2 ZONDAG- 8 SEPTEMBER. 1872. F. 167. ENIS KT Onze Kinderen. J I WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENER-, ALBL ASSER- EN LOPIKERWAARD EN OMSTREKEN. STER. 'AB. BUITENLAND. OVERZICHT. SCHOONHOVENSCHE COURANT let ie uitgave «waardig wordt herstelling der a W. N. VAN NOOTEN, Uitgevers. Deze Courant wordt geregeld lederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per driemaanden ƒ0,70. Franco per post door het geheele rgk 0,80. NOOTl it: van TRI AM. (3184) randt men iu PE- 3ST-INDIË, maands. per post f 1, >men en op aan* JitgevenJ. H.A. ?hen. (3185) Hen i echte Beoept, r attent maakt, len der MAAG, rERTERING. Zij 2HERPTE in het zy zyn ZACHT, fEND. t en dubbele doo- :an van SCH DOOR DRUK. >n?- toope druk van llotab, waarin ©on I naar ^waardige wijze pleet zijn in 12 mg, bevattende idelijken druk, ringen prijs van 5D. i in Nederland orbaoden en de lissements-Recht- 23 Augs. jl., is tl, Koopman en inovjtN, verklaard Bsement, inge- enoeming van den SL ELIAS Baron genoemde Becht- en van den On- üdatot Curator. IROOGLEEVER. (3173) WH s verlangen voor 1, geheven opgave bij (3175) irktmeester. l. vak LOON te schillende dagbladen is toegedacht, dan is het officiëele programma, dat over 5 dagen loopt, voorzeker veel te kort. Dat er over politiek gehandeld zal worden hoewel het programma daarvan niet rept, is boven allen twijfel verheven doch wat het voor name doel dezer bijeenkomst waszal wellicht eerst aan den dag komen, wanneer de Majesteiten zullen goedvinden daarvan iets aan het overige Enropa,bij diplomatieke circulaire, mede te deelen. Wellicht, want het verleden leert, dat die offi ciëele mededeelingen dikwijls meer dienen om de waarheid verborgen te houdendanjwel open baar te maken. Gelukkig dat die bijeenkomst eenige afleiding brengt in de oneenigheid, die er bestond bver het vieren van een nationalen gedenkdag, ter herinne ring aan de groote gebeurtenissen tijdens of ten ge volge van den jongsten oorlog. De-een wil daarvoor de capitulatie van Sédaneen ander de overgave van Metz een derde de wederoprichting van het Duitsche keizerrijknog anderen de ratificatie van het vredesverdrag kiezen en zoodoende zul len er tal van feestvieringen plaats hebben maar met één grooten nationalen gedenkdag. Alvorens naar Berlijn te vertrekken heeft de keizer van Oostenrijk de zitting van den Hongaarschen rijksdag geopend met eene troon rede waarin de verdere ontwikkeling der bin- nenlandsche hervorming tot taak voor de nieuwe zitting wordt gestelden eenige wetsontwerpen worden aangekondigd. De circulaire van den premier, door sommige bladen medegedeeld, waarin de voor Frankrijk geruststellende verkla ring werd gedaandat liet niets van de bijeen komst der keizers te duchten hadmaar er veeleer prijs op gesteld werd, dat het zijne stelling, noodzakelijk voor het evenwicht van Europa, zou blijven innemenis geheel uit de lucht gegrepen. In dit zelfde gerucht vond de Fransoho Minister waarschijnlijk dezer dagen aanleiding om aan de permanente commissie te verklaren, dat men zich over die bijeenkomst niet ongerust behoeft te maken daar in de verscheidenheid van belangen der verschillende Souvereinen den stelligen waarborg te vinden is, dat alleen po gingen zullen gedaan worden om den vrede van Europa te bevestigen. De Bonapartistische bladen van Parijs zijn dezer dagen van wege de regeering tot gematigdheid aaugemaand, met bedreiging van anders te zul len worden geschorst. Het is niet te hopen dat tot dien maatregel zal worden overgegaanwelke aan die partij meer voor- dan nadeel zou aan brengen. Daaruit zou toch blijken, dat de Re geering haren invloed vreest, en dit door die party gretig geëxploiteerd worden. Door den uitgever van het werk: //Histoire de Jules César" is eene civiele acte ingesteld tegen den Ex-keizerals schrijver daarvan. Hij eischt eene som van 332,299 fr. 65 centimes voor het drukken en de aflevering van dat werk. De reden waarom hij dien eisch eerst nu instelt is zeker te zoeken in veranderde politieke ge loofsbelijdenis. Dat er echter ook nog wel ge