Zondag 1 Januari. Aan een rustpunt. en Utrecht Weekblad voor Zuid-Holland BU1TKNLAN1). BINNENLAND. Pr ij» der Ad Verten tiSn: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regél meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending francoen uiterljjk tot Zaterdags-voormiddag» te 10 uren. Alle binnenlandscho Advertentiën', waarvan de plaatsing 9 maal wordt opgegeven worden slechts 2 maal in rekening gebracht S. W. N. VAN NOOTËN te Schoonhoven, Dese Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren by alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Alvorens verder te gaan, vjriandenl laat ons even ons reisjournaal! openen... Er is misschien iets aan te teeltenen. Of hebben we ons ze'v'en mogelijk ook al opgedrongen, dat er aan zoo'n jaars- overgang niet zoo heel veel byionders isP Zeker» in de reeks van verschijnselen die de stoffelijke wereld aanbiedt is niets op te merken dat naar een stilstand, z\j het ook van een halve minuut, gelijkt. 'Het afsluiten van een jaarkring geschiedt zonder eenige zichtbare plechtigheid. Zy die be weren d&t het vNieuwjaarvieren maar zoo'n aangenomen iets is", kunnen wellicht een zeker aantal bewijsgronden aanvoeren om hun gevoelen staande te houden. We heb ben er niets tegen dat zy zich beroepen op Israëlieten, op Mohammedanen, op Chi-" neezen zelfs, die allen verschillende tijden hebben vastgesteld om hun jaar af te slui ten. Maar dezen doen het dan toch, in elk geval, zij het ook op een apder tijd stip en tenzy de levensernst van hen die zich leden noemen eener Christelijke maat schappij dat wil zeggen van een die al de elementen van menschenliefdevan plichtgevoélvan toewijding in zich tracht op te qemen en de idealen van het Iröogere dan bloot stoffelijke bemoeiingen tot we zenlijkheid wil makenmoet onderdoen voor die van Arabieren en Mongolen felooven we toch dat we ons zei ven mis- ennen indien we met ei n stalen voorhoofd staande houden dat de dagui, die door de besten van ons geslacht steeds werden aan gemerkt als by uitstek gewyd aan de sa menstelling eener zedelijke balans, voor hen gafn de minste beteekeni3 hebben. Het Nederland van heden verschijt in vele opzichten van dat hetwelk onze va deren hebben gekend en door hun geest- kracht^groot en kloek gemaakt. Veel, dat niet meer past in het kader der heden- daagsche levensopvatting, hebben we prjjs gegeven n isschien ook voor iets beters verwisseld. Zeker is het, dat onze ge zichtskring ruimer is geworden, dat we van veel bekrompen meeningen afstand deden: maar is bet even zeker, dat we met zooveel tevredenheid als zy op het afge legde gedeelte van onze loopbaan terug- 'zien, en met niet minder moed en ver trouwen de toekdmat te gemoet treden? Ziet, het past ons allerminstthans een zedcpreek in het klein te houdenwe laten ons niet in met hetgeen tot het gebied van het privaat leven behoort, en schrijven geen korte handleiding tot zelfonderzoek. Maar we liebben te strijden voor de belangen van de maatschappij in het algemeenvoor die van den Staat in het bijzonder,,en geen van beiden kan het welgaan, indien baar leden of zijn burgers met trage hand of twijfelachtige geestdrift ten arbeid trekken. De vraag, die we bier dus in behande ling wenschen te brengenis dezeMag het volk van Nederland met voldoening terugzien op het jaar dat heenging heeft Het reden om met kalm vertrouwen zijn opvolger welkom te lieeten? •Gelukkig het volkdat geen geschiede nis heelt Dat bekende woord is sledhta gedeeltelijk waar. Jaindien men onder tgeschiedenis" nog altyd verslaat eeft aaneengeschakeld ver haal van wapenfeitendie de aandacht van het buitenland trekken of van geweldige omkeeringenwaardoor de samenhang der instellingen werd verbroken en nieuwe grond slagen voor geheel andere zyn gelegd. Maai er is iets beters, iets hoogers dan dat, al wordt het minder opgemerkt Eed vooruit strevende natie zoekt haar kracht in- ver sterking van het nationaal levenin bevor dering "van