I B 658. Zondag 22 Januari. 1882. l uwen. zet. -Qpzaq en ontzag. 3P: I I Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. eboden: I A/agen jen bij de Wed. •Éde. I PRIEL. £R KOP, hoonhoven rat de drank- let tegendeel, al het aange- •en en te ver in alle opzich- ala gemeente- zeggen zonder venbedoelingen) Iet kennis en ohe 31NG velvaart,” CURING lente, Loting, alle Steden ed als AGENT en elzeep, BUITENLAND. BINNENLAND. 8TATEN-GENERAAL. I dag 5, wei- dito f 1,25 8GH0 I HO MS CHE G0ÏÏRAHT. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgaven. Verder werd mede- dat reeds voor ruim f 1000 was ingeteekend voor 1 ct. 21 4 N DEB KOP, 'nkooper. van een Molen, LKNROEDEN, ij 40 oM. jstuur van den •rat den Berg. am. Schoonhoven. an. 1882. idem L. G. Sterk lendrikusouden 14 8,60. IOTEN, Schoonhoven. BOEREN MI8T- an af 64 gulden. Impen a/d Lek. j verzonden. II Franco per post «lU 56 ets. per kilo. 722de qual. f 66, aamsche, Zeeuwsche, ,00 a 12,76, dito beste lindere f 8,00 h 10,00, jarige dito f 10,26 jnsche, Zeeuwsche en u mindere f 6,60 4 8,30. wsche, Fl. en Ovenn. iito mindere f 5,60 4 ,20 4 6,60, mindere Igens M „TT":„dC„ «f hertoêïting aangedrongen tocht zal doenonder anderen om - - - - I bevolen de gemeenschap met I zooveel mogelijk te beperken. Prijs der Adve(|entiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer f 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending francoen uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts l maal in rekening gebracht van benedeq, veel op elk ir was f 1,34 4 1,50 30 41,40 de 26 stuks, i. Aangev. 2 paarden, jren, 138 vette en tere kalveren,310 346 varkens en lijker werd om drinkwater te krijgen. Op 12 November kwam het laatste geval van choleraziekte voor, terwijl in het begin van November het begon te regenen, en de regenmousson met kracht inviel. Voortdurend doen zich te Rot terdam in den laatsten tijd sporadische ge» vallen van pokken voor. Daar dit in den i omtrek der Zandstraat bij verscheidene per sonen, die niet ingeënt zijn, is voorgekomen, I heeft de burgemeester nogmaals op inën- jnting aangedrongen en aan- poklijdera per half kilo. 24 ct. per half ,00 4 1,50 per week. 12. srktberioht van de ndelaars. Goudsche partijen. Prijzen e quaL f26 4 28,50. 1. 82 ot., 2de qual. ct.; Kalveren: 1ste *1. f 0,85; Schapen Bij een aanvoer ;s vee, was de handel beteekenis. vering, golden 50 4 ■kens van 6 4 8 we- Directie, Haar- m. landsche dikke f3j00 ,00 4 4,50. ',50 4 7,80, mindere Dese Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag Prjjs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franc. door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. in Teerzeep, vor mzuiverheden der ipoedigeen zuiver [rugbaar per stuk VAN EÉRTEN, ambteu werd gecollecteerd: te Brakel f20,50, te Zuilichem f20,85, te Aalst f 12,75, te Poederojjen f 5,25 te Nieuwaal f 15,50. Door 874 ingezetenen van de Hoeksche Waard is, naar aanleiding van landen Don 22. Oct. verliet deze stoomboot Co- aan boord voor 14 w i en voor 195 personen. Kruisende bereikte zjj Diego Garcia op don 29. Dat allo.k.1 l.ct a...rlal.ïIrakr. nn la hn* ste van don Chagos-archipol. liet ia be woond door drie Franschen, die er ieder een onderneming hebben, waarop kroolen van Mauritius werken. Ook bevond zich teraad Het is ‘een soort vaï^SbelyklieiA gl-* worden van allen die de vrijzinnige mee- ningen van onzen tyd zyq toegedaan, het begrip gezag zoo ver mogelyk van zich af te werperf. Zy zien er iets iq, dat dc«« vrjjen, zelfstandigen mensch onwa^’Og is, iets slaafsch, iets vernederend», kortom iets waarboven elk redelijk wezen zich moet trachten te verheffen. En waarlijk, eeuwen bij eeuwen achtereen heeft de eene mensch den andere