MMD-iiumiisra. Bekendmaking C. M. T. WOLFF, s. Een perceel Bouwland, een Heerenbuis met Tuin, De Bouwmanswoning Bleekersmeiden Twee oude ZWAHEIÏ, De allergoedkoopste en beste WAAI MACflIWES i NEÈRLANDS BIBLIOTHEEK. 8 1BA Vervolg der Nieuwstijdingen. ADVERTENT IAN. te Sohoonhoven „de Wijnberg," Woonhuis met Erf, 21 Hectaren LAND, onder Langsniigeweide, VERMIST: J. LEVi, fabriek van Overhemden, Flanellen, Hemden, Nachthemden, Tricot Pantalons op muat. it OTTERDAM, Hoogstraat, "01. DE GORINCHEMSGHR BANK, Neemt gelden a deposito. (Wntersehap Ned er waard) Elshout a. d. Kinderdijk, kosteloos onderricht en deugdelijke garantie. H. DE BRUIN te Streefkerk. c ca* ff5 s e. s tpslolloif van »yno handi(jiio geostlgo bo- «•pnking van Cervantes' geestige reis naar den Parnassus, verdient meer bekend te syn dan »jj |a; zjjn» „Studiën over Oalderon en dieps gwsohrifton" aal een bevend werk aUn) onmisbaar voor elkeon, die na hem deaen Bpaanaohon dichter tot het onderwerp i(jtter atudiëu aal kiezen. Dat dit degeljjK werk a|jn weg heeft gemaakt en Oalderon moor bekend deed worden, bewijzen do in gekomen antwoorden op de prjjavraag naar het beate, lofdloht op den diohter bij gele- gonhoid van diena eeuwfeeat uitgoaohreven. Dio aoatien beantwoordingen zouden voor zeker niet in zoo beUngrjjk een aantal zijn ingekomen, indien de geloerde heer Pntinan dit werk niot had uitgogoven. In do laatate wekon volgdo hierop zjmn uitvoerige ver dediging van dit goaonrift togen do be- aofiouwingen van den hoogleeraar A. Pioraon. Naaat dit oponbare leven staat het private, waarvan slechts woinigen weten en w|j niets kunnen mododeelen. Doch daarin bloeion in stilte en besoheidonhejd wellicht, de bloemendiegolyk do roos na het Ver welkenna z|jn verscheiden nog geruimen tjjd liefolyk sullen geuren en dan eerst bekend en besDroken zullen worden. Wanneer heden do waardige man op zjjn zeventigjarig loven mag terugzienwanneer het dan nog eenmaal aan zjjn oog voor bijgaat in al z{jne afwisseling: wannoer hij terugdenkt aan die jaron, doorgebracht in de landen aan deu keerkring, waar des daags de zon brandt en des nachts do maan steekt; aan die vruchten van zijn arboid, wanrhjj hot Evangelie verkondigde, scholen stichte, de eerste drukkerjj vestigde en onder zijn toezicht kleine geaohriften het licht dood zion; aan die latere jaren in Europa doorgebracht, waarvan de laatsten zelfs nog getuigen waren van zulk een be langrijken arbeid als zijne studiën over Caldcron waren; dan mag hy voldaan or op terugzien, dankbaar aan den Schepper, die hem de kracht tot deze dingen gaf, de talenten daartoo schonk. En do Qod des Levensdie hem steundo tot op dezen dag, zogeno hem verder en doe hem zjjn weg vervolgen, goeddoende on nuttig zjjnde, rnd naar het liohaam en friaeh naar geest. In het polderdistrict Tieler- waard is mon thans bezig het onderhoud der djjken, overeenkomstig het bepaalde in hot nieuwe polderreglement, te brengen ton laste van de districts-kas.' De djjkplichti- gon zullen voortaan van alle onderhoud in natura bevrijd zjjn, en slechts zekere som te betalen hebben. De taxatiën vallen den djjkgeslaagden niet tegen. Voor begrinting rekent men 7 et. per M. Ligt er bazalt togen den djjk, dan 1 h 2 et. per M.; ligt er geen bazalt, dan variSert de som, naar mate de ligging is. Zoo zal men voor per- eeelen, die nog al aan golfslag blootgesteld zijn, 7 10 ct. per M. te betalen hebben. Bij arrest van den Hoogen Raad van 29 Deo. jl. is verworpen het be roep in cassatie van H. E. Yan den Dool, vroeger koffiehuishouder te Rotterdam, door het Gereohtshof te Arnhem, wegens mede- Elichtigheid aan diefstal met braak en in- limming, veroordeeld tot tuchthuisstraf voor tien jaren. Genoemde H. E. v. d. Dool iB betrokken geweest in de zaken van den beruchton inbreker T. Möhmo, zich noemende G. Meijer, en zal alsnu weder voor het Hof te Amsterdam wegens een vroegeren diefstal moeten terechtstaan. Dinsdag word voor het Ge rechtshof te 's Hage het getuigenverhoor gehouden in de zaak van P. M.M. v. D. en J. H. Czn., uit Hillegersberg en Zeven huizon, die door de rechtbank te Rotter dam veroordeeld zjjn ter zake van mishan deling en verwonding van den rijksveld wachter D. te Zevenhuizen, tijdens aldaar in do maand Januari van het vorig jaar een jjsfeest gehouden was. Ook nu bleek dat de sterkedrank bij den Bchaatsenrij- derswedstrijd niet vergeten was en zelfs de gemeenteveldwachter v. D. namens zijn bur gemeester op een rondje getracteerd had; de beklaagden hielden vol dat zij onschul dig waren en dat de getuigen, die voor hen bezwarende verklaringen hadden afgelegd, in meer of minder beschonken toestand had den verkeerd. Adv.-gen. Mr. Bjjleveld re- quireerde de vernietiging van het vonnis voor zooveel de qualificatie betreft en ver oordeeling van elk der beklaagden tot 4 maanden celstraf. De verdediger Mr. Ad- djnk geloofde dat ook na het nadere getui genverhoor de schuld van de bekl. niet was aangetoond en concludeerde tot vrjj- spraak. Maandag uitspraak. De burgemeester van Zevenhuizen komt tegen de bewering, als zoude de gemeente veldwachter v. D. namens hem op een rondje getracteerd hebben, op. „De een voudige waarheid is", zoo schrjjft genoemde burgemeester in de N. R. C., -dat door mjj, na afloop van den wedstrjjd, dus nadat de veldwaohters verscheidene uren op het jjs in functie waren geweest, aan den gemeente veldwachter Van Djjk is gezegd: „G|j en de drie andere veldwaohters kunt voor mijn rekening een borrel nemen." De openbare behandeling van de strafzaak, naar aanle ding van het spoor wegongeluk bij Rotterdam, in den nacht van 3 op 4 October jl., kan eerstdaags voor de Rotterdamsche rechtbank worden tege moet gezien. Door de Arr. Rechtbank te Rotterdam is 11. Dinsdag veroordeeld: C. De J., werkman, beklaagd van mis handeling, te Haastrecht gepleegd, tot 8 dagen gevangenisstraf, cell. Vervolgens stond terecht: A. F., ma chinist te Gouderak, beklaagd van hoon. Eisch f25 boete of 4 dagen gevangenisstraf. Door. de Arr. Rechtb. te Dord recht zijn veroordeeld: T. L.v. R., te Leer dam wegens moedwillige mishandeling, tot fll boete, subs. 7 dagen. W. V., te Leer dam wegens eenvoudigen