n 0: iB aiiswÉi met ruim 19 HECTAREN Wei- en Hooiland on daarin goloX j K Twee Eendenkooien onder de gemeente hiHHIh’ r. 65*3 Hit de hand le koop: Een ütrechtsch Wagentje en een TILBURY MET KAP, belden oleuw, bjj W. J. A. VAN AALTEN, Wagenmaker te Loplk. «’ïil'ibl Een Boekje voor iedereen. De Assurantie Maatschappij legen Brandschade ZUTPHEN, OPGERICHT IIX IMö, HORLOGEMAKER. WOON-en WINKELHUIS GETUIGSCHRIFT over genezing van kinkhoest. Aan den Heer W. H. ZICKENHEIMER te Mainz. URBAWS-PILLEN, bereid volgens hot echte recept van de Wed. Koeseh Zoon, zyn zeer nuttig tegen ongesteldheden der maag, heilzaam voor de spijsvertering uitmuntend tegen de gal, scherpte in ’t bloed en huiduitslag, zacht laxerend en slijmafdrijvend. 37) Ct. de doos, ver- krygbaar te ADA BERMUDA, doof. uil ae üana ump: WEI- EN HOOILAND, &AS-FABRIEK te Schoonlwven. HAWS DE KRÜIJER IN ’T VERHOOR. Nieuwjaars Hoofdboeken in alle soorten, Almanakken, Rekening- Papieren, NotaX KwItanUda, Postpapie ren, Enveloppen en», enz,, en houden zich voor allo Artikelen beleefdelijk aanbevolen. TUIN-ALMANAK, aanwyzende wat men maandelijks in Moez en Bloemtuin, Boomgaard, Boomkweekery, Oramerie.en Brooiery te verrichten hooft, door J. MUDEKEN. Achtste drak. Naar de behwmm van den tegenwoordigon tijd omgeworkt door De Assuranüe-Maatschappij tegen Brandschade Zl TP H EW, OI>G>£ItIOHT IF* Broodbakkerij. LEESBIBLIOTHEEK WHITER GOEDEREM Groot Koning-Biljarten, 1» hêt Koffl.huia vaa ÏOEHOOI GOOOkiirai T BIBLIOTHEEK. r Ra m NARRESLEDK, een VRACHTWAGEN en een gebruikte) I doch in 'goeden staat zyndo SCHOUW. BI VER KOOI HEIKOOP. Uit de hand TE KOOP: V' 11.I*. PlNC. TE KÓÓP: Speelwerken i Speeldoozen i; TE KOOP: Uiterwaards-Hooi, J. de JONG Az., A. W. VAN KIEL. te Koop of te Huur H.H. VEEHOUDERS worden attent gemaakt op een gezond en versterkend BROOD voor hun Vee, be staande uit gezonde AANBESTEED: OVDEWA^ER, aan de Oostzydj der Achtorsftkat, over de Konin der versch rsr Proefnummers op aanvraag gratis. BODE Wei-, Hooi- eq B Wed. WOLFF Zn. Te koop aangeboden, door vertrek naar elders: een KABINET-PIJPORGEL met negen registers en sprekend front, in Mahonyhouten Kast, goed geconserveerd en sterk van toon, zeer geschikt voor kleine kerk of groote zangvereeniging. Dagelijks te bezigtigon, behalve dos Zon dags, by A. DE JONG te Noordelooe. A. BOT tc Gijbel^d, begciinen 4 October 1881 an eindigende J ittèt 20 Februari 1882. I IP K IJ 35 R Hf1: 1 T B o T. iBiÜard-Con^ours te BERGAMBACHT, BIJ A. DE BRUIJN. Te Koon aangebodenA 30 Cents. s. TE KOOP: UAASTRECHT. SCI gM en Boodschappen. 'k I V Heul. I J week, samen BjJ 8. W. N. VAN NOOTEN te Schoon hoven verschijnt: NEÊRLANDS B, bi) de NOOTEN Smaal PaHto, Tk >Un an B< pry« «p 4b tentoon- Mffor^ot nUl i Sigarenkoker m»V JDfcte» ondeni iri iuo«, no« morgei Koffiehuis .HARMO1 op de *J|Iarkt te Goeds, in het opa U Aan hetsolfde adres een KNECHT of LEERLING gevraagd. [ten ’Nfeuwpooi I. Melbourne 1881. Ie Prlju. O Zilveren Medaille. r waarop 4 tot 200 verschillende «tuk- ken staan, met of zonder «Expres- sion”, Mandoline, Trom, Carillon, Castagnetten, Voix Célestes, Harp- t tonen, ens. 3 met 2 tot 16 verschillende Airs, Jj Voorts