ZONDA& 22 DECEMBER F. 182. SCHOONHOVENSCIIE COURANT. JSSER- EN LOPI EERWAARD EN OMSTREKEN. WEEKBLAD VOOR DE KRIMPEN ER-, ALB Onze Defensie. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. I?*/.. 51’/. 153*/. 90*/, 98*/, 98»/. 99*/. 95’/. BUITENLAND. 0VMZICHT. SCIOONHOVENSCHE C0UR1W I 601/. ding franco, en uiterlijk tót Zaterdags-voormiddags ten 10 ure. kracht blijven, als den persoonlij- Prijs der AdvertentiönVan 1 tot 5 regels /0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzen- nsk. k. lo* 73 86 20i/4 86 Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden /0,70. Franco per post door het geheele ryk 0,80. Met 1 Januari 1873 bestaat we der gelegenheid om in te teekenen op de Voor 80 Cents In de 3 maanden ontvangt men deze Courant franco in huis. Men kan de Sohoonhovensche Cou rant bestellen by alle Boekhandelaren, Postdirecteuren of Brievengaarders, alsmede by de Uitgevers e. t. i. 13 Dec. 5V/, 647. 867, 88 287u 2**71. *17. eene schrede voorwaart, op dien van de laatste jaren voor dat land ge- wenschte vruchten heelt opgeleverd. Het gerucht, als zoude het Weener Kabinet 967, 229 221 93«/, S3‘/. 93*/, 91 »8’/„ 1069 U3>/. 111 HO1/. 86-/. 887. 48»/, 86 CHT1M. I>C. 1 ....81 ....41 ....81 ....31 3 I 3 8 en 18)6. 5 .820. 5 5 6 862. 6 4 4/ 1000. 5 6 4/1000. 6 0 2e l«n. 4{ 7/69. 4 9. .3 la. 100. f i—No,'. 6 >r,Aug. 5 1.Juli. 5 r.Oct. 6 iOU, 1860. f 1864. 5 5 5 6 7 6 6 6 5 - H 3 8 aandeel. 5 000. 5 5 r. 5 1. st. 100. 5 5 3 eischen moesten voldoen en dienovereenkomstig ruimere soldij genoten. De lieden, die nu door tusschenkomst van de //rampla^anten-bazen” in de gelederen gestopt wordenzouden dan natuur- lijk geweerd wordenen plaats maken voor goed ontwikkelde jongens, die, in plaats tan het ge halte des legers te bedervener integendeel een flink contingent aan zouden toevoegen. Wij willen hopen, dat het vraagstuk der lands verdediging weldra tot een oplossing moge gera ken, die, rekening houdende met de nationale krachten en met alle verdere belangenons ver lost van het gevoel van machteloosheiddat thans zoo licht dengene bekruipt, die den heden- daagschen toestand overdenkt. Dat wij spoedig alle redenen krijgenom de vraag »Is Neder land verdedigbaar?” met volle overtuiging toe stemmend te beantwoorden. S. W. N. WlN NOOTEN, UitgeVerti. rt. 3. 2e Sectie. 7 1869. 7 >g3 1869. 5 7 x 6 6 8 3 8 HCHTEM. Hennep, schil, prijs 91 6 er 50 kilogoeboter 58 a •r half kilo; vette koeien ens 29 6 39 et; jonge var- 3,00 a 3,50appelen f 7,00 Hectoliter. Ter markt ge- Aangevoerd 30 partijen; richt en qual. n wei- dito f 0,95 6 1,00 biggen voor Engeland 22 re dito 10 6 15; nuchtere December. Aangevoerd graskalveren, 11 nuchtere eren, 390 varkens en 138 al. 85 ct., 2de qual. 70 ct.; 2de qual. 80 ct.; schapen 64 ct., alles per kilo. 2de qual. f 60 en 3de e, Zeeuwsche, Flakkeesche 3,50, goede f 11,00 6 19,00, inge f 8,50, f 9,00 6 9,73, 5, mindere (19,50314,96. he en Zeeuwsche (7,90 6 ie, Overmaasscbe en Noord- i7. (235 (237 6 940, per 9100 k. imsche, Zeeuwsche, Flak- 6,70 6 7,10, mindere (6,90 Zomer-Gerst L5,60 a 6,30, 80, lange 9,60 i 4,10. '0, mindere f 6,80 6 7,80. sgeveer 400 stuks vee. f 230 6 310, mindere qual. 90 i 160, schotten f 180 6 ihtere kalveren 18 6 25. kilo 69 6 66 ct., die van die van 60 6 70 kilo 46 6 i van 6 6 8 weken f7,50 a 5 per week duurder, reiboter (1,94 het