Zondag 11 September. 1881. mzmvering. handeling worden nomen, onverschil- ig of andere ziek- N’. 639. SKRAAM Vreemde eenden in de bijt Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. BINNENLAND. 4 FNCTUUR I' ft- ulden Br Steen Jr., eenenbrug, ad. TURK. epareeren, en. MBOOM, Ol/DA. BUITENLAND. I LIHBEj 0HT, J welingerichte JES- en gskraam RUG, tegenover IOOG. II. wei- dito fl,20 1 den staf van 50. SCBOOWHOVEIfSCHE COURAlfT. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. ct. per half kilo. 1 H 26 ct. per half D 2,10 per week. i het gebruik van t wnh <1 CHTEN. Boter: le qual. er half kilokaas 6 28 ct., overloo ks 30lammeren 24 k 26 ets. per f 4 k 8 per stuk; ‘4,00, Zeeuwsche uers f3,60, Roode Hectoliter. int f16. Gelling stuks. i le qual. f32 k N oord h oil. kaas 15 partijen. Han- jehenk opge- den »rd hij te woi o dozijn, an huis bezorgd. jaar datdeOnder- Schoonhoven be dien tijd heeft hij st geachte publiek natreken ondervon- vermeerderde con- lan ook goed met te kunnen voortzet- ins aan de blijvende alleszins nette en ft waardig maken. >r gewoonte wordt zuivere Holland- i tegen conourree- en bij KRIEGER at 62. Prijs der Ad vertentiënVan 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending francoen uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandscho Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht ktbericht van de lelaars. Goudsche artiien. Prijzen J. f 26,50 29,50. ist hem ten vorige h minzaam aanbe- daarom telkens wol we), dat verscheiden woorden, die ze als zoo akelig verhaspel er benauwd van n/ret ik dezer dagei zeggen (niet tot mij, waarde lezeres!) «Eksezeer dat ik u in nillezee ontvang, ik had van morgen weinig lust vanwege me greine!” Ten besluite nog één verzoek. Waar ik in bovenstaande regelen strijd gevoerd heb tegen de bastaarden, zal het woord «Doet naar mijn woorden en niet naar myn wer ken” nogal eens te pas komen. Want ziet u, ook bij mij gaat de natuur weleens boven de leer, en, als de courant wacht, dan heeft men geen tijd zichzelven steeds op de vingers te tikken. Moge het oor deel, dat ik wellicht zelf heb uitgelokt, genadig zijn! politieke verhoudingen in Land- en Rijksdag. De conservatieven in Engeland zijn bezig Ierland te veroveren. Zij maken bij de verkiezingen gemeene zaak met de Home Rulers, ten einde aldus aan hunne candi- daten de zege te verschaffen. Reeds twee maal lukte dit. Als prijs voor die hulp, beloofden de conservatieven te zullen mede werken tot buitenwerkjngstelling der uit zonderingswetten I De Emir van Afghanistan en zijn tegen stander Ajub-Khan staan weder gereed om op elkander los te trekken. Ajub verzamelde zijne laatste krachten om zich hëen. Wie weet hoe spoedig de Indische regeering in dit wespennest weder tusschen beide zal moeten treden. De president der Vereenigde Staten van Noord-Amerikawiens toestand altijd nog geruststellend isis van Was- zijn buitenverblijf Longbrauch verwijdert binnen iederen likdoorn zijn reeds genezen, del, dat mei het wordt. Tegen in- n f 1,— ontvangt iseel en gebruiks- DEN, DEKENS, LANTEN, WIE- Dw. Dienaar, DER STEEN Jr. geworden met dit jaar weder >rden. verre van hington naar vervoerd. Er is sprake van, dat de Vice-president Arthur tijdelijk met de function van Presi dent zal belast worden. iche, Flakk. en ito mindere fll ,25 h 13, mindere he, Zeeuwsche en idere f7,50 k 8,50. ie, Fl. en Overm. mindere f 6,00 i k 6,40, mindere he f 5,00 k 5,80, Nu komen we aan een groep van woor den die eerst in later tijd in den vreemde zijn ontstaan, gelijk met de zaak waarvan zij den naam