i 5 si sr sl TA advkrtentien. OeniLEEKDF. KWEK Plan, Begrooting enz. KAAS en BOTER. RIMlIHiililM'.niT MEID HUISHOUDSTER, MEID HUISHOUDSTER, DIENSTMEID, DIENSTMEID, DIENSTBODE. HARS DC KRUIJER IIU1TENLANI). BINNENLAND. •rroiiXus.u D* ,P!' Jil .r' m 7Ü "oil, 147( 13, !!i, A.& 0. If. v. Hcherpen/teel. Zuid Hollend In liet provinciaal bled diet Eflorin is afgeweken vaujiot iu art 1011 provinciale wol voorgeschreven formu lier, daar iooli in do plaat* van,: Üe (lo depulegrde Stalen tan-, in bet provinciale blad ataat: De Uedeputeerde Slatin ^dar; In de plaata vandoen te welen, dat ataat deen Ie weten. J*. dal: Overwegende |dat bat nu geheel onver schillig ia, of de hier geconstateerde afwij king van bet formulier al of niet IngrH- pend ia en der dnideiykheid niet te kort doet, daar toeh het atellig vooraohrift der wet geene. aeifa niet do geringste, afwy. king van het formulier van afkondiging gedoogt en do roohter, tonder de matejder afwjjking te beoordelen, slechte heeft te waken, dat het begtntel gehandhaafd wordt: dat het aaoramontee! formulier ongeaohon- den bewaard bljjve. Overwegende, dat uit het hierboven over wogen# bfyjkt, dat het bestuur van don (Milder Kromme, (leer en Z(jde noch vóór 1865 de bevoegdheid beaat, npoh deao ae- dert verkreegtot het maken van keuren of politie-vorordeningenaoodat do toepas sing van de door diet boatuur gemaakte keur op de wegen ena. te vprgeefa wordt gevraagd, en een onderaoek of de boweaen verklaarde feiten b|) die keur. a|)n vooralen 'en atraf- bear gestold derhalvegehoel overbodig ia; Overwegeode, dat bjj deae beschouwing ook niet behoeft te worden onderaoaht, of, tooala do gvTntimeerdo in a(jne verdediging heeft aangevoerd, de peraonen alaleden van het beatuur van den polder Kromme, Qeer en Z|)de fungeerendewettig gekoaen a(jn en op de bodooldo keur ala behooriyk af gekondigd mag worden beaehouwd, hoewel het formulier vak afkondiging in art. 77 van het Algemeen Reglement niet woordo- l|jk ia gevolgd, daar het woord volgmde ia veranderd in navolgende en hoewel do keur door den polderbode niet in haar gehoel aoude tjjn sfgeloron, daar det» vragen uit en naar aanleiding van het Algpinoen Hogle- ment op de poldera in Zuid-Ho)land «ouden moeten worden beantwoord. Overwegende, dat de al* bewenen aange nomen feiten b(J goene andere verordeuing no evenmin by eenige wet of algemoenen maatregel van Inwendig beatuur a(jn voor alen aoodat die feiten noch miedaadnoch wanbedrjjf, noeh overtrading daaratellen on de geïntimeerde van alle rechtsvervolging aal moeten worden ontalagen. Uetien artt. 210, 284, 256, 241 on volgg., Wetboek van Strafvordering. Verklaart niet beweaendat de geïnti meerde door de beide in de dagvaarding bedoelde bruggen in den daar omschreven toeatand te maken en te onderhouden aan houdende atoom ia aoude hebben gebracht in de vrjje doorvaart van den Kerkvliet Hpreokt hem daarvan vr|j: Verklaart de overige den geïntimeerde te laate gelegde feiten wettig en overtuigend beweaen- Verklaartdat die feiten noch misdaad noeh wanbedr|jf, noch overtreding daar- Ontslaat den geïntimeerde van allo rechts vervolging te dier sake; De koeten, in beide instontiën gevallen te dragen door den Staat. AJdua gewesen bjj de heeren lira. Weve Vice-PresidentKaraten on de van der hora Unwt'ttlÉtiiii lm'WClSLlJ' VUB Tanden 31 DoóoS&er' 1881 tegenwoordigheid ren deielfde leden van den Snbatiruut-Ofllcior van Justitie Kr. Nojjon en van den Bubstituut-Oriffier Kr. Polak Daniela. In aake Monbemins ia bataelfde vonnis Van beide vonniaapn is door den Officier van Justitie cassatie aangeteekend. Oversicfct. De voor de Repoblikeinache partji b|j uitstek gunstige mUlag der verkiesingen voor den Senaat van Frankrijk komtnaar het aieh laat aanaian, Qambetta niat best van j>aa. Zyne plannen voor Senaatsher- vorming en invoering van lystetomming («cratiN de luie) liggen tor indiening gereed en in plaats dat nn door eene aanwinst van 22 nieuwe republikeinaehe leden in den Senaatde aanneming dier ontwerpen ver ankerd wordt, komt de grjjie republikein öaulthlerdie ala oudste in jaren de ait- tingen van den Senaat opendeaankondi gen, dat die hervorming nn beat kan go- mist worden, daar de reactie aioh niet meer kan doen gelden. Oamhetta, in wien de oude dictator 100 langsatnerhand weer begint te herleven, sohjjnt echter geenssins voornemens sjjne plannen op te geven of to verdagen. Zolfa, niettegenstaande het meer en meer bljjkt dat hg daarb|j niet aoo onvoorwaardelijk meer op den steun a{jner collega's kan ra kenen en de President aioh seer opaetteljjk geheel buiten de saken houdt. Ook ia da Kamor hoeft Qambetta door sjjne heerachsuchtige wjjao van handelen in aake verschillende benoemingen aioh vele v(janden gemaaktaoodat men mot den afgevaardigde Guicharddio de aittingen der Kamer opende al Beer optimistisch moet geetemd «ynom veel goods van deae sit ting te verwachten. l)e herdenking van Blanqui'a sterfdag die gepaard ging met een bedevaart van 300 roeden, naar het graf van hnn overle den geestverwantbosorgdo aan de lieftal lige petroleuse Louiae Michel 14 dagen ge vangenisstraf een nieuw middel voor haar om naam te maken. In de reeds vroeger aangokondigdo ge- meenschappeljjko nota van Frankrijk en Hagelend aan Egypte, wordt den Khedive aangesogddat do Mogendhoden vast be sloten sjfn hem tegen alle aanrandingen van binnen- on van buitenslands to beachonuen. Zjj achtten dit den bestea waarborg tot hand having van orde en welvaart on ter bevor- dering der gemeenschappolyko belangen. De K bed ivo beeft van «yn kant getracht dan binnenlandsohen «torm, dio 'roods een maal tot uitbarsting kwam to besweren door benoeming ven den leider dier ongo- regeldhoden tot minister van oorlog. De nota heeft niettemin gpowcl ondor do militairen als itefle Kamer van uotobolon an niot onfcaarschjjnl(jk ook to Constat! tinopel eon aeer ongunstigou indruk gemaakt. Zooals in Kngeland gshruikslyk is, h»t, ben de mlulttera al vaat oan an and gedeeld omtrent de plannen dor regoering voor de sittingdie weldra een aanvang neemt. Hare earste torg aal «yn het voor stellen van oen middel om dio afgevaardig den die de Kanier liet voortwerken beletten l»et sw(jgen op te leggen. Daartoe aal eene wjjaiging van het reglement van orde wor den voorgesteld. Heraiening der landwetten en