ZONDAG 21JÏÏLL F. 160. Weekblad voor de krimpener-, alblasser- en lopikerwaard en omstreken. Het nieuwe Kabinet. 87,. 517, 150 7. 887. «V, BUITENLAND. OVERZICHT. ÏO. t. 7 heeft ook de spreken en de o Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzen ding franco, en uiterl|jk tot Zaterdags-voormiddagS''tthlÖïire. 5 3 63. 69. daaruit de moesten S. W. 1ST. VAN NOOTEN, Uitgevéra. 2. 4. 5. 80 W. ‘n Nootan, Schoonhoven. SCIOOmVENSCHE C0IR1NT hlf. 56 66‘/. 8t>>/ «8‘ 29H/,« 25‘/„ 73 met het oog op de repte zelf op nieuw 8e7i. 917, 98>, 987, 757, 68 257 252 57»/, 64 M67, 88 oppo«itieterwijl de gemalig de republikeinen en de hnkerzjjde tegenwoordig lü 2- ,™2- der regeering behooren. 187, |837. nieuw liberaal kabinet Maar een verzoenend kabinet waarin de ver der liberale partij zouden wezen, ten einde door gemeen verschilpunten konden worden de groote allen vereenigende 637, 967, 235 7, 228 7, 947.' 98 937. gen. Krachtig en verzoenendvast van wil en zacht ia den' vorm met groote talenten voor wetgeving zoowel als administratie be gaafd moet die man de harten winnende geesten opwekkende energie verlevendigenhet plichtgevoel versterken. Hij koos zich zes ambtgenootennaar hunne antecedenten te oordeelenallen voor hunne taak berekend. Wel hadden wij voor ons gaarne gezien dat Mr. van Bosse de portefeuille van koloniën had kunnen behoudenomdat deze minister gedurende den korten tijd van zijn bestuur in Indië zoo groot vertrouwen had ge wekt. Maar aan den anderen kant is de keuze van den heer Fransen van de Putte’s mans groote bekwaamheden op koloniaal gebied nog daargelatenwellicht ook daarom gelukkiger omdat een niet onaanzienlijk deel der liberale kamerleden zich dikwijls bij vroegere verdeeld heid aan zijn persoon hebben aangesloten. Voorts zal de ervaring de juistheid der keuzen van Mr. de Vries moeten rechtvaardigen. Voor het oogenbhk zijn wij vol vreugde over de oplossingvol moed over hare duurzaam heid. De grootste plicht rust op de Tweede Kamer, bepaaldelijk op de liberale partij in die Kamer. Zij heeft thans het spel in handen. Zii verknoeie het niet en spele daarom vooral nw de kaarten uit van persoonlijke eerzucht en 'kleingeestig egoïsme. Want het spel is thans te winnen. En de winst zal aan de natie ten goede komengelijk bij het verlies die natie en niemand anders, de lasten zal moeten dragen. Ieder die er ook rtiaar iels aan doen kan make dat zooiets niet geschiede. Daarom mogen ook de kiezers de oogen open houden en scherp toezien. 1177. 116-/. 1207. 767, Gedurende eenigen tijd hebben onze lezers niets vernomen van het Engelsch-Ameri- kaansohe verschilmet betrekking tot de zoogenaamde Aiabama-quaestie. Het was omdat het scheidsgerecht zyne zittingen verdaagd had, na de vredelievende verklaring van de Ameri- kaansche regeeringdat zij afzag van den eisch om vergoeding voor indirecte schade. Maandag jl. hebben de arbiters hunne zittingen hervat en het laat zich aanzien dat nu eene geregelde af doening zal volgen. In Amerika is menniettegenstaande de hitte, welke tal van sterfgevallen veroorzaakt uog steeds druk in de weer, zich voorteberei- den voor de aanstaande verkiezing van een nieuwen president. Terwijl het zich voor eenigen tijd geleden liet verwachtendat tal van kan didaten in het strijdperk zouden tredenhebben vele partijen zich vereenigdzoodat op dit oogen- blik slechts van één kandidaat tegenover Grant sprake is, nl. Greeley. Volgens vele bladen w de herkiezing van Grant dan ook zoo goed als verzekerd. De clericale partij in België, niet tevreden met den uitslag der gemeenteraads-verkiezingen heeft op verschillende plaatsen vernietiging dier verkiezingen verzocht bij de Provinciale raden, op grond dat er onregelmatigheden zouden heb ben plaats gehadde gewone grief van de ver liezende partijdie dan voor een oogenblik de knoeierijdoor haar zelve gepleegd of in de hand gewerkt, over ’t hoofd ziet. Ook het Engelsche parlement begint naar rust te verlangen. Nog eenige wetsontwerpen zullen afgedaan, de overige weggeborgen worden tot