I Pi-! luimigmTijkjes STEENKOLEN. DIENSTBODE, DE GËHESTET. DE ZWALUW, ÏEÏÏBELEU, 10 0 1, Geschikt ter voordracht WILGENPOOTER NEÊRLANDS BIBLIOTHEEK. f ADVERTENTIM. T eer-Zwavelzeep, BONTE VLINDERS. TE KOOP gevraagd. VOfOPlNSCWE „êvertraM* 03 - 1 p Z 1 -g I|||||l|® S .5 g 8 li llJ LEESBIBLIOTHEEK 30 Cents. 'laar een jonge Engelschman, die er voor een maatschappij een kolendepot kwam op richten. Do officieien der Ready werden zeer gastvrij ontvangen, maar krogen er geen inlichtingen omtrent de schipbreuke lingen van de Koning, doch men meende daar dat Peroe Banton, een eiland aan den noordkant der groep, eerder door hen had kunnen worden bereikt. Den volgenden dag nam men brandhout in, daar de kolen opraakten, doch door de aankomst van een zeilschip, dat steenkolen bracht, kon men 't hout weer lossen en zich van die betere brandstof voorzien. Nog was men daarmede niet gereed, toen do Madura kwam aanzetten. Een boot der Ready ging er naar toe, en deze kreeg te weten, dat ook de Madura naar de schip breukelingen zocht. Men kwam overeen, dat do Madura naar Peros Bantos zou Btoo- men en, zoo zjj daar niets vond, zigzags- gewijze verder naar de Seychelles. Ook de Ready zou naar Peros Bantos en, zoo zij evenmin succes had, naar de Malediven doorgaan. Eeno kortstondige vergissing had tus- schen beide schepen plaats. De commandant van de' Ready, die zelf naar boord van de Madura 'wilde gaan, seinde: L. C. M.„Ge beh'opft niet ten anker te komen," doch op de Madura werd, daar de topvlag niet duidelijk was, H. C. M. verstaan, welks letters beteakenen„Klee ding gevraagd voor vrouwelijke passagiers." Men dacht daar dus reeds, dat de Ready dumcspersoneel gevonden had. Den 31. ging «de Ready verder en den 2. Nov. kwam zjj te P,eros Bantos, 180 mjjlen van Diego Garcia. Den volgenden dag stoomde zij door, en den 6. bereikte zij Suadiva Atoll, het groot ste eiland der Malediven. Ook hier vernatn men niets. Men deed toen nog een kruis tocht in die wateren, thaar met geen beter go.olg. Den 9. bezocht de boot Mali Atoll, het Koningseiland, in het midden der groep, doch ook daar wist men van niets, en de eerste minister verzekerde den commandant', dat, wanneer op een dor eilanden van dien archipel schipbreukelingen waren aangeland, zij reeds naar den Koning zouden gezonden zijn, om van daar naar Gulle of elders te gaan. De officieren wilden hun opwachting bjj den Koning maken, maar Z. M. kon hen niet ontvangen. Hij was onlekker. Men sprak met hem door een jeugdig Maledief, die te Colombo was geweest en een weinig Engelsch sprak. Het eiland zag er goed nit, en de huizen, hoewel met wadden van képang, waren doejmatig en aangenaam. Den avond van denzelfden dag keerde de Ready naar Galle terugWaar zij 3 da gen later aankwam. Men schrijft uit den Haag aan de „Arnh. Ct.": „Uit een goede bron vernemen wij, dat Z. M de Koning aan den minister van marine een model voor een sabel 'heeft gezonden, met last die sabel spoedig in te voeren bij de officieren van de marine. Deze sabel zal ongeveer 50 gid. kosten, terwijl de tegenwoordige op 25 gid. komt. Neemt men in "aanmerking, dat er ongeveer 600 offioiereu der marine zijn, dan zullen, tot groot voordeel der leveranciers, maar tot nadeel dier officiëren, deze laatsten ge zamenlijk een uitgaaf van bijna 30,000 gid. hebben. Het is te hopen, dat het vader land zijne vruchten van deze gelden moge trekken." De Scheveningscho kermis is afgeschaft. Dinsdag-middag omstreeks 5 uron had aan den mond der Noorderhaven, voor Rotterdam, een vrij ernstige aanvaring plaats tusschen de stoomboot Merwedo II, van de reederjj Fop Smit Co. en een Duitsche reederjjboot. Tengevolge van het draaien bij het omvaren van den hoek voer de reederijboot met haar boegspriet in de bovenverschansing van de Merwede, welke aan die zjjde belangrijke averij veroorzaakte. Wat dit ongeval nog treuriger maakt is, dat een der knechts vau de stoomboot de Merwede, die zich juist op het punt waar de aanvaring plaats had, bevond, aan het hoofd en de beide beenen ernstig gekwetst werd. Het duurde wel drie kwartier eer de booten van elkander losgemaakt waren en hun reis konden vervolgen. De passa giers tan de Merwede zijn met roeibootjes afgehaald en aan wal gebracht. Sedert een paar weken bestaat onder de visschers te Scheveningen eene werkstaking, die de gemoederen in een hevige spanning brengt. Dit jaar moet voor het eerst ten over staan van den Waterschout worden aange monsterd, en dit nu juist willen de visschers niet ofschoon het contract volkomen gelijk is aan dat waarop zij in 1881 heb ben gevaren. Uit Noordwijk aan Zee wordt van 19 dezer gdtneld: Gisteren-avond heb ben de vissohers in hun ontevredenheid over de bepalingen betreffende de aan monstering, alhier vrij ernstige ongeregeld heden gepleegd. Bij verschillende reeders werden de glasruiten ingeworpen en andere baldadigheden uitgevoerd. De politie trachtte zooveel mogeljjk de orde te herstellen, maar kon door gebrek aan de noodige macht niet voldoende in haar pogingen slagen. Door de menigte werd gewelddadig verzet gepleegd en de politie-agenten mishandeld. Een veldwachter geraakte den joet en werd ernstig gewond. Efedenmiaöggjiijn de procureur-generaal bij he^Hof, ^0 officier van justitie en de rechter-commissarisT uit 'B-Gravenhage hierheen vertrokken. Gewa pende hulp wordt gereed gehoudery Ds. J. Yan Belkum, van fV arik, werd 11. Zondag als predikant te Steenwijk bevestigd door Ds. W. H. Dekking-, credi- kant te Schoonhoven, mot eene lUfid naar 2 Cor. 5 20a. De bevestigde deed deB na middags zijne intrede met 1 Joh. 11—3. Ds. C. Swaluo te Zantvoort heeft zich wegens ziekte genoodzaakt ge zien, na bijna 45-jarigen dienst zijn emeri taat aan te vrageu tegen 1 Maart e. k. Beroepen to Bruinisse Ds. J. G. Bruining, te Vreeswijk. Bedankt voor Maartensdijk door Ds. E. A. Lazonderprod, te Zegveld. ♦GOUDA, 20 Jan. In een gisteren avond gehoudon vergadering dor Afdeoling „Gouda en omstreken" van het Neder- landsch Protestantenbond trad als spreker op de heer Stenfert Kroese, pred. te Tilburg, die in efn uitvoerige rede een lans brak voor het goed recht der moderne richting. De sprekor werd met aandacht gevolgd en ten slotte luide toegejuicht. ♦GORINCHEM, 