ZONDAG 1 SEPTEMBER. WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARD EN OMSTREKEN. Een halve stuiver maar! S. W. N. van nooten, Uitgevers. BINNENLAND. BUITENLAND. OVERZICHT. SCROONHOVENSCHE COURANT «7i. L00. Nor. »’7i. «37. 9. 1»V. dat Nooten, SchoonhovM, Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per driemaanden /O,7O. Franco per post door het geheele rijk 0,80. 1007. i«v. 8’7. 937. 934 H8>/. 116’/, 76 kens 26 4 half kilo; 4 42; nucti- Een praatje voor den werkman en ook voor den werkmansvriend. 4 8 f 5 -Aug. 5 Juli. 5 ■Oct 6 1860. f 864. r 5 5 5 6 7 6 6 6 5 M 3 8 deel. 5 5 5 5 .100. 5 5 3 247 7, 262 «»7i. 6O’/„ ««71. 64“/,. 6’17. l«l 7. 64‘/, 187. 627.. 16«7. 89 98>/, 87< 229 227 93‘/, 80 80 987, 737, 73;7M «67, 93 977, 977, ingen in sommige gemeenten van Ike door de overheid onwettig ver- e Sectie. 7 e Sectie. 7 econs. 7 1869. 1 3 5 7 6 6 8 8 - 3 877< ÏTBL- mep, schil, prijs f 22 50 kilo; goeboter 60 kilo; kaas f 22 a 28 4 28 ct; fok varkens lammeren f 15 4 17; f 1,60 4 2,00; appelen «toliter. gevoerd 135 partijen; roer wegens de gisteren irkt is eene partij van ide per stuk 16 kilo, ii- dito f 1,08 4 1,16 Vette varkens 26 4 4 24 ct. per half kilo; ipen f 30 4 42nuoh- mgevoerd: 1103 runde- 8 nuchtere kalveren, varkens, 109 biggen 5 ct., 2de qual. 70 ct; qual. 70 ct; schapen voor Londen 48 tot s qual. 60 ct. en 8de nsche en Zeeuwsche 1 Flakkeesche en Over ige en blauwe f 10,50 euwsche en Overmaas- f7 4 8,00 225 per 2100 k. nter f 4,50 4 5,50 Zomer f4,5045,25, veer 300 stuks vee. en f 225 4 310, min aarzen f125 4 200, iokkelmg-stieren f90 inken f75 4 90, gras- 0 56 4 58 ct, van 120 60 4 70 kilo 45 4 47 4 8 weken f 9 4 12, e. Puike Zeeuwsche, 1,70 4 13,40, ordinaire 1 Zomer-tarwe f 12,50,- iere en blauwe f10411. Dhe en Overmaassche k|aard warenhebben allen weder hetzelfde re sultaat opgeleverd. Te Lokeren verkregen de liberalen zelfs nog meer stemmen dan vroeger. De arbeidende klasse in Amerika heeft eigen kandidaten gesteld voor de aanstaande ver kiezingen voor een President en Vice-President. Noch Grant, noch Greeley, zoo meenen zij, heb ben ooit getoond zich hunne belangen aan te trekken. Hunne houding zal evenwel van weinig invloed op de verkiezing zijn. 8 4 8 8 8 8 3 8 3 1 1816. 5 9. 5 5 5 I. 5 ƒ1000. 5 <1000. 5 Ie leen. 4| 897. 9. - Een halve stuiver maar I ’t ia niet veelmaar weet ge wel dat twee en een halve cent, als ge er goed op past, een onberekenbaar nut kunnen hebben; en omgekeerd dat twee en een halve cent in 't water geworpen groot nadeel kunnen berokkenen Wat is een minuut? Zoo góed als niets! maar vele minuten maken een uur, en als die huisvader, die vroeger een werkman was, maar nu van de armen trekt, wat beter op de minu ten gepast had en niet Zoevele uren in ledig gang had doorgebracht, zou hij thans bepaald baas geweest zijn. Zoo is 't ook met dien balven stuiver. Er gaan er veertig in een guldenen eenige guldens bij elkaar zijn niet te verachten, VriendI Gij kunt die zeer gemakkelijk krijgenals ge maar leert op de kleintjes te passen en spaarzaam te zijn; een weinig overleg, matigheid en vlijt, en de zaak is in orde. Nu moet je niet meenen dat ik van u een gierigaard wil maken. De hemel beware mij er voor I Een gierigaard is een ongelukkig wezen. Hy deugt voor niets; hij begint eerst te deugen als-hij dood is! Even als die boom in mijn tuindie geen vrucht en weinig schaduw geeftik heb er niets aaneerst als ik hem zal omgehakt hebben kan ik er planken van zagen. Tusschen gierig en spaarzaam zijn is echter een belangrijk verschil. De gierigaard gunt zich het noodige nietwie spaarzaam is, bewaart het niet strikt noodige voor een goed doeleindebij voor beeld om in dagen van achteruitgang of ziekte zich te kunnen behelpenof wel om zich iets aan te schaffen, dat tot veraangenaming des levens strekken kan. En nu die halve stuivereilieve leg er eens iederen dag één enkelen op zijde. Kunt gij dat niet Dat laat ik mij niet wijs maken. Hoe veel halve en beele stuivers werpt ge niet weg. Geld weg