Zondag 20 Februari. 1881. N°. 610. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. ES TANT, leer BSSES E. KCHT, cend, om met OORT. INK, rn.-Direoteur. >rdijnen, lekens, itten sschen op de KLV, de laatste derdijk, RK. HUDDE: 11 BUITENLAND. BINNENLAND. ■OfflOWHÏ COÜRMT VD WATER egenheid tot TWEN, 3 pCt. i der Amster- gedeelten per verga- He. Het de nieuwe S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgever». Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. tiiessendain ;AAGD, met 347, ii en diecon- Notaris, r rerknjgen bij :an omzetten, ÏÏH. Personen, IIJ a. s. imuziek. ang 7 ure. md gemaakt, en voor de naailessen te •rdag 19 Fe- e Lexmond, Zich aan te liefst in per- I In de laatste dagen is de prjjs van het hooi in de Tielerwaard f 2 f 8 per 1-v;iz. n:.- Jjj_ gen schepen te laden tegen prjjzen, loopende van f 18^ tot f 22. De nestor der Nederlandsche pre dikanten, de heer P. Van Borssum Waalkens, predikant te IJsbrechtum, is in den ouderdom van 86 jaar overleden. In 1877 vierde hij zijn 60-jarig jubilé als predikant. Ds. W. J. Geselschap, predikant te Rotterdam, heeft het beroep naar Amsterdam aangenomen. Bedankt voor het beroep naar Meppel door Ds. J. F. F. Van den Hamme te Elspeet. Bedankt voor het^beroep naar Heukelum door Ds. C. B. Oorthuijs te Wou- driohem. GOUDA, 17 Febr. Het Nutsdepartement alhier heeft voor de betrekking van algemeen Secretaris gekozen den heer P. Bruijn met 10 stemmen. De heer Mr. A. Kerdijk bekwam 7 en de heer W. J. van Gorkom 2 stemmen. In deze vergadering werd verder besloten tot aan neming van het voorstel om den aftredenden Secretaris, Mr. Van Hees, een pensioen te ver- leenen van f 3000, en voorts om op de punten van beschrijving ter Algemeene Vergadering te brengen een voorstel om te bepalen dat de be trekking van Algemeen Secretaris onvereenig- baar zal zijn met eenige andere gesalarieerde betrekking. Voorloopig is door het Bestuur van het Hulp-Vrouwen-Comité „het Roode Kruis” alhier f 200 aan het Hoofd-Comité te ’a-Gravenhage overgemaakt, waaronder begrepen is de opbrengst op het Bal Masqué in de sociëteit „Ons mn” gehouden collecte, welke f 37.874 3 Alle binnen]andsche Advertentiën, waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht. Overzicht Ook de troonrede waarmede Graaf Stolberg Dinsdag jl. de zittingen van den Duitschen Rijksdag, namens den Keizer opende, is het concert Europeen niet komen verstoren. Niet alleen dreigde nergens gevaar en zou de eens gezindheid der Mogendheden hun, die spelbre kers dreigden te worden, wel in toom weten te houden, doch zelfs was de verhouding der kroon - met de hoofden der aangrenzende staten van zeer vriendschappelijken aard. Voorts kondigde de Minister de bekende maatregelen in het belang van den arbeidenden standhet wetsontwerp tegen de dronkaards en eene verhooging der bierbelasting aan. Bij de benoeming van het bureau deed zich een incident voor. De vroegere President, Graaf Von Arnimgevoelig over het feit, dat hij niet bij acclamatie, doch bij meerderheid van stemmen verkozen werd, weigerde die benoeming aan te nemen. Anderen meenen dat de weigering hare oorzaak vindt in de benoeming van een dericaal, Von Franckensteintot eersten vice-president. Is dit het geval, dan zal Von Arnim ook wel niet van zijn besluit terug te brengen zijn. Het Pruisisch Huis van Afgevaardigden heeft het voorstel van Von Windthorst, om sommige geestelijken weer in het genot te stollen van hun tractement, met groote meerderheid van stemmen verworpen, terwijl het Heerenhuis door Von Bismarck moest bewerkt worden om voor het voorstel tot duurzame vermindering der in directe belastingen, dat reeds door het Huis der Afgevaardigden werd goedgekeurd, gewonnen te worden. De Fransche Kamer is, zooals reeds meer malen gebeurd