r 164. ZOOAG 18 AUGUSTUS. 1872. WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARD EN OMSTREKEN. «4“£ Een Spookgeschiedenis. BUITENLAND. OVERZICHT. SIK». StliMIOTENSCII C0IIK1NT 1.100. S. W. N. V. -NOOTEN, isk. o* en dat sij zoo eeoe stof i 64. li en 120 g. 1869. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzen ding franco, en uiterlyk tot Zaterdags-voor middags ten 10 ure. pers. Ziet Nederlau- hoede, daar nadert, wan- in het land iseen ‘ok. Het is de Internatio- lutiemoord plundering idstichting in haar gevolg 167, 081 118 118«/, IIO"/. W/. 145 7, 41»/. «*7. 14>/' 7»O 229J 22^7, Wr. 71 197, M7» .5 5 .17 .'6 6 .6 5 4| 3 8 landeel. 5 000. 5 5 .5 .at. 100. 6 5 3 Ie Sectie. 7 2e Sectie. 7 gecons. 7 1869. 7 3 5 7 6 6 8 3 3 ICHTEM. Hennep, schilprijs f 22 per 50 kilo; goeboter 60 per half kilo; kaas f22 keus 26 a 30 et; jonge Q f17 19aardappeleu 2,60; appelen f 4 A 5, Aangeroerd 105 partijen; 1 Augustus aai alhier eene worden. i wei- dito f 1,10 1,20 i per kilo. Vette arkeu» or Engeland 21 24 ct. f 12 18; nuchtere kal* Aangeroerd: 822 runde ren, 6 nuchtere kalveren, 173 rarken», 59 biggen *1.90 ct., 2de qual. 75 ct.; 2de qual. 70 ct.; schapen 6 ct., voor Londen 48 tot 2de qual. 58 ct. en 3de en Zeeuwaobe f 13,00 A kkeeaehe en Oreraiaassche oblauwe f 10,80 11,80, teeuwsche f 6,70 7,20, e, Orennaassche en Noord- nieuwe 7 7,75. 15,220 223 per 2100 k. Ginter- f 4,90*5.00, Jarige »e Winter f 4,50 a 5,50. 10, lange t 2,80 3,80. O^mindere f 5,80 4 8»40- Jngereer 300 stuks ree. koeien f 220 a 290, min- i raarien f 150 a 220en- 0, hokkeling stieren f 180 ►0, nuchtere dito f 14 18. kilo 54*56 01, van 120 ran 60 70 kilo 43 45 a-8 weken f 8 11 per ctrper week duurder. weiboter f 1,10 1,20. 26 stuks. Vwe. Puike Zeeuwaobe f 12,60 13,30, ordinaire en blauwe 110,00 i 11,80, be en Vlwueba f 6,50 4 I. mNwtn, Mmbm., 8 4 3 3 3 I. 8 3 1- 3 iHiq. 5 Jl obq. 5 obq. 6 8e l«u. 4} 169. 4 3 -Not. 6 .-b-'Aug. 6 —Juli. 8 —Oct. 5 )U, 1860. f 1864. r 9 Aug. 89>/, 41»/. 99 3 M7J 97'/J MV* met de openbare orde en alzoo verboden, om dat zij ten doel zoude hebben wetsovertreding en wetachennis. Waaruit blijkt dat? Omdat zij nch idealen vormt van toestanden, met onze tegenwoordige wetgeving geheel in strijd? Maar dat doet immers ieder, die op wetsherziening aandringt. Met de openbare orde in strijd zou de vereeniging alleen dan wezen, wanneer zij onwettige middelen wilde aanwenden om die ideale toestanden in het leven te roepen. Wie kan dit van de Internationale bewijzen? Doch ook al is eene vereeniging in strijd met de openbare orde, dan heeft nog de wet daar tegen alléén voorzien door straf te bedreigen tegen de deelneming, maar heeft zij nergens de bijeenkomsten van de leden dier vereeniging verboden. Sommigen mogen hierin eene leemte zien, het is niet anders. Alle bijeenkomsten hebben alleen betrekking tot het recht van vergadering, en dat recht is volkomen vrij, behouden* deze beperkingen, dat voor het houden van vergade ringen in de open lucht de toestemming noodig is van het hoofd der gemeente, en dat iedere vergadering, vaar het publiek wordt toegelaten, toegankelijk moet wezen voor de politievoorts dat in geene der zoodanige vergaderingen wa pens mogen worden gedragen en eindelijk dat, wanneer iu vergaderingen de menscheu worden opgeruid tot misdrijvendie vergaderingen uit een moeten gaan, en de bestuurders, zoowel als de opruiers strafbaar zijn. Alles wat de regeering meer mocht doen zoude wezen buiten de wet. Zij mag op liet Congres der Internationale alleen de genoemde wetsbepalingen toepassen, anders niet. En de politie zal zeker scherp luisteren, wanneer dat Congres voor het publiek en alzoo ook voor haar toegankelijk is. Willen de leden besloten vergaderingen houden, gelijk hier en daar het gerucht zegt, dau zijn zij daarin natuurlijk vrij. Publiciteit kan niet wor den bevolen. Wel vreezen enkelen dat in die geheime vergaderingen samenzweringen zullen worden gesmeed, samenzweringen welke ook volgens onze wetten straf baar zijndoch mocht dat bet geval zijn, dan staan aau de justitie de gewone middelen ten dienste, die ter opspo