aï k^sr,ot CBKHimtm BINNENLAND. ADVERTENTIËN. KINDERMEISJE, K. K. Oostenr. STAATS-LEENING, INSULINDE, ONDERMEESTER. Om le voortien in het voortdurend gebrek aan woningen te Berlijn (Pruisen) heeft de gemeenteraad aldaar besloten een voorstel aan de regeering te doen, om aan eene commissie, bestaande uit 5 ledenop te dragen daarin te voorzien. Daartoe zouden aan dit Directorium in ertpacht voor 200 jaren worden gegeven alle beschikbare rijks- of gemeentegronden in of nabij de stad gelegen, om daarop woningen te doen bouwen De rente voor eene te sluiten leening van 12 millioen thaler zou door de gemeente gewaarborgd worden en daarvan jaar lijks l°/0 worden afgelost. Rente en aflossing zouden gedekt worden uit de opbrengst der huur penningen. Ook in andere gemeenten is er sprake van een dergelijk plan. De uitvoering van de wet tegen de Jezuïeten heeft overal zonder rustverstoring plaats, dank zij de groote bezadigdheid der regeering. Naar men wil zou ook de nieuwe regeling van het ouderwijs, waarvan sprake is, met de uitvoering dier wet in verband staan. De Italiaansohe bladen hebben het be richt bevestigd, dat Antonelli den Paus zijn ont slag beeft aangeboden. De aanleidende oorzaak was evenwel niet voortdurend verschil van ge voelen met den H. Vader, maar een brief, door Msgr. Nordi dezer dagen aan een Fransch dag blad gericht, buiten voorkennis van Antonelli. De clericale bladen zijn dientengevolge uitge- noodigd geene toespraken van den Paus meer openbaar te maken. De Amerikaanaolie pers houdt zich driik bezig met de op handen zijnde verkiezingen van een president. Twee candidaten zullen voorna melijk in aanmerking komen: de tegenwoordige president Grant en het gewezen zettersmaatje, thans de beroemde journalist Horacó Greeley,' een geduchte tegenstander voor eerstgenoein- den. Echt Amerikaansch gaat 'men de can didaten niet alleen in hun openbaar, maar ook in hun bijzonder leven na. Zoo verhaalt men van Greeleydat hij een zonderling is, er altijd zeer slordig uitziet, en daar door zich dikwijls blootstelt aan de reprimandes zijner ega. Eens had ze, toen haar echtgenoot eene meeting moest bijwonen, zijn oude plunje verwisseld tegen moderne kleedingstukken. Greeley onderwierp zich en kleedde zich netje» aandoch kon op de meeting geen woord uitbrengen. Al zyn ideën zaten in dien oaden hoed eu die versleten frak en mevr. Greeley, op haar beurt, moest toegeven, en de oude kleederen weder voor den dag halen. De mikado van Japan zal zijne hetvormin- pn op staatkundig gebied ook uitstrekken tot 'het godsdienstige. Uit alle godsdiensten wil hy namelijk eenige leerstellingen opnemen, die naar zijn inzien het meest mét het gezond ver stand strooken, dit tot een geheel maken, en dan het belijden van dien godsdienst verplicb- tend stellen voor al zyne onderdanen. Üf de Japanners hiermede tevreden zullen zijn? Z. M. heeft benoemd tot notaris te Rotterdam, W. J. Droogleever Fortuijn, cand. notaris aldaar. Men verneemt, dat aan de heeren de Bordes, te 'sGravenhage, Wiggersvan Ker- chem en baron Sloet van de Beelete Leiden concessie ia verleend voor het aanleggen en exploiteeren van een spoorweg van Leiden naar Woerden. aiCT AaU de heeren Kruyff en Co. te Alblasserdam is tot wederopzegging vergunning verleend voor een stoomsleepdieust in de pro vinciën Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Hol- land en Zeeland. -« Tot lid van den gemeenteraad te Hardinxveld is gekozen de heer J. Hempelmau. Bij de verkiezing van een lid voor den gemeenteraad te Nieuwland, bleek Woensdag dat de heeren Hendrik Haag 14 Dirk den Besten 9 stemmen en A. Verduijn en P. Heijkoop ieder eene stem verkregen had den zoodat eerstgenoemde tot lid van den raad gekozen is. De vacature was ontstaan door het vertrek naar elders van het raadslid L. den Besten. Door het bestuur der gemeente Lopik is terrein aangekochttot wijziging en vergrootiug tan de begraalplaats aldaar, waar- tan een gedeelte zal worden algealoten en ingericht tot algemeene begraafplaats. De gemeenteraad van Hei- en Boeicop heeft Donderdag II. met algemeene stemmen het voorstel van den voorzitter aange nomen, om spoedig tot den aankoop eener üinke brandspuit over te gaan; een besluit dat wel algemeenen bijval in de gemeente vinden zal aangezien men aldaar tot heden niet in het bezit was van brandbluschmiddelen. Wij vernemen dat door