kilo, e 26 stuks. rwe. Puike jarige Zeeuwsche, e (19,80 6 13,80, puike iordinaire f 9,50 6 10,50, 11,00, Zomer-tarwe f 10,30 ten Vlaamsche 16,5067,50, 1. i en Vlaamsche Winter sak- f 6,60 6 7,00, Overmaasscbe lieu we Zeeuwsche en Vlaam- I 6 5,70, Overmaasache eo jarige (5,40 6 6,00. N. van NootaaStfcooiihovaa. lang van kracht blijven, als overeenkomt met het goedvinden der heeren diplomaten die ze sloten. Wij zijn dus overgeleverd aan eigen krachts inspanning. Misschiendat in de ure dis ge- vaars deze of gene ons te hulp zou komen doch wij mogen daar niet op rekenen. Willen wij een vrij volk in een vrij land blijven, dan moeten wij bereid en in staat zijn ons grond gebied te verdedigen tegen eiken indringer, van welken kant die ook op kome dagen. ’t Is geen bewijs van kleinmoedigheid, als wij met het oog op de reuzenmacht van Duitsch- landvan Ruslandvan Oostenrijk van Frank rijk zelfs, met ernst de vraag stellen: Zouden wij een aanval van een of meer dier colossen wel met vrucht kunnen wederstaan? Is Neder land verdedigbaar? Vreemd, en der overweging niet onvaardig, is het feit, dat die laatste vraag onlangs ook behandeld werd in een Duitsch geschrift, in de Militarische Blatter. Als in het buitenland de weerbaarheid van Nederland een onderwerp van studie uitmaakt, mogen wij van onze zijde wel dubbel behoedzaam zijn. Publiciteit heeft veel voor, doch bezit ook een schaduwzijde. Alles wat onze defensie be treft^ wordt, tot in de geringste bijzonderhe- J_._ 1- - 1.^L _J_U gecritiseerdkaarten o voor elk verkrijg baar. Ons dunkt, de officieren van de nabu- p een prik weten, wat hier te indien het mocht gebeuren, dat ïrige oogen sloeg op het en de Schelde, den aanval 1 voor men juist kon weten met hoeveel houding tot zijn bevolkingscijfer en de natuur lijke defensiemiddelen sterk zijn, dan zijn dit onmisbare factoren krijgskundige talenten bij de aanvoerders vaderlandsliefde bij de bevolking. Stelsels toch vergaanzoodra de bezielende hand en het denkend brein die ze schiep ze niet langer tot uitvoering brengt. Getuigen Frederik de Groote en Napoleon. Maar in ieder geval be hoeven wij officieren, die den toestand overzien, die de wisselvallige kansen als ’t ware beheer- schen kunnen. In ieder geval moet de verdedi ging uitgaan van een volkdat zijn onafhan kelijkheid op prijs stelt, en geen offer daarvoor te zwaar acht. Een nationaalverstandelijk ont wikkeld leger, gecommandeerd door bekwame officieren. Voor de wetenschappelijke opleiding der offi cieren wordt bij ons te lande veel zorg gedragen. In dat opzicht staan wij bij geen natie ter wereld ten achter. Streelend was het dan ook voor ons gevoeltoen bij de jongste herfst- manoeuvres in Engeland de Britsche bladen den lof vermeldden van den Nederlandschen genie- kapitein Kromhout, die zich ook door het schrij ven van militaire werken gunstig heeft doen kennen. Zullen jongelieden van aanleg evenwel den lust blijven behouden om opgeleid te worden voor den officiersrang, dan wordt het, dunkt ons, tijd, eens aan de tractementen der subalterne officieren te gaan denken. Vooral de bezoldigingen der lui tenants zijn van dien aard dat genoemde heeren onmogelijk overeenkomstig de eischen van hun stand kunnen leven, zonder schulden te maken. Wel is waar zijn er een aantal, wier financiëele omstandigheden zeer gunstig zijn, doch daar