19'/, |84'/, -Nor, 6 —Aug. 6 -Juli. 5 -Oct. 5 1860. f 1864. ingevoerd 250 links ree. oeien f 225 4 320, min- vaarzen f 145 4 190, I, guste dito f 110 4160, talveren f 14 a 18. ilo; overloopertjes f80 ken f7 4 11, per stuk. re. Nieuwe nujke Zeeuw- ibe f12,00412,70, ordi- idere en blauwe f 9,30 4 12,00. en Vlaamsche f 7,30 4 imsohe Winter zakmaat 1 4 6,00, Overmaassche teeuwsche en Vlaamsche ■r^dT^-10- vanNootan, Schoonhoven, S. W. N. VAN NOOTEN, «jf Uit«eT«* rechterlijk ambtenaar of aanstaand rechterlijk ambtenaar en werkt daardoor onwillekeurig op de houding van menig lid der vertegenwoordiging wiens vrienden of betrekkingen tot zoodanige amb tenaren of aanstaande ambtenaren behooren. Al die byzpndere belangen hebben invloed ontzettenden invloed. Men bemerkt dit niet altijd, omdat er meestal niet voor uit wordt ge komen doch eene geheime werking is daarom niet minder krachtig. En bij de behandeling van het ontwerp Boot heeft de heer van Deinse in de Kamer zelve gezegd wik geloof dat, indien de minister van Justitie koude voorstellen eene wetwaarvan art. 1 luidde ieder behoudt wat hij heeft dat dan zijne taak omtrent de ver dere regeling zeer vereenvoudigd en gemakkelijk gemaakt zoude zijn.” Destijds werd die zware beschuldiging niet tegengesproken en of de kamer leden bij die gelegenheid nebben gebloosdver melden de stenografen niet. Toch begrijpt ieder dat voor bet algemeen belang het bijzonder wijken moet. In het be lang van het nageslacht moet het tegenwoordige iets lijden. Dat is eene eeuwige wet geweest, die niet is te ontgaan. Doch daarin juist bestaat de lust om te hervormendat men heeft ge leerd iets te lijdenom betere dingen in het leven te roepen. Het vdoor lijden tot heerlijkheid” is ook in het staatsleven waar. Wij hopen dat die lust en die kracht bij onze vertegenwoordiging zuljgp ^lykeii te bestaan.. Ieder kanwel nagaan dat eene organisatie van 1827 in 1872 verou derd is. Over de noodzakelijkheid der hervorming is dus geen twijfel. Met goeden wil en zelfver loochening zal men er wel kunnen komen. Immers mislukt ook deze zevende poging en wordt ook aan dit zevende kind de doodsteek gegevendan mogen wij wel voorspellendat het achtste kind ettelijke jaren minstens zal uitblijven. En zoo zullen wij het dan nog maar moeten doen met het oudje van 1827. Indien onze vrees eens werd beschaamd Doch men is hier te lande aan teleurstellin gen gewend. 5 5 5 6 7 6 6 6 5 44 87 .3 3 5 5 5 t.100. 5 c. .5 3 PC *1 3 4 3 3 3 3 3 3 8 1816. 5 5 5 6 2, 5 1000. 5 ƒ1000. 5 2e leen. 4t 19. .4 3 100. f dracht der Registers van den Burgerlijken Stand aan de overheid. Ook uit Berlyn wordt thans bevestigddat er onderhandelingen met frankrijk geopend zijn over de vervroegde ontrüiming van het grondgebied en de betaling der oorlogskosten. V«n Frankrijks zijde worden eerlang bepaalde voorstellen te gemoet gezien. Die voodoo pige onderhandelingen hebben reeds goeden in vloed uitgeoefend op de verhouding der pertnen lu de Nationale vergadering. De «achterzijde, opgeschrikt door den uitslag der verkiezingen in drie departementen, welke verkiezingen ten gunste der republikeinsche partij uitvielenmeende reeds in den president eene neiging tot overhellen naar die partij op te merken en vond goed om Thiers vertrouwelijk daarover te interpelleeren, of, zoo dit niet hielp dezen door het voorstellen eener motie te noodzakentrouw aan het verdrag van Bor deaux, als ware middenman te regeeren. De president maakte haar evenwel opmerkzaam, dat nu de onderhandelingen met Duitschland pas geopend waren de tijd al zeer slecht gekozen was om zulk een twistvraag aan de orde tb brengen. Dé behandeling van het wetsontwerp op de legerorganisatie gaat nu weer geregeld voort. Na de rede van Thiers werd ook de bepaling, dat miliciens, ervaren in den dienstna 6 maanden met groot verlof huiswaarts kunnen gezonden worden, welke