het be stuurder gemeente Jaarsveld twee brandspuiten zijn besteld, bij den heer M. Kronenburg te CnJemborg, Hofleverancier van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden. Benoemd tot Wethouder der ge meente Langerak de heer W. Goedhart, Dz. Op drie fabrieken te Almelo is eergisteren het Werk gestaakt. Den geheelen dag liepen de ontevredene arbeiders de stad doof, onder het zingen van volksliederen. Tegen den avond .vermeerderde de ontevredenheid. Meer dan duizend man vereenigden zich op de markt en trokken van daar naar het huis van twee fabri kanten waar letterlijk alle ruiten werden inge gooid. Een fabrikantdie zich tusschen de me nigte begaf, trachtte haar te bewegen rustig naar huis te gaan, om morgen in overleg met de fabrikanten te treden. Hij werd uitgefloten en is niet dan met veel moeite uit het gedrang gekomen. Vele werkstakers verkeeren in een be schonken toestand. Men zegt, dat onder hen geld uitgedeeld isom de ontevredenheid gaande te houden. Bij het vertrekken van den post is de schutterij onder de wapenen geroepen; de spanning vermeerdert. Men ziet met angst den nacht te gemoet. Te Heusden hebbpn de kleêrma- kers-knechts het werk gestaakt en eischen eene loonsverhooging van 2 cents per uur. Tot heden verdienden zij slechts 5 6 cents per uur. ■"•Deze week hadden een paar avon den binnen de gemeente Goes herhaalde samen scholingen eener vrij groote menigte plaats voor de huizen van twee ingezetenen, mejnfvr. de wed. H. en de geneesheer F. Die voor eerstgenoemde woning schijnen toe te schrijven aan het feit dat de bedoelde weduwe een bij haar inwonende jeug dige winkeldochter aan de justitie heeft overge- geven, omdat zij bemerkt had, dat deze zich aan kleine oneerlijkheden had schuldig gemaakt, Keeds spoedig hleek de weerzin der Goessche bevolking tegen die aangifte. De samenscholin gen voor het hois van Or. F., vinden Ifaar oor- zaak in de ontevredenheid van eenige kermislusti- gen, omdat bedoelde heer, wegens ongesteldheid zijner echtgenoote, aan B. en W. het verzoek heeft gericht, om te voorkomen, dat er met de aanstaande kermis een carousel voor zijn hnis zon geplaatst wordenzoo als in andere jaren het geval was. Te Gondn heeft 11. Dinsdag van gemeentewege de aanbesteding plaats gehad tsift Het maken en uitvoeren van grond- en an dere werken voorden nieuwen stationsweg. In schrijvers warenN. A. Zwanenburg te Woerden, EK ^erbruggen te Waddinxveeo! f44488; G. LuijendijkP. A. Burghout en H. JNederhorst te Gouda, f 46974 i W. de Jong te Gouda, f 49000J. Mulder en A. G. den Boe- sterd te Gouda, f54500; W. A. G. Jansen en K. Hollander te Utrecht, f 64000. De levering van 79000 bazaltkeien; T. J Smits te Dordrecht, f 56,65 per duizendKloos en van Limburg te Rotterdam, f61,80; A. M Langeveld te Hardinxveld, f63; Erven H. Trip te Utrecht, f 63,47A. Koper Zoon te Schie dam, f78. De levering van 56000 harde Vechtsche straat klinkers: v. d. Berg Co. te Montfoort, f 15 45 per duizend. Zaterdagavond trokken de Schut terij en de Weerbaarheid van IJselstein naar Jutfass om den luitenant der schutterij, jonk» ^r, ktrick van Linschotcndie den tweeden omciersprijs in den schietwedstrijd op de Wies- selsche heide, (zynde een zilveren tafelservies voor vier en twintig personen, door Z. M. den Koning geschonkenter waaide van p. m f 700) behaald had, in te halen. Door den kapitein- kommandant Koelensmid geluk gewenscht met de behaalde overwinning, werd hij begeleid naar zijne woning rZeevliet", alwaar hij den kapitein- kommandant en de leden der Schutterij en Weer baarheid in hartelijke woorden bedankte voor de blijken van toegenegenheid, hem bewezenhierna werden de manschappen op wijn onthaald en menige toast aan den overwinnaar en zijne fa milie gebracht. LI.Zondag zijn de leden der schiet- vereemging «Wirtz" te Gorinchemdie het con cours op de Wiesselsche heide bijgewoond en daar een prijs hadden gewonnen, teruggekeerd. Bij die gelegenheid werden zij op de meest eervolle wijze doos hunne stadgeuooten ingehaald. Bij de op 14 dezer te Dordrecht plaats gehad hebbende harddraverij is de prijs van f 100 des voormiddags behaald door het schoone paard Mazeppa, blauwe hengst, van den heer H. N. Bax aldaar, president van het feest pikeur J. de Boer. De premie van f 50 ver wierf de Susanna, licht bruine blesmerrie van den heer J, van der Linden van Maasdam, pikeur