1872. ZONDAG 24 NOVEMBER. N°. 178. I a w. n. vAh nooten, Uitgevers. WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENER-. ALBLA8SER- EN LOPIKERWAARD EN OMSTREKEN. s I. BUITENLAND. OVERZICHT. Losse gedachten aangaande Landverhuizing en Kolonisatie. I 7 8'1 4 I 8 .8 I SCHDDNHOVENSCHE MUNT .000. Deze Courant wordt geregeld iederen Zatenlag-middag verzonden. Prys: Franco per post is... be- r 1 mede Rij zijl 1. st. 100. usk. k. /o- r/69. 0. la. 100. i. 4. I. 245 60*/. 59»/.. 637/t 64 566 160 Prijs der.AdvertentiënVan 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzen ding franco, en uiterlyk tot Zaterdags-voormiddags ten 10 ure. Schoonhoven per drie maanden O.7O. het geheele rijk 0,80. 5 5 5 6 7 6 6 6 5 3 aandeel. 5 5 5 5 5 5 3 17‘/, »#7. 14 51«/. 150'/, 98'/, 99»/, 94'/, rt. 3. 2e Sectie. 7 1869. 7 3 5 15*/, 7’A 229’/. 220 93*/, 927/, 93*/, 1081 I 118 10»'/. 06'/. 66'/, 97 141'/, 45 kapitalist koopt vooralsnog liever aandeelen in Maatschappijen voor den aanleg van spoorwegen, die hij wellicht nimmer zal aanschouwendan mede te werken tot de indijking van een stak van de Zuiderzee bij voorbeeld. Mogelijk dat over een paar eeuwen vreemde kolonisten hier zullen komen, om onze heide velden te gaan ontginnen. En dan komt de zaak toch in 4 reine, al is ’t ook wat laat. H—e. 1164*/. 867/, 87*/, 29**/„ 25**/,. 40**/,. 98»/. 737/, 73 857/. 92*/, 97»/, 97*/, 89 75*/, 64 De indmk door de boodschap van den pre sident der Fransohe Republiek gemaakt, is, blijkens het oordeel van de verschillende bla den, over ’t algemeen gunstig te noemen. De gematigden van alle partijen hebben besloten den heer Thiers te steunen. De ultra-republikeinen zijn voorloopig tevredenalleen de monarchalen en ultramontanen zijn woedend. Altijd nog in den waan verkeerende, dat de sympathie van Thiers voor de republiek niet onverdeeld was, en n kans bestond datzoo hij zich al niet met hen vóór de constitutioneele monarchie zou verklarendan toch zich niet beslist partij zou stellen vóór de republiek, heeft de door hem gehouden ope ningsrede hen voor goed daarvan genezen. Zij beschuldigen hem nu het verdrag van Bordeaux geschonden te hebbendoor opwerping der con stitutioneele quaestie, maar vragen niet of hij gesproken heeft naar den wensch van de over- groote meerderheid des volks. Het laat zich verklaren dat, onder die om standigheden, de interpellatie van een lid der rechterzijde, die verlof had bekomen om van de regeering inlichting te vragen, betreffende de redevoering van Gambetta te Grenoble ge houden, en de agitatie daardoor in het land teweeggebracht, tot heftige tooneelen zonden aan leiding geven. De interpellant eischte, dat de regeering, welke hijgetrouw aan het verdrag van Bor deauxeene voorloopige noemde, zich op nieuw zou verklaren en onvoorwaardelijk de be ginsels af keurendoor den oud-dictator Gambetta verkondigd. Thiers achtte zich evenwel genoegzaam gedekt door zijne vroeger afgelegde verklaringep in den boezem van de permanente commissie, en verlangde, dat de vergadering haar oordeel over deze zaak in een votum van vertrouwen zou uit spreken. Dit gebeurde dan ooken de motie rDe vergadering, steunende op de geestkracht van het gouvernement en verwerpende de theo rieën op het gastmaal te Grenoble verkondigd gaat over tot de orde van den dag”, werd aan - genomenwel met eene aanzienlijke meerderheid doch met onthouding van een zoo groot