ZONDAGSS JULI 1872. N°. 161. WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARD EN OMSTREKEN. e.-* w. vJï BUITENLAND. OVERZICHT. Een praatjeoverPosterij zaken. 19 Juli, SCMOONHOÏEBSCBE COUNT r-mid< Uitgevers. onder welken 915 Engeland, e gewesten zorg Het pachtstelsel en meer- I Deze Courant wordt geregeld iederen Zatei wrrixid—Prijst voor Schoöühö^ëft’ per drie niaan Franco per post door het geheele rijk 0,80. 98 97% 88’/. 62>/, S personeel. Menig een uur 8n uo het naaste post ij er len. Een de tegenwoordige 67 8&V> 88 29'/, 297. 25=/, 417, «7. 99'/. 13 887. 767. 100 145 7, 457, 877. 251 577, 677.. 68“/„ 637, 664 155'/. 637. 177.. 517. 149 7, 877. 977. 997, 937, H7s 77>. 228'/, 227 7, 933/. 93'/, toeval dit stuk in handen krijgendan worden zij beleefdelijk verzocht het weder in een couvert te stoppen, en het te zendeh aan de heeren van NootenUitgevers van de Schoonhovensche Courant.” He. Prijs der AdvertentieJan 1 tot 5 regels /Ofiö, Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte, inzen ding franco, en uiterlyk tot Zaterdags-voormiddags ten 10 ure. 115 1207, 761/, 18»/, 847, v. 5 ,ug. 5 li. 5 :t. 5 860. f 4. r 5 5 5 6 7 6 6 6 5 - .3 3 5 5 5 00. 5 5 3 ar. 3 4 3 3 3 3 3 8 3 816. 5 5 5 5 5 1000. 5 :ooo. 5 leen. 4| 887/8 4 3 0. De redevoering van Thiers in de Nationale vergadering van Frankrijk heeft ook ditmaal haar doel niet gemist. De heffing van een recht op de grondstoffen is in beginsel aangenomen, niettegenstaande de gewichtige bezwaren door vele leden daartegen te berde gebracht, en het ongunstig advies van de Commissie, belast met het onderzoek der verschillende belasting-ont- werpen. Gebeurt nu werkelijk wat voorspeld is zal menige industrie, nu bloeiendedoor deze belasting den doodsteek ontvangenden handwerksman zijn brood ontnomen worden en de uitvoer eene belangrüke vermindering ondergaan dan zou de President wellicht het oogenblik verwenschen, waarin hij, gebruik makende van een bij uitstek gunstig tijdstip, de meerderheid wist te winnen voor een belastiqg- ontwerp, dat aan zijn land nadeel in plaats van voordeel aanbracht. Dat evenwel de bezwa ren van sommige leden wel wat overdreven waren verklaart zich daaruit, dat veler eigen belang bij dit ontwerp gemoeid was. A 11e bladen zijn met de beste verwachtingen vervuld omtrent het welslagen der nu uitge schreven geldleening, groot 3 milliards. Men schat dat in Frankrijk voor 2maal het gevraagde bedrag en in het buitenland voor 1 maal zal ingeschreven worden. Na afloop der leeningzal de vergadering voor eenigen tijd uiteengaan doch niet voordat een lid der rechterzijde de regeering zal geïnterpelleerd hebben over het binnenlandse!) regeeringsbeleid en den toestand des lands, welke interpellatie evenwel, volgens zijne verzekeringvan een goedaardig karakter zal zijn. Onder de luidruchtigste toejuichingen des volks bezoekt de koning van Spanje de noordelijke provinciën van het land. Overal wordt hij met geestdrift ontvangen en begeeft hij zich onver schrokken midden onder het volk. De oorzaak van die veranderde stemming is niets meer of minder dan een mislukte aanslag op het leven van Amedeus, die, met zijne gemalin terugkee- rende van een concertplotseling door tal van geweerschoten werd begroet, die wel een der paarden van het rijtuig, waarin hij zich bevond, doodelijk troffen, doch hem en de koningin ongedeerd lieten. Naar mep wil zou de kpntpg te voren gewaarschuwd zijndoch zich niette min hebben uit begeven. Het volk is opgeto gen van bewondering, en dezelfde koning, die in den laatsten tijd zelden gegroet en dikwijls met republikeinsche kreten ontvangen werd wordt nu door dat volkzoo zeer gehecht aanóhet ongewone en theatraleals ’t ware op de handen gedragen. Jammer dat meestal die indrukken zoo spoedig verdwenen zijner kon anders ook hierdoor voor Spanje wellicht uit het kwade nog iets goeds voortkomen. Over ’t algemeen heeft de ontbinding der Cortesalsmede de uitschrijving der nieuwe ver kiezingen, een goeden indruk te weeg gebracht. De knoeierij, bij de vorige verkiezingen plaats gevondenhad veel