A. de Graaf. Bij de namiddag harddraverij be haalden de Slimme Jan, bruine ruin van den heer J. Leenenvan Wassenaar, pikeur A. de Graaf, den prijs van f 300, en de Koningin, zwarte merne van den heer G. Barendregt, te Barendrecht, pikeur J. de Boer, de premie van f 160. e Nicawland, in vereeniging met Heukelom en Asperenis eene commissie samengesteld voor het Thorbecke-Monnment. Leden der ooromissie zijn de heeren M. J. Pompe, Burgemeester te HeukelumD. Bijdetf- dyk, Predikant te Asperen en W. J. van Maa- nen, Predikant te Nieuwland. Bovengenoemde heeren zijn bereid bijdragen le ontvangen van belangstellendenten einde die aan de Hoofd commissie over te maken. Op de lijst tot inteekening voor het nationaal huldeblijk ter nagedachtenis van Tkorbeckewerd te Gorinchem tot heden voor circa f 200 geteekend. Binnen eenige dagen zal een Vier de, zeer goedkoope druk van Rellstab's beroemd werk 1812, bewerkt door J. J. A. Goevemeur, bij de firma S. W. N. van Nooten te Schoon hoven het licht zien. In het kamp bij Milligen bedraagt het getal sociëteiten, groote en mindere cantines ruim 50. Bovendien zijn er buiten het kamp terrein vaste 8talliugen voor paarden en rijtuigen. Er is overigens voor alle coiisumtie en gerief gesorgd; zelfs een complete brood-, koek- en kleingoed bakkerij is dag en nacht in werking, zoodat men die benoodigdheden steeds verech voorhanden heeft. Mede een spekslagerij, waar men alle versnaperingen versch en gerookt kan gekomen. Ook een banketwinkel is aanwezig. De photographic is er insgelijks vertegenwoordigd. Men meldt ons nit Ameide: De verzwaring en verhdoging van den Lekdijk onder Langerak en Tienhoven over eene lengte van ongeveer uren gaans, en waarmede men half Juni j.l. is begonnen, zal in de volgende maand zijn voltooid. De kosten van deze kapitale ver- twaring (de dijk is op sommige punten zelfs 21/, «oet opgehoogd) beloopen ruim f 18000,In het volgende jaar zal men die verzwaring en ver hooging voortzetten tot aan de grensscheiding der Vijf-Heerenlandeu. Genoemde verzwaring van den Lekdijk, waar mede men voor twee jaren te Nieuwpoort be gonnen is (en wel vin daar, tot het punt waar men thans genaderd u, bij Ameide, over eene" lengte van l'/j uur gaans)heeft reeds nu eene uitgave van ongeveer 44000,— noodig gemaakt. Een felle biand heeft Zondag jl. te Asperen gewoed. Ruim 20 woningen meest van minvermogenden, zijn eeniprooi der vlam men geworden. Gelukkig is men den brand meester geworden, vóór de groote boerderijen waren aangetast. Min schrijft het ongeluk toe aan kinderen die met lucifers gespeeld hadden. De Prov. NT Br. Ct. meldt het vol gende In het Vaderland wordt gewag gemaakt van een «geheimzinnig tragisch voorval", dat den 14. Augustus jl. te Helmond zoude plaats gehad hebben. Een persoon aan handen en voeten ge bonden zou met geweld door drie capucijnen zijn weggevoerd. De zaak is deze: een ongelukkige, die sinds verschillende jaren krankzinnig is en krachtens vonnis der rechtbank van Amsterdam in een krankzinnigengesticht verpleegd wordt, is uit het gesticht Meerenberg naar de bewaar plaats voor krankzinnigen 4e Boekei overge bracht. Lu het Vaderland wordt vermelddat op last vau een monseigneur werd gehandeld dit is een grappig quiproquode familienaam van den curator is Bisschop. Dat bij de overname te Helmond capucijnen waren is duidelijk in de gunstig bekende bewaarplaats voor krankzin nigen te Boekei zijn de verplegers alleu ca pucijnen. l/*T ï¥en d' c' 8 te langerak o/z de Lek was door de heeren S. en B. eene dagvaarding ingesteld wegens het te hunnen nadeele snijden van riet en het zich, bij wijze van diefstal, toeëigenen daarvan. In deze zaak nam de heer kantonrechter van het kanton 51ie- drecht keunis en sprak, bij vonnis van 15 Aug. Jl., P. d. R. q. s. van het hun ten laste gelegde feit vrij, op grond dat het riet in het openbaar is vervoerd, dat niet als diefstal kon worden aangemerkten het niet is bewezen, dat de heeren S. en B. rechthebbenden zijn op den grond, waarvan het riet gesneden is, tot welk bewijs eene burgerlijke rechtsvordering zou moe ten worden ingesteld. Te Alblasserdam is het SOjarig bestaan der touwslagerij de Oude Lijnbaan door werklieden en patroons feestelijk gevierd. ;.j"T Krimpen a/d IJsel is door een lid der Her?, gemeente aldaar vermaakt: aan de Her?, kerk f8000; aan de diaconie f6000 en aan het fonds voor het predikanta-tracte- ment f4000. 