DLEN >K. R N\ 653. Zondag 18 December. ggebrood. ravenhage. 4 1881. BAP: ervanging le Militie: KERING BIJBELS RK. OLEN. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. BINNENLAND. Co., iantoor, LUG. mber* houders BUITENLAND. --- Mark Mark Mark Mark Mark Mark 30,000, 25,000, 10,000, 8000, )00, 2000 Mark j prijs bedraagt ijs van een lot. e prys der loten n bedraagt vqor; 3.60 Ned. Cour. ■1.80 ber a. s. ginale loten, met ien, in tijds voor ite klasse. Uit- ramma’s voegen ng. Ambtelijke gewonnens som- rekking prompt Gevaarlijke rechts begrippen. LENDERS, boekhandel van KAHJ1S '•n i", kapitein J. G. torzien van prima tot Een *1 V ■i SCHOOMOfflB COURANT. STATBN-GENERAAL. i waterstaat jger imbi te metalen KLOK [jende in den Kerk- inhoven. wordeq tot 15 Dec. den Burgemeester. S. W. N. VAN NOOTEN rï Schoonhoven, Uitgevers. 1 f. ebois. HR enz. vervoeg© lonhoven. I. S. dag begint voor de (gestelde ekking m aan irger Geldloterij in de regeering is gewaarborgd, tal 100,000 loten s dus weer groo- i geene loterij je kansen biedt. even als in de otorij in 7 snel k kin gen uitge- die in ’t geluk- m kunnen wor> soirée door den Rykskanselier gegeven geen enkel centrumman zich vertoonde l Bij zooveel verschil van gevoelen doet hét goed als er eens een voorstel in be handeling komt^dat aller goedkeuring weg draagt, zooals het geval was met dat daarstelling van een nieuw Rijksdaggebouw op de Königsplatz. Geheel Oostenrijk is in rouw wegens den brand die het Riny-theater te Weenen heeft verwoest en aan ruim 900 menschen het leven kostte. De onverantwoordelijke wijze van handelen van allen, die geroepen waren om een dergelyk onheil te voorko men of daarbij hulp te verleenen, schouw burgdirectie, politie én brandweer, wekt algemeene verontwaardiging eu heeft aan leiding gegeven tot een gerechterlijk on derzoek. Meer bijzonderheden dienaangaande worden hieronder medegedeeld. In Spanje zijn tegenwoordig twee be langrijke zaken aan de orde: de regeling der Staatsschuld en de invoering van het burgerlijk huwelijk; wat het eerste betreft heeft de regeering met de beursmannen, wat het tweede betreft met de geestelijkheid te doen. Als een nieuw middel om de zoogenaamde agrarische misdaden in Ierland tegén te gaan, heeft de Kngelsche regeering pre- mién tot 100 p. st. uitgeloofd aan diegenen, die de overheid tijdig in kennis stellen met voorgenomen misdaden of aanslagen op leven en eigendom. Het gekozen .middel mag zeker niet zeer kiesch heeten, doch de toestanden daar te lande zijn ook alles behalve rooskleurig! jEN, Mr. Bakker, maakt aan zijne tend, dat by hem Overzicht Het nieuwe Kabinet in Frankrijk of liever Gambetta, want deze toont zich, ook onder de beraadslagingen iUi.de Kamers, de ziel van het Kabinet, heeft het in de laatste week zoowel in de Kamer als in den Senaat zwaar te verantwoorden gehad. In de Kamer legde men hem het constitu- tioneele vraagstuk voor of de regeering gemachtigd was, zonder medewerking der vertegenwoordiging twee nieuwe portefeuilles te scheppen, waarvoor de benoodigde gel den werden aangevraagd. Het crediet werd bewilligd doch daarbij de wensch uitge sproken, dat men voortaan/ het gevoelen der Kamer zou vraged^ alvorens tot zulke dingen over te gaan. In den Senaat werd de Tunesische quaestie de goedkeuring van het crediet vastgemaakt aan de po litieke. Be oud-Minister, de Broglie, die de kat de bel aanbond, stelde Gambetta in de gelegenheid, de gemoederen wat ge rust te stellen omtrent de voorgenomen hervorming van den Senaat.' Hij had, zeide hij, dat lichaam als Staatsinstelling nooit