I .1 u 1882. K. 656. 4 Zondag 8 Januari* RK, een nette en ijarten, ran beland n eindigende 182. iquetten. ode; ‘PEl Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht 2 4 a de, 1 I zullen vaarde, IEIO kmeid. R. indsche IBONS l van I1ME8, em, te middel tegen mz. /I j a 400. >zen !i lillende Airs. i arenstanders Llbums, Inkt- zen, Brieven- igarenkokers, (i feitjes, Fles- jrteinonnaies, Muziekwerk. 1 lortreffeljjkste jring daarvan •ken ii BUITENLAND. BINNENLAND. Het Fransch-Neder- landsch handelstractaat I ,50. Ij an. wordt gevraagd S. W. N. VAN NOOTEN tb Schoonhoven, Uftgwen- r*«el franco, en lenlandsche wenworden 1CARDT, Turf- agt eene flinke iederen Zaterdi maanden f 0,! 0 stuks. Dw. Dienaar, ILUIEV. member 1881. fN-VREEDE Februari een 0 IW leinontolr, be- op de tentoon- ii 30 Cents, te HOFMAN. ■1 ikt bij deze aan bekenddat bij RUINKOOL B geschikt voor i, en welke we en zindelijkheid lig geschreven good gedrag, an den Hoer Penningmeester SCHOOSHOVEIfSGHE COURANT. sr gemonteerd in Kristal. Ignrenatel met Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prys: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rjjk 0,80. Men kan zich abonneeren bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. in de Uitgeve Prijs der AdvertentiSn: Van 1 tot 5 regels 0,50. moer f 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzondi niterlijk tot Baterdags-voormiddags te 10 uren. Alle 1 AdvertentiSnwaarvan de plaatsing 9 maal wordt opoe slechts 2 maal in rekening gebracht 7 ireukoker met »t. randeerd door Sliedrecht. too te n, de prijs ir in leggeld. audt zich het -Van redenen, te laten. A. q O T. te Bern, i' and.) ichtstreeksche de echtheid 1 erde Pnjscou- o arzonden. lOpJOA oimsjd t 10^ UBA UOJf J op jopuo nep a Bvjpeq uee ™a ooi RAAGD, ter st Hoogheem- rd met Arkol jOuO -«O J0 o Prijs. .Hie, billende stuk- der „Expies- >m, Carillon, J lestes, Harp- t> Ten aanzien van Ierland heeft de regeering een nieuwen maatregel genomen om aan den toestand van wanorde een einde te makeh. In "vijf der meest onrustige dis tricten van Ierland zijn buitengewone mili taire gemachtigden benoemd met uitgebreide volmacht. Zij zullen de regeering met raad dienen, welke maatregelen tet verdere onderdrukking van den opstand dienen ge nomen te worden. Egypte heeft weer een gelijkluidende nota van zijne beschermers, Engeland en Frankrijk, te wachten. Daarin zal militaire hulp zoo die noodig mocht zijn worden aangeboden. Overzicht. Sinds de nieuwjaarsontvangsten on toe spraken uit de dagen van het laatste Fran- sche Keizerrijk, die de belangstelling van geheel Europa wektentot de geschiedenis behooren en tot een blooten vorm zijn ge worden, wordt wat meer aandacht geschon ken aan Hetgeen andere potentaten bij die gelegenheid ten beste geven. Het meeste gewicht wordt gehecht aan het woord in Berlijn gesproken en is die opvatting juist dan mogen we het jaar 1882 met goeden moed ingaan, want het wachtwoord uit Diiltschland’s hoofdstad luidde „Vrede”! Vrede naar buiten althans, want, wat Duitschland’s inwendigen toestand betreft, ziet hét er alles behalve vredelievend uit. Do sociale en financieele hervormingen van tóen Rijkskanselier kunnen nu eenmaal geen genade vinden in de oogen van den Rijks dag en naarmate dit lichaam meer van zijn onwil doet blijken, om tot het in het leven roepen dier hervormingen mede te werken, naar die mate toont de Rijkskanselier zich meer ongenegen om zijne lievelingsdenk beelden op te geven. Dat het op die wijze tot een ernstige botsing tusschen beide machten moet komen, wordt algemeen er kend en reeds nu laat de officieuse pers