bepaling de voorstanders van 4 en 5 jarigen werkelijken dienst wilden geschrapt hebbenaangenomen. Minder voorspoedig gaM het met het sluiten der nieuwe handelstractaten. De Engelsohe regeering, die het reeds zoo druk heeft met de Alabama quaestie, werd ook over den langen duur der onderhandelingen over het handelsverdrag reeds lastig gevallen. Als een klein staaltje, dat internationale ver schillen langs diplomatieken weg nog niet zoo heel eenvoudig uit den weg zijn te ruimenkan die nen, dat de stukken, met Amerika gewisseld óver het tractaal van Washington, waarvan eene Fransche vertaling het licht zieteen boekdeel beslaan van 3000 bladzijden en nog is het verschil niet opgelost I Het scheidsgerecht te Genève is ter bepaalder tijd bijeengekomen en heeft bereids een drietal zittingen gehouden met gesloten deuren. Enge land wil nu een voorstel ter verdaging doentot dat de quaestie zal zijn opgelost. Amerikahoe wel meenende dat er geen rede tot oponthoud bestaat en ook onwillig daartoe mede te werken beeft beloofd er zich evenwel met tegen te zullen verzetten. In Spanje heeft de optrading van het Mé- nisterie-Zorillavolgens de berichten, eengttfi- stigen iudiuk gemaakt, ofschoon de opstand er niet door geëindigd Een voorstel tot ont binding der Cortes is bereids ingediendverder sfelt de nieuwe regeering zich voor, handhaving der heerschappij >n de koloniën, herstel der binneulandsche rust, hervorming op financieel gebied, voornamelijk door bezuiniging op den staatsdienst en met nakoming der vcrpbchtingeu tegenover de schuldeischera. In den Oostonrijkschen Rijksdag heeft een der afgeUnrdigden uit Gatlicië aan. dert- geering de vraag gericht, of het haar «nat ia met het vervullen der belofte, in de tioouxede gedaanom voor dat gewest op het gebied van administratie en wetgeving bijzonders regelen te stellen, voor zoover de cepheid des lauds dit heid werd aangenomentoelaat, De minister president antwoordded»t Zij mag geen gestich- de regeering bereid was concession te doen in- aaude moeten binnen 6 dien het bleek dat daarmede het verschil voor goed zou zijn afgedaan. Of zulk eene regeling mogelijk is, zal de toekomst moeten leereu. Opmerkelijk is de troonrede, waa upqde de Keizer van Bnudllö dezer dagen de wetgevende vergadering voor dat land opende. Geheel in den vrijzinnigen geest, waarvan vroeger het wets- ontwerp tot geleidelijke afschaffing der slavernij 1 gituigde, worden nu ontwerpen a.iiigekondigU- le Sectie. 7 2e Sectie. 7 7 7 3 5 7 6 0 8 8 8 JUTEN. Jennep, gelling, prijs boter 50, 52 a 60 ct. i 32 per 50 kilo; vette cens f 6,0048,00; lam- len Jammen f7,00 en .angevoerd 135 partijen; wei- dito f 0,96 4 1,00 ct.; biggen voor Enge- magere dito f10 418: i kalveren f 10 4 18. Aangevoerd1 paard askalveren31 nuchtere mmeren, 170 varkens, 90 ct., 2de qual. 75 ct.; e qual. 75 ct.; schapen ct. alles per kilo. Ide qual. 54 ct. en 3de n Zeeuwache f 12,50 4 eesche en Overmaasaqhe lauwe f10,00 4 11,00, inwsche f 7,80 4 8,20, Overmaassche en N oord- 228 4 230 per 2100 k. Zeeuwsche f 5,30 4 5,70, en Overmaassche f4,50 mindere f 4,30 4 4,80. lange f 2,80 4 3,80. mindere f5,8046,30, Zooals onze lezers zich herinneren zullen, werd onlangs in den Dultsohen rijksdag, bij de beraadslagingen over de petitiën vóór en degen de Jezuïeteneen besluit genomenwaarbij de Regeering verzocht werdden rechtstoestand en de voorwaarden van toelating der verschillende geestelijke orden en genootschappen te regelen, vooral met het doel om de werkzaamheden dier genootschappen, wanneer zij gevaarlijk, waren soar dp rast van den staatstrafbaar te stellen. De regeering heeft niet lang gewacht met aan dien wensch gehoor te gevenmaar vóór het uit ééngaan van den Rijksdag nog een wetsontwerp ingediendwaarbij voorloopig de quaestie der Jezuïeten-orde geregeld werd. Bij de toelichting verklaarde de ministerdat het ontwerp geenszins