IT. 158. ZONDAG- 7 JDLI 1 I WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENER-, ALBLAKSER- EN LOPIKERWAARD EN OMSTREKEN. Armoede. »»7. ’«7. BUITENLAND. OVERZICHT. S. W. N. vAn nooten, «7? It Jani. 0 imZ twiïar l en hard I parlementen der Ardem len rente 1000. Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag ventenden. Prijs: voor Schoonhoven per driemaanden ƒ0,70. Franco‘per post door het geheele rijk f 0,80. 2 4 6 8 >9 scninonmi cojrint. van over- maar een het diakenschap heeft een- 161 »ö‘/s W/i. 98 99 97‘/, »?7< A871. 236 hoe gun- ...J voor- i, alwaar .a 252 92 187. 8»’/. 08 80‘/, p"/>. 63 068 W3>/, 5771. 66*71. 63'7,. 64 668 166 7, 667., 88*/. 88*/. 30 30 24‘7„ 4P/, 4P/, 417. 097, 73 737. 867. Spoediger dan wij meenden te mogen verwach ten is er tusachen Frankrijk en Duitschland een verdrag tot stand gekomenbetreffende eene vervroegde ontruiming van de nog bezette de partementen en de regeling der betaling van nog verschuldigde oorlogskosten. Het verdrag, in de zitting van 1 Juli aan de Nationale vergadering medegedeeld, bepaalt: <dat het zal worden geratifieerd binnen 8 dagen. Twee maanden na de ratificatie zal }/t milliard worden betaald. Veertien dagen na de betaling van het tweede halve milliard, hetwelk op 1 Maart 1873 betaalbaar is, zullen de departementen der Mame en Haute Marne ontruimd worden. Eén milliard is betaalbaar op 1 Maart 1874 JÜHTJU. W*/is 8 1 4 8 3 3 3 3 8 8 18 en 1816. 5 1820 5 5 5 6 141000. 5 16 k/1000. 5 10 2e leen. 4’ 7/69. 4 Re’. 100.’ f nNov. 5 br.Aug. 5 n.—Juli. 5 >r.Oct. 5 500, 1860. 1864. r 5 5 5 0 7 6 6 6 5 41 3 8 aandeel. f 5 6 5 r. 5 1. st. 100. 6 nsk. .5 k. 3 /o* Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. ledêre regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzen ding franco, en uiterljjk tot Zaterdaga-voormiddags ten 10 ure. zich aan te melden in een werkhuis'alwaar zij onder strenge tucht moesten staanharu moesten arbeiden, hunne vrijheid moesten mis- sen en bij dat alles toch niet meer kregen dan hetgeen voldoende zou wezen om hen in het leven te houden dan zoude wellicht de vrees voor het werkhuis de spaarzaamheid aanwakke ren, en zou die spaarzaamheid wellicht langza merhand zich ontwikkelen tot een doorgaande eigenschap. Wezenlijk, men moet de ondersteuning niet te aantrekkelijk maken, waar het individuen geldtdie alleen door eigen schuld in zoo armoedigen toestand vervallen zijn. Doch alle armen zijn niet gelijk. Voor velen zou de weigering van iedere andere ondersteu ning dan de harde ondersteuning van het werkhuis, veel te hardveel te onbillijk wezen. En wat zoude bovendien van die hardheid der gemeentelijke armverzorging het gevolg wezen? Dit alleen, zegt Mr. Pierson zeer juist, dat de particuliere armverzorging ontzettend zoude toenemen omdat menigeen den armen de el lende van het werkbuis zoude willen besparen en dat die particuliere armverzorging dikwijls door haar onverstandige wijze van handelen de armoede zoude vergrooten. Daarom moet er steeds worden onderschei den, met nauwgezetheid worden onderscheiden, en opdat dit mogelijk zij, mpet er bestaan een goed geregeld armbezoek. Door het arm bezoek moeten de armverzorgers zich op de hoogte stellen van al het eigenaardige in de behoeftende hoedanigheden de arbeidsver mogens enz. van ieder gezin. Zulk een nauw gezet bezoek is niet mogelijk, wanneer ieder eene menigte gezinnen moet bezoeken. Hoe minder hoe beter. Over hoe meer personen dus het geheele bezoek is verdeeld hoe stiger het stelsel werkt. Een uitstekend beeld vindt de schrijver in Elberfeld, a tengevolge eener verdeeling der stad in wijkenwaarvan elk zijn eigen armverzorger heeft, ieder dier personen nooit meer dan vier armen te bezoeken heeft. Die wijkverzorgers komen dan in districtsvergaderingenelke van 14 wijkverzorgers, bijeen, en die districtsverga deringen zenden afgevaardigden naar het hoofd comité. Door deze regeling kan men zich ge heel op de hoogte stellen van de eigenaardig heden in ieder arm gezinwaardoor de keuze van een of ander stelsel van armverzorging voor dat gezin moet worden geleid. Men