diefstaltot 6 wekon cell, gevang. T. B., te Sliedrecht, wogens raoedw. mishandolingtot f 3 boete, subs. 3 dagen. L. N., te Sliedrechtwegens beloodiging met woordentot fll boete subs. 7 dagen. Nieuwland werd deze week be zocht door den rechter van instructieden substituut-officier van justitie en den sub stituut-griffier van de rechtbank te Dordrecht, benevens een geneeskundigeten einde een onderzoek in te stellen naar het overlijden van een kindwaarvan dezer dagen een ongehuwde vrouw aldaar bevallen is. De minister van oorlog heeft nieuwo voorschriften gegeven voor het ver trekken van detachementen tot hot doon van seinsohotolf bjj buitongowono rivier- correspondentie. Tor voorkoming van ver warring en misvoratand, is b|j dat reglemorft de bevoegdheid tot het ontbieden de Ïewesen detachementen uitsluitend opge- ragen aam den inspecteur, met do leiding dor buitengewone rivieroorreapondentie belast. - - --.De geneeskundigo raad voor Zuld^Holland heeft als z|jn gevoelen uit gesproken dat de geneeskundige wetten toelaten, by gemeentelijk» verordoning te dat kinderen, die aan kinkhoest niet op de scholon mogen wordon De wenaoheljjkheid werd uit- bepali ljjaen, toegelaten. 'gesproken, dat de gemeentebesturen van die bovoogdheid gebruik spllen maken. In den omtrek van Breskens (Zeeland) bljjft de zoogenaamdo lendemziekto Opder de paarden nog steeds heerschrin, Deser dagen hoeft sioh te Ou- dowator een trourig ongeval voorgedaan. De zoon van don kastelein O. sedert oenigen .tjjd lijdende aan zwarfhnoedigheid, 'jge liefde, naar men zegt wegens een on^ werd in de laatste dagen streng aakt zelfs zeodat zijne handen en beenen moesten gebonden worden. Vrjjdag-nacht omstreeks 3 uur wist bjj zioh de beenen los te maken terwijl hjj voinsde onder een biljart te slapeu,' en aan zjjno drie bewakers te ontsnappen. Bij do buiten deur genaderd maakte hjj de grendels los en moet vervolgons over den djjk m de gracht zjjn geloopen. Zaterdag-ochtend ten half 9 ure is hjj levenloos mot haken en dreggen uit het water gehaaldde handen waren nog steeds gebonden. Te Groningon, een stad met 45.000 inwoners, zijn 609 aanvragen inge komen voor den kleinhandel in sterken drank of één aanvraag op de 74 inwoners. Te 's-Bosch heeft zioh heime- Ijjk verwijderd do kastelein 8. Naar men zegt, had hjj sinds' geruimen tjjd oen aan zienlijk bedrag in oifecten f 60.000) van zjjn zwager in bewaring. Langzamerhand zjjn die effecten bij verschillende kassiers daar ter stede door S. in beleening gegeven. Met de opbrengst daarvan, of zooveel er nog van over was, vertoeft hjj thans waar- sohjjnljjk in het gaatvrjje Engeland. Uit een particulieren brief Van Vliet herd aakt Zondag den dag waaroi sjj voor 50 Jaren in dlonst trad oorst b] 8. Klerk en later b|j dions schoonzoon Van Dorp, landbouwer alhier. Zjj is nog in 't boeit van al hare geestvermogenson neemt haro bezigheden nog met donzelfden Ijver waar als voor een halve eeuw. •BERKENWOUDB, 6 Jan. Donderdag 29 Deo. trad In de Nutsvergadering alhier als redenaar op de heer D. Oskam uit Uü Berg-Ambaoht. -Eon fragment uit het leveh vin Napoleon 1". Deze rede werd gevolgd door een groot getal bjjdragen, waarvan één door mejuf frouw M. De Jongvan Berkonwoude. Ook de hier bestaande IJsclub gaf dezer dagen "weer toeken van leven. Eoo bjj na niouw bestuur werd verkozen on een besluit genomen om b|i do oersto gelegen heid eone harddraverij op sohaatseq te houden. •GROOT-AMMER86 Jan, Op de openbare leesvergadering dor voreenigtng: „Hooger zij ons doel", alhier gisteren avond gehouden, werd de spreekbeurt ver vuld door don hoor De Kouwor mot oen stuk van Dr. Laurillardgotitold: „De Zwaan"/ Ondorsohoidono bjjdragen werden vervolgens geleverd' door do hh. Vermeulen, Bekkor, De Kouwer, Van Willigen, Dekker en Hamborg. •HAASTRECHT6 Jan. Door 112 leer lingen der -wpenbare. school is gedurende hot tweede halfjaar van 1881 in de sohool- spaarbank ingebracht de som van f223,98. De heer Stonfert Kroeao, predikant te Tilburg, zal op Woousdag 11 Jan. eeno oponbare lezing houden in de Vereeniging „Ernst en Vrjjheid", afdeding Protestan tenbond. •HOOG-BLOKLAND,- 5 Jan. Bij de ^rkiesing van een mÉM, in do plaats v^i wjjlon den heer Bofj is alhier als zoo danig gekozen de heer "P. Van Beest met 18 van de 34 stommen. De hecy H. Heijkoop verkroeg 16 stemmen. •JAARSVELD, 2 Jan. De drankwet schjjnt in dejei gemeente nog niet die goede working te Rebben, als in sommige ge meenten wei 't geval is. Gisteren avond had in de herberg van J. O. aan don Uitweg een vecktpartjj plaats, waarbij F. O. eenige sneden over zjjn linkerhand bekwam, zoo dat geneeakundige hulp ia ingeroepen, 'tis te hopea, dat 't Bestuur de drankwet op den herbergiei'->ton strengste zal toe- uit den Transvaal deelt men het volgendo psssen dnor hem des noods de vergunning mode. Voor eenigo maanden is hier eeno tot verkoop van stsrksn drank te weigeren, nieuwe soort van kanon door de Boeren heteeen tol voorkoming van dergelijke ge- uitgevonden. Het moet zeer eenvoudig zjjn vallen alleszins gewenscht soudo zjjn. en gemakkeljjk te verplaatsen. De kogels, LEBRDAM,4 Jan. Alhier hobby 25 per- uit dit kanon geschoten, treffon zoo goed sonen verbanning voer den kleinnandel in het gewenschto punt, dat het veel beter ster ken drank aangevraagd. Onder deze 25 is, dan de tot nog toe bestaande soorten. Er is, zoo zegt men, aan de uitvinders reeds eene grooto som beloofd, als zjj aan de uitvinding publiciteit willen geven. Of zjj zulks zullen doen is niet met zekerheid bekend, maar dat zjj met vlijt werkzaam zjjnkanonnen van dat kaliber te vervaar digen, weet ieder. Bovendien hebben zjj thans eene massa kruid en verdere oorlogsbo- noodigdhedon voorhanden, zoodat zij zioh wel degelijk op eene herhaling van het gebeurde voorberoid houdenniettegen staande de conventie onder protest getoe- keml is. De National Skating Associa tion in Engeland, onder beschermheerschap van den Prins van Wales, wenscht aldaar, wanneer er dezen winter jjs komt, wed strijden te openen van Engelsche togen NederlandBcheNoorsohe, Russische en andere schaatsonrjjders. Bij die gelegen heid zal de Britsehe matador George Smart en nog een