mag volstrekt niet op gerekend worden. Men vergete niet, dat onze hoogere standen niet in 't bezit zijn van het monopolie van bekwaamheid; dat ook uit de lagere rangen des volks mannen kunnen voortkomenwaardig om aan de spits van een regiment te staan. De gelegenheid daartoe moet open blijven; zelfs zouden wij het wenschelijk achten dat bij uitstekenden aanleg de staat de geheele opleiding voor haar rekening name, opdat ook voor den minst gefortuneerde de kans tot het verkrijgen van den officiersrang werd bereikbaar gesteld. Het instructie-bataillon te Kampen de artillerieschool te Schoonhoven, beiden ingericht hoofdzakelijk om een goed kader van onderofficieren te krijgen, konden, met eenige uitbreiding van het programma, daartoe strekken. Jongelieden, die zich daar boven anderen onder scheiden konden ook op staatskosten naar de militaire academie worden gezonden. Boven alles moeten wij hebben een vader landslievendgoed ontwikkeld leger. Over het stelsel van plaatsvervanging is sinds lang de staf gebroken. Het echt Nederlandsche haast u langzaam, is alleen oorzaak dat het bij ons nog bestaat. Onze Minister van Oorlog heeft dan ook een wetsontwerp tot afschaffing daarvan toegezegd. Die afschaffing zal natuurlijk het zwa irst druk ken op hen voor wie de jaren der jongelingschap het kostbaarst zijn voor wie dan aan de studie een schier onontbeerlijke tijd wordt onttrokken. Daarom zullen waarschijnlijk onder zekere voor waarden dispensation van een gedeelte van den actieven diensttijd worden verleend. Er kou evenwel nog een andere weg bewan deld wordenwaardoor de verderfelijke invloeden van het stelsel der plaatsvervanging weggeno men, en toch de belangen der beoefenaars van de wetenschap in het oog gehouden werden, Wij willen dien ten slotte aauleekenen, zonder even wel een oordeel te vellen over de betrekkelijke waarde. Indie.i bet gouvernement eens den persoonlij ken dienstplicht voor een bepaalde som af koop baar stelde, zooals bij de nieuwe Wanneer deze regelen onzen lezers onder de oogen komen, zullen er ruim acht dagen verloopen zijn, sedert de jaarlijksche begrooting voor Oorlog in de Tweede Kamer der Staten- i Generaal is behandeld en aangenomen. De be raadslagingen over dat hoofdstuk worden meestal met belangstelling gevolgd, ook door hen, die niet tot de deskundigen' in militaire aangelegen heden willen gerekend worden. Geen wonder, want Oorlog en Marine gaan met een groot deel van ons Staatsbudget strijken’t ligt dus voor de hand dat ieder ingezetene, ieder be lastingschuldige zich gaarne op de hoogte wil gebracht zien, hoe de millioenen worden besteed, waarom zulke aanzienlijke geldelijke offers wor den gevraagd. Dat is evenwel de eenige reden niet van de belangstelling, waarmee de debatten worden ge volgd. De oorzaak daarvan moet ook gezocht worden in het groote ggwicht, dat de quaestie der landsverdediging voor elk ingezetene heeft. Inderdaad, de gebeurtenissen van de laatste jaren hebben menigeen met zorg de vraag doen bepeinzenof het tijdperk van rustwaarin wij ons sedert het einde der Belgische verwikke lingen mogen verheugenwel van langere» duur zal zijn. Men herinnert zich de vorige eeuw, toen ook ons land van deu vrede van Utrecht tot aan den Oostenrijkschen successieoorlog, (17181740) rust genoot, en daarna plotse ling wakker geschud werd door de nadering