Zondag 8 Mei. N’. 621. LTTEX, hoonhoven tot het maken, repa- HGEHS. i C0., ntoor IS. RIJT. 1881. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Mark Mark Mark Hark Hark Hark 3 Meerkerk itigers, dat hij wéder COATS. INDÉ ENBOOW, :N PETTEN, rijzen EEVELD, COATS. El a. s. BUITENLAND. binnenland, staten-generaal. S1ËN. HINDEN, SMBfflB COURANT franco op de verschillende bureaux uitvoer van S. W, N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgaven. de regeering, dat afdoende geregeld i..* Alle binnenlandsche Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegeven, worden Steiner. n eene zeer ruime erwagens en Hof net en soliede be- Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag v verzonden^ Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. racht Isen be lt S»j aio loten, met het ijds voor de trek- Uitvoerigo trek- wij bij iedere be- kingshjsten en de n na de trekking m. De uitbetaling ichiedt onder toe- e laatste trekkiu- van den rjjks-wa- O, 25,000,20,000, 000, 0000, 5000, 5 enz. De kleinste de koopprijs van er is de prijs der en bedraagt voor: 3,60 Ned. Cour. 1,80 0,90 t bedrag in munt- bIs, of per post- Prfls der Advertontiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending e-en uiterlijk tot Zaterdags-voonniddags ten 10 ure. S DIJK 87, :rdam ihte )88EN-GAREN, conditiën als aan de t, Schoonhoveh, dralen van zonder te borstelen. 9 gulden. van af f 1,50. leuren enz. aar of te ontbieden ENBOOM te Groot- I.AN» S, 68007 deze keer onze met groote prij- Ten einde met ellingen te kun- wij ons zulks ten iden. r HG. VAN OOBT, idelmaker, SCHOONHOVEN. aan voor de 1ste Bldloterjj, die, zoo- lering uitgaat, en I. De loterij bevat 1,700 prjjzen; zij is len. Er is geene jlige kansen biedt. als in de Neder- 7 snel achtereen- Ipot; de hoofdprij- i geval gewonnen slechts 2 maal in rekening gebracht. Overzicht De Engelschen en de zoogenaamde „loyalen” (Engelschgezinden) onubr de Boeren in den' Transvaal zijn nog altijd bezig met in troebel water te visschen. Schier dagelijks bevatten sommige Engelsche bladen nieuwe berichten, waarin, het nadeel en de ellendedie, naar men meent, de gevolgen zullen zijn van het vertrek der Engelschen, breed worden uitgemeten. Zoo lang de Koninklijke commissie, die. orde moet stellen op de verandering vaq, het. bestuur, nog niet met hare taak gereed is en ze js daar mede nog 'niet eens aangevangen hebben die malcontenten vrij “P01 8PeI is EeTWrlÜk genoeg. Terwijl de hoofden der Boeren, het driemanschap, alle mogelijke moeite doen om de gemoederen tot bedaren te brengen en een geest van verzoening te brengen tusschen de Engel schen en de Boeren, trachten de loyalen twee dracht te stoken ónder de Boeren en daardoor het met zooveel moeite bijna voltooide werk als nog te doen mislukken. Gelukkig voor de Boeren dat Brand, de pre sident van den Oranje-Vrijstaat, die reeds zooveel voor de goede zaak gedaan heeft, déiir is om de belangen van de Transvaal in de vergade ringen der commissie te bepleiten. De laatste lijk door de regeering openbaar gemaakte stuk ken pp de zaken in Zuid-Afrika betrekking heb bende, behelzen ook de instructies aan de com missie gegeven. De suzereiniteit van Engeland worot daarin aldus omschreven, dat de Boeren zonder toestemming der Koningin geene tractaten zullen mogen sluiten on dat over