aantal leden, ongeveer 3/sdat de president maar half met den uitslag tevreden was en zelfs, onder den indruk van het oogenblik, er aan dacht, zijn ontslag te nemen. Dat dergelijke tooneelen zich nog dikwerf zul len herhalen, voorspelt de geschiedenis van het verleden en het onveranderlijke karakter van Thiers. Daarom te meer ware het te weuschen dat aan den voorloopigen toestand een einde kwamof dat die toestand ten minste zóó ge regeld werddat hij genoegzame waarborgen vojr de toekomstvoor eene mogelijke vervulling der voorzütersplaats, aanbood.Deze laatste regeling heeft o. i., bij den stand der verschillende par tijen het meeste kans van slagenen zon voor den tegenwoordigen politieken toeatand van Frank- rijk vooralsnog het meest gewënscht zijn. Volgens de laatste berichten zou de president alleen op die voorwaarde zijne betrekking willen I blijven waarnemen, als eenige afgevaardigden be reid zijn het initiatief te nemen tot het doen van voorstellen in dien geest. Een dergelijk verschil van gevoelen als in de huizen van de Pruisische vertegenwoordiging ten opzichte van de regeling der districten zich heeft voorgedaan, is bij de behandeling van een Voor alle dagbladschrijvers en schrijvertjes is bet een aangenaam denkbeelddat zij in onze dagen volstrekt niet lang behoeven te zoeken naar een onderwerp. Immers, zooveel en ve lerlei leeft en woelt en gruist ér in dé hoofden en harten der menigte, de vraagstukken, die •een oplossing verlangenzijn zoo menigvuldig, dat elkdie het maatschappelijk leven van h« t laatste gedeelte der negentiende eeuw medeleeft, zich er bijna stomp over denkt, en ondanks zichzelven de verzuchting doet hooren*O eeuw van licht - gij nadert uw eindpunt, a/i toch hoeveel duisters verbergt gij nog in uw schoot Vooruitgang, vryheid, welvaartI Tooverklan- ken zijn het, die ons een ideaal voor de ver- beelding doen oprijzen. Maar om dat ideaal te bereikenof lieverom het eenige schreden te naderen, moet er nog heel wat gedacht en gehandeld, geworsteld en geleden worden, 't Is nn eenmaal niet anders het leven is een strijdperk, en wij moeten vechtenonvermoeid, om de goede kanse deelachtig te worden. Vooreerst en bij die zijde van het vraag stuk bepalen wij ons voor noden tegen de matenëele zorgen des levens. Het peil der algeineene beschaving rijst, en daarmede stijgen ook de behoeften. Het aantal mededingers tot verkrijging van de middelen, om in die behoeften te voorzien, neemt toe, zoodat die middelen van lieverlede moeielijker te verwerven zijn. Zoo de voedingsmiddelen bij voorbeeld. Het stelsel van vrijhandel, het eenige dat levens vatbaarheid bezit, dat een toekomst voor zich heeft, maakt de producten van den bodemin plaats van ze te bestemmen ten gebruike van weinigen, tot het gemeengoed van allen. Datzelfde stelsel nu moet noodzakelijk leiden tot het gevolg: Ook de gansche oppervlakte der aarde kan niet afgebakend worden in enge hokjes, bezet door één bepaald volk, maar moet beschouwd worden als de woonplaats der gansche menschheid, als de moeder, die haar weldaden schenkt aan al haar kinderen zonder onderscheid. De tijden zijn voorbijwaarin een nieuw ge slacht zich kon ontwikkelen en welig tieren op hetzelfde plekje gronds, dat den voorzaten ten erf verstrekte. G rooter wordt de afstand, die de kinderen van hetzelfde huisgezin op lateren leeftijd scheidtofschoon alweder de wetenschap te gelijker