ring van misdrijven haar door ons wetboek van strafvordering gegeven zijn. Meent zij b. v. aanwijzingen genoeg tc bezitten om het bestaan eeuer misdadige samenzwering te vermoeden welnu, dan is de strafrechter daar, om huiszoe king en papieronderzoek in het huis der bijeen komst te bevelen. Evenwel vreest men de vertoogen der bui- tenlandsche regeeringeu, die, zooals b. v. de Duitsche, sterk tegen de Internationale gestemd zijn. Doch voor geene buitenlandsche regeering mogen wij onze wetten schenden, en voor zoover Under de hier vertoevende leden der Internatio nale vreemde misdadigers mochten zijn, kunnen die buitenlandsche mogendheden gebruik maken van de bestaande tractaten, om te eischen dat hun die misdadigers worden uitgelcverd, welk recht van uitlevering steunt op de vreemdelin genwet vau 1849. Aan zoodanige eischen, in dien zij in overeenstemming zijn met de ge sloten tractaten, zal onze regeering zeer zeker voldoen en dan hebben die vreemde staten niets te klagen. Want de vreemdelingen buiten onze grenzen houden mag onze regeering niet. De genoemde vreemdelingenwet laat dat niet toe, inditn die vreemdelingen voldoende voorzien zijn van stuk ken, waaruit blijkt wie ze zijn en met welk doel zij hierheen komen. Daarop zouden wij nu wel wenschen dat de regeering ten opzichte der leden van hel Congres door de politie scherp deed toezieu. Immers is in den tegenwoordigen tijd dal oude voorschrift omtrent liet afvragen der papieren en hel afgeven der verblijfpasstn vrijwel in onbruik geraakt. Doch het recht heeft de regeering krachtens die wet nog beiders uit alle oorden der werelddie zich ten doel stellen den toestand der arbeidende klasse te verbeteren. Huns inziens dient daartoe de geheele maatschappij te worden hervormd en op hunne congressen, te Genève, te Zurich, te Londen te Brussel en te Bazel gehouden, heb ben zij steeds allerlei wenschen uitgesproken allerlei idealen geschetst betreffende den hervorm den toestand der maatschappijgelijk zij zich dien droomen. >De bebouwbare grond moet gemeenschappelijk eigendom wordenalle mid delen van gemeenschap moeten aan den staat bebooren het erfrecht moet worden afgeschaft”. Dit waren de gewichtigste stellingen, door die congressen aangenomen. Zoodanige stellingen echter zijn er meer geuitnu eens door enkelen, dan weder door velen *koolang er menschen bestaan, die, gevoelig voor de ellenden der we reld van de hervorming der maatschappelijke grondslagen de verdwijning dier ellenden ver wachten. Door het uitspreken van wenschen nu is zeker eene vereeniging niet gevaarlijkzoolang het niet blijkt dat zij gewelddadige, misdadige middelen wil aanwenden om de vervulling dier wénschen te verkrijgen. En dat is van de Internationale niet gebleken. Alleen, en dit verbergen wij niet, heeft zij indertijd de commune van Parijs in een officieele verklaring verdedigd, doch, en dit moeten wij daarbij voegenalleen op gronden, aan de bijzondere staatkundige toestanden in Frankrijk ontleend. Men bestrijde dus de theoriën der Interna tionale men be.-trijde die zeer ernstigmaar men zij piet bang, vooral met in Nederland, waar ue bevolking degelijk is waar het onder wijs hoog wordt gewaardeerdbovenal echter, men make er de regeering geen verwijt van dat ze het congres niet verbiedt. Juist het omgekeerde. Eene regeering verdient alleen dan eerbied wanneer zij steunt op de wet, en volgens de wet heeft zij het recht tot verbieden - Het geldt hier hel lecht van vergadering. Dat recht wordt met het recht tot vereeniging door de Grondwet gewaarborgd. Ja, zegt men, maar alleen aan de ingezetenen niet aan de vreem delingen, en men beroept zich daarbij nog op eene bepaling der wet van 1855, tot regeling dezer rechten, waarbij aan vreemdelingen wordt verboden aan politieke veieeuigingen deel te nemen. Men is hier op een dwaalspoor. De bedoeling der Grondwet is het nooit geweest om de rech ten van vereeniging en vergadering aan de vreem delingen te onthouden; alleen wilde zij in 1848 het groote beginsel uitspreken, dat de vereeni ging niet langer mocht verboden zijn, gelijk zij door de bepalingen