der Fransche legerbendendie spoedig onzen bodem betraden, omdat onze verdedigingsmiddelen in een treurigen toestand verkeeerden. De lessen van het verleden zijn heilzaamen wel onzer, indien wij ze niet in den wind slaan. Kleine staten bevinden zichten opzichte van het defensie-vraagstuk, op een eigenaardig,zeer moeiehjk te behouden standpunt. In de laatste jaren is dat er niet op verbeterd. Immers, al gemeen was voorheen de meening, dat onze staatkundige positie tamelijk wel verzekerd was door het belang, dat de groote machten van Europa hebben bij bet behoud van ’t staatkun dig evenwicht; door de familiebetrekkingendie ons vorstenhuis verbinden met de dynastieën van Europaeindelijk door de tractatendie de in ternationale betrekkingen der volken regelen. Die drie zoogenaamde waarborgen zijn ons ont zonken. Naarmate de constitutioneele instellingen eener natie tot meerdere volkomenheid geraken vermindert de invloed van vorstelijke familieban den; overigens was de Deensch-Duitsche oorlog daar, om ons in dat opzicht geen illusiën meer over te laten. Het staatkundig eveuwicht van Europa, door Napoleon I geheel in duigen geworpen, door bet Weener-Congres weer zoo goed en zoo kwaad als 'fkon opgelapt, werd door den Fransch- Duitschen 'oorlog, voor lang, wellicht voorgoed, ter zijde gesteld. En wat tractaten aanbelangt, het lot, 't welk dat van Parijs heeft getroffen, toonde duidelijk genoeg, dat deze slechts zoo- 687. Ö3‘/. 156 7, denin openbare zittingen behandeldin de dagbladen besproken en van onze vestingwerken zijn ren kunnen op koop is; en r een vreemdeling begeer rijke land tusschen Oost Friesland dan konden de maatregelen voor met wiskunstige nauwkeurigheid worden bereid, dewijl men juiai. kuu wui.ru wei iiuuveei en welk soort van stukken ieder fort is bewa pend, hoeveel en welke troepen beschikbsar zijn om een linie te verdedigen. Leger-organisatie bij de wet is een liberaal beginsel; wij vragen echter, of men dat niet een weinig overdrijft, door alle onderdeden tot een onderwerp van publieke discussie te maken. Naar ons inzien doch wij laten elke andere meening aan haar plaats moesten de hoofdzaken bij de wet worden geregeldterwijl de ouderdeelen dqn öf bij Koninklijk besluit vastgesteld, óf in comité behandeld konden .worden. Dat de zaak van onze defensie nog lang niet in ’t reine is, blijkt daaruit, dat de militaire specialiteiten in onze Wetgevende Vergadering nog zoo weinig eenstemmigheid daaromtrent aan den dag leggen. Geen departement is er dan ook, dat zooveel Ministers verslijt, als dat van Oorlog: als één gereed was met uitgewerkte plannen te voorschijn te komen, werd zijn mi- nisteriëele levensdraad plotseling afgesnedenen wij waren weer geen stap gevorderdnieuwe onderzoekingen, nieuwe berekeningen moesten begonnen worden, en inmiddels waren er weder zooveel millioenen noodig om het vermolmde ge bouw van ons krijgswezendat, volgens aller oordeel, dringend reparatie behoeft, eenigeu tijd te houden in zijn ouhoudbaren toestand. Dat is ongeveer de geschiedenis geweest, van het oogenblik af aan, waarop, volgens de uitdruk king van een onzer Kamerledende heer Thor- becke met het geweer op schouder voor de Wet gevende Macht verscheen. Zal het lang zoo blijven? Wij hopen van neen, ’t Is onze vurige wensch, dat men de zen Minister, van wiens militair doorzicht de