19 Jan. De nieuwe Keur op de djjken in het Hoogheemraad schap „de AlblasBerwaard met Arkel be neden de Zouwe", is thans, na den 2en dezer door Hoeren Ged. Staten van Zuid- Holland te zijn goedgekeurd, aan de pol derbesturen in het Hoogheemraadschap toe gezonden. Deze keur treedt in werking den 1. Februari a. s. Alsdan vervalt de Algemeene keur op de dijken, welke den 10. Sept. 1862 werd vastgesteld en, door Hoeren Ged. Staten goedgekeurd, den 20. Nov. 1862 werd afgekondigd. ♦AMMERSTOL, 20 Jan. Er werden alhier aan do markt verkocht: Zaterdag 14 Jan. 8 zalmen, prijs per kilo f 1,60. Maandag 16 Jan. 2 stuks, prjjs f 1,75. Dinsdag 17 Jan. 2 stuks, prijs f 1,80. Woensdag: 18 Jan. 2 Btuks, prijs f 1,70. Donderdag 19 Jan. 2 stuks, prijs f 1,80. Vrijdag 20 Jan. 1 ♦BERG-AMBACHT, 18 Jan. Het aantal aangevraagde vergunningen tot drankver koop bedraagt alhier 14 makende 1 op 189 zielen. Het aantal uitgereikte drankpatenten- in 1881 bedroeg 22. BERKENWOUDE, 19 Jan. Ds. S. Steenraejjer alhier heeft het beroep naar Middelie (classis Edam) aangenomen. ♦HAASTREOHT, 20 Jan. De heor Stenfert Kroese, predikant te Tilburg, hield Woensdag-avond eene openbare voordracht in de vereeniging „Ernst en Vrijheid". Met bewjjzo/i uit de geschiedenis van onzen tijd betoogde hjj de ongegrondheid van het door Dr. A. Kuyper gezegde„De moderne richting is een fata morgana". •HOOS-BLOKLAND, 19 Jan. Aan het bestelhuis van de posterjjen alhier zijn in 1881 ontvangen: 8305 brieven en 821 brief kaarten. Verzonden werden 1856 brieven en 516 briefkaarten. Monsters 4; dienst brieven ontvaugen 101 en verzonden 167 kwitantiën ontvangen 25; verzonden aan- geteekende brieven 7verzonden postwissels 43, aangegevon geldswaarde f 492,25{. ♦HOORNAAR, 19 Jan. In het jaar 1881 zijn aan het Hulpkantoor alhier aangeko men 1626 brieven, 436 briefkaarten, 344 dienstbrieven, 8068 drukwerken, 3 aange- teekende brieven, enz. te zamen 10491 stuks. Verzonden werden 2461 stuks, waaronder 1673 brieven, 437 briefkaarten, en 17 aan- geteekendo brieven, waarbij 8 met aange geven geldswaarde tot een bedrag van f2315. Gedeponeerd werden 65 postwissels tot een bedrag van f 635,56 J en uitbetaald 24 postwissels tot een bedrag van f274,32. Nadat in langen tijd geen vraag naar hennep geweest wtis, zijn hier en in de omstreken de vorige week, door den heer Spek te Meerkerk, eenige duizendeh KG schil en bint opgekocht tegen f 19 k f 20 de 50 KG. ♦JAARSVELD, 20 Jan. Van de 11 tappers in deze gemeente hebben slechts 4 vergunning aangevraagd tot verkoop van sterkendrank in het klein, zijnde 2 beneden het maximum. In deze gemeente heeft zich een ge val van besmettelijke ziekte (febris typhoïdea) voorgedaan bij een meisje van 14 jaren. Door den Raad dezer gemeente in de jaarwedde van den hulponderwijzer met f 50 verhoogd en alzoo gebracht op f 650, op welke jaarwedde eene nieuwe oproeping zal plaats hebben. De huur voor de Raadkamer alhier, welke f25 bedroeg, is door den Gemeente raad op verzoek van den verhuurder met f10 verhoogd. ♦KRALINGEN, 20 Jan. In deafgeloopen week werden alhier aan de markt verkocht 167 zalmen. Prijs van f 1,60 tot f 2,— per half kilo. ♦KRIMPEN a/d IJSEL, 19 Jan. Op 1 November jl. waren alhier by eene be volking van 1831 inw. 24 tapperijen, waar van 14 een verzoekschrift om vergunning hebben ingeleverd. LEKKERKERK, 20 Jan. Bij de openbare aanbesteding tot het bouwen van een bouw mans woning voor den heer T. Dekker alhier zjjn ingekomen voor perceel één 6 biljetten laagste inschrijver A. Van der Wal f 792,—, hoogste M. De Bruin f 950,—. Voor perceel twee 11 biljetten; laagste inschrijver G. Slijk f633,hoogste L. Van Breoningen f 1300,Voor per ceel drie 3 biljetten; laagste inschrijver C. Van der Graaf f 58,99, hoogste W. F. Sehrejj f 86,50 en voor perceel vier mede 3 biljettenlaagste inschrijver L. Mudde f 48,70, hoogste W. Schipper f 64,—. In het begin dezer week had de schipper M. Reeling alhier het ongeluk over boord te vallen, in de rivier de Lekwaarschijn lijk door het uitglijden van don boom en werd eenige oogenblikken later levenloos opgehaald. Uit het drietal, bestaande uit M. Neef, G. Boele van Schagen en G. Endeveld, is op 18 dezer door het bestuur van den polder den Hoek en Schuwagt onder Lek- kerkerk benoemd tot machinist voor het stoomgemaal „Reinier Blok" onder Krimpen a/d IJsel, Michiel Neef te Vreeswijk. Sedert 1 Juli 1881 werd aan hot post kantoor in de rijkspostspaarbank ingelogd f 110,01, terugbetaald nihil. Uitgegeven werden 19 spaarbankboekjes. ♦LOPIK, 20 Jan. Van de 2? tappers in deze gemeente hebben 14 vergunning aangevraagd tot verkoop van sterken drank in het klein, zijnde 8 boven het maximum bedoeld bij art. 2 der wet. Van 1 Oct. tot 31 December jl. zijn van het hulpkantoor alhier verzonden: 1913 brieven, 624 briefkaarten, 325 drukwerken, 389 dienstbrieven, 6 gonstere en stalen, 2 kwitantiën, 43 aangeteekende brieven, 85 postwissels tot een bedrag van f 1017,57. Aangekomen zijn: 1952 brieven, 584 briefkaarten, 4500 drukwerken, 343 dienstbrieven, 11 monsters "of stalen, 22 kwitantiën, 32 aangeteekende brieven, 20 postwissels tot een bedrag van f257,13. Voor de RijkB-postspaarbank werden 7 boek jes uitgegeven en 25 inlagen gedaan tot een bedrag van f96,50. Terugbetalingen hadden niet plaats. Uit de vorenstaande opgave blijkt, dat 't meer dan noodig was, dat in deze ge- meente een hulpkantoor werd opgerioht, vooral met 't oog op de vele handeldrij vende inwoners in deze gemeente. Voor de betrokking van hoofd der openbare school te Lopikerkapel hebben zich 14 sollicitanten aangemeld. ♦NIEUWPOORT, 19 Jan. Het bericht als zoude de heer Rjjrienberg tot predi kant alhier zjjn beroepen is onjuist. ♦NOORDELOOS, 20 Jan. De heer A. Van der Willik, brievengaarder alhier, is tegen 1 Februari a. s. uit die betrekking eervol ontslagen. Als zoodanig is in zjjne plaats benoemd zijn zoon K. Van der Willik. Op het hulpkantoor Noordeloos zyn gedurende het afgeioopene jaar verzonden 4145 brieven, 530 drukwerken, 733 dienst brieven, 44 aangët. brieven. Ontvangen 4352 brieven, 1105 briefkaarten, 13019 drukwerken, 1366 dienstbrieven, 36 aanget. brieven. Verzonden 163 postwissels en 55 uitbetaald tot een gezamenlijk bedrag van