der strafwet verboden werd, dat die bepalingen moesten vervallenen alleen in het belang der openbare orde de rech» ten van vereeniging en vergadering mochten worden geregeld en beperkt. Hoe zoude ook hare bedoeling zoo beperkt hebben kunnen zijn, in dezen tijd, waarin iederen dag allerlei vreem delingen in en door ons vaderland gaanwaarin de gastvrijheid in alle beschaafde staten een eerste volksdeugd is. Maar bovendien, al was het nu ook dat de Grondwetgever die beperkte bedoeling wel had gehad, waar is dan de wet, welke aan die be doeling uitvoering heeft gegeven, waar is de wet, die den vreemdeling het recht vau verga deren verbiedt, of straf bedreigt tegen hare overtreders? Nergens is zij te vinden. Integendeel. Daar is juist in 1855 eene wet gemaakt ter uitvoering van het bedoelde artikel der Grondwet, en die wet maakt het onderscheid tusschen burgers en vreemdelingen nergens, dan alleen voor zooveel betreft de straks genoemde deelneming aan politieke vereenigingen. In de tweede plaats beweert men dat de In ternationale zoude zijn eene vereeniging, strijdig Deze Courant wendt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden ƒ0,70. - JEmm. per peM door hek gohoab rifk 0,80. 'r'.M Het was in Nederland zomer, een| warme zomer, met een onbewolkten hemel, met zon neschijn des daags, met helder stargeflónker des nachts. Het was dus zéker geen tijd om aan spook geschiedenissen te denken. Zulke griezelige ge dachten worden (natuurlijk bij hen wier geest zich nog met dergelijke bijgeloovighedpn bezig houdt) alleen opgewektwanneer de stormeu loeiende regenstroomen tegen de) glasruiten kletterende dichte duisternis van den nacht het den eenzamen wandelaar bijna onmogelijk maakt zijn weg te vinden door een onherberg zaam woud of een eindelooze heide. Maar in de heldere zomernachten wie denkt dan aan spoken Wie? De Nederlandsche conservatieve p— riep men op eenmaal van die zijde, ders! weest op uwe I neer de Septembermaand in het land spookeen rood spool nale. Zij, die revolu verkrachting en brandstichting w heeftzij zal zich opmaken tot een bezoek aan het schoone den Haag. In de residentie van uwen Koningin de zetelplaats van uwe regee ring in de vorstin uwer steden zal zij haar congres doen bijeenkomen. Uit alle oorden der wereld zullen die woestelingen naar de hofstad toestroomen en wat daarvan de gevolgen zullen wezen ja dat wagen wij nietu te voorspellen. Verwoesting, omkeering, gewelddadige omkee- ring der maatschappelijke orde dat zal het einde wezen tenzij ja tenzij de Minister van Justi tie dat congres verbiede. Maar wat bouat gij op dien liberalen minister? Hij is een radi caal d. i. hij heeft sympathie voor de Interna tionale hij belijdt theoriëndie slechts tot hare consequent iën behoeven te worden door gevoerd om de heerschappij te verzekeren van de revolutiehet communismede Internatio nale. Vreest dus en vereenigt u, beproeft om gezamenlijk bij dien liberalen, liebtzinnigenge vaarlijken minister nog een poging te wagen opdat hij wellicht nog tot ernstiger inzicht worde gebracht. Richt tot hem een verzoekschrift, bezweert hem om de komst van het spook tegen te houdenwant het is een spookmaar een spook dat verderf om zich heen verspreidt het spook komt. Weest gewaarschuwd. Zoo riep op eenmaal de conservatieve pers zoo vulde zij de kolommen barer bladen dag aan dagzoo verhaalde zij bare spookgeschiedenis. Hare liberale zuster, die niet aan spoken ge looft bleef baar bet antwoord iMit schuldig en was misschien niet zoo geheel ontevreden op eenmaal in den komkommertijd vond, waarover zooveel te schrijven viel en waarmede zij haar publiek een geruunen tijd koude verzadigen. Doch aan den anderen kant was sij diep verontwaardigd. Zij verdacht hare zuster van slechts in die spookhistorie een stok te bebbeu gezocht, om er het nieuwe ministerie mede te slaan. Zij bad geene woor den van afkeuring genoeg voor zoodanige bang makerij der rustige Nederlanders. Onze lezers gelooven, naar wij vertrouwen, niet aan spoken. Zij zullen zich niet hebben laten bang maken. Zij zullen iu ieder geval naar wij hopen niet