ZONDAG 29 DECEMBER. 1872. SCHOONHOVENSCHE COURANT. J isX I Oudejaarsavond. s. w. $r. 8. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. WEEKBLAD VOOR DE KRIMPENER-, ALBLA$ER- EN LOPIKERWAARD EN OMSTREKEN. i".,. 4 n BUITENLAND. OVERZICHT. BINNENLAND. 'i. SCHOONHOVENSCHE COURANT 85>/, aandeel. en srt. toch altijd weder 1 ft* NOOTEN, Uitge+érB. M. »6. ensk. »k. 7o- 880 OS-/, 937. OP/, 937. 1043 1137. 110 7, 1107. Met 1 Januari 1873 bestaat we der gelegenheid om in te teeltenen op de Voor 80 Cents in de 3 maanden ontvangt men deze Courant franco in huis. Men kan de Schoonhovensche Cou rant bestellen by alle Boekhandelaren, Postdirecteuren of Brievengaarders alsmede by de Uitgevers 87»/„ 847, 41'7,, 98 007. 837,. BS”/,, 5687, Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels /0,GO. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Insen- ding franco, en uiiejlyk tot Zalerdags-voormiddags ten 10 ure. 12*/. 5F/. 154 907, 987. 99 95 ei—-Nov. 5 *br.Aug. 5 m.Juli. 5 pr.Oct 5 500, 1860. 1864. 5 5 5 6 .7 6 6 6 5 M 1000. 5 5 >w. 5 xl.»t. 100. 5 5 8 96’/. 88»/, 75»'/.. 66 97 158 6*’/. 861/,, UCHTIM. pC. 90 Dec. S4>7„ 647, 867, r> - Deze Courant 'wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Pjije^ voor S^hoonhovgn per drie maanden /0,70. 19»/, i. schil, priji f 22 i til o goeboter 56 a kilo; vette koeien 3 - 31 ct.; overloo* .8,00 43,70; appelen f7,00 hectoliter. Ter markt ge rund vee en 2 partijen Aangevoerd 30 partijen; wicht en qual. m wei- dito f 1,00 4 1,10 biggen voor Engeland 24 ire dito f 14 4 24; nuchtere December. Aangevoerd i graskalveren, 5 nuchtere meren, 324 varkens, 136 tal. 85 ct, 2de qual. 70 ct; 2de qual. 80 ct.schapen 64 ct, alles per kilo. 2de qual. f 60 en 3de e, Zeeuwsche, Flakkeesche 3,50, goede f 11,004 12,00, lauwe en geringe f 8,50, 10, f10,50 411,25, Jarige dere f 12,50414,25. ie en Zeeuwsche f7,30 4 ie, Overmaaasche en Noord- 7,20. f250 per SlOOk. i, Zeeuwsche, Flakkeeschs 6,70 4 7,10, mindere f6,20 Zomer-Gerst f 5,70 4 6,30, J0, lange f 2,60 k 4,10. 0, mindere f 6,80 4 7,80. Langevoerd 200 stuks vee. f 225 4 320, mindere qual. .00 4 170, schotten 4 f 260, n f 70 4 95, nuchtere kal- .60 kilo 62 65 ct, die van die van 60 4 70 kilo 46 a van 6 4 8 weken f 6,50 4 per week duurder. kilo. 26 stuks. we. Puike jarige Zeeuwsche, (12,80 4 18,80, pafte ordinaire f 9.50 4 10,50, |,00, Zomcr-tarwe f 10,80 en VlaamKlm 16,50 4 7,60, en Vlaamsohe Winter aak* 6,60 4 7,00, Overmaaasche ieu we Zeeuwsche en V laam- 4 5,80, Overmaasacha ei jarige f5,40 4 6,00, 1. vaa NoeteiSehsoahevsdT Wie, over Thorbecke treurt heeft zijne ver diensten gewaardeerd en wie die verdiensten heeft gewaardeerdheeft een open oog gehad voor bekwaamheid, voor gehechtheid aan land en vorstvoor ijzeren geestkrachtvoor Staatsmans kunst, voor toewijding tot in den dood aan plicht en roeping. Maar ook bij die herinnering kan naast het klaaglied de zang der hope klinken. Terwijl men zich angstig afvroeg, aan wie de teugels van het bewind zouden worden toe vertrouwd, terwijl rnen met schrik en vrees verwachtte dat de crisis het land zoude werpen van de eene onmogelijk en kortstondige com binatie in de andereriep de Koning een be kwaam en vaderlandslievend man tot zich, wien het gelukte de verdeelde gelederen der liberale partij te vereenigen en ook aan de mannen der tegenovergestelde richting vertrouwen in te boe zemen op het beleid van hem en van zijne ambtgenooten. Terwijl menigeen met somber voorgevoel niet dan werkeloosheid en daardoor achteruitgang in het verschiet zag, bleek het dat de nieuw op getreden Ministers, voor het grootste gedeelte met vaste plannen toegerust, reeds dadelijk de handen aan den ploeg sloegen en dat het slechts van de volksvertegenwoordiging zoude afhan gen of de akker spoedig bebouwd zoude zijn en rijp voor den oogst. Ook over die vertegenwoordiging haalde in het afgeloopen jaar menigeen de schouders op. Hoofdschuddend zag men de verdeeldheid aan en lette men op den geest van oppositie en poli tiek gekijf, die alle werkzaamheid, alle plichts vervulling