reeds ont zag ik zeg niet ingeboezemd maar afgeperst door allerlei middelen die in geen verband stonden met den aard en het doel dier vereering,zoodat we heel gemakkelijk kunnen begrypen waarom de meesten zich gaarne van den zwaren last willen ontdoen. Het is niet aangenaamen evenmin op wekkend. in het stof te moeten neder- hurken als een groote der aarde zich ver waardigt zijn schaduw over onze gebogen gestalte te doen vallenen dit is niet alleen waar in de letterlyke, ook in de figuurlijke beteekenis. Er is een macht geweest, en diezelfde macht is er nog maar zij heerscht niet meer zoo onbetwist, die ons voorschreef hoe we ons te bewegen hadden en in welke richting; wat we mochten trachten te weten, en wat niet; waar we met ons onderzoek mochten door dringen en waar we moesten blijven staan; wat we gelooven moesten en welke twij felingen nimmer by ons mochten opkomen. Zij, die zich met die macht bekleed waanden, eisohten tevens voor hun persoon vereering. Het waren de mannen van de wetenschap, die elke waarheiddie zij niet leeraarden, verwierpen als onzin; het waren regenten, die met meer hardnekkigheid het leerstuk van het goddelijk recht der koningen hand haafden dan menig godsdienstleeraar zyn het waren eindelijk de priesters der ‘e godsdienstenvoor wie buiten of verga!” geen andere uitweg ir was. Overal ebt. rede waarmede dkPriÜteteehe Landdag door den Minister Von Puttkammer namens ,4$° Keizer-koning geopend is, heeft doen zien~dfet d& geruchten van een bevredigen den afloop der onderhandelingen tusschen Berlijn en Rotae, wil de Landdag zijne me dewerking verleenen, een voldongen feit is. Met voldoening vermeldt de regeering, dat onderscheidene open.ta.ndo Bisschopszetel. j «‘«’•eerd de ge oof.bneven van thans weder hezet zijn en dat do vriend. Buma en't Hooft aan een common schappelijke betrekkingen met den Paus het herstel van een gezantschapspost mogelijk 1 maakt. Voorts is het in 1880 door den Landdag verworpen voorstel tot voorwaar- j delijke toepassing der Meiwetten, eenigszins 1 JJet Jjeeft; ten - den eed vrij te maatrogelei - I dag ZOU GVaw v.uu.«rt,wa. uv. over het handelstractaat met Frankrijk ge- I reed komen. - Z. M. heeft P. H. C. Heitinga, secretaris der gemeente Jutfaas, behoemd tot burgemeester der gemeente Oldebroek. Bij de verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer in het hoofdkies district Roermond, ter vervanging van den heer Arnoldts, werden Dinsdag uitgebracht 1228 geldige stemmen. Gekozen werd de heer mr. H. Brouwers met 1162 stemmen. Naar men uit ’s Hage schrijft is Z. K. H. Alexander Prins van Oranje weder ziekfelijk en ligt Z. K. H. in de laatste wdmn zelfs het grootste deel van den dag*w bed. Onder de landbouwers te Delft, Schiedam, Delfshaven en omstreken circu leert een adres betreffende het handelstrac taat met Frankrijk, hetwelk binnen een paar dagen bij de Tweedo Kamer zal worden in gediend. Daarin wordt voornamelijk gewezen op het ontbreken van elke bepalingdie ae. „De Fransche regeering dit adres gezegd is dus ges< 8tofl i vooral voor de arme inlanders het al moeie- de plannen tot verbetering van den water weg van Rotterdam naar zee, waardoor het eiland een belemmering in scheepvaart te gemoet gaat, die het nog meer dan tot dusver zal isoleeren, tot den Minister van waterstaat het verzoek gericht te willen bewerkendat het eiland door overbrugging met den vasten wal worde verbonden op zoodanig punt, als hem het meest geschikt zal blijken. -r- Op de Maandag te Utrecht ge houden paardenmarkt waren 597 paarden on veulens aan de lijn. De paarden werden ver kocht van f 15Q tot f 800. Er waren tamelijk veel binnen- en buitenlandsche kooplieden. o De handel w^s slap. Het weder was, voor