1 m 65 I De Assurantie-Maatschappij tegen Brandschade ZUTPHEN, OPGERICHT IIY 1S4Ö, Vermist 6 Zwanen, De Bouwmanswoning met diverse percelen Een HUIS met SCHUUR, ERF, TUIN en DIJK, staande en gelegen in de gemeente Krimpen aan den IJssel, in den polder Kortland, onder Zijde; kadaster Sectie A, nommera 1349, 1391 en 2490, te zamen groot 2 vierkante roeden, 80 vierkante ellen. Heerenbuis met Tuinen, op den Ouden Singel, bevattende zeer ruime kamers, voorzien van alle gemakken. Instrumenteel Zuiveraar van HUIZEN, SLAAPKAMERS on MEU BLEMENT; Kuiper.tr.at K 22", Gonda. Met 3 jaar Garantie. De allergoedkoopste en beste NAAIMACHINES voor Schoenmakers, Kleermakers, Naaisters en voor huiselijk gebruik, zijn to ver krijgen bij een Heerenbuis met Tuin, op den Ouden Singelvoorzien van alle ge- makken, thans bewoond door don WelEdelen Heer J. C. SALA, Rijksontvanger alhier, maar met dien datum verplaatst naar Gouda. Boeren-Schouwen. Drankwet. jÊl J. DE LANGE, WINTER GOEDEREN opruimt tegen spotprijs. BOÜWMANSWONINGEN NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekerings-Maatschap voor Plaatsvervanging en Nummerverwisseling bij de Nationale Militie: „DE EENDRACHT”. Directeur J. J. BEHEKS te 's Gravenhage. De Assurantie-Maatschappij teqen Brandschade ZVTP HET, OPGERICHT' 184.5. BOÜWMAWSWOIUNG I - -Jjpzaq e 3. Een perceel Bouwland, onder Bergambacht, aan den Buiten singel van Schoonhoven, ter grootte van 38 Aren, 30 Centiaren. Elzen- en Mastbeipalen, zeer geschikt om in tonnen te heijen, als mede een partij voor HEI NP ALEN BRUGGENHOOFDEN enz., te koop bij Billard-Concours te BERGAMBACHT, BIJ A. DE BRUIJN. Groot Koning-Biljarten in het Koffiehuis van A. BOT te Gijbeland, begonnen 1 October 1881 en eindigende met 20 Februari 1882. GAS-ÏABRIEK te Schoonhoven. te Goudriaan den Heer L. BLOKLAND, te Woordeloos den Heer K. vak der WILLIK. TE KOOP: Twintig duizend Pond Uiterwaards-Hooi, bij J. KNOPPER te Lopikerkapel, aan den Uitweg. TE KOOP: m NARRI581OE en een VRACHTWAGEN. Wei-en Bouwland, mot of zonder Woninggelegen in de gemeente J. L E V I, fabriek van Overhemden, Flanellen Hemden, Nachthemden, Tricot Pantalons op maat. UITBUSTINGEN VOOR DE INDIÈK: Wei- en Hooiland, alsmede TWEE EENDENKOOIEN, groot ruim 19 Hectaren, onder HAASTRFCHT, op den 12. Januari 1882 ten overstaan van den Notaris MAHLSTEDE te Berg ambacht geveild, zal op Donderdag den 19. Januari 1882, des morgens te 11 uren, in het Koffiehuis „HARMONIE” te Gouda, in percelen en combinatiën worden af- TE KOOP: Wed. WOLFF Zn. Schoonhoven, 1 January 1882. Te koop aangeboden: een Vrachtwagen, hecht en sterk. Te bevragen bij de Wed* K. DE JONG te Berkenwodde. TE KOOP: Vrijwillige Verkooping, JS&k op Woensdag den 25. January 1882, des voormiddags ten 10 ure, ten huize van Mejufvrouw de Wed. Krimpen aan den I Jssel, van: H.H. VEEHOUDERS worden attent gemaakt op een gezond en versterkend BROOD voor hun Vee, be staande uit gezonde Rogge, Boonen, Mals en Lijnzaad, dat door velen als een uitmuntend Voer gebruikt wordt, in plaats van Lijnkoeken. Prijs 12 Cent per Kilo, per 50 Kilo f 5,75, bij I». OH! HOOG. J. de JONG Az., Mr. TIMMERMAN, Amsterdamsche VEREENICING Druiven-Borst- Honig. F. H. BRINKMANN, Werktuigkundige, (Waterschap Nederwaard) Elshout a. d. Kinderdijk, en dat wel omreden hij er eene betrekking bij heeft en dus met zeer kleine winst kan omzetten, daarbij repareert hij alle Machines, ruilt oude inzendt dezelve franco en