bestreden, hij achtte het zelfs onmis baar in het Republikeinsch regeeringsstelsel, en had dan ook veeleer versterking dan verzwakking der positie van den Senaat op het oog. Als bewijs van dankbaarheid voor die vrij dubbelzinnige verklaringen, heeft de Senaat de gevraagde credieten dan ook bewilligd. Uit de beraadslagingen bleek intusschen, dat het nieuwe Kabiuet zijne eigen staat kunde in zake Tunis zal volgen, afwijkende van die van het vorig Kabinet. Misschien zijn de aarzelende houding van Engeland en de weinig vriendschappelijke van Italië van die voorgenomen wending wel de oorzaak. De versterking van het Italiaansche es kader in de Tunesische wateren toch mag als bewijs voor de minder vriendschappe lijke gezindheid tegenover Frankrijk wor den beschouwd. Des te meer zal het op prijs gesteld worden dat de Daiteche Rijkskanselier dezer dagen een bewijs gaf dat de gereserveerde houding, door Pruisen tegenover Italië aan genomen, volstrekt niet aan eene minder vriendschappelijke gezindheid moet worden toegeschreven. Zij is eenvoudig een uit vloeisel van de onderhandelingen, die met den Pauselijken Stoel gevoerd worden, en waarby, wil men kans vati slagen hebben, nu de een dan de ander moet ontzien worden. Die politiek van'geven en nemen is ook oorzaak dat het verbond tusscben conser vatieven en centrum, dat nog geen ander practfech resultaat opleverde, dan de daar stelling van een Rijktfdag-bureau in con- servatief-clericalen geest reeds ontbonden is. En dat alleen ten gevolge van een „niet- geïnspireerd” artikel van Bismarcks officieus orgaan de Nord-beultche. De daardoor ont stane klovo is zoo wijd, dat op de jongste men vrij nauwkeurig, wat soort van wezen hg is. Als kind ontving hg allerslecht ste opvoeding. De lokstem drf^choo! wist hjj immer te weerstaan. Het straatloópen maakte hem vroeg groot, sterk en brutaal, weldra kon hij met sjouwermansdiensten wat verdienen, kreeg hij kennis aan de kroeg, aan ruwe kaueraden, en wat er verder volgt. Zgn eerste diefstal liep ge lukkig af de tweede bezorgde hem één jaartje. Zgn volkomen gemis aan opvoeding werd als verzachtende omstandigheid aangemerkt. Uitstekend. Wij deelen de zienswijze, dat zgn zedelgke toerekenbaarheid beperkt is. Maar toen het jaar tfm was zond men zoo’n gevaarigk voorwerp wederom de we reld in, en stelde de rustige maatschappij aan nieuwe gevaren bloot. Niet slechts waren zgn volgende misdaden van veel ern stiger aard, en wist hg ze zorgvuldiger te verbergen zoodat hij zich een tijd lang in volmaakte straffeloosheid kon verheugen maar om hem heen schaarden zich ande ren, die uit zgn driestheid kracht ten kwade putten. Die man werd een brandpunt van moreele besmetting, en men kon hem eigen lijk indirect medeplichtig achten aan on derscheiden misdrijven, aan welker uitvoe ring hij geen deel had. Eindelijk werd hij wederom in hechtenis genomen, en de oude geschiedenis herhaalde rich. Straks is zgn derde straftijd om de wolf wordt ten derden male op de vreedzame kudde losgelaten. De theorie der verzachtende omstandig heden is, op zichzelf beschouwd, een vol komen juist rechtsbegrip. Doch, naar onze bescheiden meening, wordt zij eenzijdig toe gepast. Het is voorzeker uiterst moeielijk, in elk voorkomend geval de mate van ze- dehjke verantwoordelijkheid volkomen billijk te bepalen; de vrijgevigheid echter, waar mede men daai bij te werk gaat, biedt voor de maatschappelijke veiligheid gevaar aan. En daar nu, bij een goede rechtspraak, de belangen der maatschappij ttoa- uit het oog verloren mogen worden, imenen we, dat de «verzachtings-ijver” binnen zekere grenzen beperkt moet blijven. jer, No. 25, neerd. 