f2789,03. Bjj het Gemeentebestuur alhier zijn door 5 personen aanvragen gedaan om ver gunning te bekomen om sterkendrank in het klein te mogen verkoopen. Bjj andere plaatsen iB dit getal betrekkelijk klein te noemen, aangezien het hier alzoo een op de 200 inwoners is. Door den kerkeraad alhier is tot pre dikant beroepfen Dju Van den Berg te Schaarsbergeq- ti - Aan duf. lu»-,,* ,der school in deze jeinoentc is dóór de Holl. maatschap k /ai landbouw do goude" medaille toegekend j-«yr d» dow haalde acte in de landbouwkunde. ♦OUDERKERK M WKL. 19 Jan. Op 1 Nov. jl. waren alhier bjj eene bevolking van 2561 inw. 24 tapperjjen aanwezig, waar van 14 een verzoekschrift om vergunning hebben ingeleverd. SCHOONREWOERD, 16 Jan. Ds. H. J. P. Van der Linden is beroepen te Loon op Zand. SLIKKERVEER,, 14 Jan. Op de werf van den schoepsbouwmeester P. Poele Pa. alhier is de kiel gelegd van de ijzeren sleepkaan „Boogaerts II", groot circa 425 last, te bouwen voor rekening van den heer J. H. Koenigsfeld te Rotterdam. ♦SLIKKERVEER, 17 Jan. Heden werd van de werf dy firma de wed. C. Boele Zonen alhier met goed gevolg te water gelaten de sleepachroefstoomboot „Generaal van der Hejjden", gebouwd voor rekening vaö de heeren gebr. Broekman te Har- dinxveld. De machine en ketels worden vervaardigd in de fabriek van den heer H. J. Koopman te Dordrecht. Daarna werd de kiel gelegd voor de schroefstoomboot „Moriaan" voor rekening van de Nieuwe Afrikaansche Han delsvennootschap te Rotterdam, en waarvoor de machine en ketel worden vervaardigd in de fabriek van de heeren Burgerhout A Zoon te Rotterdam. ♦WILLIGE-LANGERAK, 20 Jan. Van de 8 tappers in deze gemeente hebben 4 vergunning aangevraagd tot verkoop van Bterkendrank in het klein, zjjnde 1 boven het Bevolking-Statistiek over 1881. Krimpen a d IJsel. Bevolking op 1 Januari 1881 880 m. 951 vr. totaal «1831. In 1881 geboren 30 m. 40 vr. totaal 70. Ingekomen 55 m. 51 vr. totaal 106. Overleden 19 m. 14 vri totaal 33. Vertrokken 78 m. 82 vr. totaal 160. Bevolking op 1 Jan. 1882868 m. 946 vr. totaal 1814. Levenloos aangegeven 1. Hu- weljjken 19. Ouderkerk a( d IJteU Bevolking op 1 Jan. 18811297 m. 1264 vr. totaal 2561. In 1881 geboren 61 m. 54 vr. totaal 115. Ingekomen 86 m. 80 vr. totaal 166, Overleden 18 m. 23 vr. totaal 41. Vertrokken 80 m. 75 vr. totaal 155. Bevolking op 1 Jan. 1882: 1346 m. 1300 vr. totaal 2646. Levenloos aangegeven 5. Huweljjken 25. Stolwijk. Geboren 43 m., 41 vr.; over leden 26 ra., 21 vr.; gehuwd 14 paren; gevestigd 54 ra., 41 vr.; vertrokken 59 m., 59 vr. De bevolking bedroeg op 31 De cember 1881 1109 m., 1027 vr., totaal 2136, tegen 31 December 1880 2122. STADSNIEUWS. Schoonhoven, 21 Januari. In het jaar 1881 zjjn in deze gemeente geboren 88 m. 66 vr. totaal 154; overleden 71 m. 49 vr. totaal 120. Er hebben zich in de gemeente gevestigd 275 m. 128 vr. totaal 403uit de gemeente vertrokken 293 m. 105 vr. totaal 398. Het getal voltrokken hu weljjken was 27. De bevolking bedroeg op 1 Januari 1882 3986 inwoners. Als spreker in de Nutsverga- dering, opa. s. Dinsdag-avond, zal optreden de heer H. T. Chappuis, uit Breda. Gemeng4 Nieuws. Maandag-morgen is een arbei der van de Nederlandsohe Rijnspoorweg-maat schappij te Gouda, bezig zjjnde mot het aandraaien van de bouten aan de rails tus schen Gouda en Oudewater, door den snel trein, die 9.45 te Utrecht aankomt, over reden en onmiddelljjk gedood. Waarschijn lijk heeft hjj door den zwaren mist den trein niet opgemerkt. Te Coljjnuplaat is op de hoeve van den landbouwer L, brand gesticht in eene schuur, tengevolge waarvan 5 paarden, 12 stuks hoornvee, 5 varkens en eene groote hoeveelheid landbouw-voortbrengselen en ge- dorschen en ongedorschen granen werden vernietigd. Kort voor dat de brand ontstond was door den landbouwer een brief gevon den, Waarin hjj bedreigd werd, wanneer hjj niet zekere som gelds op een bepaalde plaats nedorlegde. De justitie uit Middelburg doet onderzoek. De politie te Nijkerk heeft dozer dageu een belangrjjke ontdekking gedaan. Een alleen wonend persoon, die onder meer andero zaken ook appelen ver kocht, waardoor hjj do jeugd ten zjjnent lokte, legde er zich ook op toe, aan die jeugdige koope» tegen buitensporig hooge rente gelden te leenen of voor lage prijzen verschillende goederen van hen te koopen. Wanneer nu de gelden teruggevorderd wer den, was goede raad duur. In de plaats van geld werden dan door de jeugdige schuldenaars voorwerpen teruggegeven, door hen aan hun ouders of bazen ontvreemd. Onderscheiden voorwerpen zjjn ten zjjnen huize in beslag genomen, die alle bleken ontvreemd te zjjn. Een aanvallig knaapje, van den bouwman P. te Molenaarsgraaf is in een ketel kokend water gevallen en ten gevolge daarvan overleden. Maandag-avond bjj het einde van de vierde acte in de Duitsche Opera te Rotterdam, waar de „Hugenoten" werd opgevoerd, drong plotseling een brandlucht door tót in de logee, rechts van de zaal. De vlucht was weldra vrjj algemeen. Van alle kanten drong men naar de uitgangen, die weldra als verstopt waren. De leden van het orkest vluchtten op hunne beurt. Een der bezoekers van het balcon sprong uit het hoekbalcon op het topneel. Op het tooneel zelf begon eveneens de grootst mo gelijke verwarring te heerschen. Velen echter behielden hunne tegenwoordigheid van geest en bloven zitten en laat het da- deljjk gezegd worden, dat deze, indien er werkeljjk brand geweest ware, het minst te vreezen zouden gehad hebben, daar het godrang op de trappen toch reeds zoo groot was dat men er niet door kon en koelbloe digheid beter hulp schenkt bjj dergeljjke gelegenheden, dan waanzinnige angst. De directeur en regisseur van de Opera traden voor het voetlucht, spraken de ont stelde menigte aan en slaagden or in alles tot bedaren to brengen, waarna het bleek O-A ~U~ Het flS9bgm van brand was ontstaan ia kamer achter de kleine koffiekamer van de loges. In die kamer waren eenige luren op oen kachol te drogen gehangen en dezo waren aan het brandon gegaan, vandaar de sterke brandlucht. Het vuur was door de bedienden in een oogwenk gebluscht. Na weinige oogenblikken kon de voor stelling worden hervat. Alles iB zonder persoonlijke ongelukken afgeloopen. Door de politie te St. Peters