I I «O! amsterdamsche loterij M’.J.M. SON, HARDDRAVERIJEN TE AMEIDE, VLIEGENPAPIER i/ö MILLIOEN OOSTENR. GULDENS ALS -HOOFDPRIJS. „„8CBOOO”” WH-, DOOI-, BOWM enz., staande en liggende in den Oosteinder- polder, te Waarder. ZESTIEN WOONHUIZEN en Errrn, te Oudewater. WJ I w/. Een ha] TE HUUR, BENEDENHUIS met Tuin. ZONDER NIETEN, van WOONHUIZEN en Prezen in Geld van f40000, f10000, f5000 enz. VOORLOOPIGE AANKONDIGING. AUSTRALISCH VLEESCH. Verminderde prijs. Eerste qualiteit Ossenvleesoh, per blik, 3 Kilo f 2,25. Idem, id. id. per blik, VAN BOERENPAARDEN uit omliggende gemeenten, en Paarden van zessen Waar, op VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1872, ’a morgens ten 8 en ten 11 uur. ISEIÏTHAL f Co. H. A. BOECK te Schoonhoven. H. VON GIMBORN, „„DUID””, n EENE HOFSTEDE, bestaande in BOUW MANS WONING en aan- hoqrige GETIMMERTENbenevens 20 Bun ders, 56 Roeden, 82 Ellen Twee HUIZEN, ingerigt tot 9 WONINGEN, met Erven, te Montfoort. 88»/, sc: AMSTERDAM 99*/, 931/. (3150) id. id. id. id. STAALW1» bijtende zelfstan- Apoth. en Fabrik, (3138) 55] Openbare Verkooping 964-/, 118»/. 116’/, 76 Dew Oa verzonden. Pi Franco per j Bij elk artikel is EMMERIK. (8187) Een praatje voor op een goeden stand te Schoonhoven: een Adres, franco brieven, onder letter E., aan het Bureau dezer Courant. (3144) gebruikt bij Ie longtering. 100 «/4 149 42*/, 87’/, Loten van VijftigVijf en Twintig en Tien Gulden, maar ook tegen ÉÉIX «HLHEIV verkrijgbaar gesteld bij den Heer H. A. BOECK. R R kend verhouding zoo w alom bekende JOHANN Verkrijgbaar bij F. H. HEHEWERTH, Handelaar in Koloniale Waren en Comestibles. Gouda; L. Welter. L. Schenk. Oudewater; F. Jonker-Idenburg, Ap. Botterdam; C.J. W.Snabilié,Apoth. brug. T. E. v. Santen-KolfF, Apoth. r J. Derksen, Witte Vrouwenstr. F. WC. Ledeboer, Jr., vis k vis J. J.L.v. Haarlem,Vredeb.745. 8.J.G. Wulff, Westnieuwland. v.Ypen&O Schied.Dijk 288. in de bekende depots. r K. W. Houtzager, Ap., Sadeistr. T P.v. d. Bergh Zn., Heiligew. ▼lanen: J. 0. Stuart. Woerden: N. C. V. d. Kas. 947 7, 269 607,. 6O’/„ 65»/,. 5717, 1817. 647, 16 6271. 166»/. 89 987, In de maand November a. s. (dag en plaats nader te bepalen) zal in het openbaar worden verkocht: eene kapitale BOUWMA1VSWO" N1NG met HEEREWHUIS en p.m. 45 Bunders uitmuntend BOUW" en WEI" LAND i in den Zuidplaspolder van Schieland, onder Zevenhuiien, en nog p.m. 15 Bun ders dito LANDs denzelfden polder, onder Nleuwerkerk op den Ussel. Nadere information zijn te bekomen ten kan tore van den Notaris Q. J. SPRUIJT te Ouderkerk a/d IJsseL (8148) v reör.—Aug. o r zilver Jan.—Juli. 5 h if Apr.Oct 5 Aand. 5’/ofl.50U, 1860. f r fl. 100, 1864. r 5 5 5 6 7 6 6 6 5 M 3 3 - f 5 5 5 5 st 100. 5 5 3 1804. van het bedrag in 87. 229 227 937. Haren, SCHOONHOVEN.