uitdrukken. Slechts enkele zullen wy er van noemen om onze meening te verduidelijken. Wij bedoelen woorden als telegraaf, telefoon, velocipède, gym nastiek, tram. Wat wij er ook op tegen hebben, ze in het taalverband op te ne men, ten einde het leger bastaarden niet noodeloos te vergrooten, ik vrees dat er weinig tegen te doen is. De uitvinder schept tegelijk den naam, en deze verge zelt overal de zaak, ’t Is waar, de man uit de lagere volksklasse kan die woorden soms verbazend mishandelenals hij ver telt dat de jongeheer die bij z’n patroon «loseert, mit ’n fielsepee na de gomme- lustiekschool gaat”, dan zal niemand dat mooi vindenmaar diezelfde man verknoeit immers ook een aantal echte, oud-Neder- landsche woorden? Ook hier is verstaan de hoofdzaak als er gepraat wordt van «verreschryver, verresprekerwieler, zwa- len (zooals prof. De Vries indertijd heeft voorgesteld), en ja, voor tram weet ik geen beter woord dan het leelijke paarden- spoor, maar dan raak ik weer met den stoomtram in de war, en als we strdks met dat heerlijk vervoermiddel van Gouda naar Schoonhoven karren, moet het toch een naam hebben? dan is het niet zeker, dat het woord terstond de zaak voor den geest brengt. En daar komt het juist in de' eerste plaats op aan. Het beste is maar, dat ook het Nederlandsch eens optrede als mededinger naar de eer, om aan eenig voor werp van nut een over de geheele wereld verspreiden naam te gevenals er te avond of morgen binnen onze grenzen iets wordt uitgevonden, dat algemeen in gebruik ge raakt, dan zullen we den naam niet bijeen- harken uit Grieksche of Latynsche boeken, doch er een echt Hollandsch woord voor pakken, dat ieder alzoo gedwongen wordt om uit te spreken. We hebben dus een klasse van inter nationale” namen. Elke poging, om die te vervangen, loopt op mislukking uit; zelfs de Duitschers beproeven het gewoonlijk te vergeefs. Als regel wil ik gesteld hebben, dat we die woorden opnemen als een vast bestanddeel van onze taal, en slechts zor gen dat ieder, wiens opvoeding niet totaal wordt verwaarloosd, het schijnt dat er nog enkelen van die soort in ons vaderland zyn, en zullen zijn! ze verstaat en kan uitspreken. Maar nu heeft ook onze toegevendheid een grens; we willen in onze beleefdheid voor de vreemdelingen geen stap verder gaan. Als het bastaardwoord, zij het dan ook aan de wetenschap ontleend, gemak- kelijk vervangen kan worden, dan weg er mee! Er bestaat niet de minste nood zakelijkheid, om in plaats van gezondheids leer hygiëne, voor schoonheidsleer aesthe tics, voor opvoedkunde paedagogiek te zeg gen. En dat is nog niet eens het grootste bezwaar. Worden die woorden, tot eenig vak van kennis belioorende, in het dage- lijksch leven of in eenig geschrift gebezigd, dan weet men vooruit, dat hoorder of lezer ze begrijpen, dus de overtreding is nog te veischoonen; maar dikwyls hoort men een rommelzoo van vreemde woorden uitgooien daar de hoorder geen touwen aan vast kan maken, zoodat men vragen moet waarom de spreker zyn moedertaal niet bezigt. Och, het antwoord is gemakkelijk te ge ven; het staat gekleed, zoo nu en dan er veiboter f 1/»* ,H fl,10 k 1«2° do ug. en gr^nkalveren 352 schapen of 15^ Wggen, 2 5’ ct., 2de qual. ^Kalveren: 1ste 0,80; Schapen 2de qual. f 60, een stadhuiswoord” doorheen te werpen, het bezorgt een vermoeden van beschaving, misschien wel van geleerdheid, althans in het oog van hen die gewoon zijn niet ver der te zien dan hun neus lang is. En het toppunt van dwdhsheid, ’t welk juist rijt aangetröffen, is 1 Wienschen de vreemde ein papegaai napraten, ;Jén dat