beste verwachtingen worden gekoesterd, in de gelegenheid zal latende beloofde deiensiewéttten tot stand te brengen. Over ’t algemeen merken wij op, dat er veel te veel heil misschien, verwacht wordt van een goed, van een beter, van het beste stelsel van verdediging. Ofschoon wij zulks lang geen onverschillige zaak achtenbeschouwen wij het niet als de hoofdzaak. Zal een land, in ver- wicht in de staathuishouding te hersteken, in de ontegenzeggelijk - W.J MW HV WVg, t in Rusland is aangenomen De aldus te verknj- kuude De belasting op de inkomsten dreigt Ccnfant terrible te worden voor de tegenwoordige en toe komstige Ministers van Financiën. Hoe goed ook te verdedigen in theorie, boe rechtvaardig ook in beginselde toepassing laat meestal veel te wenschen over, Zoo in Italië, waar de'’ Minister alleen door belofte van, wellicht onmo gelijke, verbeteringen te zullen aanbrengen het afkeurend votum der Kamer van afgevaardigden kon ontkomen700 ook thans weder in Enge land waar eene algemeene beweging tegen die wijze van belasting heffen wordt op touw gezet. In eene dezer dagen te Londen gehouden meeting, door den Lord Mayor gepresideerd en bijgewoond door verscheidene leden van het Par lement, werden onderscheidene resolutiën aan genomen, strekkende om de inkomstenbelasting af te keuren, als hebbende alleen recht van bestaan in buitengewone omstandigheden, en dan alleen als tijdelijke maatregelals zijnde inquistoriaal in haren aardonbillijk in de toe passing en on zede lijk in hare gevolgen. Een der sprekers noemde haar eene belasting op de hersenen op het verstandop de beste en edelste krachten van den menschomdat de wetenschappelijke mandie in de eerste plaats den vooruitgang der wetenschap en der beschaving beoogt, daardoor gedwongen wordt het stoffelijke boven het geestelijke te stellen, en gelijk gesteld met den rentenier, wiens grootste inspanning bestaat in coupons knippen. Een ander noemde haar het omgekeerde van den stelregel vdat iedereen onschuldig is, zoolang zijné schuld niet bewezen is”, en had daarbij het oog op den han delaar en winkelier, die moeilijk eene ook maar eenigszins juiste opgave kon doen van hetgeen hij verdienen zal. Met algemeene stemmen werd besloten tot oprichting van een anti-in- komstenbelastin^bondten einde zoo spoedig mogelijk die belasting opgeheven of door eene andere, meer rechtvaardige, vervangen te zien. Het laat zich aanzien dat deze zaak in de eerstvolgende parleinentszittiug wel aan de orde zal worden gebracht, en de Minister van Fi nanciën zal dan zeker eene minder benijdens- waardige taak hebben dan die, welke zijn OOB- tenrjjksohon collega dezer dagen te beurt viel, om voor de eerste maal, onder de regeering van den tegenwoordigen Keizer, eene begroo ting in te dienendie met geen te-kort, maar zelfs met een batig saldo van 87> millioen flo rijnen sloot. Met levendig genoegen werd die mededeeling door de leden van den Rijksraad ontvangen, en al laat bet zich niet aauzien dat de hoop van den Ministerom spoedig het even- eerste jaren zal verwezenlijkt worden,’het ontegenzeggelijk eene schrede voorwaarts op dien legerorgamsatie weg, een bewijs, dat de meer vrijzinnige staat- nldna tn unrlrru. 1 gen gelden moesten dan besteed worden tot het aanwerven van rijks-militiensdie aan zekere

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1