burg is bepaalddat in de schouwburgen der. hoofdstad al de acteurs en dansers niet mogen optreden zonder dat hun kleederen door ohloorzure kalk onbrandbaar zjjn ge maakt. Dezelfde voorzorg werd ook vjjf jaren geloden te Berlijn ingevoerd. ♦—In het bericht in ons vorig nommerbetreffende het overljjdeu van den hoogbejaarden Du Hen te Nieuwpoort, staat, dat de woning reeds een paar dagen geslo ten was geweest. Dit is onjuist. Eenige familie-leden hebben den man denzelfden morgen van zjjn overljjden nog bezocht. Hoewel deze winter bjjaonder zacht is en er uit versohi' lende deelen van Europa lenteachtige berichten komenzoo is hij toch niet eenig in haar soort en zjjn er voorgangersdie hem overtreffen. Zoo was b. v. in 1172 de winter zoo zacht, dat de boomeu vol bladeren stonden. In het jaar 1289 had men in het geheel geen winter, terwjjl in 1421 de boomen in Maart en de wijngaarden in April bloeidende kersen waren toen in de laatstgenoemde maand en de druiven in Mei rjjp. In 1583 kon men in Januari in de tuinen tal van bloemen vinden terwjjl de wiuters in de jaren 1606 1609, 1613 en 1617 zich eveneens door zachtheid kenmerkten. In 1659 zag men ijs noch sneeuw en in 1792 vond men het in Duitschland niet eens noodig een kachel te zetten. In 1866het jaar van de groote overatrooming der Seinewas de winter eveneens buitengewoon zacht. Als eene bjjzonderheid mag vermeld wordendat de melkkoeien van den heer S. Naayen te Andel nog in de weide loopenderhalve deelt hjj in het genot om dageljjks versche grasboter te kannen gebruiken. In het begin van 1881 bezat een landman te Hazerswoude een zeugvar- ken, dat begin Februari 13 jongen wierp. Na verloop van weinige weken verkocht hij daarvan 7 stuks voor f 94 en behield de overige zes om te mesten. Omstreeks Juli daaraanvolgende wierp dezelfde zeug 11 jongen, waarvan de eigenaar na verloop van enkele weken er vjjf verkocht voor f 65, terwjjl de overige zes weder werden afgezonderd en aangehouden tor vetmaking. Ten derden male in dat zelfde jaar, en wel in December, bracht hetzelfde zeugvarken 12 biggen ter wereld, die zich thans nog aan de moederborst te goed doen. De eerste zes aangehouden biggen zjjn Vrijdag te gelde gemaakt en hebben opge bracht circa f 600. Het tweede aangehou den zestal zal nu, volgens den koers van het eerste zestal, een waarde vertegenwoor digen van p.m. f 350, en aan het laatste dozjjn biggen mag nu de zeer matige waarde van ruim f 100 worden toegekend. De ge- heele waarde der producten van dat ééne zeugvarken kan in dat ééne jaar dus veilig gesteld worden op f 1200 bruto. Een merkwaardig geval van slaapwandelen kwam te Assandelft in den nacht v#ra 11 op 12 dezer voor. Een meisje van een jaar of vijftien wonende ongeveer in het midden der gemeentebegaf'zich naar de woning van Dr. 8. en verzocht hem te willen medegaan naar de woning van een duidelijk door haar aangegeven landbouwer, waar men zijne hulp noodig had. De ge neesheer liet inspannen, nam het meisje bjj zich in het rijtuig, kkam ten huize van den aangewezen persoon 'en vond daar alles in rustMen had geen hulp noodig en ook dus niet gevraagd. Eerst nu werd gedacht aan een vergissing, 't Bleek echter, toen het meisje bij haren naam genoemd werd dat zij verschrikt ontwaakte uit den sjaap, waarin zij gehandeld had. In een Hongaarsch dorp heeft men onlangs een heïder met zyn kudde van 200 schapen bevroren in het jjs gefvonden. Hjj dreef de kudde naar de algemeene weide, toen zjj aan ondergeloopen land kwamen waarover nu een ijskorst lag. Hjj wilde de schapen er over laten gaan, toen plotseling het jjB onder de dichtopeengedrongen dieren braken de schapen tot aan den buik in het water zakten. Om hen uit het gevaar te red den, besloot hjj door de zwaarte van zjjn lichaam een weg te banen in het jjs waar door de schapen hem konden volgen. Een poos ging dat goed; maar do watervlakte was zeer uitgestrekt en de krachten van den man raakten uitgeput tegen het vallen van den avond. Den volgenden morgen vond men den trouwen herder doodgevroren op het jjs zitten, met zjjn geheele kudde, mede be vroren om hem beoi. Aan den thnnel ter verbinding van Engeland met Frankrijk onder het Ka naal wordt aan den Dover met grooten jjver gearbeid. Te rekenen van de schaoht heeft inen reeds een mijngang geboord ter lengte van ruim anderhalven KM, d. i. een Eugel- sche mjjl, zoodat men reeds onder de zee zich bevindt. Het werk vordert zoo goed, dewijl men geen last heeft van doorsjjpelend water of aderen, welke een groóte massa water doorlaten. Per etmaal wordt tot he den gemiddeld een vooruitgang gemaakt van 36 Eng. voet. Het werkvolk is verdeeld in twee ploegen elk van 40 manelke ploeg arbeidt gedurende twaalf uren. Het plan bestaat om nog een ploeg van 40 man aan 't werk te zetten en ze elk slechts 8 uur te doen arbeiden; men hoopt op die wjjze met meer snelheid voort te arbeiden. Des Zondags wordt niet gewerkt. Toen Zondag-avond ongeveer half zeven uren de sneltrein van Rotterdam het station naderde, verzuimde do beambte, die als naar gewoonte hot postpakket voor Delft uitwerpt, uit te zien naar aen sneltrein van Amsterdamdie doorgaans op denzelfden tijd dit punt passeert. Het gevolg dezer on achtzaamheid was dat het pakket door den Amsterdamschen trein werd gepakt, geheel uiteongescheurd èn zijn inhoud langs i' geheelen weg werd verspreid. Zelfs v te Rotterdam nog brieven ou 1 fcierdig jirWrJ^lfe GeId sche boerin«Ho in Emmerik eeno kluit b verkocht hadgearresteerddaar het bleek, dat de kluit ran binnen met keukenzout was 8» vu ld om de boter daardoor zwaarder te makén. Niettegenstaande haar gejammer, werd zjj door de Pruisische politie achter slot en grendel gebracht. In geen land wordt zooveel kaart gespeeld als in Rusland. Van de hoogste kringen tot bjj de laagste standen is het kaartspel de meest geliefde uitspan ning. Er zjjn zelfs oen aantal familiën die alleen van het kaartspel bestaan en op een groooten voet leven, en de invloed, die van zulke gezinnen uitgaat, werkt het nihilisme niet weinig in de hand. Een sprekend bewijs van de hoogte waar toe de - kaarten-epidemie in Rusland geste gen is, .geven de cjjfers van hetjaarljjksch verbruik. De kaartenfabricage is er een monopolie