1 te Leiden. j, ’a Bosch. a Nummerver- n Heer J. W. O.9O n het bedrag m jostzegels, of per De uitbetaling i geschiedt onder Bij de laatste bekend ‘rijzen land 1406, 68907 ik deze keer onze land met groote rrassen. Ten iptheid alle be- uitvoèren, ver ten spoedigste K" „De Kamer, vertrouwende op de bereid willigheid der Regeeringom de eedsvor- dering tot het minimum te beperkenvan oordeeldat op het stuk van don eed her ziening der wetgeving noodzakelijk is, gaat over tot de orde van den dag.” Met de aan neming door 62 tegen 16 stemmen van deze motievoorges’eld door den heer Schaap man eindigde Maandag het nagenoeg twee- daagsch debat over de eedsquaestie naar aanleiding van de interpellatie Van Hou ten en na verwerpingmet 53 tegen 24 stommenvan een andere motiedie de wettigheid uitsprak gemeenteraadsledentot geen kerkgenootschap behoorendeop een belofte toe te laten. De volgende dagen werden door de Tweede Kamer besteed aan de debatten over Hoofd stuk V (Binnenlandsche Zaken) der Staats begroting. Over de noodzakelijkheid eener herziening van het gemeentelijk belasting wezen voerde de heer Van Eijsinga het woordterwgl de heer Schaepman een ge- dachtenwiseeling opende over de benoeming van burgemeesters. De benoeming van een nieuwen Commissaris des Konings in^Utrecht, die eerst met 1 Mei in functie zal treden lokle veel critiekj uit. Een amendement tot tractementsverhooging van de ambtenaren der griffie van Friesland werd met instem ming van den Minister aangenomen. Bij de behandeling der afdceling .medische politie” werd geducissiëerd over lijkverbranding en verplichte inönting: de Minister verklaarde dat van hem geen wijziging in do wetgeving betreffende de vaccinatie te verwachten is. Een amendement van den heer Van Del- den, om de posten voor het krankzinnigen gesticht te Medemblik met f31 740 te ver minderen ten einde niet vooruit te loopen op de aanhangige wetsvoordracht nopens het krankzinnigen wezen werd na bestrgding door den Minister met 53 tegen 13 stemmen aangenomen. Bij de afdeeling Hooger Onderwijs werd door den heer Vermeulen geklaagd over opdrijving der kosten, terwijl de heer Dflok- meester het denkbeeld besprak bij wijziging der wetgeving de vereeniging van kleine gymnasia met hoogere burgerscholen mo gelijk te maken. De commissie van rap porteurs trok haar amendement tot wegla ting van de bezoldiging voor een conser vator van ’s Rijks Ethnograpbisoh Muséum te Leiden innadat o. a. de heer Patgn op de hooge belangrijkheid dier verzameling had gewezen. Aangenomen werd haar amen dement tot schrapping van f 5000 voor aan koop van een collectie oudheden en van f 900 voor een Engelsche beschryving van voormeld muséum. De memoricpost voor het universiteitsgebouw te Leiden werd met algemeene stemmen op 2 na verworpen, met het doel den Minister»te nopen óf het Ruïneplein beschikbaar te stellen, óf met Leiden te onderhandelen op den voet van meer besliste voorstellen. In de zitting van Donderdag werd verslag uitgebracht door de commissie, belast met het onderzoek van de geloofsbrieven van den heer H. <J. Book Aangenomen werd, met 36 tegen 34 stemmen, het voorstel der minderheidstrekkende tot niet-toelating (op grond van informaliteit met de stem biljetten van de gemeente Retranchement). Bij de voortgezette discussie over Hoofd stuk V werd aangenomen het amendement der commissie van rapporteurs tot schrap ping van den post voor het tractemont van den derden hoogleeraar in Nederlandsche letterkunde te Utrecht. Bij de afdeeling Middelbaar