* (3l49) 2 Kilo1,60. Ossenvleesoh, per kist, 12 blikken van 3 Kilo25,—. Idem, id. id. 15 blikken van 2 Kilof 28,50. Tl ij vonnis van c e Arrondissements-Regtbank Jö te Utrecht, van den 29en Mei 1872, is ver klaard dat het hu velijk tusschen ADRIANU3 JOHANNES den UIL, eerder wonende te Montfoort, thans te Schoonhoven, en TEUNTJE van ROOIJEN, verblijf houdende onder de gemeente TAnschoteiis ontbonden ter zake van kwaadwillige verlating. (3140) Voor uittreksel: A. S. van HENGELAAR, Procureur. 80 80 25»/„ •““A. 41‘A. 98’/, 737, 88’/, 93 97’/, 97’/, 89»/, «7i. nieuwe dito mede Gorinohem Prijzen dere qu-l. enkele vare k 130, dito ossei kalveren f 30 k Varkens zwaï k 130 kilo 49 4 ct. het kilo; f&L oudere tot f 20 per i Dordrecht. 22 Vlaamsche en Overma en geringe f 12,00 èli... Nieuwe tarwe fll,20kl2,£_, Kogge. Zeeuwsche, Vlaamsche Snelpsrsdnikkerij 8. It W. N, van NootenSchoonhoven, PRIJS voor de 1ste HARDDRAVERIJ, ter waarde van80, PREMIE r r16,—. PRIJS voor de 2de HARDDRAVERIJ, in geld176,—. PREMIE ter waarde van - 60, 13“ Nader ■omschreven bij gedrukte bil letter)terwijl inlichtingen te bekomen zijn bij den Secretaris van het Bestuur, den Heer E. G. B. TAN VOORST VAN BEEST to Ameide, bij wien de aangifte tot deel name schriftelijk moet geschieden, vóór of op den l«t September e. k. (3143) (zonder Vergif) voorhanden bij 8. W. N. van NOOTEN te Schoonhoven. Tandmeester aan UL het hof van X. M. denBoning der Ne der landenGebreve- teerd van Z. M. den Boning dar Belgen. Een halve st weet ge wel dat er goed op past hebben; en on cent in *t wati berokkenen Wat is een maar vele mini huisvader, die nu van de arr ten gepast had gang had door) baas geweest zi Zoo is ’t ook er veertig in e elkaar zijn nie die zeer gemak op de kleintjes een weinig ove zaak is in ord Nu moet je gierigaard wil er voor 1 Een wezen. Hij d te deugen wis boom in mijn schaduw geeft; ik hem zal oir van zagen. Tusschen gie belangrijk vers noodige nieti strikt noodige beeld om in c zich te kunnen aan te schaffen, strekken kan. En nu die iederen dag ééi niet? Dat laai veel halve en Geld weg wei verspelen; met gegeven, daar pen doet ge, v Komzoo’n f het bij zoo’n vrede meê ku wel, dat het en ook dat vraag dat mai Geld wegwerp ge zelf wel h dingen over I één halve. Spaar dien jaar ruim n eens naar de achtereen. Zi veertig gu van Dat is kleinen handt voor te koop flink in de kle is bij een ve Maar reeds jaar kunnen gebruikt won dat de oude gij meent da een mud aai brandje toe! Maar ik i en heel pleizic boeken lezen ’s avonds doe uit de kroej koat geld de hand hee: >rw. Cert. ,i Pacific, le Sectie. 7 e 2e Sectie. 7 n gecons. 7 - 1869. 7 3 5 7 6 6 8 8 3 Nederl. Werk. Schuld. Dito dito Dito dito Loten Rotterdam. Spanje. Buitenl. 1867/70. Dito e 1871. - Dito Binnenl Portugal, Oblig. 