geeft kosteloos onderricht en deugdelijke garantie. II. DE BREIN ‘e Streefkerk. F. W. SPRIK. A. J. VAN DER KOP, Wijnkooper te Schoonhoven, Geneeskundig aanbevolen, 100 HECTAREN W- no Bouwlanden, te zamen aan een Blok, staande of gelegen in den polder PRINS ALEXANDER, in de onmiddelijke pabijheid van het Dorp binnen de Gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel, Kapitaal f 200,000 volgefourneerd. Lit de hand' TE KOOP: WEI- EN HOOILAND, in het Kanton Schoonhoven. DE GOR1NCHEMSCHE BAiXK, KA5TOOR I.A.TNOK’XDI.TEr, B 847, belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en Coupons, het Incasseeren en disconteeren van Wissels enz. enz. Neemt géiden a deposito. „de Wijnberg,” staande aan de zuidzijde van de Lopi- kerstraat, op den hoek van do Nes waarin sedert een aantal jaren met het beste succes is- en nog wordt uitgeoefend de zaak van Koffijhuis- en Billardhouder. Woonhuis met Erf, binnen Schoonhoven, aan den Ouden Singel. Bij monde verhuurd aan den Heer J. Mudde, voor f 32,50 per kwartaal. E. LANGERAK, Te koop aangeboden een Evenaar en Schalen, nog zoo goed als nieuw. Te bevragen bij C. TREURE te Lekkerkerk. 2. f in percelen geslagen. A. J. VAN DER KOP, Wijnkooper. Deie Courant Prijs: voor Schoon door het geheele Boekhandelaren, I 1 Mei HEd. GRONDKj JAARLIJK&H PREMIE-INKOMEN438.000.-. RESERVEFONDSEN277.000.-. Verzekering tegen VASTE PREMIEN zonder Inleggelden of Nabetalingen. Met heden is do GASPRIJS alhier verlaagd op ELF CENTS per Knbiek Meter. 1 Januari 1882. o heeft benoemd tot hare Vertegenwoordigers Ch. M. HENN'Y, Directeur. Te bevragen bij A. J. STUURMAN, Mr. Timmerman te Ammerstol. 0udJE"* Op aannemelijke voorwaarden UIT DE HAND TE KOOP: ruim een Bunder GOÜDERAK. Franco aanvrage, onder letters A. B., aan het Bureau dezer Courant. Begunstigers kunnen Overhemden ter wassching zenden. ROTTERDAM, Hoogstraat, 261. 2 OUDEN met 4 JONGEN, de ouden op den bek gemerkt P. en de jongen op den bek een brandmerk en een stuk van de staart geknipt, f 10,— belooning die dezelve aanwijst of teregtbrengt, bij Jb. JONGEBREUR te Ouderkerk a d IJsel. een IJZEREN BOVENAS van een Molon, lang 5.57 Meter; TWEE MOLENROEDEN; lang 24 Meter, zwaar 38 bij 40 oM. Te bevragen bij het Bestuur van den BLIJKPOLDER te Nederhorst den Berg. D® NoUriB D- teuinck te Schoonhoven is voornemens, op Dingsdag 17 January 1882, des avonds 6 ure, in het Koffijhuis VAN ZESSEN, in het openbaar te ver- koopen De Ondergeteekenden hebben ontvangen eeu groote collectie REKENING-, Nieuwjaars-en Hoofdboeken in alle soorten, Almanakken, Rekenlng- Papieren, Nota’s, Kwliantiën, Postpapie ren, Enveloppen onz. enz., en houden zich voor alle Artikelen beleefdelijk aanbevolen. bij F. J< v. d. Bei Ongeveer 2000 Kilo OUD IJ Z E van eau g e 1 o op ten Watermolen, bij ÖEBR, DE VREUGT ie Stolwjjk. OPENBABE H. KUSTERS te Behoorende aan en bewoond door Cs. DE JONG. Te aanvaarden uiterlijk 1 April 1882. Inmiddels uit de hand te koop. Nadere information zijn te bekomen ten kantore van den Notaris SPRUIJT te Ouderkerk aan den IJssel. Lopikerstraat, Schoonhoven. Te huur tegen I Mei 1882. Door het vertrek van Mevrouw VOOR- DUIN naar Haarlem wordt tegen 1882 te huur aangeboden het door bewoonde Dagelijks te zienmits vooraf belet vragende. Te bevragen bij den eigenaar J. P. NIEKERK. „Spaarzaamheid geeft welvaart,” GELDELIJKE UITKEERING bij Bevalling, Geloofsbelijdenis, Loting, Huwelijk enz., vraagt in alle Steden eti