na het recès. De vele ongelukken, in den laatsten tijd aan het Engelsche marine-materieel overkomende den eenige leden tijdens de behandeling van de begroeting, bij de regeering er op aandringen, om niet langer een burger met de betrekking van eersten. Lord der Admiraliteit te belasten maar daarvoor een officier der marine aan te gevoerd 200 stuks vea. eien f 200 275, min vaarzen f150 a 200, f 70 A 90, nuchtere a 170 kilo 50 52 ot., i9 ot., biggen van 50 i rarkens van fl a 8 we- >oter f 1,06 1,10 het ie 26 stuks. lieu we puike Zeeuwsohe, ■9.00 12,70? ordinaire i blauwe (9,30 10,60, Vlaamsche f 7,00 A Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzondeA. Prys: voor Schoonhoven per driemaanden ƒ0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Weet ge wat vreemd was? Dat toen het derde Ministerie Thorbecke een paar maanden geleden zijn ontslag had inge diend, er in den lande eene groote onzekerheid bleek te bestaanomtrent de wijze waarop deze Ministeriëele crisis moest worden opgelost. Doch, vraagt ge eerst, wat heeft men //in den lande” zich daarmede te bemoeien; wat hebben de organen der openbare meening zich daarover uit te laten; wat behoeven alle moge lijke journalistenpublicisten, hooggeleerden sprekers op groote meetings of huiselijke ver gaderingen daarover hun gevoelen te zeggen? Art. 73 der Grondwet zegt: de Koning be noemt en ontslaat zijne Ministers naar welge vallen. Wie op die benoeming invloed wil uit oefenen of zelfs daarover zijne beschouwingen wil leveren, loopt gevaar den eerbied vbor net hoofd van den Staat te verliezen. Men zij op zijne hoede en vatte niet, door aan de letter te blijven hangenart. 73 der Grondwet in een ongerijmden, zeer incon- stitutioneelen zin op. De Koning benoemt zijne Ministers niet voor zijn persoonlijk genoegen, maar als zijne ver antwoordelijke raadslieden voor het' bestuur van den staat. Hij vraagt zich dus bij iedere Mi nisteriëele crisis af, in welke richting voor het belang des lands op dat gegeven oogenblik moet worden geregeerd, en, aangezien op den duur geene regeering mogelijk is, welke niet gesteund wordt door de meerderheid in 's lands vertegen woordiging, zoo behooren de te benoemen Mi nisters met de richting dier meerderheid homo geen te wezen. Nu ligt het ook in den aard der zaak, dat, al hangt de beslissing geheel af van het in zicht des Konings, de quaestic niet is eene persoonlijke, maar eene politieke. Daarom ook staat het aan ieder, die over de politiek des lands zijn oordeel wenscht te zeggen, vrij, ja is het voor hen, die in de organen der openbare mee ning het woord voeren, plichtde vraag te be spreken, welke regeeringsrichting met het oog op den staatkundigen toestand van het oogen blik de gewenschte is. Men mocht er dus vryelijk over men heeft er ook over gesproken. Doch, zeiden wij in den aan vang, er bestond eerst onzekerheid. De gansche crisis had op de liberale partij in de natie een alleronaangenaamsten indruk gemaakt. Het derde Ministerie Thorbecke had zijn ontslag ingediend, omdat do Tweede Kamer niet alleen het regeeringsontwerp tot invoering eener algemeene inkomstenbelasting had verwor pen, maar omdat uit de daarbij gevoerde dis- cussiën gebleken washoe geen enkel vast plan van belastinghervorming daar tegenover was ge steld, hoe de Kamer de kracht en den wip miste, om voor zoodanige flinke hervorming ernstig de handen aan het werk te slaan, hoe de groote liberale partij, op wier programma her vorming van het verouderde belastingstelsel al tijd gestaan hadongezind scheen dat programma uit te werken. Was na die gebeurtenis een liberaal Kabinet mogelijk? Zoude het steun vinden? Voor welk programma zoude het sympathie kunnen opwek ken? Was niet de liberale partij in de Kamer zóó verdeeld, dat aan eensgezinde samenwerking voor de volvoering van ieder plan, welk dan ook, moest worden gewanhoopt? Er waren velen die zoo dachten. De groote staatsman, wiens dood wij thans betreuren, zag zelf den toestand der liberale partij zóó somber in, dat hij een nieuwe tijd tot leering voor die partij scheen gekomen te zien. Thorbecke achtte een conservatief Kabinet op dit oogenblik noo--o---o-- dig, niet omdat die partij do meerderheid bezat, te hebben ontmoet, om van zijn of omdat hare beginselen bij de verwerping van heid de aangenaamste indrukken UCHTEM. pc 4 8 3 3 3 3 3 3 98 en 18]6. 