t Zondag 30 October. jbh N’. 646. 1881. S." ?TES. ersknechts, rork en gaed laan, raagd, om liefst in dionat te tre- JE. i”. Bremen) rerpakking, ider korting. 1 merken) r per mille, oor tie 3 No. 4, LVER. 1 HOOP, 0 1 OLLECTIE /MAN JTZIC, n. G Dzn., 3 BOSKOOP, de Laos A Zonen, minzaam aan tot Weekblad voor Zuid-Hólland en Utrecht. S DELVNGE. nette 50 enz. enz. BUITENLAND. BINNENLAND. - o de 1 8tryd tegen de snoep winkels. 0,10. Öroote letten wen. De te Haastrecht S. W. N. VAN NOOTEN Schoonhoven, Uitgever*. JU8E, roman door Cand.t te Utrecht. W. n het pveriM „Br Mil." ioven en Oh- DELAAR IN •oot, krachtig in de Nieuwe >ep- tot wor- We )E ROO te Amm en by H.H. Boek- W. N. VAN m en verder bij t om toet kinderen lijk aan te melden iTZIG, Haven. van VRUCHT- 7OUD- en 8IER- 1GEWAS8EN, IEREN,ROZEN, N en vrat verder e Woensdags te C. DEN HOED smt ook bestellin* mst van te Groot-Ammera, EN te Stree/kerk, ^kkerkerk en rk. ■koop, ■huur. en. living. Pry# per Advertentidn: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Öroote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, on uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandscho Advertentidnwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht snoepwinkels zyn verbonden dagelyks drie centen mee: twee, als schoolgeld, ei ring, zooals sommige onder blieke vermakelijkheden iu SCÏÏOOMOYMSCHE COURANT. ruitdebeite irij gbaar lijn. -Singel 3. macht worden. -<% LAPPEN WIN- lende dessins, een F 4 en f 1 enz. enz. lap „de Vijf Vogelsang te wis, Heppin- Marlenbad, urg, Püllna- Frana Jozef- tal, OAleztinz non. Deze Courant wordt geregdd lederen Zaterdag-middag verzonden. Prys: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rjjk f 0,80. Men kan zich abonneeren by alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en. Brievengaarders. pik kind krijgt foor de vrouw één in verte- emers van pu- uitdrukken. Een bestuur, dat zulke dingen gedoogt, verzuimt zyn plichtl Voorts, scherp toezicht op de eetwa ren, dus ook op hetgeen de snoepwinkels ten verkoop aanbieden. Onrijp of verrot ooft moet in beslag worden genomen; sui kerwerk met schadelijke bestanddeelen ver mengd moet vernietigd worden. Als de gemeentebesturen dat niet nalaten, en het ligt binnen de grenzen van hunne be voegdheid, dan kiygen de meeste snoep winkels het te kwaad, want zij bestaan grootendeels van het debiet van soortgelijke verfoeielijke waren. De zorg voor de open bare gezondheid eischt dien maatregel dringend. De heer Schelling ziet dus dat we niet byzonder ver van hem af staan, en dat in onze beschouwing de waardeering de overhand heeft boven de critiek. Slechts op één punt meenen we met hem in ge voelen te verschillen, en we durven ons zelfs vleien dat hy, bij nader inzien, ons gelijk zal geven. ip 1 November a. s. vergade ren de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Tot hunne werkzaamheden zal behooren eene verkiezing tot lid van de. Eerste Kamer der Staten-Generaalin de plaats van den heer U». JL. J Dammaar van Tnriatdio slag heeft genomen. Voorts zullen o. a. worden behandeld voor stellen van Ged. Staten tot wijzigingvan het byzonder reglement voos de vereenigde polders Streefkerk, Kortenbroek en Lan genbroek (gemeente Streefkerk)tot vast stelling, gemeenschappelijk met de Staten der provincie Utrecht, Vim een reglement voor het waterschap Snel en Polanen (ge meente Woerden en Linschoten) en tot wij ziging van het byzonder reglement voor den polder Middelburg (gemeente Reeuwijk). Bij de Staten is ingekomen een adres van de kerkvoogdij der Hervormde gemeente te Spijk, houdende verzoek om ten behoeve