J. OMjzen en Zoon, N’. 65 De Assurantie-Maatschappij tegen Brandschade ZUTPHEN, OPGEKICHT TlX 1845, Seerenhuis met Tuinen, op den Ouden Singel, bevattende zeer ruime kamers, voorzien van alle gemakken. Instrumenteel Zuiveraar Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland. GEMEIBILEEBDE KAMER, op een der beste standen van de stad. Brieven franco, onder letter A, aan het Bureau dezer Courant. WISKUNSTIG TOOVERBOEK. KAAS en BOTER. Een HUK net SCHUUR. ERF, TUIN en DIJK, staande en gelegen in de gemeente Krimpen aan den IJssel, in den polder Kortland, onder Zijde; kadaster Sectie A, nommers 1349, 1391 on 2490, te zamen groot 2 vierkante roeden, 80 vierkante ellen. H.H. TIHRERUFDW, een Timmermans-Affaire. ütrechtsch Wagentje Elzen- en Mastheipalen, zeer geschikt om in tonnen te|heijen, als mede een party voor HEINPALEN BRUGGENHOOFDEN enz., te koop bij DIENSTMEID, tegen goed loon. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Directeur J. J. HERE NS te 's Gravenhage. De Assurantie-Maatschappij tegen Brandschade IVTP TUIN-ALMANAK, aanwijzende wat men maandelijks in Moes- en BloemtuinBoomgaardBoomkweekery Oranjerie en Broeiery te verrichten heeft, door J. NIEDEKEN. Achtste druk. Naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd omgewerkt door Geïllustreerd Politienieuws abonneeren, ontvangen de nog in deze maand verschijnende nommers 'gratis, van deze zoo interessante en ondBhcudende popu laire courant. Vroeger verscheen slechts één nummer per week. Van af 1 October verschijnt het blad Woensdags en Zaterdags, terwijl de Abonnementsprijs als vroeger blijft voor Amsterdam 1, voor daar buiten f 1,15 per drie maanden, franco aan huis. Voor hen die het GEÏLL. POLITIE NIEUWS nog niet van nabij kennen, zij bericht, dat het blad steeds alle belangrijke gebeurtenissen op het gebied der Justitie en Politie bevat, benevens een Plaat op een der gebeurtenissen betrekking hebbende, Varia, keurige Feuilletons etc. Verder ko mische voorvallen voor den Rechter, een rubriek „De Amsterdamsche Lantaarn”, waarin zaken van den dag besproken wor den enz. Bovendien wondt aan alle Ge- abonneorden Rechtskundig Advies, zoo vaak zij dit verlangen, gratis verstrekt. OPBABARE VFRKSOPIAG Wann I I i, i -'L' te Goudriaan den Heer L. BLOKLAND, te Noordeloos den Heer K. van der WILLI K. COKSTs. de JONGH. Prys 1,25. H.H.Timmerlieden. VASTE KNECHT. J. de JONG Az. Terstond TE HEER: EENE FLINKE, dc Tweede Druk van het Vrijwillige Verkooping, jÉ$&'op Woensdag den 25. January 1882, des voormiddags ten 10 ure, ten huize van Meiufvrouw de Wed. Krimpen aan den IJssel, van: EENPARIG OORDEEL. WONDEREN bestaan niet, maar wel 770 Getuigschriften. TE KOOP: ben mosim en een VRACHTWAGEN. SLIJM- MAAGPILLE^ E. LANGEKAK, Verzekerings-Maatschap voor Plaatsvervanging en Nummerverwisseling bij de Nationale Militie: „DE EENDRACHT”. Kapitaal f 200,000 volgefourneerd. ZUDlEZfCHMET Speelwerken J Speeldoozen J. H. Heller, te Bern, (I (Zwitserland.) TE KOOP: Bloemisten te Schoonhoven, hebben voorhanden eene prachtige verza meling KNOLBEGONIA’S, waaronder zeer schoone dubbele en grootbloemige