5 1820. 5 5 5 1862. 5 64 1000. 6 66 1000. 5 60 2e leen. 4’ 67/69. 4 59. 3 Rs. 100. eiNov. 5 sbr.7—Aug. 5 in.Juli. 5 pr.Oct. 5 500, 1860. I, 1864. 5 5 5 6 7 6 6 6 5 ..4< 3 3 aandeel. 5 1000. 5 5 r. 5 Ut. 100. 6 nsk. k. 'o. Ie Sectie. 2e Sectie. 7 gecons. 7 1869. 7 j. 7 7T 1869. 5 7 6 6 8 - 8 .8 ICHTEN. Hennep, schil, prijs (20 10 a 62 ct., weiboter 50 2, 25 28 per 50 kilo; mge varkens (12 16; ipelea 4,00 h 5,50 per langevoerd 140 partijen; wei- dito 1,00 1,10 Vette varkens van 24 nd 20 i 23 ct. per halt i; lammeren 10 h 18; Aangevoerd; 881 runde- n, 6 nuchtere kalveren,- 2 varkens, 135 biggen, 90 ct., 2de qual. 75 ot.; e qual. 75 ot.schapen ot., voor Londen 46 tot Me qual. 54 ct. en 3de n Zeeuwsche 12,70 i eesclie en Overmaassohe lawe (10,50 k 11.60, mwsche 7,30 i 8,00, Overmaassohe en Noord- 220 per 2100 k. e, Flakkeesobe en Over- Zomer- (4;00è5,00. lange f 2,40 3,60. het ontwerp Blussé hadden gezegevierd, foaar opdat onder het bewind dier partij eene her- eeniging, eene zuivering der liberalen mogelijk zoude wezen. Velen deelden deze meening; vele anderen achtten haar te pessimistisch en hielden hare verwezenlijking voor hoogst gevaarlijk. De dagen van het ontbindings-ministerie lagen nog te versch in het geheugen. De agitatie van dien tijd was nog niet vergeten. Toch deden de conservatieve bladen alle moeite om de optreding van een conservatief bewind, als een constitutionele noodzakelijk heid te verdedigen. Met allerlei goocheltoeren trachtten zij te betoogen, dat bij de afstemming der inkomstenbelasting de conservatieve begin selen hadden getriomfeerdofschoon ieder on partijdig beoordeelaar moest erkennen, dat bij die afstemming de triumf aan geen enkel be ginsel gebleven was. Tusschen de regels door las men dan ook in die conservatieve bladen niet veel anders dan de groote begeerte der heeren, om de teugels van het bewind in han den te hebben en danja, dan te laten komen wat wilde. Immers twee waarheden konden niet worden geloochend vooreerst dat de liberale partij de meerderheid had in de Kamer en dat die meer derheid hoe ook vetdèeld, 'in hare oppositie tegen een conservatief bewind volkomen eens gezind zoude wezen ten tweede dat indien de conservatieven ook maar eenige kracht zou den kunnen ontwikkelen, zij zich den steun moesten verzekeren der ultramontanen. Tot welken prijs? Dat zoude misschien ter kwader ure ^lijken. Het sterkst werd dit laatste bezwaar op den voorgrond gesteld door de antirevolutionairen, bepaaldelijk door Mr. Groen van Prinsterer in zijne ffNederlandsche gedachten” en door Ds. A. Kuijper in zijn Standaard”. Hunne snijdende betoogen hebben dan ook de bekende en on- i bekende redacteurs en inspirateurs van het t Haagsche Dagblad hoogelijk in toorn doen ont- stekenalsof zij aan deze heeren hun échec hadden te danken. Maar danen aan de verwezenlijking van dit denkbeeld schijnt.twerkelijk in ernst te zijn gedacht, een kleurloos kabinet, een zoogenaamd i cabinet d’affaires, gedurende welks regeering de politieke partijen de gelegenheid zouden hebben 1 zich scherper af te teeltenen en beter te groe- peeren. j De mannen, aan wie de vorming van zoodanig c ministerie werd opgedragensloegen echter die 1 opdracht van de hand en zagen ook daarvan r het onmogelijke in. Bovendien bestonden er juist op het oogenblik geene bepaalde plannen, waarvan de uitvoering door zoodanig tijdelijk kabinet konde geschieden. Het tot stand bren gen der noodige hervormingen in belasting-, rechts- en defensiewezen eischte meer kracht meer stevigheid van beginselmeer politieke teekening, dan aan zulk een ministerie konde eigen zijn. Iets anders dan een was dus onmogelijk, liberaal kabineteen schillende nuances vertegenwoordigd