van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de kerk en pastorie een subsidie uit de provinciale fondsen te verleenen. Voorts zal er inkomen eene missive ivan Gcdep. Staten betreffende het besluit ider Staten van 20 Juli 1880, waarbij eene bij drage uit de provinciale fondsen is toége- zegd in de kosten van verbetering en van verder onderhoud van den waterweg tUs- schen het IJ en de Zuid-Hollaudsche rivie ren en stroomen. Wat deze vaartverbetering betreft, deelden Gedep. Staten bij hunne missive van 12 dezer den loop der onder- handelingen met den minister en de hoofd ambtenaren van den Waterstaat mede, en komen dan tot de volgende slotsom: „Wij meenen mitsdien uwe vergadering in overweging te mogen geven, ons te machtigen namens haar I 1°. aan den Minister te kennen te gevent, dat zij geene vrijheid heeft gevonden in haar besluit van 20 Juli 1880, N’.VII, eenige wyziging te brengen; i 2°. aan den Minister te verklarendat zij niet minder dan de Staten van Noord-Hol-i land of dier Gedeputeerden verlangt en ver-i trouwtdat de verbeterde vaart vrij zal zijn van eiken tol of andere heffing, doch dat, haars inzienshet middel om dat doel te) bereiken niet mag worden gezocht in de) keuze eener richtingwaardoor de blijvende! belangen van ons gewestbetrokken bij den handelde nijverheid en scheepvaart van 1 Gouda worden benadeeld en 3°. de opname van de richting, voorge steld bij het plan c van burgemeester en wethouders van Gouda in de vaartverbete ring overal voor te staanwaar dit ons nuttig zal voorkomen.” Tot gecommitteerden, welke ingevolge Kon. Besluit van 23 Oct. (Stbl. No. 103) voor het nieuwe waterschap de „Linge Uitwatering”, moesten woiden be noemd, zijn bereids gekozen: Voor het polderbestuur de Neder-Betuwe, de heer J. A. Versteegh to Kerk Avezaath, voor het gecombineerd gedeelte van do Tielorwaard, de hoeren: Mr. W. G. Baron Van Pallandt vau Waardenburg en Neerijnen to Neerijnen, Mr. M. Viruly van Vuren en Dalem te Vuren, P. C. Swemer te Waar denburg, J. Janssens te Drumpt en Mr. M. Kolf te Deil. Voor het district Kuilenburg: de heer A. J. Uoijtema te Kuilenburg, Voor het hoogheoraraadscha Ileerenlanden”de hh. H. R. Luorüuui, Jan sterk va. te niuuwianu, a. W. De Leeuw te Suhoonrewoerd, C. De Dat gaf hem veel drukte. Eet- onder schooltyd werden vertoond, a w :,i en zond hy na de les aan de ouders, met een kort briefje. By elke gelegenheid wees hij op het schadelijke van snoepen, op het heilzame van spaar zaamheid. Maar veel hielp dat niet; de winkelier stalde zyn aanlokkelijke koopwaar bij voortduring uit, en de kleinenoch, vrienden, zyn wij zoo sterk in de ure der verleiding, dat wy het kleine volkje hard mogen vallen over zyne vergeetachtigheid op het punt der schoolmeesterlijke ver maningen Toen bedacht hy een ander middel. Als de school aan- of uitging, s'tond hy steeds buiten op post. Zag hy nu een knaap of een meisje naar den snoepwinkel heen- draaien, dan zei hij niets, maar keek het kind eenigszins ernstig aan, en de ne gotie bleef achterwege. Eenigen tyd later behoefde hy dat niet eens meer te doen; zyne tegenwoordigheid was voldoende om de bezoekers te doen verdwijnen. Het spreekt van zelf, dat de huurders dier huisjes kolossaal nydig werden, en dien onderwijzer verwenschsten naar allerlei onherbergzame oorden. Van hun standpunt Overzicht „De Volksraad, vertrouwen stellende in Engelnnds belofte, dat het Verdrag zal gewijzigd worden, indien het in de toepas sing onuitvoerbaar of minder practisch mocht blijken, keurt het Verdrag goed”, zoo luidde het besluit van den Transvaalschen Volks raad, dat aan de spanning, die aan beide zijden heerschte en reeds met wapengekletter