enkele. Prijs der dubbele f 1 tot f 10 per stuk. Halfdubbele f 0,50 tot f 0,75 per stuk. Grootbloemige enkele f 0,30 tot f 0,50 p.stuk. Gewone f 0,10 tot f 0,15 per stuk. Zij worden tot ’t laatst van April als droge bollen in pakjes verzonden en in het begin van Mei geplant. A. C. H. v. Scherpenzeel. Schoonhoven. Prijs 1,25. H EPPMH. HOFFMAN Co. SC 1 'I KLEUN, Mr. Smid I rre, wven on emue uer Almanak voor alle jaren. drank, bij Jb. 1 Mei HEd. heeft benoemd tot hare Vertegenwoordigers Oh. M. HENNY, Directeur. De Ondergeteekende beveelt zich minzaam aan tot het MAKEN van Plan, Begroeting enz. voor GEBOUWEN als anderszin». Ameide, 1882. CF. Te huur tegen I Mei 1882. .Door het vertrek van Mevrouw VOOR- DUIN naar Haarlem wordt tegen 1882 te huur aangeboden het door bewoonde Dagelijks te zienmits vooraf belet vragende. Te bevragen bij den eigenaar J. P. NIEKERK. Een bekwaam TIMMERMAN, gehuwd en vrjj van sterken drank, zag zich gaarne geplaatst als Adres, met franco brieven, onder lettor C, aan het Bureau dezer Courant. Mr. TIMMERMAN, van HUIZEN, SLAAPKAMERS en MEU BLEMENT; Kuiperstraat K 227, Gouda. Met 3 jaar Garantie. De DIRECTIE berichtdat zij tot AGENTEN benoemd heeft de Heeren -w en de Heeren LAFEBER Co. te Gouda. De Directie voornoemd, Mr. B. MEES. B. VAN ROSSEM. Ed. HOYER. 1gehuwd23 a 24 jaar en vry van sterken ■ank, bij Jb. DE WINTER, Mr. Metselaar te Gouderak. Bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar: AANGENAME TOEPASSINGEN EN MERKWAARDIGHEDEN OP MATHEMATISCH GEBIED. Vrij gevolgd, doos DE KAAS- EN BOTERMARKT. Hand boek voor allen die Kaas en Boter koopen of verkoopen, bevattende de marktprijzen van 1 tot 2000 Ned. Ponden KAAS van 10 tot 40 gld. de 50 Ned. Ponden, na af trek van 2 ®/0 korting en van het achtste en zestiende BOTER met de geoorloofde overwicht van 20 tot 80 gld. het vierde vat; door D. A. KIP, Hoofdonderwijzer te Ouderkerk a/d IJsel. Prijs 90 Cents. Bij alle Boekhandelaren te bekomen: OPENBARE H. KUSTER8 te $ehoorende aan en bewoond door Cs. DE JONG. Te aanvaarden uiterlyk 1 April 1882. Inmiddels uit de hand te koop. Nadere information zijn te bekomen ten kantore van den Notaris SPRUIJT te Ouderkerk aan den IJssel. De medicinaalraad, Dr. RUST te Grabow in Mecklenburg, zoowel als vele andere uitstekende geneesheeren, roemen de echte Rijnlandsohe Druiven-Borst- honig als een voortreffelijk huismiddel bij hoest, heeschheid, borst- en keelpyn, kinkhoest bij Kinderen, dat deze ongesteldheden in veel korter tijd doet verdwij nen dan elk ander middel. Z. E. mijnheer de graaf en mevrouw de gravin zu Leiningen Billigheim, op het kasteel Billigheim, ambt Moosbach in Baden, vinden tegen hardnekkigen hoest en heeschheid geen geschikter middel, dan de echte RIJNLANDSOHE DRUIVEN-BOR8THONIG. De heeren Dr^M. FREYTAG, kon. professor te Bonn, Dr. GRAEFE te Chemnitz, Dr. LANGE te Bitburg, be velen dit onovertroffen, aangenaam preparaat uit persoonlijke overtuiging aan. H. E. mevrouw de gravin zu Sayn Wittgenstein te Berleburg in Westphalen, is verbaasd over de voortreffelykheid en goede uitwerking daarvan bij verkoudheden. Mijnheer