houde er zich maar steeds tuigddat armverzorging een schoonmaar een zeer moeilijk Werk iseen werk dat door de edele opgewektheid van het hart een werk moet worden der liefdeen tegelijkdoor de voor zichtige overleggingen van het verstandeen werk dat de maatschappij inderdaad ten zegen is. Die den armen geeft, leent den Heer: Goed. Maar die den armen onverstandig geeft, besteelt de maatschappij. Uitisvmn. toestanden, welke zij dagelijks vóór zich zien, z Die werkman b. v. heeft genoeg voor zich zelf; z hij is twintig jaar; hij trouwt een meisje dat even weinig in de wereld bezit als hij zelf; jaar op jaar krijgt hij een kind; in dat groote ge zin blijven ongesteldheden en ziekten niet uit; de armoede heeft er ten laatste de plaats der welvaart ingenomen, want waar twee ruim te eten hadden, moeten tien bijna van honger sterven. Zoo gaat het bij honderden en dui zenden. Het is eene eenvoudige quaestie van deeling. 4 gedeeld door 2 geeft 2, 4 gedeeld door 4 geeft slechts 1. De welvaart der maat schappij wordt voor een goed deel beheerscht door de verhouding tusschen de middelen van bestaan en de bevolking welke van die mid delen bestaan moet. Daar is een tijd geweest dat men dit niet inzag en dat men in eene voordurend toene mende bevolking een grooten zegen meende te moeten erkennen voor een volk. Nu is dat natuurlijk in die algemeenheid niet waar, ge lijk ook de beroemde Engelschman Malthus heeft aangetoond, toen hij tegen die ongetemperde neiging tot vermeerdering der bevolking ernstig heeft gewaarschuwd. Dit moet worden bedacht. uDaarom,” zoo schrijft Mr. Pierson in het aangehaalde artikel, //kan het pauperisme slechts op afdoende wijze bestreden worden door hetzij de kapitaalvorming aan te moedigenhetzij de snelle vermeerdering der bevolking tegen te gaan. Het eerste geschiedt door het sparen te bevorde ren de vervoermiddelen te verbeterenden arbeid te prikkelende kennis waardoor de arbeid pro ductiever wordt onder alle klassen der maatschappij te verspreiden. Het tweede door de onberaden huwelijken te verminderenhetgeen wel niet anders geschieden kan dan door de arbeidende klassen lot meer bedachtzaamheid aan te sporen. Blijkt onze philanthropic onmachtig om tot iets van dit 'alles mede te werkendan onthoude zij zich althans zooveel mogelijk van het tegendeel daarvan. Het koele verstand legge het zwijgen op aan de stem des gemoeds, indien wij, door naar die stem te luisteren, de hoofdoorzaak van het pauperisme in grbote mate zouden bevorderen. De groote zaak bij iedere armverzorging is dus dezedat men zoo weinig mogelijk de luiheid de verkwisting en de uitbreiding der bevolking in de hand werke, natuurlijk om de eenvoudige reden, dat men anders de wanverhouding tus schen kapitaal en bevolking vergrootd. w. z. de armoede vermeerdert. Allen die het om eene ernstige bestrijding en verstandige leniging der armoede te doen ts, zullen wel doen het artikel van Mr. Pierson te lezen. Op twee hoofdpunten vestigt hij onze aandacht, één aan Engelsche, één aan Duitsche toestanden ontleend het werkhuis en het armbezoek. Het werkhuisalwaar hard moet worden ge. arbeidgeen overdadig loon of voedsel wordt gegeven, strenge tucht heerschen moet, wordt ook door hem op het voetspoor van den En- gelschen hoogieeraar Fawcett aanbevolen als een uitstekend middel tot armverzorging, waar het betreft personenwier armoedige toestaud groo- tendeels het gevolg is van luiheid, verkwisting, dronkenschapgemis aan spaarzaamheid enz. Och, wij weten het allenieder heeft het in zijne omgeving wel eens ervaren. Schrijver dezes kan in de streek, waar hij woont, voorbeelden genoeg noemen van mannen, die in den zomer wegens den moeilijken arbeid, waarin zij alsdan werkzaam zijnhoog loon verdienen, veel meer dan zij behoeven, maar die in plaats van voor den wintertijd te sparen, het geld verteren, en, zoodra de winter in het land isarmlastig wor den. Dan worden zij wel is waar niet rijkelijk onderhouden door de armvoogdijmaar toch on derhouden als huiszittende armen, d. w. z. in hunne éigen woning. Konden dergelijke perso- 887., JF-De