Dorpen solide personen om alk AGENT efl BODE werkzaam te zijn. Brieven franco aan de Directie, Haar lemmerdijk 33, Amsterdam. LEVENSGEVAARLIJKE HOEST van Kinderen Kuchhoest, Zoogenaamde blaauwe Hqgst, onmiddellijke afwending van het gevaar en snelle zekere hulp door dö sedert vele jaren bij deze kinderziekten eenig goed bevonden Alleen echt verkrygbaar in flacons van fl. 2,die van (vdÊSSb 3EI flacon8 van Ldie hjl van roode en flacons van 65 Cent die van witte capsulen voorzien zijn, waarop neven staand fabriekmerk, to Schoonhoven bij de Wed. Wolff Zn.; Gouda bij F. H. A. Wolff; Gorinchem bij B. J. R. Bosch; Haastrecht bij J. D. den Hartog'; Jaarsveld bij P. Vlasveld; Lek- korkerk bij P. van der Starre; Oudewater Tonker Idenburg; Stolwijk bij C.G. d. Berg. kan, zonder eenige kosten, in eens of bij gedeel- Commissarissen van Toezigt, W. J. U. VAN ROOSENDAAL, Notaris. B. JANSE Jz.Particulier ’s Hage. VAN DAM VAN NOORDELOOS. Agent voor STREEFKERK on OMSTREKEN de Hoor Te huur tegen I April 1882: Dagelijks to zien, mits vooraf belet vragende. ‘Te bevragen bij den eigenaar J. P. NIEKERK. TE KOOP gave EIKEN BOEREN MI8T- •n MAATSCHOUWEN, van af 54 gulden. Krimpen a/d Lek. is niet in oppositie wat de drank wet aangaat, juist het tegendeel. VAN DER KOP zal het aange naam zyn op te merken en te ver nemen, dat die wet in alle opzich ten, zoo van rjjks- als gemeente wege flink (dat wil zeggen zonder handelingen met nevenbedoelingen) wordt uitgevoerd. Met kennis en beleid vermag men veel op elk gebied. BERG tkLA.IV S Teer-Zwavelzeep, beduidend werkdadiger dan Teerzeep, ver nietigt bepaaldelijk alle onzuiverheden der huid en veroorzaakt zeer spoedig een zuiver helder witte huid. Verkrijgbaar per stuk A 40 cent, by H. J. VAN EERTEN, Schoonhoven. U|| KLEERMAKER, □3 SCHOONHOVEN, berigt zijne geëerde Begunstigers, dat hij de nog voorradig zijnde STOLL WERCK8CHE B0RSTBDNB0N8 per pakje 35 cents. Do buitengewone uitbreiding van dit huismiddel heeft een even groot aantal van dergelyke praeparaten als namaaksels voortgebragt, welke zich niet ontzien verpakking, kleur en etiket op bedriegelijke wijze rta te bootsen. De pakjes van het echte Stollwerck- feche Fabrikaat dragen den vollen naam van don fabrikant on kenmerken zich de verkooplokalen door de uitgehan gene firma’s-schilden. In voorraad in de volgende dépóts: to Schoonhoven bij Wed. Wolff Zoon; te Ammerstol bij A. Blankente Haast recht bij K. Oosterling. Openbare Vrijwillige VERKOOPING te GOUDA, VAN TWEE O. -A benevens beide dagen des middags ten 12 ure, in het Hotel „de Zalm” aan de Markt te GOUDA, ten overstaan van Mr. I. MOLENAAR, Notaris te Waddinxveen. i De Veiling zal geschiedeneerst in zestien perceelen, daarna in verschillende combinatiën, zijnde de perceelen omschre ven in gedrukte Notitiën, tevens bevattende de voornaamste verkoopconditiënwelke genoemde Notitiën gratis te verkrijgen zijn na den 20. December 1881, ten kantore van genoemden Notaris MOLENAAR te Waddinxveen, 'alwaar alle verdere infor- matiën worden gegeven. Zegt het voort. Goedgekeurd bij Koninkljjk besluit van den 4n October 1881, No. 25. Commissarissen C. VAN OVEREEM, Grondeigenaar te Leiden. J. B. SCHEVER, id. ’s Bosch. De deelneming tot het stellen van Plaatsvervangers en Nummerver- wisselaars is opengesteld voor het district Gouda en Omstreken, bjj den Heer J. W. C. VAN DER WERF, Crabethstraat No. 240. Te Schoonhoven bij den Heer H. G. GEELHOED. Prospeotiiuon