de Baron v. Ditfurth, Hauptmann a. D. op het kasteel Theeros bij Ober- theeres te Beijeren verklaart, dat zijne familie met den besten uitslag gebruik heeft gemaakt van den echten Rynlandschen Druiven-Borsthonig tegen keelpijn,/ hoest, enz, en met dit oordeel komen de betuigingen van erkentelijkheid en dank-* I baarheid van vele duizende genezen personen van allo standen volkomen overeen. Alleen echt verkrijgbaar in flacons h 65 Cent met witte A fl. 1,— met roBde - en H. 2,met geele capsulen, welke neven staand fabriekstempel dragen te Schoonhoven bij de Wed. Wolff A Zn.; Gouda bij F. H. A. Wolff1; Gorinchem bij B. J. R. Bosch; Haastrecht bij J. D. Den Hartog; Jaarsveld bij P. Vlasveld; Lekkerkerk bij P. Van der Starre; Ou- dewater bij F. Jonker Idenburg; Stolwijk bij C. G. V. d. Berg. Wordt TE HUUR of TE KOOP gevraagd welk een Burgerbestaan oplevert. Adres, met franco brieven, onder letter A, aan het Bureau dezer Courant. TE KOOP: een gebruikt Vtrechteeh Wagentjetegen VN w billijken prijs. Te bevragen bij L. KLEUN, Mr. Smid te Vianen. Mijnheer! Recht aangenaam valt het mij U te verwittigen, dat ik op mijn jarigen leeftijd, kaalhoofdig was, sedert verscheidene jaren, en door het gebruik van de ont- wikkelingsbalsom weder in het bezit ben van een volledig haartooi. Ja!, zwaarder en bezetter als ik ooit heb gehad; hygevolg Heer Theophile, hulde aan de waarheid, en een ieder die twijfelt, kan van mij ge tuigenis komen inwinnen. Alphen. (get.) C. VAN ’T RIET. GROEIMIDDEL. Uitval van Haar, Roos of Schilfers, dun Haar, Kale plekken, Pijn In de Schedelhuid, Haar- of Baard- worm, Huidzeer, vroegtijdig Grijs worden, al deze onaangenaamheden worden verban nen door den Haar-Ontwikkelingsbalsem. Binnen korten tijd verkrijgt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder, 2 de flacon. KLEURMIDDEL. Rood, grijs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond, bruin of zwart, onzichtbaar, kleurhoudend en on schadelijk. Met een flacon a 2 van dit middel heeft men een jaar voldoende, naar gelang wat men kleurt. Franco aanvraag tegen postwissel, post zegels of rembours, bij THEOPHILE, Fre- derikspleln No. 32, hoek Falckstraat, Amsterdam. Deze Courant Prijs: voor Schoon door het geheele Boekhandelaren, I Te bevragen by A. J. STUURMAN, Mr. Timmerman te Ammerstol. SCHREUDER’S PILLEN, zijn Maagversterkend, zacht Laxerend, bij zonder goed tegen Slijm en bevorderen de Spijsvertering. 32 Ct. per doos, ver krijgbaar te SCHOONHOVEN alleen bij de Wed. WOLFF A Zn. Gouda, L. Schenk. Haastrecht, K. Oosterling. Lekkerkerk, A. den Oudsten. N.-Lekkeriand, A. Stam, en in de bekende depóts in andere plaatsen. Men wachte zich- voor namaaksels!! Elk doosje is gewikkeld in een billet met de naamteekening van den vervaardigei J. J. Bergambacht. De Wed- ö- DE VRfiüGT te 81 o 1 w y k vraagt tegen Mei of eerder eene flinke SCHREUDER, Apotheker. Burgerlijke Stand. Gem- Schoonhoven* Van 13 tot 20 Jan. 1882. Geboren: Anna Christina, ouders C. Kooy en S. Van Eek. Geertje, ouders P. Ka poen en G. Verkerk. Jacoba Martha, ouders A. E. Denekamp en P. Spanjaard. -r Reintje Sophia, ouders J. Hartog van Gel der en N. Wolf van Laar. Nicolaas, ouders J. Stobben en A. Noorlander. Ondertrouwd! A. Stekelenburg en W. C. Van der Sluis. H. J. J. Janné en C. Meyer. OverledenH. J. Gerritsen, oud 34 jaren, echtgenoot van M. Wendels. P. Van der Ree, oud 51 jaren, echtgenodte van H. Liefhebber. J. Van den Bergh, oud 4 maanden. J. J. Tamse, ond 6 maanden. J. Sterk, oud 3 maanden. L. Noor- land, oud 67 jaren, '(echtgenoote van J. Hooikaas. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 4n October 1881No. 25. Commissarissen C. VAN OVEREEM, Grondeigenaar te Leiden. J. B. SCHEVERid. ’s Bosch. De deelneming tot het stellen van Plaatsvervangers en Nummerver- wisselaars is opengesteld voor het district Gouda en Omstreken, bij den Heer J. W. C. VAN DER WERF, Crabetjiatraat No. 24Ö. md- 4- Te Schoonhoven bij den Heer H. G. GEELHOED. OPGERICHT TIN 1045. ÖBONDKAPITAALf 1.000.000.-. JAARLUKSCH PREMIB-INKOMEN438.000.—. RESERVEFONDSEN277.000.— Verzekering tegen VASTE PREM1EN zonder Inleggelden of Nabetalingen. Bij alle Boekhandelaren verkrygbaar: K. J. W. OTTOLANDER. De prijs van dit werk, bevattende onge veer 300 bladz. druks, is f 1,75. 1878 geheel isingeboet, Gv Februari op het Men abonneert zichi'bij eiken Boekhan delaar of Postdirecteur, voor buiten ook door het toezenden van een Postwissel A f 1,15 aan den Uitgever. Voor Amster dam aan het Bureau MOLSTEEG 12, bij alle Boekhandelaren en Kiosken. E. F. EDEN. Bij alle Boekhandelaren te bekomen: Een Boekje voor iedereen. STARING’S Lijst van allo binnen- en buitcniandache MatenGewichten en Mun ten zoowel de vroegere als die van den te- genwoordigen tijd, met hunne onderlinge vergelijkingen en herleidingen, benevens vele andere opgaven en berekeningendie ieder een dagelijks te pas komen. Tweedeveel vermeerderde druk. In linnen bandje. Prijs 75 Cents. Melbourne 1881. le Prijs. Zilveren Medaille. waarop 4 tot 200 verschillende stuk ken staan, met of zonder ^Expres- sion”, Mandoline, Trom, Carillon, o Castagnetten, Vóix Célestes, Harp- q tonen, enz. met 2 tot 16 verschillende Airs, 'j Voorts Nécessaires, Sigarenstanders Cbólets, Photographic-Albums, Inkt- kokers, Handschoendoozen, Brieven- l dekkers, Bloemvazen, Sigarenkokers, b b TabaksdoozenWerktafeltjes, Fles- b schen, Bierglazen, Portemonnaiesi 2 Stoelen enz., alles met Muziekwerk. 9 Steeds het nieuwste en voortreffelijkst^ i voorhanden. Tot de levering daarvan beveelt zich aan 'P Alleen door rechtsfreeksche i, I' ontbieding is de echtheid ff gewaarborgdgeïllustreerde Prijscou- i i ranten worden gratis verzonden. 4 ‘ppepzoA ennejd T s[B iudy 08 W wqmoAojQ u»a neij I' -JGM[oadg uva s-iedooq ep jepuo uep 'J, -AOM ‘soubj^ 000‘0Z a«A Scjpeq uoe 4 jo} ueapeM ejsuooqos op uba qoj (BIJ EXECUTIE). De Deurwaarder C. B. VAN BA AREN te Schoonhoven zal Maandag 23'Januari 1882 ’s morgens ten 10 ure, voor het Winkelhuis to Schoonhoven, in de Lopikerstraat, Wijk A 360, aan den meestbiedende contant, en zonder bybetaling van eenige kosten, verkoopen: Onderscheidene Kruidenierswaren, Win- kelgoederen en Gereedschappen, bestaande in: Thee, Kaneel, Peper, Sago, Bessensap, Blaauwsel, Stearine Kaarsen, Dwijlen, Rijs- temeel, Grint, Voertarwe, Erwten, Kippen voer, Gerst en Hennipzaad, Kanariezaad, twee vaatjes Kunstboter enz. enz. Voorts: Toonbank met Koffiemolen, Grut- tenbakkon, Trommels, Kistjes, Toonbank- Bascule, IJzeren en Houten Maten, Ge wichten, Kaasstandaard met Planken, Olie- pomp, Trap, Bascule van 300 Kilogram, ijzeren halve Hectoliter en Dekaliter; Pa pieren Zakken en Pakpapier. Eindelijk verschillende Meubelen en Huisraad, als Mahoniehouten Tafel, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Kabinet, eikenhouten Chiffonière, Bureau, Naaimachine, groote Harmonica, Koper-, Tin-, Glas- en Aarde werk, benevens onderscheidene Gouden en Zilveren voorwerpen, en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt en bij proces-verbaal van voornoemden Deurwaar der in tegenwoordigheid van getuigen op den 13. dezer maand, krachtens vonnis, in executoriaal beslag zijn genomen. Een uur vóór den verkoop te bezigtigen. »Wanneer de Reg hand belastinghervori kiesrechthervorming i eerste nemen uitj inni natie daaraan méér b< de belasiinghervormn oriteit te zien toegek kans bestaat dat wy einde zullen bréngen eerst herziening van 1 nemen. Naar nffine niets meer in staat aanzien van de jiame dalendan de 'w&nv staat tusschen den ia discussiën en de vrucl En dan vraag ik lx leiding om te kunnei hervorming van het nemendedat werk zuilen brengen Hoe I deze vraag? Aldjis: V< wat ik daaromw’ent i men het Voorlpopig stuk I leest, maakt h elke partyja élke fn hervorming naar Haar t >Neenoiu zulk eene kiesrechthervorming t moet er meer eenste zijn dan op ditloogen Bovenstaande aanha de hougst belangrijke mede onze Afgevaardi op den eersten dag va tings-debat in de Twt dag 29 November j.l.j beiaadslagingen deeln gaan gezegd: wpnneer van den parlementaire king brengt nojet dep dan heeft hy daartoe niemand kan aBn heh wijten dat het i zoo is. door hem uitgejsprokei niet door haar aanti lengtemaar ajtyd dn van ernstig nadenken gaan over de opderwei De heer Patijn spreek te zeggen heef tlen verkorenen dei natie e dU voorbeeld te volgei weldra een mpdel-Par Doch ter zake. De ker laatste geqeelte d« voorkomenhad ten noodzakelijkheid te bi mingen op financiëel gt bezuiniging op de kos houding. Allereerst wi dé cyfers der begrootir den indruk njaken, als dat in vijf jaren tijds uitgaven zyn toegenom zjjnde ‘dit het verschil d bij een vergelijking vi 1882 met dat voor 18 die bevinding niet zoo als men ih aanmerking meerderde kosten van en lager onderwijs voc 7{ millioen bij dat vei de rest, 3^ millioen, uitgaven voor ’t Depai en voor meerdere ren welke toeneming mede de leening van uitgavenmaar deels begroeting is weggesm gelijksche behoeften v< Wel zijn ook de inko vermeerderd, méhr hit ding als de uitgaven. brengsten zyn gewoor. buitengewone omstand herhaling niet gerekeni heer Patyn stelde zelfs 1 van verhindering voor het gedistilleerd bij g drankwet, en de mog< success^recht bij opbe We vragenwas dat la zeer ver gezocht? Vooi niet heel veel kans da zal geraken en in de t bewezen kon worden van »zoo waar helpe meer redelijken vorm oneerlykheid zou toen onjuiste aangiften ven danhoezeer ook ten van de volkomen onhou formulemet allen en ving aandringen. Maai dat fiscale redenen he eed noodig maken. 