winterseizoen' ’prachtig. Veel paarden van mindere waarde waren aangevoerd. Paarden voor de slachtbank golden f25 tot f40. Het bestuur van de H.otter- damsche Diergaarde is teruggekomen op zijn besluit om het 25-jarig bestaan dier inrichting in Mei a. s. feestelijk te vieren, en heeft het feest uitgesteld tot het volgend jaar, daar de diergaarde wel in 1857 is opgoricht, doch de tegenwoordige tuin eerst in 1858 in gebruik is genomen. Door den Minister van Justi tie is den 11 Januari 1882 eene aanstelling van onbezoldigd rij ksveld wachter verleend aan G. Den Uijlvan beroep nachtwacht wonende te Berg-Ambacht. Uit een dezer dagen uit Indië ontvangen particulier schrijven, blijkt dat de geheerscht hebbende cholera te Bandjer- massing een vreesehjke verwoesting heeft gebracht onder de bewoners aldaar. De ziekte, aanvankelijk op Java in September uitgebroken, vertoonde zich in het begin van October ook te Bandjermassing, en nam al spoedig in zulk een hevigheid toe, dat er dagen waren van 65 slachtoffers, en wel op een bevolking van 30.000 inlanders. Ook de Europeesche bevolking, groot omstreeks 100 personen, bleef niet vrij, enkele stierven aan die gevreesde ziekte, en van het garnizoen vielen er velen. De ziekte werd vooral gevoed doordat er geen regen viel, waardoor de lucht meer en meer "“schikt werd tot hot opnemen der smet- o.affen, het water zouter werd en daardoor 1CHTEN. Boter: le quaL per half kilo; kaas 26 4 28 ct., overloo- f28,00, lammeren i 24 a 26 ets. per f6 4 8 per stuk; f 3,00, Zeeuwsche imers f2,80, Roode Hectoliter. 1 stuks. f6,00. en Gelling, heele Hennepzaad f 7 k 6. u. Aangevoerd 20 «on. Prijs f26 4 31 tégenover elkander. Wie de vrachten der eene aanneemt, kan nimmermeer voor het andere sympathie gevoelem er^ingh^lie^HndersTZou^^i toevallig verschijnsel zyn, dat meesra^^ geleerden, die voor hun eigen vorming het meest aan de vryheid van het onderzoek zyn verschuldigd, niet zelden degenen zyn die twijfel aangaande de juistheid hunner uitkomsten het minst zouden vergeven, en soms bijna met geweld hun gezag aan jon geren opdringen? Was het geheel onver wacht, dat de eerste omwenteling een Napoleon te voorschyn deed komen, en is het gansch buiten den regel dat we in hetzelfde Frankrijk onder andere namen en vormen weer een volkomen gelijk verschijn sel zien, nu Gambetta gereed staat zijn wil te plaatsen tegenover den wil van de meer derheid der natie, die wellicht uit ontzag voor zijn persoonlijkheid zal buigen en alzoo een der hoogste republikeinsche beginselen prjjs geven? De mensch, aan zichzelven overgelaten, is zwak en zoekt een steunpunt. De oude volken schaarden zich om hun priesters en koningen, de wilden dringen zich rondom hun opperhoofden en wichelaars, de be schaafde man der negentiende eeuw spreekt ook van aansluiting, niet om een persoon maar om een beginsel. Toch is die stel ling niet in elk opzicht houdbaar. Hy, in wien dat beginsel, in welks naam de ver- eeniging plaats heeft, het duidelijkst zich openbaart, wordt ongemerkt het midden punt van den nieuwen kring, en, waar het noodig is voorwaarts te gaan, de weg wijzer en leider. We vragen, is dat in den grond der zaak iets anders dan onder werping aan zeker gezag? Wees zoo vrij heidlievend als ge wilt, tot in het revolu tionaire toe, toch zult ge, mits gy de din gen ernstig opvat, werkelijk den vooruitgang wilt dienen en u niet tevreden stelt met de rol van een eenzaam strijder tegen denk beeldige windmolens, de stem van een meerdere moeten hooren, zyn invloed als overwegend, zyn woord als bindend, zyn uitspraak als gezaghebbend erkennen. En waar we nu hierboven spraken van de schaduwzijde van den nieuwen toestand, daar hadden we juist het oog op het