zich niet onduidelijk er over uit, wie daarbij aan het langste eind trekken zal. De strijd betreft, zoo luidt het in een der jongste officieuse beschouwingen, een vraagstuk van Staatsrecht, nl. ditmoeten de Staatsinkom sten afhankelijk blijven van de af wisselende meeningvan een vertegenwoordigend lichaam of naar duurzame regeeringsgrondslagen ge regeld worden. Dit laatste is de eisch der regeering en het verzet daartegen kan niet van langen duur zijn. Als een der mid delen om langs vredelievenden weg eene oplossing te vinden schijnt de Vorst niet af keerig van het denkbeeld om de tabaks belasting door eene suikerbelasting te ver vangen. Als slotsom van de onderhandelingen van Pruisen met Rome meldt men, dat de Mei- wetten niet ingetrokken of gewijzigd, doch alleen zeer gematigd zullen worden toege past en dat de openstaando bisschopzetols allen weder zullen bezet worden, gedeelte lijk door de vroegere Bisschoppen, gedeel telijk door andere. Het blijkt meer en meer dat bij die on derhandelingen ook de Italiaansche zooge naamde waarborgenwet is ter sprake ge bracht en Von Bismarck zijne diensten heeft aangeboden om daarin voor den Paus gunstige veranderingen te brengen. Maar nog duidelijker is gebleken dat Italië die goede diensten on voor waardelijk afwijst, onder toejuiching van alle partijen. Dit laatste vooral, kan leerzaam zijn voor den grijzen Rijkskanseliep, die, bljjkbaar door zijn succès verblind, meent dat alles en allen zich aan hem onderwerpen moeten. Koning Humbert heeft naar het hart der natie gesproken, toen hij bij gelegenheid der niijuwjaarsontvangst onomwonden te kennen gaf, dat de regeering geene vreemde inmenging in deze dulden zou. De wijze waarop Gambetta in Frankrijk met de zoogenaamde zuivering van het ambtenaarsp^rsoneel te werk gaat, maakt hem vele vijanden onder hen, van wier steun hij afhankelijk is. De natuurlijke zin voor overdrijving der Fransche natie, ziet in de benoeming van eenige generaals van min of moer verdacht allooi, tot opperbe velhebbers van het leger niets mdfcr of minder dan voorbereidende maatregelen tot een coup d'état en de benoeming van iemand, die op het punt van staatkundige beginsel vastheid niet te best staat aangeschreven, als directeur der staatkundige aangelegen heden bij het ministerie van Buitenlandsche Zaken, komt die vrees nog versterken. Daarenboven spreken geruchten van ernstige verdeeldheid in den boezem van hot Kabinet over het vraagstuk van het zoogenaamd Scrutxn de liste. Het wordt tijd dat de Kamers bijeenkomen om in deze wat meer licht te ontsteken. Met het Fransch—Engelsche handels- verdrag wil het maar niet vlotten. Wederom zijn de .onderhandelingen daarover afgebro ken omdat Frankrijk zich zelfs met de minimum eischen van Engeland niet'kon vereenigen. De hoop op spoedige overeen stemming begint te verminderen. maand zal q*n stoombootdienst voor goe deren en vee tusschen 's Hertogenbosch, Gorinchem, Zierikzee, Middelburg en Vlis- singan worden geopend. De dienst zal ge schieden met het op het etablissement van de heeren J. en K. Smit te Kinderdijk nieuw gebouwde schroefstoomscbip „Zeelandia”. Hoe groot het tramway-ver- keer in Amsterdam is, blijkt hieruit, dat de Amsterdamsche Omnibus-maatschappjj in het jaar 1881 7.784.972 personen op hare lijnen vervoerd heeft, tegen 7.549.926 in het vorige jaar. In het afgeloopen jaar zijn door den haven-stoombootdienst aldaar vervoerd: 1.303.801 passagiers. In de „Ned. Katholiek” leest men het volgende: Eene kloeke, krachtige gestalte, het hoofd recht op de breede schouders, het voor hoofd hoog gewelfd, het oog helder blik kend