trouwe aanhangers van Napoleon gevonden wor den bewijst het adres van den gemeenteraad te Ajaccio, bij gelegenheid van een naamdag aan de Ex-keizerlijke familie gericht, waarin de toe stand des lands als zeer betreurenswaardig wordt afgeschilderden alleen van eene herstelling der gevallene dynastie alles goeds voor de toekomst gehoopt wordt. Spanje biedt ons het zonderlinge schouwspel aan, dat dezelfde kiezers, die zich vooreenigen tijd met groote meerderheid voor de conservatieve staatkunde verklaardenthans met nog veel grooter meerderheid een radicaal kabinet steunen. Trots de verzekeringen van de regeering op dat punt, blijkt het hier maar al te zeer, dat deze de verkiezingen in handen heeft, terwijl het ook geen hoogen dunk geeft van de staatkundige ont wikkeling van het Spaansche volk. op te trekkeneenvoudig omdat de grondslagen, waarop hij arbeidde, valsch waren. Hoe vinden wij hier den goeden weg, dia, even als bij zoovele andere dingen, in let midden ligt? Aan de eene zijde hebben wij den plat of rond of vierkant geschoren boom: alles wat bui ten het bepaalde model uitsteekt, is weggeno men, zonder in het minst te letten op den bij zonderen aanlegop de richting waarin de boom het liefst zijn vruchtdragende takken zou uit schieten. Aan de andere zijde zien wij den boom, die nooit met het snoeimes in aanraking is geweest; weelderig schiet hij op, hij maakt hout in over vloed, maar van de vruchten blijft zoowel de hoeveelheid als de hoedanigheid beneden het middelmatige. Maar beschouwen wij nu eens den boomdie van jongs af aan door een verstandigen kweeker behandeld is: er is voor gezorgd, dat zijn takken zich vrij kunnen ontwikkelendoor weg te ne men volgens bepaalde regelendie op natuur kundige waarnemingen zijn gegrond, wat daar aan schaden kanlucht en licht kunnen overal doordringen; de natuur is niet verkradht, maar geleid; de vrijheid is niet onderdrukt, maar door orde veredeld. Wij kunnen, wij mogen bij onze kinderen i den natuurlijken aanleg niet onderdrukkenten einde daar iets anders voor in de plaats te stellen dat misschien meer met onze inzichten overeen komt. Is uw jongen opvliegend, heeft hij da delijk de vuist gereed om zich over een we zenlijk of ingebeeld onrecht te wreken zet er den domper van uw kunstmatige bedaard heid niet op, maar leer hem het onderscheid zien tusschen recht en onrecht, opdat hij een- maal een flink kampioeu worde tegen de on- rechtvaardigheden, die hem en anderen bejegenen. Ontdekt gij bij uw kind werkelijke verkeerdhe- deu en als gij de oogen niet opzettelijk sluiti dan zult gij daartoe geen lantaarn noodig heb ben ga ze te keer met ernst en met liefde bovenal, laathemzien, door uw eigen voor- beeld, dat zijn wijze van doen niet in den haak is. Zelfs zijn goede neigingen moeten zorg vuldig geleid wordenopdat zij nietdoor zich al te weelderig te ontwikkelen, in ondeugden verkeeren. Een Latijnscb schrijver zegt ergens: //Laat ons maken, dat onze daden onberispelijk ziju, uit vrees dat onze kinderen hun gebreken niet door de onze gewettigd achten; want wij allen worden geboren als trouwe navolgers van het kwade." Weder een getuigenis van de kracht van het voorbeeldwoord en daad moeten sa menwerken om tot een goede uitkomst te ge raken. Steeds oogen oor geopenddoch alleen dan tusschenbeiden tredenwanneer het bepaald nootzakelijk is, ten eiude de vrije ontwikkeling niet te belemmeren. De opvoeding moet de na tuurlijke vorming veredelen, niet haar verdrin gen. De bedding, waarlangs de frissche stroom des levens vloeit, moet van hindernissen en on reinheden gezuiverd worden, doch men moet dien stroom niet dwingen, een andere bedding te vormen. Ook hier moeten orde en vrijheid innig verwant zijnomdat die beide krachten tot één beginsel vereenigd, den grondslag der groote-menschen-maatschappij moeten uitmaken. Worden deze regels overal en ten allen tijde in het oog gehouden? ’t Is er nog ver af. Waarlijk, sommige lui kunnen wondervreemd met huu kinderen omspringen; en wat er dan nog goeds van terecht komt, is inderdaad niet