Nécessaires, Sigarenstandorsj Chblets, Photographic-Albums, Inkt- i kokers, Handschoendoozen, Brieven- J O dekkers, Bloemvazen, Sigarenkokers, (i TabaksdoozenWerktafeltjes, Fles- sohenBierglazenPortemonnaiesi j Stoelen enz., alles mot Muziekwerk. ii Steeds het nieuwste en voortreffelijkste voorhanden. Tot de levering daarvan beveelt zich aan J. H. Heller, te Bern, (Zwitserland.) i Alleen door rochtstreeksche t ontbieding is do echtheid J gewaarborgdgeïllustreerdePrjjscou- i ranten worden gratis verzonden. *p[eepjei etmeid ^mctAAk| uba ueij J loon op jepuo nep thoat, «al Ml ■f'L tF'l Ibeuwpot Baitallingon VAK KAMI naar gewoon t per half kilo. 24 et per half STARING’S Ljjst van alle binnen- en bultenlandHcbe MatenGewichten en Mun ten zoowel do vroegere als die van den te- genwoordigen tyd, mot hunne onderlinge vergelijkingen en herleidingen, benevens vele andere opgaven on berekeningendie ieder een dagelijks te pas komen. Tweede, veel vermeerderde druk. In linnen bandje. Prijs 75 Cents. Uitgave van 8. W. N. van NOOTEN te Schoonhoven on bij alle Boekhandelaren te bekomen. De Ondergetekende heeft de eer zgno geachte Stadgenooton bekend te maken, dat hij van af 1 Jana- m zich zal vestigen als Twlall» datooad PdLd bg J. KNOPPER te l*pllMrkap4 den Uitweg. heeft benoemd tot hare Vertegenwoordigers te Goudriaan den Heer L. BLOKLAND, te Woordeloos den Heer K. vas dkk W1LLIK. Oh. M. HEJFVIWY. Dinetwr. Doaa Ooaraal M. vaar Baltooaho 'daar ka* pkaala 4 Boakhatototorao, Mr. TIMMERMAN, Instrnmenteele Zuiveraar .an HUIZEN, SLAAPKAMERS en MEU BLEMENT; Kuiperstraat K 227, Onnda. Met 3 jaar Garantie. ten huize van den Hoer F. V AN DEN BERG, Lopikeretraathoek Wehtraat. My in aller gunst beleefd aanbevelende, zal het mijn streven zijn accuraat werk te leveren. UEd. Dienaar, SCHOONHOVEN, December 1881. N.B. Heeren Handelaars geniete» op de reparation een flink rabat. OP EEN DORP EEN SOLIED J mot vruchtbaren TUIN, op goeden stand en Wer geschikt om eene Broodbakkerij uit te oefenen, dewelke oen gpod besteen kan optoveren. Brieven franco, onder lotl Boekhandelaren 8. W. N. Vj te Schoonhoven. Mijn drie en eenhalfjarig zoontje leed in zoo hevige mate aan de kinkhoest, dat wij elk uur het ergste verwachtten. Op merkzaam gemaakt op uw Drui venhorst- honlg, liet ik onmiddellijk eene Flesch halen, en de hemel zij duizendmaal ge dankt reeds den volgenden nacht werd do hoest lichter, de ademhaling ging zonder moeyeiykhedende slijm loste zich op en mijn kleine ALFON8 is than* volkomen frisch en gezond. Met den harteljjksten dank, enz. Obergessenbach bij Osthofen, 9 Dec. 1880. J. NAGEL, Onderwijzer. Alleen echt vorkrygbaar in flesschen van twee Gul den een Gulden en 66 Cent, voorzien van nevenstaand fa- briekstempel, te Schoonhoven bij de Wed. Wolff A Zn.; Gouda bjj F. H. A. Wolff; Gorinchom bij B. J.R. Bosch; Haastrecht by J. D. den Hartóg; Jaarsveld bij P. Vlasveld; Lek- kerkerk bij P. van der Starre; Oudewater bjj F. Jonker Idenburg; Stolwijk by C. G. d. Berg. Te koop aangeboden: JfeEeDTilburiemelkap, too goed als nieuw, een gebruikte SPEELWAGEN met yzeren Assen en een TIKKER, bjj R. VAN ROON, Mr. Smid te Groot-Am men. Rogge, Boonen, Mals en Lijnzaad, dat door velen als een uitmuntend Voer gebruikt wordt, in plaats van Lijnkoeken. Prijs 13 Cent per Kilo, por 50 Kilo f 5,75, by jp. r>K HOOG. Lopikerstraat, Schoonhoven. ■ST- OpZ.turd.g 14 J.nn.rl Am .rond, ton <1 ure, mI In hol openbnar, In hel Logement .DE ÜUOOTE HOEK”, «orden Het bouwen van een BOUW- MAN8W0NLNG te Lukbrkbbk. Bestek, voorwaardon en teekening liggen ter inzage in genoemd Logement. Inlioh tingen geeft de '-Bouwkundige As. DEN OUDSTEN aldaar. X5 De Netori. 