openbare zedelykheid in yver voor de bevordering der algemeene belan gen in wegruiming van de hinderpalen die de vryheid beperken, in samenwerking en toewyding. Als we op deze punten de balans opmakenzal zy dan een voordeelig saldo aanw'yzen Wy gelooyen hier een bevestigend ant woord te mogen geven. Er hebben zich verschijnselen voorgedaandie ons met hoop voor de toekomst vervullen. Er is gang in de denkbeelden, er is een site- ven merkbaaroiu de gewichtige vraag stukken van den dag niet met onverschil ligheid dood te zwygert, maar ze tot on- iler werpen van ernstig onderzoek temaken. Er zyn sporen van ontwakende geestdrift opgemerkt. Het Nederlandsch hart klopt dankbaar by de herinnering aan het gloiieuse fei,t dat in Zuid-Afrika een stamverwant volk zich verzet heelt tegen dwingelandij en niet te voren berekende of de vyandelyke overmacht wellicht niet te sterk zou zyn. Van den roemdoor de dappere Transva lere behaaldis een gedeelte op ons volk teruggesti auld want het is gebleken dat wy niet stilzaten dat tussehen Oost- Friesland en de Schelde het gevoel voor vrjjheid en recht nog even levendig was als immer tevoren. Men spreke niet van een kunstmatige opgewektheiddie we ons gemakkelyk konden veroorlooven, omdat we toch niet in de worsteling betrokken zouden worden. Er zyn hiei uitingen vernomendie van verontwaardiging en strijdlust getuigden, en zich ongetwijfeld niet minder fel zouden opjeifbaren, indien onze eigen zelfstandigheid eehs onverhoopt mocht worden bedreigd- Het isfzelf» noodig geweest, de publieke opinie tot omzichtigheid aan te manen omdat »een bevriende natie" door al te krasse betuigingen van sympathie vpor de Africanders"'' misschien onaangenaam zou worden gestemd. Gelukkig heeft diezelfde bevriende natiè een nog edeler moed aan den dag gelegd dan die op het oorlogsveld uitblinktZy heeft aan dei- algemeene be schaving den onsehatbareni'dienst bewezen het begrip van recht en Jmlltjkheid hooger aan te slaan dan dat vanJnnlitaire eer, en daardoor het jaar 1881 vdpr immer gedenk waardig gemaakt in de registers der wereld geschiedenis. Want het stellen en handhaven van het beginseldat »recht gaat boven macht," is een gebeurtenis van zoo ontzaglijk gewicht, dat het gelijkstaat met een volken- rechterlijke omwenteling. Als iemand met een rustig geweten het scheidend jaar kan zien vertrekken, dan is het zeker wel. de groote Britsche Rtaatsinan Gladstone, aan wiens mannelijk optreden we die gelukkige uitkomst te danken hebben. Nederland heeft die daad met warmte toegejuicht, en zulks pleit vóór Nederland. Nog hebben we melding te maken van een belangrijken vooruitgang op het gebied der openbare zedelykheid-, de vaststelling en invoering namelijk van de zoogenaamde Drankwet". Er is heel wat toe noodig gewe&t om de staatsmachten te doen be sluiten, zich op dat gebied te doen gelden het treurig systeem van laten begaan", door gemakzucht uitgevonden en door on verschilligheid met gretige handen aange grepen, heeft men eindelijk laten varen om den groofen vyarid van oinze nationale wel vaart met glle beschikbare middelen te bestryden. I)e kamp tegen den jenever een onderwerp van staatsbemoeiing; wie zou, weinige jaren gelederj hebben kunnen den ken daf het ooit zoover zou komen? Al zullen we mj niet dadelyk Vruchten zien van de nieuwe wetsbepalingen, het is zeker dat zy op den duur niet zullen uit- blyven, en tegelyk zal ook het besef wor den verstei kt, inzonderheid by het opko mend geslacht, dat dronkenschap een kwaad is. Indien we nu slechts zorgen dat we tegelyk bij onze jeugd de zedelijke kracht vermogen die noodig is om de verleiding weerstand te bieden, dan zullen we mis schien eenmaal het oogenblik zien komen waarop het volk van Nederland recht beeft tot de matiger natiën te worden gerekend. In dienzelfden geest voortwerkende, zullen we ook weldra den strijd tegen een anderen vijand, tegen het opiumgebruik in Indië, zien-aanvangen. Reeds zyn toebereidselen