wereld is zeker niet rozekleurig, toch is zij ook niet zwart. Ja, voor den ernstigen toe schouwer zijn juist in haar somberste tafercelen de meeste lichtpunten te zien. Ten allen tijde is dat gezegd door zoovelen, die de menschelijke ellenden wenschten te ver zachten met de idealen, welke zij zich vormden van ’s menschen bestemmingmet hun geloof aan een God van liefde. Bij het ziekbed van het kind' toont zich de liefde der moederin de gruwelen van den krijg schitteren heldenmoed en zelfopoffering; achter de donkere muren der gevangenis glinstert de traan van het berouw. Zoo ook siddert gij bij het zien van die namelooze ellenden, verdriet, kommer, ziekte, dood, door zoovele duizenden geleden en toch slechts voortspruitende uit ééne enkele oorzaak, armoede, niets dan armoede. Maar immers, zoo dikwijls gij uwe oogen over die sombere tooneelen weiden lietbleven zij toch ook nu en dan rusten op zooveel deugd, zooveel toewijding, zooveel onbaatzuchtigheid, zooveel godsdienstzin, zooveel menschenliefde, als gij kondet opmerken bij hen, die den nood der armen trachtten te lenigen. Armoede is een ellendemaar liefde voor de armen is eene deugd, zonder die ellende niet te denken. Die deugd heeft altijd hoog aangeschreven gestaan. Medelijden, mildheid, hulpvaardigheid, zij zijn altijd hoedanigheden geweest, waaraan men de besten onder de menschen herkende. vWat gij den armen geeft, leent gij den Heer” heeft men gezegdom uit te drukken hoe men in die toewijding aan de arme medemenschen een sprank zag van die heilige liefde, welke men slechts toekende aan het hoogste Wezen. De kerk heeft in het verzorgen der armen altijd vooraan gestaan. De instelling van 1 -•*” v wen doorleefd. Ja sinds hoelang is niet het opzamelen van liefdegiften onafscheidelijk verbonden aan iedere openbare godsdienstoefening. En gaat gij buiten de instellingen der kerk, vraagt gij hoeveel al niet de liefdadigheid der particulieren heeft uitgericht, ja dan zijn zij onaf zienbaar die rijen van hospitalen, gasthuizen, hofjes, weeshuizen, werkhuizenen van zoovele instellingen meer, boven welker gevels het hwaar liefde woont” geschreven staat. Maar wat ons als deugd treft en boeit, ver dient daarom nog niet altijd onze onverdeelde toejuiching bij nader bezien. Ook het verstand heeft zijne eischen, niet het minst bij armver zorging. Op bijna geen gebied is onverstandige liefde zoo gevaarlijk als hier. Het moet gezegd wordenarmverzorging kan zoo wezen, dat zij in plaats van de wonde te heelenze meer nog openscheurt, ze dieper nog bederft. Armverzorging kan armoede in de hand wer ken en ze heeft het menigmaal gedaan. Bij kleine gevallen is het reeds zoo. Hoe menige aalmoes, die gij diep bewogen gaaft, is in de kroeg verteerd. Hoe menig kleedingstuk, waarmede gij het koude lichaam van een arm kind wildet bedekken, heeft zijn weg gevonden naar de lombard? Hoe menig geldstuk, dat gij den zwartoogigen krullebol in de handen stoptet, heeft hem den weg gebaand naar de luiheid en door luiheid naar het tuchthuis? Ook bij armverzorging in het groot, loopt eene onvoorzichtige praktijk gevaar de armoede ontzettend te vermeerderen. vDe voornaamste oorzaak der armoede,” schrijft Mr. M G. Piérson in het laatste Gidsnommer, /rligt in de wanverhouding tusschen kapitaal en bevolking.” Natuurlijk. Zelfs zijdie deze waarheid niet door staathuishoudkundige redeneeringen kunnen w w t betoogenhebben slechte de oogen te slaan op nen geene andere bedoeling krijgen dan door Ardennen en V Het derde milliard en de vei vervallen 1 Maart 1875. Daarna worden de beide laatste departementen en de vesting Bel fort ontruimd. Frankrijk mag in de ontruimde departementen geene meerdere militaire macht hebben dan noodig is voor de handhaving der orde. Ook mogen aldaar geenerlei vestingwerken of ver sterkingen worden aangelegd, uitgebreid of her steld voordat de ontruiming van het grondge bied geheel is afgeloopen. Na de betaling van twee milliarden zal het aan Frankrijk vrijstaan voorstellen te doen betreffende andere financiëele waarborgen voor de betaling van het alsdan nog verschuldigde