ander Engelsch liefhebber de kans tegon alle mededingers wagen. De Vereeniging zal prjjzen uitloven van 100 Pond Sterling (f 1200), terwijl de laagste minstens 50 Pond (f 600) zullen bedragen. Voorts wenscht zij in onderhandeling te treden over het houden van een jaarlyk- schen internationalen wedstrijd, bij afwisse ling in verschillende landen, niet alleen ter bevordering van verdere ontwikkeling in het Bchaatsenrjjden, maar ook tot het vor men van een onderlingen band tusschen de liefhebbers uit versohillende natiën. Haar algemeene secretaris, de heer James D. Digby, te Cambridge, hoopt dat direc- tiën van schaatsenrjjdersolubs daarover met hem in briefwisseling willen treden. Op de voordracht voor eer- Bton onderwijzer aan de openb. lagere school te Westkapelle zjjn geplaatst de heeren: H. W. Bettink te Utrecht, H. Blonk te Westzaan en H. Welsch te Cu- lemborg. Benoemd tot onderwjjzer aan de school te Bolnes de heer L. Romans van Sohaik. Benoemd tot onderwjjzer aan de Rijksnormaalsehool te Elshout, de heer J. Van Breen te Nieuw-Lekkerland. Beroepen te Schiedam Ds. J. G. Bruining, predikant te Vreeswjjk. Beroepen naar Hierden Ds. W. Van den Bjjtol te Montfoort. Ds. J. G. Bruining te Vrees wjjk heeft voor het beroep naar Hien en Dodewaard bedankt. ♦GOUDA, 6 Jan. De kiesvereeniging „Gemeentebelang" heeft tot oandidaat ge steld voor lid van den gemeenteraad den heer Dr. H. IJssel de Schepper, directeur der Stearino-kaarsenfabriek „Gouda". Gisteren-avond voerde de Rotterdam sche afdeeling van het Nederlandsch Too- neel op „De Familie Benoiton", van Vict. Sardou, waarin Faasaen, D. Haspels, mej. Boorsmans en mevr. Burlage—Verwoert de hoofdrollen vertolkten. •QORINCHEM, 5 Jan. LI. Vrjjdag-avond zjjn hier door den gemeenteraad benoemd tot onderwjjzer aan de volksschool op de Kalk- haven de heer P. J. Van Doornote Schoon- rewoerd en tot onderwijzeres aan dio school moj. J. L. Emckte Hendrik-Ido-Ambacht tot onderwjjzer aan de openbare tusschen- school voor jongens en meisjesin do Zus terstraat de hoer D. 0. Oudshooru te Briello; tot onderwjjzer aan de openbare burgerschool voor jongensin de Zuster straat, do heer P. W. Van Geldoren te Rotterdamen tot onderwjjzeres aan de openbare burgerschool voor meisjes, mode in de Zusterstraat, mej. P. C. Rouffaer, te Haarlem. BERJ&EN WOUDE5 Ju, Jannigje aauvTagers, behooren ook de beide wethou ders dezer gemeentp. •MEERKERK, «jan. In plaats van de heeren Van Wjjk en Rietveld die voor de herbenoeming als notabelen bedankten, zjjn tn de heeren Bart Kok Gs. en Bart •NIEUWLAND, (Land van Arkel) 31 Dec. (verbeterd bericht). Door den Raad dezer gemeente iB gisteren tot hoofd der school benoemd de heer Polderman te Kinderdijk. Het vorige, foutieve bericht was niet van onzen gewonen correspondent afkomstig. Bedankt voor het beroep naar deae gemeente door den heer W. Korvezee, cand. SLIKKERVEER, 3 Jan. Heden is van de werf van don scheepsbouwmeester M. Van der Kujjl, alhier, te water gelaten de voor rekening van den heer Désilé Maaste Antwerpengebouwde sloep-schroefstoom boot „Schelde". De machine wordt vervaar digd in de fabriek van de heeren H. De Ville Chatol Cie., to Brussel. VREESWIJK, 5 Jan. Bjjna alle nering doenden alhier houden er eene tapperij op na. Met 1 Moi a. s. zal hierin echter veran dering komen daar 10 van de 31 personen die tot dusrèr sterken drank verkoopen alsdanwegens de kosten aan hot vergun ningsrecht verbondenhunnen drankwinkel zullen sluiten. •VURENerf DALEM, 5 Jan. Door den raad der gemeente Vuren zjjn aan den bri gadier-majoor der Rjjks-Veld wacht B. Bun- ningh te Gorinohemaan den Gemeente veldwachter J. v. Willigen en den onbezol- digden RijkB-Veld wachter H. M. Van Mourik, beide te Vuren, gratificatiën verleend ad f 10, wegens jj vorige plichtsbetrachting in het handhaven der politieverordeningen in deze gemeente over 1881. •WILLIGE-LANGERAK, 5 Jan. Onze geachte predikant Ds. J. Vinke is beroe pen te Monnikendam. ♦ZEVENHUIZEN5 Jan. In de vierde vergadering van ons leesgezelschap ver gastte de heer G. J. Visser, van Rozenburg, ons op zijne novelle: „De liefde van een dochter en zuster". De inhoud en voor dracht waren meesterlijk, zooals men dat van den geachten spreker gewoon is. De bijdragen, die behalve door den spreker nog verstrekt worden doorrf^meren W. West broek, van De Lier, D.VwI^an Loosduinen, J. v. d. Starren, van 's Hertogenbosch, J. v.d. Starreu en W. Bontenbalen Zevenhuizen maakten ons dien avond nog onvergetoljjker. Ook de drie quartotten, uitgevoerd door de drie eerstgenoemde heeren en deu hoar P. Blok, verhoogden niet weinig het gesmaakte genot. STADSNIEUWS. Schoonhoven, 1 Januari. Gedurende het jaar 1881 zjjn op het Rijks-telegraafkantoor alhier behan deld Achtduizend en eenentachtig tele grammen (8081)nl.verzonden regeerings-, gewone en diensttelegrammen 4254; ont vangen regeerings-, gewone en diensttele grammen 3827. De statistiek van de verzon den brieven, drukwerken, postwissels enz. over 1881, aan het postkantoor alhier, doe len wij hieronder mede: Verzonden gefrankeerdo brievon 133898 stuks; ongefrankeerde brieven 1992; ge drukte stukken enz. 135125; monsters of stalen 856; dienstbrieven 20292. Aangeteekende brieven 8646 Btuks; aan- geteekende brieven met aangegeven gelds waarde 128 stuks, tot een bedrag van f83957,23). Gedeponeerde postwissels, tot een bedrag van f61650,77; uitbetaalde postwissels, tot een bedrag van f 140820,261. Ingevorderde gelden op qultantlla 2876 stuks f6421,05; onbetaalde toAigontv. qui- tantiën 188 M16J8). Uitgegeven werden 4250Q enkele brief kaarten on 267 met antwoord betaald. Ontvangen wogens verkochte frankeer zegels enz. f 10959,78). Sedert 1 April 1881 weed aan dit kan toor in do Rjjks-postspaarbank ingelegd f5562,20; terugbetaald f602.53; uitgege ven werden 176 spaarbankboekjes. Door het kantongereoht te Schoonhoven werden in 1'881 195 strafsaken behandeld, waarin219 personen betrokken waren en wel 196 mannen 16 jongons on 7 vrouwen. Veroordeeld worden 183 per sonen zjjnde 165 mannen13 jongens en 6 vrouwen. 18 bokl'aagden werden vrjjge- sprokon of ontslagen van reohtavervolging. 