Hunne ver houding tot de inlanders toezicht zal worden uitgeoefend. Het is zeker verstandig van ze, zoolang de zaken niet i' zjjn, daarover ook geen debatten toelaat in het parlement. Met de behandeling van de lersche landwet vlot het nog niet bijzonder. Meh is nog altijd met de tweede lezing bezig, die telkens door een voorstel tot verwerping of verdaging*wordt afgebroken. Dat de toejuiching waarmede Gladstone’s aan kondiging van een voorstel tot oprichting van een standbeeld voor zijn politieken tegenstander, Lord Beaconsfield, niet geheel onverdeeld was, blijkt nu een der afgevaardigden, Labouchère, heeft medegedeeld, dat hij het voorstel zal be strijden. Die bestrijding, natuurlijk, waar het een man geldt als de overleden staatsman, zal echter het voorstel niet doen vallen. Nauweljjks hebben de Fransche troepen in Tunis Bizerta bezet of de Engelsche kooplui worden wakker, ’t Geldt de heerschappij op de Middellandsche zee; want indien eeneduurzame bezetting in het plan ligt, zon Frankrijk zeker niet nalaten daar eene belangrijke havenplaats ie vestigen. Het is dus zeker beteekenend, dat Dilke in het Lagerhuis verklaarde, dat eene duurzame bezetting van genoemde plaats niet in het oorspronkelijk plan der Fransche regee ring zou liggen! Overigens valt er omtrent die expeditie wei nig nieuws te vermelden. De Bey schijnt het thans weer in zijn belang te achtenzoete broodjes te bakken bij Frankrijk. De Italiaanscbe regeering blijft bij haar eerste plan om onzijdig te blijven. Na dagen lange beraadslaging heeft de meerderheid der afge vaardigden zich met eene motie vereenigd, waarin zij niet zoozeer te kennen gaf dat zij vertrouwen had in de regeering, doch haar duldde. De verjaardag van den vermoorden Keizer Alexander II van Rusland, 29 April, is voorbij gegaan zonder datgelijk men verwacht had de door hem ontwbrpen doch wegens de tijds omstandigheden niet ten uitvoergelegde hervor mingen in het bestuur, zijn afgekondigd. Dit heeft blijkbaar teleurstelling gewekt, ook bij de goedgezindendie beter dan de nieuwe Keizer schijnen in te ziendat hervormingen meer waarborg gevendan de strenge veiligheids- on voorzorgsmaatregelen die nog eiken dag mot nieuwe vermeerderd worden. Het telmen van Griekenland doet Turkije weder weifelen. Tegenover de waarborgen door de Grieksche regeering geëischt, stelt de Turk- sche regeering de haren en zoo zal men wellicht nog weï een poosje aan het praten en onder handelen blijven. Tweede Kamer. Naar aanleiding eener waar schuwing, indertijd door den resident van Ba- gelen gericht tot den zendeling Riedel, dat de vergunning tot uitoefening van het zendings werk zou worden ingetrokken indien hjj voort ging bij de inlandsche bevolking weerzin te wekken tegen de vaccinatie, was, door den heor Keuchenius in de zitting van 4 Dec. 1880 een motie van orde voorgesteld, die Maandag in KEUR. Mei zal het 38 jaar do Heer GOUDA, o wekelijks heeft DEN HOED te De zeildag van de „Willem sBa- rente” naar het Noorden is op heden bepaald. Het examen voor de betrekking van surnumerair bij de maatschappij tot expl. van Staatsspoorwegen is met goed gevolg afge legd door den heer C. P. Peereboom te Bréda. Van het bestuur der Vereeniging - voor den «Effectenhandel, te Amsterdam, ontving het Handelsblad de belangrijke mededeeling dat Z. M. den