7" P® '®B®n 20 Aug. aangekondigde springvloed heeft niet plaats gehad; er waren vele bezoekers op het strand te Scheveningen maar omdat de wind Noord-Oost was, was dé vloed weinig meer dan een alledaagschezoodat de belangstellenden het eigenlijke doel van hun bezoek hebben gemist. Voor de slichting vsn een ge- denkteeken aan de viering van den laten April te «otterdam ia aldaar f 5000 bijeengebracht. Daarvoor zal eene drinkfontein in monumentalen vorm met versieringen, die aan het feest her inneren, opgericht worden, zoodra de waterlei ding zoover gereed ie, dat over het plaatsen van ecn bijzondere gezondheid#, toeztand kan worden medegodcflddat in de gemeente Brandwijk, op eene bevolking van ruim 750 zielen, sedert Februari 11. geen ander sterfgeval heeft plaats gehad, dan van een pas geboren kind. STADSNIEUWS. Schoonhoven, 24 Augustus. Gisteren is de Artillerie-Instruc- tie-Korapagnie van het kamp bij Zeist terugge keerd. In de eerste dagen van September zal het verlof een aanvang nemen. De kermis zal alhier aanvangen op Maandag 2 September a. s. Naar wij ver nemen zal zij waarschijnlijk worden bezocht o. a. door G. Kerwol Co. met eene Schouwburg tent en B. Broekman met een Théatre mécha- nique et métamorphose. Deschutter G. d. B., diezichop 2(1 Juli 11. schuldig gemaakt heeft aau moedwillige nalatigheid en feitelijkheidgedurende en tegen den dienst, terwijl hij op wacht was bij het beproeven der brandspuiten, is gisteren door den Schuttersraad veroordeeld tot eene boete van f 3 en in de kosténmet bepaling, dat het vonnis voor het front der Schutterij zal worden voorgelezen. Gisteren-avond isdoor het kies college het gros predikanten aangevuld, terwijl aanstaanden Vrijdag een zestal zal worden sa mengesteld. Nadat het Cldssikaal Bestuur van Gouda beslist had, dat de heeren F.Titer en J. C. Kuijlenburg als ouderlingen en E. No- teboom als diaken, in die betrekkingen geene zitting konden nemen, hebben de twee laatst genoemden bij het Provinciaal kerkbestuur van Zuid-Holland geappelleerd. Thans heeft, naar wij vernemen, ook het Provinciaal kerkbestuur beslist, dat deze personen niet in die betrekkin- gen kunnen worden toegelaten. LANDB OU W-B ERICHTEN. Het verdient opmerking dat, vol gens verzekering van voorname veehandelaars, het vee* in uiterwaarden en weiden grazende waar het gelegenheid heeft van tijd tot tijd tot de kuieën in het water te loopentot hiertoe geheel van de heerschende tongblaar en het' klauwzeer verschoond bleef. Op de groote kaasmarkt, jl. Woensdag te Goud» gehouden, was o. a. eene partij Meikaas aangevoerd welke per stuk IS1/, kilogram woog en voor f87 de 50 kilogram verkocht werd. Terwijl.ie Meikaas (zie nommer 152 dezer courant) te Hoornaar en environ» voor f 25 eo f 25,50 de 60 kilo werd opge kocht, wordt thans voor kaas van veel minder qualiteit aldaar reeds f 29 h 80 besteed. de Landbouw Courant geeft de heer J. Buijsman als zijn gevoelen te kennen, dat gedurende den loop van Jeze eu van de volgende maand nog eene Site hoeveelheid regenwater is te verwachten. Hij grondt dit gevoelen op eene veeljarige waarneming. Hij gelooftdat de aardappelziekte door 't vele vocht op onrustbarende wijze zal toenemen en raadt alle landbouwer» aan op de tentoonstelling van landbouw', die in September in den Haag zal gehouden wordende steenkolen-asch-meststof te bezichtigen, die, volgens hem, het kwaad met zekerheid voorkomt. De bewerking der meststof is, hoewel van fabriekmatigen sard niet. moeielijk en kan op verschilleude wijzen door stoom, wind of paardekracht geschieden. Aan belangstellenden znllen gaarne inlichtingen gegeven worden. 8 Door den veehandelaar J. Voor- 2nJf Gf00t'Ammer!'is dezer dagen een nuch ter kalf gekocht voor de aanzienlijke som van f35. De moêr van dat kalf waa eenigen tijd te voren voor f400 verkocht. Te Brandwijk blijft bet klauw zeer onder het rundvee in eigen graad heer- sohen, terwijl zich vele gevallen met doodelnke» afloop voordoen. Onder de aardappelen beeft bespeurd 6emeen,e de gewone ziekte Vreder *-In de gemeente Hoornaar en den E S ,°T /'ch °°k b'i '««Mllnnde landlieden de gevreesde ziekte onder de varkenz voorgedaan. Seeds zijn een tiental gestorven. Terwijl men verneemt dat bier en elders zelfs zeer zieke varkens door kooplieden nit Gorin chem en Nieuwpoort, tegen minder dan de