14 beklaagden hebben door betaling van het maximum der geldboete hunne vervol- Jing voorkomen. 109 beklaagden ziin bjj o behandeling afwezig gebleveu. 12 ver beurdverklaringen van voorworpen worden uitgesproken en 2 bevelen tot vernietiging of onbrnikbaarmaktng Tan voorworpen. Na mens don reehtor-oommissaris wordon 87 per sonen gehoord en hebbon er 13 plaatsopne mingen erf dergelijke verrichtingen plaats gehad. Er werden behandeld 34 burgorljjke- en handelszaken. Er hadden plaats: 96 benoe mingen van voogden curators toeziende voogden, en curatorabowindvoerders deel- voogdon bevestiging of van waardo verkla ring der voogdü78 benoemingen of beledi gingen van deskundigen en schattors, 79 be- ëudigingou van raomoriön van successie en 41 boedelschoidiQgen en openbare verkoopen werden bjjgewoond. Gedurendo hqt jaar 1881 zijn 128 personen in hot Huis van Bewaring alhier opgenomen geweest on was hot ge tal verbljjfdagen 373). BEVOLKING. Haatlrecht. Bevolking 1881Geboren 77, 48 m., 29 vr., ingekomen 117, 49 m., 68 vr., overleden 70, 43 m., 27 vr., vertrokken 149, 67 m., 82 vr. Op 31 Deo. 1881 was de bevolking 1659 zielen. Hoornaar. Gedurende het jaar 1881 zjjn hier geboren 9 kinderen van het mann. en 12 van het vr. geslacht. Overleden 5 en van het mann. on 6 yan het vrouw, t. Gesloten wordon tUoo huwelijken, ivolking bedroeg op 31 Deo. 11. 581 zielen. V Lekker kerk. Do bevolking bédroeg op 1 Januarii 1881 1573 m., 1477 vr.; totaal 3050. In '1881 geboren 69 m.68 rr. Ingekomen 33 m., 50 vr.totaal 220. Over leden 38 ra., 42 vr. Vertrokken 43 m., 07 rr,; totaal 190. Alzoo vermeerderd met 21 m,, 9 vr. Bevolking .op 31 December 1881 1594 m., 1486 vr.; totaal 3080. W«/. Bevolking 1881: Geboren 19, 11 m., 8 vr., ingekomen 30, 11 m., 13 vr., overleden 11, 7 m., 4 r., vertrokken 66, 34 m., 32 vr. Op 31 Dec. 1881 was do bevolking 428 zielen. Gemengd Nieuws. Aan de fabriek van de heeren Diepeveen, Leis A Smit a/d Kinderdjjk heeft oen ongeluk plaats gehad. Een werkman geraakte bjj het doen van eenige werk zaamheden met eene haad tusschon twee kamwielen, waardoor de hand tot den pols toe vorbrjjseld werd. De arm is voor een deel geamputeerd. Te Kralingon ontstond Maan dag-avond te 5 uron brand in de katoen- drukkerij van de hoeren Si lie void t en Keating. In weinige oogenblikken stond het geheele gebouw in lichte laaie. De brand nam spoedig zoozeer to#dat aan blusschen niet te donken viel'. De spuiten werkten dan ook alleen om de belendende gebouwea te bewaren, hetwelk door krachtsinspanning gelukte. Het geheele gebouw was reeds tegen half tien een puinhoop. Het kost bare laboratorium is geheel vernield. De verzameling drukplatenter waarde van vale duizende gulden, ahmede de gooderon van de werklieden, zijn insgeljjks" reddeloos vorloren gegaan. De fabriek was verzekerd tot oen bedrag van f 325.000. Ongelukkig zjjn door dit ongeval 160 werklieden zonder broodwinning. Vopc ruim 10 jaren is deze fabriek ook tot den grond toe afgebrand; behoorende toen aan de firma Browne De Lango. Oudejaars-avohd heeft een brutale dic&tal met inbraak plaats gehad bjj een schildereknecht, genaamd P. y. di M., wonende aan de Linse)soter poort, nabij Oudewater. Terwül hij en zjjne vrouw uit waren hebben één of meer personen achter de huizinge weten te komen en een deur met geweld opengebrokenteneinde zioh alzoo den toegang binnenshuis te verschaf fen hetgeen dan ook gelukte. In de voor kamer is een bureau met geweld openge broken en de som van f33,50 aan specie, alsmede een zilver suikerschepje uit één der laadjes gehaald. Vervolgens is een linnen kast waar niets dan linnengoed en klee deren waren geborgenopengemaakt en uit de bovenlade een zilveren cylinderhorloge en een flacon met zilveren beslag medege nomen benevens eenige sigaren en uit een trommeltje kluitjes en suikergoed. De plaats alwaar de effecten waren geborgonont snapte aan het oog van den dief. ♦—Tweepersonen, O. Koutstaal uit Streefkerk en een man uit Hoornaar, waren gisteren-morgen aan het baggeren onder Streefkerk. Dob middags to 12 uren kwam de vrouw van K. beiden roopen om te eten. Door den sterk opkomenden wind en de sterke zuiging van hot water sloeg het vaartuig waarin do mannon zioh be vonden om, mot het noodlottig gevolg dot beiden te water geraakten on jammorljjk verdronken. De vrouw van K., die dit treurig geval moest aanschouwen, is hier door van haar broodwinner beroofd en bljjft met vijf kinderen achter. Do andere per soon laat een weduwe na mot 3 kinderen. Dat om dozon tjjd van het jaar do bliksem hier of daar inslaat, mag zeker wel zoldzaam heeten. Nogtans had dit ongeval eergisteren te Monniekendam plaats, waar in een hooiborg de bliksem sloeg en zij daardoor geheel een prooi der vlammen werd. De nabjjstaando woning en Btal bleven ge spaard. Een met suiker geladen schip, dat voor eenige dagen te vergeelk getracht had door do brug te Boskoop te komen heeft Dinsdag-morgen deze poging na een gedeelte der lading gelost tè hebben her haald met het gevolgdat hetna door eenige stoombooteu getrokken en voortge duwd Ie zjjn, er zoo vaat in gekneld ge raakte, dat het noch voor ddOn achteruit kon. Nadat oen der zjjvleugels van de brug bjjna geheel opgebroken walishelWoens- dag-oohtend gelukt het sohiu door de brug te halen. De massa stoombooten en schepen die aan weerszjjden der brug lagenlevor- gosiohtop. Het gemetsolde den een p hoofd i waar do draaibrug op rustia ge- soheurd. l*' —Do grootste visohvangsl, waar van ooit, zooverre bekend is, melding werd gemaakt, is gedaan door het den 26sten December to Grimsby binnengoloopen vis- sohersvaartuig „Johannoa Cornelius reodor de heor J. C. Spoolman te Pernis. De hoereu T. O. Uill en Brown, agonton van bovengenoomd vaartuig, berichten dat het aanbracht 2000 kaboljauwen, 200 longen, 2000 sehelvischen, 100 ooplvissohon en een groot aantal heilbotten en andoro visch, wogende moer dan dertig ton (plm. 30.000 kilo), de vruoht van vier dagen viwobonz op Doggersbank. Eeno andere vangst door denielfden gezagvoerder, Jan Noordzjj, acht jaren geleden gemaakt, braoht 898 pond sterling op. In het oirous Carré to Am sterdam is thans een man te zion, aoht voet en negon duim lang. Deze reus is eon Hongaar. Do