is, teruggekomen op een vroeger genomen besluit, dat er wel wat al te rood uitzag. Bij de tweede lezing der drukperswet heeft ze namelijk de beleediging van den Presi dent der Republiek en van de Hoofden der vreem de staten weder strafbaar verklaard. Het voorstel van Louis Blanc tot afschaffing der doodstraf jammer dat het van die zijde moest komen is in overweging genomen; een ander afgevaardigde heeft voorgesteld het uitreiken van decoratiën aan gouvernement» ambtenaren wat te beperken. Een comitédat niet minder dan vier eere- voorzitters telt, waaronder Garibaldi de eerste plaats inneemt, heeft in Italic eene beweging op touw gezet ten gunste van het algemeen stemrecht, waarbij ook de rechten der vrouw erkend worden. In de Kamer van Afgevaardigden hanteerde de regeering heel grappig de quaestie in het Oosten, om haar ontwerp tot opheffing van den gedwongen koers der bankbiljetten er door te krijgen. De Mogendheden waren het volkomen eens over de wenschelijkheid om den vrede te handhaven en daarom was er geen oorlogsge vaar en geen gevaar voor financiëele moeielijk- heden dus ook geen reden koers langer te handhaven. De eensgezindheid der Mogendheden blijft vooralsnog het eenige nieuws in zake de Oos- tersche quaestie. Op dit oogenblik schijnt Oos tenrijk de hoofdrol te spelen in die zaken. Het huwelijk van den Oostenrijkschen Kroonprins is uitgesteld, volgens sommigen wegens de jeugd I der bruid, volgens anderen wegens het ongun stige jaargetijde. Tot verzet gaat de Kroonprins nu een reisje naar het Oosten doen. De Ieren, de Fenians en de Boeren geven de V Engelsche regeering nog steeds handen vol werk. Slechts zeer langzaam vorderen de beraadsla gingen over de dwangwetten. Elk oogenblik worden ze ook afgebroken door interpellaties en vragen betreffende de buitenJandscho aangele genheden. Parnell heeft van zijne reis naar Amerika, waarheen hij zich wilde begeven om hulp te zoeken voor de Ieren, afgezien. Uit Parijs heeft hij een schrjjven aan de leiders der beweging gericht, waarin hij hen aanspoort aansluiting te zoeken met de democratie in Engeland. Dat daar elementen genoeg aanwezig zijn, die van zulk eene aaneensluiting niet afkeerig zouden zijn, bewijzen de herhaalde aanslagen in don laatsten tijd gepleegd, nu eens op een arsenaal, dan weer op een buskruidmagazijn en volgens de laatste geruchten zelfs op het kasteel te Windsor, de gewone verblijfplaats der Koningin» De Boeren zijn er werkelijk in geslaagd, om - de verbindingen der Engelacho troepen met New castle geheel af te sluitenzoodat generaal Colley zich thans in eene niet zeer behagelijke positie bevindt. De jongste nederlaag, waarbij zijne verliezen nog al aanzienlijk warenheeft hom er toe gebracht, om een nieuw aanbod der re geering om nog meer versterking te zenden aan te nemen. Sir Evelyn Wood de nieuwe opperbevelhebberis met de eerste versterking reeds in aantocht. Intusschen schijnen de Boeren zoowel als de Regeering niet afkeerig van het Het beroemde Becker-quartet zal Donderdag 24 dezer te Gouda een concert geven. Wij bevelen allen liefhebbers van muzie- 500 kilo gestegen. Bij verschillende dorpen kaal kunstgenot deze gelegenheid om iets waar- lijk schoons te hooren aan en verwjjzen hen naar achterstaande advertentie. Gis teren-a von d is een prachtig feest, in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, ten voordeele der noodlijdenden door den Wa tersnood gegeven. Er is bij die gelegenheid een feestblad tevens programma uitgegeven dat bijdragen van beroemde en bekende personen bevat. Van onzen Koning en onze Koningin zijn de volgende door hen eigenhandig ondertoekende woorden daarin opgenomen „Dit werk der liefdadigheid wordt u aanbe volen door uwen Koning en Koningin, Willem. Emma.” Prins Alexander leverde het volgende