uitbreiding ven het stemrecht komen in de tweede plaats óp hst programma voor. In Doltochtend daarentegen gaan uit de offioieuao kringen moer en meer stemmen op togen het „rileraans stemrecht", det de re- gearing aooaaer inde uitvoering barer plan nen tegenwerkt. Zoolang aan da beperking van dat stemrecht niet te denken valt, heeft men oen huismiddeltje bedacht, det, b|j de jongste verkiesingen reeds tamelijk elremeoo toegopast, echter niet aoo doeltreffend bleek te a|jn. liet ia het besigen van staatsambtenaren tar bevordering der belangen van d® regeo- ring bjj da verkiesingen. De Ryksdag ver oorloofde sfolt oeno opmerking te maken over die sjjns insiens ongeoorloofde inmen ging, die door Von Pnttkammer namens de regeering verdedigd werd,'doch nu iade gryso Wilhelm, wel wotonde welk gewicht «yn stem in de «chatting van bet volk heeft, die inmenging els volkomen gewettigd en plichtmatig sol fa komen verklaren. liet manifest waarin dit geschiedt, en det blUkeus den inhoud als oen persoon lijke dead van den Keiser moet worden beschouwd, al draagt het «tuk ook mede do liandteekanlng van deW Kanselier, sal door de torg van deaen in silo gemeenten worden aangeplakt en een deri Ryksdag,' aan wólks adres het in de oerste plast* gericht is, officiéél worden medegedeeld. In deae sitting, die - daar de PteMarhe .Landdag ook weldra hjjeenkomt niet Ung meer aai duren sel het manifest wei niet moer besproken worden. Hot voorstel van Von Windthorst tot afschaffing der wet van 4 Mei, waarbjj de onbevoegde uitoefening van kerkalyko bedieningen met «traf bedreigd wordt, is op dit oogenbltk san de orde. De regeering heeft aieh hare wjjse ven hsndrion by eene mogelyko aanneming van hot voorstel voorbehouden. Niet onmogelijk is hetdat b|) in de afschaffing soa berusten, nu s|j solve eau den Landdag do bevoogdheid wil vragen om de aoo genaamde Moiwottuti naar gelang der omstandighodea al of niet toe te passen. Dit soh|jnt het middol van veraoenmg te s{jn met Rome. dat dan sjjne eischen niet te hoog gesteld heeft. STATKN-GENEBAAL. Het ontwerp-trecteat met Freakr|jk is ia de afdeelingen der Tweede Kamernear luid van hat voorioopig verslag, seer ongunstig ontvangen. Vooreerst klaagden de .leden over de onvoldoendo toelichtinguitvoeriger modedeelingen van de Regeering achtte men seer gewenscht. Het wekte «Igemeens teleur stelling dat by óe onderhandelingen geen rekening werd gebonden, aoewel met de voordeelen die Nederlands vryhandelsstelsel aan Frankryk verschafte, als met de ooooee- tiesdie Nederland aieh sinds jaren heaft Ook daarom maakt het tractaat ayn dsn die ons ayn verleend. Slechts aan een klein getal artikelen is verlaging van rechten versekerdonder desen «yn er, waarvan do uitvoer «eer onbeduidend ia, andere waarby dé verlaging aoo Weinig be draagt, dat het de vraag ia, of op dien voet uitvoer op grooto schaal nog mogelyk sal aya. De overtuiging van eanige leden dat ondanks dat alles aanneming toch wensebe- Ijjk is, omdat onse handel en nyverheid son- der tractaat in nog ongunstiger conditie sou komenwerd door vele anderen niet gedeeld. Z. M. beeft benoemd tot nota ris te Vianen L. A. Baron Van Ittersum, candidaat-notaria te Zwolle. Z. M. heeft benoemd tot iAge- nieora van den waterstaat Sde klasse D. J. Steyn Pervé en A. K. Kempees, thans adspiran t-ingen ieurs. Men verneemt, dat da luit-ge- noraal Van der Heyden het voornemen heeft ayn pensioen te vragen. De atationaljjat voor eene even- tueelo rivier-correspondentie by ysgang en hoog opperwatergedurende den winter ven 1881 op 1882, is in dier voego gowjjijgd, dat het station Alblatserdam in plaats ven door L. W. Van der Made, buitengowoou opuchtor, aal worden beset door J. U. Bou- mannbuitengewoon opaiohtor. Dw gemooiitsrssd van Rotter dam heeft eergisteren met algemeens «tem men tot «moen te-secretaris benoemd den hoor Mr. J. J. Ta venraai, hoofdambtenaar ter plaataelyke seereterio aldaar. Men deelt aan de Qoudsehe Courant mede, dat reeds oen gedeelte der wagons, benoodigd voordon atoomtramdienst, lyu Qouda—Bodegraven, daar ter stede ajjn aangekomen. Zy moeten op eon smaakvol uiterlyk kannen bogen en er neer net ait- sien. Verder mooten s(j uit eea oogpunt ven ,gemakkeljjk aitten" mots te wenaohen overlaten. In verbond met de eenataande opening van den stoomtramweg Ede Wa- geniagen, sullen de navolgende mutotiën by het personeel van den Nederlandsohon Rynapoorweg plaata vinden met ingang van 15 deser: de heer J. M. C. Ligtermoet, stationschef te Oudawater, wordt als soo- danig overgeplaatst naar Ede, de heer De Wever, stetionsohef te Ede, naar Wape ningen, en de heer Schuddeboom, stations chef to Ilasorstroude, naar Oudewater, ter- wjjl ter vervanging van laatstgenoemde to Ilaaorswoude ia benoemd do beambte van den stationsdienst Qroothuiaan te Lelden (station Rynspoor.) Jonkvrouw Van Usematra is in de plaats vsn mej. Besier bcnoomd tot Eouvernaato van de kleino prinses WU- olmins. In antwoord op oen adres der pêohters van wjjlen prins Froderik ta Zwa luw») en omstreken om varmindering of Ikwjjtachelding dor pacht over 1881werd door do adminiatratie eon sohrjjvun ont vangen, waarin niet alleen, aooala roods gemold is, bet versoek word geweigord, maar ook voraocht word de aohtorstalllgen aan te manen too spoedig mogelijk hunne sehnld ta voldoen. Het bsstuur dor afdeeling .Xrtmpenerwsard" van da lloliaudaohe Maatschsppy van Landbouw Jieoft aioh go- oonstituoerd als volgt: de heeren. R. Blok, voo ra it tor; B. 8 tree Hand, ondervooraitter W. Dogterom, pennlagmeeaterK. Hmit, L. Akkerhuy. Jka. aa P. W. Van Milaan, secretaris. Te Utraekt had Dinsdag da door de hoofdbesturen der Qelderache en ilollandsehe maatsc happy on van landbouw hyoengeroepen vergadering nlaate van de afgevaardigden van verschillends Neder landsehe laadbouwmaateohappUen ter be spreking van bet houden oener uitgebreide, aoo mogelyk -Internationale Landbouwten toonstelling. Men besloot in 1883 osn na tionale landbouwtentoonstelling te houden, die by genoegsameu geldolyken steun tot een internationale aal worden uitgebreid. De uiaeta waar Is nog niet definitief be paald. Vormoedelyk aai Amsterdam worden aangewesen, wegens de In. dat jaar dakr gehouden wordende koloniale tentoonstel ling. Tot leden der commissie tot regeling deaer tentoonstelling werden benoemd de