boot van Rotterdam op 's Uosch had Dinsdag oen huitongewqon oponthoud te Woudriohem, doordien oen medereizigstor voor die plaats op de M*>r- wede onverwachts het levenslicht schonk aan oen woreldbnrgor. De oonduotenr stond aan do vrouw bereidwillig zjjn bed af, tor- wjjl de boot bleef liggen totdat een dooter moedor en zoon te hulp kwam. Te Antwerpen was hot op deu Oudejaars-avond in de havens en aan de dokkon een oorverdoovend loven. By klok slag twaalf werden al de klokken van de schepon en stoombooten in beweging ge bracht en dedon de stoomfluiten sich met alle kracht hooren. Dit oorverdoovend or- ohest werd tot verren afstand gehoord. Mot 1' Januari van dit jaar iz de nieuwe wot in Oostenrjjk in werking getreden, waarby speelkaarten zyn onder worpen aan oen hoog zegelrecht. De speel kaartfabrikanten vreezen algemeen, dat het debiet van dit artikel daardoor zeer zal lijden. Een apeoulant heeft dezer dagen octrooi genomen op oen uitvinding, aie, naar hy beweert, zal kunnen strekken, om het gevreesde nadeel te voorkomen, soodat in spjjt van de nieuwe en zeer hoogo be lasting, speelkaarten tot den gewonen prys afgeleverd zullen kunnen worden. Uy heeft namelük octrooi gonomon op het plaatsen van advertentioe op de aohtenqjde der speel kaarten. De inkomsten door het plaatsen van advertenties op die wpse verkregen, zullen niet slechts het zegel dekken, maar daarenboven ruime winsten opleveren. Onlangs is modegedeeld dat door een arbèider te Kuilenburg een leven de arend is gevangen. De man liet hem langs de huizen voor 5 ct. kyken en heeft daarmee een aardig duitje vonliend. Daags vóér hy hem naar deu dierentuin te Rot terdam zou brengen is de vogel, die zioh oogenschijnlyk zeer wel bevond en levende konijnen tot zyn prooi kreeg, plotseling gestorvon. Door den heor J. A. Kivit is hy aangokocht om hem te laten opzetten. Dat tegenwoordig sommige biljartballon van aardappelen gemaakt wor den, is misschien iets, wat niet iedoreen weet. Als geschilde aardappelen, 36 uren lang in een oplossing van 8 deelen zwa velzuur op 100 deelen water gelegd, tus schen vloeipapier gedroogd en daarna ge- persKworden, krygt men een stof, die veel ovoreenkomst heeft met celluloid en waar van allerlei voorwerpen, o. a nagemaakt meerschuimen sigarenpypjesvervaardigd kunnen worden. Bij zeer sterk persen krygt men een soort van nagemaakt ivoor, waar van zeer bruikbare biljartballen worden ge fabriceerd. Verleden week ontleenden wy aan het „Handelsblad" het bericht, dat een werkman, die een pakket met f35.000 had gevonden, daarvoor beloond werd met f 200 en een weekgeld van f 8 gedurendo zjjn leven. Later kwam echter de werkman •an do Redact^ van dat blad medodeelen dat het weekgeld hem niet is toegedacht. Hoe de Keizer van Rusland bezems kaoht, daarvan verhaalt men in do Russische hofkringen de volgende anecdote Op een zijner wandelingen ontmoette de keizer een boer, die een kar met bezems naar Petereburg bracht. Hjjj knoopte oen gesprek aan met den man, en vroeg hem, -> waarom hy ziin bezem» niet liever aan de keizerlyko stallen te koop bood, waar toch zeker veel verbruikt werden. „Daar be talen zij te slecht", was het antwoord. „Hoeveel neemt ge voor de hondoed" P „Acht roebels, vijftig kopeken." —„Als gjj ze voor acht roebels geeft, wil ik ze koopen." De boer nam daarmee genoegen' en de keizer beval hem mede te gaan naar de keizerlyke stoeterij. Hier vroeg hjj den ambtenaren, hoeveel voor de bezems betaald werd. Men wist het niet en kon het niet nazien; de eerste ambtenaar was afwezig en had de hoeken weggesloten. De keizer stond er echter op zo to ziener werd om den ambtenaar gezonden, en by het nazien dor boeken bleek, dat do bezems daar togen 22 roebels por honderd berekend waren. „Nu", zei de keizer, „ik heb honderd bezems tegon 8 roobel voor u gekocht, dio moet ge op myn rekening zottendo an dere 500 stuks, die do man bij zich hooft, moot gij hem betalen tegon 22 roebel por honderd, doch slechts togen 8 roebel in rekening brengen." Den volgenden morgen had de ambtenaar natuurlyk zijn ontslag gekregen. De Pekinger courant behelst het volgende berichtDe doorluohtige be- heerschor van het ryk heeft gisteren (den 15. October) voor het eerst zyn winterjas aangetrokken." Men moet nl. weten, dat het in Ohina aan soldaten en ambtenaren ten strengste verboden is, hun wintercostuum aan te trokken, voor en aleor de Keizer daarmede een begin heeft gemaakt. a Tata»**" tappa* ia Dataiiiar is nreoaa-TMhaal opgemaakt,tomdat by,aan ««n kind, beneden den leoftjjd^lö jaren, dat sterke drenk kwam halen, aulk» gele verd had. De Upper beweert, dat art,17, alinea 1, van de drankwet dit niet verbiedt, daar alleen het loedienon van sterken drank in dit artikel strafbaar wordt gesteld. Men is «eer nieuwsgierig naar de uitspraak der raohtbank. In den naoht van oude-op blauwe jaar ging een vrouw in de Kikker- steeg te Rotterdammet aohterlating van «ra drietal kinderen, het ewgennnmde oude on nieuwe" buitenshuis houden. Wei nige oogenblikken na haar vertrek barstte het oudste kind in eon luid sohreeuwon uit Eenige voorbygangersdie dit hoorden, openden met geweld de deur en bemerkten, dat het geheele huis vol rook stond. Het redden van de kinderen was natuurlyk het werk, van een oogenhlikterwyi do brand werd gebluscht. De „moeder" kwam eerst te 4 uur aingendo en joelend* thuis. Ito vader van het geaiu lag sedert eenige dagen in 't siekenhuis. Bjj al de jammoren, die door de ramp in het Ringtheator te Weonon ontstaan zUn, doen do staaltjes van mood en zelfopoffering, die nu langzamerhand aan het lioht komen, zeker goed. Een schoon voorbeeld heeft een twaalf jarige knaap daarvan gegeven, die met zyn tienjarig zusje alleon naar het Ringtheator was gegaan en op do derde galery had plaata genomen. Toen de vlammen tn de saai kwamen, nam hy de kleine op en wer- kelyk gelukte het hem in het gedrang mot zyn zoeten laat ongodeerd tot op de eerste verdieping te komen. Daar werd het don ker en een dikke rook dreigde iedor met veratikking. Langs den wand voortgaande ontdekte de jongen oen raam dat hjj insloeg en toen de frissche lucht hem tegenkwam opendo. Raa besloten wierp hy het zusje