de hoorder ’t r 3t krygen. Zoo hoorde 10g een bejaarde dame Bij een aanvoer ee, was de handel id. kalf koeien f220 1200, dito Vaarzen 130 M 75, melk- f 60 h 120, f 'ras- 1 kalveren f 7è 12. rare, op levering arkens van 6 k 8 Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prgs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Wederom is het Oranjehuis en het Vaderland in rouw gedompeld Donderdag-avond, omstreeks 11 uren, is Z. K. H. Prins Frederik op 84-jarigen leeftijd op het Huis de Paauw over leden. Eene ongesteldheid van slechts wei nige dagen maakte een einde aan het leven van dezen Prins, zoo algemeen bemind en in zoo hooge mate achtens- waardig, dat het geheele Nederland- sche volk ongetwijfeld met diepen rouw zal vervuld wezen. Hoe hoog ook zyne jarenklommen, Prins Frederik was in den vollen zin des woorda de Nestor van ons Koningshuis, de mandie in moeielijke omstandig heden de raadsman was van ’s Konings vader reeds, zoowel als van Willem III, die beiden in de helderheid zijner in zichten, zijn groot verstand, zijn recht schapenheid en edel karakter het volste vertrouwen stelden. Zijne stem zal niet meer gehoord worden, maar zijne nagedachtenis zal blijven voortleven bij het volk, dat hem lief had, bij het Vorstenhuis, dat fier op hem was, bij zijne eenig over gebleven dochter, die hem op de han den droeg, bij zijne kleinkinderen, met wie hij zich zoo gaarne en zoo veel bozig hield. Z. K. H. Prins Willem Frederik Karei was den 28. Februari 1797 te Berlijn geboren. Hij was een zoon van onzen eersten Koning, en van wijlen II. M. Frederika Louisa Wil helmina, Prinses van Pruisen. Hij huwde den 21. Mei 1825 met Prinses Louisa Augusta Wilhelmina Amelia, dochter van Frederik Willem III Koning van Pruisen. Zijne gemalin overleed den 6. December 1870. Uit dit huwelijk werden vier kinderen ge boren, van welke nog alleen in leven is H. K. H. Prinses Wilhelminq Fre derika Anna Elisabeth Maria, gehuwd met Prins Willem Adolf Maximiliaan Karei von Wied, welke beiden bij het sterfbed van den Prins tegenwoordig waren. Prins Frederik had pas onlangs de waardigheid van Grootmeester der Vrijmetselaarsorde in Nederland neer gelegd. Hij was veldmaarschalk en admiraal der vloot, kolonel-generaal der Pruisische infanterie la suite van het 2. regement der garde te voet, chef van het 2. regement Prui sische infanterie van Westfalen No. 15, en van het Russische regement der grenadiers van Rostoff No. 2. scheiding niet uit het oog verliezen. Er zyn woorden van vreemden oorsprong, die reeds zoolang dienst hebben gedaan dat men ze zonder gevaar de rechten van land- en huisgenooten kan toekennen. Som mige daarvan zyn onmogelyk te vervangen. Wie «kapitein” wil vervangen door thoofd- man", «luitenant” door ^plaatsvervangend hoofdman", «majoor” door teerste of oudste”, loopt gevaar niet verstaan te wordenen wat ter wereld moet hij dan met den tko- lonel" doendien hij toch moeielyk voor tzuilenaar" of zoo iets kan uitschelden Door een «fourier” als «voedselbezorger", een sergeant als «in serge gekleede”, een korporaal (caporaal) als «kapotjasdrager” te betitelen, herinnert men wel aan den oorsprong dier woordendoch men behoeft dat niet te doen om een niet bestaande moeielykheid op te lossen. Wy veroorloven ons dus als eersten regel te stellen; bastaardwoorden, door lang ge bruik burgerrecht verkregen hebbende en volkomen verstaanbaar, beschouwe men als Nederlandsche. Andere zyn er, die wel vervangflj%un- nen worden. Een militair is een Krijgs man, een locomotief een stoomsleper, een quaestie een vraagstuk, politie