gepaard ging, een einde maakte. Het is voorzeker oen wijs besluit van de Boeren, want al bewezen zij ook de Engelsche wa penen niet te vreezenop den dnur zouden zij tegen de overmacht van Engeland niet bestand geweest zijn en heel wat bezwarender voorWaarden neonen moeten aannvuren, in dien hunne onafhankelijkheid er al niet bij ware ingeschoten. Zooals uit den vorm van het besluit blijkt, hebben zij van Engeland de niet onbeteekenende toezegging weten te bedingen, dat het Verdrag zal gewijzigd worden, indien er zich bij de toepassing onoverkomelijke moeielijkheden voordoen; eene toezegging die na al de gedane con cessies niet gering moet geacht worden en wel eenigszins een waarborg oplevert voor de toekomst. Indien nu de Boeren de verkregeu .zelf standigheid maar weten te waardeeren, door aan de regeering ook de middelen tot re- geeren en tot organisatie van een geregeld bestuur te verschaffen. Ook waar het op betalen van belasting aankomt zyn de Boeren zeer vasthoudend! Ook interland geeft het kabinet Gladstone bewijzen van goed beleid. Met vaste hand gaat het voort, de onruststokers onscha delijk te maken en maatregelen te nemen tot uitvoering der landwet. Bij proclamatie van den onderkoning is de zoogen. Landliga ontbonden verklaard en daarbij tevens aan- gekondigd, dat de regeering met alle haar ten dienste staande middelen de onderdanen in Ierland zal beschermen in de vrije uitoe fening hunner rechten, doch tevens onvoor waardelijke gehoorzaamheid aan do Wet Ditmaal hare roeping getrouw, is de geestelijkheid als bondgenoote der re geering opgetreden, door de pachters aan te raden met eene billyke regeling der pachten genoegen te nemen. De nog in vrijheid zich bevindende leden Centraal-bureau der Landliga heb ben de meubelen, boeken en verdere eigen dommen van den bond in veiligheid ge bracht en zullen nu waarschijnlijk trachten om in Engeland of Frankrijk de zaken voort te zetten. In elk geval kunnen zij daar minder kwaad uitrichten. Gambetta, wiens gangen worden bespied als ware hij reeds het hoofd van den Staat in Frankrijk, heeft een reisje gemaakt door Duitsohland om daar door eigen manschou wing te zien wat er aan de Fransche havens on havenplaatsen ontbreekt, om ze tot ge lijken bloei te brengen als elders. Zóó vertelde hij aan een banket te Havre en elders, doch anderen willen wefen, dat hij vergeefs getracht heeft een onderhoud te hebben met Bismarck te Varzin, die hem echter alleen langs officieelen weg oen on derhoud wilde toestaan. In de zaken in Tunis komt weinig ver andering wel maken do officiëele berichten telkens gewag van nieuwe nederlagen aan de opstandelingen toegobraeht, doch neder lagen, die voortdurend door nieuwe aan vallen van de verslagenen gevolgd worden hebben niet veel te beteekeneu. De Boy schijnt ook in den laatsten tijd wat lastiger te worden, misschien wel ten gevolge van Italiaansche invloeden. Dóar toch is men met Frankrijks optreden in Tunis alles be halve ingenomen. De Koningin zal den Koning van Italië op diens reis naar Weenon en Berlijn ver gezellen. Al wordt daardoor het denkbeeld van eenige staatkundige beteokenis die aan de reis zou te hechten zijn weggenomen, dat neemt niet weg dat de partij in Italië, aanbevelen. Sedert ook het Rijk de gele- i genheden tot sparen aan zyn postkantoren heeft verbondenhebben onderscheiden on- van het derwyzers gemeend dat hun bemoeiingen in deze voortaan overbodig zouden zyn; niets is minder waar dan dat. De school- spaarkas maakt het sparen zoo gemakke lijk; men behoeft er geen speciale bood schap vooi* te doen aan eenig kantoor men heeft geen enkele formaliteit te ver vullen men