naar be neden en sprong haar zelf na. Gelukkig kwam hy aleohta met gefinge kwetsuren beneden, do kleine h«d echter een boen gebroken. Onverschrokken nam hjj haar op zyn sohondersdrong met haar door de menigte heen en bracht haar zoo spoodig mogelyk naar huis, waar de ouders reeds in doodelyken angst op hunne kinderen wachtten. Zekere K., koopman te Lyon, had sich door een afzetter laten wijsmaken, dat hy een middel kende ora het gewicht van goud door smelting te doen toenemen. R. huurde eon lokaal en bracht 63.000 frs. aan goud in, waarmede de kwakzalver proeven zou nemen. Ze zouden 24 uren m een bad blyven en dan driemaal zwaar der zyn geworden I Den volgenden dag kwam R. zyn goud halen, maar het goud en de bedrieger waren natuurlyk gevlogen. INGESONDCN. Mynheer de Redacteur! Het Departement Schoonhoven der Maat- schappy: „Tot Nut van 't Algemeen" heeft sioh gedurende meer dan dertig jaren ver- dienstelyk gemaakt door het doen geven van onderwyz, hoofdzakelyk in het breien, y kinderen uit den minvermogenden atand, onder bestuur van eenige dames uit deze gemeente. Toen echter de nieuwe wet op het lager onderwijs werd ingevoerd en daar- medo het onderwys in de vrouwolyke hand werken op do school verplichtend waa ge steld, meende het Departement, dat syne brei- en werkschool nu overbodig was ge worden en besloot het, aan het Gemeente bestuur kennis te geven, dat do brei- en werksehool met 1 Januari 1882 zou op houden te bestaan. Men mocht vooronderstellendat het Ho rn een te bestuur van Sahoonhoven reeds voor lang in het onderwijs van vrouwelyke hand werken op de school zou hebben voorzien. Dooh men bedroog zich. In nagonoeg alle gemeenten zelfs in de kleinste dorpen zyn reeds lang onderwyzeressen in de vrou welyke handwerken beijoemdin Schoon hoven gebeurde dat niet. Ik acht het wentcheUjk: dat het Departement Schoonhoven der Maatschappy „Tot Nut van 't Algemoen" een schaven ontvango, waarin het Ge meentebestuur het Departement dank zegt voorhet meer dan dertig jaren, geheel kosteloos, gegeven ondorwys in vrouwelijke handwerken aan minvermogende kinderen, van alle gezinten, uit deze Gemeente; en ik aoht het noodig: dat het Gemeentebestuur met den mees- ton Bpoed het ondorwys in do vrouwelijke handwerken op de lagere scholen regelt, zooals de wet dat voorsohrijft en het be lang der ingezetenen dat vordert. Schoonhoven. IJ. Z. BEURSBERICHTE pC. Nederl. Werk. Schuld. 2) Dito dito 3 t)ito dito 4 Dito dito 1878 4 Loten Rotterdam3 Loten Amsterdam f 100. 3 Spanje. Buitenl. r 1 Dito 187®. 2 Dito Binnenl1 Dito 1876. 2 Portugal, Oblig3 Rusl., Obl. Hope 1798. 5 Dito 6e Serie. 1855. 5 Dito Obligatiel. 1864 f 1000. 5 Dito 1866 h f1000. 5 f Dito 1860 100 p. st. 4) Dito Obl. Nicol. Spw. 1867/69. 4 Dito Obligatieleen. 1872. 5 Dito 1873. 5 Dito 1875. 4) Dito 1877. 5 Dito 1880. 4 Dito Pandbrieven. 100 Z. R. 5 Dito Aand. 1864 5pC. Rs. 100. Dito 1866 Oostenrijk, Obl. pap. Mei-Nov. 6 Dito Feb.-Aug. 5 Dito zilver Jan.-Juli. 5 Dito Apr.-Oct. 6 Dito Aand. 4pC. fl. 250,1854. Dito 5pC. fl. 500,1860. Dito fl. 100, 1864. Turkye. Alg. Sch. 1865 5 Dito 1869 6 Egypte Oblig. 18764 Dito Spoorwegl. 1876. .5 N. Amerika Oblig. 1876 4) Dito 1877 4 N. 6 Jan. 67| 102« 102f| 102 109 29) ,V 29 46) 53r»f 99 81/,. 85 77J 86)' 85) 78/, 89) 65 64) 66) 103) 146) UI 13) 70/, Brazilië Oblig. 1865. Dito 1863. Peru Oblig. 1870 Dito 1872 Gr. Russ. Spw. 6p0. aandeel. Rusa. Spoorw. Jelez Griasi. Dito Poti Tiflls 4 f 1000. Dito Jelez—Orel. Dito Kurak—OJiarkow. Dito OharkAzow pd. st. 100. Dito Zuid-West Spoorw.-aand. Hong. Oblig. 1867. Dito Loten 1870. Zuid-1tal. Spoorwog Oblig. Contreal-Paciflo. Oblig. Thoisa-leten Antwerpsehe loten. 1874. Aand. loting Madrid Aand. Turkjje met lot. 1870. 100) 19| 126) 88) 91 90) 58) 108 5U| 112) 951 97) 551 13)| RECLAME. By het veelvuldig hooston dor kinde ren blauwe hoost, kinkhoest, stikhooat wordt hiermede opmerkzaam gemaakt op de sedert oono reeks van jaren beproefdo en ook geneeskundig als zoodanig erkende alleon echte RynUndscho Druivenborsthonig van W. H. ZIOKENHEIMER to Mainz, den door do wet erkenden uitvinder. (Zie de advertentie in 't nummer van heden.) Z. M. heeft, met ingang van l Februari, aan Mr. A. H. Van Tianhoven, op vereoek, oer vol ontslag verloend als schoolopziener in het arrond. Rotterdam. jj— Men meldt ons, dat de heer B. Do Haan te Bleskensgraaf zyn ontslag zal nemen als wethouderambtenaar van den burgerlyken stand en preaident-kerk- voogd in dio gemeonto. Te Barneveld zyn op 29 De cember jl. voorgekomen 3 gevallen van pokziokto by gevaocineerde kinderen, in óóne woning, en op 1 Januari een geval by een niet gevaooinoerd kind. ,In het tijdperk van 97 No vember tot 31 December jl. zyit geene ambtsberichten omtrent het voorkomen van longziekte onder het rundvee ingekomen. In het daaraan voorafgaand tjjd vak van vier weken waren evenmin gevallen der ziekte bekend geworden. •AMEIDE, 7 Jan. Gisteren werd op do nutsvergadering alhier de spreekbeurt vervuld door den heer S. I. Cambier Van Nooton, met eene novelle van Sally, geti teld: „Aan eene kleine badplaats". Daarna hebben de heeren Peereboom (uit Lopik) en Salzherr van hier, onderscheidene hydra- gen van Laurillard ten beste gegeven. •AMMER8TOL, 7 Jan. Dinsdag werd de spreekbeurt in „Nut en Genoegen" ver vuld door den heor Dr. Van der Mylevan Groot-Ammers. Tal van bydragen volgden de lezing, o. a. voor de eerste maal werd het spreekgestoelte door dames beklommen, t w. door A. C. en A. G. De Jong Pd. alhier. In deze gemeente hebben 4 aanvra gen tot den verkoop van sterken drank in 't klein plaats gehad. Door den gemeente-veldwachter H. De Waai ia pensioen aangevraagd. Tot sohattor van de localen, waar sterken drank in 't klein wordt verkocht, is benoemd de heer A. J. Stuurman, Mr. timmorman alhier. •AMMER8TOL, 7 Jan. In do afgeloo- Ean weok werden alhier aan de markt ver- ocht 3 wintorsalmenwegendo van 8 tot 53 halve kilo's; prjjs porkhalf kilo van f2,30 tot f2,60. •BEN8CHQP, 4 Jan. Ds. E. A. Lazon- der te Zegveld heeft voor het beroep naar deze gemeente bedankt. •BERG-AMBACHT, 6 Jan. De 4e loesbeurt in de vereoniging „Winterlezin- gen" word hedon avond vervuld door den heer