•I 1872. ZONBA& 22 SEPTEMBER. IT. 109. I WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENER-, ALBLASSER- EN LOPIKERWAARD EN OMSTREKEN. I De Troonrede. I «7. rmr. BUITEN LAM D. OVERZICHT. :5<- 8 3 ndeel. f scunninHscii toinn 88 hetgeen ieder 74 I I 63»/. 249 117 V. in'/, 115 717. 19 87-/, Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per driemaanden ƒ0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. 147, 517/, 15«7. 897. 98’/.. »97u 957. 747, 1017. 149 7, 877, «07.. «07. 8*7. 6*71. 679 159 307. »07. 26 41'/, 417, 41'/, 98'/, 74'/, 74'/. 8»7. 94 977, S. W. N. V&N NOOTEX, üit^vew. Prijs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels ƒ0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzen ding franco, en uiterlyk tot Zaterdags-voormiddags ten 10 ure. 7’/. 229 220 y4 93»/4 937, 93*/8 91»/* 93»/lt de oogst gezegend was of de visscherijen bloeien en voorts ter opsomming van eenige wetsontwer pen, welke zullen worden ingezonden, en waar onder zoovele te tellen zijn die reeds menige op noeming in troonrede’s achter hun rug hebben. De troonrede’s zouden er o. i. bij winnen in gewichtzoo zij slechts dan werden uitgesproken wanneer bijzondere omstandigheden een toespraak van den koning zelven geheel natuurlijk maakten. Zoo denke men aan Beieren, Wurtemberg en Baden na den grooten oorlog en de vestiging van het Duitsche rijk. Zoo aan Spanje, na den moord aanslag tegen den jeugdigen vorst. Zoo aan Italië, nadat Rome de hoofdstad geworden was. Bij alle zoodanige gelegenheden bestaat zeer natuurlijk bij den koning en zijn volk de behoefte, dat hij, die als onscheidbaar hoofd van den staat de een heid van den staat vertegenwoordigt, in een har telijke toespraak woorden geeft aan burger in zijn gemoed gevoelt. Nu men echter die opening der kamerzitting door den koning zelven regel schijnt te doen worden en al zoo de troonrede’s maakt tot het jaarlijksch politieke refrein, nu zoude men ook kunnen volstaan met haren inhoud te beperken tot een welkomstgroet, tot een hartelijk woord waarbij de zegeningen, welke het vaderland ge niet, worden herdacht en de plicht tot samen werking van alle staatsmachten aan de bevorde ring van *8 lands geluk wordt herinnerd. De laatste troonrede, welke thans vóór ons ligt, begint met dien toon van een welkomst groet aan te slaan rln uw midden gekomen Mijne Heerenom uwe gewone vergadering te openen, waardeer ik dankbaar het voorrecht, u op het vele goede te mogen wijzen, dat Ons Va derland ten deel valt.” Die aanhef heeft iets eigenaardigs. Immers slechts een paar dagen te voren had de spoortrein den Koning van Vevey naar den Haag teruggevoerd. Wel een contrast. Van het onvergelijkelijk schoone Zwitserland met zijn hemelhooge Alpen reuzen met zijne sneeuwbergen, welker eeuwig witte toppen zich zoo betooverend afteekenen tegen de diepblauwe lucht, met zijne ontelbare beeken en bergstroomen voortrollende en stui vende over de rotsblokken heennu eens van eenige honderde voeten hoog nedervallende in de diepte, dan weder opstuivende tegen de steen massa’s en het gelaat des toeschouwers bespattende met hun schuim, Zwitserland met zijn blauwe meerenop welker bodem gij door het kristal helder water heen de steenen en planten onder scheidt en langs welker oppervlakte gij in uw bootje heenglijdt, opziende naar de bergendie ze als een muur omsluiten. Zwitserland met zijne dalenwaar uw oog weidt langs die honderden chalets, als het ware hangende tegen de helling der bergen aan. Zwitserland met zijne zoo einde- looze verscheidenheid van natuurschoon, dat het voor ieder, wien het gegund is dat heerlijke land nu en dan te zien, een onuitputtelijke bron van genot kan wezen jaren achtereen. En van dat Zwitserland, naar het eentonige, eeuwig vlakke Nederland. Wel een contrast. Maar uit het oogpunt van politieke en sociale ontwikkeling zoude de vergelijking niet eveneens uitvallen en behoeft geen burger van het constitu tioneel koninkrijk der Nederlanden zich burger te wenschen van de republiek der 21 kantons. Ook de koning moet zich gelukkig hebben geacht zijn vaderland en zijn volk weder te kunnen begroeten. Maar de troonrede’s beweren nu eenmaal meer, wij zouden bijna zeggen, minder te moeten zijn, dan hetgeen wij zoo straks ten haren aanzien wcnschten. De dag der kameropening is nu een maal de politieke Sm. Nicolaas-avond, waarop de regeering hare surprises en geschenken aan de vertegenwoordiging in den schoot werpt. En 1 daarop valt dan alle aandacht. Met al de scherpte der politieke kritiekdikwijls der politieke par- tijschap, worden de geschenken gekeerd en ge draaid van alle kanten beziengewogen en 8 8 8 8 3 8 8 n 1816. 