ontevredenen gemaakt. Zo- rilla schijnt aan allen onrechtmatiger! invloed vreemd te willen blijvenzijne aanschrijving aan de verschillende autoriteiten strekt om de volkomen vrijheid van de verkiezingen te ver zekeren. De permanente commissie van den Provincialen raad heeft het noodig geacht een onderzoek in te stellen naar de geldigheid der gemeenteraadver- kiezing in Antwerpen (België)waartegen door de clencale partij bezwaren waren ingébracht. Hoe dat onderzoek moet plaats hebben is een raadsel. s Als de heeren brieven-dieven misschien bij Volgens de processen-verbaal heeft er geene Een goed ingericht postwezen is een van de voornaamste kenmerken van een beschaafden staat. Wanneer iemand de moeite wilde nemen te becijferen, hoeveel brieven en gedrukte stuk ken lier jaar en per duizend inwoners in de verschillende landen van de wereld worden ver zonden, dan zou hij een maatstaf verkrijgen, die vrij nauwkeurig het standpunt van ontwik keling aan wees bij de onderscheiden volken. Ofschoon wij reeds verre verwijderd zijn van de tijden, waarin elk, die aan anderen schrif telijke mededeelingen te doen had, zijn toe vlucht moest nemen tot een bodezoo is toch de hedendaagsche regeling, zooals die met meer der of minder verschil in de meeste landen van de wereld bestaat, nog zoo heel oud niet. Trou wens, dit is het geval met een aantal inrich tingen die met onze levenswijze zoo innig zijn verbonden, dat wij ons geen toestanden zonder deze kunnen voorstellen. Tellen wij eens drie eeuwen terug, dan vinden wij er of niets van, of slechts een voorbereiding, een kiem, waarin niemand den ontzaglijken boom van latere tijden zou vermoeden. Geregeld ontvangen en verzen den wij onze brieven en nieuwsbladen, zonder na te denken over de ingewikkelde organisatie, die ons daartoe in staat stelt; en het zou een groote inspanning van onze verbeeldingskracht kosten, indien wij ons voor den geest wilden brengen hoe het er wel zou uitzien, als eens, voor een enkele week bijvoorbeeld, dat kunstig raderwerk stilstond. Als in den ouden tijd een heerscher zijn be velen overgebracht wilde hebben naar eenig a/gelegen gedeelte van zijn gebied, dan nam hij een bode te baat. Later begreep hij dat de spoedige bezorging zeer zou bevorderd wor den, wanneer de overbrengers elkander afwis selden zoodat de brieven op bepaalde plaatsen (posten) van de eene in de andere hand over gingen. Spoedig maakten ook bijzondere per sonen van deze regeling gebruik tegen tege moetkoming van de onkosten. Grieksche schrijvers geven aan den Perzischen veroveraar Cyrus de eer, dat hij zulk een stelsel op ruime schaal toepaste tusschen de verschil lende hoofdsteden van zijn rijk; op de wissel plaatsen werden posthuizen gebouwd, ongeveer een dagreis van elkander. In latere tijden hebben de Romeinen dat kunstje ook in toe passing gebracht: brievenpakketten werden bij hen door jonge mannen van het eene posthuis naar het andere gebracht. Of toen de dames ook zoo begeerig waren als thans, om bij de posterijen geplaatst te wordenmeldt de geschie denis niet. Keizer Augustus bevaldat op de wisselplaatsen steeds paarden voorhanden moes ten zijn, zoowel tot spoediger vervoer van de brievenpakketten als ten gerieve van reizigers. Bij den val van het Westersche rijk liep alles in het honderddus raakten ook de posterijen op een oor. En zoo bleef het gedurende de middeleeuwen. Iemand, die toen een brief ont ving, was, alleen daardoor, reeds een persoon van gewicht. Koning Lodewijk XI van Frankrijk, die wel een pikzwarte kwaje vent wasmaar toch ver scheiden goede dingen tot stand heeft gebracht, organiseerde voor zijn statendoch uitsluitend voor eigen gehruik, een postinrichtingdie in hoofdzaak overeen komt met de regeling van Keizer Augustus. Voetboden werden tóen reeds gebezigd door de Parijsche hoogeschoolten be hoeve van de studeerenden uit alle laudendie zich in dit brandpunt van geleerdheid hadden verzameld. Zij dienden voor het transport van brieven en van geld, aan welk laatste artikel studenten wel altijd behoefte schijnen gehad te