0. A. VAN Hl.AKI CUM te Oudewater is voorne- mens, om op Woensdag 11 January 1882, des avonds ten 6 ure, in het Koffijhuis .HET STADSWAPEN” van 8. DUITS te Oedewater, in hot openbaar te verkoopen; ZEVEN WOONHUIZEN, na. 219a tot en met 219p, mte ERF, naaat elkander te verhuurd vooraf 6,25 In do rat afzonderiyk fln daarna te j bDlotten en nadere inllchtin- emden Notaris. Schoonhoven alleen bij do Wed. WOLFF A Zn. Gouda, L.Schonk. i sp ï«^V 08 W aoqmoAdg -jeapodg UWA sjodooif op j i -J0M ‘souwj 000*0(5 8«Jpeq uoo J no^joM o^suooqos op uva OOI <x~< By S. A W. N. VAN NOOTEN e Schoonhoven verschijnt: Mevrouw Zwaardemiker-Visscher. Een doel royaal octavo. J’rijs 3,—. .Een nieuwe roman van Ntevrouw Zwaar- domaker zal vooral in onze Wou wen wereld zoker met groote belangstelling worden ontvangen. Vroegere geschriften hebben deze schryfstor een. zeer gunstigon naam ver schaft, en die naam wordt in dezo nieuwe pennovrucht mot glans gehandhaafd. Movr. Zwaardemaker verstaat do kunst van ver halen uitstekend, on zij weet figuren te scheppen on karakters en toestanden te toekeiion, die ouzo belangstelling wekken on gaande bondon. Haar Ada Bermuda is een boek, dat van het begin tot het einde boeit en aangenaam bezig houdt, en tot hart en gemoed spreekt. Wy hopen, dat het druk gelezen zal worden.” Huisvrouw van 19 November 1881. Bjj alle Boekhandelaren te bekomen. f Toen de dichter Jacol op jmigdigwt loeftyd wn zyn vrienden te middel een verzegeld pakje, i zKoningen der versenri onbetaalde rekeningen t Of de verdtanstelyke sVaderlandsche geiang zich het bestaan dier d< heeft aangetrokkenz< uKgea. Maar dot vooi eerste nuthnden des jaai of moor somber getint kere indrukken van >dn otiafccheidelyk aan veri dat geloof ik wel te m< shell en tegen in het 1! kort geleden elkander toi sommigen de beteekenl spotterny; immer*, to der Januari maand wel willen uitstellen, omdat stroom van die bekende i strepen medebrengt, ali prosoot doet. En dat g tigbaid”, dat reeds op jaartdag komt «uizetten verdwenenalthansi eitehers een beetje gro<i vefrchynen niat alten Deden ty het maar, da schoon harde, dan toch altyd te verkleien ia b prik, morgen een kneep duw. De een, die haas hem verschuldigde penn ven te zien amveeren hem de betaaldagen nie x'yns levens behooren,- oude gewoonten van zyn houden, wacht ter nauwe af; een ander, die toont mede te «wi, of den o zekere royaliteit, die ali en verband houdt met de crediet”, sflinke zaken”, woonten”, laat behoorly rik zich op zyn graszot hy sxich de eer geeft neemt.” Maar alten, h bekrompen ol royslen, nieuwmodischente kon streeks het eerste kw«i jagen ons, hun slachto rilling op het Ijj!. Va algemeen gevoelendatd den des jaar» kouder laatste. Nu