heeren: Mr. 0. J. Sickest te Laren, voor- sitter; 0. J. Van der Oudermenlen te Was senaar; Mr, D. Vuser van Haaarawoude te Amsterdam; J. AJHaron Van Hardanbrpek te Utreoht; J tf^Eaketieeko te Qoes; M. Markubach te Wtttai J Van der Hoop van Bloehterea te Qroaingen; Baron Van llarinsma thoe Blooten te Dokkum; P. A. Van der Boreh ven Vgtrden te Vordeu; P. F. L. Waldeck te Looaduinen, secretaris an Q. J. M. Jongkindt Coainok te Wage- ningen, adviseur. Qednrsnds de maand Dacam- bar 1881 kwamea in da provincie Utreoht drie gevallen vaa miltvuur onder het rund vee voor, en wel 1 te Wilais, 1 te Lopik en 1 te Maarteaadjjk. D« Hottsrdamsc he diergaarde aal dit jóar 25 jaar babben bestaan; op 1 Mei 1867 word de eerste hfllotage van leden gehoudan ea by Koninklyk besluit van 16 Hepteaiber 1857 de vereeniging als rechtspersoon erkend Het voornemen be staat door een beet op groote schaal flit silvaren jubiló te vieren. Tot lesranr in; de geaehiede- nis en aardrytskonde aan hat gymnasium te Sneek is benoemd de heer J W Q. Van Msanon, lemonstrantech predikant te Moordrecht De insthryvingen op de lea ning „Kraanapolsky", groot f 500.000, die aal worden bssteod tot uitbreiding van dit Amsterdamaoh koffiehuisbedragen ruim 4 mil hoen. Nu op ds vergadering van 8tad. en Lande van O ooiland besloten is aan de harddraverij- an renvereanigiag het terreia der heide, nafajj Buaaam, voor het houden van harddrevefjjeavoor 40 jaren in hnur af te staan, verneemt men, det by die ver- «leniging het plan beslaat eene tribune voor 1500 peraonen te bouwen met middel-tribune, ovenals verladen jeer voor da koninkiyke familie, met steenen onderbouw, waarin weegplaatssommissiekamerkleedkamer, bergplaats vtor restauratie en ruimte tot bargmg^dér^. Wakenmet gseren boveo- Door den Minister van Jastitia is dsn W Januari 1882 eene aanstelling van onbesoldigd rykaveldwachtar verleend aan P. Den Ouden te Krimpen e/d IJeet. Het gereohtahof te 's Graven- hage heeft P. M.t M v. D en J. H. Can., uit Hillegersberg en Zevenkniaen. ter aake vaa mishandeling van dan ryksveldwaehter D., met aanneming van versachtende om standigheden, veroordeeld ieder tot óóne U h|J daarop allaeit' naar Amerika vertrokkuu en aohynt daafr seer voorspoedig gewdhst te ayn. Hou ver oOk van haar ver wyderdaohynt hy syuo geuCgenlteid voor haar niat verloren te hebbendaar hy haar vale jaren lang geregeld eene som golds overmaakte. Hoe wal hare moedor als treduwe eenvou dig leefde trok het toch ds aandacht der boeren dót men haar by onweder «al eens mat soa aohotel galda is Wen school vond sitten. Ook kocht sy inderty»! voor harea aoon dia avonala ayn vader het beroep van melaalaar uitoefent, een aeer Hink kuis. Van hare beide dochters ir dc depo gehuwd doch rpeds overleden, terwyl Jaiuke by hare moeder bleef inwonendie nu reeds sedert eenige jaren ovórleden is. Ook haar vroagere minnaar an weldoener is in Ame rika overleden en aohynt aan Jamike, op wia hy bysopder betrekking had«yn ge hoela vermogen vermaakt te hebben. Det hy werkelyk niet onvoorspoedig geyeest moet ayn blykt daaruitdat ayne nalaten aobap op 18 millioan gulijeu begroot wordt. Twee derde van dwaom of 12 milUoenaoq. by oen soiled bankiershuis in Utreoht gó- deponeerd aynwaarvan «y alleen de rente kan trekkan terwyl de overige 6 miUioen geheel ter barer beschikking s|jn. Hoe sy hare leveaswyae begoanen heeft ia van algemeen# bekendheid. Of sy echter met al hare schatten geluk kig geworden is, hiyft oren twyfolaohtig els de bewering; dat de hier médegedeeide geruchten de volkomen waarheid behelsen. By dé Commissie voor Evan gelisatie te F yen oord is ingekomea eene gift ven f 100 van Z. K. II. den Prins van Oranje, ala bydrage in de kosten voor eens aldaar te stichten hulpkerk der Ned. Herv. A. F., machinist te Gouderak, beklaagd van hoon, is Dinsdag door de Arr, Rechtbank te Rotterdam veroordeeld tot f25 boete of 4 dagen gevangenisstraf. Op 3 deaar ward in da sitting dar arrondiase men U-rechtbank te Ami ter- dam, nameoa den leverancier, die beslag deed leggen wagons door hem verkochte en geleverde kostbaarheden tot een bedrag van f 68 900, conclusie ven eisoh genomen tegen ,do millioeoeo-juffrouw". By oon- cluaie beperkte de eiscber (behoudens ayn verdere en meerdere rechten), «yn eiach tot een bedrag ven aleohta f1250, den nrys van één der op de rekening, in haar geheel bedragende f 68.900, voot'komendo voorwar pen, een broche met brillonten. Uit da ter terechtaitting genomen conclusie blykt, dat de eiscber tot dese beperking van «yn eisch geleid wordt door de vrees, dat hy niet eens de keilen van bet vonnis tot be taling van f68.900 op dé gedaagde sou kunnen verhalen. Om toeh dergelyk voor eaeentie vatbaar vonnis te kunnen verkry- C, sou de eisoher aan de sohatkist, onder naam van registratierecht, moeten be talen niet minder dan f 2877,00, namelyk 2 pet. ea 38 opoeuten or et het bedrag der schuld blykena vonnis, en nog eens sen half prooent met do o poen ten over hetselfde bedrag voor hat afschrift vaa het vonnis, noodig voor de executie daarvan, behalve nog het recht, verschuldigd over den intrest vsn den dag der dagvaarding af. De eiscber moet dese belasting van f2377,05 betalen, al sou hy geenerlei voordeel uit dit vonnis kunnen geuieten, by gebreke van goederen, waarop het kan worden ten uitvoer gelegd. Eraohynt eenig 1 ioht op te gaan over de «onderlinge geeohiedenia der veelbesproken millioenen-juffronw Janake Struik. Men verneemt dienaangaandedat wijlen here moeder Marie Van der Vliet in hare jeupd konnis had gekregen aan aakeren schipper X., die haar vurig bomindo en niets meer begeerde dan haar tot ayn vrqnw te mogen hebben. Ofsohoon niet onver schillig voor hom, kon aji or oohter niot too besluiten met hom delevonaraU ta aan vaarden dewyi ayne vooruitsichten niet aoo gunstig wdrau. De betrekking werd dus tot ayn groote spyt afgebroken. Later kwam s|j in kennis met oen motee- laar A. Struikwiens vooruitsichten in haar ooff boter waren, en huwdo met hem. llaar vroegere minnaar, schipper X., •chynt haar echter nog wel oans basoeht te hebben en moet, naar mon verhaalt, haar eens den voorslag gedaan hebben om met hem te vluohtonwat sy echter stand vastig weigerde. Allo hoop verloren heb- Bedenkt voor het beroep naar Rouveeo door E. A. Lasonder, predikant te In het