hebben. In de zestiende eeuw werd het postwezen op de groote wegen in Engeland eenigszins geregeld door Koningin Elisabeth. Haar opvolgers gavei aan die inrichting meer uitgebreidheid. In geer land ter wereld is voor het brievenvervoer zoo veel zorg gedragen als bij onze Britsthe over buren, en de meeste «wer beteringen, op dal gebied tot stand gebracht, zijn van daar af komstig. De geschiedenis van het Engelsche postwezen in het bijzonder is dan ook nagenoeg die van de posterijen iu het algemeen. In 1610 organiseerde de graaf van Taxis in Duitschland post-expeditiën voor publiek ge bruik uit eigen middelenen voor eigen risico. Zijn ontwerpen vonden bijval bij de rijksregee- ringwant zes jaren later droeg Keizer Matthias hem de erfelijke waardigheid van algemeen post meester op. Ongeveer twee en een halve eeuw zijn de Prinsen van Turn en Taxis in het be zit van een uitgebreid monopolie voor brieven vervoer geweest; eerst in den laatsten tijd heb ben zij dat recht verkocht aan de regeering van het Duitsche Keizerrijk. De Engelsche posterijen haddenvoor de aan stelling van zekeren Mr. Prideauxtijdens Crom- well’s regeering, ongeveer zeven duizend pond sterling per jaar meer gekost dan opgebracht. Genoemde ambtenaar wist zooveel verbeteringen aan te brengen, dat de opbrengst de uitgaven spoedig aanmerkelijk overtrof, zoodat de baten vervolgens verpacht werden, in 1653 voor tien duizend pond, tien jaar later voor het dubbele dier som. Eenigen tijd daarna werden de in komsten der posterijen bij parlements-acte toe gewezen aan den Hertog van York, later Jacobus 11, en zijn mannelijke erfgenamenen, toen deze in 1685 den troon besteeg, werden zij tot een deel van de Koninklijke inkomsten verklaard. Vier jaren later werd onze stadhouder Willem III Koning van Engeland, en vervielen de op brengsten van het postwezert, die van jaar tot jaar stijgende waren, aan de schatkist. In onze republiek droogpn de gewesten zorg voor het vervoer van brieven. Het pachtstelsel was ook hier algemeen in zwangen bleef be slaan tot aan de vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden, toen de Staat de posterijen aan zich trok. Genoeg geschiedkundige bijzonder hedf paat opmerkingen nog over inrichting van ons postwezen. Een regeling kan zeer goed zijn, zonder daarom het denkbeeld van verbetering geheel uit te sluiten. Het ideale wordt nooit bereikt. Toch moeten wij trachten er zoo dicht bij te komen als mogelijk is. Het transport van onze brieven geschiedt snel, dank zij de uitbreiding van de openbare mid delen van vervoer. Het kost betrekkelijk weinig, dank zij de nieuwe postwet. Het schriftelijk verkeer met het buitenland wordt gaandeweg gemakkelijker en goedkooper, dank zij het sluiten van postverdragen met naburige en meer ver wijderde volken. Ziedaar reeds drie gewichtige bijzonderheden. Een laag brieventarief vooral is een weldaad voor een land. Onze lezers, ten minste velen onder hen, zullen zich mogelijk den tijd nog wel herinnerendat het briefport vier- en meer malen hooger was dan thans. De vraag is wel eens gedaan, of de Staat het recht 'heeft, zich de uitsluitende bevoegd-1 heid tot brievenvervoer toe te eigenen. En al wie in den Staat niet ziet een concentratie van willekeurige macht) maar een vereeniging van alle burgers in aller belang, zal niet aarzelen die vraag volmondig toestemmend t^i beant woorden. Een andere quaestie is deze: Heeft de Staat het recht, om van het brievenvervoer een bron van inkomsten te maken? En dan is het ant woord niet zoo gemakkehjk te geven. Wanneer ieder brieven en couranten verzond of ontving, dan zou men kunnen zeggen: die inkomsten zijn een soort van belasting, die minstens even goed is als iedere andere; ’t komt er weinig ectie. 7 ectie. 7 ns. 7 59. 7 3 5 7 6 6 8 3 3 KH. schil, prijs f 20 12 ct., weiboter 50 a 28 per 50 kilo; srkens f 16 k 18 f 8,50 k 4,00 per oerd 185 partijen; iito f 1,00 k 1,10 le varkens van 25 23 ct. per half neren f 10 k 18 evoerd986 runde- mchtere kalveren, kens, 153 biggen, 2de qual. 75 ct.; 1. 