wegens, maar ondanks de opvoeding. Hier zien we ouders, die hun kiud oppron ken, alsof zij er mee te kijk moesten; ontmoet gij die menschen, dan is het nöodig dat gij, na de gebruikelijke praatjes over gezondheids toestand en weersgesteldheid, er dadelijk bij- Prys der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels /0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzen ding franco, en uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags ten 10 ure. voegt: »En wat is onze kleine mooi!" De ouders zijn verrukt, de kleine aanvaardt het compliment als een rechtmatige huldeen neemt zekere pauw-achtige houding aanArm kind! T zal waarlijk uw schuld niet zijnals gij op lateren leeftijd uitsluitend de buitenzijde der dingen der beschouwing waardig zult achten als uw persoonlijkheid aan een gepleisterd graf gelijk wordt. Niet gering is het aantal dergeuen, die zich verbeelde» dat hun kinderen genieën zijn. Op zichzelf zou die inbeelding dood onschuldig zijn, ware het niet, dat juist daardoor zoo menig kind verknoeid wordt, Zoodra de eerste levens uitingen van zulk een kind zich openbarendan worden deze bekeken door een wankleurig glas men ziet er iets geheel buitengewoons in, iets, dat gewis groote verwachtingen doet koesteren. Trekt de kleine leelijke gezichten tegen de maan, dan doet zulks aanleg voor de sterrekunde blij ken; springt hij op bij de verrukkelijke klanken van een draaiorgel, dan behoeft men niet te vragen, of hij ook aanleg voor de muziek heeft. Zoo gaat men voort: het kind wordt niet be handeld als een mensch in wording, maar als een wezen van een hoogere orde, dat slechts de wieken behoeft uit te slaan om op te stijgen tot een duizelingwekkende hoogte. Is het niet te vreezendat de maatschappij weinig nut zal trekken van een zoodanig wondermenseb Ginds zien we jongen, die uitgeleerd is in allerlei guiterijen. We lachen er somtijds om, maar vaak moeten wij erkennen, dat hij het wat al te bont maakt. Niet alzoo papa. rDe knaap toont, dat er wat in zit; hij is geen druil oor, er kan iets goeds van terecht komen. Jon gens, die graag kwaad doen, zijn gewoonlijk ook leerzaam" enz. *Dat die gevolgtrekking geheel en al onjuist is, behoeft geen betooj. Papa gaat in ziju geestdrift nog verder; vertelt, dat hij net zoo is geweestdebiteert vervolgens eenige van zijn vroegere heldenfeitendie waar lijk ook niet altijd door den beugel konden tot groote stichting van mijnheer Zoon, die met open ooren staat te luisteren. Het groote gebrekdat in onze dagen de op voeding aankleeft is, dat men de kinderen zoo graag vroeg groot wil hebben. Vandaar dat knapen van tien, twaalf jaar zich in het gesprek van volwassenen mengenen adviezen uitbrengen zoo logisch, dat men er zich over moet verbazen. Meisjes van denzelfden leeftijd mogen niet meer met de pop spelen foei, zoo kinderachtig maar moeder zal niet verzuimen haar meening te vragen in verschillende aangelegenheden, de huishouding betreffende. Knaapjes aan den in gang van den jongensleeftijd ziet ge sigaren roo- ken dat het een lust is en ongelukkig is menigmaal vader dwaas genoeg, om dien on- natuurlijken trek aan te moedigen, door den kleinen dreumes te begiftigen met een siga renkoker en een pijp. v Kinderen moeten kinderen zijnzullen ze eenmaal menschen worden l" zegt onze dich terlijke opvoedkundige Dr. Heije. Dan als de kinderlijke natuur niet verbasterd is door allerlei afschuwelijke bijmengsels van pronkzucht en waanwijsheid, van onkmderlijke driestheid en oudmannetjesachtigheiddan kunt gij vor mend optredenen blijvende, heilzame indrükken griffelen op het blanke blad papier. Ata wij, door woord en voorbeeld, ons beij veren aan de maatschappij goede leden te be zorgen, dan doen wij haar grooter dienst, dan wanneer wij gansche boekdeelen vol schrijven met allerlei gemoedelijke beuzelarijen. H—e. Als de drie keizersdie op dit oogen blik in Prulsen’S hoofdstad samenzijnomtrent alle politieke en maatschappelijke quaestiën moesten overeenkomenwier regeling hun door de ver in het levende geslacht teekent zich zoowel de