gratis. (AAL.f 1.000.000,-. Eene in 1876 nieuwgebouwde met p. m. 14 Bunders uitstekend Adres, met gefrankeerde brieven, onder letter S, aan het Bureau dezer Courant. Het is een soort worden van allen c ningen van onzen t begrip gewg zoo v« te werperi'. Zy zie vrijen, zelfstandigen iets slaafsch, iets v< iets waarboven elk moet trachten te ve En waarlijk, eeuv heeft de eene menscl zagik zeg niet inge door allerlei middek stonden met den a vereeringzoodat kunnen begrijpen we gaarne van den zwar Het is niet aangöni wekkend, in het s hurken als een groo waardigt zijn echad gestalte te doen va alleen waar in de figuurlijke beteeken: geweest, en diezelfde zij heerscht niet rr die ons voorschreef hadden en in wel mochten trachten t waar we met ons on dringen en waar we wat we gelooven n felingen nimmer by Zij, die zich met die eisohten tevens vooi Het waren de mam die elke waarheid, verwierpen als onzi die met meer hard van het goddelijk r< haafden dan menij credo; het waien e verschillende godsdi het vgeloof of verg denkbaar was. Voor zoover we machten onderschi ie niet met onbegi bestaat voor ons r De absolute stelse schap, die niet stn lijken geest het zoeken naar kennis haar uitkomsten aa wat langs den wq bereiken was, hebb maakt zich vry v en muren die het kenden vallen tot met de heerschappij het gezag van ééi voor het gezag der den uitgedrukten dwynt uit dezeder door dat de hoog! eerste burgers vai eerste plaats geroe] hoofd te buigen, ons dat terrein li< omdat het ons o rondweg onze mee aan argumenten o bekampen van h( voet zouden willen die haar zouden w séum van veroud hinderpaal van di in-den-weg voor d van vrede en lie hunkert. Maar ir waarom wy er va tusschen het oveq ontwikkeling nog zelfde str'yddie wetenschap byns een groot deel i: vry zyn, of ten de uitspraak van ook eenmaal de danken hebben e vrijheids beginsel? Doch laat ons n dat diezelfde ge emancipatie de i meen en een nit in het byzonder schaduwzijde van king dateert no honderd jaar gele mutselingen gek geformuleerd, wei gezet, maar de een aanvang nem gebied de banden doch die verbe schouwen als e verleend, dan al afgedwongen, h selen der Frans revolutie zelve, beurten is gewooi zij vóór vyftig j« drongen in de h dat loswerken v duurt, en door schryver als het de negentiende Maar revoluti Voor één jaar vast tegen een rente van 4 pCt. zes maanden n i i Voor drie maanden vast of met veertien dagen opzegging tegen een rente van 3 pCt. Met drie dagen opzegging 2J pCt. Bedragen van f 3000,en daarboven, tegen de prolongatierente en conditie der Amsterdamsche beurs. Over de k deposito gegeven gelden ten per kwitantie worden beschikt. Het Bestuur, Mr,' J. A. ALTING BÖSKBN, Directeur. C. VAN ANDEL Tz.Koopman. ARIE SMIT, Burgem. van Vlissingen. Het KOFFUHUIS genaamd Aanvaarding 1 Mei 1882, EEN NIEUW GEBOUWD Bij monde verhuurd aan Leendert Groe- neveld tot 31 Dec. 1882, voor f 75,— v per jaar. Betaling der kooppenningen 1 Maart 1882. Breeder bij billetten en nader onderrigt ten kantore van den Notaris. Bergambacht. Begonnen Zondag 31 Julien wel lederen Woensdag, Zaterdag en Zondag. Eindigende 10 April, 2e Paaschdag. I> RTJ Z E l>i: 1. Een prachtige vergulde Pendule. 2. Een Gouden Remontoir Horloge. 3. Een Zilveren Cilinder Horloge. 4. Een Sigarenkoker met Zilver. Elke partij bestaat in 20 stooten, de prijs der partij is 20 Cents, zonder inleggeld. De Ondergeteekende behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, personen te weigeren of toe te laten. Bergambacht. A. DE BBUIJN. P R IJ Z Isteprjjs. Een Goud Heeren-Remontoir, be kroond met den laten prijs op de tentoon stelling te Parijs. 