veiligheids dienst, financiën geldmiddelen, enz. Ieder begrijpt die woorden, en dus is er geen bezwaar ze te behouden. Heeft men in denzelfden volzin twee- of meermalen een dier woorden noodig, dan kan het vol strekt geen kwaad ter wille der wellui dendheid bij afwisseling het vreemde en zijn Nederlandschen kameraad te bezigen. Hier wenschen wij dus den regel van zoo- even toe te passen. Overzicht De herstemmingen, die Zondag jl. in Frankrijk plaats hadden, hebben de over winning der Republikeinen nog meer vol komen gemaakt. Zy wonnen op nieuw acht zetels, zoodat de Kamer nu 459 Repu blikeinen, 47 Bonapartisten en 41 Monar chisten telt. Een overweldigende meerder heid, indien al die Republikeinen zich onder een hoed lieten vangen. Doch de afstand die er tusschen de verschiUende schakee- ringen dier partij bestaat, is vaak nog grooter dan die tusschen rechts en links. Te Parijs o. a., waar de laatste Bonapar- tist plaats moest maken voor een gema tigden Republikein, werd Gambetta’s te genstander in het tweede district van Bel leville gekozen. Deze zal zich nu het ge noegen gunnen in de Kamer te protesteeren tegen Gambetta’s verkiezing in het 1ste district van Bellevillewegens beweerde onregelmatigheden. Zijn protest zal voor zeker bij de 46 Intransigenten in de Kamer en bij een deel der Union Républicame de noodigo instemming vinden, doch ’t best zal men de partijverhoudingen kunnen be- oordeelen, als straks bij de woderbijeenkomst der Kamers de révisions-plannen van den ex-dictator in behandeling komen. Want al dringt hij in den laatsten tijd op het onmiddellijk aan de orde stellen dier vraagstukken niet meer zoo onstuimig aan, toch laat hij geen gelegenheid voor bijgaan om op de wenschelijkheid van ver andering in de organisatie van den Senaat te wijzen. Hij deed dit in de laatste dagen weder in toesprakente Neubourg en te Honfleur gehouden. In laatstgenoemde plaats wist hij zoodanig de geestdriftop te wek ken, dat hij het volk met moeite kon weer houden van het voornemen om paarde- diensten te bewijzen voor zijn rijtuig, Het is thans zeker dat de Kamers niet voor half October zullen bijeengeroepen worden, zoodat er nog gelegenheid bestaat eenigszins te bekoelen. De Fransche zaakgelastigde in Tunis, Roustan, tracht in een rapport zijn regee ring te overtuigen van de noodzakelijkheid van een bezetting der hoofdstad en van de afzetting van den Bey, die, heulende met den Sultan van Turkijeiq ’t geheim de op roerige beweging der Arabieren zou onder steunen. ’t Is billijk nevens deze bewering ook gewag te maken van het gerucht waarbij do geheele zaak wordt voorgesteld als te zyn een voorwendsel om eene even- tuëele annexatie te bilhjkefa. Turkije wil voor Spanje niet onderdoen; bet is voornemens aan de vervolgde of ver bannen Joden van Rusland een veilig toevluchtsoord in Syrië aan te bieden. Ruslands Keizer heeft zich, volgens de Regeeringsbode, naar Dantzig begeven om daar eene ontmoeting te hebben met den Duitsehen Keizer en tal van andere ge kroonde hoofden; men noemt den Keizer van Oostenrijk, de Koningen van Saksen, Denemarken en Roumanië, de Grootherto gen van Baden en Mechlenburg, enz. In ’t belang der veiligheid is tot op het laatste oogenblik op vermakelijke wijze strijd ge voerd tusschen de üantziger Zeitung en de officieuse Nord Deutschezoowel over het tijdstip als over de plaats der ontmoeting. De driekeizersbond schijnt intusschen weder te zullen herleven. De berichten omtrent eene schikking tusschen Duitschland en het Vaticaan beginnen moer on meer gestplte aan te nemen. Het