5 0. 5 5 5 B. 5 ƒ1000. 5 ƒ1000. 5 2e leen. 4* 89>/a 19. .4 8 100. De geheimzinnige zittingen van het scheids gerecht te Genève’ zijn geëindigdeu de uit spraak, in zake het verschil van Engeland en Amerika, betreffende de zoogenaamde Ata- bama-quaestie, is bekend geworden. De schade vergoeding, door Engeland te betalen, voor het laten ontsnappen, of het medewerken tot de uitrusting der kaperschepen Alabama, Florida en een paar kleinere, is bepaald op W/s hoen dollars in goud, terwijl ue eisch van Amerika 451/jj millioen beliep. Ofschoon het advies van den Engelschen afge vaardigde bij het scheidsgerecht, die bij elk* uitspraak tegen stemde, nog niet bekend is, ligt het in den aard der zaak, en zijn ook de groote dagbladen in beide landen van gevoelen, dat deze uitspraak voor goed een einde maakt aan alle zoogenaamde Alabama-vorderingen, zon der onderscheid of die al dan niet aan de be- oordeeling der Jury werden onderworpen. Dat de afloop in beide landen, door de per», verschillend wordt beoordeeld, laat zich begrijpen. In Engeland wordt er op gewezen, dat door deze uitspraak de verplichtingen der neu trale mogendheden in oorlogstijd heel wat worden uitgebreiden geheel nieuwe beginselen van vol kenrecht gesteld worden. Het recht daartoe wordt natuurlijk door baar aan het scheidsgerecht betwist. In Amerika is het oordeel verschillend, daar het beheerscht wordt door het standpunt, het welk de verschillende partijen innemen, met betrekking tot de ophanden zijnde verkiezing van een President. Die bladen, welke voor de herkiezing van den tegenwoordigen President, Grant, ijveren, zien in die uitspraak het einde der tusschen beide landen bestaande geschillen, ten genoegen der Vereenigde Staten. Engeland toch is schuldig bevonden en tot schadevergoe ding veroordeeld. Van het verschil tusschen eisch en toewijzing reppen deze bladen niet. De tegenpartij noemt diezelfde uitspraak een* zedelijke nederlaag voor Amerikawaardoor En geland in zijne eer hersteld wordt. De toege kende schadevergoeding zal wel geheel noodig zijn voor de kosten van het scheidsgerecht, welke voor rekening der eiscbende partij ko men, en voor de aan Bntsche onderdanen te betalen schadevergoedingwegens in den oorlog geleden verliezen. Niettegenstaande de strijd aldus op het papier voortduurt, is het te hopen dat de woor den van den Zwitserschen burgervader, bij ge legenheid vim de afscheidsfeesten aan de leden van het scheidsgerecht, uitgesprokenniet door de toekomst zullen gelogenstraft worden,' en aldus een krachtig be*ijs is geleverd, dat het mogelijk is internationale geschillen op meer humane wijze, dan door plassen menschenbloed ten einde te brengen. De Minister van Financiën in Frankrijk heeft het niet langer kunnen verbloemendat de geruchten, als zoude de opbrengst der be lastingen gedurende het eerste half jaar verre beneden de raming zijn gebleven, waarheid be helsden. In de permanente commissie daarover geïnterpelleerd, heeft de Minister van Binnen- landsche Zakenbij afwezigheid van zijn collega voor Financiën, die geruchten gedeeltelijk be vestigd, en later is uit eene officieel* bekend making gebleken, dat de indirecte belastingen 88 mdlioenen francs beneden de raming ge bleven zijn, terwijl de directe die raming met ongeveer 22 milhoenen overtroffen. Er blijft dus een aanvankelijk tekort van 66 millioen. Of de geruststellende verklaring van de regeering dat de opbrengst vau het tweede halfja ir het even wicht zal herstellenbewaarheid zal worden, moet de uitkomst leeren. De attentie, dezer dagen aan den president be wezen bij zijn bezoek te Havre, door Amerikaan- sche en Engelsche oorlogschepen, die hem aldaar begroettenalsmede tiet gerucht, dat de Russische troonopvolger binnen kort een bezoek zal brengen aan den heer Thiers, verzoenen Frankrijk met het isolement, waarin het door de keizers-conferentie te Berlijn geplaatst was. Frankrijk tochvan waar vroeger ieder wachtwoord uitging en dat els ’t ware in Europa over vrede of oorlog te beslissen hadmoest zich in den laatsten tijd met vriend schappelijke verklaringen tevreden stellen doch mocht zich niet doen gelden. Omgekeerd is dit het geval met Oostenrijk- Sedert den oorlog van 1866 beroofd van de opperheerschappij 111 Duitse hl andomringd van dieigende spookgestaltenen daardoor niet altijd krachtig genoegom in de binnenlandache aan- le Sectie. 