kan zelfs zyn halve centen inbrengen, de koperen muntstukjes be hoeven geen oogenbhk te blyven zweven tusschen de verleiding van den snoepwinkel en het kantoor der belegging. Het eerste en beste uitvloeisel der spaar zaamheid is orde in de gezinnen. Onze onderwyzer van straks verhaalt dat in som mige arme huishoudens de moeder gewoon was haar kinderenals zij naar school gin gen in plaats van ontbyt, maar een paar centen te geven om »er wat voor te koo- pen.” lladde de slons die centen aan brood besteed, dan behoefden de stumperts niet hongerig te vertrekken, maar daartoe was zij te lui en te slordig. De kinderen voorzagen zich dan van een paar onrype appels, of van een grooten zandwortel, en zoo gevoed I togen zij school waarts. Waar eenmaal de zucht naar orde is ontwaakt, zyn zülke dingen onmogelyk. Met eenige wenken, door den heer Schelling gegeven, kunnen we ons uitste kend vereenigen. Zoo zouden wy met hem gaarne zien, dat aan gemeente ambtenaren werd verboden, in hun huis een snoep winkeltje te hebben; dit verbod kan tot allen die in dienst der gemeente zyn, den uitgestrekt. In 't voorbijgaan: kennen nog ^bewaarschooltjes!” waaraan Z. M. heeft benoemd tot ont vanger der registratie voor de burgerlijke acten te Rotterdam A. W. Van Boven, thans inspecteur der registratie en domeinen te Breda. Bij de Tweede Kamer ig in ge komen een ontwerp tot verhooging van Hoofdstuk VIII der Staatsbegrooting voor 1881 met f 16.000 om te kunnen voldoen aan de verplichting, die op den Staat (Dept, van oorlog) rust, om de gedeelten van den Zuider-Lekdijk, onder zijn beheer, en de in dien dijk gelegen militaire inundatfësluis aan het Spoel in den toestand te brengen, die voor het geheel van dien dijk als wa- terkeerend noodig geoordeeld on door het bestuur van den dijk tot stand gebracht wordt. en. In. niesen. pn. m, enz. odboek voor Bur- iende voorbeelden burgerlijke zaken al volgens de wet i opgemaakt, door ndedruk. Naarde op nieuw geheel erd. 186 bladz. die gaarne Triest c. s. zou willen annexeer ren, haren Koning ongaarne naar Weenen ziet vertrekken. In Dultachland is de verkiezingsstrijd voor den Rijksdag in vollen gang. De officialise regeerings-organen gaan wel wat onhandig te werk om aan hun afgod, don Rijkskanselier, de overwinning te bezorgen. Hun wijze van doen herinnert onwillekeurig aan de dagen van het laatste fransche keizerrijk. Guiteau, de Ainerikaansche Presidents- moordenaar hoeft den President Chester Arthur bedreigd knot onthullingen, die d'é democratische party in groote ongelegen heid zou brengen, indien de Staat de kos ten van zijn proces niet betaalt. Of die bedreiging werkelijk als zoodanig en niet wellicht als een nieuw motief om hem voor krankzinnig te houden moet dienen zal misschjen weldra blijken. In het vorig nummer lazen we met veel belangstelling een artikel van den heer P. M. Schelling te Nieuwerkerk aan den IJselgaarne brengen wy hulde aan de goede bedoelingen van den schryver. Als wy de vryheid nemen, aan het door hem behandelde onderwerp thans nog eenige beschouwingen te wyden, dan willen we daarmee niet te kennen gevendat we bet kwaaddoor hem aan de kaak gesteld, niet zoo heel bedenkelyk achtenjuist het te gendeel is waar. Alleen gelooven we dat het middel, tot bestryding aanbevolen, nog weleens nader bekeken mag worden. Volkomen waar is het, dat de snoep winkel als het voorportaal van de kroeg is aan te merken. Het kind dat roekeloos met zyn centen omspringt, zyn neiging tot oogenblikkelyk en kortstondig genot niet kan beheerschen, niet door eigen er varing leert dat de kleinigheden die hij nutteloos verkwist door samenvoeging kun nen