Onderwijs werd verworpen de voorgestelde verhooging van bezoldigingen van leeraren aan de Landbouwschool te Wageningen. -- Z. M. heeftXbonoemd tot bur gemeester van ArireKjCuxW* O. Merkens, secretaris dier gemeente. Z. M. heeft benoemd tot ont vanger der registratie en domeinen te Go- rinchem, D. F. J. v. Walsem, thans in de zelfde betrekking te Oud-Beierh^nd. Z. M. heeft benoemd tot hoog heemraad van den Lekdijk Benedendams en van den IJseldam, Jhr. Mr, K. A. Godin de Beaufort. Z. M. heeft pensioen verleend aan: A. Van den Berg, gewezen postbode te Schoonrewoerd, ten bedrage van f270 ’s jaar8 en aan C. Bjjland, gewezen brieven- gaarder te Giesendam en Neder-Hardinx- veld, ten bedrage van f 144 ’sjaars. Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Zutfen, ter vervanging van wijlen den heer Lenting, zijn Dinsdag II. uitgebracht 2808 stemmen. Gekozen is de heer mr. W. baron Van Heeckeren van Keil met 1406 stem/nen. Op den heer Mackay waren 1391 stemmen uitgebracht. Bij de verkiezing van een lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland in het hoofdkiesdistrict Rotterdam op 11. Dinsdag werden uitgebracht 454 stemmen; vap on waarde 13. Gekozen is de heer 8. J. R. De Monchy met 370 stemmen. Op den heer Mr. M. Bichon van IJsselmonde waren 64 stemmen uitgebracht. De Minister van heeft, met wijziging der vroeger vastgestelde lijst van verdeeling der ambtenaren van den waterstaat, tot het bezetten der stations voor de correspondentie bij ijsgang en hoog opper«ater op de rivieren, gedurende den winter 1881—1882, o. a. bepaald: dat on der den inspecteur te ’s Gravenhage, Go- rinchem of eldera in plaats van H. F. Be tj er man, ingenieur, zal werkzaam zijn F. Doffegnies, aspirant-ingenieur; dat voor de gsopruiming op de rivieren, station te ’s Gravenhage, in plaats van F. Doffegnies, buitengewoon opzichter, wordt aangewezen H. Wortman, aspirant-ingenieurdat voor k het station Gorinchem in plaats van 0. De Bruijn, ingenieur, wordt aangewezen E. R. Van Nes van Meerkerk, ingenieur. HH. MM. de Koning en de Ko ningin hebben, naar, wij vernemen, het voornemen om in Maart of April a. s. zich naar Engeland te begeven, ten einde de trouwplechtigheid van do zuster van H. M. met den jongstdh zoon van de Koningin van Engeland bij te wonen. Men meldtdat voor het Pavil- j oen van wylen Z. K H. Prins Frederik te Scheveningen f 500.000 is geboden. Z. D. H. de Prins von Wied zal het echter waar- schynlijk voor zomerverblyf doen inrichten. Bevorderd te Utrecht tot Doc tor in de geneeskunde, met proefschrift: „Over gevolgen van het sluiten van slag aderen der hersenen”, de heer H. B. Van Nesgeboren te Boskoop. Door den heer Freericks te Hillegersberg is concessie aangevraagd voor het leggen van een stoomtram van Rotter dam over Hillegersberg, Bergschenhoek Bleiswijk, Moercapelle, Zevenhuizen, Nieu- werkerk, Kralingeu naar Rotterdam. Volgens eene nadere opgave was de uitslag der Vrijdag gehouden aan besteding wegens het overbrengen van de post met paard en rgtuig, als volgt: a. dienst Alfen—OudshoornHaarlem mermeerAmsterdam v. v., minste inschrij vers gebr. Blom te Gouda, rijtuig model b, voor f 18.175 en J. M. Coffing te Amster dam, rijtuig model c, voor f 16 986 b. dienst Alfen—Aarlander veenUit hoorn—Amsterdam v.v., minste inschrijvers gebr. Blom te Gouda, rytuig model b, voor f 19.675. o. dienst AlfenGouda v.v., minste in schrijver B. De Grauw te Aarlanderveen rytuig model b, voor f 4000, en rytuig model c, voor f 3000; d. dienst LeidonAlfen v.v., minste inschryvers: B. De Grauw te Aarlanderveen, rytuig model