zyn er in de wei tiagische toestanden, wai geest onzer natuurgenc heeft een loopje te nem omstandigheden, die ien kunnen maken, geven a makers nog reden lot v maar op den keper tx-sc ook een groote tegen, wederwaardigheden nog behouden voor de komiac Enis er wel één onderwi de kwellingen, waaraan zooveel stof tot vermaal zaak die ons thans bezig Wie kent ze niet, grappige geschiedenisse! scher» voorkomen? En ot eenige dozynen, de zelden of nooit de helde tyd komen zy van eei worden op een snaakst nomen, of op een ori, zonnetje getet, doch hierop uit, dat de >beer en de schuldenaar zyn wederopzeggens dicht h< eerste precies als den v kindersprookjes of den deleeuwsche vertellingen Ik heb vandaag niel tot moraliseerenanders de vraag opwerpen of i is, dat de openbare ine< party trekt vóór den of beroofde. Of, misschie te kras uitgedrukt. Ni in het algemeen worden steld, maar een bepaald zonder sommige jongelit of een tamelyk onvoldo maatschappij hebben ver temin erge liefhebbers geeft en geld kost. Te men den beien” altyd durven beweren, dat d< blieke opinie meer gelyi wel vermoedt. Immers, die het er bepaald op zoigelooze jeugd in ach vooral indien het verii familieleden wel de li zullen aanvullen in hel slachtoffer. Zjj verleene crediet, ja, zu dringen de allervriendelijkste b reld, als smynheer”, oogenbiik op een kwa Veertiende Jaargang. Iflflfl. 1WIEITW Algemeen Effectenblad. VarMhjjnt Maandag*-en Donderdagse vond*. Prys par laar f 8,50, fr. p. p. f 9,50. Buitenland f 12,50. Hei bevat do officieels kennisgevingen der Keizariyk Russische regooringallo uitlotingen, dividend- en couponbetalingen; de prijzen der coupon* en losbar» obliga- tiin, de wiss»!-, specie- on geldkoersen; da dagoïyksoha officioote notaering, do prys- oourant voor het recht van suocessio an da nrjjscn van incourante fondsen; don afloop dor offectenveilingen te Amsterdam en ol der*; de volledige en vorgelykondo brulo- •n notto-opbrongst der binnen- on buiten- landsche spoorwegen; de prospectussen der nieuwe leuningenhet Jaarverslag der voornaamste Maatschappyen, en*, en*. liet onthoudt zich van beachou- •X- abonneert zich bjj alle boekhande laren en postdirecteuren, alsmede by de| Uitgever M. M. OLIVIER, ReMn 70, Ainrierdam. Ondergèteekonde maakt aan <£-«2* hot geëerde publiek bekend, dat hy ab rich vestigt a/d Nlswwpooriom 2 of I per week met eoa VRACHTKAR lORKl’M te ryd*nbelovende *An boguji*t;iger* aolide bezorging voor K st^in en Boodschappen. Begin- J Eene sedert iXoinige jaren I nieuwgebouwde h en GROND en circa Heel staande en liggendeOp 1 Schonaatwen^ onder dadelflk twWrtterden. hw aanvn H. J. Eeno in 1876 nieuwgebouwde BOUWIAOOMÜG mot p. m. 14 Bunder» uitotekond in het Kanton Sehnenheven. Adres, m»t gefrankeerde brieven, onder latter 8, aan hot Bureau dezer Courant Met l« de OABI'BUB ^htor ELF CKfWTM por Kubiek Meter. 1 Januari 1882, Kluchtige Scóne uit het Stadsleven. hanuieoKening van ue vurTtwuigurnBy allo Boekhandelaren it 30 Cents ver- Wed. KUENKN A Zoon. Chemisten. krygbaar. Haastrecht, K. Oosterling. Krimpen aan de Lek, v. d. Lekkerkork, A. den Oudsten. MeerkerkW. v. Beekum. N.