aangroeien tot een middel om zich iets veel beters en degelykers te ver schaffen,zulk een kind zal, man of vrouw geworden, een beste klant worden voor de tappery of het snoepen op nog grooter schaal voortzetten. Dat er aan die nesteryenwaarin in den regel de voorraad van den snoepwinkel bestaat, heel wat geld wordt vermorst, is buiten kjjf. Moeder geeft haar onwillig zoontje, dat weigert naar school te gaan, een cent mee »om "Watte koopen” ten einde van het gezeur af te zyn; en zoontje laat zich door dat lokaas overhalen, maar komt morgen en overmorgen weer. Oom ontmoet zyn nichtje op straat, en geeft haar weer een cent, >om te versnoepen”. En als iemand daar iets van zegtdan kr'ygt hy ten antwoord >och, ’t is maar ’n cent, ’n kind mpt toch wat hebben!” Precies op denzelfden toon beweert de drinkebroer dat >’n mensch toch ook wat mot hebben I” als hy zijn zuurverdiende pendingen in de lade van den kroeghouder op intiest zet. In die uitdrukking schynt een soort van philosophic verscholen te liggen, de hoogste waartoe de lui van dat kaliber zich kunnen verheffen. Nu willen we gaarne toestemmen, dat er iefs waars ligt in datzelfde woord. Een kleine versnaperingwelk kind is er niet begeerig naar! Verstandige ouders houden dan ook met dien trek rekeningen zorgen dat er nu en dan iets buitengewoons voor den dag komt. Als men dat matig doet, kan men er veel pleizier van hebben. Kin deren die dagelijks lekkers ontvangenweten niet beter of het behoort zoois daaren- tegen het uitreiken van zoo iets een niet vaak voorkomende verrassing, welnu, dan is de blydschap des te grooter, en geheel buiten verhouding tot de grootte der gave. Men zegge niet, dat de arme daartoe niet in staat,is; juist in de lagere volksklasse worden veel centen uitgegeven aan lekker- nyen van verdacht gehalte, welk bedrag, als het met verstwd werd besteed, vry wat meer voor de kinderen zou opleveren. Een onderwyzer, werkzaam aan een groote school voor onvermogendendeed ons, toen we met hem onlangs dit onder werp besprakeneenige mededeelingenaan zyne ervaring ontleend. Toen hij voor vele jaren zyn werk kring aanvaard de, was zyne school nieuw, en stonden er nog weinig huizen in de nabyheid. Allengs veranderde dit, en na verloop van e"-”- verrezen k" - ningen, voor winkelnering ingericht tuurlyk werden dit magazynen van victu aliën ten behoeve van de jeugdige lief hebbeis uit de leerlingende eigenaar had zelfs een vry hoogen huurprijs weten te bedingen voor tden stand”, als zijnde in de onmid- dellyke nabuurschap eener armenschool, dus met kans op gr< r:“‘- levensmiddelen nam een aan vang; tegelykertyd begon ook zyn stryd tegen het snoepen. 1' 1 waren die c pakte hij in With te Hei- en Boecop, H. Veen Cs. en W. Scherpenzeel te Lexmond. Voor de polders AsperenHeukelum en Spijk de heeron A. Van Herwaarden te As peren en J. Post te Heukelum. —Op de jongste algemeone verga ring van do Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen is besloten eene commissie te benoemen, om te onderzoeken of het mo gelijk en wenscheljjk is regelen te stellen, ten einde aan de departements-besturen en aan het hoofdbestuur rechtstreekschen invloed toe te kennen op de inrichting en het beheer der door de departementen op gerichte spaarbankenen aan de algemeene vergadering deswege verslag en zoo noodig voorstellen te doen. Tot leden dezer com missie zijn thans benoemd de hoeren mrs. Aug. Philips, advocaat te Amsterdam; W. C. Mees, president van de Nederlandsche bank; Pynacker Hordijk, hoogleeraar te Utrecht; H. Jacobi, griffier van de Staten van Noord-Hollanden H. Goeman Bor- gesius, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. De