helft der waarde worden opgekocht, mag men waarlijk wei op eene goede keur van bet spek bij de slagers aandringen. Door den bouwman W van Rn. ren te Middelkoop, onder Leerdam, zijn de gJT ^.m6S'e kal,ere" 'erkockt voor iüU en 80 gulden. KEHK- Elf SCHOOL!!IEUW8. Kraijenbelt U EJe keeft het naar Bleskensgraaf bedankt. Bedankt voor Loosduinen doom Ds. Baart de la Faille te Ridderkerk. r Als een teeken des tijds vermel den wij, dat de kerkeraad te Kedichem, samen gesteld nit enkel landbouwers, de vacature, ont staan door het beroep naar elders van Dr. van der Viesdoor geen anderen dan door een modernen predikant vervuld wenscht te zieo. Ook is in genoemde gemeente, ten behoeve van een Thorbecke-monnment, ingeschreven voor ruim f 80. Bij ra adsbesluit is de jaarwedde van den hoofdonderwijzer der openbare lagere school te Lopik met f 100 verhoogd en mits dien gebracht op f 800. Het gemeentebestuur te Nieuw- Lekkerl&nd beeft met 1 Januari a. s. het in komen der hulponderwijzers der eerste openbare school aldaar met f 50 verhoogd. 4EKENGDE BERICHTEN. Dinsdag-morgen heeft zich de persoon van G. V.op den hoek van den Kor- tendijk te Gorinchem, door ophanging het leven benomen. Wat den ongelukkige tot deze wanhopige daad bewogen heeft, is onbekend. Het huiselijk leven liet niets te wenschen over. De premie van 100 thaler, door een ingezeten te Arnsberg bij het begin van den oorlog uitgeloofd op de gevangenneming van den eersten Franschen generaalis dezer dagen uitbetaald aan den korporaal Breiholz, te Wie den berstel, wegens het gevangen nemen van ge neraal Montaigu, inden slag bij Mars la Tour. Vele dergelijke premiën zijn tot nog toe onuit- betaald geblevenomdat het nog niet kon worden uitgemaakt, wie ze werkelijk verdiend hebben. Eenige leden der zwemolub te Dover (Engeland) hebben op zekeren morgen in den loop van de vorige week op eene eigenaardige wijze het outbijt gebruikt. Ju de haven was een drijvende tafel, die voor anker lag, aange bracht, die rijk met bloemen was getooid. Up die tafel was een welvoorzien ontbijt met koffie, eieren enz. aangericht. Een twintigtal leden der club begaf zich te water en zwom naar de tafel ieder nam een kopje koffie met een eitje eu wat hij ?erder begeerde, doch hij mocht zich volstrekt niet aan de tafel vasthouden of er op steunen Ongeveer een half uur manoeuvreerden zij rondom de tafeltotdat zij het noodige hadden gebruikt, en zwommen toen weder naar wal. In de koninklijk-Pruisische por- celein-fabriek is eene zeer kostbare vaas in be werking, ter waarde van 6000 7000 thaler, bestemd als geschenk van den Duitschen Keizer aan den Keizer van Oostenrijk bij diens aan staand bezoek aan bet Berlijusche Hof. Berlijusche bladen deelen 't vol gende mede Een onzer voornaamste geneeshee- ren werd dezer dagen bij een welgestelde familie geroepenwaar het oudste kind aau hevige kramp lijdende was. Daar gekomen zijnde, bemerkte hij dat men reeds een huismiddeltje had aange wend, bestaaude in een aftreksel van Valeriaan wortel. Verwonderd echter Was hij, toen hij in 't kopje, waariu dat middel werd toegediend ten zwart voorwerp zag drijvenen niet weinig rees zijne verbazing, toen men hem mededeelde dat dit niets anders was danhet afgesneden puntje vau de bruiloftsjas des vaders, dat te gelijk met de Valenaau was afgetrokken en dat, volgens het daar heerschende bijgeloof, als een afdoend middel tegen kramp bij eerstgeborenen wordt aangewend. Hoe gevaarlek het somtijds is aan goochelaar» kostbaarheden ter leen te geven om buu kunststukken te verrichten, ondervond dezer dagen eene dame in Engeland, die aan een dezer heeren een diamanten ring leende ter waarde van ruim f 170, en daarvoor een anderen van slechts f 1,50 terug ontving. In den nacht van Zaterdag od Zondag is een vreeselijke misdaad gepleegd te Jesserennabij Tongeren (België). De echtge noot van den boschwachterhaar veertienjarig kindalsmede hare zuster zijn op afschuwelijke wijze vermoord. De schedel der eerste is verbrij zeld door een slag met een geweerterwijl hare zuster 17 messtekeu in de armeu en handen heeft bekomen en het hoofd der ongelukkige letterlijk van den romp was gesueden. Ook het kind, eveneens met afgesneden hals gevonden, is overdekt met wonden op handen en armen. Uit deze bijzonderheden blijktdat een wanho pige worsteling tusschen den moordenaar en de twee laatste slachtoffers, nar