beweren dat eene schikking zoo goed als getroffen is, wordt waarschijnlijk gemaakt door het gerucht, dat de onbezette Bisschopszetels spoedig weder zullen vervuld wordenLedochowski, die het al te bont heeft gemaakt om weder in genade te worden aangenomen, zou als Bisschop vervangen worden en waarschijn lijk den Kardinaalshoed ontvangen. Beves tigt het gerucht zich, dan zou die veran dering zeker ook wel invloed hebben op de Z. M. de Koning heeft benoemd 1. tot Minister van Financiën Mr. C. Th. Baron Van Lijnden van Sandenburg, onder toekenning van eervol ontslag als Minister van Buitenlandsche Zaken en onder dank betuiging voor de vele en gewichtige dien sten als zoodanig aan don Koning en den lande bewezen2. tot Minister van Buiten landsche Zaken Jhr. Mr. W. F. Rochussen, HDs. buitengewonen gezant en gevolmach tigd Minister te Berlijn. Bij koninklijk besluit zijn be- noemdtot subst.-officier van justitie bij do arr.-rechtbank to ArnhemMr. D. R. B. Baron Van Lyndon, thans subst.-officier to Rotterdam en tot subst.-officier van justitie te Rotterdam Mr. C. H. Moensthans subst.- officier te Leeuwarden. Z. M. heeft bij het wapen der infanterie benoemd tot luit.- goneraal de gen.-majoor P. C. J. Van der Schrieckvan het wapen lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Ten gevolgevan de benoeming van don hoor P. C. J. Van dor Schrieck tot luitonant-goneraalmoet in het hoofd- In de eerste afdeeling van het dezer da gen te Breda gehouden achttiende Neder landsch Taal- en Letterkundig congres had onder anderen een zeer belangwekkende ge dachtenwisseling plaats over een onderwerp, dat reeds meer dan tweehonderdvyftig jaar lang aan de orde is geweest en misschien nog wel eenigen tijd zal blyven. ’t Mooiste wasdat het niet eens op het programma stondhetgeen niet belette dat de behande ling met zeer veel genoegen werd aange hoord vooral omdat geen mindere groot heden er de hoofdrol in vervulden dan pro fessor Beets uit Utrecht, en zyn Leidsche ambtgenoot professor De Vries. Ofschoon wij nu in de verste verte niet geacht willen wordenbehept te zyn met het denkbeeld een leemte aan te vullen in de beschouwin gen dier beide vermaarde hooggeleerden meenen we toch geen kwaad te doen met hier ter plaatse dezelfde zaak even te be praten, dewijl zy .geheel ligt binnen het verstandelyk bereik van veel minder be gaafden, gelijk uw onderdanige dienaar en zyn welwillende lezeressen en lezers. De zaak was deze. Door tusschenkomst van doctor Beets had de heer Biegelaar uit Rome aan het Congres een briefje gezonden, waarin hij de vergadering beleefdelyk ver zocht haar byzondere aandacht te wijden aan de bastaardwoordende barbarismen en aanverwante leelijkheden in de Nederland sche taal, die vooral in de periodieke pers voorkomen. Aan dien wenk gaf het Congres gaarne gehoor, en vandaar de bespreking. Die menheer Biegelaar is, naar het my voorkomteen grappenmaker. Zyn verzoek herinnert levendig aan de bekende klacht van zekere moeder tot den dominé.Mijn heer, ik weet waarachtig niet waar die drsche jongen dat vloeken geleerd heeft.” Immers, terwyl hy het uitspreekt overtreedt hij tweemaal den regel dien hij zelf wil gesteld zien, hy spreekt van «barbarismen”, en van een «periodieke” pers, en levert alzoo het bewijs, dat onthouding van vreemde woorden gemakkelijker te wen schen dan vol te houden is. By dien man gaatals by zeer veel anderende natuur boven de leer. Wat zyn barbarismen De woordenboeken zeggen: woorden of uitdrukkingen,verkeerde lijk naar een uitheemsch voorbeeld gevolgd. Als de klager dus