tijd er op uit is, om ruimten in te doen krimpen en afstanden te verminderen. De mensoh, ofschoon gehecht blijvende aan hen die hem omringen j gevoelt zich hoe langer hoe meer wereldburgerenbiedt de oude woonstede hem niet langer aan wat hij behoeft, dan peinst hij over de uitzichten, die hem elders kunnen ge opend worden. Is het niet een treurig verschijnselwanneer in de groote steden de menseben zich overmatig ophuopen, elkander verdrfbgen alrf het ware? Doet zulk een toestand, zooals die zich open baart te Londen, te Parijs, te Weenen, te Berlijn, ons niet denken aan een woudwaarin de hoornen zich hebben vermenigvuldigd, elk ander iedere zonnestraal betwisten, maar waar te gelijk op den bodem de schimmel- en gif planten de overhand krijgen? En dan ten platten lande! Wij vragen bel allen landbouwers, die met een talrijk gezin zijn gezegendof het thans nog zoo gemakke- lijk gaat als voorheen, om ieder der kin deren in *t genot van een stuk land en een woning te stellen, waarop hij het levensonder houd kan vinden? Is ook op dat gebied de mededinging niet zeer sterk, somtyds onrust barend geworden? Met andere woorden: Als iemand beweert, dat er grond bestaat voor de klacht van over- >-Nov. .5 it.—Aug, 5 —Juli. 5 r.Oct. 5 >00, I860, f 1864. huikje op de rotsen zagen te gronde gaan. Dochworden de meeste Staten van Noord- Amerika voor de fortuinzoekers ik gebruik hier dit woord in zijn gunstige beteekenis gelijk aan een gesloten paradijs, één van die Staten is er nog, die veel kansen van wélslagen aanbiedt: ik bedoel Californië. Niet, om er te delven naar goudneenom er kostbaarder schatten te onttrekken aan den schoot der aarde, om er de beste artikelen voor eigen ge bruik en voor den handel aan te kweeken. Landbouwers en ambachtslieden kunnen daar een bestaan vindenzoo ruim als het vaderland ónmogelijk hun kan aanbieden. Of Australië! Een groot gedeelte van het uitgestrekt Nieuw-Holland ligt nog onbebouwd, tiet klimaat is er meerendeels zacht, zooals dat van Zuid-Frankrijk en Spanjeonafzienbare plek ken, geschikt voor bouw- of weiland, zouden met weinig kosten in cultuur gebracht kunnen worden. Honderden Engeischen en Amerikanen zyn er welvarend, zelfs rijk geworden en mij dunkt, voor geen van die beide natiën behoeft de onze achter te staan. Ofin den Indischen Archipel, het eiland Sumatra bij voorbeeld, 't Is waar, daar is het wat warmer dan bij ons maar wij zijn Ne derlanders gewoon om ons niet te laten weêr- houden door zulke kleinigheden. Overigens, zij die er bekend zijn verzekeren ons dat de luchtsgestoldheid er bij üitstek gezond is, zoodat een matige arbeid er volstrekt niet on mogelijk is. Of anders, om het beste niet voorbij te zien, Suriname! Hebt gij de brochures gelezen, twee in getal, die onlangs daaromtrent door een Ven eemging van Surinamers’.’ in bet licht zijn gege ven Waarlijk, daar komt zooveel moois in voor, dat zij iemand, wien het hier te lande tegen loopt, wel tot nadenken brengen. Al ware het nu hetgeen nog iif’t geheel niet bewezen is, dat gemelde heeren de zaak slechts van haar schoonste zijde beschouwen dan nog moeten wij erkennen dat een landverhuizing daarheen voor velen een redding in den nood mag heeten. Een laatste vraag: Op welke wijze moet die emigratie worden ingericht Zal zij goede gevolgen hebben, én voor het vaderland dat men verlaat, èn voor het land wer- waarts men zich begeeft, dan