-Lekkerland, A. Stam. Oudewater, Pr. Vree. Stolwyk, Wd. Zyderlaan. Vianen, Ph. v. Élteren, en de bekende depóts in andere plaatsen. Men waehte zich voor nainaakHehll Elk doosje is gelakt en gestempeld met do handleekenlng van de vervaardigers ■IdeWldo 500 Kilogram. L- VAN HOLTEN te De 'Ondergeteokenden hebben ontvangen een groote collectie REKENING^ Schoonhoven, 1 January 1882. Door 8. A W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven is uitgegeven: K. J. W. OTTOLANDER. De prijs van dit werk, bevattende onge veer 300 blad», druks, is f 1,75. By allo Boekhandelaren vorkrygbaar. Burgerlijke Stand- Gem. Schoonhoven. I Van 30 Dec. 1881 tot 6 Jan. 1882. Geboren: Cornelia Henries, ouders C. Murk en H. Lensen. Anthonotta Kogina, ouders L. Breeveld on A. M. Kerling. Overleden: L. Van den Bergh, oud 2 maanden. T. Tenholter, oud 24 dagen. Levenloos kindwaarvan ouders zyn J. Van Huuksloot en C. Blom. - Levenloos kind, waarvan ouders »yn J. Van Willig»n en P. L. 11. Van Schaik. - J. Schulz, oud 3 maanden. MARKTBERICHTEN. Sebwmibovea, 4 Jan. Boter: le qual. 62 ct., 2de qual. 54 ct per half kilo; kaas f 32 h 34, vette varkens 26 k 28 ct, overloo- poin f8 k 12, schapen f30,00, lammeren 112 k 14, vette kalveren 24 k 26 ets. per half kilo, nuchter© dito f6 i 8 per stuk; aardappelen Kleingeel f3,00, Zoeuwsche Jammen f3,40, Wolkammers f2,80, Roode f2,60, Poters fl,50 por Hectoliter. Eieren f6,00 per 100 stuks. Peren f7,00, appelen f6,00. Hennep Schil, Bint en Gelling, heels gewas, f 18 per 50 kilo. Hennepzaad f 7 k 8. Gouda, 5 Jan. Kaas. Aangevoerd 31 partijen. Handel gewoon. Prjjs f26 k 31 naar wicht en qualiteit. Noordhollandsohe f32 k 33. Goebotor f 1,40 k 1,50, wei- dito f1,20 A 1,30 por kilo. Vette varkens 25k28 ct Biggen voor Engeland 21 k r_ kilo. Magere biggen f 1,00 k 1,50 per week. Nuchtere kalveren f?k!2. Gouda, 5 Jan. Marktbericht van de verseniging van kaashandelaars. Goudsche kaas. Aangevoerd 31 partijen. Prysen: le qual. f 29,50 k 31, 2e qual. f26 k 29. Handel gewoon. Rotterdam, 2 en 3 Jan. Aangevoerd: 5 paarden, 1376 runderen, 157 vette en graskalveren, 7 nuchtere kalveren438 srhapen of lammeren, 322 varkens, 31 biggen en 1 bok of geit. Runderen1ste qual. 82 ct, 2de qual. 65 ct., 3do qual. 47 ct; Kalveren: 1ste qual. f 1,10, 2de qual. f 0,90; Schapen 95 ct., alles per kilo. Weivarkens 55 tof 56 ets. per kilo. Boter: Isto qual. f72, 2de qual. f66, 3de qual. f62. Tarwe. Nieuwe Vlaamsoho, Zoeuwsche, Flakk. en Overm. f 12,00 k 12,75, dito beste f 10,50 k 11,75, dito mindere f8,25 A 10,25, dito geringe f 5 A 8, jarige dito f 10,25 jrf A 13,25. Rogge. Nieuwe Vlaamsoho, Zeouwscho on t Overm. f8,40 A 8,80, dito mindere f6,60 A8,30, I Gerst. Nieuwe Zoeuwsche, Fl. on Overm. Winter f7,10 A 7,60, dito mindefe f5,80 A 7,00, dito Zomer f 6,20 a 6,50, mindere f5,00 A 6,10. Haver. Nieuwe Inlandsche dikke f3,00 k 5,00, dito lange f2,00 A 4,50. Paardenboonon. f7,50 A 7,80, mindere f6,00 A 7,40. Hennepzaad, f 7,00 A 8 50. ORONDKAPITAAL.F. t 1.000.000.-. JAAKLUtgCffi PREMIK-ISKOMW488.000- BBBKRVKPorfbSKN 877.000—: Varukerlng to^on VASTE PREMAN zonder Inleggelden of Nabetalingen. Mm .Itoigf on bLtaae, l> nj Ito- höflfto aan tm vlug on degelyk BAKKER, om zich te Bergambacht U vestigU.T Inlichting wordt op frfanjoo aanvraag go- S. W« N. van NOOTEN] Schoonleven. 