onmogelijk maakten. Verlangend zag menigeen uit naar den dag, waarop nieuwe ver- kiezingeu aan de natie de gelegenheid zouden geven om een nieuw leven te gieten in een lichaam, dat men als verzwakt en tot degelij- ken arbeid onbekwaam beschouwde. Maar de donkere wolken dreven weg en al is de zon nog niet opgegaanhet zachte mor genrood is toch te onderscheidenhet morgen rood dat een helderen dag voorspelt, wanueer maar geene thans nog onvoorziene stormen de zwarte wolken weder te voorschijn roepen, die nu achter de kimmen zijn weggevlucht. Enkele hoogst belangrijke wetten kwamen tot stand. De Indische tariefwetgeviug werd her zien. De wet op de besmettelijke ziekteneene goedgemeende proeve voor een goed doel kwam tot stand. Een vast plan voor de herziening van het rechtswezen werd door den Minister van Justitie ontvouwd; het eerste belangrijke ontwerp op dat gebied, de nieuwe rechterlijke organisatie, werd op nieuw in gediend en door de Kamer voor het openbaar debat voorbereid. Een vast stelsel voor bet nemen der maatre gelen in bet belang van lands verdediging werd door de M-inisters van Marine en Oorlog aangekondigd en door al hunne ainbtgenooten beaamd, terwijl de eerste vruchten van dat overleg der staatslieden eerstdaags door de ver tegenwoordiging te wachten zijn. Elinke, recht vaardige beginselen van regeeringsbeleid voor beheer der koloniën werden door de regeering beleden en in de begrooting voor Oost-Indië toegepast. De behartiging der belangen van Nederland tegenover de andere mogendheden bleef toevertrouwd aan dezelfde bekwame handendie reeds tot aller voldoening die belangen met zoo veel takt en geluk haddeu bezorgd. De aanvang van het jaar 1873 spreekt inder daad voor den Nederlandschen staat van een nieuw levenen men moet een onverbeterlijk pessimist wezen om thans een sombere toekomst te voorspellen. Toch is voor een goede intrede van het jaar meer noodig. Daar zullen groote eischen worden gesteld aan de burgers zei ven. Het verkiezingswerk zal in Juni a. s. ernst, vaderlandsliefde, politieken zin, krachtig en zelf- Daar is iets eentonigs en iets gezelligs in dat telkens terugkeeren onzer mijmeringen op den Oudejaarsavond. Wie een gezin heeft, vereenigt het om zich. Wie er geen heeft, zoekt eeu vriendenkring of schikt zich op zijne eenzame kamer tot ernstiger gepeins dan anden. Meestal is in die viering van den oudejaars avond iets sombers, iets weemoedigs. Natuurlijk. Bijna ieder heeft in het afgeloopen iaat ten minste eenige droevige ervaringen gehad en op dien laalsten avond van het jaar denkt hij daar aan het meest. Dat spreekt zoo van zelf. Genot, geluk, o zekerdaarvan had hij ook zijn deel. Doch wat is het? Genot is een zaak van het oogenblik. Droefheid laat zoo lange, lange sporen na. En hoe veel geluk op dien oudejaarsavond ook ge noten wordt, de naweeën der smart spelen er altijd doorheen. Toch doen die jhnartelijke herinneringen op den oudejaarsavond goed. Het is alsof juist daardoor de betere zijde van ons gemoed wordt geroerd, alsof in dien weemoed iets verheffends Bgk- En dat is ook zoo. De rouw over hendie men door den dood heeft verlorenis te grooter, naarmate men ze meer liefhad. De betreuring van verdwenen illusiën is te inniger, naarmate ze verhevener en reiner waren, naarmate men ze meer heeft gekoesterd en opgekweekt. Het berouw over gepleegde misslagen en aan anderen aangedaan verdriet wordt te dieper gevoeldnaar mate het vermogen van berouw te gevoelen, dat wil dus zeggen het zedelijk bewust zijn, hooger staat. Droefheid, weemoed in onze herinneringen staan in verband met iets goedsiets edels in ons. En zoo is de droefheid zelve eene troosteres. Maar wij laten op den oudejaarsavond de twaalf slagen der torenklok niet koud worden over onzen weemoed, zonder ook bet woord van moedvan kracht en opwekking aan ons zelven en elkaar te hebben toegeroepenwaarmede wij bij het ontwakentot de intrede van het nieuwe jaar weder moeten gereed staan. Alvorens elkaar het reen gezegend nieuwjaar” toe te roepen, is de Genestet’s versregel rDe