vorig nonmtr deaer oourant deelden wy eenige byaonderheden mede uit het levea van dan Uoog Kerw. Heer J. J. Putman kanunnik en deken te Utrecht. Wy ayn van geachte xydn io staat geeteld aan dese modedeelingen toe te voegen, dat da baar Patman terstond as «yn terugkeer in 't vaderland in September 1853 peatoor werd te Kabauw welk ambt door ZuBerw. tot November 1857 werd bekleed. GOUDA, U Jan. Bjj de gieteren plaats gehad hebbend# verkiesing voor een lid van den gemeenteraad «yn uitgebracht 453 stem men Van onwaarde 5, al aoo 448 geldige ■temmen. Daarvan vereenigdea op aieh de boeren Dr H. IJsecl de Hchopper 217, C lloo gen boom 116, C. J. Vaa der Kleyn 72 en C. lJeoeLtyn 35 stemteea, aoodat eene herstemming moet plaata hebben tuaeoben de heeren Hoogenboom Ussei de Sehepper en C. Er ayn alhier 188 vórgnnaiagen aan gevraagd tot verkaap vaa iter kan draak in ft klam. Tot hedeo werd hier door 246 personen sterken drank in 't klain verkocht De pokken bl|jvon hier heerschao; rieuw eiach to de siekte drie alachtoffers, n niet gevaccineerd Gedurende 1881 «yn in de Waag bier ter stede 488.676 Ned. pond kaas ge wogen. Io 1881 aün alhier ter markt te- mm*» loeo koeien, 6891 kalveren. 5454 schapen, 16066 varkens, 64 paarden en 67099 kilo boter. •OOUDA, 13 Jan. De gemeenteraad beeft heden bealoton f1500 te verleenen ten behoeve der Algemoeno Vergadering en Tentoonstelling der Ilollandsehe Maat- scbappy van Landbouw, die dit jaar hier ter stede «al worden gehouden Eene oom missie, bestaande uit do bh. J M Noothoven van Goor, G. Oudyk, D. 0. Samaom, G. Btraver en Mr. D. N. Brouwer, sal met het Hoofdbaetuur en het Uoudaehe Af deelingebeetuur ia overleg treden omtrent de regeling der «aak. Tot gemeen te-geneesheer alhier is benoemd Dr. 0. W. Bolleen, erts, met 9 at, tegen 6 at op den heer J. U. Bakker Niemenr, arte. De raad vertoonde tegen 1 April e.k. eervol ontslag aan den heer J. 0. Ven der Hekbenoemd hoofd der school te Krimpen e/d Lek. De heer 0. De Roojj te Koedyk is voorgedragen voor onderwyser aan de 1ste burgerschool voor jongens te Goods. Op het adres van C. J. De Oidts tot overneming van een door hem aangelegde straat ia door den Raad afwüsend beschikt Gisteren-avond had alhier eene uit voering plaats der Ooadsche Zaai niging, dia door een talrdk publiel bygewoond Zoowel de solistenmej. M. 0.1 v. V en G. K. v. d. L en de hh. 0. C. H. P. en U. v. H., als de geheel# uitvoe ring voldeden goed. •GORINCHKM, 12 Jan. By hat Dage- ïyksoh Bestuur deser gemeente syn 146 versoekechriften ingekomen om vergunning tot het verkoopen van sterken drank in het klein. Gednreode het jaar 1881 ajjn aan den afslag verkochtaoo uit het Gorin- ohemsche vischwater als van elders aange voerd 110.755 olften en viaten, 2274 salmon, 45 steuren en is aan balssting ontvangen f 10907,29. In 1880 syn vorLcht 99777 elften. 927 salmon, 21 stsnran en bedroeg de belasting f8850,91. Aisoo in 1881 meer 10978 elften, 1347 talmen, 21 steuren on f 2556,88 belasting. 'ARKEL, 13 Jen. Dow den kerkereed is tot predikant naar dese gelneente beroepen Ds. Wol ter bock Mullerpredikant te Lobith. BERKENWOUDE, 12 Jan. Alhier is door 6 personen aanvrage om vergunning voor den verkoop ven sterken drenk in 'I kloin gedaan, s|j«de hat dubbel vaa bat maximum bjj de wet bepaald. •BERKEN WOUDE, 13 Jan. De kooiker, sullen geen voordeelt gen winter hebben Kr worden byna goene eenden gevangen. 1)0 prysen «yn vorbasend hoog. 01E8KN-N1BUWKBKK, 12 Jan In het afgeloopen jaar worden aan het hulp- postkantoor alhier ontvangen6041 brieven, 1732 briefkaarten, 16682 drukwerken en 1481 dienstbrieven, torwyi behalve de brief kaarten on drukwerkon werden versenden 4932 brieven en 1186 dienstbrieven GOUDERAK, 12 Jan. In dese gemeente ayn 10 aanvragea aan het Gemeentebestuur ingodiamtoom vergunning tot uitoefening van den kleinhandel in sterken drank, tynde a het rowkhaam der ta w- leetyin vargunningen rolgens de w«i Het aantel ktoinhandelaraa in iterksa drank be- «1 raast thans 18. ^IUaBTREOHT, 13 Jan. Door haf Hulpkantoor dthiar «yn gedurende het jaar «881 ontvanran: 11069 gewone brieven, «40 aangeteekènde dito, waarven 27 met eene aangeg. waarde f5617,22, tfftH brief kaarten, 1380 dienstbrieven, «9126 dof-pn weekbladen, 5788 gedrukte stukken, 74 monsters of f talen van koopwaren; er wer den 204 postwissels uitbetaald tot een be drag ven f4997,22 en «90 kvitantian in gevorderd Int aan bedrag vin f 701,10, h warded versoaden «OCH gapens brieven, «31 'nangateekendn, waarvan 29 met eene aangeg. waarde f7078,64, 4«B1 briefkaarten; 1^93 dienetbrieven, 2.165 gé- drukte stukken, «9 monsters óf stajen van koopwaren, «n 477 postwissels tot oen be drag-ven f8761,29J.. Gedurende hot laagste halfjaar van 1881. la door 11 leerlingen uit de acboql- apearbenk teruggevraagd da som valt f 127(28, «aarvan onmiddaltyk f66,88 In de Nutaapaarbaak werd uitgeaet. Door 9 inwoners is aanvrage gedaan kleiahandel in aterke dranken te mogen In de vierde openbare vergadering van bat Nut tred als spreker op da kaar 8. De Jong Ja., hoofd der openbare school, die vóóf di pause de nóvelid van Justus Van Maürik: #Ty« de Jolleman" voordroeg. Na da pause «arden er hydrogen geleverd door de dames gunst. Tolk en Don Hertog an door de hoeren Vaa der Pol, Boogere 00 -Schuhruscher Ia van don Protestantenbond trad ala spreker op de beer Mees, predikaat ta J1 aar lea. Tot onderwerp syner rede bad hy .hsl monschetyk karakter der raodarne nehting". Ne de pause gaf hy eene vorklareode be schouwing van «enige Leekedicbtjoa van l)e Uóneetet. De volgeodc openbare voor drecht sal niet 11 maar 18 Jaanari plaats hebben. KRIMPEN e/d LEK, 12 Jen. Tot heoM dar openbare lagere school alhier ie be noemd de heer J. C. Van der Hak to Gooda. •KRIMPEN a/d LEK. 18 Jan. Gisteren trad de heer D. Heg# op ak spreker ia hel1 Net. Bydragea «enten grieven! door de heeren Bpeeohoff ee J. Bmit VUL Tevens werd door den voorntter verslag uitgebracht van da 8paarbank over het efgrioopen jaar. •LEERDAM, 12 Jan. Door den gemeen teraad is f 100 subsidie verleend een da eom- misete, die sioh ten doel stelt de weekmarkt aldaar weder te doen harte veneven els vree- C sel se ia ft vervolg eiken Zaterdag wor- g»houden Op het versoek van: noemde eomntlsete. om ven de marktecksi- ton geen havengrid te vorderenie af«ysend In