r. 163. ZONDAG 11 AUGUSTUS. ;i t WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENER-, ALBLAffiER- EN LOPIKERWAARD EN OMSTREKEN,, i «7. De heerschappij van de Leugen. BUITENLAND. OVERZICHT. SUNHITUSCIl COURANT LOO. S. W. N. V- NOOTEN, L 93 75 9. instellingen en Westelyk Eu- Wn, actooriMVM. 18 85’/, De» Couijmt wordt geregeld lederen Zatydag-middeg verzonden. Prfl.: voor Schoonhoven per driemaanden ƒ0,70. h.t pM. r*k/o,*i. 4|»«. 86‘/a 91% 97% 97% 627, 246 60 65%. 657i. 564 157% ugen, en lang kan- rijk uit is. Eerst van liefde en vrede zijn1 Waarheid haar mededing- naarde Zuidpoolge- 17’/i. iwf/, 887, tev. 9 Aar 2»“/k W*7>. 257,. «7. 41»/. 981/, 73 8 4 ...8 8 - 3 8 3 8 8 a 1816. 5 0. 5 5 5 L 5 ƒ1000. 5 ƒ1000. 5 'e leen. 4‘ Prijs der AdvertentiBn Van 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote lettefis naar plaatsruimte. Inzen ding franco, «a uiterlyk tot ^sleidagn-voprmi^dags ten 10 ure. 930 117 110 115 7. B7. 288 826 144 7. «7,. 8’71. S’7. Nov. 5 -Aug. 5 Juli. 6 Oct. 5 1860. f S64. r 5 5 6 6 7 6 6 .1.6 6 967, 8 3 ïeel. 5 .5 100. 5 .5 8 ropa, zal aan veel van hetgeen buiten de gren zen gevonden wordt in Rusland het burgerrecht verschaffen. Ook Oostenrijk ziet zienwel licht nu en dan tegen wil en dank, gedwon gen den vrijzinnigen weg te volgen, waarin D uitsch la nd en Italië haar voorgaan; stilstand of teruggang op den eenmaal ingeslagen weg is bijna on mogelijk. Het 400-jarig bestaan der Munchener hooge- school werd dezer dagen met grooten luister in DuitSOhland gevierd. Prof. Dollinger. die de feestrede hield, wees op de voortreffelijkheid van het booger onderwijs in Duitschlanddat menigmaal het buitenland tot voorbeeld strekte, doch vergat tevens niet te wijzen op hetgeen nog tot verbetering kon strekken en hetgeen er navolgingswaardig elders gevonden werd. Op verschillende plaatsen if men begonnen met de uitvoering der wet op de geestelijke orden. Zonder rustverstoring te veroorzaken, werd hier en daar door de burgerlijke overheid de Jezuïeten-orde ontbonden, en hun aangezegd zich van onderwijs, prediking of andere kerkilijke bedieningen te onthoudenterwijl zij zich bin nen een zekeren termijn moeten verklaren óf zij in Pruisen dan wel elders verblijf wilden houden. Ook in It&H6 zijnnaar men meldtde leden van het kabinet het ouderling eens geworden, omtrent de grondslagen Van het wetsontwerp tot opheffing der geeatelijke congregatiën te Rome en in de Romeinsche provincie. Men vreest dat, door de vijandige houding der geestelijkheid en de heftige taai van sommige bladende bepalingen van het ontwerp minder gunstig zullen zijn, dan indien dit vroeger ware voorgesteld, zonder nu juist eene wijziging te brengen in de gematigde ziens wijze der regeering. De minister van onderwijs heeft de sluiting bevolen van eenige scholen, die door geestelij ken of monniken bestuurd wordenen waar men weigerde zich aan het toezicht der ambte naren van den staat of de gemeente te onder werpen. Te Ronde en te Padua weigerde men den Rijksinspecteur toe te laten op grond dat de nonnenonder wier beheer die school stond tot de Fransche nationaliteit behoorden. Voor de regeering is het natuurlijk onmogelijk zich hierbij neder te leggenen aan vreemdelingen voorrechten toe te staan, die wel eens gevaarlijk konden wurden voor de binnenlandsche rust. Nadat de Nationale Vergadering van Frank* Tijk het wetsontwerp, waarbij aan de regee ring het monopolie voor vervaardigen van luci fers wordt verzekerdhad aangenomenen eene permanente commissie van 25 leden had be noemd welke bet uitvoerend gezag, tijdens de vacantie van de vertegenwoordiging, ter zijde staatia zij uitééngegaanzonder dal de aan* gekondigde interpellatie van een der leden over het binnenlandsche regeeringsbeleid heeft plaats gchadk Thiers toch heeft die voorkomendoor uit eigjpn beweging te verklaren, wat hij reeds vroeger herhaaldelijk te kennen gaf, dat eene eerlijke uitvoering van bet verdrag van Bor deaux voorloopige handhaving der republiek totdat de binnenlandsche toestand des lands zou geregeld zijn, en zonder