Tentoonstelling der ruim 270 Prijzen voor de te houden VERLOTING op Woensdag 4 December, des namiddags ten 1 uur, op het Raadhuis alhier, door de Afdeeling SCHOONHOVEN en OMSTREKEN DER ROLL MAATSCÏÏ. VAN LANDBOUW, IN ’T WEESHUIS te SCHOONHOVEN, op ZONDAG 1 December, Entrée 10 Cent. MAANDAGS 25 r J* «•OH. LOON NAAR WERKEN. Si r I BLUGEESTIGEN, voor 1873. W' 250 245 «0»‘/ia 6O’/>. M‘/x. 64’/. 572 161 UNDB0UWERSW0NIN8 met 1 Hectare, 61 Aren, 17 Centiaren BOUWLAND, gelegen te Lekkerkerk, in den polder Schuagt, op Woensdag den Hen December 1872, ’s morgens ten elf ure, in het Regthuis aldaar. Nadere inlichtingen te be komen ten kantore van den Notaris W. A. MEI JBOOM te Lekkerkerk.(3485) WOONHUIS, MOESTUIN en perceel Bouw- of Rietland, te HAASTRECHT. LOGEMENT.» UITSPANNING, genaamd 5 1 I ALMANAK w/. XjC^llit de hand te koop: HOFSTEDE WEI- EN HOOILAND, in den Achterbroek en op de Wellenpoort te Berkenwoude. „de Vergulde Arend”, staande en gelegen te Gotinohem, aan de noordzijde der Varkênumrkt, bestaande in Woou- en Achterhuistwee ruime Stallingen met open Werven en verder aanhooreu. (3486) fth Uit de hand te koop: EB I2ETV HUIS, HANDLEIDING Ambtenaren bij den Rijks telegraaf en bij de ’Posterijen, st Rut 86V. (8498) Hat (3486) (3480) Zeeuwaobe, 17’/. 87V< Dito Dito Dito Dito dito dito 4 8 3 8 3 Deze verzonden TP>w- pa H jj Laat ons voor allen tc wijs, dat tei welvaart woi bloeienden tc dere toekoms zich ook weid doen in de wikkeling. In de eer gevestigd op oerwijs. I volstrekt sch< het betrekke! De nietigste redenen om te vroeg woi veerd. Duiz voor tij eeni leeren denkei gedurende ,di veel gedaan ouden tot b doch verschei reeds in te doende is, ei pogingen aan telijke invoe: middel zou h groote hinde makkelijk ui gend noodig van kinderen sche Zaken s Er is een van het ond lieten. De laten aan oi wanneer slee gelden daarv het hoofd gc best had gec Dien tijd meentebestur te doen heb wijzers niet siën zien in zins verder achter de ve is niet lange die wij lee' tot het onde het feit, dat medewerking Van die getuigen over en weekbladt het gebied i daarin bespre dienen. En belangstelling bet waarlijk motto bóven Het is on overzicht te puntendie i voorbehouden daartoe aanlf heden af te twijfelen er niet ongevall vraagpunt, i van neutraal ons thans ni zoo diep ing tot vluchtige pd. at. 100. 5 ilensk. 5 3 de hand te koop, gelegen op de Noord van KRIM PEN a/d LEKruim 7 Bunders HOOI- EN WEILAND, een Weer LANDstrekkende van den halven Tiendeweg tot over de landscheidingen naast aan circa nog een strekkende van halver kampsloot van T. Huizee, noord op, tot over de landscheiding. (3484) Te bevragen )>ij T. DE JONG C«. te Vlist. 99 Nor. 55 65 87 88 ‘S: 74 Door 8. VAN NOOTEN te Bchoonhovbn is uitgegeven en verzonden, de yoor Hollandsche Met PLATEN. Prijs 60 Centen. ophuiming van vorige jaargangen van dezen Alma nak, tot uit0, dezes jaars,zoolang de voorraad strekt De 14 jaarg. (18581871) in plaats van 8,40, voor/8,00. (3466) Afzonderlijke jaargangen van bovenstaande, ter completering, voor030. 