b, voor f 3400, en C. Dieben te Alfen, rytuig model c, voor f 1441, en e. dienst Delft—Westland’s-Hage v.v., minste inschrijvers: J. Klapwijk teNaaldwyk, rytuig model b, voor f6500, en J. Recourt Jr. te Delft, rijtuig model c, voor f 3697. Volgens een 11. Donderdag (15 December) uit Indië ontvangen tele gram, heeft het stoomschip „Gouverneur- Generaal Van Lansberge”, dat uitgezonden was ter opsporing van de nog vermiste booten van het verongelukte stoomschip „Koning der Nederlanden”, niets gevonden en keert het terug van Point-de-G.<lle naar Batavia. In de maand November jl. heb-‘ ben zich gevallen van pokziekte voorgedaan te Gouda 4te ’s Hage 3 en te Rotterdam 2. In December kwamen tot heden voor: te Gouda 2te Ravesteiu 2. Niet lang geleden beleefden we het be langwekkend feit, dat te Amsterdam een man, die met zeer veel overleg een moord had beraamd en uitgevoerd op zgn zuster, terwgl tgdens het onderzoek bleek dat hij vroeger nog een dito misdaad had gepleegd, werd vrijgesproken. De verdedigei was namelgk van oordeel, dat de stumper met toerekenbaar was, als lydende aan dwing- voorilellingenen het rtipport der deskun digen scheen die théorie zóó aannemelijk te maken, dat het Openbaar Ministerie er rich bg nederlegde. Iets dergelgks wordt thans in de Ver- eenigde Staten vertoond. De moordenaar van Garfield, de onverlaat wiens snood bedrijf een rilling van verontwaardiging door de geheelewereld opwekte, houdt er de gansche pers bezig. Zijn proces is een buitenkansje voor fle overprikkelde naturen, die gaarne iets gepeperds lezen, aanzienlijk publiek vult de beschikbare ruimte in de rechtszaal, en nu en dan weerklinkt een hartelgke lach, als de ver dediger van Guiteau eens een geestigen zet ten beste geeft. Soms lacht de schoelje zelf mee, *t is letterlgk of hij voor zgn genoegen daar is. ’t Gebeurt dan ook iedereen niet, zoo de algemeene aandacht te trekken. Hij staat daar als een held, wiens geringste gebaren en minst bedui dende woorden door de ijverige dagblad- reportera worden opgeteekend, omd.it ‘het belangstellend publiek toch maar niets zal missen van hetgeen het recht heeft te vernemen. Men moet dan ook zeggen, dat hg zijn positie goed begrijpt. Voor een krankzin- nigverklaring op de gewone manier, dat zag hg spoedig genoeg in, zgn de gegevens niet in voldoende mate voorhanden, ofschoon men uit zijn vroeger leven allerlei bewijzen heeft trachten op te delven waaruit over tuigend zou moeten blgken dat er bij hem toch een streep door loopt. Maar hij heeft het over een anderen boog weten te werpen; niet vrijwillig is hjj er toe overgegaan het pistool te richten op den President der Republiekneenhij gehoorzaamde aan een hoogere ingeving. God zelf had de gedachte by hem doen ontstaan, en in het eerst wendde hjj vergeefs alle pogingen aan om zich aan de vreeselgke lastgeving te onttrekken. Nu zou men denken, dat een ernstig rechterlijk college terstond alle discussie over zulk een brutaal en heiligschennend beweren zou afsngdeq, om voldoening te geven aan het rechtsgevoel van het Ame- ri kaan sc he volk. Maar neen. De man mocht eens inderdaad oprechtelgk de meening gehad hebben dat hjjnaar’ het vooi beejd van sommige heldenden heldinnen uit de gewgde geschiedenis, aaneen opdracht van boven gehoorzaamde, ’t Spreekt vanzelf, dat zou het krachtigst bewjjs zgn van stoornis in zijn geestvermogens, en al protesteert hij tegen dit laaste, al zegt hjj nog zoo duidelgk dat hij liever als een verstandig man gehangen dan als een gek vrggefiproken wil wordenhjj is zoo bang voor zgn kostbaar leven, dat hjj zeker