F. Den Hertog, hoofd der 2o openbare school te Streefkerk, die eene lezing hield over do gevolgen der Fransche omwenteling in 1789. Bydragen worden geleverd door den spreker en de heeren D. OskamJ. T. Fauel; E. A. Fauel; J. G. Bettink; J. G. Bettink Jr.; K. Do Man en P. Zaanen van Ammerstol. •HOORNAAR, 6 Jan. Hedon ontving men hier de treurige tijding, dat de arbeider L. Bogaard uit deze gemeentemet nog een werkman uit Nieuw-Lekkerlandbij het overvaren van de Noorddoor het omslaan van het bootje heden morgen jammerlijk verdronken zijn. •KRALINGEN, 6 Jan. In'de afgeloopon week werden alhier aan do markt verkocht 184 winterzalmen. Prys van f2,10 tot f 2,60 per half kilo. MONTFOORT, 6 Jan. Onder de gedo- tinèerdeu in do gevangenis voor jeugdige vrouwelyke veroordeelden hebben zich drie gevallen van roodvonk voorgedaan. Alhier is beroepen Ds. G. Van Goor, pred. te Oud-Beierland. •NOORDELOOS, 7 Jan. Naanderhalf- jarige rust werdeu gisteren-avond de volks voordrachten door de vereeniging „Onder ling nut" weder hervaten trad als spreker op de heer J. J. Corbyn dio eeno lezing hield over „Wonschen"; na de pauze werden nog oeuige bijdragen geleverd, door de heoren De Lint, IJpma, Slot, Muylwjjk Jr. en Mujjlwjjk Sr. •POLSBROEK, 4 Jan. In verscheidene huisgezinnen heerscht onder de kinderen do slijmhoest. Voorspoedig bevallen van een Zoon A. G. VAN DER LEEDEN - OSKAM. Bergambacht, 1 Januari 1882. Voorspoedig bevallen van een flinken Jongen A. ZUIDERVLIETgeliefde Echtgenoote van P. BLOK. Zevenhuizen, 3 Januari 1882. Voorspoedig bevallen van een Meisjo J. P. MAHLSTEDE - Van dkr STRAATEN. Bergambacht, 4 Januari 1882. Voorspoedig bevalléu van eeno Dochter A. M. KEKLINU, geliofdo Echtgenoot» van L. BRUEVBLD. Schoonhoven, 5 Januari '1883. Overleden te Aneldoornden 4. Januari 1882, on»e geliefde Zueter en Behuwd zuster, Mevrouw de Wed. L. WORKMAN, geboren GOEDE. Namens de familio, A. GOEDE Ds. G. A. DE JONG. De Burgemeester ven Schoonhoven be tuigt, met wederkeerigenheilgroet, »yn denk voor de bewjjeen ven belangstelling uit deze en andere gemeenten t>U den aan- vanir van het jaar ontvangen. 8 NOORDENDORP. éi Ondergotoekoude betuigt zyn dank aan allon, dio hem by d'ou aanvang des jaare van hunne belangstelling dodon blaken. Schoonhoven. De Burgemeester van Lekkerkerk betuigt, mei wodwk«irig«l heügrort, «ijtioii <l»nk ura «llon, die hem bjj don e»nreng Y.n het jeu bljjken rel boleqg«teUmg hebben b"°<md' R. BLOK. Lekkerkerk, den 2. January 1882. Do Durgemeezter van Haastrecht en Vlist betuigt, met wederkeerigon heilgroet, zynen dank aan allen, die hem by den aanvang van het jaar blyken van belang stelling hebben gegoven. D. A. DUPPER Azn. De Ondergeteekende betuigt zyn harte- ljjkon dank aan allen, die belang stelden in zijn 50-jarig Jubilé, en dat toonden door het vereeren van een prachtig gesohenk. GIJSB. HEIOOP. Moerkerksbroek, Jan. 1882. De Ondorgetoekenden, bewoners van het Beyersche, gemeente Stolwyk, betuigen hier mede openlyk hunnen dank voor de harte- lijko wjiowaarop hun Hoofdondorwyzer, de Heer J. KELLER, by gelegenheid van zyn huwelyksfeestdo kinderen der school heeft onthaald. Eenige Bewoner* van liet Beljeraehe, Gemeente Stolwijk. Bevallen van een leveuloozen Zoon P. L. VAN WILLIGEN ROMANS VAN SCHAIK. Schoonhoven, 4 Januari 1882. DANKBETUIGING aan Heeren Burgemeester en Wethouders en verdere ingezetenen dezer gemeente voor de genoten gunst aan mij betoond. Mocht het zyn dat iemand in Sohoonhoven iets van mij mocht te vorderen hebben, vervoege men zioh Volmolengracht No. 23, Leiden. Met aohting, Uw Dienaar, Schoonhoven. PIERRE GUBELS. ingevolge art. 30 van het Wetboek van Koophandel. Blykens acte, den 25. Augustus 1881 te Gouda onder de hand getoelcend en den 9. November daaraanvolgende ingeschreven in het daartoe bestemde register ter Griffie van het Kantongeregt te Schoonhoven, is de handel in Droogerijen, Verwwaren, PapierKantoor- en Schrijfbehoeften enzoovoortsx4oor do Ondorgetoekenden FHANCISCUS HENDRICU8 AUGUST WOLFF, Koopman en Winkelier in Droo gerijen enVerwwaren, wonende te Gouda, en CARL MICHAEL THEODOR WOLFF, Koopmanwonende te Schoonhoven, en nu wjjlen hunno moeder, Vrouwe MARGA- RETHA KENTENICH, in leven weduwe van den Heer HENDRIOU8 IGNATIUS HUBERTUS WOLFF, voor gemeenschap- pelyke rekening gedreven te Schoonhoven, onder de firma „de Weduwo WOLFF en ZONEN", op den 1. July 1869 gequi- toerd en sedert dat tijdstip door den tweeden Ondergeteekende voor eigen rekening voortgezetmet bo- vaegdheid om by die voortzetting gemelde firma aan te houden, echter zonder eenige aansprakelijkheid van den eerstondergetee- kende, voor de verbindtonissen door den tweeden Ondergeteekende onder dio firma aangegaan. F. H. A. WOLFF. C. M. Th. WOLFF. Een ieder wordt gewaarschuwd goen CREDIET te verleenen aan myno huisvrouw, zullende door my geene betaling gedaan worden. C. VERHOEF. Langerak, 6 Jan. 1882. \AfO!V DEREIM bestaan niet, maar wol 770 Getuigsohriften. MynheerRecht aangenaam valt hot my U te verwittigen, dat ik op mijn jarigen leeftijd kaalhoofdig was, sedert verscheidene jaren, en door het gebruik van do oiit- wikkellnssbalscm weder in het bezit ben van oen volledig haartooi. Ja! zwaarderen bezetter als ik ooit heb gehad; bijgevolg Heor T h e o p h i 1 ehulde aan de waarheid, en een iedor die twyfelt, kan van mij ge tuigenis komen inwinnen. Alphen. (get.) C. VAN 'T RIET. GHOKIMIDDKL. Uitval van Haar, Itooa of Schilfert*, dun Haar, Kale plekken, Pijn In de Srhedelhuid, Haar- of Baard- worm, Uuldzcer, vroegtijdig Grlja worden, al deze onaangenaamheden worden vorban- non door don Hanr-Ontwikkcliiigsbalsem. Binnen korten tijd verkrygt do behaarde huid haar vorigo groeikracht weder, 2 de flacon. KLEUHMIDDEL. Hood, grijs or wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond, bruin of zwart, onzichtbaar, kleiirhoudcnd en on schadelijk. Mot eon flacon h f 2 van dit middel hoeft men oen jaar voldoende, naar gelang wat men kleurt. Franco aanvraag togen postwissel, post zegels of rembours, bij THEOPHILÉ, Frc- dcriksplein No. 32hoek FalokBtraat Amsterdam. ■ifcffnTiïifc D* Sotari* D' TBUIK0K is véornemens,op Dingsdag 17 January 1882, des avonds 6 ure, in het Koffljhuls VAN ZESSENlu het openbaar te vor- koopen: 1. Hot KOIT1JIIUIH genaamd staande aan do zuidzyde van de Lopi- kerstraat, op den hoek van do Nee waarin sedert oen aantal iaron met het hoste suoeee is- on nog wordt uitgooefend de zaak van Koffijhuis- en Uillardhoudor. Aanvaarding 1 Mei 1882. 