door de brilleglazen, de zilveren haren onderhet paarsche kalotje uitkomend en in lange lokken nedervallond zoo staat bij voor u en zoo kont hem het groot aantal menschen, waarmede hij nog voort durend in aanraking komt, hem, den ka nunnik en deken van Utrecht, Jacobus Josephus Putman. Op 4 Januari 1882 herdacht de waardige priester ten zeventigsten male zjjnen ge boortedag, en deze geeft ons aanleiding den geestelijke en geleerde in enkele regels te gedenken. Het stedeke Oudewater— waar zijn va der een geacht ingezetene was die onder meer, veel belangstelling in oudheidkundige zaken toonde en een aardig penningkabinet bijeenbracht is zijn geboorteplaats. Zijne moeder, Aletta Van Dam, leidde zjjn jeugd, totdat hij besloot zich aan het geestelijk herdersambt te wijden, daartoe eerst het klein seminarie Hageveld bezocht on ver volgens de hoogere, de eigenlijk theolo gische studiën aan het groof seminarie te ’s Heerenberg, op de grenzen des rijks, nabij Emmerik gelegen, voortzette. Nadat hij dozo voleindigd had, word hij ton jaro 1835 plechtig tot priester gewijd. Wat trok den jeugdigen geestelijkenaar gene zijde der zee, naar de eilanden in West-Indië onder Nederlandsch gezag? Het is ons niet vergund dit te weten, maar naar het oostelijk deel van Curasao, daar waar de Hollandsche driekleur sints eeuwen met eere wappert, daarheen leidde de Heer des Hemels en der Aarde zijnen weg. Daar begon hij zjjn werk onder eene onkundige negerbevolking; in dat gedeelte bouwde hij de eerste katholieke kerk en pastorie. Wie den grijsaard in zijne stille woning aan de Biltstraat te Utrecht bezocht, kan er de afbeeldingen zien van het eenvoudige Huis Gods, gebouwd uit steenmu uit de naburige gebergten gehouwen, en ddor de bevolking een uur ver in de brandende zon gedragen. Terwijl aldus op dit deel des eilands het eerste katholieke bedehuis verrees, sloeg de eerwaarde priester de hand aan het werk, daar waar hij iets vond te doen. En waar vond hij dit niet? Naast de godsdienstige ontwikkeling ging hem de zedelijke en maatschappelijke ter harte en langzamer hand verrees schoolgebouw na schoolgebouw om kerk en pastorie henen. Na tien jaren van een gezegend werken verliet de eerwaarde man het arbeidsveld, waar hij de beste jaren zijns levens had doergebrachtwaar hij in het volle licht van zijnen dag had gezaaid en waar langzaam, langzaam de oogst rijpte van hetgeen hij in de eenvoudige harten der volwassenen en in de ontvankelijke gemoederen der kin deren had gelegd een oogst voor het leven en voor de eeuwigheid. De vieren- dertigjarige ging henen, niet om land en volk, die hem dierbaar geworden waren, te verlaten, maar om, in het belang zijner missie, Europa te doorreizen. Van dezen tocht keerde hij verfrischt naar zijn vroegeren post terug, nu evenwel vergezeld door acht Nederlandsche liefdezustersaan wier hoofd zijne eigene zuster, Johanna Putman, religieuse der Orde der H. Ursula, geplaatst was. Deze stonden hem in zijn moeielijk en omvattend werk ter zijde en werkten mede tot hetzelfde lofwaardiga doel. In 1853 keerde do beminde missionaris naar Nederland terug. In 1857 werd hij tot pastoor te Utrecht in hetzelfde jaar, bij de instelling der ka pittels een gevolg van de invoering der hiërarchie mede tot kanunnik van de Metrepolitaankerk van het Aartsbisdom Utrecht, on kort daarna tot deken der stad, tot Decanus Civitatonsis benoemd. Twaalf jaren later maakte de verdienste lijke man eene grootero reis door Noord en Zuid-Italië en verbleef tijdens het Con cilium Vaticanum meer dan drie maanden te Rome. Van deze reis huiswaarts ge keerd, gevoelde hij