tot eeneersten aanval in overweging ge nomen een onzer Volksvertegenwoordigers heeft naar bondgenooten gevraagd, en het is gebleken dat men hem niet alleen zal laten staan. Op menig ander gebied is in 1881 een krachtig leven geopenbaard; alles doet ver wachten dat er eèn eind komt aan het voortdurend weggooehelen van vraagstuk ken, die voor orize nationale ontwikkeling van belang zijn. Wy hebben nooit behoord tot de ongeduldipen, die meenen dat er slechts een quaes! ie behoeft gesteld te worden om haar in onzen zin tot een be elissing te brengen; we houden rekening met het feit, dat de denkbeelden t'yd noodig hebben om te rypen en in den vorm van wettelijke voorzieningen tot hun volle recht te komen. Het vraagstgk van de uitbrei ding van het kiesrecht heeft een punt van ernstige beschouwingen uitgemaakt in den boezem der Volksvertegenwoordiging; ook de vryheid van den eed, die zoo innig samenhangt met onze begrippen van gods dienstvrijheid, werdj voor het voetlicht der parlementaire discussie» gebracht. Aan stonds komen er nog andere, van misschien even groot gewicht aan de orde; persoon lijke dienstvervulling, betere verdeeling van belastingenMaar laat ons de toekomsf niet vooruilloopen; al moge het waar zyn dat we missel tien nog menigen oudejaars avond zullen zien voorbijgaan eer al die onderwerpen van de baan zijn gevoerd,— de denkbeelden gaan vooruit! ons het middel zjjn onflmet »gelijke rechten voor allen'" tot meerdtje volkomenheid te brengen. Laat ons daarbij niet vergeten dat we allen elkander!noodig hebben: in den strijd der partyen^Jv-een stryd die de onmisbare gezel Is VftinPPopgewekt natio naal leven, gaat zoo licht de waardeering verloren die,wij hun verschuldigd zijnwier meening met de onze niet geheel overeen stemt. We behoeven juist niet altijd onedele bedoelingen te vooronderstellen by hen die hun beginsel tegenover het onze plaatsen verdachtmaking is een slecht middel om het doel te bereiker. Om nog eens even op de Transvaal terug te komenwier jongste geschiedenis ons inderdaad veel kan leeren toen de partijstrijd zoo heftig was gewordendat de eensgezindheid geheel Was verdwenenging ook de onafhanke lijkheid verloren. Treden we het nieuwe jaar in met het stellige voornemen, om de vadeilandsche zaak zooveel in ons vermogen is tot de onze temakenoin datgene wat wij vol gens onze vaste overtuiging beschouwen als het meest in het openbaar belangmet yver te verdedigen tegen wien ook maar tevens, om in het strijdgewoel nooit te ver geten dat zy die daar tpgenover ons de gelederen vullen, onze broeders zyn, zonen van hetzelfde vaderlanden die evenzeer als wij yveren voor hetgeen naar hun hei lige ineening ons dierbaar Nederland ten zegen moet zijn. Indien we dkt voornemen ten uitvoer brengen gaat ons klein maar krachtig volk een gelukkig nieuwjaar te gemoet. Overzicht. Eind goed, al goed. Het is f Aan ons de schuld, indien die aanvan kelijke vooruitgang door stilstand wordt gevolgd. Er moet bij alle burgers van den Staat een levendig gevoel aanwezig zyn, dat elk volk die instellingen heeft die bet verdient; is er onlust,gemisaanlrischheid, slaperigheid, wé hebben het aan ons zei ven en aan niemand anders te wyten. Geen Nederlander heeft het recht te zeggén, dat al die dingen hem tq hoog gaanj; dat ze ronder hem wel in orde of niet mr orde zullen komen, ai npar het valt; zeforj a! heeft de wet hem tot dusvei de uitoef lening van politieke rechten onthouden, toch' verontschuldigt dit zijn gemis aan mede werking niet. Wat wij reeds bezitten moet worden aangekweekt en onderhouden, anders gaat het verloren} de vrijheden, die menig machtiger volk ons benijdt moeten bet jaar 1881 te mogen eindigen met berichten van vrede en verzoening! De meening dat het met het verschil van gevoelen tussehen Oostrnri.k en Rouiiienië zoo'n vaart'niet zou loopap, al waren de betrekkingen eenerzijds reeds afgebroken, is juist gebleken. De Roumaanscbe regee ring heeft de