werpen noem ik bij voorbeeld geld verspelenmet dobbelen worden wat centen uit gegeven, daar gij niets aan hebtGeld weg wer pen doet ge, wanneer gij sterken drank gebruikt. Komzoo’n enkel borreltje I Goede vriendals het bij zoo’n enkel borreltje bleef, zou ik er vrede meê kunnen hebben, maar gij weet toch wel, dat het daar in den regel niet bij blijft, en ook dat enkele borreltje lijkt u niet; vraag dat maar eens aan een knappen doctor. Geld wegwerpen doet gij als doch dut weet ge zelf wel hoeveel heele stuivers er aan onnutte dingen over boord gaan; en nu vraag ik om één halve. Spaar dien iederen dag opdat geeft na één jaar ruim negen gulden. Breng deze nu eens naar de spaarbanken doe aldus vijf jaren achtereen. Zie, dan zult ge ruim zeven en veertig gulden hebben; wat dunkt u daar van? Dat is reeds een aardig sommetje om een kleinen handel meê te drijven, of gereedschap voor te koopen of u eens met vrouw en kind flink in de kleêren te steken enz. enz.en dat is bijeenvergaard van halve stuivers I Maar reeds die negen gulden van één enkel jaar kunnen tot verschillende nuttige doeleinden gebruikt wordenik verwed er mijn hoofd onder, dat de oude luidjes, die nu niets krijgen omdat gij meent dat gij ’t niet kunt missen, daarvan een mud aardappelen krijgen en dan nog een brandje toel Maar ik weet nog iets andersdat heel uuttig en heel pleizierig is. Ik beu een liefhebber vau boeken lezenen ik ken menigen werkman, die ’s avonds door een mooi boek van de straat en nit de kroeg gehouden wordt. Maar lezen kost geld en als men een leesbibliotheek bij de hand heeft moet men de boeken terugbren- heid de ontruiming van het Jezuïetenbuis aldaar kwam bevelen, wanordelijkheden plaats gehad. Gelukkig is het der politiebijgestaan door de gewapende macht, gelukt, die tijdig te onder drukken. Van de zijde der regeering is aau Frank rijk te kennen gegeven, dat de Duitsche au toriteiten gereed zijn, om een aanvang te maken met de ontruiming van twee departementen Marne en Haute-Marne. Waarschijnlijk zal daarmede den 8sten September begonnen worden, terwijl de afbetaling van eenen nieuwen termijn der oorlogskosten mede omstreeks dien tijd wordt te ge moet gezien. Nu de Nationale vergadering op recès is, en de proefnemingen met het nieuwe geschut te Trouville ook al niet veel stof meer leveren voor de dagbladen, beginnen deze zich bezig te houden, met aan Thiers plannen toe te schrijven, tot het doen van voorstellen, strekkende om het Wetgevend Lichaam gedeeltelijk te ontbinden en eene Tweede Kamer in te stellen. Het is evenwel niet te denkendat de Pre sident, die nog zoo kort geleden het denkbeeld tot ontbinding der vertegenwoordiging en wij ziging in de staatsinstellingen van zich afwierp, zoo spoedig tot andere gedachten zou gekomen zijn. De beweging voor het instellen van verplicht en kosteloos onderwijs duurt steeds voort, of schoon de begrooting, waarop deze post slechts tot een weinig hooger cijfer dan vroeger is nit- getrokken, niet veel hoop op spoedige verbete ring van het onderwijs geeft. Terwijl men in Duitschland zich gereed maakt het geboortefeest van een keizerrijk te vieren, werd in Frankrijk de feestelijke viering van den val van het laatste keizerrijk voorbereid. De Minister van Binnenlandsche zaken heeft echter de prefecten aangeschrevenom alle de monstraties bij die gelegenheid tegen te gaan, ten einde zoo alle aanleiding tot verstoring der orde en rust, waaraan het land zoo zeer be hoefte heeft, weg te nemen, Vele plaatselijke besturen en bijzondere com- missiën hebben nu hunne plannen, tot feeste lijke viering van den 4den September, tot later - tijd uitgesteld. De verkiezingen in Spanje hebben de ver wachtingen van Zorilla niet beschaamd. Met overgroote meerderheid hebben de Ministeriëelen de overwinning behaald; de republikeinen tellen slechts 80 vertegenwoordigers, de conservatieven nog minder. Er is dus weer hoop dat er eenige regeling in ’s lands zaken zal komenofschoon op eene wisselvallige meerderheid in Spanje zoo weinig