der Kroon, en er bestaat maar ééne fabriek, die het geheele land voorziet. In die fabriek worden alle dagen 24000 spellen kaarten vervaardigd. Rekent men de werkdagen van een jaar op 300, dan levert zjj dus jaarljjks niet minder dan 7.200.000 spellen af. In Zwitserland gaan tegen woordig hevige klachten op over het toe nemende spelen in buitenlandsche loterijen. Vap verschillende zjjden wordt voorgerekend welke verbazende sommen daardoor worden verspild en wel juist door die volksklassen, welke het minst eenig verlies kunnen ver dragen. De een dringt aan op strafrechterlijke bepalingen een ander vindt het raadzamer door oprichting eener Zwitsorsche loterij de speelwoede voor het land zelf productief te maken en zoo worden er nog meer denk beelden aangegeven. De rechtbank te Auxerre heeft yonnis gewezen in eene zaak tegen eene vrouwelijke postbeambte. Deze jonge dame maakte misbruik van hare betrekking door de brieven van twee jongelieden, die op het punt stonden te trouwente lezen. Zoo doende was zij achter de positie dezer per sonen gekomen en had die aan enkele praatzieke vriendinnen- medegedeeld. De verloofden kregen kennis van deze onbe scheidenheid en klaagden haar bjj de recht bank aan die de nieuwsgierige beambte veroordeelde tot een maand gevangenisstraf en 100 frs. boete. Voor eenige dagen heeft in een dorp in Lotharingen een zonderling feit plaats gehad. Een boer had vier paar den die van ongedierte veel te ljjden hadden. Men had den man wjjs gemaakt, dat hij, om de arme dieren van die plaag te ver lossen, ze moest wasschen met petroleum. De boer geloofde wat hem gezegd werd, ging met zjjne paarden in de weide en begon ze zorgvuldig met petroleum in te wrjjven. Toen hjj echter bjjna hiermee gedaan had, stak hij een lucifer aan en had de onvoorzichtigheid met het brandende voorwerp een der paarden te naderen; de huid van het arme dier vloog in brand en deelde het vuur ook aan de- drie anderen mede. Schreeuwende van schrik en pjjn, stoven de vier brandende paarden over land en dal tot dat zij eindelijk door uitputting neervielen. Zjj brandden niet meer, maar hunne lichamen waren slechts ééne wonde. Een Nieuw-Schoonebeker boer bracht dezer dagen een paar nagelhouten (stukken rookvlëesch) en een versche koehuid ter markt. Een koopman beziet een en ander in den wagen en vraagt naar den prijs. De boer eisoht 20 cent voor 't pond. Het aan bod wordt onmiddelljjk aangenomen. Maar nu bljjkt dat de koopman de nagelhouten en de boer de huid bedoeld heeft. Heftig en aanhoudend gekibbelTen slotte neemt de koopman de nagelhouten mee naar huis. Maar weinige oogenblikken later worden ze door den rijksveldwachter weder afgehaald en aan den boer teruggegeven. Onderscheidene getuigen hadden dit too neel bijgewoondo. a. ook de commiezen van N.-Schoonebeek die zich maar niet konden herinneren dat de boer in den loop der week een koe voor de slacht had aangegeven. Vandaar een tweede bedrjjf ten huize van den boer zei venwaar de commiezen de ge slachte koe weer uit den pekel halen. Van twee kanten proces-verbaalHet slot zal nu verder te Assen worden afgespeeld. „Hak mjj moar stille hollen", zei de man, die de hoofdrol vervulde. Te Brescia, in Lombardjje, hebben de gevangenen op oudejaarsavond een buitenkansje gehad. Het oppassers- personael d^r gevangenis aldaar had namelijk besloten dien avond gezellig door te brengen en ook vrouwen en kinderen aan het feestje to doen deelnemen. Het begon met een goed souper en daarop zou een dansparty volgen, terwjjl oen paar gevangenen zouden bedienen. De wjjn, die in stroomen vloeide, bracht de gemoederen der feestvierenden in beweging en weldra ontstond er een hevige woordenwisseling, die door,handtastelijkhe den werd gevolgd, waarbjj het dames-per soneel zich vooral niet onbetuigd liet. In' de algemèene verwarring, daardoor veroor zaakt, wisten de gevangenen, die als be dienden opgetreden waren, zich te verwy- deren en de feestzaal van boiten te sluiten. Hierop openden zij de cellen van hunne medegevangenen en schonken dien de vry- heid, waarop zjj allen zich zeer vergenoegd en juichend verwjjderden. Eerst den vol genden oobtend werden de gevangenbe waarders uit hun onaangenamen toestand verlost en weldra zullen zjj zich voor het gerecht over hunne nalatigheid te verant woorden hebben. Gisteren-voormiddag zyn t te Delft velen aan een groot ongeluk ontko men. Toen de trein, komende van 's-Hage, heden v.m. 10.50 voor 't station ophield en velo reizigers de rjjtuigen hadden verlaten, en om op het perron te komen de rails overliepen, kwam de sneltrein van Rotter dam in vollen gang daarlangs. Door snel terug te springen gelukte 't hun ljjf en leven te bergen, en 't is te verwonderen dat niemand eenig letsel be kwam. Volgens den stationschef stond het Boin op onveilig, dooh 't schjjnt dat de maohinist van den sneltrein daarvan geen notitie heeft genomen. Een ernstig spoorwegongeluk heeft bjj New-York plaats gehad. Het ge- pacfaMdcUVrydag-avotid aan denj^dtreiny die Yin* - 4* w Je iaden vi« d* staket naar fctaeht. De trein moest plotseling stoppen, wachVftf in dw laatsten wagen stapte i« om r, «turende treinen tegemoet te gaan ie waarschuwen, toen plotseling een andere trein de hoek omkwam en met volle kracht tegen de stilstaande wagens aan- stoomde. De zoogenaamde „paleiswagens", door senatour Wagner uitgevonden en in gebruik gebracht, maakten tegen gewooonte do achterhoede van den trein uit. De heer Wagner was op den trein en was juist door de doorloopende wagens naar den achtersten wagen gegaan om te zien of gevaarsignalen waren uitgehangen toen het onheil plaats had. Hjj werd gedood. De omvergeworpen kachels staken de brand in de opeengestapelde wagens en vele onge lukkige reizigers, vastgeklemd tusscbén de banken, werden levend verbrand, binnen bereik der ter dood ontstelde geredde rei zigers, die niets konden doen dan van verre sneeuw te werpen op den brandstapel. In den vernielden wagen was een jongge huwd paar. De jonge vrouw was tusschen den wagen vastgekneld; de man was onge deerd doch weigerde haar te verlaten. Hij hielp haar in haar doodstrijd, haar hand vasthoudende en haar hoofd ondersteunende en zjj verbrandden beiden. Een boer in een dorp niet ver van Zutfan had een koe. Hij had er wel meer, maar dat hij die ééne bezat, verdient vermelding, juist omdat hij haar graag kwjjt wou wezen. Nu hebben meer boeren het eigenaardig zwak, dat ze lieit.