91 1 l«v. 1080 114 113 113*/, 08i/. 4«‘/>. «7. op DINGS DAG 3 December, Entrée 10 Cent. WOENSDAG4 10 MAANDAG, DINGSDAG en WOENSDAG van 9—4 ure. Het VEE en PLUIMGEDIERTE is daarenboven dagelijks te xien bjj den Heer A. J. VAN DEN BERGH, tegen betaling van 5 Cent .per Persoon. De opbrengst der Entrée’s zullen geheel voor een liefdadig doel gebezigd worden. H. A. BOBCK, IJ. GROBMBVELDT. Voorzitter. Admjnittrateur. C. B. VAN BAAKBB, Secretarie. JVB. HH. Leden met eene Dame hebben vrijen toegang op Portoon van Diploma. van 's morgens 9 tot 12 uur worden afgehaald. Medio Januari a. s. verschijnt: Oorspronkelijke Roman, 2 dl. Gr. 8®. (3482) met ruim zes Bunders best lu in de BODEGKAAFSCHE MEIJE. Te aanvaarden 1 Jjnuanj 1 Mei a. s. Te bevragen bij Notaris J. G. BROUWER NIJHOFF te Haastrecht. (3487) OPBKBARR VERKOOPlA'fi DuNotori. J.G. BROUWER NIJHOFF te Haastrecht zal, uit kracht van liet bevel van de Arrondisaements-Rechtbauk te Rotterdam, op Woinsdag den lien December 1872, des voormiddag» ten elf we, in het sHuis den Hoek", bij Ls. BLANKEN te Haastrecht, in het openbaar verkoopen: De Onroerends Goederen, behoorende tot den Boedel van Hk..van WIJNGAARDEN en DIRKJE van BAREN, als: No. 1. Het WOONHUIS, B, Nn 48, met ERF en SCHUUR, aan de Hoogstraat, hoek Veersteeg, te Haattrecht, Sectie B, Nrs. 69 en 70groot 3 Aren, 40 Centiaren. Uitmuntend geschikt voor allerlei bedrijven, ook door de gunstige ligging vlak naast den weldra door een Veerpont te bewerken Över- gang over den IJssel. lo. Mei a. s. te aanvaarden. No. 2 De MOESTUIN i met uitmuntende Vruchtboomen beplant, aan het Marktveld te Haastrecht, Sectie B, Nrs. 1749'en 1751; groot 7 Aren63 Centiaren. No. 3. Het perceel BOUW- of RIET LANDin Beneden-Haastrecht te Uaaet- recht, Sectie ANrs. 1269 en 871; groot 49 Aren, 30 Centiaren. Beiden lo. Januari a. s. te aanvaarden. ZOftDAG via 18—4 ure. BIUBUmCHTXM. Nederl. Werk/ Schuld. Dito Dito Loten Rotterdam Spanje. Buiten!. 1867/71. Dito Binnenl. Portugal, Oblig. 1853/69. Rusland, Oblig. Hope 1798 en 1816. 5 Dito Gert. Hamburg 1820 5 5e Serie. 5 6e Serie. 5 Obligatieleen. 1862. 5 v 1864 V 1000. 5 r 1866 h/1000. 5 e 1860 2e leen. 4} 1867/69. 4 ft De Notaris J. G. BROUWER NIJHOFF te Haastrecht zal op AhMSF Maandag 16 December 1872, in het .Gemeentehuis te BerkOUWOUde, gelijktijdig met de dan aldaar geannonceerde veiling, nog verkoopen: 8 Bunders, 76 Roeden, 90 EUen Dadelijk te aanvaarden. OPENBARB VERK00P1NG van eeae De Prijzen kunnen vah af Donderdag dagelijks in 't WEESHUIS •PKNBARK VRRÜ04PINÖ. De Notaris W. U. ▼BH ROOSENDAAL, gevestigd te Gorinchem, zal op Maandag, den 9enen 16en December 1872, des namiddags ten 5 uur, in eden Doelen" te Gorinchem, <n het openbaar veilen en ver koopen H ET Te aanvaarden 1 February 1873. Informatiën bij voornoemden Notaris. MMBM Openbare Verkooping nu EEN HUIS, No. 3», ingericht als SMEBERIJ, ver huurd tot 1 Mei 18/3, voor ƒ50,—? 