feit, dat de groote menigte dit nog niet begrijpt. Alle emancipatiegeschiedenissen hebben imiq^r hetzelfde verloop. Vijf-en-twintig jaar geleden was er in de Zuidelijke Ver- eenigde Staten van Noord-Amerika geen neger, die niet sidderde als een blanke hem aansprak. Thans voeren de zwarte heeren in staatkundige vergaderingen het hoogste woord, maken overal waar zij zich vertoo- nen een vreeselyk geweld, storen zich niet aan orde en wet, kortom gedragen zich als schooljongens bij toevallige afwezigheid van den onderwijzer. Dat is de overgangs toestand. Maar reeds zien wjj bij hen het 1 einde van de vlegeljaren; de zwarte burger der bevoegdhêdon'van beide Kamers, der Vereenigde Staten begint zijn plaats in do Kamer in geldzaken het laatste de maatschappij in te nemen, zijn preten- - liën te laten varen, het gezag der wetten te gevoelen en begrippen van ontzag te koesteren voor meerderen, hoogeren en beteren. Toen in onze West-Indische be zittingen de slaven werden vrijgemaakt, namen de heeren afscheid van het werken *t was hun te lang door dwang opgelegd dan dat ze er nog eenige sympathie voor zouden koesteren. Van gehoorzaamheid hadden zy zich spoedig geheel gespeend, en de plantage-eigenaars moesten maar zien hoe zjj aan werkkrachten kwamen. Dat de negers eenmaal in de geregelde orde van dingen zullen treden is, hoe weinig we er tot dusver van bespeuren, zeer waarschijn lijk. Zelfs bij de zoogenaamde vrouwen emancipatie, niet dat we zoo weinig galant zijn dat we de dames hier bij slaven en negers willen gaan vergelijken, maar in den grond der zaak wordt met dat woord evenzeer het herstel van een onrecht be doeld als met de afschaffing der slavernij in ’t vierde werelddeel, is hetzelfde waar te nementoen eenmaal in beginsel was vastgesteld, dat ook aan de viouw gele genheid moet worden gegeven om zelfstan dig in haar onderhoud te voorzien, toen eischte men niets meer en niets minder dan dat alle mogeljjke betrekkingen voor haar opengesteld zouden worden, dat haar stemrecht en aandeel in de regeering ge geven en volstrekt geen rekening meer ge houden zou worden met de eischen der traditie, voor welke men geen ontzag had, wel ker gezag men weigerde te erkennen. De be weging is pas op gang, en reeds begint de barometer naar «Gezond Verstand” te loopen. Zonder ontzag voor personen, voor be ginselen, voor toestanden, voor wetten, voor inrichtingen die bestemd zjjn een’LIjj- venden invloed uit te oefenen op de lot gevallen der inenschen, is geen maatschappij duurzaam, zelfs niet denkbaar. Maar het gezag, dat uit de veranderde toestanden geboren we?d en bestemd is zich nog ver der te ontwikkelen, is niet van hoogei hand opgelegd, geen despotisch »lk wil en gy moetdoch het vormt zich uit den in- nerlyken drang des harten, uit onafwijsbare behoefte. Het heeft tot leuze: >Ga ons voor, wij volgen uitgobreid, weder ingediend. Het heeft ten doel de Bisschoppen van x: stellen, vrijstelling te verleenen van het voor geschreven Staatsexamen, uitkeering van ingehouden bezoldigingen, wedererkenning van afgezette Bisschoppen, enz., kortom der regeering de bevoegdheid te geven om de Meiwetten naar omstandigheden al dan niet toe te passen. Waar de regeering uit eigen beweging zóó verzoenend optreedt, schijnt het wel wat zonderling, dat zij zulk eene gereserveerde houding aanneemt ten opzichte van het door den Rijksdag met groote meerderheid van stemmen aangenomen voorstel van Von Windthorst, tot intrekking der Wet van Mei 1874, waarbij straf wordt bMreigd tegen het onbevoegd uitoefenen van kerke lijke bedieningen. Doch dit is misschien toe te schrijven aan haren eerbied voor den Bondsraad, die eerst zijne meening over het genomen besluit moet zeggen. Intusschen