- twee rjjks- daalders in de hand krjjgen dan éuu. Zoo ook deze boer; boe meer hjj voor zjjn .drachtig beest kon krjjgen, hoe liever. Maar 1de koe had een groot gebrek haar staart Was te kort. En wat is eon drachtige koo met een korten staart! Onze boer was dan ook niet zóó kort van begrip, of begreep, dat de korte staart hem wel eens te kort kon doen in zjjn beurs. Hjj verzon er wat op. Zjjn vaars had zoo'n langen staart niet noodig, 't beest werd toch in den eersten tijd niet drachtigdaarom maajete bij haar staart een eindje korter, bjj welke be werking het dier waarschijnlijk een ta- meljjk lang gezicht heeft getrokken. Maar de boer had nu een stukje staart over, en dë koe werd nu getooid met het stukje staart der vaars. De boer wist het heel kunstig aan den onden staart te naaien, en de nieuwe had nu een behoorlijke lengte. Zoo werd het dier verkocht. De boer kreeg een rijksdaalder meer dan hem vroeger ge boden was, en reeds wenschte hjj zich geluk over zjjn goedgelukte staartverlenging, toen de koopman het erf kwam oploopen en zijn geld terug eischte, want toen de koe nanweljjks op stal was. gebrachtwas plotseling haar staart korter geworden! Nu trok de boer een lang gezicht! Een langverloren echtgenoot werd onlangs te Great Yarmouth door zijn vrouw teruggevonden. Achten twintig jaren geleden verliet de man zijn vrouw en drie jonge kinderenom naar Australië te gaan. Hjj liet niets meer van zich hoorenen men hield hem voor dood. Voor een jaar of drie eohter keerde hjj naar Yarmouth terugen zette er onder een »angenomen naameen schoen- en laarzenwinkel op. Niemand had hem tot nog toe herkend. Maar dezer dagen kwam zijn vrouw in den winkel een paar laarzen koopon. Zjjn gezicht kwam haar bekend voorzjj deed een paar vragen en ontdekte dat de sohoenmaker haar doodge waande echtgenoot was. De wederzjjdsche begroeting was echter niet zeer hartroerend en de vrouw wilevenals haar kinderen niets meer met 3en onverschilligen man en vader te maken hebben. Een harde straf voov hare on tevredenheid trof op Kerstavond een dienst meisje te Dresden. Zjj had v^n haar mees teres een paar gewone handschoenen ge kregen, was zeer ontevreden over dit freringe geschenk en gooide het in de keuken op het vuur. Maar een oogenblik later ver nam zjj, dat in de handschoenen een brieije van 50 mark verstopt was geweest, dat nu natuurlijk mede verbrand was. RECLAME. „Ik heb mij een zware koude op den hals gehaald", hoort men dikwijls en bjjna iedereen heeft daarvan in dit jaargetijde te ljjden. Zelden echter schrijft' men aan zulk eene verkoudheid dit boosaardige karakter toe, dat zjj bjj veronachtzaming vertoont en er bestaan niet weinig gevallen waarin tering en andere zware ziekten daaruit zjjn ontstaan. Als voorbehoedmiddel verdient de Rjjnlandsche Druiven-Borsthonig (zie de advertentie in 't nummer vau heden) aan iedereen te worden aanbevolen, die lijden aan moeieljjkheden in do ademhalings organen, daar dit aangename sap de ^gen schap bezit het sljjm los te maken, de droogheid en daardoor de neiging tot hoes ten te verzachten en weg te nemen, waar door eene spoedige bevrijding van den on aangenamen toestand verkregen wordt. Te vens worden de Yoederido en de vertering bevorderende uitwerkzelen T*n dit huismid del zoor geroemd en erkend. BEURSBERICHTE PC. Nederl. Werk. Schuld. 2^ Dito 'f dito 3 Dito dito 4 Dito' dito 1878 4 Loten Rotterdam3 Loten Amsterdam f 100. 3 Spanje. Buitenl1 Dito s 1876. 2 Dito Binnenl1 Dito 1876. 2 Pojftugul, Ob%.S Busl., OM. Hope 1798. 5 Dito 6e Serie. 1856. .5 Dito Obligatiel. 1864 k f 1000. 5 Dito 1866 k f 10p0. 5 Dito 1860 100 p. st. >4f Dito Obl. Nicol. Spw. 1807/69. 4 Dito Obligatieleen. 1872. 5 Dito 1873. 5 Dito 1875. ;i\ Dito 1877. 5 Dito t„ 1880. 4 Dito Pandbrieven. 100 Z. R. 5 Dito Aand. 1864 5pC. Rs. 100. Dito 1866 Oostenrjjk, Obl. pap. Mei-Nov. 6 Dito Feb.-Aug., 5 Dito zilver Jan.-Juli. 5 l>rtc Apr.-Oot. 5 Dito Aand. 4p0. fl. 250,1854. Dito 5pC. fl. 500,1860. Dito fl. 100, 1864. Turkije. Alg. Sch. 1865 5 Dito 1869 6 Egypte Oblig. 1876. 4 Dito Spoorwêgl. 1876. .5 N. Amerika Oblig. 1876 4^ Dito 1877 4 Brazilië Oblig. 1865. 5 Dito 1863. 4\ Peru Oblig. 1870 6 Dito 1872 5 Gr. Russ. Spw. 5pC. aandeel. Rass. Spoorw. Jelez Griasi. 5 Dito Poti Tiflis k f 1000. 5 Dito JelezOrel5 Dito Kursk—Charkow. 5 Dito Chark—Azow pd. st. 100. 5 Dito Zuid-West Spoorw.-aand. 5 Hong. Oblig. 1867. 5 Dito Loten 1870. Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Centraal-Pacific. Oblig. 6 Theiss-loten4 Antwerpsche loten. 1874. 3 Aand. loting Madrid3 Aand. Turkjje met lot. 1870. 3 N. 20 Jan. 67 J 80} 1021 102\ 1021 109? 27|| 46 27H 46 H 83 iV 98J 80) 96J S4t 771 135* 1341 62| 68' 102 lilt 1441 121 Ut 65) 87 f 1121 115) 100) 97) 19) H) 128 87 90) 91* 90 90) 59* 94) 99 50) 93 91* 96) 54 12* Afloop van Publiake Verkoopingen van Onroerende Goederen. De bouwmanswoning met di verse partijen tfiei- en hooiland en twee eendenkooien onder Haastrecht is den 12. en 19. dezer door notariB Mahlstede te Gouda in het openbaar verkocht voor f 22550. Bjj de op den 17. Januari 1882, ten overstaan van den notaris 1). Tejjinck te Schoonhoven, in het koffiehuis „Van Zessen" aldaar gehouden openbare verkoo- ping van onroerende goederen, zijn verkocht Het koffiehuis genaamd „de Wijnberg", binnen Schoonhoven, aan de zuidzjjde van de Lopikerstraat, op den hoek van de Nes, aan den heer A. Vermejj te Schoonhoven, voor f 3100. Een perceel bouwland, groot 38 aren, 30 centiarengelegen onder de gemeente Berg-Ambacht, aan den Buitensingel van Schoonhoven, aan den heer A. Karman te Wijlige-Langerak, voor f 1500. Ondertrouwd* JACOB WILLEMSÏ en AALTJE'VAN DAM, Weduwe A. VAN LIT. Haastrecht, 19 Januari 1882. Door Gods goedheid voorspoedig bevallen van eene welgeschapen Doehter JO HANNA MEIJER, geliefde Echtgenoot© van C. R. VAN LEEUWEN. Utrecht, 14 Jan. 1882. Algemeene en bijzondere kennisgeving. Bevallen van een Meisje NAATJE VAN GELDER VAN LAAR. Schoonhoven, 16 Januari 1882. Verlost van oen Jongon T. VAN DE