aardige gedichtje: „Men Bchrijy’ een prijsvraag uit Om aan ons land te leeren: Hoe ’t mogelijk worden kan Voortaan den vloed te keeren.” Men berekent de schade, door de doorbraak te Nieuwkuyk veroorzaakt, zeer glo baal op: f60.000 aan vee, f200.000 aan huizen en f300.000 aan landerijen. Te Rotterdam werd II. Dinsdag door het Hoogheemraadschap van Schieland aan besteed de levering van 2300 elzen en greenen heipalen. Inschrijvers waren de HH. J. Verschoor te Ammerstol, voor f1900; L. Van der Weiden te Krimpen ajd Lek, f1620; B. Harmsen te Baak, f1492; E. Langerak te Berg-Ambacht f 1468 en J. Verschoor te Ammerstol, f 1400. De levering is aan E. Langerak gegund, voor f1468. Dinsdag is door het Bestuur van den polder Middelburg, gemeente Reeuwijkte Bo»ko«p aanbesteed het leveren en stellen van twee stoomketels. Laagste inschrijver dö neer A. F. Smulders te Utrecht f6475. Gegund aan de hoeren Cosijn Co. te Gouda voor f 6500. Te Delfshaven is in het openbaar sanbesteed, het onderhoud der rijsr en aarde werken op de Ruige Plaat; hoogste inschrijver G. De Hoog te Giessendam voor f1180; laagste inschrijver B. De Waard te Nieuwenhoorn voor f 488, wien het werk gegund is. Door den heer W. B. Bar ends, on langs te Arnhem overledenvroeger predikant te Kuilenburgis aan de diaconie der Hervormde gemeente in laatstgenoemde plaats eene som van f 1000 gelegateerd onder voorwaarde dat elk jaar op den 19den October eene buitengewone bedeeling zal plaats hebben. Methet oogop de pokkenepidemie te Ameide, is door den Commissaris des Konings in de provincie Zuid-Holland de loting voor de Nationale Militie, bepaald op 15 dezer te Via- nenverdaagd tot 7 Maart a. s., met bepaling, dat die alsdan zal geschieden in de gemeente Ameide. Het Transvaalsche Comité uit Purmerenddat zioh met het Nederlandsche adres aan Koningin Victoria naar Londen heeft begeven, bestond uit de heeren Joh. C. Stuyt, Ch. Zylstra en D. H. Schmiill. Het is door Ko ningin Victoria niet ontvangenmaar het heeft het adres aan lord Granville tor hand gesteld. Het Hoofdcomité van het „Roode Kruis” heeft besloten geneeskundigen te zenden naar het tooneel van den oorlog in Zuid-Afrika. Het centraal comité der Duitsche vereeniging het „Roode Kruis” heeft besloten aan de Transvaalsche Boeren voor de verpleging hunner gewonden f2500 te zenden door bemid deling van het Nederlandsch hoofdcomité. In de zitting van den Hoogen Raad van Maandag heeft adv.-generaal Van Maanen conclusie genomen in do zaak van WM. De Jongh. Na vooropgesteld te hebben ten volle overtuigd te zijn van het bestaan van voor bedachten rade, bestreed hij het eenig cassatie- middel, als zou het Hof verkeerdelijk de quali- ficatie van doodslag met voorbedachten rade hebben toegepast, en concludeerde tot verwerping der voorziening met veroordeeling van den re- quirant in de kosten. De uitspraak is bepaald op 14 Maart. Voor de Arr. Rechtbank te Rot terdam stonden terechtJ. C. De Warbeider te Nieuwerkerk a/d IJsel, bekl. van mishande ling. Eisch 15 dagen gev. cell, en 2 boeten van f8 of 1 dag gev. cell, voor iedere boete. A. v. d. B. en M. Z., arbeiders te Nieuwerkerk a/d IJsel, bekl. van beleediging van een bed. beambte. Eisch f 12 boete of 5 dagen gev. voor iedere boete. K. 8., scheepmakersknecht te Krimpen a/d IJsel, bekl. van verbreking van afsluiting. Eisch 7 dagen gev. cellulair. Te Capelle a/d IJsel kwam verle den week de rechter-cominissaris uit Rotterdam, die het lijk van den landbouwer K. B., in een van de eerste dagen dezes jaars overleden, liet opgraven en daarna de weduwe van den over ledene en den weduwnaar B. C., die thans bij hnor inwaant, liet trevanizen nemen. Er schijnen President der MOranje-Vrijstaat aan de Hoofden der Boeren overhandigdzouden dezennaar Daily News meldteen vredesvoorstel