Koning, den Minister van buitenland- sche zaken, op zijne voordracht, gemachtigd heeft lomtot beëindiging van den oorlog in, Zuid-Amerikade goede diensten Van Z. M’s. Regeering, in overleg met de regeeringen van Frankrijk, Groot-Brittannie en Italië, aan de regeeringen van Chili, Bolivia? en Pura aan te biedejj. Omtrent den- loop der pokken epidemie te Ameide wordt het volgende aan de N. R. C. medegedeeld: Sedert het begin zijn aangetast 55, overleden 18, hersteld 33, terwijl 4 personen nog lijdende zijn. Geen enkele der overledenen was ooit met "gevolg ingeënt. Niémand der aangetasten was in do laatste jaren gerevaccineerduitgezonderd één, bij wien echter die kunstbewerking zonder gevolg is gebleven. Van de herstelden waren 13 ongevaccineerd en 20 vroeger ingeënthoewel zulks bij de meesten reeds lang geleden was geschied. Verreweg het grootste getal hunner was slechts door varioliden aangetast. Velen zijn er te Ameide dan ook, waaronder vroegere heftige bestrijders, die de vaccinatie of revacci- natie op zich hebben doen toepassen, maar er zijn ook nog niet weinigen, die, hetzij wegens „gemoedsbezwaren”, hetzij wegens onverschillig heid, niet zijn te overreden. Door de Arr. Rechtbank te Dor drecht is A. S. te Schelluinert' veroordeeld we gens mishandeling tot 1 maand cellulair en f 8 boete'; subs. 1 hag cell. Het Chr. nat. zendingsfeest zal op 6 Juli a. s. gehouden worden op het landgoed „Ampsen”, toebehoorende aAn baron Van Nagell van Ampsen, nabij Lóchem. Door het provinciaal kerkbestuur van Overjjsel zijn tot de Evangeliebédiening toe gelaten de heeren H. Pop te DeventerD. Van Herwaarden te Loosduinencandidates Ds. D. H. Teljer te Hellevoetsluis heeft voor het beroep naar Meppel bedankt. Benoemd: tot onderwjjzer te Hil- legom A. Slinger te Reeuwijktot onderwijzeres te Moordrpcht mey, T. M. Kruisheer te Gouda. Acte als onderwijzeres is verkre gen door de dames E. H. J. A. Quakernaat en M. H. E. Btellenboom te Gorinchem. Den 2en Mei is de nieuwe school voor Christelijk onderwijs te Woerden ingewijd en geopend met pl. m. 80 leerlingen. GOUDA, 5 Mei. De Minister van binnen- landsche zaken heeft gunstig beschikt op het verzoek van eenige ingezetenen, tot toelating van hunne dochters op de Rijks hoogere bur gerschool aldaar. Met leedwezen is in deze gemeente het plotseling overlijden vernomèn van den heer G. Kolff,'te Leiden, voorzitter van de Vrijmet, selaarsioge „de ware Broedertrouw” te Gouda. Zoowel in Indië (waar hij, zooals men weet, langen tijd woonde) als in Holland was hij al gemeen erkend ais een wakker, uitgever, als een man met een ondernemendengeest, een helder hoofd en wat zeker niet het minst beteekent een warm hart. Een groot aantal vrienden betreuren zijn overlijden, GORINCHEM, 6 Mei. Op 11 dezer zal in den Doelen alhier het Rotterdamsch opera-ge- zelschap eene voorstelling geven met medewer king van de beroemde zangeres Minnie Hauck. Er zal worden opgevoerd „Marie, die Tochter des Regiments”, waariu de titelrol door Frl. Hauck zal vervuld worden. De vorige week is hier slechts van één geval van overlijden aan de rtiazelen-ziekte aangifte is gedaan. ♦ARKEL4 Mei. Onze geachte predikant Ds. J. S. Kinghoopt den 15 dezer alhier zjjne afscheidsrede te houden, om den- 22sten te He kelingen zijn leeraarsambt te aanvaarden. ♦ASPEREN, 4 Mei. De mazelen