WATER-KOK. Meerker k, 19 Januarij 1882. Pp den 13. dezer overleed alhier, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Broeder HENDRIK JAN, in loven Korporaal der Hospitaaldienst, in den ouderdom van ruim 34 jaren. J J. W. GERRITSEN. Schoonhoven. P. GERRITSEN. Heden overleed, na eene langdurige on gesteldheid mjjne geliefde Echtgenoot® PETRONELLA VAN DER RF%* in den ouderdom van 51) jaar, na ruim 30jarige Eebtvereeniging. Tevens betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belang stelling, tijdens db rir'-' J'eu het overljjden ondervonden. Uit naam van mij, mjjne Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, H. LIEFHEBBER. Sohoonhoven, 17 Januari 1882. Heden overleed, tot droefheid van mjj, mjjne kinderen en verdere betrekkingen, na een langdurig ljjdenmjjn geliefde Echt genoot PIETER VOORSPUIJ Gz., in den ouderdom van 39 jarenmjj nalatende 3 kinderen. Wed. P. VOORSPUIJ, geb. LUITEN. Streefkerk, 17 Jan. 1882. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Moeder WILLEMIJNTJE VERKUIL, Weduwe van J. A. DE GIER, in den ouderdom van ruim 73 jaren. Uit aller naam, JOH. DE GIER. Willige-Langerak, 18 Januari 1882. Eenige kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm, na een langdurig en geduldig lijden, mijne geliefde Echtgenoote ALIDA LAM, in deu ouder dom van ruim 64 jaren. Hs. DE ZWART. Oudewater, 20 Januarjj 1882. Vervolg der Nieuwstijdingen. Z. M. heeft Hoogstdeszelfs ad judant in buiteng. dienst, den luit.-generaal K. Van der Heyden05 verzoekmet ingang van 1 Febr., op de meest eervolle wjjze en onder dankbetuiging voor de velé en ge wichtige diensten door hem aan Z. M. en aan den lande bewezen uit den mil. dienst ontslagenmet toekenning van pensioen. De heer H, Seret, le luit. der artillerie op non-activiteit,, is door Z. M. benoemd tot kapitein. Daardoor moet hjj alB lid der Tweedy Kamer aftreden, doch is dadelijk herkiesbaar. In het hoofdkies district Gorinchem zal dus eerlang eene stemming plaats hebben. - De koning van België en de koning der Nederlanden zullen elkaar in Engeland ontmoeten bjj gelegenheid van het huweljjk van prins Leopold van Enge land met eene zuster der koningin der Nederlanden. De toestand der Parjjsche beurs is zeer ernstig. Tengevolge van den val in de aandeelon der „Société de l'Union Générale", die eergisteren van 2300 op 1300 daalden, zijn talrijke speculanten geruïneerd. Beroepen naar Poortvliet (Zeeland) Ds. G. Boxmanpredikant te Oud-Alblas. ♦BEN8CHOP, 20 Jan. Heden is tot predikant naar deze gemeente beroepen Ds. F. Van Spall te Leimuiden. ♦- HOOG-BLOKLAND20 Jan. Mej. Woutman alhier is benoemd tot onderwij zeres aan de openbare school te Hoogwoud (Noord-Holland). ♦POLSBROEK, 20 Jan. In tegenstel ling met de meeste polders in den omtrek, waar men dezen winter het water gemak kei jjk op zomerpeil heeft kunnen houden, staat het water te Polsbroek nagenoeg een halven meter boven dat peil. Gelukkig voor do landerijen, dat we tot nogtoe vrjj gebleven zijn van jjs. Het stoomgemaal staat thans nagenoeg gereed om proof to mlalen, zoodat met grond kan worden ver wacht, dat Polsbroek er nu weldra voor goed „uit" zal zjjn. SCHELLUINEN 20 Jan. Sinds en kele dagen is er hier weer leven in den hooi- handel gekomen. Verscheidene hooischelven zjjn verkocht tegen f20 en f21 de vjjf hon derd kilo. Heden overlèed, na eene korte ongesteld heid, onze geliefde Vader en Behuwdvader ANDRIES VAN BA AREN, in den ouder dom van bijna 74 jaren* Kinderen en Behuwdkinderen H. VAN BA AREN. T. VAN BAAREN DE VAAL. E. B. GUERAIN en Kinderen. B. A. MEIJER. E. MEIJER - VAN BAAREN. N. VAN BAAREN. M. C. VAN BAAREN - DRIEMEIJER. A. KAMPMAN. J. KAMPMAN -VAN BAAREN. Schoonhoven, 21 Januari 1882. Onzen hartelijken dank voor de bewijzen van belangstelling, ontvangen na de ge boorte onzer jongste Dochter. J. C. VAN GÖRKOM. J. E. VAN GORKOM - GEERLING. Harlingen, 18 Januari 1882. Wjj betuigen aan allen onzen hartelijken dank voor db vele bewjjzen van belangstel ling, die wjj bij onze Vijf-en-twintig jarige Echtvereeniging ondervonden hebben. K. D. DEN BESTEN. C. DEN BESTEN RIETVELD. Nieuwpoort, 20 Jan. 1882. POLITIE. Door de benoeming van G. F. Pluut tot agent van politie te Rotterdam is eene plaatB als nachtwaker te Schoonhoven vacant. Voor1 de vele bewijzen vén deelneming, ondervonden "bij het overljjden en by de teraardebestelling van onZen geliefden Echt genoot en Broeder, betuigen wij onzen har telijken dank. Tovens wordt onze welgemeende dank gebracht aan den WelEd.Gestr. Heer, dèn Officier van Gezondheid VAiï OLST, vdor de liefderijke en trouwe hulp, gedurende de ziekte bewezen. Wed. H. J. GERRITSEN - WENDELS. J. W. GERRITSEN. P. GERRITSEN. Schoonhoven. Het BESTUUR dor Waterschappen Batuwe c. a., onder Jaarsveld, zal aan besteden De levering van 1000 Hecto liter STEENKOLEN, ten dienste het Stoomgemaal Vogelzang en Wiel. Inlichtingen geeft de Voorzitter dier Waterschappen te Ameide, bjj wien de in- schrjjvingsbilletten franco moeten zjjn in gekomen vóór 1 Febrnarij a. s. Voor de vele bewijzen van belangstel ling, ondervonden bjj zjjne benoeming tot Kapitein-Commandant der Artillerie-Schut- terjj dezer gemeente, betuigt Ondergetee- kende zijnen hartelijken dank. H. G. GEELHOED. Sohoonhoven, 21 Januari 1882. 1»^^ Mevrouw KOOIMANOude Haven, Sohoonhoven, vraagt met Mei eene die zindeljjk kan werken en een burgerpot koken. Adres in persoon of franco brieven. f 1.05. De Boekhandelaren S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven verzenden franco de COMPLEETE GEDICHTEN van P. A. DE GÉN ES f ET voor f 1,95. Fraai go- bonden f 2,40 en gebonden met portret f 2,60. BERGMANS beduidend werkdadigor dan Teerzeep, ver nietigt bepaaldoljjk a|le onzuiverheden der huid en veroorzaakt zeer spoedig een zuiver helder wittj huid. Verkrijgbaar por stuk llUlucl V» IlilrJ UUIU. U5 f k 40 cent, bjj H. J. VAN EERTEN, Schóonhoven. Bjj S. A W. N. VAN NOOTEN te Sohoonhoven is de inteekening opengesteld op: Volksblad met Platen. Dit blad verschjjnt maandelijks, de prijs per Jaargang van 12 Afleveringen is f 0,90, franco per Post f 1,05. Afzonderljjke num mers prjjs 7) cent, franco per Post 9 cent. De bedoeling van dit Blad is: bevorder lijk te zjjn aan de ontwikkeling en bescha ving der lagere volksklassen. Het zal dus zooveel doenlijk berekend zijn op de be hoeften en het geestelijk, peil van die leden der samenleving, die de overgroote meer derheid des volkB uitmaken. De Redactie zal trachten voor dit doel te arbeiden: lo. Door in novellistisohen vorm onder werpen to behandelen, die gerekend kun nen worden de algemeene belangstelling te verdienen. Zjj zal daartoe de mede werking inroepen van die Nederlandsohe Letterkundigen, wier pen zich het ge lukkigst in gezonden geest op dit gebied beweegt. 