's jaars, alsmede 6 HfiOt&rOXk, 64 Aren, 15 Centiaren WEI- en HOOILAND, in 2 percelen, en dadelijk te aanvaarden; alles staande en liggende op en bij het dorp Bor- kenwoudo Op Maandag 16 December 1872, des mor gens elf uur, in het RECHTHUIS te Bor- kenvraudeten overstaan van de Notarissen O. f. SPRUIJT tc Ouderkerk a»h den IJssel en J. G. BROUWER NIJHOFF te Haastrecht. (3467) bevattende vier Vertrekken en Kelder, zeer ge schikt tot Winkelbedrijf. Te bevragen bij den Eigenaar H. GOEDHART te Nieuwpoort. (3483)a Bij den Uitgever J. van der ENDT te Maaetluie is. ter perse VOOR ton gebruike bij het aanleeren en uitoefenen van do Postdienst bevattende de nog van kracht zijnde Wetten, Besluiten Reglementen en Voorschriften, die van af bet jaar 1810 deze dienst regalen. Met toeetemming van Z.E. den Minieter van Einane. UFIGBOtTSW door N. *L KZUKKKMIEITKI, Directeur van het Rijkstelegraaf kantoor te Maassluis, ra (3481) B. 1. B. ZNGELBBEGT, Directeur van het Rijkstelegraafkantoor te Schoonhoven. De Notaris R, p. VOORDUIN te Schoon hoven is voornemens, op Dingsdag 8 Deczm- beb 1872, in- het openbaar te verkoopen: Des voormiddag» 9 ure, in Aet Kof- Jij hui» rde Drie Jlennepbonen' te Schoonhoven, om contant geld: MEEREIEN EN HHHD, bestaande in Bedden met toebehooren, Kabinet, Ledikant, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Koper-, Tin-, Blik-, IJzer-, Glas- en Aardewerk. Voorts eene partij WINKELGOEDEREN, completen WINKELOPSTAND met Schalen en Gewigten, alsmede eene partij BROODBAK- KERSGEREEDSCHAPPEN. En de» namiddag» 6 ure, in het t Heeren-Logement” aldaar s. JEJETV HUIS, waarin de BROODBAKKERIJ wordt uitge oefend, met KOESTAL, grooten SCHÜUR met Hooizolder daarachter, grooten TUIN met Vruchtboomen, Erf en Grond, staande k te Willige-Langerak, aan de Willigsche Kerksteeg. Kadaster Sectie A, Nos. 24, 1517 en 1518; te zameu groot 18 Aren, 12 Centiaren. Gedeeltelijk verhuurd aan J. du HEN, voor f 3,50 weeks, tot 1 Mei 1873, en overigens dadelijk te aanvaarden. 2. EE?N MUXS, in twee WONINGEN gesplitst, in eene waar- van een BAKKERSOVEN is, met SCHUUR, staande als voren. Kadaster Sectie A, No. 1485; groot 4 Aren, 40 Centiaren. Dadelijk te aanvaarden. Allee behoorende tot den ineolvent verklaarden boe~ del van! STORTEN BE EKER J Breeder bij billetten en nadere information te S,B' UiaanVBMdC!*4»n\ bekomen ten kantore van gezegden Notaris. Alles broeder bij bi'jetten omschroven. (3470) Dito Dito Dito Dito Dito Dito Dito Dito e 1859. 3 Dito Aand. 1864 5% Re. 100. Dito e 1866 Oostenrijk, ObL pap. MeiNov. 5 Dito e e Febr.Aug. 5 e zilver Jan.Juli. 5 v e Apr.Oct 5 Aand. 5%fl.500, 1860. e fl. 100, 1864. r Italië. Inschr.5 Griekenland. Obl. 18255 Turkije. Alg. Sch. 18655 Dito e 18696 Egypte Oblig. 18687 N. Amerika Oblig. 1882. 6 Dito 1884. 6 Dito e 1885. 6 Brazilië Oblig. 18655 Dito e 18634| Mexico Oblig. 1851. .3 Dito r 1864. 3 Gr. Rum. Spoorw. 5 °/o fandeel. Rum. Spoorw. Jelez5 Dito Poti Tiflis k ƒ1000. 5 Dito JelezOrel5 Dito Kursk Charkow. 5 Dito CharkAzow Dito MoskouSmolensk. Aand. Oostenr. Nat. Bank. Hong. Sporen 1867. 