dieeelfde sitting besloet de reedniet verder te dingen neer de eer van ia sjiae gemaeate eea vakschool voor snivelbereidlaf te stee opgerichtaaageuea rit de inge wonnen inlichtingen gebleken was dat talk een school der gemeente jaariyka op minstens f6000 f7000 te staan ren komen. •LKKKKRKKRK 13 Jan. Oednreoda het jaar 1661 syn behandeld eea bat Hulp kantoor der posteryen alhier Ontvangen brieven 16698, verronden brieven 14618, ontvangen briefkaarten 6316, vóreonden briefkaarten 5040, ontvangen drukwerken 26644, vereenden drukwerken 2614, ont vangen dienstbrieven 2114, versondcvdienat- brieten 1078, ontvangen monsters 40, tonden monsters 105, ontvangen een ge toe kende brieven 201, wrorvaa 84 met aaa- gegeven geldswaarde ven f 7004,99, ver- ronden asngeteekende brieven 821, waarvan 42 met aangegeven geldswaarde vaa f 13948, gestorte postwissels 781, tot een bedrag van f 17251,84. uitbetaalde postwissels 392, tot een bedrag van f 10563.40», tar invorde ring ontvangen kwitaatiéa 278, tol eea bedrag van f 1081,19* ter invordering venonden kwitanti6n 148, tot eea bedrag van f 296,44. Het debiet van ftmskem- ■egels, briefkaarten en postwissels bedroeg ia getal 29750, in geld f 1346,72*. Totaal meer ontvangen dan ia 1880, 6261 stokt, vereenden maar 2663 stuks, ia geld meer ontvangen f 5025,99, veroon- den meer f 10658,77 het debiet meer f 209,34» Aaa het Rykstetegraafkantoor alhier werden over het jeer 1881 behandeld 2461 telegrammen, verdeeld eb volgt: verwinden (binnenlandach verkam), 8 regeerings-, 117» by senders telegrammen, neer Belgié 17 m Duitochlaad 6 telegrammen. Ontvangen binnenlandseh verkeer), 2 regeeringe-, 1098 by rondere ea 132 diensttetegremmen, nil Brigii 12, Dnitmbiand 5 en Zwiteerlaad s 1 triegram. Het Polderbestuur van Lekkerksrk is voornamens uit sea saven tal der 82 sol licitanten, «ynde alphabettsch geplaatst) O. Brutnje, O KndevridE. Kleingoed, M Neef, G. Boete vaa Behagen, C. Van dar Blnvs en W. B. Vaa der Velden, op 18 deaer de benoeming van aan machinist het stoomgemaal .Rainier Blok" ander rapen e/d Usri te doen. n In de vorige week geraakte de land bouwer G. (IresHand uit Btoliryk met n|n soon, tJlburry ea peerd te water in den vliet Isngs den kerk weg, doordat het tuig brak en het paard op tjj uitsprong Nadat alles op het droge wm gebracht en het tnig her steld werd de rria weder rustig voortgeeet. •MEERKERK, 12 Jan. In het jaar 1881 ■ya van hst hulppostkantoor alhier verton- den5 ongefr. brieven 7542 geft., 2805 brief kaarten 1800 druk werken, 1459 kruis banden, 21 monitors en stalen 6 kwitaa- tién, 133 aangeteekend# brieven420 post wissels tot oen bedrag van f8028,88. Aan gekomen «dn77 ongriV. brieven8874 goflr., 2855 briefkaarten24066 drukwerken, 1799 kruisbanden, 131 monsters of staten, 124 kwitantién, 76 aangeteekend# brieven 113 postwissels tot een bedrag ven f 1187,20. Dit maakt in ft gehoel 61306 stukken. Voor de weduwen van do by het over varen te Uorkum verongelukte personen U alhier gwollocteerd f37,50. NIEOWPOORT, 12 Jan. Aihlrr is tot predikant beroepen do hoer J. Hjjnenberg eend. te Haarlemmermeer. I Nadat de woning van dan hoogbe jaarden Du Hen reeds een pear dagen gesloten was geweest, heeft men die geopend en vond raon don man, die alleen woonde veretyfd dood liggen. Krit m||n loU". EL), .kihh.n 'Mm »<f>" nwd, uW h.» tal-os P«W»» kaamt wtdwn h»Uw.«u k«-rd. ta», vereeniging door enkele tioh in ons midden b.,iW»d. Wta dr.tatajlktak»»» Jan Vu Hun" Ulitah' «Hdw ^tftaoodlgd l'U d« ■eleeonhelil mui een wedstryd van redarykars SZrite naman, deerbjj da ver»«kering voe- fmi, d.l, nMT dl. dMT m«» tadd.» trna in k.1 .trOdDwk ku«.« tadta- D. .Iwwd dnmkwrt »l »k kta d. j.ln..kriJ «ril >|ok 1U dit (..Itar. fookl to vMr.1», nraiadma. tiaddu «tl»- mt ktor Sk «ulk. itolta~'k«dta. «tarOta tol M .takta 11 'li» U. op 4 dtoto Jht« phoudm van aapt botwmanswoningmet ongeveer 22 bwxtoH Itastlhtoft f «.«KU appurtokt VUNKM. II Jta- v.» da .'k.nd. .torkMdrwk..rk-.ptod. p-UM lo dto. ginuto, bakb» SS d< nnttokto miimf pdua om dwmwl. toot» t. mop" •VI. 1ST, 11 dut. ,.B|( hot pmwiiit.be. toaur «un iu S inwonw. kom» am kit" kltadttadal toataka dr»- ka. to mopa Toerttott». VUKKKIS lm Da brtmdar tm da bekend. mllllwrnta JtoSao" Strmtk btoft ld" h«to Ttokoahl om «lah ridtoa mtotw- -oa" la taa«lpn.' la toto palat»» .Jhiw pedllta na tatoUa «opkam», daah r» a» padi*ldi| karakto— - Atata nu. FuUtoha Vathuaptopu nu Da booomaaaoeoiaf aa 11 taatoni l»d, ondnr Imapnlipotod., n,, It Soar door do Sc.»™» *loil aa MahlitllT ia hot opwbaw pnild. ia aor- koeht nor f,4WOO baholra da ka.t» Oortild «a Oada»alab daa 11 Juaari HM», toa orwtoaa r»d» ootorl. 0. A. V» ttiarieam Itona vooukattoa mM «f, aatol olk.ndar, to Uodatrhta, »tab(( do Aohtorrlnol, on> da !U|)»»t»fkoapar dt kur W. Ba- Mathol to Oodowttor, foor f 16»S. Bsvutklng-Stttiitiek tvw 1881. AmoMrrtol. Borolkina oo SI Daa. 1M0 «70m. «Mn. latool M«'. la ISlil »«rd» pbona J« to. SO rr. totaal Er reattfd» •lah IS m. IS rr. totaal 38. Er orertad» IS to. II rr. toto.1 S». Da pmuato word wtotoa door ltto IS rr. tottot S» Aaatol havoighto 7. Borolkinp op St Daa. 1S8I 477 m. «AS rr toto.1 Ï40. Serr-AmAadtf. BorotkiaK opSI Doc. 18S0: 1851 to- 1S7S rr. totaal NS8 lalMI-ordto phorn 48 m. 81 rr totoj II0..E' -«4i«d« atoh 14 m. 43 rr. toto.187. Sr owtap. 35 m. II rr toto.1 88. Dapmnat. »ord «wtotoa door S» to. 87 rr. totul M. Atotol h«».llj- k» 17. Borolktag op St Daa. 18S1ÏSAS to. IStl ar. tottot S844. Brrtatwaadr. Oafcarra Hto. 10 rr. tottol 18 i tornt, nopf 1 m.; o.wlwt» 7 to. rr totaal 11. U da pm-oto h.bb» stok p- lUkto 10 SS rr. totaal 81 tot kakknda pu»»t. wtotoa 17 14 rr totaal 81. Da waakalika kaialk>o« badnmf op SI Dwmto- kar 88& to. 818 TT. totaot 889. la 1881 la ta 8 kawailfltaa raltrokh». Owtoa. la 1881 toordwi ia daaogitoitato pkona (aaud. totaal, taapprw»") S7I 371 tt. tottol 760; orortodaa S87 m. 307 rr. totaal 384; tonaloaa oaapprn 31 m. 17 rr. totaal 88hatolpk» 188 «bMkwdiopa 1. «atawnt. O.bor» 31 m. S3 rr. totaal 88; tonal wuipK 1 to. 8 TT, anrtodwi 11 m. 18 tt. totaal 88 lad.pouto.»kehb» >tok pntapd 88 m. 87 rr tottol 133ea kehb» d. awtato «wiet.. 88 to. 88 tt. totul 188. D. nto(b b..tdklap htoro» SI Itotow- h» 8*1 to Ml TT. tottol 1783. la 1881 twta 18 hawal|k» nltrokl— Hf m frump O.bor» 11 to, 11 TT.; to hatrdu 5 por» w to itiomo 11 por- BOBM. rW Imrrlém. Qebor» 80 n., 75 tt., to ttol 133, awtodu 37 m.. 55 rr., totaal 111 tonaloaa oup« 4 m 4 rr., totaal 8 ötoeht pboraa la, 4 rr., totaal 9; p- trouwd 38 por»panoaoa, dl. »ioh la d. ptouato pwtl(d M>hto 193 to-, 188 rr., totaal 383, pw»n.o, diode palnita T» Ito» bebb» 133 m., 114 rr., totul 343. Da baralkiaf hodnwp op 31 D». 