den dood der moe der, moet hebben plaats gehad. Toen de politie het huis binnen drongtrof zij den boschwnch- ter rustig bezig met de lillende ledematen aan de varkens ter voeding voor te werpenzijne kleederen waren van bloedvlekken doorweekt. De rampzalige is onmiddellijk in hechtenis ge nomen maar ontkent de dader van de afgrij selijke misdaad te wezen. Een stil levende onde heer te Andernach, die het zuinig moet overleggen, ontving dezer dagen 350 thaler nit Amerika, met een schrijven van een gewezen huishoudster meldende dat zij hem gedurende haar verblijf ten zijnent succesaievelijk voor dat bedrag had benadeeld. Den 3den dezer is aan het bekende Amerikaansche beestenspel van John Robinson op den spoorweg van New-Haven naar New- ïork een groot ongeluk overkomen. Op twee mijlen afstanda van New-Haven stortte een brug inop het oogenblik dat de trein er ouder door ging twee wagens werden verbrijzeld en de hok ken der wilde dieren langs den weg geslingerd die door den schok uit elkander vlogen. De apen waren buiten zich zeiven van vreugde over de herkregen vrijheid, en vertoonden allerlei kluchten; de tijgers, na het bloed van ver scheidene slachtoffers opgeslurpt te hebbenver dwenen in de velden; de beer ofschoon zwaar gewond, sleepte zich naar de lijken van den machinist en den stoker, die hij aan stukken reet; een hyena vervolgde den conducteur, die tot zijn geluk nog even den tijd had tegen een telegraafpaal op te klauteren; doch de wolven gingen dadelijk op de vlucht. Het verlies voor de maatschappij wordt op 60,000 gulden geschat. INGEZONDEN. Mijnheer de Redacteur! Wees zoogoed voor het navolgende een plaatsje in uw blad in te ruimen. In uwe Couraöt van Zondag jl. las ik een ingezonden stuk over eene begrafenisdie te Lekkerkerkin de grootste wanordeen tot er gernis van de aanschouwers, zou hebben plaats Daar Uw Correspondent bij het lezen van dit bericht vreemd opkeekomdat hij daarvan let terlijk mets had gehoord, (en hij komt in zijne betrekking nog al eens langs den dijk), is hij aan het onderzoeken gegaan, en heeft hij nie- maud kunnen vinden, die de waarheid van het door den inzender beweerde, in eenig opzicht slechts, heeft bevestigd; wat vernam hij' van de beweerde wanorde Zij was een gevolg van de omstandighedenhet lichaam van den dren keling had zich dermate uitgezet, dat de kist niet behoorlijk op den wagen konde geplaatst wordenmen haa toeu de leeren van het rijtuig moeteu afuemen en ten gevolge daarvan kon de rijkist met voorop staanzoodat de voerman wel verplicht was op de kist te gaan zitten, ten einde haar het duikelen te beletten; dat de voerman een pijp heeft gerookt, kan zeer wel mogelijk zijn, en zeker heeft hij dit dan ge daan omdat het lijk tot verre ontbinding was overgegaan, en in eene ijlings gemaakte kist besloten was. Van wanordelijk loopen achter den wagen met sigaar, pijp of vuurslag is letterlijk mets waar; evenmin van het houden van eeue speech, door den man op den wagen en wat het paard aangaatkan ik U mededeelen dat het beest zoo oud is, dat het ter nau- wernood draven kan, en memaud moeite had bet na de begrafenis behoorlijk te volgen. Uw inzender doet eindelijk de vraagof het ge meentebestuur niet eene verordening kan in het leven roepen, ter voorkoming van dergelijke tooncelen voor het vervolg; ik antwoord: de plaatselijke verordening bepaalt o. a. dat elke begrafenis met eerbied moet geschieden; doch zij kan kwalijk bepalingen bevatten, houdende o. a. hoe men achter een lijk moet loopen, of men al dau niet mag ruuken, enz. De plaat selijke wetgever zoude zich daarmede even be lachelijk maken, als de inzender van het bewuste stukdie schier niets dan onwaarheid heeft opgedischt en zeker nog niet recht wakker was, toen de begrafenisstoet hem in den vroegen morgen passeerde. Met dit te plaatsten verplicht U, Uw Correspondent te Lekkerkerk. Een en ander omtrent Hoogmoed, Eerzucht en Zedelijkheid, medegedeeld door Mej. LAPS. Hoogmoed is de moed om boog te staan, zegt Moltatnli. Met deze verklaring maakt hij van t geen in onze oogen een ondeugd iseen deugd. Het gebeurt echter vaak, dat men woorden en zaken ?an een en 't zelfde standpunt blijft be schouwen. Wij zijn klachtoffers van den sleur, en vinden het heel vreemd, wanneer wij iemand iets hooren bewerendat geheel en al indruischt tegen het algemeentegen ont gevoelen. Hoe