zijn alhier met zulk eene hevigheid ingevallen, dat de school voor nagenoeg de helft ontvolkt is. BERGAMBACHT, 4 Mei. Ds. A. Renier is bqroopen te Wapeningen. «BERKEN WOÜDB, 4 Moi. Tot. lid van den Gemeenteraad alhier is gekozen de heer A. J. De Jong'in plaats van wijlen den heer C. De Jong. ♦BRANDWIJK, 3 Mei. Alhier is benoemd tot kerkelijk ontvanger den heer Gt. Van de Graaf, ter „vervanging van den heer L. Van de Giessen te Gijbelanddie voor die betrekking niet meer in aanmerking wenschte te komen. •GOUDRIAAN, 4 Mei. Alhier is bij stem ming uitgemaakt, dat het beroopingswerk ook in ’t v’Orvolg aan den kerkeraad blijft opge dragen. discussie kwam. Door spreker werden op bree- op de verschillende bureaux van den ryka-wa- der grondslag de, grieven tegen de inenting terstaat dienst doentot een korps vaste amb- uiteengezet, en werd betoogd dat de Regeering in dit opzicht geen dwang mag uitoefenen. Nadat de heer Van der Hoeven het verbod tot toelating van Katholieke zendelingen in de. Minahessa ter sprake, had gebracht, de heer Rombach een lans had gebroken voor de vac cinatie en de Min. van Koloniën had aange toond, dat de voorsteller der motie het eenvoudige feit geheel ter zijde had gelaten, dat er voor uitzetting van een zendeling pf bemoeilijking van zijn arbeid geen gevaar had bestaan, doch deze verplicht was de maatregelen in het belang der Javanen genomen te eerbiedigen, werd een mptie tot sluiting aangenomen alleen de heer Ketichenius en de Minister zouden nog het woord mogen voeren, hetgeen in de vergadering -van Dinsdag geschiedde. Beiden bjeven bij him opinie, en de Kamer verwierp* de motie met 46 tegen 15 stemmen. Daarna was aan de orde de interpellatie van den heer De Jong over het toezicht op den uitvoer 'van vee naar Engeland. 'De Min. van Binnenl. Zaken gaf eenige ophelderingen, ver klaarde dat hij deed onderzoeken of de spoor wagens telkens na gebruik konden worden gedesinfecteerd; aangaande het rotkreupel ,van( schapen kon hjj op het advies der deskundigen, die het als niet besmettelijk beschouwen, niet terugkomen. De heer De Jonge interpelleerde de Regee ring over haar opvatting van de neutraliteit der Openbare schoolis zij een beperkte, ’zoodat alleen de godsdienstige begrippen van de ouders der« schoolgaande kinderen moeten worden ont zien, of strékt zij zich uit over alle godsdienstige meeningen, zonder onderscheid.. Verschillende sprekprs voerden over deze quaestie het woord de Minister betoogde, dat de wet laatst bedoelde beteekenis aan het woord „andersdenkenden” hecht. Woensdag begon de Kamer met de beraadr slagingen over het wetsontwerp, houdende straf bepalingen tot beteugeling van desertie van zeevisschers. De heeren Gratama en Bastert bestreden de voordracht op grond dat er hier dwang zou worden uitgeoefend op werklieden tegenover hot kapitaal, terwijl in het strafwet boek nog bepalingen tegen contractbreuk zijn opgenomqn; ook de heeren Van der Hoeven, Van der Linden en Van der Kaay achtten dit ontwerp niet gerechtvaardigd. Het werd ver dedigd door de heeren Patijn, Van de Werken den Minister van Justitie. Geenszins geldt het hier uitsluitend de belangen der reeders te be vorderen, maar wel degelijk die der visschers; verbreekt één man zijn verbintenis, daft kan de schuit niet uitzeilen, en de andere leden der bemanning