11 bodig, van mogelykhec heden te spreken om a elk geval de uitgaven i nemen. De heer Pat breiding van onze op zwarte stip in ons li erkendedat zelfs de tieve uitgaven geen re dan ook geen enkel s die beweert, dat aliet Ongeveer 2000 Kilo OUT) IJ Z E R van oen gesloopten Watermolen, bij GEBR. DE VREUGT te Stolwijk. Ook een schoone partij gezonde BOLLEN van Lilium Auratum van f 0,40 tot f 0,80 per stuk. Steeds bij hen verkrijgbaar af gesneden BLOEMEN, BOUQUETTEN, KRANSEN en VERSIERINGEN voor allerlei Gelegenheden. Aanleg van Tuinen en voorts alles wat tot het vak behoort. ■tigers, dat zij hunne Apotheek des avonds te V uur zullen sluitendoch dat voor het gereedmaken van Recepten en het afleveren van spoedeischende Geneesmid delen een der Ondergetoekenden of hun Bediende, even als vroeger, steeds aanwezig zullen zyn. MARKTBERICHTEN. Schoonhoven, 18 Jan. Boter: le qual. 75r ct., 2de qual. 70 ot. per half kilo; kaas f 30 h 34, vette varkens 26 a 30 ct., overloo- pers f 8 i 10, schapen f 36 h 40lammeren fl0hl2, vette kalveren 24 26 ets. per half kilo, nuchtere dito f5 8 per stuk; aardappelen Kleingeel f 3,00, Zeeuwsohe Jammen f3,20, Wolkammers f2,80, Roode f2,60, Poters f 1,70 per Hectoliter. Eieren f6,00 per 100 stuks. Peren f7,00, appelen f6,00. Hennep Schil, Bint en Gelling, heele gewas, f 18 per 50 kilo. Hennepzaad f 7 h 8. Gouda, 19 Jan. Kaas. Aangevoerd 28 partijen. Handel vlug. Prys f26 h 31 naar wicht en qualiteit. Noordhollandsche f30 A 33. Goeboter fl,50 A 1,60, wei- dito fl,30 A 1,40 per kilo. b u, Vette varkens 25 A 28 ot. per half kilo. Biggen voor Engeland 21 A 24 ct. per half kilo. Magere biggen f 1,00 a 1,50 per week. Nuchtere kalveren f 7 A 14. Gouda, 19 Jan. Marktbericht ran de vereeniging van kaashandelaars. Goudsche kaas. Aangevoerd 28 partijen. Prijzen; le qual. f28,50 h 30,50, 2e qual. f26 A 28. Handel gewoon. Gorinchem, 16 Jan. Bij een aanvöer van ongeveer 100 stuks vee was de handel vooral in kalfvee heden zeer geanimeerd. Prijzen: enkele zware kalikoeien f230 a 320, mindere qual. f 160 A 240, dito vaarzen f 140 A 225, varekoeien f 120 A 160, enkele nuchtere kalveren f 8 k 12. Varkens, eenigszins vette op levering 48 A 52 ct. per kilo, fokvarkens van 6 8 weken f 6,50 a 9 per stuk. Goeboter f 1,30 h 1,60 per kilo. Kipeieren f 1,20 a 1,30 de 26 stuks. Rotterdafp, 16 en 17 Jan. Aangevoerd: 1259 runderen, 49 vette en graskalveren, 23 nuchtere kalveren,216 schapen of lammeren, 408 varkens; 14 biggenen 2 bokken of geiten. Runderen1ste qual. 861 ct., 2de qual. 68 ct, 3de qtfal. 50 ct.; Kalveren: 1ste qual. f 1,10, 2de qua)., f 0,90; Schapen 95 ct, alles por kilo. Weivarkens 56 tot 57 ets. per kilo. Boter; 1ste qual. f76, 2de qual. f70, 3de qual. f 64. Tarwe. Nieuwe Vlaamsche, Zeeuwsohe, Flakk. en Overm. f 11,75 h 12,75, dito beste f 10,00 A 11,50, dito mindere f 7,75 A 9,75, dito geringe f 5 A 7,70, jarige dito f 10,25 h 13,25. Rogge. Nieuwe Vlaamsche, Zeeuwsohe en Overm. f 8,40 a 8,80, dito mindere f 6,60 a 8,30. Gerst. Nieuwe Zeeuwsohe, Fl. en Overm. Winter f7,10 A 7,60, dito mindere f5,25 A 7,00, dito Zomer f 6,20 iï 6.,60, mindere f5,00 A 6,10. Haver. Nieuwe Inlandsche dikke f3,00 a 5,00, dito lange f2,00 A 4,50. Paardehboonen. f 7,50 A 7,80, mindere f6,00 A 7,40. Hennepzaad, f 7,00 A 8,50. 