gericht was tegen de Katholieke kerk. Deze had 1 eeuwen gebloeid zonder d.e ordeen ook toen zij door ’s Pausen bevel verboden werd. Alleen daér, waar hare werkzaamheid gevaarlijk werd voor den stiat, moest dezen (usschenbeide komen én het recht hebben om de rustverstoorders te straffen. Het wetsontwerp, dat door den rijksdag nog eemgszins gewijzigd en meer bepaald geformu leerd met groote meerderheid werd e- verbiedt de Jezuïeten-orde. ten oprichten en de bestaaude w...u»u maanden worden opgeheven. De regeering heeft het recht bnitenlandsche Jezuïeten het langer ver blijf in Duitschland te ontzeggen en de Duitsche alleen in bepaald aangewezene plaatsen te dulden. In die zelfde zitting werd een voorstel aange nomen waarbij de regeering verzocht wordt een wetsontwerp voor te bereiden tot de invoering van het verplicht burgerlijk huwelijk en de over- 1 - I kunnen de toeschouwers zich in hare geboorte, in haar aanzyn verheugen. En het wjlde met deze wet maar niet óp schieten. Toeu het er op aan kwam haar in te voeren en daartoe de noodige maatregelen te beramen, stuitte men op allerlei zwarigheden en ten langen laatste scheen het zelfs, dat de sympathie voor die wet hoe langer zoo meer verminderde, ja, dat velen niet rouwig zouden wezenwanneer die wet maar nooit werd in gevoerd en hare geboorte ongedaan werd gemaakt. Die onzekerheid evenwel konde zoo niet du ren. De minister van Justitie van Lilaar wilde wetenwaaraan hij zich te houden had en stelde aan de Tweede Kamer voor, dat zij zich positief zoude verklaren vóór de invoering of tegen. De Kamer sprak met overgroote meerderheid het tegen uit en nu was men natuurlijk weder even Ver als in 1848, toen men pas begon. De minister Jolles heeft thans het zevende ontwerp ingediend en vóór de toekomst van dat ontwerp staat nog steeds een ontzettend vraag- teeken. De plotseling opgekomen ministeriëele crisis heeft den uitslag nog veel raadselachtiger gemaakt en het pas verschenen Katnerversïag doet ons bovendien de mogelijkheid stellen, dat, al komt het aan de beraadslaging over dit ont werp toe, de voor- en tegenstanders vrijwel ge lijk verdeeld zullen zijn. Maar hoe komt het dan toch, vraagt menig een dat zulk eene ^gelukkige geschiedenis mogelijk is geweest, dat een onderwerp, welks regeling in 1872 dagteekent van 1827 en 1835, een onderwerp, welles reformatie reeds door de grondwet in 1848 dringend noodzakelijk is verklaardmaar geene hervorming heeft kunnen belevenniettegenstaande zooveel zeer bekwame ministers het met die hervorming zoo ernstig hebben gemeend P Hoofdredenen tellen wij er twee, en daarbij moeten wij natuurlijk buiten rekening laten die ongelukken, welke door geheel vreemde omstan digheden zijn te weeg gebracht en waartoe de boven genoemde Aprilbeweging van 1853 en de schoolwetagitatie van 1857 hebben behoord. Ochvooreerst zijn de heeren van het vak het zoo ontzettend oneens over de hoofdpunten. De leek en die buiten de rechtsgeleerde kringen staan, zouden het bijna niet willen gelooven. Ieder jurist in de Tweede Kamer had zoo onge veer zijn eigen stokpaardje, dat bij volstrekt be rijden wilde en waarop hij de geheele Kamer nog wilde doen rijden bovendien. De niet-juristendie al deze stokpaardjes za gen haalden eenvoudig de schouders op en kon den zeer natuurlijkniet besluitenom een van de stokpaardjes dier heeren, die het toch immers allen wel wisten, vwx zich «elven uit te kiezen. Ten einde die verdeeldheid zooveel mogelijk te verminderen beeft men indertijd de juristen- vereeniging opgericht. In hoever deze buiten haren boezem reeds eenigen invloed heeft uitge oefend zal naar wij hopen bij de behandeling van het onderwerp Jolles blijken. De tweede reden voor dien ongelukkigen loop van zaken is, ofschoon even betreurenswaardig, echter niet zoo onschuldig. Immers wat is de quaestie P Eene hervorming onzer rechterlijke