2. EEN NIEUW GEBOUWD binnen Sohoonhoven, eau don Ouden Singel. By monde verhuurd aan den Hear J. Mudde, voor f32,50 per kwartaal. onder Bergambacht, aan don Buiten singel van Sohoonhoven, ter grootte van 38 Aren, 30 Centiaren. By mondo verhuurd aan Leendert Groe- nevold tot 31 Deo. 1882, voor {^76,— Ito taling der kooppenningen 1 Maart 1882. Breeder by bilfetten en nader onderrigt ten kantore van den Notaris. Te huur tegen I April 1882: op de Oude Hingel, voorzien ven alle ge makken, thans bewoond door den WelEdelon Hoer J. C, SALA, Ryksontvanger alhier, maar met dien datum verplaatst naar Gouda. T. bevragen bU met ongeveer op den 5- Januari 1882, ton overstaan van de Notarissen A. KLUIT te Moordrecht on J. P. MAHLSTEDE te Bergambaoht, ge veild, aal op Donderi)eg den 12. Januari 1882, dee morgen» ton 11 ure, in het Kof fiehuis „HARMONIE" to Geuda. in ver schillende combinatiën worden afgealagen. D. VAN DKR IIEK, Soha- W» penstoog te Schoonhoven, vraagt terstond eeno geschikt voor het hulshoudeiyk werk, to- gon goed loon. TWBB3 GEVRAAGD, bjj d« Wad. II. HAGOORT, Bleukerjj t« Hcbuouhovrn gemerkt met K over den gehoolen bok en krappen in den bovenbek en geleed- wiekten rechtervleugel; ook veriulet 5 jongo ZWANEN met gekortwiekten roohtorvlou- gel on gemerkt met oen vierkant vlakje op de linkerzydo ven den bek. Die deze Zwanen terugbezorgt bjj den eigenaar JACOB SCHOUTEN te Zuidbroek, onder Berg-Ambaoht, ïal f L*0 belooning per stuk genieten. UIT KUST IH GEN VOOR DE INDIfiN. Begnnatlgera kanna» Orerbamden Ier waeeeblog «enden. KANTOOR LANGKNDIJK, B «47. belast sich met den een- en verkoop van Effecten en Coupons, het Ineeeeeeren en disconteeren van Wtaeele enz. enz. Voor édn jaar raat legen een rente ren 4 pCt zes maanden *"it on* Voor drie maanden vaat of met veertien dagen opzegging tegen een rente van o pUL Met drie dagen opzegging 2) pCt. Bedragen van f 3000,- en daarboven, tegen de prolongatierente en conditie der Amstordamsche beurs. Orer de k deposito gogeron gelden ken, «onder eemge kosten, ra eens of bij gedoel ton per kwitantie worden beschikt. Het Bestuur Commissarissen ren Toosigt, Mr J A ALTXNG BÖSKEN, Directeur. W. J. U. VAN ROOSENDAAL, Notaris. C. VAN ANDBL Tn XoopmU B.MMS AJUJC SMIT, Burgem. van Vlireingen. VAN DAM VAN NOORDELOOS. «oor Hrboeiuunker», Kleermaken, Naaisters en roor huiselijk gebruik, «jjn te ror- krpgen bjj. jjft|[\ KM ANN, Werktuigkundige, en dat wel omreden bjj er oone betrokking bjj heeft en due met Mar kleine wlnel ken omzetten, d«erbij repereert hij «11e Mechlne^ milt oude ra, zendt dmelre franco on geeft Agent roor STREEFKERK on OMSTREKEN de Heer 9\ s. By alle Bookhandelaren verkrijgbaar: Prijs per Bundel f 1,80. Gebonden f 2,25. EERSTE BUNDEL. Familie van ons, door Den Ouden Heer Smits. Een Oudejaars-avond, door J. J. Cromer. Kon Badinetje, eon Parapluie en een Speer, door Lodewjjk Mulder.-— De binnonkamer van oen Kruidenier, door B. T. Lublink Weddik. Eeno herin nering aan oeno beroomdo vrouw, door A. L. O. Bosboom-TouBsaint. Eeno andere Preoiosa (Een Zigeuner vertelling uit het begin der voorgaande eeuw), door Johs. Hk. Jonckors. Bartjo. Novelle, door J. Hoek. Uit oudooms blaauw Zakboekje, door B. T. Lublink Weddik. Nicht Gonne, door Louisa. Een Buitenpartfitje door Lodewjjk Mulder.--De Landziekige, door Lodewyk Mulder. Mozaïek, door ra, "!nk Weddik. B. T. Lublink: Weddik. TWEEDE BUNDEL Uit oudoomB blaauw Zakboekje, door B. T. Lublink Weddik. Droomendoor B. Ter Haar. Een Zaturdagavond op het Land, door E. J. Hasebroek. Een nacht op de Basteidoor J. P. Do Kejjser. Losbb sohetson in en om Parys, door Dr. M. P. Lindo. Do Van Beverons (1570), door Mevr. A. L. G. Bosboom- Toussaint. Myn oude Jacob, door J. J. Cromor. Een Schipbreukeling, door Chonia. De Alkmaarseho Drinkhoorn. Een sohets uit de aóloude Batuwedoor JohB. Hk. Jonokers. Jan Wouters Van Ouyck. Kunstschilder en Martelaar, door Mevr. A. L. G. BoBboom-Toussaint. Wat haar ontbrakdoor A. H. Van der Hoeve. DERDE BUNDEL. Twee Zustere, door J. Hoek. Des KoningB Vriend, door Mevr. A. L. G. Bosboora-Toussaint. Het Sint-Nioolaas-gesohenk, door A. 0. W. Staring. Uit het Dagbook van een Geneesheer, door Dr. H. J. Broers. Een Arme Sukkel, door don Ouden Heer Smits. Een Morgen van een' Regter, door Chonia. Een Win- ter-avond, door J. J. Cremor. De Witte Wyvenkuil, door A. 0. W. Staring.— Lady Maria Gray, door Movr. A. L. G. Bosboom-Toussaint. Moinhard en zyne Wyk, door Joh. Hk. Jonokore. Eon Nieuwjaarewensoh aan zjjno Vriendon, door don Ouden Heor Smits. Toonen in don Nieuwjaarsmorgen, door J. J. Cremor. De Ruwaard van Brabant, door A. Beeloo. De Fontein des lovenden Waters, door Louise. Zomeravond-kout, door Jan Holland. Bekentenissen van een be keerden Dronkaard, door J. Hoek. Do HaarlemBohe Arria, door Movr. A. L.G. BoBboom-Toussaint. Steven en zjjn Pleegzoondoor A. C. W. Storing. Mozaïek door B. T. Lublink Weddik. •6 e3: w "O 69 6 S CL CD VIERDE BUNDEL outer Lingo. Eono Novelledoor J. J. Cromer. Eene vertelling aan de Kaptafel, door Movr. A. L. G. Bosboom-Toussaint. Do ontwikkelings-gesobie- donis van Keesje Putbus, door Jan Holland. Iets uit den tyd, toen ik nog een lief vers maaktedoor Lodewjjk Mulder. De Zoon deB Regtersdoor Chonia. Do Kunstkooperadoohter, door S. M. Böosokon. Dirk Willemsz, door L. Van den Broek.Schetsen en Opmerkingen van een Platonisch Filosoof der 19e eeuw, door Jan Holland. Een Weekje Pleizier, door don Ouden Heer Smits. Lof dor Zoe, door J. A. M. Monsinga.Eduard Gasink, 's Regters andere Zoon, door Chonia. Do Toorn Gods, door Louise. Lasthenia, door Mevr. A. L. G. Bosboom- Toussaint. Mozaïek, door B. T. Lublink Weddik. Elke Bundel is op zioh zelf oompleet en desverkiezende afzon derlijk tegen bovonstaanden prijs bjj alle Boekbandelaren te bekomen. o- O

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 2