zich niet meer sterk ge noeg alle zijne geestelijke betrekkingen to vervullen, legde daarom zijn herderlijk werk neder, doch bleef te Utrecht, als kanunnik on deken der stad, metterwoon .gevestigd. Evenwel, de kundige man, aan gezetten arbeid gewoon, laat thans geen tijd verjo- ren gaan on houdt zich in zijne vrije uren met letterkundige studiën, hoofdzakelijk op het gebied dor Spaansche lettèrkunde, bezig. Verschillende tijdschriften bevatten kleine positie staan, maar ook, dat de toestand uiterst ingewikkeld is en hei zeer onwaar schijnlijk is dat we, bij weigering der Ka mers om het' öntwerp-tractaat goed te keu ren, iets beters zouden kunnen bedingei Alle krachten zyn door de Nederlandsche gevolmachtigden ingespannen om sommige drukkende cyfers te verlagen, maarzonder gevolg. We verwachten dus, dat de schrif telijke en mondelinge gedachtenwisseling der Regeering met de Vertegenwoordiging op de bezwaren den vollen nadruk zal leg gen, met het oog op latere wyzigingen als de économische begrippen in het buitenland yveer een anderen koers uitgaanmaar dat men eindigen zal met het verdrag goed te keuren, omdat het betere dikwijls de vyand is van het goede. leer in toepassing, dat twee handen, om schoon te worden, elkander moeten was- schen,—- door het aangaan van overeen komsten waarin de goederen die van weers zijden binnengevoerd mochten worden met name werden genoemd. Zeer schroomvallig was men over het algemeen echter met het toestaan van die vryheifl ten aanzien van artikelendie het land zelf opleverde of die met eenig product des lands konden con- curreerenelk gouvernement achtte zich ver plicht, de binnenlandsche voortbrenging te oeschermen door haar te verdedigen tegen de gevaren der mededinging. Men begreep niet, en de Staatslieden van den tegen- woordigen tijd begrypen evenmin, dat het algemeen belang voorschrijft, de producten van landbouw en industrie zoo goedkoop mogelyk te makendat concurrentie een uitmuntende en onmisbare prikkel is om de voortbrenging te vermeerderen en te verbeteren, en dat hoogeinvoerrechten wel tydelijk in het voordeel van enkele personen kunnen zyn, doch de natie die ze heft, dooreen genomen verarmen. In de wetgeving van de verschillende Staten vinden we, vooreerst, een zooge naamd >algemeen tarief”, zijnde de globale opgave van de rechten, op onderscheiden artikelen van invoer te heffen, en welk tarief de grondslagen aangeeft waarop de verdragen met andere mogendheden rusten. Worden er nu onderhandelingen gevoerd, dan betreffen dezen de afwykingen van dat algemeen tarief, die men elkander wil toe staan in rui! voor andere concessiën. Zoo bepaalt bijvoorbeeld het algemeen tarief, ruim een jaar geleden door de wetgevende macht in Frankrijk vastgesteld, het invoer recht op aardappelenmeeleen artikel dat uit het Noorden van ons land tot dus ver in yr-y belangrijke hoeveelheden wefd uitgevoerd, op 6 francs per 100 kilo gram, terw^l* er, krachtens het bestaande verdrag, slechts 1,20 francs van wordt ge heven. In het outwerp-tractaat is datcyfer op 4 francs gebracht, zoodat we, ja wel eenige vermindering hebben bedongen maar toch gevaar loopèn dat het recht, zoo hoog in vergelflking met de waarde van het artikeleen beletsel zal zyn om tegen de Fransche fabrieken te corccur- reeren, en aizoo deze industrie met terug-, gang wordt bedreigd. Nu is het een feit, dat Frankryk naar ons land veel meer uitvoert dan wy daar heen,en hadden we alleen met de Re publiek te makendan zouden ongetwijfeld de concessiën grooter zyn geweest, tegen over de voorrechten die wy den Franschen toestonden. Zoo hebben we ons