inrichting zal zonder twijfel ten gevolge hebbenopheffing van verscheiden rechtscolleges en inkrimping van het personeel; ja de hoofdvraag beweegt zich hierom of de provinciale gerechtshoven alle zul len worden opgeheven en het hooger beroep van de burgerlijke vonnissen der rechtbanken en kan tongerechten zal worden gebracht bij den Hoo- gen Raad. N u is het zelfs met gesloten oogen te bemer ken dat hierbij allerlei bijzondere belangen op het spel staan. Een hof te verliezen is vsoral voor menige provincie-atad geene kleinigheid eene rechtbank te verliezen is voor menige kleine plaats van nog grootere schade. Inkrimping van personeel verduistert de vooruitzichten van menig Toen de Grondwijtg! stelde een nieuw tijdj staatsleven en de maai in Nederland, heeft hij heeft hij ook tot stand brengen j omtrent sommige onderwerpen kelijk voorgeschreven. Zelfs vindt mei tot stand komen van sommige wetten een ter mijn bepaaldeen zeer korten termynen wel de zitting 1849/50uiterlijk 1850/51. Dit geldt b. v. de Wet op de Rechterlijke Organisatie, d. i. de wet welke de grondslagen regelt, op welke de geheele inrichting van ons rechtswezen en onze rechtspraak gebouwd is. Hebt gij wel gehoord: de zitting 1849/50, uiterlijk 1850/51? Nota bene. Want weet gij hoever het met die zaAk staat? Nog precies even ver als toën, d. w. z. wij doen het nog maar met de oude rechterlijke organisatie, zoo als zij in 1827 vastgesteld en in 1885 gewij zigd, sinds 1888 in werking is. Zoo gaat het. Straks een antwoord op de vraag: hoe komt dat? Doch heeft men dan in. al dien tijd mets beproefd om het voorschrift der Grondwet na te komen? O ja, dikwijls genoeg heeft men het beproefd. De voorteekenen waren meermalen zeer gunstig, maar tot de geboorte van het gewenschte kind kwam het maar niet. Zes malen hebben d:e proefnemingen plaats gehad. De zevende is thans ondernomen door den minister Jolles. In 1851 was het eerst de minister Neder- meijer van Rozentkal, die zijn kind aan de Tweede Kamer vertoonde, maar reeds dadelijk moest ervarendat het aan de heeren volstrekt niet bevallen kon, omdat het er veel te ouder- wetech uitzag en de Grondwet juist gezegd had, dat het op de oude geldende wet volstrekt niet gelijken mocht, dat het een geheel nieuw slag van kind moeat wezen. Het tweede kind was dat van den minister Sirens in 1858, het jaar der bekende Aprilbe weging, waardoor het geheèle ministerie en ook die minister doodelijk getroffen werden, tenge volge waarvan deze zijn kind inedesleepte in liet politieke graf. De derde beurt kwam in 1855 aan den mi nister Donker Ourtias^ die evenwel, toen het eindelijk met de beoördeeling van zijn kind door de volksvertegenwoordiging ernst zoude worden, verdwijnen 'moest voor den bekenden kogelregen van petitiën in zake de wet op het lager onderwijsals gevolg van welk natuurver schijnsel de optreding van het ministerie, waarin de heer vtn den Bmgghen als minister van Justitie aitting nam, in 1857 plaats had. Reeds in -181)8 was deze nieuwe ontwerper met zijn kind, het vierde in de rij, politiek gestorven. De vijfde keer kwam de arbeid iets verder. De minister Boot had ten minste de voldoening zijn ontwerp in de Tweede Kamer te mogen verdedigenofschoon hij weldra de teleurstel ling ondervonddat dit ontwerp werd afgestemd door 41 van de 63 leden. Dit geschiedde in 18W. Zoo kwam dan in 1860 het zesde kind, dat van den heer Godefroi voor de heeren aan. Het stond de vuurproef door en in n° 49 van het staatsblad van 1801 werd van de voorspoedig afgeloopcn geboorte van het kind formeel de eenige en algemeene kennisgeving aan vrienden bekenden en belangstellenden geplaatst. Geboren zijn is echter ook voor eene wet nog niet genoeg. Zij moet leven, zij moet wer ken, zij moet in de wereld worden toegelaten en daar hareu arbeid verrichten. Eerst dan

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1