erg big zou zgn indien zgn slimme bewering voor goede munt werd aangenomen. We zouden deze droevige historie niet ophalen, sensatie-nieuwtjes uit te pluizen vinden we nu juist niet het nuttigste en aantrekkelykste deel van de taak des dag bladschrijvers, indien hier niet een be schouwingswijze mede in veiband stond, die meer en meer veld schjjnt te winnen en van zeer verdeifelyken invloed moet zijn op onze taxatie van goed en kwaad. Bo vendien bedreigt zjj, indien men baar wortel laat schieten, in niet geringe mate de maatschappelijke orde. Voor eenige jaren verschenen af en toe werken, waarin onder lomantische vormen een voorstelling werd gegeven vim de wereld zooals zg er over een ot i»eer eeuwen zou uitrien, en die eigeidjjk de strekking hadden de consequentie te laten zien van begi ippen die in onze dagen worden verdedigd. /fot die soort van boeken behoorden »Eman- cipatoria”, ïhrehwon” en dergelgken. In het laatstgenoemde, waarvan Bulwer de schigver is, vond men de voorstelling van een land, waar de misdaad als een ziekte werd beschouwd en behandeldterwgl omgekeerd hchamel’gke ongesteldheden bin nen het bereik van de strafwet vielen. Ondanks de overdrivingdie natuurijjk een der aantiekkelgkheden van deze soort van letterkunde uitmaakt, was het toch zeer gemakkelgk na te gaan, waar de schyver heen wilde; zgn doel was, aan te wyzen tot welke gevolgtiekkingen het moet voeren, als men er steeds’ op uit is, naar verzachtende omstandigheden te zoeken. Het is ten volle waar, niet ieder boos doener is geheel en al verantwoordelijk voor zgn daden. Er moet steeds rekening worden gehouden met de omstandigheden onder welke hg het feit volvoerde, en in aan merking genomen wat er is voorafgegaan. Daarom is de roeping van den advocaat een der meest grooteche, die men zich den rug. Uit de vroegere processen weet ►E WATER. Deze Courant wordt geregeld lederen Zaterdag-middag verzonden. Prys: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rjjk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. denken kanen achten wij het volks vooroordeel als zou de rechtskundige raadsman et steeds over uit zijn, den be schuldigde te doen vrgspreken, al is hjj ook in het diepst zijner ziel overtuigd dat de cliënt strafbaar is, een beleediging voor het rechtsbewustzijnal moet erkend wor den dat sommige mannen van de balie zelf oorzaak zgn dat >men” zoo ongunstig over hen denkt. Er zgn dikwijls heel aandoenljjke verge lijkingen gemaakt tusschen een arme moe der, die, om haar kinderen voor den hon gerdood te vrijwaren, een broodje steelt, en den goed bezoldigden administrateur eener fmanciëele instelling, die zich aan de kas heeft vergrepen De eerste wordt natuur lijk veroordeeld; de laatsteontsnaptdik- wjjls on dat het hem niet aan hulpmiddelen ontbreekt, of, wordt hij gepakt, dan weet de advocaat de bewijzen zoo netjes te ont zenuwen dat men hem wel moet vrjj laten. Gelukt het laatste ook niet, dan worden er zooveel verzachtende omstandigheden bjjeen gescharreld, dat hg tot een, in be trekking tot den om vang van zijn misdaad, taineljjk lichte straf wordt verwezen. Over het algemeen moeten we, bij het maken van vergelijkingen vooral, ons po gen vrjj te houden van sentimentaliteit. Wanneer men op het eene lid al het licht laat vallen en het tweede op zettelijk in de schaduw houdt, dan kan het eindoordeel met geen mogelijkheid billijk zgn, Die één-broodje-stelende arme drommel is volstrekt geen type meer; gewoonlyk kapen de lui voorwerpen van meerder waarde, en worden zij daarbg gedreven door gansch andere beweegredenen dan