verbonden, (voorloopig natuurlyk zoolang het verdrag niet is geratificeerd,) den accijns op wijn, Frankrijks voornaamste uitvoer-artikelniet hooger te stellen dan 20 gulden per héc- toliter; bovendien deden we omtrent andere goederen de toezegging, dat bet bestaand recht niet zou worden verhoogd. Dat dus zij wier beurs het toelaat ook in de toe komst “hun wijn niet duurder dan tot he den zu|]en betalen, is een voordeel dat we niet met onverschilligheid bejegenen, maar, ook de Fransche wijnbouwers en wynmakers profiteeren er vanen daarom had Frankrijk op andere punten wel een weinigje tóeschietelyker mogen z(jn. Doch ook deze Staat was niet vrij in zyn be wegingen. Verreweg de meeste contracten van dien aard namelijk houden de bepaling in, dat beide partijen elkander zullen be handelen op den voet van meest begunstigde natie. Duitschland heeft, door zijn protectionis tische handelspolitiek, den stoot ge^eVen aan de tegenwoordige richting, die ons verder dan ooit verwijdert van het ideaal, onbelemmerde ruiling van handelswaren tusschen alle volken der aarde. Duitschland had aan zijn milliardenoogst van 1871 niet genoeg om de klimmende militaire uitgaven te bekostigen, en onder het schoonschijnend doch onwaar voorwendsel, den bjnnenland- scheri landbouw en pijverheid te beschermen, en den buitenlander te doen bijdragen aan de kosten voor de staatshuishouding, wer den de tarieven verhoogd. By het sluiten van verdragen met Duitschland moest met dien nieuwen toestand rekening worden gehouden, en al waren de andere mogend heden overtuigd geweest dat men een ver keerden weg insloeg* ondanks zichzelven moesten zij wel tot gelijke maatregelen overgaan. Dit had een algemeene verhoo- gmg van tarieven ten gevolge, een ge heel breken met de goede beginselen, die vooral krachtig waren uitgekomen in het EngelschFransche tractaat van 1860, on der de regeering van Napoleon III door de beroemde vrijheidsmannen Richard Cobden en Michel Chevalier gesloten. Waar nu Frankryk overeenkomsten aangaat met stalen zooals Nederland, die zich niet door den leactionnairen stroom hebben laten medeslepen, kan het toch geen lagere rpch- ten toesiaan dan in het verdrag met Duitsch land zyn vastgesteld, omdat laatstgenoemd keizerryk, krachtens zyn recht als nmeest begunstigde natie”, terstond op dezelfde verlaging aanspraak zou maken. Uit een en ander blykt, dat we tegen- tevens bracht men dan de over de Republiek in geen zeer gunstige - Z. M. heUt C.' H. L. Nilant, ontvanger der di bel. en acc. te Mèppel, benoemd tot ontvanger derzelfde middelen te Gouda. Bij de op Dinsdag gehouden verkiezing voor een lid van de Tweede Kamer in het Hoofdkiesdistrict Snoek zijn uitge bracht 3894 stemmen. Gekozen werd de heer A. Buma, met 1966 stemmen. De heer W. M. Oppedijk verkreeg 1904 stommen. Door een kiezer uit Abbega is protest aangotee- kend tegen de geldigheid der verkiezing van den heer A. Bumaop grond dat op onge veer 130 stembriefjes niet was aangeduid, dat bedoeld werd de heer A. Buma te Hin- deloopen. Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamerin het hoofdkiesdistrict Middelburg, is gekozen de heer Mr. P.O. ’tHooft, met 1228 stemmen. Op den heer H. J. Bool waren 1109 stemmen uitgebracht. Het getal uitgebrachte geldige stemmen was 2337. Bij de laatste verkiezingop 29 Nov., had de heer Bool 989 en de heer ’t Hooft 968 stemmen. Naar men verneemt, zullen HH. MM. de Koning en de Koningin van Nederland, btj hun aanstaand Terblijf In Engeland ter gelegenheid der voltrekking van het huwelijk tusschen Prins Leopold en Prinses Helena van Waldeck-Pyrmont, de gasten zijn van H. M. Koningin Vic toria en dus hun intrek nemen in Harer Majesteits paleis. Het huwelijk zal vol trokken worden in de St.