2de prijs. Een rijk met Zilver gemonteerd Inktstel met Thermometer, in Kristal. 3de prijs. Een Kristallen Sigarenstel met zwtfar Zilver gemonteerd. 4de prys. Een Lederen Sigarenkoker met zwaar Zilver kroon en slot. Het Horloge wordt gegarandeerd door den Heer A. VEENHOF te Sliedrecht. Elke partij bestaal in 20 stooten, de prys der party is 20 Cents, zonder inleggeld. De Ondergeteekende behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, personen te weigeren of toe te laten. A. B O T. Burgerlijke Stand. Gem. Schoonhoven. Van 6 tot 13 Jan. 1882. Geboren: Johanna, ouders L. G. Sterk en C. Gerstmeijer. Hendrikus, ouden C. Koning en M. De Vos. GetrouwdG. M. Smitakampweduwnaar van W. Boef, en C. Bakkenweduwe van A. Den Hertog. M. Oldenburg en A. Donker. Overleden: J. Teriet, oud 74 jaren.— B. Berkleyoud 5 jaren. G. De Vries, oud 16 maanden. W. J. P. Nobel, oud 3 maanden. MARKTBERICHTEN. Schoonhoven, 11 Jan. Boter: le quaL 64 ct., 2de qual. 58 ct. per half kilo; kaas f 30 k 34, vette varkens 26 i 28 ct., overloo- pers f8 12, schapen f28,00, lammeren f 12 k 14, vette kalveren 24 26 cta. per half kilo, nuchtere dito f6 k 8 per stuk; aardappelen Kleingeel f 3,00, Zeeuwsche Jammen f3,30, Wolkammen f2,80, Roode f2,60, Poters f 1,70 per Hectoliter. Eieren f6,00 per 100 stuks. Peren f7,00, appelen f6,00. Hennep Schil, Bint en Gelling, heele gewas, f 18 per 50 kilo. Hennepzaad f 7 A 6. Gouda, 12 Jan. Kaas. Aangevoerd 20 partyen. Handel gewoon. Prys f26 k 31 naar wicht en qualiteit. Goeboter f 1,45 k 1,55, wei- dito f 1,25 k 1,35 per kilo. Vette varkens 25k28 ct. per half kilo. Biggen voor Engeland 21 k 24 ct. per half kilo. Magere biggen f 1,00 A 1,50 per week. Nuchtere kalveren f6 A 12. Gouda, 12 Jan. Marktbericht van de vereeniging van kaashandelaars. Goudsche kaas. Aangevoerd 20 partijen. Prjjzen: le qual. f29 A 30,50, 2e qual. f26 A 28,50. Handel willig. Gorinchem, 9 Jan. Bij een aanvoer van nauwelijks 50 stuks vee, was de handel ook heden van weinig beteekenis. Varkens, vette op levering, golden 50 A 54 ct. per kilo, fokvarkens van 6 A 8 we ken f 6,50 A 9 per atuk. De prijs der goeboter was f 1,34 A 1,50 per kilo. Kipeieren f 1,30 A 1,40 de 26 stuks. Rotterdam, 9 en 10 Jan. Aangev. 2 paarden, 1 veulen, 1178 runderen, 138 vette en graskalveren, 15 nuchtere kalveren,310 schapen of lammeren, 346 varkens en 19 biggen. Runderen: 1ste qual. 82 ct, 2de qual. 65 ct, 3de qual. 47 ct; Kalveren: 1ste qual. f 1,05, 2de qual. f 0,85; Schapen 95 ct, alles per kilo. Weivarkens 55 tot 56 cis. per kilo. Boter: 1ste qual. f72, 2de qual. f 66, 3de qual. f62. Tarwe. Nieuwe Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakk. en Overm. f 12,00 A 12,75, dito beste f 10,25 A 11,75, dito mindere f8,00 A 10,00, dito geringe f 5 A 7,75, jarige dito f 10,25 A 13,25. Rogge. Nieuwe Vlaamsche, Zeeuwsche en Overm. f 8,40 A 8,80, dito mindere f 6,60 A8,30. Gerst. Nieuwe Zeeuwsche, Fl. en Overm. Winter f7,10 A 7,60, dito mindere f5,50 A 7,00, dito Zomer f 6,20 A 6,60, mindere f5,00 A 6,10. Haver. Nieuwe Inlandsche dikke f3,00 A 5,00, dito lange f2,00 A 4,50. Paardenboonen. f7,50 A 7,80, mindere f6,00 A 7,40. Hennepzaad, f 7,00 A 8,50. 8? A W. N. VAN NOOTËNTSchoonhoven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 3