moet zij plaats heb ben op groote schaal. De moeielijkhedenaan zulk een onderneming verbonden, zijn van dien aard dat men ze het best gemeenschappelijk het hoofd kan bieden. Een gansche Ncderlandsche maat schappij met al haar beslanddeelen zouindien zij zich verplaatstebinnen weinig jaren ook in den vreemde het eigenaardig karakter van bet oude vaderland weer te voorschijn doen tredenen het gemis dat men zich in den beginne moest getroos ten, zou zich spoedig niet meer doen gevoelen. Gesteld, er werd hier te lande eens opgericht een Maatschappij tot bevordering van de landver huizing naar Suriname. De heeren, die zich dan met de leiding belastten, zouden nauwkeurig weten, hoeveel gezinnen van landbouwersr van ambachtslieden van elke soort, van geestelijken van onderwijzers enzoovoort, zich daar zouden kunnen nederzetten. Zij wisten juist op te geven hoeveel er noodig was vour gereedschappenwerk tuigen, kledingstukkenen verdere behoeften. Op die wijze kon zich een goed georganiseerde kolonie vormendie het zeer zeker in den vreemde uitmuntend zou maken. Een landverhuizing, op die of soortgelijke wijze ingericht, zou ongetwijleid alle kansen voor zich hebben. Nog één opmerking. Er zijn er, die bet woord overbevolking misplaatst achten, zoolang er binnen de grenzen van ons land nog zooveel woeste gron den zijn, die ontgonnen kunnen worden üt wa- men in vruchtbaar land kan her- 1869. 7 6 6 8 .8 8 1ICHTEN. Hennep, schil, prijs f20 4 kilohennepzaad f 8 48,26; ter 66 4*67 per half kilo; leus 28 4 30 et.jonge var* i f 240 4 280; aardappelen '47; peren f7 4 8,60 per >cht 104 stuks rundvee en 2 Aangevoerd 20 partijen; n wei- dito f 1,30 4 1,40 biggen voor Engeland 24 re dito flS 4 18. November. Aangevoerd1 vette en graskidveren, 3 of lammeren, 233 varkens lal. 86 ot., 2de qual. 70 et; 2de qual. 80 ct; schapen 66 ot., alles per kjjo. 2de qual. f 68 en 3de ie. ZeeuwscheFlakkeesohe 1,60, mindere f 10,60411,60, ;e dito f 14,25 4 16,26, min- he en Zeeuwsche f7,40 4 ssche en Noord-Brabantsche raïs'tï'iBUSO.perSlOOk. e, Zeeuwsche, Flakkeesche 7,30, mindere f6.30 4 6,80, tomergerst f5,0u 4 6,40. 00. lange f 3,00 4 4,30. 7,50, jarige van f6,25 4 7,25. 0. óeeuwsche Jammen f3,00 4 Idersche ronde Wolkammers 8,10, Pruisische f 2,6042,70. Ongeveer 400 vee stuk*, koeien f 240 4 320, mindere irzen f 100 a 160, schotten 4 86, nuchtere dito f 16 4 24. kilo, op levering, 60 4 64 ot, a 58 ot., en die van 80 4 90 fok varkens van 6 4 8 weken a 1,20 per week duurder, weiboter f 1.28 4 1,34. irwe. Puike jarige Zeeuwsche, he f 13.50 4 14,20, ordinaire nieuwe dito f 12,00 4 12,70, fclü?" '’•8O‘W ^een Vlaamsche f6,6047,60, e en Vlaamsche Winter zak - f7,10 4 7.40, Overmaastcbt nieuwe Zeeuwsche en Vlaam- 0 4 6,00, Overmaassche en jarige 16,0046^29. ~N. Van NoetnSclMoakova*, bevolking, dan kan hij wijzen op een aantal verschijnselen, welke die bewering bevestigen. Doch de aarde is groot; en eer wij zco ver heen zijndat iedere plek bezet is door een mensclientalgeëvenredigd aan haar voort brengingskracht, dan kunnen er nog zeer veel eeuwen verloopen. Dus, in plaats van vergeef- sche klachten te doen hooren over de toene mende getalsterkte der verbruikers, zou het beter zijn, dat wij ons over grooter ruimte verspreidden, dat er meer gedacht werd aan landverhuizing, dat zoo vele vruchtbare, maar dun -bevolkte en gebrekkig gecultiveerde oorden der wereld