woorden, die zij den Koning in den mond gaf, nader toegelicht en het onweder, dat den vrede in het Oosten op nieuw dreigde te verstoren, is voorbijge dreven. De uit Bucharest teruggeroepen Ooatenrijkpebp gezant maakt zich gereed daarheen vgitfr te vertrekken en de ver-, houdingtti juichen beide landen zijn vriend- schappeMfaw/an ooit. Van iW»^lijven ook steeds de berichten vuit RomArón Berlijn gewagen, al blijven do teokenen.van dien naderenden vrede nog zeer scbaarscb. Rome zou niet alleen Ledochowski en Aartsbisschop van Posen, maar ook dien van Keulen, Melohers, willen opofferen om Pruisen het werk der verzoening gemak kelijk te nqaken. Waarin dat werk der verzoening zal bestaan, daarover hangt nog een dichte sluier; zelfs voor het centrum, dat, naar men beweert, geheel buiten de zaak zal gehouden worden. ÜprallMd is bet zeker dat, juist nu de' onderhandelingen tussehen Romo en Berlijn kans van slagen schijnen te hebben, in Italië het vraagstuk van herzioning der Waar- borgenwet druk bpsproken wordt. AJs reden voor het aan de orde stellen van dat vraagstuk noemt men: vrees voor vreemde inmenging, terwijl j^bitsche bladen alles doen wat ze kunnen ora de regooring van alle» lust tot inmenging ia die zaak vrij te pleiten. Qui s excuses'accuseZou een der vredesvoorwaarden misschien kunnen zijn, dat Vou Bismarck den H. Vader wellicht een handje moet helpen om van Italië wat beter voorwaarden te bodingen Dan is het zeker een wijze daad van Italië, dat het zelf do herzioning aan do orde stolt. De jongste berichtenuit Ierland geven mode grond om op eene betere toekomsc te hopen. De partij der orde neemt, volgens de Irish Timesin aantal tod ven laat alle verschil van godsdienst en meening varen, om zich al» één man te verzetten tegen de Ijeiderè van den opstand en van het verzet. Als een van die gunstige teekenen vermeldt men de staatkundige bekeering van den om zijn hoedanigheden en karakter hoog aangeschrevenen Homc-Ruler Shau. Als de laatste jaren niet bewezen had den, hoe voorzichtig men mot do beloften en voornemens van de Oostersche heeren moet omgaan, zou als een moedgevend teeken des tijd» kunnen gewezen worden op de troonrede, waarmede de Khedive van Egypte de Kamer van notabelen opendo. Rechtvaardigheid zou de grondslag zjjn van zijn bestuur. Bevordering van het onderwijs zou zjjn streven zijn, en hij wenschto niets liever, dan dat de afgevaar digden met hem wilden medewerken tot de erschepping van Egypte in co» beschaafd |and I Kondon we nu ook maar mélden dat het 'Tunis-vraagstuk voor Frankrijk niet meqf bestond. De berichten van daar openen nog weinig uitzicht/ op eeno spoedige, be vredigende oplossing. Ka dan nog wordt Frankrijk, dat do handen vol heeft om baas te blijven, om dat baasschap door Italië benijd. De berucht geworden Roustan is werke- ljjk door Gambetta weder naar Tunis ge zonden. Hij zal het dus aan zich zeiven te wijten hebben, als zijne vrienden hem daarover hard vallen. Nog dnurt het proces tegen Guiteau, den moordenaar van den President van Amerika, voort, of al weder is een aanslag gepleegd op een gekroond hoofd. De Mikado van Japan is het mikpunt geweest van een aanslag, die echter zijn doel miste. Mocht het de laatste misdaad van dien aard zijn, die in deze ten einde snellende eeuw te vermelden valt! STATEN-GENERAAL. De Eerste Kamer hervatte Dinsdag haar vergaderingen Na de lezing van de notulen des vorige zitting had er een korte discussie plaats over het gebeurde bij de stemming over het ontwerp tot overneming door den 8taat van do spoorwegljjn Batavia-Bui- tenzorg, welke voordracht met 14 tegen 13 stemmen is verworpen; de beer Van Liraburg Stirumwas, toen. zijn naam werd afgeroepen, niet in do zaal geweest, maar was binnen gekomen terstond na de stem ming, vóór de uitslag was bekend gemaakt, en had tpoyj geroepen: „Ik stem vóór", welke stem 'echter niet alB geldig was aan- gemerkt. De Voorzitter beriep zich thans, j na de opmerking van genoemden