-George-kapel te Windsor, op een nadei; te bepalen dag in het eind van Maart of het begin van April. HH. MM. zullen met een oorlogschip van do Kon. Ned. marine naar Engeland over steken en van een groot gevolg vergezeld zijn. Burg, en Weth. van Rotter dam hebben, ter voorziening in de vacature van gemeente-secretaris, aan den Gemeen teraad do volgende aanbeveling ingediend: Mr. J. J. Tavenraat, hoofdambtenaar ter plaatselijke secretarie, en Mr. 8. De Swart, secretaris der gemeente Dordrecht. Aan het gebouw van het pro vinciaal bestuur te Utrecht werd Zaterdag aanbesteed hot driejarig onderhoud van de schipbrug over de rivier de Lek tusschen Vreeswijk en Vianen (raming f7510 per jaar). Van de 5 inschrijvers was de minste de heer J. Barneveld te Vreeswijk, voor f6640 per jaar. De werkzaamheden aan de spoorlijn GorinchemGeldermalsen zijn voor het grootste gedeelte gestaakt. In de vorige week is de brug over het Zederikkanaal gelegd. Volgens de voorwaarden bij de aanbesteding moest de aardebaan reeds Nov. 1881 opgeleverd worden, maar thans spreekt men van Januari 1883. Een enkel perceel aan den Diefdijk is eerst onlangs onteigend. Op den 6. December van dit jaar zal de planeet Venus voorbij de zon gaan, een verschijnsel, dat ook in 1874 plaats had, maar in meer dan 100 jaar niet weer zpl voorkomen. In bijna alle landen worden personen uitgezonden om op die plaatsen, waar-de waarneming van dit verschijnsel voor de wetenschap van belang is, waarnemingen daarover te doen. Door onze regeering is de luit, ter zee 2e kl. de heer Heijning met het doen van die waarnemingen belast en wel op Curasao. Hoe belangrijk de Zwolsche veemarkt ïs, blijkt uit de volgende cijfers: In hei jaar 1881 worden op de weekmark ten aldaar aangevoerd: runderen 35.598 stuks; kalveren 1086 stuks; schapen 1482 stuks; lammeren 874 stuks: loopvarkens 2173 stuks; biggen 22.366 stuks; tezamen 63.579 stuks, waarvoor aan markt- of staan geld werd ontvangen f 6050,29. Daaren boven werden op de stallen aldaar aange voerd en verhandeld ruim 17.000 runderen en kalveren. Mejuffrouw Besier, de gouver nante van prinses Wilhelmine, heeft om redenen van gezondheid zich verplicht ge zien voor die betrekking te bedanken. De heer Dr. Th. F. Burgers, voormalig President der Zuid-Afrikaansche Republiek, is op48-jarigen leeftijd overleden. Ook te Helder heeft zich een geval van pokken voorgedaan, en wel bij een niet ingeënt kind. In het begin der volgende ‘I De winterrust, die den leden van de Tweede Kamer gewoonlijk wordt vergund na de zeer inspannende werkzaamheden van de Staatebegrootingzal dit jaar veel korter zyn dan in den regel het geval is. En daar is reden voor, want het tractaat van handel en scheepvaart, onder voor behoud van pflidere goedkeuring door de beide Parlementen gesloten tusschen Frank ryk en Nederland, moet ten spoedigste worden behandeld Hef bestaande verdrag, dat van 1865 dagteekent, is door Frankryk tegelyk met andere overeenkomsten, op gezegd, en kwam met 8 November j.l. te vervallendaar intusschen reeds eenige maanden vroeger de groote waar^chijn- lykheid was geblekendat men op dien fatalen termyn nog niet met een nieuw tractaat klaar kon zijn, en men wederzyds liever niet tractaatloos wilde blyven, tverd de tyd van beslissing bepaald op 8 Februari door verlenging met drie maanden. Is het nieuw tractaat dan nietgbehoorlyk geratifi ceerd, dat wil zeggen, Joor de gevolmach tigden geteekend na goedkeuring door de Kamers goo hier als taParys, dan