IJsel-ztoomtramweg-maat- schappij, die zich ten doel stelt de steden Utrecht, Gouda en Den Haag door tram sporen met elkander te verbinden, heeft aangeboden die verbinding uit te strekken tot Haarlemmermeer. Aan het lokaal van het Pro vinciaal Bestuur te ’s Hage werd 11. Maandag aanbesteed: lo. Het tweejarig onderhoud van het Zederikkanaal met bijbehoorende werken en het Rijksstoomgemaal aan den ArkelsChen Dam, provincie Zuid-Holland. Minste inschrijver was do hoer J. L. De Jong te Ameide, voor f35.143 per jaar; 2o. het vierjarig onderhoud van de Gouwo- sluis en verdor daarbij bohoorondo werken to Alfen, prov. Zuid-Holland, bohooronde tot de werken van den waterweg van Am sterdam naar Rotterdamminste inschrijver was de heer P. Van Roojjen, te "Waddinx- voen, voor f1028 per jaar; 3o. het vier jarig onderhoud van de Mallegatsluis, de diaaibiug V1J werken te Gouda, provincie Zuid-Holland, behoorende tot de werken van den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam; minste inschrijver was de heer H. J, Neder horst te Gouda, voor f2638 per jaar. De levering der noodmateri alen, door het Dijkcollege van de Krim- penorwaard dezer dagen te Krimpen a/d IJsel aanbesteedis gegund aan den heer Evert I^angerak, van Berg-Ambacht, voor f320 per jaar, gedurende twee jaren. Met ingang van 31 Augustus 1882 zal de Stadsschouwburg te Amsterdam, thans bespeeld door het gezelschap der hoe ren Van Ollefen, Moor en Veltman, voor den tijd van zes jaren worden afgestaan aan „Het Nederlandsch Tooneel”. De op Maandag te Woerden gehouden paardenmarkt mocht haar ouden roem handhaven. Ruim 1600 paarden ston den aan de lijn. De handel in goede jonge paarden was levendig, en daarvoor werden flinke prijzen besteed. Voor acte als onderwijzeres is te ’s Hage met goed gevolg examen gedaau o. a. door mej. H. de Haan njt Ouderkerk a/d IJsel en mej. G. Monteban uit Öouda. Bij beschikking van Z. E. den Minister van Justitie, d.d. 21 October 1881, is de aan G. J. Klanstermans te Lekkerkork verleende aanstelling als onbezoldigde rijks- veldwachter ingetrokken. Het noordpoolschip de „Wil lem Barendsz” is eergisteren te IJmuiden binnengoloopen en ligt nu to Amsterdam. Het schip heeft op de terugreis met zware stormen to worstelen gehad, doch de flinke bouw van de „Willem Barendsz” on de leiding van don wakkeren commandant Broekhuyzen hebben al die bezwaren ze gevierend doen to boven komen. Al de opvarenden zyn gezond en wel. De eenige levende passagier, die niet behouden is overgekomon, is het poolvosje, dat voor den Zoölogischen tuin was bestemd, maar onder weg, bij den storm, mot woning en al over boord is geslagen. Het stoomschip „Koning der Nederlanden” had eeno kostbare lading aan boord. Het verlies voor assuradeuren zal I vooral te Londen, waar een groot deel dor 1 lading verzekerd is, zeor groot zijn. Het stoomschip moet ter Amsterdamscho beurs voor een bedrag van 7 i ton verzekerd zijn, aan welko som ochter de maatschappij Ne derland zelve voor een belangryk bedrag deelneemt. Het vergunningsrecht voor firankverkoop is in de gemeente Moordrecht pepaald op f25.van elke honderd gulden huurwaarde dor tapperijen. Te Leiden hebben reeds een 20-tal houders van kleine tapperijen te kennen gegeven, geen vergunning te vragen, uithoofde van het hooge vergunningsrecht. i In den stal van den loge men t- hbuder Gotschalk te Zalt-Bommel is de kWade droes uitgebrokon. Het aangetaste paard is afgomaakt. o o I—- Ook onder de paarden van het Leerdam, Jan Sterk Cz. to Nieuwland, A. detachement veld-artillerie te Amersfoort is W. De Leeuw te Sohoonrewoerd, C. De wederom de kwade droos uitgebroken. hadden