1881 1893 ta,, 1784 to., totul 3887. Op 34 Dn. 1880 hadroof da harolkjaf 8489, dar oan T-toiirdanog ru 138 oial». Aatowaod. Uaharao 88 to-, 33 to., to- taal 74, waarbK 3 balt» harrol((ki 93 ha- wüykn word» ar roltrakk» arorarlad» tl aarwtoM to I ktodar» trardto ato lo- nateo. pbot» aaapprw. JVtordai.il. D» barolkio* U ia 1881 nr- ■litodrrd door phaorto mw 38 oa dato rata- |i>i ato 68 p-.HUntatlndard door ararityd» mat 37 .n door nrtnk toat 59 ponoo», WMtdoor hat siatoaUl op 1 Jwuuri 1888 wto 984 uiu hawat)k» «U» ia bat P»to. (tobana 41 aa, 47 to., totaal 198; iaphoto» 98 to., 88 to, tottol 188; ow- Udto 88 to, «8 to, tottol tl; wtrokk» 119 m, 189 to, totaal 339. tstXdsniküws. Hebwrokorre18 laaoerl. SU. hoeft benoemd tol k.pi- lain on admit bp da dinatdowida rcbat- tary In data pmawto, dan haar II. (1. Qaalhatd. Z.8. kaaft op t(jn r ar «ook aar- Tol ontola* Ttirltond ato dra htor J. I'. Var- ■toaraaau la luitenant dto dlwutdoMda Kkatlwy I" do» pmatota. Jn 1881 wordna alhlar aan do markt wkoahl: 580 ruodtoan, 130 kal. wen, 185 oolupu, 300 lommeren, 40 ur- kwu to 80 bi|pa. D. yróoto klok uit don torta WM, ooool. mon wrat, Mdort owtipn tijd pbonln. Do pmraataraad beeloot -d» klok to rorkoopoo ra do.» wrak wenl dool do hoeren J. Ootyd to Nloawpoort on 0. Do Wil alhier alt don toren plieht. Dat h«t Uitnomen ran dit twuro praarto mot grooto omolohtighoid oobeleid mneot p ■ohiodra, kou mon donken. Zonder oago- lakkoa wow» hot werk Totraord to do klok modorplotao. 7.(| word gtotoroa out do wuy rorroord on rordar naar hal .loam- boothoofd pbraokt, om 'Maandag op oan oloomboot ran do muUeh.ppjj ,Coaoordlo" to wprdon geleden an naar don koop* to Aautardam ta wnrtl.n plranonortoprd Mon tol «loh horlondr», dal In ono blad ran 81 Juli li. oeno korte beoehrjjring word pprwt rap do rwaohlllmtdo oado klokkoa in oom pmooota. Ook eonip h|)oondtohodon ran do» klok Wnpdoa ta dat ortlkol, op hel Toatopaor roh Vkn Herkom, madopdtold Na wU da klok aahtar ran aab|| koodra Intloa, Mook .ono dot dio opprop welke Von Barkam dn «(jno ItwetlfjlrHig dor itodt Bohoonhoren", 1781 gooft, niot la «Ho opaiohlaa MM «Dn. ita oude 'klak ran 131Q word rorptoa io 1737, dpeh dit ta op do klok niot rormotd. Er rtaol ooijo klok niot turpton, «ooolo Van Borkum h.;jft, moor pepten in 1767 ea Pok aio» altera 1 oor Altotue l'otit, uur door Alaxluo oa l'etrui l'ebt. Van non- krnta tiwrahon do loon «na la' hot wopra rao bohooohorw, dol door rolpao Van Iwkum obuoiof «pi •Ua aanphroohl, hohbon wy nloto hoopoard. Kondom da klok borlndt «lok rao hoela ornement p.nd m daerondar lorat moa hot Totgendo:' w. UKDOflTEN.A' 1737 TÓEN WAREN 'BOitOEM EESTKREN BARTH. DE UBVYN EN Itr. OII8BERT VAN PEVR- SVM TIIESAVRIERS Ur. IOH. ADR. lll.OCK OVI.1AM VERHAAR EN DIRK VAN DkR HELUNO. Detotoder otoat: ALEXIVS ET PETRVS PETIT ME FVDERVNT A* 1757. Gintere, ua d. wug pwopnIwdroag hto pwlobt dra klok 1880 kilo'a Z|J ta hoog 1.35 mtora hooit oon ornrrag ron 4.14 motto of 1 38 motto in auddollyn Vele lagruotanra .ion do oudegetrouwe klok oagorau Tortrakkto oa hodden p womchl, dol ty, sp nieuw rorgoton, weder orao plotoo in du tarra had mopn prtanpn. Nu dit ook tor abdwo ta boohotmogen w|j rortrou wondot men do opmerking»welke door dra ochryror Ton hot artikel om SI Juli tra booto worden gopoto, ntto orw bat hoofd kw.lt g.uannor dal oraadoor hak wan» dtaknadlgra Toorplichtdm mtotraplra gaaoman bwwfk of opowlig naman tol dta mat hel «Ig op den otand TM dra tor» «warmt wnt drrpiuk gowtaAI pwtomra ula bet btotog dto «wllghted wMttohtoyk mogto worden gsssht Doet de agenten van Pelille to SokoodkoTM, O. Pin» Vu d« A. ta O 1. Oudyk ta utognhondtot Jnoobno Ptoran, TM btooap polderwtokto,- ooodto krktodo woonpluto, dl. tot hto oodorgun tour ui hold leu. prMkMtatornftMWTWtdaèn, durto. roroordrald door d. AmindirwmoOU- Hrahthtok Armhera htt rototta dd. 80 Rorembto 1880. wu gwtp.lrard In hto Alpmran PolittohUd, 13 «.ptwnbra 1881, welk. ptMpniratrwf .Uou wordt optar- gtoa in hto Hnta TM Bewtovng tohlor. Benoemd lot ag.nl Tan po lls. to Rotterdam O. F. Float, arahtwnakl ra oahraoldigd Rgk.r.idwwhl «Ihlto UEURSBER1CHTE F°- Nedwi. Wtok. Schold. 1| Dito dito i Dito dito 4 Dito dito 1878 8 Ut» Kottwdun3 Intra Amtoradnm f 100. 3 Spanje. 1 Tïito 1878. 1 Dito Biaaoab 1 Dito 187A 1 PortugalOhtig. 3 Ruol, Obl llopo 1798. 5 Dito 8o Hor». 1836.' 6 Dito Obllpilel 1884 k f 1000 5 Dito 1888 3 71000.5 Dito 1880 100 mot. 4| Dito OU. Riool Bpw 1887/69. Dito Obllpllilo». 1878. 6 Dito 1878. 5 Dito 1873. 4| Dito 1877. 3 Dito 1880: 4 Dito Vaodhriwioa 100 Z. R. 5 Dito Arad. 1884 3pC. Ra 100. Dito 1888, OootMujjk, ObE pap. Mai-Nor. 3 Dito Feb.-Aog 5 Dito nlror Jan.-Juli. 3 Dito Apr.-Oot 5 Dito Arad. 4pO. 8.130,1834. Dito 5p0.8.300, 1880. Dito 1. 100, 1884. Tttrkjjo. Alg Soh. .1885 5 Dito 188» r. 6 Egrnta OBllg. 18764 Dito Hpoorwegl. 1876. 3 R. Amerika Oblig. 1874 4| Dito x 1877 4 Hruilit Oblig. 1883. 3 Dito 1886. t 4| f I'orn Oblig. 1870 6 Dito 1871 6 Or. Ho». Bpw. 6pC. undrmt. Ra». Spoorw. Jtowt Oriui 6 Dito PoM Tifti» a f 1060. 5 Dito Jtow Orel. 6 Dito Kurok - Chtokow, 6 Dito Ohark—Aoow pd. ot 100. 6 DitoZuld-Wwi Hpoorw.-MOd. 3 llong. Oblig. 1867. .6 Dito Lm ton 1870. Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 8 CeutaMl-Paetfio. Oblig. tm6 Tboim-loton. I*6 Antworpraho loten. 1874. 3 Aand. loting Madrid3 A end. Turk#, mto lei. 1870. 