roepen wij ook nn uit. Is hoogmoed de moed om hoog te staan? Is hoogmoed een deugd geworden Ook aan het woord eerzucht zijn wij gewoon een uitsluitend ongnnstige beteeke- nis te hechten. Moraliteitzedelijkheidvatten wij niet an ders op, dan in verband met eene geregelde, kuische levenswijzezonder te begrijpendat iemandkuisch als ijszoo als Shakespeare zou zeggen (zie zijn Hamlet)zeer onzedelijk kan zijn. Wanneer men de boven aangehaalde woorden in hun verband leest, is er geen ruimte voor twijfel omtrent de bedoeling des schrijvers. Eene andere vraag is, of zijne woorden geen aanlei ding zonden kunnen geven tot eene van zijn gevoelen afwijkende opvatting. Dat hoogmoed een deugd zou zijnof moed om hoog te staan, wil er zoo terstond nog niet bij ons in. Daar *hebt gij Icarusdie niet aarzelde de hem aan geboden portefeuille aan te nemenen zoo r' '.selinjr naar beneden tuimelde van de hoogte, rop hij zich geplaatst had, omdat de krachten hem ontbraken er zich op te haudhaven. Noemt gij dat #moed om hoog te staan P" Het zelfde geldt van Dr. Icbtius, die het pro fessoraat in de wiskunde aanvaardde. Zijn colleges zijn droog als stokvisch en dragen de blijken van oppervlakkige kennis. Hij had, jammer ge noeg, den moed om hoog te staan. Kan men dat zeggen Immers neen. Wij hebben hier te doen met hoogmoedovermoedijdelheidmet al wat gij wiltniet met eene deugd. Om den hoogmoed te veranderen in een deugd zou het de beste weg zijnte gewagen van een hoogen moed zoo als die ten toon gespreid werd en nog wordt, door hervormers op elk gebied van godsdienstzedenkunsten of wetenschappen Er hoort hooge moed toe, moed voor het hooge, om den strijd tegen dwalingen en vooroordeelen den strnd tegen de duisternis ten einde toe vol te houden. Een Luther wordt nog te weinig gewaardeerdhij die zoo vele nevelen verjoeg, zoovel licht ontstakheilrijk voor de toekomst. Wst hebben wij niet te danken aan zijn hoogen moed Deze ontbrak daarentegen aan Galileï in wien men aanvankelijk een hervormer meende te kannen begroeten op natuur-wetenschappelijk gebied. Zijn kennis was toereikend. Hij plaatste zich hoog. Maar het bleek spoedig dat hij den moed niet had om hoog te blijven staan, dat hem de ware hoogmoed ontbrak. Ronduit ge zegd was hij een rflauwert", uit vrees voor de Inquisitie (die heilige boe-man) herriep hu1 alles wat hij omtrent het zonnestelsel gezegd had en geschreven. Een Luther daarentegen waste /rhoogmoedig", te vtrotsch", om ook maar het geringste van zijne overtuiging prijs te geven. En daarom voerde hij strijd tegen een gansche wereld. Hij had er de kracht, den moed, den hoogen moed toe. En wat nu «eerzucht" betreft, ook daarmede gaat het als met zoovele andere woordenvan wier diepere beteekenis men zich te weinig rekenschap geeft. Óoel Zou er iets verkeerds gelegen zijn in de zucht naar eer, in het jagen naar een minfsteriëelen portefeuille, naar het lidmaat schap van de Tweede Kamer, van de Provin ciale Statenof van den Gemeente-raad W an- neer die zucht gepaard gaat met een streven naar kennis, naaT wetenschap, naar de eigenschappen, in een woorddie worden vereischt om de ge noemde betrekkingen naar behooren waar te ne men, gepaard met het streven om nattig te zijn voor Staat, voor Provincie of Gemeente, dan vertoont zich de eerzucht in haar waarschoon karakter. Ontbreekt dit hoogere streven, is het alleen maar te doen om den naam, dan ver schijnt zij in al bare ïjdel- en nietigheid, dan verdient zij onze geringschatting. Maar ook al vertoont zij zich niet terstond geheel in haar meest edele gedaante, zij kan een prikkel worden tot veel goeds. Denk u eens een inensch ge heel zonder eerzuchtontneem hem den prikkel, daarin gelegen, onverschillig welken rang hij in de maatschappij bekleedt, hij zal nooit in zijn werkkring, zijn vak, zijn ambacht uitmnnten. Maar door haar aangespoord, hij zij dan een minister of een schoenmaker, zal hij te meer voor zijn taak berekend wordenaltijdwanneer het hemi niet te doen is om den schijn, maar om doordegelijkheidkeunis, wetenschap, nut tig te zijn en een goeden invloed uit te oefenen. Dan zal de staatsmanskunst van den minister tot heil Ivcrstrekken van zijn land, en de schoen maker zich beijveren om zijn laarzen aan het ideaal te doen beantwoordenopdat zij niet knel len noch ons drukken op de wreef van den voet." Die Minister en die schoenmaker, het ideaal en die laarzen, komen wel wat wonderlijk bij een. LapsLaps Maar! 