zij gelykgeen handelsman zou het met onverschillige oogen aanzien dat de klanten uit zyn huis werden gehouden. Afdoend was de maatregel ook al-niet; de kinderen, eenmaal in het bezit van isnoep- centen”moesten ze toch aan den rtian brengen, en zij droegen daarom de klandisie over naareen meer verwyderd établissement, waar het oog des onderwyzers hun gangen niet meer naspeurde. Hy van zyn kant ging voort met zyn toezicht, om althans de er gernis niet te hebben dat de jongens roef! uit de school naar den snoepwinkel ylden, precies als sommige werklieden van de fa briek naar de naaste kroegen het eind van de geschiedenis wasdat de winkeliers ook hun nering verplaatsten naar een «gun stiger” stand. Wel bleven zij zjjn dood vijanden maar dat kan hem minder schelen. Door al die bemoeiingen was het snoepen wel wat verminderd; het kreeg echter pas een geduchtenen waarschijnlijk onherstel- baren knauw, toen onze man een school- spaarbank had opgericht. Toen eerst kon hy met. vernieuwde kracht tegen de ver kwisting optredendoor er het voordeel der spaarzaamheid tegenover te stellen; en al waren de sommen die hy op die wyze wist te redden, betrekkelyk gering, de bewustheiddat ze aan den snoepwinkel waren onttrokken, stempelde dit kleine bedrag tot een maatschappeiijken schatdie voor de naaste toekomst ryke vruchten zou dragen. De schryver, wiens artikel, ons tot deze mededeelingen aanspoorde, wil maatregelen van overheidswege uitlokkenevenals tegen den verkoop van sterken drank in het klein. Maar die gevallen staan niet gelyk. Wordt het reeds betwist, dat in het laatste het Staatsgezag binnen de grenzen zyner be voegdheid is gebleven, de overweging van de nadeelen die het drankmisbruik voor anderen dan de dronkaard heeft, van de gevaren die de dronkenschap aanbiedt voor de publieke orde, hebben hier den doorslag gegeven. Voor het snoepen kunnen deze redenen evenwel niet gelden. De vrouw, die haar geld aan lekkers verkwist, wordt daardoor niet gevaarlyk voor de openbare rust. Zij zalwanneer ze na het gebruik van haar genotmiddel de straat passeert, de voorbijgangers niet ergeren door haar walgelijke manieren. Het weren van snoep winkels uit de nabyheid der scholen, gesteld dat de overheid daartoe het recht hadhetgeen wy ten sterkste betwijfelen zou de nering slechts verplaatsen. Boven dien, wat zyn eigenlyk snoepwinkels? We gelooven niet, dat iemand in staat is deze vraag met juistheid te beantwoorden. ’tGaat niet opvoor den geoorloofden verkoop van lekkernijen vruchten enz. een minimum vast te stellenevenals dit met geneesmiddelen geschiedt. Een snoeper kan ook in den gewonen kruideniers-, banket- of fruitwin kel terecht en voor den snoeper van professie is alles klokspijs. Nu eens haalt hy zyn hart op aan omyp ooft, dan aan fabrikaten die onder den naarn \an suiker werk allerlei ongerechtigheden verbergen,— vervolgens aan geroosterde duiveboonen, afgewisseld door rozijnen of vygen. Er kan hier alleen gebruik worden ge maakt van zedelyke middelen, met ernst en volharding toegepast. Niemand geloove dat hij in enkele jaren er in zal slagen, het kwaad te doen verdwynen; strydt hy er tegen zyn leven lang, dan zal hy het I eischt. wel binnen engere grenzen terugbrengen. o De schoolspaarbank blijven wij in de eerste eenige maanden plaats tot de bereiking van het schoone doel vlak bij de school een paar wo- 1 -• *--• 'oor winkelnering ingericht Na- tagazynen van victu- snde eigenaar had zelfs murprijs I”, als zijnde in de onmid- lap jroot debiet. Het duurde dan ook niet lang, of het importeeren van maar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1881 | | pagina 1