ja, dan zou het per slot nn rekening toch wel terechtkomen, maaAer zou tusschen het vërvallen Van het oude <*4 het in werking treden van het nieuwe verofcyg een onge regelde toestand geboren worajm die tot allerlei verwikkelingen aanleiding’-gevtn en op den handel telvep een nadeeligen jnvloed uitoefenen zou. Daarom waardeerea we zeer den yver, door de Kamer bij de be handeling dezer zaak tot dusver aan deh dag gelegd; Zaterdag den 24en December zijn de leden nog in de sectiën samenge- konten, om over hét ontwerp-tractaat van gedachten te wisselen, terwyl, volgens de belofte, dienzelfden dag in de openbare vergadering afgelegd door den heer Tak, Woensdag daaraanvolgende de Commissie van raporteurs (de hh. Tak, Borgesius, SchimmelpenninckDe Bruyn Kops en Heydenrijck) reeds de punten voor het voorloopig verslag zou vaststellen., De Re- geering van haar kant beloofde de schrif- telyke behandeling fcooveel mogelyk te ver haasten zoodat de discussiën omstreeks half Januari kunnen aan vangen, Den 16en komt de Eerste Kamer weder bijeen dus alles kan zyn tydig en gerégeld ver lóóp hebben. Maar als nu de Tweede Kamer,of, wat evengoed mogelyk is, de Fransche, zich met sommige punten van het ontwerp verdrag niet kan vereenigenkunnen er t dan door oïize Afgevaardigden an^ende- menten worden voorgesteld en aangenomen? Neen. Overeenkomsten, van dien aj»rd U hebben niet het karakter van gewone A»etsvoordrachteneenvoudig omdat er minstens twee contractanten in betrokken zyL Van weerszyden hetfbén onderhan- delmgen plaats gehaddié lang genoeg duurden om de verwachting te wettigen dat niet terstond aan alle eischen wérd toege geven. Dat de Nederlandsche gedelegeerden by die gelegenheid in frankryk met veel onderscheiding werden bejegendvermelden we slechts in het voorbygaan; we zyn nu juist niet zoo byzonder ingenomen met soortgelijke vvleiende betuigingen”, die men vroeger ook weleens over ons hoofd uitstortte, vooral inhetcompliment-minnendeFrankrijk, maar die ons in ’t algemeen weinig voordeel hebben aangebracht. Genoeg, hebben beiden partyen eindelyk, na veel loven en bieden, de cyfers voor de nieuwe overeenkomst vastgesteld, dan vangt de taak der Volks vertegenwoordigers aan doch dezen moeten het tractaat aannemen zooals het daar ligt, of, zoo hun dit om de een of andere reden niet mogelyk is, het in zijn geheel verwerpen. Natuurlyk is daarmee de weg tot nieuwe onderhandelingen niet afge sloten. Gebeurt dit echter hier, de 8e Februari blijft onherroepelyk de laatste dag voor de werking van het oude verdragin geen geval is verlenging van het laatste mogelyk. Reeds dit zou de Kamer wel licht nopenheen te stappen over de be zwaren die de nieuwe regeling aanbiedt, gelyk wy aanstonds zien zullen. In den loop der tijden zyn de handels- verdragen aanmerkelyk van aard en strekking veranderd. In de Middeleeuwen, toen al gemeen nog het denkbeeld heerschende was dat de vreemdeling een vijand is, al thans iemand wiens belangen lijnrecht in stryd zyn met die van de eigen ingezetenen werd de invoer van handelswaren beschouwd als een gunst, toegestaan in ruil voor be wezen diensten of met geldelyke opoffe ringen gekocht, soms ook als een recht dat men met het zwaard in de vuist had veroverd. Eerst naarmate de behoeften zich uitbreidden, en onderscheiden natiën niet meer genoeg hadden aan hetgeen de eigen landbouw en nyverheid opleverde, werd men er meer op bedacht, de be lemmeringen uit den weg te ruimen die den invoer van die artikelen, welke men bepaald uit den vreemde moest hebben, bemoeie- l'ykten, en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1