lendenen oingord en brandende de lampen,” reeds gefluisterd. Immers zonder dien moed om te leven en te werken is een gezegend nieuw jaar niet mogelijk. Zoo hebben wij onze herin nering en onze voor nemens ook als burgers van den Staat. En wie in Nederland woont en op het afge loopen jaar terug ziet, dien klinkt nog de som bere mare in de ooren, waarbij Thorbecke’s dood verkondigd werd, die is nog niet vergeten hoe hij met duizenden zijuer landgenooten gerouwd heeft, hoe hij het vaderlaud beklaagde, waar aan die wakkere geest ontviel. Men smore ook deze droevige herinnering niet. ;ri. ie. 2e Sectie. 7 1869. 7 lig. 3 1869. 5 7 6 6 8 8 3 RICHTEN^ Hennep, sol per 50 kilo iet half kilo; irkena 29 a 31 C f8,0043,70; apj hectoliter. Ter i 8 4 8 8 3 19. .3 98 en 18)6. 5 1820. 5 5 5 5 64 4/ 1000. 5 66 4/1000.5 60 2e leen. 4} 88*/j 67/69. .4 59. .8 Ra. 100. standig handelen van de kiesgerechtigden eischen. Menig wetsontwerp, dat nieuwe, rechtvaardiger toestanden in het leven wil roepen zal van de burgers en van de pers, die hunne publieke opinie vertegenwoordigt, eischen een breken met oude, schadelijke vooroordeeleneen opofferen van kleingeestig eigenbelang voor de groote be langen van het geheel. Die eisfch zal b. v. worden gesteld, waar in behandeling zullen komen het ontwerp tot invoe ring eener nieuwe rechterlijke organisatie, waarbij locale belangen moeten worden opgeofferden vooral het ontwerp tot afschaffing der plaatsver vanging en nummerverwisseling bij de samenstel ling der nationale militiewaardoor het leger van Nederland zal worden een volkslegereen leger goed gedisciplineerdgoed ontwikkeld en van een goeden geest bezield, waardoor Neder land verdedigbaar zal zijn. Met goeden moed dus het nieuwe jaar tegen gegaan. Met de heilige begeerte om te laten varen wat kleingeestig, eigeubaatzuchtig en voor het land verderfelijk is, het jaar 1873 ingewijd. De fouten van 1872 ons ten nutte gemaakt, opdat, al brengt ook het volgende oudejaar zijne som bere herinneringen met zichin die herinnerin gen mogen ontbrekeu de lange reeks van missla gen die 1872 heeft gekend. Zoo doe ieder voor zich in zijn huis in zijn werkkring. Zoo doe ieder ook als burger vau den staat Un daarmede wenscheu wij u een gezegende» oudejaarsavond en een gelukkigen nieuwjaars morgen. De afschaffing der slavernij in'de Spaan- 80he koloniëneene hervorming waarvoor ook die natie de noodzakelijkheid in den laatsten tijd meer en meer begon in te zien, getuige de volksvergadering met dat doel belegd, was oor zaak, dat er eene ministeriëele crisis ontstaan is, die evenwel van korten duur was. Het ver schil van gevoelen liep over de wijze, hoe deze hervorming, door de menechlievendheid zoowel als door bet staatsbelang gebodentot stand te brengen, en twee leden van het kabinet, die, hoewel in beginsel met hunne ambtgenooten eenstemmig, wat de uitvoering betreft met dezen verschilden, vonden daarin aanleiding hun ontslag te nemen. Zorilla, die aan het hoofd bleef van het alsuu weder aangevulde Ministerie, heeft dadelijk na afloop der crisis een wetsontwerp aangekondigd tot afschaffing der slavernij op Porto Ricomet me- dedeeling dat de regeering voor de behoorlijke uitvoering de noodige zorgen zou dragen. Zoo- dra de opstand op Cuba geheel gedempt zal zijn, wori(t dezelfde wet ook aldaar toegepast. Een gelukkig verschijnsel mag hot heeten, dat de Senaat al dadelijk de plannen der nieuwe re geering heeft toegejuicht, door bijna met alge- meene stemmen eene motie van vertrouwen in haar beleid uit te brengen. De Griokdohe regeering blijft volharden iu hare houding ten opzichte van de zoogenaamde Lauriumquaestieen wil van eene minnelijke schikking, door tussclienkomst van bevriende mogendhedenof vau eene scheidsrechterlijke uitspraak niets wetenzij blijft volhoudeu dat de zaak tot de bevoegdheid van de Grieksche rechtbanken behoort. Vandaar ook de ontbin ding vau het parlementwaartoe zij den koning adviseerde. Het valt echter te betwijfelen of het haar mogelijk zal zijn in die houding te volhar den. Frankrijk en