6 Qento per Boekdeel. Catalogus flktis. gsri)ELü>; IH| klekrmakRb, ,01 8CH00NH0VW, bwgt >0» d.1 hg de nog voorradig zyndo j oproimt tegvn spotprija. 1 Km, m Vm«m^' Huur ea Verhuur. Teetameuteu. i Erfeuluseu. BoedellMwelirljvtng ’v'nXrfll*' Iflorgteekteu J Proeuratlta. 1.»—I- I 0vnHIU«M7KvwVvWUMWS« Aannemingen. Vennootschappen, enz. B HA AIMMAN Handboek voor Bur- gort en Kooplieden, inhoudende voorbeelden van aktenwelk» in Bürgerlyke zaken en zaken van Koophandel volgen* de wet enderhanda mogen worden opgemaakt, door Mr. C. TIIEMMEN. Zevende dra». Naarde tegenwoordige behoeften op nieuw geheel omgeworkt en vormeerderd. 188 bladz. druks. Prys 90 Cebta. Fe bekomen by 8. A W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven en verder by ali» Boekhandelaren. Istepry., Een G»ud HMTe»-RNM»Mr, b^ króond jmet den F*-- 1 stelling t« Parys. i 2de pry*. Een ryk l.kistel met Tij 8de p&s. Een tfrt l zwaar Zilver gen 4de pftj. Een 1^4 zwJkr Ulver krm Hef Horloge woOË gega4andoord door Am Hw A. VEeMF te rsliodreobt. Elw> party bestaatgin 20 ftooien, do prjj» iporsomm te weigeren of toe m* laten. J Begonnen Zondag 31 Juli, en wel tederen Woensdag, Zaterdag en Zondag. Bindigonde 10 April, 2e Paaschdag. j PB-IJZENs v 1. Een prachtige vergulde Pendule. 2. Een Gouden Remontoir Horloge, 3. Een Zilveren Cilinder Horloge. 4. Een Sigarenkoker met Zilver. Elke party bestaat in 20 stooten, de prijs dar party is 20 Oente, zender inloggeld. De Ondergeteekende behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redened, personen te weigeren of toe te laten. Bergambacht. A. DE RRUUN. WITBIER, Beurtschipper Groot-Ammerw op Gnrin- <|o beurt waarnemen jvan 1 art op Gorinchem. worsen aartgononwut' door J PIN te Nleuwboprt *u zulten hüjief thuis Vordoft gezorgd. --4---A- j voor IS ^Te^Wfn Oorspronkelijke Schetsen en Novellen van Hedondaagsche Auteur*. JAARGANG 1883. Eene reeks uitnemende voortbrengselen onzer letterkunde wordt, in NEÊRLANDS BIBLIOTHEEK bijeenverzameldhet Ne- derlandsch publiek aangeboden. De eerste aflevering van den jaargang 1882 bevat: LEVEN EN LATEN LEVEN, door A. J. de Buil. EEN PORI RET-8TUDIE, door Gerard Keller. DE BLINKERT ON DER OVERVEEN, door W. J. Hofdijk. PLOERTEN IN DE MAATSCHAPPIJ, door den Ouden Heer Smits, Maandelgks versohynt eene aflevering van 64 bladz. druks, tegen den zeer lagen prijs van Men verbindt zich slechts voor 12 afleve ringen of één jaargang. By alle Boekhandelaren is de inteeke- ning opengesteld en de eerste aflevering voorhanden. Mwoninfj [B, khvkn, piwliind Isvr^kirk en zionoor «OL.WIJK, zijn te, bekomen, op franco? rw, ten kantore' van denr Notarip, HOPMAN te Baaetreeht. Te bUvragen by A. J. STUURMAN Mr. Timmerman te Ammerotel. Openbare Vrij* IRige D. Notori. Th MMUIjiïïl uabMht i< rtornemwu, o» Dl don 12. Joniari 1882, dM mor. 11 uro, in hot to .oiloh on to Wkooj ambacht i* vl deu 12. Januari 1882, omsuuis .r Goufla. in verkoopen: Om te aanvaardende Landerygn dade- hjk na de toowyzing on het overi^o 1 Mei aanstaande. 1 Breeder omschreven by biljetten on nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 3