te rekenen valt. Naar men wilzou de regeering gereed zijn met een wetsontwerp op de legerorganisatieop den grondslag van het Duitsche en Fransche stelsel. Algemeene dienstplicht zou echter alleen in geval van nood bestaan. De plaatsehjke po litie wil men zoodanig inrichten, dat zij in vre destijd tot bewaring der orde en rust werkzaam is, doch, in geval van nood, een deel van het leger uitmaakt. Voorts zal door vermindering van het effectief en het bekorten van den dienst tijd voor dienstplichtige jongelieden, die aan zekere wetenschappelijke eischen voldoen en voor eigen kleeding zorgen, zooveel mogelijk bezui nigd worden. Bij Koninklijk besluit is bepaald, dat tot geleidelijke afschaffing der slavernij op Cuba en Portorico zal worden overgegaan. In Belfast (Ierland) is de rust nu geheel hersteld. In verschillende straten zijn van de woonhuizen alleen de muren en daken overge bleven; al het andere is vernield of gestolen. De schade moet zeer aanzienlijk zijn. In de overige strekenwaar eveneens geruchten liepen van voorgenomen oproeren, is het, dank zij de genomen voorzorgsmaatregelenrustig ge bleven. De verkiezii België, well Met eene sierlijke proclamatie aan zijn weel bemind volk”, heeft Vorst Milan in Servië de teugels van het bewind in handen genomen, na een regentschap van vier jarenwegens min derjarigheid van den troonsopvolger. Luisterrijke feesten werden daarbij gevierd, groote verwachtin- gen uitgesproken, beloften gedaanzooals bij der gelijke gelegenheden gewoonlijk plaats heeft. in de politiek van het Oosten schijnt deze troonsbeklimming voorshands geene verandering te zullen brengen; als een blijk van dankbaar heid en vertrouwen toch, benoemde de jonge vorst de leden van het Regentschap tot zijne Ministers en vertrouwde hun dus op nieuw de leiding van ’s lands zaken toe, De minder vriendschappelijke houding van de Oostenrij kso he regeering, die elke demon stratie vau de Hongaarsche stamverwanten, ter eere van dit feest, trachtte te beletten, zal de nieuwe regeering ook niet nopenom van ziens wijze te veranderen, en in stede van verdere toeuadering met Rusland te zoeken, de vriend schap met Oostenrijk, die in de laAtste jaren wel wat verflauwde, te verlevendigen. Keizer W ilhelm heeft, door een ongemak aan den voet, zijn plan moeten opgeven, om Keizer Frans Joseph een bezoek te brengen. Hij heeft zich daarover doen verontschuldigen en is naar Berlijn teruggekeerd, waar men druk bezig is om aanstalten te maken voor de plechtige gedach tenisviering van de groote overwinningen in den jongsten oorlog, en de vestiging van bet Duit sche Kijk. Wat opmerking verdient is, dat de Keizer bij rescript heeft bekend gemaakt, dat hijhoewel er prijs op stellendedat de tweede Septemberdag in Duitsohland zou gevierd worden, geen genoegzame aanleiding zag om de officieele viering daarvan te bevelen door instelling van een kerkelijken gedenkdag. Wel werden de plaatselijke schoolbesturen aangeschre ven om schoolfeesten te organiseerenen de consistoriën omwanneer dit door de gemeente leden verlangd werdgodsdienstige bijeenkomsten te houden ter herinnering aan die groote daden en aan de wederoprichting van het Duitsche Kijk. Te Essen hebbenbij gelegenheid dat de over- mr. pc. 93 a«c. 2j| 55”/lt 88»/4 gen. Daar weet ik raad voor. Als twaalf man zich vereenigen, en ieder maar één stuiver in de week oplegt, zullen zij na één jaar een en dertig gulden twintig cents hebben. Welk een schat! Daarvoor koopt ge v ij f t i e n boeken van twee gulden het deel. Maar er zijn zooveel goede boeken van één gulden te krijgen, dat gij er al aanstonds dertig kunt koopen. In het eerste jaar besteedt gij er ^echter maar twintig gulden van een paar ge zellen, die timmeren kunnen, moeten in een paar verloren uurtjes een kastje maken dat kan wel voor tien gulden geschieden. Daarin worden de boeken bij een van allen, die de meeste plaats heeft, bewaard. Houdt nu eens vijf jaar vol, en ziet, dan hebt gij minstens honderd boe ken, die het eigendom zijn en blijven