3 N. II Jm. •IJ 103 4 1024 109) 55 804 97 97| 78 8»l 19 lli| 1331 641 »|t ii&i Ut| 101 97 J 20 88| 91 91| 904 90 WA 95 102 61A 921| 95 98 56j 131 Be me ny il Nieuw t. Ren treurig ongeval Irof Éaandag hst grein van den brugwachter vsn ds Utreen brug to Vienen. iyn tien jarig dochlortjo aan den kanaaldjjk spelsnds, geraakte vsn ds stöcp voor do woning Is wetei en werd eenige oogenblikken Istsr levenloos opgehaald. Donderdag II. was het 76 jaren gsledsn, dat hot kruitschip Ie Iselden de Knïne deed ontstaan. De Ruïne is er nog, maar sy die toen onder de pulnhoopon go- raakten, «yn alten verdwenen «»p ÓÓno ns, dretyds do 15-jarige jongejuffrouw Knotter, thans weduwe Be Vroede, dio echt uren onder het pnla In levensgevaar var keerde. Zondsg-morgsn werd de Éede- diaastoefhning te Oedorkerk »/d Ural door oen treurig voorvsf gestoord. Ns hst sin- gen van den. voorpselm- ging eea krank «innig tn* Imran op da bank staan en ■prak, ander het maken vpa /Olertei ge- 'lieren met hoofd en handen, eaalge.oyaa- tnenhangendo woorden, Toen de predikant den proek.lo.1 rertoloo hml. ging hy op ra epr.k onder dtoMId. h«w.fiapn weder wtotul Nedol men heat mei p- weld ren dta plut» u alt kei kerkgebouw rerwydord had, werd de dlenet rtoder en- gtoloord roorigerak Wol deto tolk oog bwlroerender mmtart, Ie, dol, htaelre daan men, reder ran rare- hlndarra, nag two. broaden r.o hem geiylttgdlg daan «taluiekto gékrepa hebben. Van parlidallara «((de ii hol harieht onlru(|M, dat da hedtaade ren dra rieo-ooaeuf dto RadecUndra to Pelrra (OMekenUad), torwyl iHn atoaettojteto dea johouwburg wu de dteaethede rermoord, 5000 franee ea .ader. geedtoaa ran wurde petolra en hot hole met petroleum In den brand gee tok» beeft. Da braad ta plak- kig rpèedlg pbltpbl ea moat rude to Gutaal p elthene ralpoe bariekt T meester van Klis. In het jaar 1858 i schuldigs ■ieard «yn dea Wge- (He fe d. Dr) ird in de f 1001 •purheok u Hoont doortanad f lOÓp- .tort. Hol hoU> wu lUertSto. t|d wie» eertoood, ook niet om rrato h(j wtichr(j»M. Mm deoht, dol hol rerlorra «f roraiotigd •oudotyo. üorardopo oohtor oenl het be drog opprroogd ra uttbotuld toot f 414,80. Deoer -dofoo worde» de hotao- Mi» onto rllU te ühbragoo k|f HUmepo du oeehte uit hnn elup opgtoehrtkt door era TT»mdeoortlg plnid td knol, ei* tm ran klein hMOOeehot, wetotau mon uoh gomt rokeoeehop kon prto. Tot bunn» Terbeiing rood» i(j dra motpt» in don «yrto neby do rllk era me»toto Ttarahra dood »»0 dra kul. Meo rmdtopl Mek io gimingra orot do ooanik ran dit (orel. Ia Moeklonbarg woooa blyk- hoer bedaarde moaechra Te Oeldherg brok oolup in era uol ren era dto grootote .phoawra brood olL In de.tul daoroeoet hield era londhoootooioreeoifiilf «ittto* ra redraeerde nietig door, torwyl rUk doorb» de rook nitoloeg de broodwrar (Terig batig wu Too» eindelyk few d« Indo», opelood out do rr»»*: .Rot» wie ok wol rot!" utwoordde de Teonitttr kalm: ,0 M, de wend ie i» noeh njeh worm," ra ara eette bodetod de Ttogodorio* eoota Ken nidt onbeleogr(|k forol ru Topl-rergiftifin* lo hot groot werd owlup geraoetolowrd De (meiMto ru een hun «elite» mol raldutoo rogok moral doe» lugumtohood bpu elloo «erlieera, door de era of int» b»e-llto«h» ttakto onto kal eehrao. I4»t roedral oer* MÉM rachldook eender prol*. Da had do pwoooto oo ra du —nkjee kalk in de mlite* to Intra wrapra, ra,bl(|krae mo aehoikoodi* oodonoek horatto tea. kalk loodwit io rr» otoumolyke toereelktod, tra prolp woorrra do dier» byu oomiAMHjk ■UtoToo M ra era (opikl to tahkoo. Da kolk wu TM oad polo afkoaodf ra MO- doeode mot toodhoödoode TorfdoSeo. ran toto«l itoookt. dot laoiioittil. Mankeer de Hedaeienr Ese ingeaeadea stakje ia 6e M.*lL C. trok beden aser myn aandsoht. Dear het ook voor Schoonhoven seer ven toepassing' is, versonk ik u bstenfdelyk den anvrigendsn hoofdaakriykan iahond in nw weekMad op te "'üTsask betreft het soo dikw|ls oeneo- digv schellen een da hates#- Ite iasender in de N. R. 0. v rik die **n rekentog, Ua kaa sonraat of iete vaa dten aard u kad, toch soo lieteefd te wtlteaH sulks senreutlig in de brisvsnbessen te steken, die m«n tegenwoordig byksns aaa site kuisen vindt. Hoe dlkwyls gebenri hst look, ook ia dsSe gemeente, det het dieastpsrSoasel ven hun werk moet afloopen en soms 1 tot 5 treppe» op en neer moet klim mes, omdat er' voor de minste nietigheid gehele wordt, kaartjes, rekeningetjes, coureml of «ris van dten sard. Beleefd vereoekt ondergeteeksads dus, dat rik «j)n oaderhoorignn er op attset Make, om aiet onnoodig aan de huisante schellen, maar dergelyke IkxmIschappen te doen soo ris het behoort, del is desclve in de brie venbussen te steken routier daar bjj te schellen U dank ssggende voor de vertoonde pieste ruimte, bsb.ikds «er my te oosmse f t Uw Dw.Dr.» Geen liefhebber ven onnoodig vosrloopen, ritermm.t, wenUser men de gssstelnsss ssssr lege aardigheid hesft om soms na tien eer 's avonds te bellen of er braad is an i. mand voor niets open te Is tee dooa, we ris my dew week nojfaebeord i*. Schoonhoven, 1 Jaanari 1882 Vervolg der Nieuwstijdingen •AMMKRHTOL18'Jaa. Et w^oo alhier san de merkt verkocht: Zaterdag 7 Januari 3 salmen. pr\js per 4 kilo f2,— Maafld. 9 Jan. II stuks, ;prya f1,80.- Dinsd. 10 Jua. 25 stuks, pry» fl,80. Woensd. II Jan. 12 stuks, pftjs fl,60.- Dond 12 Jun. 15 «tuks, prys fl,50r Vryd. 13 Jun. 8 stuks, prtj. f 1,80. •AMMERBTOL, 14 Jon. Bsaoemd tot ondsrw y«er aan de openbare lagere school te Hekendorp do heer J. U. Verkerk, on- derwyaer alhier. •JAARSVELD, 14 Jm. Tot •oh.tl.r toot d. loaoliloiton wa«r itarhó draoh in hol kloln wordt twkoabt ta bonoamd Joha. Do Gier lilpatwatolmdo, ilbior. •EltALINGKN, l? Jitl In doifploopen wrak warden alhior aan da markt rorkoabt 893 uiman, l'ryi ran f 1,60 tof f8,— ptr half kilo. •I.KkHHKOl-.R,, 13 Jm. Tol pradikral by da ïlorr. pmaryito alhlar ta barrapan Da. K. A l.uondar, prod to Zogrold. •LOl'lK, 13 Jan Voor da botrokklu* ran hoofd dor oponhiro lagara achool to I-opikarkapol hohlion lieh tol hedau 7 tol* lloitonlou Mnpmold. MONTFOOHT, 18 Jan. Woahwlig jl. rorpdordra in ,do Zwun" alhlnr, nndar prratdinni TM dM bnrgamaratar ran WU- toaoop, kal bratanr tm da UraLtaoomtawm- wag-mMtrahappt) aa ham ptauhtlgden, da hraran Van llonran ra BUlrahaaf to Mimtfoart, ma» ilfMiraa TM dra grudyk ia Willraaop, durtoa opproapan laaalnd» do ronrwaonlM lo bratir.lton, wurop oraa- laool rorgonnlo* Ion kunioo wordon Tor- laood OM ganoraida maatiahnppO om diM grudyk to pbrutkmt roor dra unto* nipbutolla rra ra» atoomtrom Inarahbo Dtrraht aa Uoado r. T. Nadat hol ondorwtrp door dra rooraillto, dto, doorira ranoobt, aoo woloilirad wu da Inldtag dar rtogadarlng op Itch to aomra wu Inplold ra raar doUolyk loopliokt rarkrug da hur L, A. Via dan Bar*ta Willraaop, kol woord ra rail» op oratou- dip, doah doordoor Jntal bagryplyka »I|M altoon hot nat rM wodanig rarraormlddol, Jo aeodrahalykhatd, dto lodorom dorpska