7 2e Sectie. 7 gecons. 7 1869. 7 3 169. 5 7 6 6 8 8 8 chtks. 1ennep, schil, prijs f 22 50 kilo; goeboter 60 4 lalf kilo; kaas f 26 4 30 24 a 26 ct; fok varkens .7; aardappelen f3,00 4 ppelen f 5 a 6,00peren Aangevoerd 68 partijen; richt en qual. Op 25 laamarkt. wei- dito f 1,30 4 1,40 biggen voor Engeland 24 dito f 13 4 20; lamme ren f 16 4 20. Aangevoerd: 1 paard, jraskaïveren6 nuchtere neren, 126 varkens, 163 80 ct., 2de qual. 65 ct.; Ie qual. 75 ct.; schapen ct. alles per kilo. 2de qual. f 61 en 3de rsche, Vlaamsche, Elak- 14,00 4 14,50, mindere nsche, Zeeuwsche, Elak- 50 413,00, goede f 11 00 Nieuwe Zeeuwsche Zo- Zeeuwsche en Overmaas- iito f7,00 4 7,60, min- Irabantscbe f 220, 226 4 2100 kilo. Winter- f 4,50 4 5,50 goede en mindere f 5,00 lange f 2,50 4 3,80. 10, f 6,50 4 7,00, nieuwe geveer 400 stuks vee. oeien f 200 4 290, min- 0 vaarzen f 130 4 200, in f75 4 110, hokkeling- iren f 35 4 60, nuchtere )t., van 120 4 130 kilo 75 kilo 42 4 45 ct. het eken f 11 4 14 per stuk, rwe. Jarige Zeeuwsche mindere f 12,80413,20, ^geringe en blauwe f 9,50 Vlaamsche en Overmaas- 6,50 4 7,50. van Nocten, Schoenhoven. Het is toch nog altijd zoo. Op iederen derden Maandag in September zijn de straten van den Haag opgevuld met eene vroolijke, soms joelende menigte, uit alle om liggende steden en dorpen daarheen gestroomd *voor de opening der Kamers”. Meent nietdat het zoo groote belangstelling is in de constitutioneele gebeurtenis van den dag, welke die menschenmassa's daarheen drijft en hen dringt, om zelven getuigen te zijn van het feit, dat weer op nieuw Neêrlands koning te midden der vertegenwoordiging van Neêrlands volk de voorrechten van het vaderland erkent en den weg aanwijst, waarop Zijne Regeering, in overleg met het Parlement, zal voortgaan. Ieder weet immers genoeg dat het sommigen slechts te doen is om het zien van dentoch volstrekt niet pompeusen rstoet”, en dat voortsvooral indien men op een lager gedeelte van de maatschappelijke ladder ziet, de meeaten slechts zijn gekomen om een vrijen dag te hebben, om pret te kunnen maken, om hotsendezingendejoelende ’s avonds terug te keeren. Voor wie op het uiterlijk ziet, is dan ook waarlijk aan zulk een kameropening weinig te kijken I Het Nederlandsche hof schittert op gee- uerlei wijze, noch als dat van SU James door de eigenaardigheid der in zwang gebleven costu- men van vroegere dagen, noch als dat van wijlen Napoleon III of van een der drie Europeesche keizers door prachtig militair vertoon. En voor wie op dit gebied der galatoiletten toch iets bij zonders wil zienloont het in zoover alleen de moeite, wanneer hij een kijkje kan nemen in de vergaderzaal zelve om er de costumen te bewon deren der vreemdelingender gezanten van enkele mogendheden. Maar het is immers toch een gewichtige dag, meenen velen, het geldt toch het verschijnen van den koning te midden van de vertegenwoor digers zijns volksom tot hen het woord te richten over de belangen van het land, het is toch een dier zeldzame gelegenhedenwaarbij de koning persoonlijk als hoofd van den staat optreedt. Wij voor on» hechten echter in den regel aan troonredes weinig gewicht, en hoewel wij, nu zij er eenmaal zijn, niet kunnen nalaten ze toch met aandacht te lezengevoelen wij ons even wel na de lezing meestal bitter teleurgesteld. Weet gij in wier mond wij troonrede’s zeer gewichtig vinden Vroeger b. v. in dien van Napoleon III, thans in dien van keizer Wilhelmd. w. z. in dien van mannen, die óf zelveu, óf wier ministeriën door het standpunt vau macht, waarop zij staan een overwegenden invloed