heeft de behaalde overwinning zeker niet weinig bijgedragen tot veraan genaming van het 70ste verjaringsfeest van den grijzen aanvoerder van het Centrum, wien op dien dag zoowel in als buiten de Kamer vele bewijzen-van deelneming toe kwamen. Gambetta heeft woord gehouden. De voorstellen tot hervorming van den Senaat en tot invoering der lijststemming zijn, al dadelijk bij de hervatting der werkzaam heden, bij de Fransche Kamer ingediend, doch uiterst koel ontvangen. Die koele ontvangst van wetsontwerpen van zulk een wjjde strekking zal wel voor een deel het gevolg ziju van de weinige ingenomenheid der Kamer, vooral met het ontwerp tot invoering der lijststemming, doch moet voor een ander deel worden toegeschreven aan de heersohzuchtige en willekeurige wijze van handelen van den premier, die, naar het schijnt, het er op toelegt zich onmogelijk te maken. De strekking dor roorgesteldo hervorming van den Senaat is uitbreiding van het kie zerspersoneel voor den Senaat en afschaffing der onafzetbaarheidbetere omschrijving zoodat o3 woord zal hebbenen afschaffing der openbare gebeden bij de opening der Kamers. In het belang van Frankrijk was het misschien maar te hopen dat de 33 afge vaardigden, die in commissie de voorstellen zullen moeten beoordeelen, goedvinden het daarheen te leidendat eerst de meer drin gende zaken werden afgedaan en de groote hervormingen, die uit den aard der zaak heel wat agitatie zullen verwekken, tot het laatst bewaard wordenmisschien waren de meeningen dan wat beter gevestigd of mo gelijk wel gewijzigd. Turkije heeft in eene nota, aan de Mo gendheden gericht, geprotesteerd tegen de inmenging van Frankrijk en Engeland, laatstelijk in de Egyptische aangelegenheden en vroeger in Tunis. Die nota zal wel voor tyennisgeving zijn aangenomen; de tijd is voorbij dat Turkije’» stem in het concert Europeen wordt opgemerkt. - De weldra te openen zitting van het Britsche Parlement zal wel in de eerste en voornaamste plaats zich met de lersche aangelegenheden hebben bezig te houden. De regeering ^voornemens nog uitgebreider volmachten te vragen, ten einde aan den ontredderden toestand in Ierland een einde te maken. En dit schijnt wel noodig, zoo lang het iHOgelijk is, dat de gemeenteraad der hoofdstad van het eiland een besluit neemt om het oereburgerschap aan te bieden aan oproermakers, die door de'regeering zijn gevangen genomen. De onbeschoftheid van dien gemeenteraad gaat zoover, dat hij de regeering zelfs durfde verzoeken, den gevan genen een paar dagen verlof te geven, ten einde de bewijzen van het cere !-burger- schap in ontvang te komen nemen. Het is dan ook geen wonder, dat waar sommige overheden zoO1 voorgaan, het aantal misda den eer toe- dan afneemt. De Koning en de Koningin van Spaqje be doeken Portugal en worden daar recht feestelijk ontvangen. Het pleit niet voor de toenemende beschaving dat onder de bij die gelegenheid gegeven feesten en voor stellingen nog altijd do stierengevechten behooren. In de buitenwijken der ge meente Linschoten hebben zich weder eenice geyallen van pokken voorgedaan. Ook in het afgeloopen jaar kwam een geval dier ziekte onder deze gemeente voor en wel met doodelijken afloop. Bij een geneesheer te ’sHage meldde zich Maandag een persoon aandoor de pokken hevig aangetast. Bij onderzoek bleekdat de man twee dagen geleden van Gouda gekomen was. Onmiddellijk werd zijn opneming in het gasthuis bevolen. Een Vlaamsch blad maakt een vergelijking tusschen de drie steden Am sterdam Brussel en Antwerpen. Amsterdam staat bovenaan. Het heeft vol gens de laatste opgaven 336.203 inwoners, een cijferdat in dit jaar, naar men ver wachten magtot 346.000 zal stijgen. Zijn bevolking is dus grootor dan die van de