't zal wel goed zijn, want hij las alle couranten. Gij zult toch, denk ik, al lang begreperi hebben, dat, wat ik daar mededeelde over hopgmoed en eerzucht, niet uit mijn koker voortkomt! Ik heb het maar overgeschreven, letterlijk overgeschrevenen wel uit een boekje, dat piy met de schoonmaak in handen viel. Ik herkende terstond de hand van Laps, ofschoon op den titel staat: Aanteekeningenopmerkin- kingen, gezegden, enz., door Lapsius. Lapsiua! dacht ik. Drommels! het is toch zijn schrift; waarom noemt hij zich Lapsius? Het was mij een raadsel. Hij werd toch altijd Laps genoemd. Ik moest er het mijne van hebben en vroeg om inlichting aan Maartje Schreijengel, die mij juist kwam bezoeken, en altijd den mond vol heeft van «Onze Roeping" en «Ons Streven" en van Betsy perk, die couranten maakt voor vrouwen, en het dus wel begrijpen zou; Maartje meen ik, Slot in het volgend Nommer. ZALMVI3SCHEHIJ TE AMMERSTOL. Aan den afslag geweest van 19 tot 24 Augustus: 72 zalmen prijs f 1,25 \ot f 1,50 en St. Jacob zalm van fi,l20, alles per half kilo. NAGEKOMEN BERICHT. Gisteren-mof gen had het nieuw getuigenverhoor plaatster terechtzitting van het Provinciaal Gerechtshof in Zuid-Holland, dat Donderdag 8 Augustus 11namens den officier van justitie der Rotterdamsche rechtbank, door den procureur-generaal was verzocht. Die officier was in appèl gekomen van een vonnis, waarbij H. de V., gedurende 38 jaren werkzaam aau het goudsmids-magazijn van den heer Lazonder, te Schoonhoven, van diefstal iu loondienstbaarheid. De beklaagde werd beschuldigd van in de werkplaats zijns meesters uit een zoogenaamde snipuerdoos 11 stokjes goud genomen te hebben, zooals hy zeide, om die snippers aan zijn zwager te laten bezichtigeuten einde daaruit te kun nen afleiden dat de molen niet deugde. Sedert de geïntimeerde ontslagen was, 26 April tot Julij, werd slechts door den patroon 160 gram goud vermis!;, hetgeen zeer te be grijpen is, daar in zulk een werkplaats altijd iete verloren gaat, doch vóór dien tijd werden er ruim 600 grammen vennist. Adv. Gen. Mr. van Maanen meende dan ook, dat hier ter kwader tróuw en arglistig was ge handeld en requireerd^ schuldigverklaring aan diefstal in loondienstba|arheid en een gevange nisstraf voor den tijd Van één jaar. Adv. Mr. van Buurekiuit Rotterdamvoor deu geïntimeerden optredende, was de meeniag van dien ambtenaar niet toegedaan en conclu deerde tot vernietiging van het appèl en bevesti ging van het vonnis. Het Hof zal aanstaanden Maandag namiddag ten 3 ure uitspraak dj)en. Dagblad. Getrouwd: N. J. C. ?sn GEELEN met A. M. van LEEUWEpï van DUIVENBODE. SCHOONHOVEN, 21 Augustus 1872. (3154) Eenige en algemeene kenniegevikg Bevallen van een Meisje A. J. J. van GROEN, geliefde Echtgenoote van W. J. STEKELENBURG Jr. SCHOONHOVEN, 22 Augustus 1872. (3162) De Ondergeteekenden betuigen hunnen harte- lijken dank aan al degenenwelkë hun zoo on dubbelzinnige blijken hebben gegeven van hunne hartelijke deelneming bij de voltrekking van hun Huwelijk. N. J. O. van GEELEN. A. M. van GEELEN- van Lkiuwcn van Duivhnbodb. 8CHOONHOVEN, 24 Augustus 1872. (3165) Mevrouw van SCHERPENZEEL TOBBE vraagt een niet beneden de 15 jaren. (3161) ran het jaar 1864. Trekking1 2 September. Hoofdprijzen: f 200000, f 50000, f15000, f 10000, f6000 enz. enz. Heele Loten 1 f S,Halve 1 f 2,50, Vijfde it f V-v Deze en alle andere IN- en BUITENLAND- SCHE LOTEN en EFFECTEN rerkrijghaar bjj H. A. BOBOK, (3153) Comnütionair in bftcten. Het Indiaohe Nieuws vindt men in NIEUWSBLAD GEWIJD AAN NED. OOST-INDIEt verschijnt vier maal 's maands. Prijs per kwartaal franco per post f 1, Proefuommers zijn alom te bekomen en op aan vraag per briefkaart bij de Uitgevers J. H.A. WANSLEVEN &Zoon te Zütphbn. (3146) BURGERLIJKE STAND. Gebokkn: Jozina Maria, oudere W. J. Stekelen burg eu A. J. J. vau Groen. (5sdsj*TaouwD: P. J. Klees met A. M. Piek, wonende thans beiden te Culemborg. Getrouwd: N. J. Coerlen van Geelen met A. M. van Leeuwen van Daivenbode. Overleden: J. de Pater, oud 80 jaren, weduwe van L. Rietveld. J. L. Hoogendijk, oud 15 weken. Alom en bij den Uitgever A. van LOON te Ti el 40 Cent te bekomen f De tweede goedkoope uitgave TAN DB ViN ZIN Naai hit FaawacH vas EBCKMAHH-CHATEIAN. (Sl«)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 2