over den defini* tieven regeeringsvorm te beslissenzijn eenigen leiddraad zou zijn. Een besluit om nu, on tijdig, een einde te maken aan het mandaat der tegenwoordige vergadering, iets waarover trouwens alleen de Nationale Vergadering zelve te beslissen hadwas van hem niet te* wach ten en hij betwistte aan elke partij Met recht om zijn naam daartoe te misbruiken. En op die taal heeft Europa een goedkeurend antwoord gegevendoor blijken te geven van vertrouwen in den tegenwoordigen toestand van Frankrijk, in het regeeringsbeleid van den grijzen staats man. Het is te hopen datalvorens die nete lige quaestie van den definitieven regeeringsvorm aan de orde komt, Frankrijk zal gewend zijn aan eene goede regeling der binnenlandsche *t Was een van de vele kolossale dwaasheden van oude dichters, dat zij de Waarheid hebben voorgesteld als een dame in het allerprimitiefst Eva’skostuumeven alsof zij met haar bekoor lijkheden te koop loopt, en die elkeenwillens of onwillens, te zien geeft. Wij weten beter: de Waarheid is een ftem- mig gekleede, ernstige matrone, die zich waar lijk niet aan de lui opdringt. Zij is iemand, die gerespecteerd wil worden, omdat zij zich bewust is, dat Zulks haar toekomt; en dat ge voel van eigenwaarde treft' men in den regel niet aan bij dames zonder klecren aan het lijf. Wil men met haar kennis maken, dan moet men levensernst genoeg bezittenom met haar te harmonieerenen volharding, om tot den adel barer natuur door te dringen. En dat juist zijn twee dingen, die nog niet overal wor- den aangetroffen. Ernst de naam alleen jaagt velen schrik aan, en hun aangeboren wuftheid belet hun, zich onafgebroken bezig te houden met het zoeken naar iets, dat per slot van re- kening toch geen pijp tabak waard is. Néén er is een andere, opgepronkte deern, die zich volstrekt niet terugtrekt j integen- deel, zij vliegt u in de armen, zij zet zich i neder aan uw haard, zij lacht u toe uit elke woning die gij binnentreedt. En de mensch is dwaas genoeg, om te buk- ken onder de heerschappij dier onbeschaamde, in stede van zich neder te vleien aan de voelen van haar verhevene mededingster. De mensch- heid draait de ernstige Waarheid den rug toe, kust den scepter van de Leugen. De aanstaande bijeenkomst der drie keizers te Berlijn maakt het onderwerp uit van tal van beschouwingen in de verschillende dagbladen. Algemeen komt men daarin overeendat de vrede van Europa meer te winnen dan te ver liezen heeft bij de vriendschappelijke betrek kingen en wederkeerige welwillendheid der sou- vereinen, welke eenmaal vijandig en afgunstig jegens elkander waren. De Times meent, dat zoo die bijeenkomst eene politica beteekenis zal hebbendeze ten goede zal komen aan het liberalisme, vooral in Rusland. De beweging, welke in dat rijk begon met de vrijverklaring der lijfeigenen en welke zich bij voortduring openbaart in eene toenemende welvaart en belangstelling in de instellingen en maatschappelijke toestanden van V* I de bemanning gratis logeerde in zijn maag. O, heeren wonderen-verhalers, gaat voort met het vertellen van uw buitengewone lotgevallen veel kwaad doet gij er niet meê; alleen, wordt asjeblieft niet boos, als wij glimlachend de schouders ophalen, en u in stilte van gebrek aan degelijkheid beschuldigen. sEen leugentje om bestwil is geen zonde,"zegt men vaak, ’t Is mogelijkmits men aan dat woord aom bestwil” maar geen al te uitgestrekte beteekenis hecht; als het doel, dat men met het spreken van een onwaarheid tracht te bereiken, werkelijk goed is, ep de lengen zelf niemand benadeelt, ’t Is waar, sommige lui kunnen verbazend indiscreet wezenen naar alles vragenzij verdienen dan niets betersdan met een kluitje iq het riet gestuurd te worden, ’t Zou wellicht fraaier zijnzoo’n lastigen vrager af te schepen met: *Zie je, meneer, wat u daar wensebt te weten is iets dat u •volstrekt niet regardeert,” maar,de man mocht eens kwaad worden I uDe waarheid kwetst,” is het algemeen ge zegde. Jawel, dat doet zij ook. Zij wondt veel tijds onze eigenliefde. En dat is een zoo bij uitstek kwetsbaar