hebben gedaan waarover door den Ministerraad beraad slaagd wordt. Deze goede tijding is inmiddels bevestigd door eene mededeeling van den Mi nister van Koloniën in hét Hoogerhuis. eener Genoegen’ opbracnt. ♦GORINCHEM17 Febr. Van tijd tot tijd doen zich hier nog enkele gevallen van pokken voor. In hel geheel zijn thans hier drie per sonen aan die ziekte overleden. In do vorige week zijn in het 9e school district van Zuid-Holland enkele scholen gelijk tijdig door den Inspecteur, Districts- en Arron- dissemonts-schoolopziener, de heeren Moens, Blok huis en Post, bezocht. AMEIDE, 17 Febr. Wat de couranten om trent de pokziekte alhier mededeelen, kan geens zins altijd op juistheid bogen. Zoo las men in „Het Vaderland” van gisteren: „Te Ameide zijn weder 12 gevallen van pokken voorgekomen”; terwijl het nommer van heden, en ook de N. Rott. cour., vermelden dat er sedert den 31 Jan. geen aangifte van patiënten is gedaan. Deware toedracht is deze: Het getal lijders bedraagt in het geheel veertien, waarvan acht overleden. Sedert den 7 dezer hebben wij geen nieuwe voorvallen te betreuren. ALBLASSERDAM, 16 Febr. In een verga dering van den gemeenteraad is de heer J. Smit Cz. tot wethouder benoemd. Tol lid der plaatse! ij ke schoolcommissie werd de beer H. Kam verkozen. Het kohier derjiondenbelasting werd tot een bedrag van f 158,50 goedgekeurd. Er werd besloten vóór 31 Dec. middelen te be ramen om, zoo mogelijk, op meer goedkoope wijze in do bestaande behoefte aan meer uitge breid lager onderwijs te voorzien. Op een mis sive van Ged. Staten tot verhooging der onder- wijzersjaarwedden werd afwijzend beschikt. Men zal verhoogen als de noodzakelijkheid blijkt. Om in de behoefte aan geneeskundige hulp te voorzien, werd besloten tot het oproepen van geneeskundigen, bevoegd tot het uitoefenen van de verloskundige praktijk. ♦BERKENWOUDE, 17 Febr. Donderdag 10 Febr. trad alhier in de Nutsvergadering als spreker op de heer D. Dé Bruijn, van Berken- woude. Zijn onderwerp was: „De positie der Vrouw.” Na de lezing werden eenige bijdragen geleverd, waaronder een door mejuffrouw M- De Jong van Berkenwoude. Zaterdag 12 Februari gaf de Rederijkers- Kamer van Berkenwoude eene uitvoering. Het le stuk, een drama in zes tafereelen', getiteld: „Een vijand van vooruitgang of Julia uit den Westerberg,” werd opgevoerd door negen heeren en twee dames. Het nastukje: „Weg met de Emancipatie of zonder vrouwen is geen leven,” werd door zeven heeren gespeeld. De beide stukken liepen goed van stapelterwijl het talrijk opgekomen publiek een genoeglijken avond bleek te hebben. ♦HOORNAAR, 17 Febr. DoÖr Burg, en Weth. zijn hier voor de betrekking van gemeente ontvanger uit een viertal sollicitanten op de voordracht geplaatst de heeren F. De Bruijn en P. Donk Az. Gisteren heeft de gemeenteraad hieruit bij staking der stemmen (3 tegen 3) gekozen den heer P. Donk Az., als zijnde de oudste in jaren. ♦JAARSVELD, 18 Febr. Door Ged. Staten van Utrecht is aan den Raad dezer gemeente ingevolge de nieuwe onderwijswetmachtiging Prjjs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, en uiterlijk tot Zatordags-voormiddags ten 10 ure. 8TATEN-GENERAAL. De Minister van WaterstaatHandel en Nijver heid heeft geantwoord op het verslag der Tweede Kamerover de wetéVoordracht tot inrichting van een dienst ter verzending met de pdst van pakketteneen gewicht van 5 kilogram niet te boven gaande. De Min. zegtdat de Staatsbe moeiing ten aanzien van dit onderwerp haar grond vindt in het tekortschieten der particuliere krachtenom in de behoefte aan gelegenheid tot verzending van pakjes op behoorlijke wijze te voorzien. Uit den aard der zaak is z. i. een goede organisatie van dat vervoer door de zorg van de bijzondere nijverheid niet mogelijk. De Min. verzekertdat