zijn voor een tijd broodeloos; hen, de zwakken te beschermen, is de^roeping van het( Staatsgezag. In de zitting van Donderdag werd art. 1 der voordracht aangenomen met 37 tegen 31 stem men, na aanneming van het amendementVan Gennepom alleen aan gemonsterde zeelieden wegens desertie vóór de reis straf baar te stellen. Daarna het geheele ontwerp, met 37 tegen 32 stemmen. Z. M. heeft aan Mr. A. Kerdijk op> zijn verzoek eervol ontslag verleend als directeur der Rijks-postspaarbank en als zoodanig benoemd A. P. T. Sassen te Breda. Z. M. heeft benoemd tot hoog heemraad van den Lekdijk Benedendams en van den IJseldam, Dr. J. C. Van Eeten^ De kiesvereeniging „Burger plicht” te Gouda heeft eergisteren met alge- meene stemmen tot candidaat gesteld voor de a. s. verkiezing der Tweede Kamer Mr. A. A. Van Bergen IJzendoorn, btirgemeestervan Gouda. Ofschoon het bestuur niet de verzekering kon gevendat de candidatuur zou worden aanvaard, zoo meende men toch haar te mogen stellen, in de hoop dat de heer Van Bergen IJzendoorn, gedrongen door de overweging dat hij wellicht de eenige persoon is, met wien de liberalen in het district Gouda aan de stembus eeno over winning kunnen behalenhaar ditmaal niet zal van de hand wijzen. In de eergisteren te Oudewater gehouden vergadering der liberale kiesvereeni ging „Vaderland en Oranje” is met algemeone stemmen tot candidaat gesteld voor dp ophanden zijnde verkiezing van een Lid der Tweede Kamer, van de Staten-Generaal, de heer Mr. A. A. Van Bergen IJzendoorn, burgemeester te Gou,da. De kiesvereeniging „Burgerplicht” te Alfen heeft tot candidaat voor het lidmaat schap der Tweede Kamer in het hoofddistrict Gouda met algemoene stemmen gekozen mr. A. A. Van Bergen IJzendoorn, burgemeester van Gouda. De Centrale kiesvereeniging „Nederland en Oranje”, in het hoofdkiesdistrict Gorinchem, heeft den heer Seret, aftredend lid, opnieuw candidaat gestold. Bij hot Departement van water staat bestaat het plan om de buitengewone op zichters van den waterstaat, die als ambtenareft tenaren te reorganiseeren. Naar men verneemt, bestaat bij het hoofdbestuur van den Waterstaat het plan een sioomvaartuig te doen bouwen dat op de rivieren dienst zal moeten doen als ijsbreker. De hoofd ingenieur, adviseur voor scheepsbouw, Dr. B. J. Tideman, zou men het ontwerpen van zulk.een vaartuig belast zijn. Bij de Woensdag te Dordrecht plaats gehad hebbende aanbesteding van het bouwen van een fort aan den nieuwen Maasmond (Hoek wan Holland), waren de volgende inschrij vingen ingekomen: J. Monster te Puttershoek, f 67.900; J. Visser te Papendrqcht, f 70.840; A. Volker en P. Bos te Sliedreoht, <f 79.600; L. Kalis Kz. te Sliedrechtf 82.900J. Bos houwer te Utrecht, f 91.300. Aan het departement van water staat werd 4 dezer aanbesteed1. de uitvoering van bagger werk in de Noordgeul tegenover de Oostpunt van Rozenburg. Minste inschrijver de heer C. Van der Meijden Czn. te Hardinxveld, voor f7200; 2. de uitvoering van vernieuwingen en herstellingen aan de Rij ksri vier werken in de Noord, de Oude Maas boven het Boerengat, het Mallegat, de Krabbe, de Dordsche Kil en het Spui, met het onderhoud dier werken van 1 Juli 1881 tot en met 30 Juni 1882. Minste inschrijver de heer G. De Hoog te Gorinchem, voor f 28.000 bij loting met den heer T. De Groot te Giesen- dam voor