begonnen zijn om wan trouwen te koesteren tegen de regeering, toen zij vernamen dat de regeering volstrekt niet voornemens was om eenig verbod tegen de bij eenkomst van het congres uit te vaardigen. Immers wat is er vau de zaakDe regeering heeft geen recht die bijeenkomst te verbieden. De regeering is gehouden aan de wet en geene Nederlandsche wet bestaat er, die baar zoodanig recht reeft. De Internationale ie eene vereeniging van ar- steeds en het zou niet ongeraden zijn van dat recht thans gebruik te maken. Controleering der personen is dan gempkkelijker. Blijkt het eindelijk dat die vreemdelingen ge vaarlijk zijn voor de openbare rust, dan kunnen zijhoewel van een verblijfpns voorzienaltijd nog worden uitgezet bij besluit des Konings. Ziet hier dus de geheele gedragslijn aan de regeering voorgeschreven door de wet. Streng blijve zij aan die gedragslijn vasthouden. Door handhaving der wet is de rust in een land het best gewaarborgd. Vrees voor spoken daaren tegen zou leiden tot allerlei onwettige hande lingen. Zoo zou willekeur de plaats innemen der wet, en met orde, regel, rust zoude het voor goed zijn gedaan. Dat zijn de gevaren die dreigen, indien men bang is voor spoken op de manier d$r conservatieve pers. Ook het Engelsohe parlement heeft ein delijk behoefte aan rust gevoeld en is voor eenigen tijd uiteengegaanin het zoete bewust zijn van gedurende eene langdurige zitting veel in het gemeenschappelijk belang tot stand gebracht te hebben. Dit laatste zouden de Engelsche bladen evenwel niet zoo grif toestemmen. Bij het overzicht dat zij geven van de wetsontwer pen welke gedurende deze zitting kraclit van wet verkregen, klagen ze, evenals in andere landen plaats heeft, dat er betrekkelijk zoo weinig tot stand kwamdat er zooveel kostbare nationale tijd verpraat en verbeuzeld wordt, en sommen zij eene lange lijst van zaken en ont werpen op, welke onafgedaan bleven. Toch vergeten ze niet te wijzen op het goede, dat er was in de regeling van het lager on derwijs in Schotland, de waarborgen van ge heimhouding bij de verkiezingende wet tot ver betering van de openbare gezondheid, op het politie-toezicht bij den arbeid in de mijnen en eenige andere ontwerpenin deze zitting aangenomen. Ook de rede, waarmede de zitting namens de Koningin werd gesloten, somt dit alles op. Zij meldt daarenboven dat er rust heerscht binnenslands en de betrekkingen met het buitenland vriendschappelijk zijn, hoopt het beste van het handelsverdrag met Frankrijk en zegt dat het verschil met Amerika op bevredi gende wijze is uit den weg geruimd. Of dit laatste, nl. het oude maar altijd nog niet geheel beëindigde Alabama-verschil, wel zoo heel bevredigend voor Engeland zal zijnmaken de ge ruchten vau de laatste dagen wel wat twijfelachtig. Ook uit Amerika meldt men namelijk, dat het Scheidsgerecht te Genève de schadedoor het kaperschip Florida op 506,000 pond ster ling en die door de Alabama te weeg gebracht op L millioen pond stelling geschat heeft, en de dagbladen daar te lande zijn met die schat ting tevreden. Engeland, zooals schijnt, even wel mindér. Een rechtsgeleerde van naam, door de regeering indertijd mede belast met het uitbrengen van een rapport omtrent de schade, door die kaperschepen veroorzaakt, is plotseling naar Genève vertrokken, om de vertegenwoordigen van Eugeland met raad bij te staan. Op den 1 en dezer maand heeft te New-York een eigenaardige feestviering plaats gehad. De Hollanders daar ter stede, vergezeld van vele notabele ingezetenen, hebben een optocht met muziek en fakkellicht gebonden ter eere vau de daarstelling van de brug over den Oceaan. Het eerste stoomschip van Rotterdam naar New-York was daar aangekomen. Mochten wij Hollanders nu maar zorgen, dat de brüg niet al te wijde opeuingeu heeft! In Amerika hebben in de laatste dagen groote gebeurtenissen plaats gehad. Mexico verloor namelijk zijn president, Juarez, ten gevolge van eene beroerte. Hij werd opgevolgd door den President vau het Hooge Gerechtshof, tot dat het Congres een opvolger zal benoemd hebben. Ver-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1