5®/o. Dito Loten 1870 Illin. Centr. Spoorw. Cert Oblig. St. Paul en Pacific. 2e Sectie. 7 Dito e e 1869. 7 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Hong. Spoorweg Oblig. 1869. 5 Erie-Spoorweg aand7 Cent raai-Pacific. 6 Louisiana. 6 Dito 18758 Aafod. loting Madrid.3 Aand. Turkije met lot3 MARKTBERICHTE!. Schoonhoven, 27 Nor. Hennep, schil, prijs f 21 A 22, gelling f 18,00 a 19,00 per kilo; goeboter 70 A 72 ct., weiboter 51 a 54 per half kilo; kau f 26 A 30 per 50 kilo; vette koeien f 190 A 210; vette varkens 29 a 31 ct.jonge varkens f 10 A 12aardappelen f 3,00 A 3,50appelen f 6,00 A 7Peren f 7,00 A 8,50 per hec toliter. Ier markt gebracht 74 stake rundvee. Gouda, 28 Nov. Kaaa. Aangevoerd 20 partijen; prijs f30,00 A 34,00 naar wicht en qual. Goeboter f 1,30 A 1,40 en wei- dito fl»10 A 1,90 per kilo. Vette varkens 30 A 33 ct.; biggen voor Engeland 22 A 26 ct. per half kilo; magere dito f 16 A 94, Rotterdam. 25 en 26 November. Aangevoerd: 984 runderen, 223 vette en graskalveren, 3 nuchtere dito, 985 schapen of lammeren, 309 varkens, 163 biggen en 3 bokken. PryxenRunderen late qual. 85 ct., 2de qual. 70 et; kalveren late qual. f 1,00, 2de quaL 80 ct.; achapn 85 ct.; wei varkens 60 tot 68 ct, voor Londen 50 ct, allea per kilo. Boter: 1ste qnaL f65, 2de qual. f 58 en 3de qual. f 54, alles per 40 kite. Tarwe. Nieuwe Vlaamsche, Zeeuwaeho, Klakkeeeche en Overmaaasche f 10,50 A 13,60, mindere en geringe Rouwe. Nieuwe Vlaamsche en Zeeuwacbe f7,80 A 7,70, llakkeesche, Overmaaasche en Noord-Brabantache f7,10 A 7,50, mindere f 6,70 A 7,00. BoekweitN.-Brabantscbe f 230 fÏ39 A 237, per 9100 k. Gerat Puike nieuwe Vlaamaehe, Zeeuwscne, Flak- keeache en Overmaaaache f 7,00 A 7,30, mindere 15,60, f 6,00 A 6,60. Zomergerat f 5,00 A 6,40. Haver. Korte f3,50 A 4,50, lange f9,80 A 4,20. Paardeboonen f 6,80 A 7,80. Hennepzaad f 8,50 A 9,00 28 Nov. Aardappelen: Zeeuwsche Jammen f3,00 A 3,50, Geldersehe ronde Wolkammera 2,90 a 3.50, Boode f 2,80 A 3,40, Pruisische f 2,60 A 9,70. nGorlnohem, 25 Nov. Dikke kalikoeien f 200 A 300; kalfvaarzen f 180 A 240; guiste vaarien f 115 A 160; jonge kalveren f 40 A 80; nuchtere kalveren f 15 A 25. Varkens 54 A 58 cents per kilo. Boter 65 a 75 ets. de 5 ons. Eieren f 1,70 A 1,75 de 26 ataka. Dordrecht, 98 Nov. Tarwe. Puike jarige Z—u Vlaamsche en Overmaaasche f 13,00 A 14,90, puike nieuwe dito f 11,20 A 12,51), ordinaire f 9,80 A 10,30, fringe en blauwe f8,00 A 9,00, Zomer-tarwe f 10,30 Rogge. Nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche f 5,5017,50, Overmaaasche f 6,50 A 7,00. Gerst. Nienwe Zeeuwsche en Vlaamsche Winter zak- maat f 6,00 a 6,80, gestort |F,00 A 7,90, Overmaaaache en Flakkeesche f 5,50 a 6,50, nieuwe Zeeuwsche en Vlaam sche Zomer aakmaat f 5,50 A 6,00, Overma^Moha WJ Flakkeesche f5,OOA5.?O. jarige f5,80A 6,90. Haver. Nieuwe Inlandaehe Voeder f9,50 A 8,30. dito dikke f 8J0 A 4,00. Paardeboonen f 6,70 A 7,70. Snelpendrakkerij 3. h W. N. vaa NwtoaSebeoahevenT

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 3