overleg de kleine vereffend en aan gedachten nieuwe uitdrukking konde worden gegeven. Aan het hoofd van zulk een kabinet moest dan staan een manwiens liberalisme buiten verdenkingwiens bekwaamheid bekendwiens karakter verzoenend was. Niemand was voor het vervullen van zoodanige rol eerder aange wezen dan Mr. G. de V ties Az., het lid van den Raad van State. Men behoeft dien alge meen geachtenkondigen man slechts eenmaal itmoetom van zijne persoonlijk- i mede te dra- «twijgendie op de hoogte was van scheepsbouw en marinewezen. De heer Gladstone ontkende evenwel dat plaats gehad hebbende ongelukken verklaard worden. Aan het departe ment was geen gebrek aan kundige marine officieren die dan ookonder het verantwoor delijk hoofdmet de leiding der technische aangelegenheden belast waren. In Duiteohland stemt men zich nu al vast tot het feestelijk herdenken van de over winning bij Sedan in September a. s. Aan kanongebuldermuziekuitvoeringen optochten feestelijke en godsdienstige toespraken zal het daarbij niet ontbreken. De bladen houden zich druk bezig met de beteekenis op te sporen van het aanstaand be zoek van den keizer van Oostenrijk aan het Pruissische Hof. De geruchten als zoude dit bezoek een politiek doel hebben en doen denken aan een verbond tusschen Italië, Oostenrijk en Duitschlandhouden aan. De Pruisische minister van eeredienst en onderwijs heeftnaar aanleiding der nieuwe wet op de geestelijke orden en tot verdere uit voering van die op het onderwijs, aan de le den der geestelijken orden verboden zich met het geven van onderwijs te belastenen aan de leerlingen van de gymnasiën en andere hoo- gere inrichtingen van onderwijs, door lidmaat schap deel te Ütemen aan eenige godsdienstige vereeniging of broederschap. Even aïs de geestelijkheidheeft ook de Minister van Binnenlandsche zaken in Italië een schrijven uitgevaardigd om de kiezers op te wekken aan de verkiezingen deel te nemen. Daardoor, meent hij, zal te meer de onmacht blijken van de partijdie, niet tevreden met 's lands bestuur, de verkiezingen te baat neemt om de vrede te verstoren. Hier en daar hebben bij de stemmingen kleine oproerige bewegingen plaats. De uitslag is mee- re nd eels ten gunste der regeeringsgezinden. Het wetsontwerp betreffende de geldleening is door de Nationale vergadering van Fr&nkryk bijna zonder discussie aangenomen. Geheel vol gens de bedoeling der regeering, wenschten sommige leden ook de kleine kapitalisten in de gelegenheid gesteld te zien om aan de leening deel te nemen. Tegen het openstellen der in schrijving op Zondag had de Minister van Fi nanciën echter bezwaaromdat dit in het bui tenland op bezwaren zou stuiten. De behandeling der belastirig-ontwerpen vor deren niet dan langzaammasr vorderen toch. De heffing van 60 opcenten op de patentbelas ting en de geheele herzieningdier belasting in beginsel is aangenomen. Een voorstel om de patentbelasting met nog 40 percent te verhoo- gen en dan van belasting op de grondstoffen af te zien, werd, na bestrijding ook van den heer Thiers, verworpen. Dit was eveneens ’t geval met de belasting op de handelsomzettingen waarvan de opbrengst op 70 mililioen werd geschat. Daarna kwam de belasting I op de grondstoffen in behandeling, welke eene zeer levendige diesus- sie uitlokte. Sommige achtten het voorstel niet genoeg gerechtvaardigden de behoeften te hoog geraamddoch Thiers hield sjtaande dat een be drag van 113 millioen nog [ontbrak en alleen kon gevonden worden door bel isting op de grond stoffen. Hij betoogde de noodzakelijkheid van de aanneming van dit ontwerp, J" aanstaande nieuwe leeninger van de quaestie van Vertrouven. De verwijdering tusschen den President heeft ten gcvpigu gnuauunv uc rollen in het ^Wetgevend Lichaam juist zijn de rechterzijde en gevolge gehad, dat de - omgekeerd. Zij, die vroegei deregeeringsteun- le den legitimisten Orleamste iBonapartuten en Ultramontanen, behooren nu meerendeels tot de -X-::i j..-.:Jj_ ;ot de voorstander»

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1