gemeenten Antwerpen en Brussel te zamen want eerstgenoemde heèft 173.000 en laatst genoemde 163,000 inwoners. Brussel’s voorsteden echter hebben een gezamenlijke bevolking van 207.009 zielen, terwijl de gemeenten die mon Amsterdam’s voorsteden kari noemen Nieuwer-Amstel SloterdijkNwuwendam en Schellingwoude, slechts ongeveer 35.000 inwoners tollen. De bevolking dus van Brussel met zijne voor steden tolt 370,Q00 zielen, en staat derhalve ongeveer met de Amsterdamsche gelijk. De bevolkingskom van Antwerpen met Borgorhout en Berchem bedraagt tegen woordig ruim 200.000 zielen. Het gebruik van paarden- vlcesch neemt te Assen zoo toe, dat daar reeds do tweede paardon-slachterij wordt opgericht. Van Ceylon ontving hot „Soo- rabaiasch Handelsblad” het volgende relaas De Eerste Kamer hervatte Maandag-avond te 8 uren haar zittingen ter afdoening van de staatsbegrooting voor 1882. Do verschil lende hoofdstukken werden naar de afdee- lingen verzondendie dp nieuw werden samengesteld. De Tweede Kamer kwam Donderdag bij een. De heer Van Heeckeren werd geïn- i de heeren eën commissie ter hand gesteld tot onderzoek. Togen Vrijdag werden ter behandeling net ui loov uuur u«u aangewezen de zaak De Jong (goud-conces- vömtel‘tot“vöörw«“a°r“ I Surinaine) daarna eon interp.ll.lie 1 van den heer Gleichman over de houding van onze Regeering tegenover Duitschlands ’an betreffende de kustvaart. Dien zou ook het eindrapport der Kamer kamp, weduwnaar rs, weduwe van A. iurg en A. Donker, oud 74 jaren. q. G. De Vries, J. P. Nobel, oud credo verschillende het «geloof c denkbaar Voor zoover we ons niet aan die drie machten onderschikt gevoelen, of althans xe niet met onbegrensd ontzag bejegenen bestaat voor ons reden tot dankbaarheid. De absolute stelsels der vroegere weten schap, die niet strekten om den mensche- lijken geest het pad te effenen by het zoeken naar kennis en waarheiddoch alleen haar uitkomsten aanboden als het hoogste wat langs den weg van het onderzoek te bereiken was, hebben uitgediendde studie maakt zich vrij van banden, de heggen en muren die het veld der gedachte afba kenden vallen tot stof. Evenzoo is het met de heerschappy in staat en maatschappy; het gezag van één persoon maakt plaats voor het gezag der wettenhet ontzag voor den uitgedrukten wil eens monarchs yer- dwynt uit de zedenen de meening dringt door dat de hoogst geplaatsten tevens de eerste burgers van den staat zyn, in de eerste plaats geroepen om voor de wet het hoofd te buigen. In de kerk maar laat ons dat terrein liever niet betreden; niet omdat het ons ontbreekt aan moed om rondweg onze meening te zeggen, evenmin aan argumenten om zoowel het streven te bekampen van hen die haar onder den voet zouden willen halen als van de anderen die haar zouden willen maken tot een mu séum van verouderde voorstellingen, een hinderpaal van den vooruitgang, een sla in-den-weg voor de stichting van het rijk van vrede en liefde waarnaar ons hart hunkert. Maar in die kerk, en ziedaar waarom wij er van zwygen is de stryd tusschen het overgeleverd gezag en de vrye ontwikkeling nog in vollen gangdie zelfde strijd, die op het gebied van de wetenschap byna, \an den Staat voor een groot deel is beslist. Beiden zullen vry zyn, of ten gronde gaan, dus luidt de uitspraak van het lange proces. Zal ook eenmaal de Kerk haar behoud te danken hebben aan de zegepraal van het vrijheidsbeginsel? Doch laat ons nu tegelyk eerlyk erkennen, dat diezelfde geest van bevryding, van émancipatie de maatschappij in het alge meen en een niet gering aantal personen in het byzonder, geplaatst heeft voor de schaduwzijde van den toestand. Die losma king dateert nog van zeer koit; thans honderd jaar geleden werden er wel scher mutselingen