hetzelfde bedrag. Door de verzandingen in de Mer- wede js de vaargeul voor de Rijnvaart zeer ver nauwd en worden de stoombooten bij de aanleg plaats te Gorinchem niet weinig bemoeieljjkt. De directie der stoomboot-reedery Fop Smit Co. zou dientengevolge voornemens zijn eerlang eenige diensten te doen vervallen. De paarden, welke voor onzo ca valerie benoodigd zijnzullen dit jaarbij wijze van proef, voor een gedeelte uit Ierland getrok ken worden. De Deventer Stoombootmaat- schappij keert over 1880 een dividend van 5 percent uit. D$ Nederlandsche Harddraverij en Renvereeniging zal op Zaterdag 20 Augustus a. s. op de Heide bij Bussum en Hilversum de volgende wedrennen doen houdenals N°.I. (Ten 12 ure.) Harddraverij voor inland sche paarden, toebehoorende aan Nederlanders, ingespannen voor Hollandsche sjeezen. Afstand 1600 meter. Prijs f700. Premie f250. N°. II. (Ten 12Jure.) Heeren harddraverij voor paarden van alle landen en rassenonder het zadel gereden. Afstand 2400 meter. Prijs f300. Premie f100. Inleggeld f10. N’.IH. (Ten 1{ ure.) Harddraverij voor paar den van allo landen en alle rasseningespannen’ voor twee- of vierwielige rijtuigen. Afstand 4000 meter. Prijs f2000. Premie f500. Inleggeld f20. De premiewinner ontvangt de helft der inleg- gelden. N’.IV. (Ten 2 ure.) Harddraverij van inland sche paardengéboren in 1876 of later, onder den man. Afstand 1600 meter. Prijs f300. Premie f100. N°. V. (Ten 21 ure.) Wedren voor paarden van alle landen en allo rassen. Afstand 2400 meter. Gewicht te dragen door ruins en merries 3 jarig 52 kilo; 4-jarig 601 kilo; 5-jarig 63 kilo6-jarig en ouder 63kilo; hengsten dragen 1| kilo meer. Prijs f1200. Premie f400. Inleggeld f 20. De 3de aangekomene ontvangt f50 uit do inleggelden. Bjj den prijs wordt gevoegd oen zilveren beker aangeboden door do heeren baron Van Brienen van de Groote Lindi en baron Van Tuyll van Serooekorken. e N0VI. (Ten 3 ure.) Harddraver ij voor paarden van alle landen' en alle rassen als tweespange reden voor twee- of vierwielige rijtuigen. Afstand 3200 meter. Prys f600. Premie f200. Inleggeld f20. De premiewinner ontvangt de helft der in leggelden. N’.VII. (Ton 3} ure.) Wedren met hindernis sen voor paarden van alle rassen, toebehoorende aan en béroden door officieren van het Nederland sche leger. Afstand 1800 meter. Prijs f 700. Ie premie f 2002de premie f 100. Inleggeld f 10. N’.VIII. (Ten 4 ure.) Wedren mot hindernis sen voor paarden van alle landen on alle rassen. Afstand 3200 meter. Rijders in jockey-kostuym. Gewicht te dragen door ruins en merries is van 3-jarig 59 kilo; 4-jarig 72kilo; 5-jarig771 kilo; 6-jarig en ouder 79’ kilo. Hengsten dragen 1} kilo meer. Prys f2000.- Premie f500. Inleggeld f20. Dé'3de aangekomene ontvangt f50 uit de inleggelden. Bij den prijs wordt gevoegd een zilve ren voorwerpter waarde van f 500aangeboden door 'eenige heeren uit Amsterdam. By Nö. I moeten minstens 3; bij N°? II 4; by N°. III 5; bij N’. IV 3; bij N».V 4; by N’.VI 3 span; bij N". VII 4; by N«. VIII 4 paardenbohoorendo aan verschillende eigenaars deelnemenof de prijs wordt niet uitgereikt. Inschrijvingen worden vóór 31 Juli ingewr' bij baron Van Tu^ll van Serooskerken te Veh bij wien inschrijvingsbiljetten tot 15 Juli te kojnen zijn,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1881 | | pagina 1