werden gekoloni,seerd. Wij weten immers zeer goed, dat onze va deren van vóór twintig eeuwen insgelijks door landverhuizing herwaarts zijn gekomen? Als die lui zich in hun eigen vaderland voldoende had den kunnen reddenwellicht waren zij ook wel stilletjes gebleven waar zij waren. En hoe vreemd zou htt er uitzien, indien de volken der .oud heid niet wijd en zijd hun koloniën hadden uitgestrekt, zoodat op etn nieuwen bodem een nieuw geslacht kon aangroeien tot een nieuw volk. Als gij het nu met mij eens zijt, dat land verhuizing in de tegenwoordige omstandigheden wenschehjk is, dan zullen wij een paar vragen bespreken, die zich hierbij voordoen. VooreeTst: Wfe moet er verhuizen? Niet gij, die steeds hebt gemeend zonder arbeiden aan den kost te kunnen komendoch nudoor welke oorzaak ook aan het eind uwer hulpmiddelen zijt geraakt. Blijf gij maar waar gij zijt, want inderdaad, uw geval is., denkelijk. Aan het maatschappelijk welzijn te werkenkwam nooit bij u op, engy mjv er niet toe in staat. In 't nieuwe vaderland kan men zulke lui niet gebruiken. Gij ook u:et, die wel werken kunt, maar dien arbeid beschouwt als een kwelling, en in den vreemde zoudt willen gaan om van dien last bevrijd te worden. Beproef het maar niet, want stellig zoudt gij bedrogen uitkomen. Maar wie er gaan moet? De man, die lust heeft tot arbeiden, die kennis en bekwaamheid bezit, wien het niet ontbreekt aan geestkracht, maar ondanks zijn goeden wil* met moeite een sober stuk brood kan verdienen. Voor hem zijn er elders schatten weggelegd, die slechts op zijn hand wachten om opgedolven te worden. En dan ookeen gedeelte van de vrouwe lijke bevolking van ons land. Want bedenkt welde jongste volkstelling heeft aangewezen zoo ik mij niet vergis, dat er in ons land ruim honderdduizend vrouwen, klein en groot natuurlijk, meer zijn dan mannen. Mijn buur man zou zeggen: een ton vrouwen, gewoon als hij is de tiendedeelen van millioenen dus aan te duiden. Honderdduizend dus, die waar schijnlijk weinig kans hebben om eenmaal huis moederlijke plichten te vervullen. Gingen er dus nog een paar duizend mannen wegzonder een Evaatje meê te nemen, dan werd de ver houding nog ongunstiger. Ook voor de vrouw is in den vreemde een thuis te vinden. Een tweede vraag: Waarheen? O, er is kans genoeg. Mij dunkt, onze jongens, die bij hun aardrijkskundig onderwijs lezen van deze of gene streek, zich onderschei dende door //gunstige ligging, zacht klimaat, vruchtbaren bodem’’enz. en waar de bevolking slechts zooveel op de vierkante mijl bedraagt, moeten er wel van watertanden. Tot nog toe richtte de stroom der emigranten zich hoofd- zakelijk naar de Vereenigde Staten van Noord- Amenkaofschoon de ondervinding leert, dat zich aldaar dezelfde toestanden voordoen, die men hier zou willen ontwijken. Ook daar vindt men groote, dicht bevolkte steden, met haar nooddruft en ellendeook daar begint het aan bod in bijna alle opzichten de vraag te over treffen, zoodat velen, die er heen gingen om hier niet op de klippen te strandenginds hun grenzen van terplassen, die scheppen. Daar is wel iets van aan. Maar ik bid u, waar zijn de mannen van het kapitaaldie zich vqor die taak beschikbaar stellen En zij zijn het toch van wie in deze alles afhangt. De Nederl^idsche 8 3 5 en 1816. 5 820 -5 .6 5 362. '5 4A/ 1000. 5 Hƒ.000. 5 2e leen. 4| .*4 3 Z

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1