gedeelte van onze dierbare per soonlijkheid! Daarom is in het gezellig verkeer de conventioneele Leugen overal gangbare munt, daarom vertelt men elkander zonder blikken of blozen de grofste onwaarheden. En dat deze dan nog voor eén fijn complimentje moeten gel den, pleit waarlijk met voor onzen smaak. Wij slikken ze, als dagelijksche spijsen zonder ge wetenswroeging geven wij ze anderen te slikken. *Uw muzikaal talent, mejufvrouw, brengt mij wezenlijk in verrukking /’^zeggen wij tot de dochter des huizes, terwijl zij zoo onbarm hartig op de toetsen van haar pianino ranselt, dat het geplaagde instrument vaii benauwdheid kermt, en wij telkens met de landen een on willekeurige beweging naar onzy ooren maken. *Och, mevrouw 1 wat 'n lier hondje!” On derwijl zouden wij het leelijkZ mormeldierdat het bijzonder op onzen liestey pantelon gemunt heeft, dolgraag dood willem/schoppen. »De teekemngen vanJen jongen heer doen gunstige verw&chtingott^koeeteren aangaande zijn aanleg voor de kunst,” zeggen de hppeo, ter wijl het hart duistert, dat wij nooit zulk af- schuwelijk gekrabbel hebben aanschouwd. En zoo voort. Zoo liegen wij dag in, dag uit. Deden wij anders, zeiden wij ronduit de waarheid, ten minste, onze persoonlijke mee- ning och lieve hemel I wat ’n berg van jam meren zou zich opstapelen boven ons schuldig hoofdI Onbeschaafde botteriken, ongelikte beren zouden wij zijnop zijn best goed genoeg om onder Laplanders te wonen I Het spreekwoordhLiegen alsof liet gedrukt is," pleit zeker niet voor de innerlijke waarde van de pers-producten. Och ja, zelfs de ko ningin der aarde heeft men verlaagd tot een gewillige dienares van de heerschende macht: de Leugen. Vorst von Bismarck stelde verleden jaar voor, gemelde spreekwijze eenigszins te ver anderen, en er voor te lezen: Liegen alsof het getelegrafeerd is. Nog erger. Indien de Leugen haar uitspraken met bliksemsnelheid tot aan ’s aardrijks einden weet te verspreiden, dan is er, dunkt mij, wel eenige reden tot bezorgdheid. De telegrafische Leugen is dan ook een best middel, om eerst het water troebel te makenten einde er daarna in te kunnen vis- schen. De gedrukte Leugen daarentegen begint eenigszins uit de mode te raken, sedert de dagbladen niets anders dan zuivere waarheid behelzen. Verkiezings-Leugens zijn er ook al. //Vertrouwt mij uw belangen toe, en ik zal strijden tegen alle mogelijke soorten van mis bruiken. Ik zal zorgen, dat de constitutie, de grondzuil onzer vrijheid, niet langer verlaagd wordt tot een doode letter; ik zal evenwicht brengen in uw belastingstelselik zal uw grieven luide doen klinken in ’s lands vergaderzaal ik zalDe man wordt verkozenwacht op zijn daden, als ge ten minste tijd van leven hebt, want voorshands worden wij er bitter weinig van gewaar. De wetenschappelijke Leugen, anders gezegd humbug, is zoo algemeen verspreid, dat wij haar bij eiken voetstap ontmoeten. Meneer A. heeft geneesmiddelen ontdekt voor elke ziekte, die den mensch ooit zal teisteren; meneer B. weet precies hoeveel emmers water de Middel iandsche zee bevat; meneer G. zal nret zijn luchtschepen alle spoorweg-onderne- mingen op de flesch helpen. En of de ware man van wetenschap voor die verbazende uit komsten slechts minachting heeft, de menigte wendt zich van hem af en juicht den kwak zalver toe; de wereld, die bedrogen wil zijn, laat zich zonder tegenspraak in de luren leggen. Stijgen wij op tot de hoogere lagen der maat schappij, dan komt ons in alle deftigheid de officieele Leugen te gemoet. Uit allerlei rapporten wenkt zij ons toe, en heel diep moet men duiken, om de waarheid boven de opper vlakte te doen komen. rln de koloniën heerscht volmaakte rust.” In allerijl wordt er een detachement suppletie- troepen afgezonden, waarschijnlijk om zich te verlustigen in het aanschouwen van dien ge lukkigen toestand. rWij leven met «1 onze naburen in vrede.” De begrooting voor Oorlog bedraagt dit jaar zooveel millioeneu meer dan in vorige jaren, want, mijne Heeren l wie den vrede wil be waren, moet steeds gereed zijn voor den oorlog. *Aan