voor het verleenen der uitsluitende bevoegdheid tot het vervoer van pakjes aan den Staat geen vrees behoeft te bestaan. Hij verwacht dat de ontworpen regeling allengs een niet onbelangrijke uitbreiding van het getal pakjes ten gevolge zal hebben. Met een beroep op andere Staten betoogt de Min. nogmaals de noodzakelijkheid, dat Neder land wat dezen dienst betreftzich aansluite bij de landenwaar hij reeds van Staatswege wordt uitgeoefendonder herinneringdat onze beide naburen er op wachten, dat wij hun tot dat einde de hand kunnen reiken. De Regeering achtte zich niet verantwoord als zijbij de be weging die zich op dat gebied openbaart, stil waa blijven zitten. Toestemmende dat afscheiding ven don dioa«i der pakkettenpost van dien der brievenpost in groote gemeenten noodzakelijk zal zijn, zullen echter in de meeste de beide diensten vereenigd worden uitgeoefend. Voorts kan de Min. niet aannemen dat een bestaand openbaar middel van vervoer door het in werking brengen der pakkettenpost den dienst zal staken. De inrichting zal ongetwijfeld belangrijke kosten vorderenal zal dan ook bij de uitvoe ring der wet’ met overleg en zuinigheid worden te werk gegaan. Zelfs zullen de uitgaven de inkomsten overtreffen doch die last ismeent de Min., niet zoo groot, dat de indiening der wet om die reden achterwege zou moetqn blijven. Het voornemen bestaatzoowel in de steden als op het platteland de bestelling aan de hui zen der ingezetenen te doen verrichten. In beide zal de regeling zooveel doenlijk gelijken tred houden. Z. M. heeft G. Van Eyseren be noemd tot burgemeester der gem. Heerewaarden, ten einde die betrekking gelijktijdig waar te nemen met die van burgemeester der gemeente Dreumel. Z. M. heeft benoemd tot inspecteur der registratie en domeinen in de divisie van inspectie UtrechtJ. G. Everwijninsp. dor reg. en dom. in de divisie van inspectie Sneekin de divisie van inspectie SneekL. J. M. Tiqimers Verhoeven ontv. der reg. en dom. te Sliedrecht. Voor de verkiezing van een lidder Tweede Kamer in het hoofd-kiesdistrict Amster- i dam op 11. Dinsdag werden uitgebracht 1022 gel- digo -temmen. Gekozen is de hoer J. Dirks, hoofdingenieur, met 779 stommen. Op mr. J. J. W. Van den Biesen waren 158, op den heer A. Wiegel! Czn. 77 stemmen uitgebracht. Bij de herstemming tusschen de heeren C. Gips Cz. en J. Vriesendorp, ter ver kiezing van een lid van den Gemeenteraad te Dordrecht, werden Dinsdag uitgebracht 869 stem men. De heer Gips is gekozen met 477 stem men. De hoer Vriesendorp had er 379. Gisteren zou er te Utrecht oen samenkomst plaats hebben van christelijk gere formeerden, ten doel hebbende om een eigen Centraal Comité op te richten, dat bij de ver kiezingen in Juni met eigene candidaton zou optreden. Dinsdag hoeft de nieuwe Burge meester van Rotterdam, Mr. 8. A. VeningMeinesz, zijn ambt’aanvaard. Het p t^l eis in het Voorhout te ’s Hage, door Koning Willem II en door wijlen den Prins van Oranje bewoond geweest, is thans in eigendom aan Z. M. den Koning overgegaan. paleis zal echter niet door HH. MM. den Koning en de Koningin betrokken worden maar is be stemd om bij eventueel overlijden van Z. M., aan H. M. de Koningin tot woning te dienen. Van 14 dezer is het Rij ks telegraaf kantoor te IJselstein open: op werkdagen, van 8 tot 12 uren voor- en van 3 tot 7 uren namiddags op Zon- en feestdagen van 8 tot 10 uren voor- en van 5 tot 7 uren namiddags. De heer O. A. Plato, Burgemeester der gemeenten Meerkerk, Leerbroek en Nieuw- geen oorlogsge- om den gedwongen heid, in den ouderdom van 52 jaren overleden. vermoedens van vergiftiging te bestaan. uouivuroiU) viu .uv—-- Op do depêche yan Lord Kimberleydoor den verleendom mot dien van de gemeente Lopik

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1881 | | pagina 1