van het gezelschap; en dat voor één stui ver in de week. Wat zoude het zijn als er 2’ mannen vereenigden in plaats een 1 Z. M. heeft aan den heer Mr. J.A. Jolles als afgetreden Minister van Justitie een pensioen verleend van f 3970 ’s jaars en aan den heer Mr. P. Blussé van Ond-Alblas als afgetreden Minister van Financiën een pensioen van f1505 ’s jaars. Met ingang van den lOden Sep tember aanstaande is benoemd tot directeur van het vereenigd post- en telegraafkantoor te Wou- drichem de heer H. Kiewiet de Jonge. De Heer G. J. Collard, le luit, ingenieur, is geplaatst bij den staf der genie in de 3e stelling te Amsterdam. Tot lid van den gemeenteraad t<j Vianen is gekozen de heer A. N.Costerus met 52 van de 99 uitgebrachte stemmen. Tusschen de heeren A. B. Jochems, die 81, en J. G. Mijn- lieff, die 27 stemmen verkreeg, moet eene her stemming plaats hebben. Ingevolge het ten vorigeu jare uitgevaardigde Koninklijk besluitzullen van 1 September tot 15 November e. k. al de zegen-, zalmvisscherijen op de boven- en benedenrivieren in ons vaderland hare werkzaamheden moeten staken. De vangst met de vlouw- of drijfschuiten kan evenwel onverhinderd voortgezet worden. Tot Commissaris der Nederland- sche Brandwaarborg-Maatschappij rvoor Boerende Goederen enkel van Landbouw en Veehouder» onderling”, opgeriobt te Oudewater, thans te Gouda gevestigd, is in plaats van wijlen den heer Mr. J. H. van Gennep benoemd de heer G. A. van Houweninge Gz., Hoogheemraad van Schieland en Lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland te Moordrecht. Door den raad der gemeente Vi anen is besloten tot het bouwen van een ver eenigd post- en telegraafkantoor, waarvoor de kosten op f 6075,64 worden geraamd. Men wenscht met het Rijk een contract te sluitenwaarbij be paald wordt, dat jaarlijks, gedurende minsten» 15 jaren, aan de Gemeente eene huursom van minstens 7 percent der kosten van aankoop enz. worde verstrekt. Over de plaatsing van het ge bouw was de Raad het niet eens, terwijl op de vraag van den voorzitter of een der raadsleden ook eeu geschikte plaats wist aan te wijzennie mand eenige inlichting geven kon. Aan het lokaal vau het Provin ciaal Bestuur in Z/uid-Holland is Maandag aan besteed: 1°. het aanleggen van rijswerkeu tot verdere verbetering der Beneden-Merwede, onder de gemèenten Hardinxveld, Giesendam en Slie- drecnt, van de Giesendamsche plaat tot de Hel- sluis. En 2°. het afbreken en opruimen der bestaande ophaalbrug over het kanaal door Voorne, te Nieuwesiuis, het maken vaneen wachthuisje en kantoor aldaar en verdere daarmede in ver band staande werken. Voor de eerste besteding was het minst ingeschreven door den heer A. Volker te Sliedrecht, voor f 47,400, terwijl voor de tweede besteding minste inschrijver was de heer K. Verheul te Hillegersberg, voor f 1849. Op Woensdag a. s. zal te Gouda een gecombineerde schietwedstrijd worden gehou den, door de Weerbaarheids-vereeniging *Bur- gerpligt” en de Schutterij-Scherpschutters-ver- eemging Willem Prins vin Oranje” aldaar. Te Amsterdam ia de eerste steen gelegd van den te verbouwen Stads-schouwburg. Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels /0,50. Iedere regel meer f 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzen ding franco, en uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags ten 10 ure. zich vijftig of honderd mannen vereenigden in plaats van twaalf? Welk een prachtige volksbibliotheek zouden zij kunnen oprichtendie niet alleen voor het volk, maar ook het eigendom van het volk zoude zijn Op die wijze zouden vijftig man een aardig ziekenfondsje kunnen stichtenóf hun inboedel tegen brandschade verzekerenen een tal vau nuttige zaken tot stand brengen. Dat vermag een goed overlegde spaarzaamheid I Zoo kan de werkman ook al heeft hij wei nig inkomen zich zelven helpen. En gÜ> vrienden van den werkman, helpt hem een handje door uw goede raadgevingen I (Fry naar het Fransck.) v. Hn. sierlijke proclamatie

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1