Italië hebben reeds duidelijk genoeg te kennen gegeven, dat zij voor geenen gewapenden dwang zullen terugdeinzen, en het laat zich niet aanzien dat de neutrale mogend- - I Het voorstel om eene commissie te benoemen, die de regeering, tijdens het recès der ver gadering, zou ter zijde staan en hare hande lingen bewaken, anders door de rechterzijde zoo dringend noodzakelijk geachtwerd ditmaal met gelach ontvangen en verworpen. Nude oppositie heeft dan ook reden om tevreden te zijnal is het ook niet waarschijn lijk dat zij zal verkrijgen wat zij zich voorstelde toen de strijd tegen de republiek bego.i. De Minister van Biunenlandsche zaken heeft den burgemeester van Nantes ontslagenwaartoe zijn voorganger reeds de noodige maatregelen ge nomen had, eene handeling door de clericalen ten zeerste toegeiuicht. Als beweegreden voor dit ontslag gaf de Minister als zijne meening te kennen, dat deze ambtenaar niet alle pogin gen aangewend heeft, om de onlusten te Nantes te voorkomen, die bij de kerkelijk-politieke bedevaarten naar Lourdes hebben plaats gehad, eeue meening, die niet geheel tegengesproken bleef. Bijna met zekerheid mag men aannemen, dat het overleg tusschen de regeering en de com missie van 30 leden, belast met het doen van voorstellen tot regeling der constitutioneele qu lestiënzal leideu tot de instelling van eene Tweede Kamer, en de omschrijving va» de be voegdheid van den President der republiek, zoodat het gronddenkbeeld, neergelegd inde bood schap van Thiers, regeling van den bestaande» staatsvorm, verwezenlijkt zal worden. In dat >p -iebt zullen dus de verwachtingen der monar* •halen wel teleurgesteld worden. De laatste Minister van Ëuitenlandsche Zaken onder het Keizerrijk, de hertog de Gramont, beeft in een openbaren brief aan een zijner vrienden verk'airdmet o ficieele stukken de on juistheid te kunnen bewijzenvan de verklaring, door Thiers indertijd afgelegddat de oorlog van 1870 en '71 oaveraulwooraelük was, ook omdat Frankrijk de zekerheid had in dien oorlog bij geen der overige staten steun te zullen vinden, daar Oostenrijk zijue hulp wel degelijk bad toege zegd ingeval het tusschen Pruisen en Frankrijk tot eene botsing kwam. Aau dit bewerendat in de diplomatieke wereld veel opspraak heeft verwekt, schrijft men ook de reis toe van den Oostenrijkschen gezant bij het Engelsche hof, Graaf von Beust, naar Weenen. De Oosteu- rijksche regeering zou namelijk voornemens zijn bet bestaan van dergelijke officieele stukken te ontkennen en te bewijzendat de toenmalige regeering nimmer aau eene dergelijke tusschen- komst gedacht, of toezeggingen in dien geest zou gedaan hebben. Het koninklijk besluitwaarbij aan prins von Bismarck het gevraagd ontslag als Miuister-pre* sident van Pruisen verleend wordtblijft o. a. aan dien staatsman de bevoegdheid toekennen tot het doen van voorstellen nopens gewichtige rijksaangelegenheden. De vreesals zoude zijn aftreden wel eens ten gevolge kunnen hebben, dat de wetsontwerpen op het burgerlijk huwelijk en tot regeling der kerkelijke betrekkingen achter wege bleven isdoor den invloed, dien de Rijkskanselier, blijkens de inhoud van boveuge- noemd besluit, voortdurend op ’s lands zaken blijft uitoefeneno. i. ongegrond, al is het ook vau genoegzame bekendheid, dat sommige leden van het kabiuet slechts noodo tot de indiening van die wetsontwerpen hebben medegewerkt. Z. M. heeft het aan A. van Loon, burgemeester der gemeente Zegveld, op zijn verzoek verleend eervol ontslag als secretaris dier gemeente, goedgekeurd. oTe Meppel is de politie eeue heden in dit geval voor Griekenland in de bres I bende jeugdige dieven op ’t spoor gekomen zoude» springen. I die er reeds sedert eenige» tiid werk van maakte Het denkbeeld van verzoening wint in Frank- I om in winkels, bierhuizen, herbergen, enz. on- rjjk hoe langer hoe' meer veldzelfs het derscheidene oplichterijen en diefstallen te plegen, uiteengaan der kamer ademde zulk een geest. I De heer C. J. C. Prince iialslid

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1872 | | pagina 1