75 ct.; schapen >or Londen 47 tot lal. 54 ct. en 3de uwsche f 12,70 k en Overmaassobe f 10,50 k 11,50, <e f 7.20 k 7,80, laassche en Noord- ikkeesche en Over- •r- f 4,00 4,90. 5 f 2,60 k 3,60. ere f 5,70 k 6,30. rd 200 stuks vee. f 220 k 290, min ten f150 k 200, 60 a 80, stieren 20. t., die van 100 k 60 kilo 42 k 44 sn f 7 k 9enkele f 1,10 k 1,14 het stuks. e puike Zeeuwsohe, k 12,70, ordinaire we f 9,30 k 10,60, laamsche f 7,00 k Winter sakmaat SehoonhovM. op aan, onder welken vorm het geld wordt op gebracht, als ’t er maar komt. Maar thans, bij den hedendaagschen toestand met betrekking tot algemeene ontwikkeling, is het batig slot van de posterijen een belasting, waarvan de domheid is vrijgesteld, een schatting, die door de intelligentie wordt opgebracht. In ieder ge val heeft de Staat geen recht om inkomsten uit de posterijen te trekkenvóór elk ingezetene er de voordeelen van geniet. Tot nu toe is dit het geval niet. De dis tributie van brieven is ten platten lande traag ongeregeldwegens gebrek aan J 'r een moet voorts meer dan een uur afleggen, alvorens hij zijn brieven aan 1 r kantoor kan bezorgen. Dat komt, omdat geen hulpbussen geplaatst wordendie op vaste tijden worden gelicht. Vooral in Noord-Holland benoorden het Y is het nog met het brieven vervoer treurig gesteld. Een groote weldaad is geweest het invoeren )an briefkaarten. Zij zijn het eerst gebezigd in Oostenrijk, vervolgens in Noord-Duitschland en h Engeland. Deze nieuwe inrichting is voor gesteld in een artikel van de Neue Freie Presse van 26 Januari 1869, geteekend //Dr. E. H. n.” Zoo heel oud zijn zi* dus nog niet. De schrijver van dat stuk beweert, dat de 100 millioen brievendie jaarlijks in Oostenrijk ver zonden wordenaan tijdverlies voor inkoop van postpapier en couverts, opbergen van het pa pier, schrijven, dichtmaken enz. 20 millioen gulden kosten, hetgeen, door de invoering van open kaarten tot een geringe som kon worden geeduceerd. Van die brieven bevat het derde ded (33 millioen) geen geheimendeze kunnen dus door kaarten worden vervangen, wier getal weldra tot 100 millioen zal stijgen, zoodat de posterijen daardoor geen nadeel lijden. En in ieder geval zal de gewoonte om door middel van briefkaarten te correspondeereneven als het afzenden van telegrammenhet hare toe brengen tot bevordering van kortheid en bon digheid in den briefstijl. De uitkomst hééft bewezen, dat de schrijver juist heeft gezien. Bij duizenden worden brief kaarten gebezigd, en dit zou nog veel meer het geval zijnindien ze goedkooper waren. Zij moeten zoo algemeen worden, dat de minste aandrang sterk genoeg is, om den geringste onder de geringeu te nopenzijn gedachten aan het geduldige blad carton toe te vertrouwen. Een poos geleden werd het rapport van de posterijen over het jaar 1871 bekend. In dat jaar waren de inkomsten bijna 27a millioen, de uitgaven ruim V/g, zoodat er nog bijna een millioen overbleef. Dit saldo, in verband met den ellendigen staat van het brievenvervoer ten platten lande, geeft stof tot nadenken. Het overschot was bijna 7s millioen minder dan het vorige jaar, hetgeen hoofdzakelijk aan de in voering van de nieuwe postwet is te wijten. Evenwel, de opbrengst zal wel weder stijgen, want elke vermindering van briefport veroor zaakte vermeerdering van het aantal brieven. Reeds in 1871 was het getal met bijna 81/» pCt. toegenomen. Waarlijk een verblijdend ver schijnsel. Minder aangenaam vinden wij het, dat het brievenvervoer in de laatste dagen wat onveilig is geworden. De lui stelen de brieven, vooral als hun dikte het vermoeden doet ontstaandat er geldswaarde in zit. Dikwijls gebeurt het dan, dat zij in plaats van rmuntjes, bankjes, cou pons of effecten,” de copie voor dagbladar tikelen in handen krijgen, die dan evenmin haar bestemming bereiktals een telegram langs een afgeaneden draad. De beperkte ruimte gebiedt mij te eindigen. Ik behoud mij voor later nog eenige kleinere bijzonderheden, ons postverkeer belangende, te bespreken. Ik eindig met het volgende, zeker heel billijk verzoek:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1