8. W. K~VAN NOOTEN, Schoonhoven. Kapitein-Ingenieur. INHOUD: Inleiding. De oorsprong der cyfers en de wijze van optellen bij de verschillende volken. Over uit bet hoofd rekenen en de reken-machines. Rekenen op papier en uit het hoofd. Grandomange, Mondeux en andere verschijnselen op dit gebied. De rekentafel. Rekentafel voor blinden. De staafjes van Neper. De liniaal van Gun ther. Rekenmachines van Pascal, Maurel, Thomas en Babbage. Verschillende gebruik making en eigenschappen van getallen. Geheim cyferschrift Gelijktijdige optelling en aftrekking. Vermenigvuldiging met de vingers. Verkorte vermenigvuldiging en dealing. Verkorte worteitrekking. Eigenaardigheden der getallen. Driehoekige-, pyramidaal-, polyganaal-getallen enz. Beroemde vraagstukken. Achilles en de schildpad. De kroon van Hiero. Moord van de Turken door de Christenen. Schaakproblema. Ónmogelijke vraagstukken. Amusante vraagstukken. Een slim meester en nog slimmer leerlingen. De kok en zijne knechts. Het leven der locomotieven. Gulzigheid en intelligentie. De moeielyke verdeeling. De streken van den waard. De twee Arabieren. De gratiën en de muzen, enz. De toovervlerkanten. Hunne samenstelling en geschiedenis. De groote getallen. Wat is een millioen? Het jaariijksch budget van Frankrijk. Een druppel water in den Oceaan. De acht onafscheidbaren. Reisje naar Meudon. De geslepen paardenkooper. Het aantal nakomelingen van Jacob, enz. De kunst om door rekenen schijnbaar te raden. Een gedacht getal te raden. Wie moet de ring heb ben? De gedachte kaart. Eenige kunstjes met kaart- en dominospel. Tooveren met 16 kaarten. Het paard op het schaakbord enz. Wérkdadlge vraagstukken. Oneindig groot en oneindig klein. 1. De mensch, de aarde en de zon. Het heelal in mini atuur. Het aantal sterren en haar afstand van ons. De versohillende werelden. De onmetelijkheid. 2. Telescoop en microscoop. Wat er in een druppel water is. De bewoners van den Oceaan. De parasieten van den mensch. Een reisje naar de maan. 1. Vertrek in den ballon. De rnimte, de afzondering, de stilte. Aanzicht der aarde van af zekere hoogte. Het klimmen door de wolken heen. Hoe men stijgt en hoe men dit gewaar wordto De hooge luchtstreken. Beschouwing van den hemel. Vreemde gewaarwordingen. 2. Tusschen hemel en aarde. Aankomst op de maan. Wat een maansteen is. De aarde van de maan bezien. Terugkeer naar de aarde. 3. De ónmogelijke reis. De maan is beter bekend dan de Alpen. Een onzer monumenten op de maan. Telegraphische gemeenschap met de maan. De bewoners van Venus, Mars en de planeten. Geboorte, leven en einde der werelden. De meeste werelden zijn bewoond. Aanhangsel. Almanak voor alle jaren. W ordt gevraagdmet

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 3