Nederlandsch had willen spreken, had hij bezwaar moeten maken over «bastaardwoorden en spreekwyzen.” En de periodieke pers Men heeft daaron der te verstaan de op geregelde tijden ver schijnende voortbrengselen der letterkunde, dus tijdschriftendag- eq weekbladen. Ro mans en wetenschappelijke werkenin regel matig opvolgende afleveringen uitkomende zijn daar niet onder begrepen. Zou het waar zijndat, de «periodieke pers” hier de hoofdschuldige is? De heer De Veer, wiens bevoegdheid om over de deugden en gebreken van de dagbladpers te oordeeleq zeker wel door niemand in twyfel zal worden getrokken, kwam er ernstig tegen op. Dat er gezondigd wordt erkende hy, maar voegde er terstond by, dat de Nederlandsche persin stede van een brandmerkden dank van het Congres verdiende voor wat zy deed om naar haar krachten en in de eigenaardige omstandig heden waaronder zij werkt de belangen on zer taal te bevorderen. Dat laatste raag wel even opgehaald wor den want de meeste menschen hebben er geen denkbeeld van wat moeite het kost een courant niet vol te krijgendat is gemakkelijk genoeg, en gewoon!yk zit men meer in de war door den overvloed van, dan door het tekort aan stof, maar om haar waarde als letterkundig voortbrengsel te handhaven. De dagbladschrijver werkt niet zoq op zyn gemakdat hij een oogenblik van opgewekt geestesleven kan afwachten, om zyn gedachten aan het papier toe te vertrouwenop een bepaald uur moet de copy er zyn, en somtijds is er zelfs geen tijd om het werk nog even na te kyken, laat staan het voorschrift van Boileau in toepassing te brengendie wilde dat men het twintigmaal zou herzien en verbeteren alvorens het ter drukkerij te zenden. «Die verduivelde krantenze vreten copy 1” riep een man van het vak met eenigen wre vel en geheel ongelyk had hy niet. Is het dan wonder, dat de schrijver dikwyls het eerste woord maar ter neder werpt dat hem voor de aandacht komt? En nu is juist liet gebruik der «vreemdelingen” zoo alge meen gewordendat het meestal veel moeite kost, ze door een passend Nederlandsch woord te vervangen. De bastaarden worden dus letterlijk binnengesmokkeld uit gebrek aan tyd. Neem daarbij in aanrakingdat we ons juist moeten bezig houden met vraag stukken en beschouwingen die niet in één bepaald landmaar heind en ver worden besproken dat de onderwerpen veelal lig gen op het gebied van staatkunde, krygs- - wezen en wetenschap, en dat daar de zucht om met bastaarden te werken tot een bedenkelyke hoogte is gestegen. We moeten voor het overige zekere onder kiesdistrict ’s Hertogenbosch de verkiezing plaats hebben van een lid der Tweede Kamer, welke door den Minister van Bin- nenlandsche Zaken bepaald is op 27 8ept.e.k. en de herstemming, zoo noodig op 11 October daaraanvolgende. Miindig'arond Aoor Aatf heer O. J. Stuh, voorzitter van het bestuur der gecombineerde polders Nieuwland en Leerbroekde eerste steen gelegd voor het ie bouwen stoomgemaal ten dienste der ge noemde polders, en tevens besloten om het stoomgemaal den naam van C. J. Stuh te doen dragen. Tot directeur der Nederl. Stoomboot-maatschappij op Feijenoord is benoemd de heer W. H. Visser, oud-inspec- teur bij het stoomwezen in Indië. Mr. P. M. G. Van Hees, Voor weinige maanden afgetreden als algemeen secretaris der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, is jl. Zaterdag op zijn buiten verblijf aan den Schooterweg bij Haarlem na een korte ziekte overleden. Hij hadden leeftijd van 74 jaren bereikt. Vrijdag 2 Sept, had te Rhoon de aanbesteding plaats voor een waterma chine in den polder „Binneland van