raMtrogoIra bohoorda to ondaratraaoo tor wyl hy KJ hot aindlgra ru 8tnh botoon raododrahladal hy Imrotd wudo raak warkotyk ta atonOM, woahalra hy hot go- drallo groadyl, tol >yn olpndom hohoo- rooda, koatalara Ito baooblkklo* da mulra happy ttold», ratuuridk bohoadoaa roorwurdan ru ondargraohikira ra «nirar locsIsn aard. Ropliok hlorop «olgdo ru dra koot dor opporaolra, dta Mor aoodralp hol»ha mrahma om oobogrypoiyk grooto» atookHk hahbou an bug ayn dnl >9, wia wrat hra- raol moto» p« do*. »u oogol»» raltoa krypo. torwyl radoraw hol goraatra Wto ra» toogodaan. dol a| to iMlgor Ud dto» grudyk hg kan boowtood rand» kannra kryg» M to urdoppotoo op kooo» pa tra (5tr). Do braworoa wardra raowol. door dra roorulttra lil door do ororip roontoadara dor tol wadarlagd M oon» tugdorip bal praking hod hot pntoip rraoltoot, dot rorrawog do mraitoo to.tr» dra, op ooaditiêe dl» Toto do multokappy arar uanamaiyk tua. (ff. O.) •W1LUOE LARGEUAK, 14 Jm. Tol •ahatter roor do loralitoltoa woto ittok. drub to hot ktoi» wordt rarkooht ta hto ooomd Dtrk Da O tor, gomoMlobodo olhtor. IJBKLSTEtR18 Jm. Vm do 88 to door 88 toppara mi aurrtp godora Oto dra rarkoop ru Mtokao drank In ktoio oa 1 Mal 1889 io bon»» lokatoa to mop. roortrattra, Mod.» nn 14 pwraora ra 1 Mto o. dit hndryf atol mrar ultoo B.noomd lol óodorwgnar I* Hm».»ootd> hrar W. Kykra to Albino- GUt.roo .toodon tooi hol kn«- loogtooaht to Nymogra .tot' miodto dra 100 parooOM toroohl trapra ofrahora DARTBL S CORREL1A RIETVELD F kooo» «AJtotp Eotanr.inlgtag lo htodrahoo. I Huoo duhhoit jp Nloawpoort, 18S8. Oodar tróu wd - HENDRIK JACOB JOSEPH JANNÉ, Anlilinl-ApoGrnkto, CHRISTINA MEIJER. Hohoonhor.n, 18 Juoori 1888. R» ara tongdartf lydra .orartood tto D. Ondtoptrakradra bratok- JCi-JEi ton un knnno grdtord. Itognn- ■tlgara, dol nl( koon. Apolkrak dra orood» I. 9 oor lollro tooit.» i - duoh dat roor het gerradmokon ran Hhraploti 00 hol ■tl.raraa ru ipotoWrabondo Óoooramlddto lm ran der Oudraptrakmdon of hun Bwllrada, ar» all rrragto, atoodi raowraig inUoa iyn. Hchoonhoveu. Bloemisten te Schoonhoven, hsbbea voorhaudaa eene prachtigs vsrea- msHug KNOLHEGONIA'B, ««eronder seer sohoono dubbels en grootbloemige enkele. Fry« der dubbste f 1 lot f 10 per slok.^ Hrifdubbrie f o,50 tot f 0,76 ji«r stak. (Ireotbloemige enkele f 0,30 tot f0,50p stuk. Gewone f 0,10 tot f 0,16 per stak. Ook wn sckooos party geronde BOLLEN van Liliam Aurstum van f 0,40 lot f0,80 per «tuk. Htends by ban verkrijgbaar af- greaodse BLOEHOf. BOUQÜETTEN KRANBKN en V4A81KR1NOEN root allerlei Gsisgeabedsa. Aawleg van Taiwan «a voorts rites wol M het vak beboert. Terstond TÉ ULHR: EENE FLINKE, frraon, nndto daw I 'ourrat. D» Oailmgotoikradi tarraRltoh nhtraim ra» tot hto MAKER na mr GEBOUWEN ito udrarateU. COKSTn. D» JOXill totota, 1888. DE KAAS- EN BOTERMARKT. Hra*. brak roor ill»» dto Kara ra Rotor koopra of rarkoopra, Imrattond» do mtoktpryw» ru 1 tot 8000 N»d. Pondra KAAB ru 10 to» 40 gld dn 30 Rod. Pondra. u af trak ran 1 'I, korting ra ru hto nahtato M arattonda BtlTKK mto da granrtooMa orarwichl TM tto «0 gl*. htoTtof*» rat; daar U. A. KIP. Iloofdoodrawyrar to Ondorkark a/d lJato Frlfa ra i'awta. Ta bakamra hy da Uitpran 8. 4 W. N. VAN NOOT1.H to Hahaoahnrra ra nrtar by ntto Bnakhudotona. sriisfite BresUsr en Behgwdbrrador JAN RKGTIHMIRZEE, ia dan ouderdom TM 19 jaar O. ORKllP - REÜtDOÜRZEt, O. GREUP.. Schoonhdran, 7 Ju, 1889. ilndan orartood, M htod, tot raira yute jaapt» Eootalj» oalligM l«»R#d i kort» oagratold- diraa Jro.lh.iJ, ara gtoitoj a BERNARD, ia dra au ra» 5» jaar. ABR. BKRKLKU. M. BEHKLKIJ - VAN KLAVEREN. Sckoonkoran, 7 Januari 1888. Ilndan orarlrad mjna gnltofd» Koht- Cwto SOPHIA SCHEER, lo du ondar- ru 87 jarra. H. H. ZIJLSTRA. lloodaboirodyk, 18 Junari 4888. Onrarwaohto orartood eau j«agato Zou, nog gaan 13 mraadaa oad. A. A. VAN DKR HEIDEN. A.M. VAN DKR HEIDEN, gtot. DEN BISTEN. Jaarirald, dra IS. Ju. 1888. Had» orartood, tot mboa dtop» Jrraf- haid, mijn taai» pllafdo Kahlpanol H. J GERKIT8KN, Sorporul dar Tlnopl- Ualdtonatia dra aad'ardom tm ralm 34 joraa. M. WKNDKLS. Wad. H. J OERRIT8EN. SehoonhoT.a, 13 Juaari 1888. denk ■os betuigen wjj onsen hertelyken n de Inwoners van het Beierse h#j dank aan ds Inwoners vaa ns» 11 erer s o n e. gsm. Btolwyk, dis ons by golagenhsid vsa ons Huwsiyk soo ssngensam verresten. J. KELDER en Kehtgenooto. l)e O'nJnrgsteokendo betuigt door doro syn harteltjkon dank ssn de Hnereo Dr. FRANUKKN on Dr. GALLANDAT UUET, voor do krsohtdedige hulp, door HunEd. bij db gevssrljjke verlossing synsr Echtgenoot# verléeird JOHANNES VAN 1IUUK8LOOT. Schoonhoven. «ny- -u. De advertentie, voorkomende ftp - in do Bchoonhovenache Courant ven 8 deser, betreffende geen o red iet to verleensn een mgno huisvrouw, i* door mteveretand gepluatet en wordt door my herroopen. Lsngerak, 9 Januari 1882. C. VERHOEF. GEVRAAGD, togra 1 Mai a. Adrra, mto Baran hrtorra, daah Itobl la portin, hf J. VAN EBBEN to «Huwpurt. QEVHS\GD ■oo apoadig mugalyk rara hy ara weduwnaar out dn. kimtoran. Brtorra fruan, tarra P A. ru BCHAGEN, Bntokudtour, Kto*ra*l|k. Man VRAAOT um raoraadlp gesa jufvrouw, vaa 'I platteland, die flink voor haar Work te. In persoon of franco brieven bjj dea Haar W. P HEI^NIS to Ntenw-Lekksrland. Uet Is oeooodig rieh aaa to melde# ronder goeds gstaigrokriften. De Wed O. DF VRBÜGT UK-S to Btolwyk vraagt togen Mri of eerder eene flinke togen goed loon. TERSTOND GEVRAAGD eene by r. J. ZIJDERLAAN, U.h.onhoT.n. D. VAN DIR HEK, Boh». tk>- - pmtrag to Schoonhorra, maft prahikt roor h.1 bntohoadtoyk wrak, to- pa pta km. Krap ra V rak rap. Haar ea Vrahnw. Tsstomeatew. RrbstoM. ■rodrlberehrtlvlag. Veegdlj. Hrt-—lihnt tf lllilf i-Crl ratra wwi* rara tw ra w".*ra Aannemingen. Venneotsrhappen, ena. Dft: RAADHMAN. Handboek voor Bur gers en Kooplieden, inhoudende voorbeelden vsn sktonwelke In Burgerlyke ««ken en «akon van Koophandel volgons do wet eederhsnda mogen worden opgemaakt, door Mr. C.T1IEMMKN. Zevomlo druk. Naar de tegenwoordige behoeften op nieuw geheel omgewerkt en vermeerderd. 186 bluds. druk. Fry» 90 Cento. Te bekomen by B. A W. N. VAN NOOTKN to Hohoonhovtn en verder by rite Boekhandeluren. IN T VERHOOR. Kluchtige Scóne uit het Stadsleven. By rite Boekhandelaren A 80 Cents ver- krygbaar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 2