geleverd, oorlogsverklaringen geformuleerd, wed< rzijdsche grieven uiteen gezet, maar de eigenlijke strijd moest nog een aanvang nemen. Wel waren op menig gebied de banden reeds veel losser geworden, doch die verbetering was meer te be schouwen als een consessie, van boven verleend, dan als een recht, vun ueneii-^ afgedwongen. Eerst toen de groote begin selen der Fransche revolutie, niet die revolutie zelve, die als uitwendige ge beurtenis gewoonlijk wordt overschat, gelyk zij vóór vijftig jaar werd miskend! door drongen in de halten der menschen, begon dat loswerken van boeien, dat nog voort duurt, en door den toekomstigen geschied schrijver als het voornaamste kenn.erk van de negentiende eeuw zal worden opgevat. Maar revolutie en gezag staan lynrecht f op het ontbreken van elke b betrekking heeft op den invoer van granen en vee. zoo wordt in dit adres geze^ in allen deele bevoegd om dat land voor onze landbouwproducten, voor ons veo, te sluiten. Wij leveren onsmet handen en voeten gebondenaan Frankrijk voor tien jaren over, en Frankrijk, in ruil voor die opofferingbehoudt al zijne rechten zich voor op een voor ons^zoo belangrijk gebied als dat van den landbouw en den veestapel. De Vereeniging „Willem Ba- rentsz” heeft Zaterdag hare algeineene ver- gadering gehouden in „Felix Meritis” te Am sterdam. De luit.-ter-zee Van Broeckhuyzen bracht verslag uit over den onder zijn be velen verrichten vierden tocht van het pool- schip en vervolgens werd besloten, dat de „Willem Barontsz” het volgend jaar een vijfden Leigh Smith op te sporen en een gedenk steen te plaatsen in de IJshaven. De expe ditie zal staan onder bevel van den luit.- ter-zee Hofman. Aan eiken officier, die meer dan ééne reis met de Barentsz” deed is een zilveren beker, aan eiken schepeling met meer dan ééne reis een zilveren tabaks doos uitgereikt. Van hen allen waren alleen de heeren Do Bruyne on Van Broeckhuyzen ter vergadering aanwezig die luide werden toegejuicht bij de overhandiging. Door het Departement Rotter dam der Maatschappij tot Nut van Alge meen is, op voorstel van den heer Van Griethuijzenbesloten het hoofdbestuur te verzoeken onder de punten van beschrij ving voor de algemeene vergadering van 1882 een voorstel van het departement Rot terdam op te nemen van de navolgende strekking: Daar in 1884 het 100-jarig be staan der Maatschappij tot Nut van ’t Al gemeen zal worden gevierd, eene commissie van 12 leden uit de departementen te be noemen, teneinde, in vereeniging met het hoofdbestuur, maatregelen te beramen om die gebeurtenis waardiglijk te herdenken door eene stichting van algemeen nut in ons vaderland; het ontwerp tijdig genoeg in te dienen, om op de algemeene verga dering van 1883 tot eene beslissing te kun nen worden gebracht. De Ijsclub van „Kralingen en Omstreken” hield Dinsdag eene vergadering ter behandeling van de uitnoodiging der „National Skating Association” te Cam bridge, om mede te dingen bij een aldaar te houden internationalen wedstrijd op schaatsen in Januari of Februari, als ijs en weder dienende zijn. De vergadering be sloot, dat de Club den wedstrijd zou aan vaarden en benoemde eene commissie, die de benoodigde gelden (f500) zou trachten bijeen te verzamelen. Verder werd mede- gUeeld, dat reeds voor ruim f1000 was yan dm tochtvim d„ EoaJ t“ op8poring mgetoekond voor een alhier te houden m- pasMgiore Ta„ do Koni„g der Noder. ternationalen wedstrijd en bovendien voor ruim f 600 voor garantie-fonds. Voor do nagelaten weduwen j lombo, mot provisiSn en kinderen der tusschen Woudrichem cn dagen Gorinchem jammerlijk omgekomen postbe- fcoro:!:1- 1 eiland ligt het zuidelijkste en is het groot-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1