waarop bij een nieuw tractaat eene nadere overeenkomst tot bespoediging der ontruiming kan worden aangegaan. Duitschland is bevoegd in de nog bezette departementen de geheele tegenwoordige bezet ting te houdenen de kosten voor onderhoud van het bezettingsleger zullen dezelfde blijven ten ware vóór 1 Maart 1875 de getalsterkte verminderd is.” De voorstellen betreffende de nieuwe leening worden nu ook weldra tegemoet gezien. De discussie over nieuwe belasting-ontwerpen is nu zoover gevorderddat eene belasting op de rente van hypothecaire schuldvorderingen en eene op de ter beurze verhandelde fondsen zijn aangenomen. Bij de in deze week plaats gehad hebbende ge meen teraads-verkiezingen in België hebben de liberalen belangrijke zegepralen behaald. De groote steden vooral hebben de aanhangers van het clericale ministerie doen vallenen liberalen in hunne plaats gekozen. Naar aanleiding der belangrijke wijzigingen, door hpt Engelsohe Hoogerhuis in het wets ontwerp op de geheime stemuitbrenging gemaakt, kwam dit op nieuw in het Lagerhuis aan de2 orde. Op voorstel der regeering nam het La gerhuis met enkele wijzigingen genoegen, doch verzette zich tegen die bepalingen, waarbij het beginsel van de volstrekte geheimhouding der stemming geschonden werd. Volgen» de verzekering van het Journal de Genève” zou de zitting De Evangelisch-Luthersche geestelijken in Wur- temberg (Duitschland) hebben, met het oog op de onlangs in den Rijksdag aangenomen motie, waarbij de regeering verzocht werd het burgerlijk huwelijk algemeen verplichtend te stel len beslotenom bij mogelijke invoering dezer bepaling, de leden van hun genootschap in ver zoenenden geest daarop voor te bereiden, 't Is te hopen dat andere geestelijken dit voorbeeld zullen volgen eu daardoor zullen toonen dat hunne vaderlandsliefde, waarover zij dikwijls zoo hoog opgeveniets meer is dan een ijdele klank. Onlangs heeft te Keulen de wijding plaats gehad van vier nieuwe klokkengegoten uit 22 veroverde Fransche kanonnen. De grootste van die klokkenwelke den naam van Keizersklok draagt, weegt 40 centners. Wel eene gewijzigde bestemming van het metaal I De Italiaansche dagbladen houden zich druk bezig met de bespreking van den brief, door den H. V. aan Antonelli gericht, naar naar aanleiding van het voornemen der Regee ring om den toestand van sommige geestelijke orden te regelen. Die brief heeft in Italië en Oostenrijk een slechten indruk teweeg gebracht en zal er zeker niet toe bijdragen om de spanning tusschen kerk en staat te matigen. In overeenstemming met de vroeger in de Cortes afgelegde verklaringen, heeft de.Mipister-presi- dent van Spanje, Zorilladezer dagen eene circulaire gericht aau de gouverneur» der pro vinciën om duidelijk de beginselen der nieuwe regeering in bet licht te stellen. Behalve het vroeger reeds medegedeelde, stelt zij zich voor rt. e. Ie Sectie. 7 2e Sectie. 7 gecona. 7 1869. 7 ig. 3 1869. 5 7 6 6 8 3 8 11CMTEI. Hennep, prijs f 16,00 k r 60 k 62 ct.» weiboter 62 21. 24 i 30 per 60 kilo; )nge varkens f7,00 k 9,00; aardappelen f5.00 k 6,00 k 2,60 per ben. Aangevoerd 155 partijen; n wei- dito f 1,00 k 1,06 lo. Vette verkam van 26 ilaod 20 k 23 ol. par half 18; lammeren f lik 18; 8. uni. Aangevoerd: 1 patat, ffraskalveren, 37 nuchtere lammeren, 223 varkena, ial.85ct, Maqwl.70 et.; 2de qua]. 75 et.; «chapea 19 ct., allea per küo. 2de qual. 54 ct. en 3de i en Zeeuwacha f 12,60 k kkeeadM ea Ovarmaaaache ^blauwe f 10,50 k 11,20, teeuwache f 7.50 k 8,00, ie, Overmaaaache en Noord- )k 225 per 2100 k. sche, Flakkeesche en Over- K), Zomer dito f 1,00 k 5,00. 80, latte f 2.70 k 3,60. 0, mindere f 6,00 k 6,60. Ptyten: kalf koeien f200 0kl60, vaar koeien f 175 O k 130. jarige kalverna f15 k 20. Jonge varkens ons. Eieren f 0,90 k 1,00 irwe. Nieuwe puike Zeeuw- aache f 12,00412,70, ordi- nindere en blauwe f9,30 k k 12,00. he en Viaamsche f 7.30 k k 7,70. laamsche Winter zakmaat ,00 k 6,00, Overmaaaacho Zeeuwsche en Vlaamacba 70, geatort f4,40 k 4,90, >e f4,20 k 4,40. I. vaaNoatan, SahaoOevaa.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1