uitoefenen op den ge- heelen toestand van Europa. Van zoodanige vor sten is het de moeite waard te vernemen, hoe zij over den algemeenen staatkundigen toestand denkenwelke richting zij voornemens zijn daar aan te geven, welke hunne aspiratiën zijn voor de toekomst van hun staat en hunne dynastie. Maar wij leven niet meer in .den tijd toen de geünieerde provinciën zwaar gezicht wierpen in de weegschaal der Europeesche politiek. Het ko ninkrijk der Nederlanden heeft eenvoudiger roeping. Wat kan dan nu toch eigenlijk dat jaarlijks uitspreken eener troonrede beteekenen in den mond der souvereinen van den tweeden rang bepaaldelijk in constitutioneele statenwaar men de mededeelingen omtrent regeeringsbeleid beter verneemt uit den mond der ministersdie de verantwoordelijkheid van dat beleid op zich nemen, van wie nadere uitlegging hunner woorden kan worden gevraagdmet wie vrij en gemakkélijk van gedachten kan worden gewisseld. Waartoe die saamgedrongen zinnengewoonlijk niet in het zuiverst* Nederlandsch geschreven, ter mededee- ling van enkele bekende waarheden zooals dat -Nov. 5 —Aug. 5 -Juli. 5 -Oct. 5 1860. f 1864. 5 5 5 6 7 6 6 6 5 )0. .5 5 5 st. 100. 5 k. .5 8 gemeten, hoewel die geschenken toch nog niets zijndan enkel eenige in algemeene bewoordingen gedane beloften van wetsontwerpendie zijn of nog woiden voorbereid. En dan, na die keuring volgt nog het belangrijkste gedeelte van den ar beid de optelling van de geschenkendie men verwacht had en over welker uitblijven men on tevreden is. In den regel is men dat. En zeer natuurlijk. Ook ditmaal zullen zeer velen het zijn, want inderdaad de troonrede van dën laatsten 16den September is al bijzonder sober. Op financieel gebied wordt van geene hervor- mings-plannen gesproken. O. i. zeer natuurlijk, omdat de Kamer bij de laatste beraadslaging over het ontwerp der inkomstenbelasting duidelijk genoeg beeft getoond voor geen enkel bepaald hervormingsplan gestemd te zijn. Op het gebied der justitie beperkt de minister voorloopig zijn wenschen tot de vaststelling der wet op de rechterlijke organisatie. O. i. zeer natuurlijkomdat vóór dien arbeid aan geene omvangrijke hervorming onzer wetgeving te den ken valt en de Kamer wel mag bedenkendat die arbeid moet worden afgedaan. Op het gebied der defensie wordt vooreerst slechts in uitzicht gesteld de herziening der militiewet, later de vestingwet en inmiddels ijverig voortwerken aan de verdedigingswerken der Utrechtsche linie. O. i. zeer natuurlijk omdat eene verbetering van het gehalte des le gers eene meer algemeen making van de verplich ting tot deelneming aan de verdediging des lands vooreerst hoofdzaak is. Op het gebied van binnenlandsch bestuur wordt de eerstdaagsche indiening medegedeeld van een ontwerp tot uitbreiding van het kies recht en de voorbereiding van een ontwerp tot reorganisatie van het hooger onderwijszeer zeker beide onderwerpen, wraarmede de minister de openbare meening in het hart heeft gegrepen. Doch ieder kan evenzeer begrijpen, dat de mi nister van binnenlandsche zakenbuiten de dage- lijksche administratie van zijn departement, nog wel andere plannen zal ten uitvoer willen brengen dan beide genoemde wetten alleen. Op het gebied der koloniën allereerstboven ellenlange beraadslagingen over een batig-slot of anti-batig-slot-politiekgeven aan Indië dat wat het zoo hoog noodig heeftbetere middelen van gemeenschap, spoorwegen gelijk immers het gan- sche Westen zich er dagelij ks nieuwe bouwten zonder welke dat Westen toch ook zijn tegen woordigen trap vau ontwikkeling niet zoude heb ben bereikt. Toch, niettegenstaande het hooge gewicht der genoemde onderwerpen, zal de troonrede het ver wijt van soberheid niet ontgaan. Dit is echter naar de door ons verdedigde op vatting geen verwijt. W ij zien met meer belangstelling uit naar het geen de ministers omtrent hunne voornemens mondeling aan de Kamer zullen mededeelen en bovenal naar hetgeen zij zullen doen. Men weetdat wij zeer goede hoop hebben eu een schouwspel verwachten van politieke werk zaamheid, vrij wat meer de bezichtiging waard, dan de tradilioneele //optochten” van alle ka- meropeningen te zamen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1