1858. Dito v 1856/68. Dito r 1867/69. Rusland, Oblig. Hope 1798 en J“. Tandmeester aan het B. C. Semi narium en Mn hetPenaionMtder Z tutors. Etablissement tot het plaatsen van KUNSTTANDEN en GEBITTENnaar de nieuwste systhema’s, met guarantie, k ƒ2.— per Tand en ƒ60.een geheel nieuw Gebit. Het opvullen (plomberen) van aangedane TANDEN en KIEZEN volgens Amerikaansche Methode. Verder worden alle Operatic., de TANDHEEL- BUNBT betreffende, met de meeste aoeuratmw nitceoefend, geheel «onder ptfn. ABONNEERT Familiëu. Consultation des morgens van 810 ure, geheel gratis, aan zijn domicilie. RLISABETHSTRAAT BIJ HKT VKKRBURG TE UTRECHT. benevens 1 Hij. 1 f 50.000, 1 6 15.000, 1 6 f 10.0004 f 5000, 1 2000, 8 6 f 1000, 5 f 500 30 5 f 400 enz. enz.; te zamen 8l)0 Prijzen, waarvan de klein- ete Prijs f’175 bedraagt*, rij» te m» bij de op SEPTEMBER k- plaatshebbende Hoofdtrekking der WEENER LOTEJIV V-AJN Voor deze Hoofdtrekking verkoopen wij, tegen franco toezending Geld of Postwissel HEELE LOTEN k f 5,— HALVE k f 2,50VIJFDE f L— N. Ot. Na de Trekking worden de gewonnen Prijzen door het K. K. Oostenrijksche Ministerie van Financiën te Weenen uitbetaald en zenden wij, zonder dat daartoe eene voorafgaande aanvrage noodig is, iederen deelhebber eene uitvoerige Trekkinglijst franco en gratis toe. De uitslag der Trekking wordt buitendien in de voornaamste Nederlandsche Dagbladen vermeld. AMSTERDAM, ROTTERDAM FILIA ALHÜIS) WarmoesstraatJ, 607. Weste Wagenstraat. Wijk 5, No. 100. Bovengenoemde Loten zijn geregeld voorhanden en verkiijgbaar bij den Heer AlblaaaerdamG. Maat Ez. Alphen; L. Varossieau Zn. BodegravenH. Rollmann. Culemborg; C. Rademaker, Ap. Dordrecht; Wed Köhn Co. r J. Krim. Leon Penijoch. B. Biscbop. GorinohemN. ötufkens. J. P. Lasonder. En in de andere plaatsen Bij elk artikel is eene gebruiksaanwijzing. van chemisch technische Praparaten. Ónder de Fransche zoowel als on-w der de Engelsche Fabriekaten vindt~ men moeijelijk eene TOILET-ZEEP zoo degelijk, zoo aangenaam versier- SX? en verfrisschend en daarbij in goedkoop als de >HANN HOFFschej—5 lALZ-UllWIEBP. S— Van aangenamen, hoogst aromatischen geur, vrij van minerale bestanddeelenverfijnt en ver fraait de MALZ-ZEEP de Huid, verwijdert alle onreinheden, als daauwwormen, sproeten, enz., maakt de huid zacht en elastisch, hergeeft en on derhoudt eenen witten en jeugdigen tint en werkt door hare rijke moutgehalte bijzonder gunstig op het door zenuwzwakte ontstane beven der handen. Prijzen]7y8 c. (6 stuks 95 c.), 35 c., 50 c., 70 c., bij (8139) L. OKHUIJZEN te Schoonhoven. op Vrijdag den 80en Augustus 1872, des voormiddags ten 11 ure, in het Logement tde Stnl Jorit-Doelen” te OUDE WATER, nn Verhuurd tot uit0. 