2o. Door, met inachtneming van de noo dige actualiteit, kleine opstellen te geven over maatschappelijke toestanden en merk waardigheden, alles in een toon en stijl, welke bewjjzendat steeds met nauwgezetheid de eigenaardige bestem- fning van het Blad in 't oog gehouden wordt. 3o. Door praktische wenken op 't gebied van natuurkennis, voor welke zjj zich van de hulp van een degelijk deskundige verzekerd heeft. 4o. Door, met ontwijking van Staatkundige en Godsdienstige geschilpuntensteeds op te wekken tot al wat veredelend werkt, en tot die algemeene geestesbe schaving, die aan geen stand gebonden is en in eiken kring op hara plaats is. Ter kennismaking met de wjjze, waarop de Redactie hare taak denkt te aanvaar den, volgen hier twee gedichtjes, die in het eerste nummer geplaatst zullen worden, n.l. het eerste ter toeliohting van den titel en het andere als bjjsehrift bjj eene plaat. De zwalnw zoekt der raenschen woning, En vliegt er lastig in en uit; Zij wordt beschermd door boer en koning, En niemand die haar wiekslag stuit. Zjj plaatst haar nestje naar haar keuze, En niemand, die 't niet gaarne ziet, Want waar zij komt, hoort men de lenze: „Zjj brengt geluk aan, stoor haar niet!" Dit nieuwe blad brengt aan zjjn vrinden, Geluk?... Wel lezen, moge er vaak Ten minsten iemand iets in vinden, Dat hem verkwik', verwarm', vermaak'l Het brengt: aan ieder die 't wil lezen Een hart'ljjk woord van mensch totmonsch.. Moog 't als een zwaluw welkom wezen Dat is, in 't kort, der schrjjvers wensch. Te kunnen lezen is een zegen, 't Is een bezitting, 't is een schat: 't Is ied'ren dag, en allerwogen Een lichtstraal op ons levenspad. Het lezen hoort tot de eerste weelden: Het komt bij alles zóó te pas, Dat men zich nauw'ljjks kan verbeelden Hoe 't vroeger ging, toen niemand las. Die tijd is lang voorbjj. Sinds komen Steeds rüeerd'ren tot hun leesgenot. En leeskunst bracht, langs honderd stroomen, Verbetering aan in menig lot. Thans voeden duizenden van boekeu 'Weetgierigheid en studielust, Of brengen, wie ontspanning zoeken, Verkwikking in een uur van rust. Ook ten opzichte van de platen zal, wat de ónderwerpen aangaat, in denzelfden geest gewerkt worden, en zullen allo krachten worden aangewen4 om die zoo aantrekke- ljjk en sprekend mogeljjk te maken; opdat dit Volksblad in zjjne soort een sieraad moge worden van onze litteratuur, zoover ons taalgebied zich uitstrekt in Nederland on België, in Noord-Amerika en Zuid-Afrika, in onze Oost- en West-Indische bezittingen. Wjj durven ons vleien, dat U deze pogingen met sympathie zult begroeten en gaarne de behulpzame hand bieden, om hot blad dóór te brengen, waar het in de allereerste plaats t'huis behoort, dat is in de handen van den zoogenaamden werken den en dienstbaren stand. Om dit gemak kelijk te maken, heeft men den prjjs uiterst laag gesteld, en wel op 90 cent per jaar gang van 12 Afleveringen, of 7) cent per Nummer van 4 Pagina's folio. Ieder num mer bevat eene Plaat ter grootte der pagina en eene kleinere, benevens 10 kolommen Tekst. Getallen van minstens 100 Exemplaren van ieder nummer, ter verspreiding, worden k 6 cent per nummer geleverd. Uitgave van de Maatschappij „ELSE VIER" en verkrijgbaar bjj de Boekhande laren S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven. Notaris COERT te Molenaars graaf zal op Donderdag 26 Januari 1882, des voorm. ton 10 ure, in en voor het Sterfhuis van de Wed. 0. v. HOLTEN te Groot-Ammere, in het Openbaar verkoopen: als TAFELS, STOELEN, KASTEN, KIS TEN, SPIEGELS enz. BEDDEN met TOEBEHOOREN-. HUISRAAD en INBOEDEL, een GEIT en wat verder zal worden aangeboden. Betaling contant. Notaris VAN BLARICUM te OUDEWATER zal op Dingsdag 24 January 1882, des morgens ten 10 ure, in het Koffijhuis van H. J. KONINGS, aan de Markt aldaar, Verkoopen Ongeveer 20.000 Kilogrammen puik Friesch waarvan monsters ter besigtiging in voor meid Koffijhuis. Breeder by biljetten. Bij alle Boekhandelaren is verkrijgbaar: LUIMIGE DICHTSTUKJES door W. METS Tz. 96 bladz. druks. Prjjs 00 Cents. IN 'T LEVEN. DICHTSTUKJES door W. METS Tz. 96 bladz. druks. Prjjs 60 Cents. Deze twee bundels luimige gedichten zullen den beminnaars van komische poëzie zeker welkom zjjn en bevatten een aantal dichtstukkenuitnemend TER VOOR DRACHT geschikt. Bjj alle Boekhandelaren te ontbieden. Aanbiedingen te doen bjj R. OUWER- KERÉ te Schoonhoven. «.HSARDEMANN leEMMERIKMRk vrjj van eiken onaangenamen reuk en smaak en door kinderen gemakkelijk ingenomen en verteerd. Verkrijgbaar in flacons n 25, 35, 65 cents. Eene daaruit bereide, door Nederlandsohe en Duitsche geneesheeren aanbevolen IJZER HOUDENDE LEVERTRAAN tegen bleek zucht, klierziekte, longtering, verzwakking, bloedarmoede, enz., is verkrjjgbaar k 75 Cents de flacon, te Schoonhoven bjj J. W. VALK. van S. W. N. van NOOTEN, Schoonhoven. 5 Cents per Boekdeel. Catalogus gr»ti«. Bij S. 4 W.N. VAN NOOTEN te Sohoon- hoven verschjjnt: Oorspronkelijke Schetsen en Novellen van Hedendaagsche Auteurs. JAARGANG 1882. Eene roeks uitnemende voortbrengselen onzer letterkunde wordt, in NEÊRLANDS BIBLIOTHEEK bijeenverzameld, het Ne- derland8ch publiek aangoboden. De eerste aflevering van den jaargang 1882 bevat: LEVEN EN LATEN LEVEN, door A. J. de Buil. EEN POR'IR ET-STUDIE, door Gerard Keiler. DE BLINKERT ON DER OVKRVEKN, door W. J. Hofdijk. PLOERTEN IN DE MAATSCHAPPIJ, door den Ouden Heer Smits. Maandelijks verschijnt oeno aflevering van 64 bladz. druks, tegon den zeer lagen prijB van Men verbindt zich slechts voor 12 afleve ringen of één jaargang. Bij alle Boekhandelaren is de inteeke ning opengesteld en de oerste aflevering voorhanden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 2