deernis met hongerend kroost. De zorg die we dragen voor onze verarmde mede- menschen is zeker" nog lang niet wat zij wezen moet; doch zoover hebben <pe het toch wel gebracht dat niemand, die onder stand vraagt en desgevordeid de handen uit den mouw wjl steken, tot een misdryf zijn toevlucht behoeft te nemen om het leven der zijnen te rekken. Ja, zal men zeggên, maar er zgn er die totaal gebrek Igden, en niet durven, niet kunnen vragen; >zg zouden lieverwat? Stelen wel licht dan moeten we zeggen dat hun hoog hartigheid wel van een zeer bijzondere soort is. Het gebeurt soms dat iemand op klaarlichten dag en op de onhandigste manier van de wereld, vlak onder het oog der politie, het een of ander onmogelyk voorwerp wegpakt, alleen om in de gevan genis onder dak te komen. In dat geval is ook de manier waarop het feit werd gepleegd een verzachtende omstandigheid. Doch dewgl dit meest plaats heeft met personen, die óf te lui zgn om te wqrken, óf door hun ongebonden levenswijk alle veerkracht verloren hebben die noodig is om den niet gemakkelgken strijd voor het bestaan voort te zetten, en zg het daarom verkieselijk achten zich met de lijdzaamheid van een blok over te geven aan het niet zeer vermoeiende gevangenisleven, zou den we weleens willen vragen of de wjjze, waarop met zulke wezens wordt gehandeld, niet voor zeer veel verbetering vatbaar is. Immers, zij gaan zóóveel maanden achter slot, en komen weer in vryheid zonder dat hun veerkracht eenigszins is versterkt. In middels hebben zij, vooral bij de gemeep- I schappelijke opsluiting, gelegenheid gehad om iets meer te leeren kennen van die wereld der misdaad, waarin zij zonder na denken de eerste schredehebben gezet. Tien tegen een is de man slechter gewor den. En nu staat hij op nieuw tegenover een maatschappij, die oin gegronde rede nen) de armen niet uitsteekt om hem een bigde inkomst te bereiden. Is het nu met zeer waarschijnlijk, dai hg zich thans niet zal vergenoegen met in ’t bijzgn van een polfcie agent van de uitstalling bij den manufactuurwinkel een voor hem onver koopbaar en onvervoerbaar stuk katoen weg te nemen, en zich vervolgens heel gedwee naar het bureau te laten brengen? Ver- moedelgk zal hij van zgn vrgheid thans een veel «kraniger” gebruik maken, zeer ten nadeele van de eerlijke lieden die wèl raad weten om zich, zy het ook met veel in spanning, door de wereld heen te slaan. ..Bestond er kans, die zoogenaamd onscha^ delgke dieven flink te laten werken, zoo lang tot zij begrepen hebben dat er voor fien, of zg al dan niet in vrgheid zgn, niets anders opzit, <r- we zouden denken dat zij gewoonIgk wel een beetje minder sympathie voor een vernieuwde kennisma king met de gevangenis aan den dag zou den leggen. Om een misdadiger billgk te beoordeelen, moet men zijn geschiedenis kennen. Het feit dat hem voor de rechtbank brengt staat natuurlijk niet op zichzelf; verschil lende omstandigheden hebben er toe ge leid, of, om in de taal van Erehwon te spreken, het is een ziekieverichijnsel, geenszins dé riekte zelf. Een vent heeft diefstal met inbraak ge pleegd en is deswege gearresteerd. ïhj vblgkt een oude bekende der justitie te zgn hg heeft reeds twee veroordeel!ogen achter Prys der Advertentiön: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer-ƒ10,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, en uiterljjlr tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertontiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenwórden slechts 2 maal in rekening gebracht

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1881 | | pagina 1