de uitrusting van ons leger ontbreekt zelfs geen enkele slobkousenknoop.” Dat er nog buitendien iets nnderfl zou kunpen mankeeren, wie durft zulks vooronderstellen? sin den Ministerraad heerscht volkomen over eenstemming.” Morgen stellen de Heeren hun portefeuilles beschikbaar, wegens verschil van gevoelen, dat ónmogelijk kou worden bijgelegd. »De toestand van ons onderwijs laat niets te wenschen over.” Dat allerwege de kinderen worden geëxploiteerd voor fabrieks- of veldar beid dat in de hoofdstad nog zooveel honderd leerlingen te vergeefs op plaatsing wachten nu ja, dat zijn maar kleinigheden, die... Even deftig ziet er de diplomatieke Leu gen uit, die door Heeren Staatslieden wordt gebezigd om elkander zand in de oogen te gooien. Bij diners en congressenop badplaatsen en bij ^toevallige” ontmoetingen-doch vindt u niet, dat wij die wespennesten maar onaange roerd moesten laten? Nog heerscht zij, de Leugen, en lang kan- het nog dnren, eer haar rijk uit is. Eerst dan zal het tijdperk aangebroken, als de eter heeft verbannen westen, bij voorbeeld, om aldaar te sterven uit gebrek aan aanbidders. H—e. s Sectie. 7 s Sectie. 7 jcons. 7 1869. 7 3 5 7 6 6 8 3 8 .TK1. nep, schil, prijs (9i 50 kilo; goeboter 60 half kilo; kaas f SS 26 a 28 ct; jonge i4 4 16; aardappelen 00 per hectoliter. jevoerd 90 partyen; i- dito fl.10 4 1,» ’ette varkens van 25 51 4 24 ol. per half warneren f 10 4 18 ingevoerd: 919 runde- 2 nuchtere kalveren, varkens, 61 biggen ct.» Sde qual. 70 et.; |ual. 70-ct.; schapen ▼oor Londen 46 tot qual. 57 et. en 3de ieenwscbe f 13,00 i ehe en Overmaaaacbe we f 10,80 h 11,80, whe f 6,80 l 7,30, irmaassche en Noord- 4220 per 9100 k. I a 5,00, Zomer-Gerst »ge f 2,60 4 3,60. ndere f 4,60 6,20. I kleiige» 18.7S. pelen lager 17j 4 99 f 1,00 4 1,10 de 26 weiboter 60 a 63 ct. f 25 4 26 de puike iwe puike Zeeuwwhe, 10 4 13,00, ordinaire lauwe f9,60 4 10,90, Vlaamsche f 6,50 4 he Winter lakmaat 'lakkeesche f4,00 4 Dier zakmut f4,20 ermaassche en Flak- Moeten wij onze eeuw er de schuld van ge ven, dnt de Leugen zich overal zoo driest op den voorgrond plaatst? Och ’t is een gewoon gebrék, dat wij, bij het vergelijken van ’t heden met ’t verle denzelden onpartijdig zijn. Zij, die erkennen moeten, dat 'alles in onze dagen nog verre van rooskleurig is, gaan meestal een stap te ver, door er dadelijk bij te voegendat het in den ouden tijd beter was. Maar wie met onbevan gen blik rugwaarts staart, zal ontdekken, dat, zoolang er menschenharten hebben geklopt, er ook aanhoudende strijd is gevoerd tusschen Waarheid en Leugen, een strijd, waarin de edelsten van ons geslacht hun beste gaven heb ben ten toop gespreid. Dat de Leugen nog niet is ten onder gebracht, is, helaas! een feit; evenwel, wij mogen daaruit geen gevolgtrek kingen afieiden, die ons aan haar eindelijke ne derlaag doen wanhopen. Ja, nog heerscht zijondanks de felle slagen die haar troon hebben doen schudden. Op elk gebied doet zij zich nog geldenin elk gewaad weet zij zich te tooien ten genoege van haar aanbidders. Met haar waardige dochter, de Verdachtmaking, en haar veelbelovenden zoon, den Laster, zal zij nog duizenden dwingen tot de erkenning van haar souvereiniteit. Onder alle vormen arbeidt zij aan haar taak de menschen afkeerig te maken van haar dood vijandin, de Waarheid. Van de schijnbaar on schuldigste middelen tot aan de meest gewaagde bedient zij zich daartoe. Daar hebt gij bijvoorbeeld de vermakelijke Leugen, meestal bekend onder de benaming spekschieter ij. Een oudgediende vertelt u dat hij vier en-zestig vijanden neergesabeld heeft, en dat getal zeker nog grooter zou gemaakt heb ben, indieo zyn zwaard niet stomp was gewor den; een reiziger doet u sidderen door zijn verhalen van roovers-aanvallenwaarbij de pas sagiers van een spoortrein blijde waren, dat zij moedernaakt naar het volgende station mochten wandelen; een zeeman tracht uw belangstelling op te wekken voor de heldendaden van een haaidie de sloep tusschen zijn kiezen nam en en passant -----Of-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1