toekomst als het verleden. De ouden van dagen zijn daar, om ons te doen denken aan vervlogen gebeurtenissen en voorbijgegane toe standen de jeugddie dartelt om ons heen spreekt ons van de toekomst, vertelt ons, dat de kiem van hetgeen worden zal, aanwezig is; doet ons gevoelen, dat de hartstochten, welker naïeve uitingen ons thans doen glimlacheneen rol zullen spelen op het wereltooneelwanneer wij voor immer zijn afgetreden. Gij, die theoriën bouwt en stelsels uitdenkt, volgens en met welke de menschheid, naar uw meening althansgewis het rechte spoor zal be treden, die u afslooft om ingewikkelde vraag stukken op te lossen, even alsof het na ons komende geslacht noodzakelijk van dergelijke moeieiijkheden moet worden bevrijd, en het onze plicht is, het pad voor de toekomst zoo effen te maken als een kolfbaan komt het u nooit in de gedachten, dat al uw theoriën holle klan ken zullen zijndat uw stelsels zullen verwaaien als kaartenhuisjes, en dat al uw hoofdbreken ijdel zal wezen, indien uw kinderen niet toe genat worden met de noodige kracht, om een maal u w wegen te betreden gesteld dat die wegen goed zijn? Ja, van alle vraagstukken die den mensche- lijken geest beroerendie het hoofd en het hart van de besten onzer vervullen, is er één, dat al de andere beheerscht, waaraan al de andere zijn verwant: het is de quaestie der opvoeding. En het is niet het machtwoord van enkelen, dat hier den rechten weg zal aanwijzen en doen volgen, het is de vlijtige inspanning en voort durende waakzaamheid van allen. Wie een geschiedenis schreef, niet alleen van de opvoedkundige begrippendie in verschillende tijden bij onderscheiden volken heerschende wa ren, maar ook van de wijze, waarop die denk beelden werden verwezenlijkt hij zou voor de kennis van den ontwikkelingsgang der mensch heid onschatbare bouwstoffen leveren. Ten allen tijde was de opvoeding in de eêne eeuw van grooten invloed op den loop der gebeurtenissen m de volgende. Er was een tijd, toen het dwangsysteemdat in het staatkundige heerschte of. geiieerscht had met onverbiddelijke gestrengheid werd toegepast bij de opvoeding. Men meende dat er een be paald ideaal van volkomenheid was, volgeus het welk alle kinderen noodzakelijk moesten gevormd wordenalle neigingendie met dat denkbeeld in strijd waren, moesten met geweld onder drukt - alle gegevens, die er aan ontbraken, door allerlei kunstmiddelen aangebracht worden. Qp die wijze werd de opvoeder gelijk aan den roover Procustus, die de reizigers op zijn bed legde, en hun de beenen af kapte of de leden uitrekte, naarmate zij te lang of te kort warende jeugd was bet ongelukkig slachtoffer. Trouwens, zulks geschiedde in den tijd van de glad geschoren boomen en de lijnrecht getrokken wandelparken men meende met een passer het oneindige af te bakenen. Op elke actie volgt reactie, zij volgde ook op deze. Dat verkrachten van de natuur wekte de verontwaardiging van Rousseau en van dui zenden op zijn voorbeeld. Welsprekend toonde bij aan, dat men verkeerd deed, en meende nu, dat het voldoende zou zijn, indien er juist andersom werd gehandeld. Uitgaande van de verkeerde stelling, dat alles, wat uit de hand van de natuur komt, goed is, betoogde hij, dat de opvoeding alles wat in den mensch is, ont wikkelen moetdoor het zich aanhoudend voedsel te laten verschaffen of daartoe behulpzaam te zijn. Ofschoon de klank van zijn stem de mu ren van het oude gebouw deed ineenstorten, toch mocht het hem niet gelukken een nieuw A den Ondatea. H. Glinderman. rf (JVünw), A. Stam. B, Kruithof. P.C.van Harmekn. t. G. H. Port. i, A. Bot». A van der Toorn, Vagenrt. f. Altena, op het over de Donkerrtr. M. L. Florie. L. Ruijtan. Hen, ainda zoovele gebruik, i» door en uitsluitend (8178) Zoon. wordt imtantelijk acht, wel attent te aders,de Urbanna- Recept, in Dépot opgegntn Sftdtn Mpótko*dtrt. In ngenhandu/t naam- Kuknkm Zoon, >k bevindt op het ld zyn. Wy w- »1 op te letten, en Hen men daDooe- irin een biljet mat *flen, en zich te imaaksek. M, Bahoonhoraa.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1