1875, voor f 1700,- ’s jaars. Te veilen in 4 perceelendaarna gecombineerd. JEE3X HUIS en Erf, op Goejauverwelle, onder Hekendorp. Breeder bij billetten, en nadere informatiën te bekomen ten kantoren van de Notarissen MONTIJfr te Gouda en DE GELDER te Montfoort. (3141) 18V4 878/4 i. tug. Hennep, schil, prijs f 22 1? per 50 kilo; goebot MAALwiJil i een aangenaam en gemakkelijk in te/nemen ijzerpraeparatdoor alle genees* heeren aanbevolen, omdat bij ligt te verteren is en volledig in de sappen des ligchaams overgaat. De Staal wijn wordt voornamelijk en met de gunstigste uitwerking bleekzucht, gebrek aan eetlust, zenuwachtige hoofdpijn en vooral bij beginneudi De flesch a fl 1, ENGELSCHE BRÜ1SCIIP0EIJEIIS. (Soda-limonade powders.) In élégante dozen, inhoudende 24 en 12 poeijers 60 en 35 Cts. ANATHERIN'IONDWATEII I een voortreffelijk priiparaat tegen alle ziekten van den mond, tegen licht bloedend tandvleeschlosse tanden en scorbuut. Het is het eenvoudigste zuiverings middel voor de tanden, daar het de slijmen op’ost, dus de vorming van wijnsteen voor komt. Het werkt verfrisschend in den mond, zuivert den smaak en verdrijft den onaan- genamen reuk, welke door holle tanden, door overblijfsels van spijzen of tabakrooken ontstaat. De flac. v. 100 Gr. iï 75 Cts. ENGELSCiï TANDPOEDER, eenen ververschenden reuk hebbende en vrij van digheden, m étegante dozen van 100 en van 50 grammen 6 45 en 25 Cte. ZUIVER NALZ'EXTRACT (moutstroop) uit 70 pCt. moutsuiker dextrine, eiwitachtige stoffen en phesphoorzure zouten zamengesteldwordt door Prof, von Liebig, door Dr. Bock en alle geneeskundige autoriteiten als een ligt te verteren en voedzaam middel zeer aanbevolen bij hoest, schorheid, borstkwalen, kinkhoest en voornamelijk bij scrophuleuse kinderziekten in plaats van den walgelijk smakenden levertraan. De flesch van 3 hectogrammen 76 Cts. DB. ROMERSHAUSENS OOGWATER tot behoud, herstel en versterking van het gezicht, aan een ieder, wiens oogen door inspannende bezigheden, door aanhoudend lezen of door ziekte verzwakt zijnten zeerste aan te bevelen. Groote flacons il fl. 1,en kleine (1/6 flac.) h 80 Cts. Origineelflesschen van Apoth. GEIS3 il fl 1,50. (Origineelprijs). HAARBALSEH, (Eau de cologne pbilocóme) zuivert het hoofd van d schilfers, belet dadelijk het uitvallen der haren, en brengt in eenen korten tijd eenen geheel nieuwen groei te voorschijn. Hij is verfrisschend, van het fijnste parfum en maalt het gebruik van haar- oliën en pomaden geheel onnoodig. Groote flac. 90 en kleine i 45 Cts.; te Schoonhoven: Wéd. WOLFF Zoon. Utrechtv. Rinkh- Herminghuijzen, Twijest, Wed. J. Porton, Hamburger- bmg. 2i 3 4 8 3 8 8 3 3 3 ,„r1816. 5 Dito Cert. Hamburg 1820. 5 Dito 5e Serie Dito 6e Serie Dito Obligatieleen. 1862. 5 Dito o 1864 k 1000. 5 Dito r 1866 1000. 5 Dito o I860 2e leen. 4| Dito e 1867/69. 4 Dito r 1859. 3 Dito Aand. 1864 5% Rs. 100. Dito e 1866 OostenrijkObl. pap. MeiNov. 5 Dito 9 Febr.—Aug. 5 Dito Dito Dito Dito Italië. Inschr. Griekenland. Obl. 1825. Turkye. Alg. Sch. 1865. Dito 1869 Egypte Oblig. 