Rhoon”. Voor de machine waren 10 inschrijvers, als Sepp Co., Enschedé, f8.544,971; v. Goe- then, Brussel, f8850; Cosijn Co., Gouda, f9300; Wolker, Stronk v. Delden, Rotter dam, f9300; St. Heinrichs, Duitschland, f9525; Otto Henrigs, Berlijn, f9750; Bak ker Co., Ridderkerk, f 10.200; G. Knol, Middelburg, f 10.737; H. Bolling, Brussel, f 11.000; Sociétó Gilly, België, f14.500. En voor ’t gebouw 5 inschrijvers: G. Romein, Nootdorp, f 10.538; T. Bouman, Rhoon, f 11.815; L. Hortensius, Yselmonde, f 12.558,95; G. Karseboora, Yselmonde, f 12.760,73; J. v. d. Vlucht, Dordrecht, f 12.850. <t Bjj de Woensdag gehouden aanbesteding voor het bouwen van eene school voor 328 leerlingen, te Werkendam, was de minste inschrijver de heer II. La gerwaard te Kralingenvoor f29.483. Voor de derde maal had Woens dag te Maastricht de aanbesteding van tarwe, ton behoeve van de gamizoensbak- kerij aldaar, plaats. Minste inschrijver was: voor 100 heet, roode tarwe de heer Hoogh- winkel, te Gorinchem, ad f 12,50. - - Woensdag werd te Woerden eene harddraverij gehouden door de afdee ling der Holl. Maatschappij van Landbouw. Aan den wedstrijd van ’t schoonst in het tuig loopende paarden namen 40 mededin gers deel; de’prijs werd behaald door de bruine merrie „Prinses Marie”, van den heer G. Langhout, te Hazerswoude, en de premie door de zwarte merrie „Emma", van den heer J. De Goeij te Utrecht. Bij de namiddag-harddraverij, voor paarden van zessen klaar, waren 9 paarden ingeschreven en viel de prijs ten deel aan den bruinen ruin Adolph”, van den heer G. Koot te Berkel, bereden door den eigenaar, en de premie aan de bruine merrie „Wilhelmina”, van den heer H. Van Haren te Amsterdam, bereden door den pikeur P. Koek. Naar aanleiding van het 40- jarig jubilé van den heer G. B. Lalleman te Moordrecht, vereenigden zich Zaterdag avond vele onderwijzers uit het arrondisse ment Gouda met hun schoolopziener in het schoolgebouw aldaar, om ook van hun zjjde hun geachten ambtgenoot, den heer Lalle man een bewijs hunner sympathie te geven. De schoolopziener Terpstra sprak don feest vierende op gevoelvolle wijze toe, en bood hem namens de onderwijzers een jjesc*—-’' aan. Lang bleef men in de meest ruimde stemming bijeen, en eerst in vroegen morgen scheidde men met den wenschdat nog vele jaren ons nationaal onderwys gesteund mocht worden door de Ijverige pogingen van den onderwijzer en redacteur Lalleman. De stoomtramdienst Utrecht- Vleuten-Harmelen zal worden gestaakt; daarentegen bestaat bij de Rijnspoorweg maatschappij het plan de treinen van de lijn Utrecht-Leiden te Vleuten te doen stilhou den tot het in- en uitlaten van passagiers. De rijksweg, loopende over Schielands Hoogen Zeedijk, van de Hof- laan te Kralingen naar het Kralingnche Voer tot do IJselmondschelaan, welke door het Rijk van grindweg in straatweg werd veranderd, is voltooid. Dit werk draagt veel bij tot verbetering en verfraaiing van dit gedeelte der gemeente Kralingen. Maandag herdacht do heer J. M. Geluknotaris te Giesendamals zoo danig zijne 25-jarige ambtsvervulling. Voor de nagelaten betrekkin gen van den b(j den laatsten watersnood zoo noodlottig omgekomen journalist, den heer J. A. Vestcrs te ’s Bosch, is f 9724,78 bijeengebracht, waarvan f 6107,38 bestemd waron voor de weduwe en haar kinderen en f 3617,40 voor do opvoeding der kinde ren afzonderlijk. De heer J. Koomen, confiseur te Rotterdamis benoemd tot hofleverancier van H1I. MM. den Koning en de Koningin. 1 in de gunst van 1 van binnen als

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1881 | | pagina 1