spreker, op art. 21 van het Reglement van Orde, I waarin bepaald wordt dat de Voorzitter het laatst stemt: dit was geschied, alzoo was de stemming gesloten. De wetsontwerpen en de 'hoofdstukken der Staatsbegrooting, van de Tweede Kamer ontvangen, wetden naar de afdeelingen.J Door de Tweede Kamer i», op voorstel van den beer De Uasembroot, een som van 30.000 beschikbaar gesteld voor de deelneming aan de internationale Pool expeditie gedurende de jaren 1882—83, onder voorwaarde, dat de natie uit haar parti culiere beurs een gelijke som bijeenbrenge. Onze beroemde professor Buys Ballot te Ajtrecht, die, als een der voornaamste be vorderaars van deze expeditie, reeds vele pogingen heeft aangeVend om gemelde som bijeen te krijgen, wordt thans in die po gingen gesteund door een commissie van Utrechtsche professoren, welke te dien einde een circulaire verspreidt, om het nut der expeditie meer onder het oog van Het pu bliek te brengen en het daardoor tot het veileenen van bijdragen aan te sporen. Uit een daarbij gevoegd kaartje van het operatieterrein blijkt, d^t er, indien Neder land meedoetin het geheel 9 stations z^len zijn en wel te Dossekop, noordelijkste punt van Finmar*ken op Jan Mayen eilandaan de Karnyilibaai op Nova Zerabla en aan de Lena-monding in Siberiëaan de Lady Franklin-baai en op Point Barrow te God- haaf op Groenlandaan de MosBelbaai op Spitsbergenwelke stations door Noorwegen, OostenrijkRusland Noord-Amerika De nemarken en Zweden worden bezet. L)e> pont-Nederland zou geplaatst worden te Dicksonhaven aan deft mond der Yenissei op de noordkust van Siberië. Op bet zoo even vermelde kaartje is echter het laatste station wit gelatenomdat het alsnog van het publiek afhangt of het al dan niet zal worden bezet. Onder de voordealen, welke de openden" zijnde expeditie zal opleverenboven die van de tochtenwelke t»t dusverre door enkele volken werden volvoerd', noemt de corpmissie de stelselmatigheidde gelijktij digheid en den duur, want hoewel döor verschillende poolreizendief het minst door Nederlanders volbracht, jfeeds veel aan het licht is gekomen, waarmede de handel, de zeevaart en de Wetenschap hunne voordeelen hebben gedaan toch valt het gemakkelijk te begrijpen dat met de-thans beschikbare hulpmiddelen veel meer kan worden ver richt dan ooit te voren. Met den dag waarop het re glement voor het waterschap van de Linge- uitwatering in werking zal treden«is hot 'Koninklijk besluit van 22 October 1828 ingetrokken en het heemraadschap van het kanaal van Steenenhoek ontbonden, terwijl Z. M. het Bestuur van dat heemraadschap, onderdankbetuigingvoorde bewezen diensten, eervol van zijn functiën heeft ontheven en tevens bepaald, dat het zijn reohton en verplichtingen en alles wat tot zijn beheer behoort, bij proces-verbaal aan het Bestuur van het waterschap vaji de Lingo-uitwatering zal overdragen en verder van zijn financieel beheor over het jaar 1881mot overgave van do in kas aanwezige geldenaan dat Bestuur rekening en verantwoording zal doen. De koninklijke familie is van het luftthof het Loo naar 's Hago vertrok ken, om daar geruimen tijd to vertoeven. Met genoogen word opgemerktdat het Prinsesje flink gogroeid is en reeds aan de hand dor bonue over het perron liep. Aan het geCouw voor het pro vinciaal bestuur^te Utrecht werd Zaterdag aanbeatoed het 3jarig ondorho^d van het gokanaliseorde gedeelte van don Holland- schon IJselraming f 45.000 per jaar. MiiiBte inschrijver was de heer P. H. Vor- bruggen te Waddinxveen, voor f 12.950 per jaar. Door de genie te Utrecht is Dinsdag aanbesteedhetmaken van een toegangsweg naar het terrein DamluBt te Utrecht, onder beheer der genie aldaar. Minste inschrijver was de heer J. Barne- veld te Vreeswijk voor f 6225. Het maken van de aardenbaan, de kunstwerken, den bovenbouw, de over- gangs- en eenige verdere werkenvoorden spoorweg Merwede—Gorinchem, on het maken van normaliseeringswerken in do Beneden-Merwode bij Baanboek (raming f 2.470.000) is Woensdag 11. aan hét de partement van Waterotaat, Handel en Nij verheid aanbesteed. Eenige inschrijvers de heeren A. Volker Lzn. te Sliedrecht en P. A. Bos te Gorinchem, voor f 2.450.000. Bij de aanbesteding van bouw materialen voor de gemeente Rotterdam is o. a. het minst ingeschreven voor IJael- straatsteen, per 1000 stuks, door Schaljj Bekker, Schoonhovenvoor f 7,18. IJaol- ondersteen, per 1000 stuks, door Schalij Bekker, voor f 6,84. De heer H. Mijnlief te Nieu- werkerk a/d IJsol is minste inschrijver van IJsel-ondersteen, voor f 7,'»4 por 1000, ten behoeve der gemeente 's Gravenhage. Door een aantal ingozotAnon van Oud-Beierland wordt een verzoekschrift gericht aan den Minister van waterstaat, waarin zij verzoeken het eiland de Hoekscho Waard te verbinden met den vasten wal door overbrugging op zoodanig punt, als het meest geschikt zal blijken. De houten schepen van de schipbrug over de Lek, bij Vreeswijk, zul len waarschijnlijk spoedig door jjzeren ver vangen worden. Den 31. dezer heeft de gewone aanbesteding van hut onderhoud, dier brug plaats; daarbij is de levering van een nieuw ijzeren schip opgenomen. Het bestuur der Noord-Bra- bantsche maatschappij van landbouw zal zich wenden tot de verschillende spoorweg maatschappijen met verzoek, dat een lager tarief worde vastgesteld voor het vervoer van meststoffen. Een eigenaardige plechtig heid vond Woensdag-middag te Amsterdam plaats in do Nieuwe Kerk. op dea Dam, in deu grafkelder der familie Elias, ahraar het stoffelijk overschot bewaard wordt van den Admiraal Micbiel Adriaaoszoon De Ruyter. Deze grafkelder dieude -tot voor weinige jaren nog altijd als begraafplaats voor do leden, der familie Elias, zoodat ook de kist van De Ruyter door eon aantal andere om ringd stond. In den laatsten tijd was mén tot do ontdekking gekomen, dat De Ruyter's lijkkist door den tand des tijde zeer gele den had, en dit gaf der Regeering aanlei ding om met de familie Elias in overleg te treden, ten einde het gebeente van den beroemden zeeheld in een nieuwe kist over te brengen. De oude kist, die aldaar den 18. Maart van bet jaar 1677 (byoa een jaar na De Rnyter's dood) met groote praal en in te genwoordigheid vaa alle hooge Regeerings- colleges was bijgezet, had een houten dek- sel, dat eohier aan de bovenzijde gedeeltelijk uit glazen ruitjes bestond, zoodat men vroe ger in de kist heeft kunnen zien, hetgeen in den lateren tijd bijna niet meer mogelijk was, daar dat glas grootendeels was verweerd. De nieuwe kist is van eikenhout, en is van binnen met lood bekleed. Op een ko peren plaat draagt zij het opschrift: „Michiel Adriaanszoon Do Ruyter, Luitenant-Generaal-Admiraal van 'Holland en West-Vriesland, geboren te .Viissingen 24 Maart 1607, overledeO 29 April 1676 aan de wondon ontvangen voor Messina, begraven 18 Maart 1677 x m en: door de zorg der Nederlandsche Regeering in deze kist gelegd 28 December 188L" Voor deze gelegenheid iKra^de secretaris generaal van het departement van binnon- landsche zaken de heer Mr. P. F.TIubrecht, als vertegenwoordiger van de IJtegeering aanwezigterwjjl do verschillende thans nog levende familieleden met hem het pro ces-verbaal van deze handeling onderteo- keuden waarvan vervolgens een exemplaar in een looden koker in de nieuwe kist werd bjjgevoegd. De secretaris-genoraal bracht hulde aan de nagedachtenis van den vlootvoogdwelko toespraak door den oudBt^ der aanwesige afstammelingen, de gepensioneerde schout bjj nacht J. W. De "Ruyter de Wildt werd beantwoord. Do jongste, de twaalfjarige Carel Adolf Elias, legde een krans van le vende witte bloemen op de kistmet breede zwarte lintenwaarop in zilveroti lettors te lezen staat: Hulde van de afstammelingen aiyi don luit -admiraal-generaal Do Ruyter, 28\ De cember 1881." De goheolo plechtigheid was hoogst een voudig, doch maakte onwillekeurig op de aanwezigen een diepen indruk. y

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1