1868. N. Amerika Oblig. 1882. Dito 1884. Dito 1885. Brazilië Oblig. 1865. Dito r 1868. Mexico Oblig. 1851. Dito r 1864. Gr. Russ. Spoorw. 5°/0 aandeel Russ. Spoorw. Jelez. Dito Poti Tiflis ƒ1000. Dito JelezOrel. Dito Kursk Charkow. Dito CbarkAzow pd. st. 10 Dito MoskouSmolensk. Aand. Oostenr. Nat. Bank. Hong. Sporen 1867. 5 °/0. Dito Loten 1870. Illin. Centr. Spoor Oblig. St. Paul en Dito Dito Dito s e 1869. Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. Hong. Spoorweg Oblig. 1869. Erie-Spoorweg aand Cent raai-Pacific Louisiana Dito 1875. Aand. loting Madrid Aand. Turkije met lot. MARKÏBËRÏCHTËB. Schoonhoven, 21 Atz. r-,- a 23, gelling f 16,50 a 1/ per 50 kilo; goeboter 60 et., weiboter 50 a 58 per half kilo; kaas f 22 a 28 per 50 kilo; vette varkens 26 a 28 ct; fok varkens I 10 k 12schapen f 30 k 38lammeren f 15 k 17; aardappelen f2,50 a 3,00, poters f 1,50 i 2,00; appelen f 4 a 4,50, peren f 5 k 6 per hectoliter. Gouda, 21 Aug. Kaas. Aangevoerd 135 partijen; pnis f 28,00 k 32,50. 22 Aug. Kaas. Heden geen aanvoer wegens de gisteren gehouden kaasmarktna de markt is eene partij van 100 stuks kaas gewogen, wegende per stuk 16 kilo, welke voor f 37 verkocht rijn. Goeboter f 1,40 a 1,46 en wei- dito f 1,08 k 1,16 per kilo. Wol: f 1,70 i 1,80 per kilo. Vette varkens 26 k 29 ct.; biggen voor Engeland 21 k 24 ct. per half kilo; magere dito f 10 k 18; vette schapen f 30 k 42nuch tere kalveren f 15 k 22. Botterdam, 19 en 20 Aug.Aangevoerd: 1103runde ren, 248 vette en graskalveren, 3 nuchtere kalveren, ÖUai8bok)en ^ammeren’ varkens, 109 biggen Prijzen: Runderen 1ste qual.85 ct., 2de quaL 70 ct.; kalveren 1ste oual. 95 ot., 2de qual. 70 ct.; schapen 85 ct.; weivarkens 54 tot69ot., voor Londen 48 tot 50 ct. alles per kilo. Boter; 1ste quaL 62 ct., 2de qual. 60 ct. en 8de qual. 58 ct. Tarwe. Jarige puike Vlaamsche en Zeeuwsche f 18,00 k 14,00, 'mindere alsmede Flakkeesche en Over- maassohe f 12,00 k 12,75, geringe en blauwe f 10,50 k 11,75, Zomer-Tarwe f 10,50 k 12,50. Kogge. Jarige Vlaamsche, Zeeuwsche en Ovefmaas- sche-f6,25 k 7,50, nieuwe dito f7 k 8,00 Boekweit. N.-Brabant. f 212 k 225 per 2100 k. Gerst. Jarige Zeeuwsche Winter f 4,50 k 5,50 nieuwe dito f4,50 k 6,00, Jarige Zomer f 4,50 k 5,25, -e f4,50 k 5,25. 19 A.ug. Ongeveer 300 stuks vee. zenenkele rijpe kalfkoeien f 225 k 310, min- pal. f 160 k 200, dito vaarzen f 125 k 200, dito f 120 k 180, hokkeling-stieren f 90 :n f 100 k 125pinkeu f 75 k 90, gras- 45, nuchtere dito f 18 A 21. ire 150 k 160 kilo 56 k 58 ct., van 120 1 51 ct., en van 60 a 70 kilo 45 k 47 fokvarkens van 6k8 weken f 9 k 12, Aug. Tarwe. Puike Zeeuwsche, taassche f 12,70 k 13,40, ordinaire 12,40, jarige Zomer-tarwe f 12,50, ',50, mindere en blauwe f 10 k 11. b en Overmaaucho

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 3