Zondag 29 Januari. N*. 659. 1882. MEID. Wanneer? l 'cherpenzeel. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. I I lerlieden. IAAGPILLEN IMECHT. ^7^^^ BINNENLAND. 9 1 »agd, met ‘I r kilo. Kipeieren V SCH00M0VBN8GHE C0URA1ÏT. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevers. nemende uitgaven en dige vermeerdering he dikke f3,00 4,50. 7,80, mindere een in G. DE VREUGT t vraagt tegen Mei heele 7 4 8. ■roerd 28 26 4 31 MERMAN, gehuwd ink, zag zich gaarne rling. Judsten. am, a in andere plaatsen. >or namaaksels!! gewikkeld in een iflamteekening van f, Schoonhoven. itsen, oud 34 jaren, ndels. P. Van ïohtgenodte van H. ien Bergh, oud 4 e, ond 6 maanden, nden. L. Noor- ihtgenoote van J. e, Zeeuwsohe en lere f6,60 4 8,30. i, Fl. en Overm. nindere f 5,25 4 §,60, mindere 3 PILLEN, acht Laxerend, bij- ijm en bevorderen Ct. per doos, ver- alleen bij de F Zn. Bg een aanvoer ee was de handel zeer geanimeerd, kalf koeien <f230 240, dito vaarzen 20 4 160, enkele ieven, onder letter C, Courant. De opbrengst van den verkoop wordt in de hierboven vermelde gevallen, na aftrek van alle kosten, in de consignatiekas gestort. rgeteekenden berich- nne geëerde Begun- Apotheek des avonds doch dat voor i Recepten en het schende Geneesmid- jeteekenden of hun eger, steeds aanwezig tte op levering arkens van 6 4 8 en vry van sterken TER, Mr. Metselaar UDER, Apotheker. tem. Schoonhoven. Jan. 1882. ina, ouden C. Koog ■tje, ouders P. Ka- Jacoba Martha, en P. Spanjaard. Hartog van Gel- Laar. Nicolaas, Noorlander. elenburg en W. C. J. J. Janné en C. wei- dito fl,30 )t per half kilo, k 24 ct. per half a 1,50 per week. I. ctbericht van de elaars. Goudsche artijen. Prijzen e qual. f26 4 28. Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending francoen uiterljjk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden f 0,70. Franco per post door het geheele rijk f 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. ICHTEN. Boter: le qual. er half kilo; kaas 16 k 30 ct., overloo- 16 k 40lammeren 24 k 26 ets. per f5 k 8 per stuk; 3,00, Zeeuwsohe ners f2,80, Roode Hectoliter, stuks. ‘6,00. m Gelling, ennepzaad f Aangevc Prijs f2 Noordhollandsche staat stellen, om ook deze zaak tot afdoe ning te brengen. Ik hoop, dat, al mogen er gewonden vallen, er geen dooden op het slagveld zullen big ven.” ..(pe hoop van den Afgevaardigde is niet beschaamd ge worden, alle heeren van de Groene Tafel hebben vroolijk hun begroetingen zien aan nemen en de Eerste Kamer is niet ge woon slachtoffers te vragen bij budget- discussiën.) »Ik, blijf overigens de leuze handhaven: steeds voorwaarts, zonder schokken of geweld, nimmer terug!” Z. M. de Koning heeft gelast, dat op zijn paleis in den Haag eeu post en telegraafkantoor zal worden ingericht, Z. M. de Koning heeft de Di rectie der Haagsche tramwegmaatschappjj doen aanschrjjven, dat de tramwagens in het vervolg moeten stoppen wanneer Z. M. per rijtuig passeert. Onlangs had het zich namelijk voorgedaan, dat Z. M. genoodzaakt was voor de tram stil te houden. De Minister van Binnenland- sche Zaken, overwegende dat de heer H. Seret heeft opgehouden lid te zijn van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en dat alzoo, ter vervulling der daardoor openge vallen plaats, eene verkiezing behoort plaats te Bobben in bet kiesdistrict Gorinchem, heeft die verkiezing bepaald op Dinsdag 14 Februari, en herstemming, als die noodig is, op Dinsdag 28 Februari. De Minister van binnenland sche zaken heeft aan Gedeputeerde Staten der provinciën de volgende aanschrijving gericht: „Mijn ambtgenoot van justitie is van oordeel dat door ontvangers van belastingen geen kantoor of zitting behoort gehouden te worden in looaliteiten, waar sterke drank in het klein verkocht wordt. Naar zjjne meening valt zoodanig kantoor- of zitting- houden door ontvangers der belastingen en ook door ontvangers van polderbesturen, onder het verbod van art. 3 no. 2 der wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad no. 97). „Intusschen zal het in vele kleine ge meenten zeer moeilijk, zoo niet ondoenlijk zjjn, vooral voor de zittingen die de ont vangers der directe belastingen buiten hunne standplaats moeten houden, een Zbijzonder lokaal te vindendat niet in de termen der bedoelde verbodsbenaling valt. Hetzelfde geldt bij lijdelijke waarneming van ontvang kantoren. „Na overleg met den Minister van finan ciën heb ik daarom de eer uw college uit te noodigen den gemeentebesturen in uwe provincie te verzoeken om, naar do behoefte zich doet gevoelen, aan de ontvangers, ge durende do uren voor het houden van kan toor of zittingen bestemdeen lokaal in het gemeentehuis, zooveel mogelijk kosteloos, af te staan, en waar geen gemeentehuis bestaathen behulpzaam te zijn in het vinden eener geschikte gelegenheid buiten de localiteiten waar sterke drank wordt verkocht.” De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid heeft het eerevoor zitterschap der commissie van uitvoering voor de algemeene Nederlandsohe Land bouwtentoonstelling in 1883 aangenomen. Z. M. de Koning heeft in de Kon. Tapijtfabriek te Deventer een kost baar tapijt besteld, om te dienen als ge schenk voor Prinses Helena van Waldeck- Pyrmont, bij Haar huwelijk met den Hertog van Albany, Prins Leopold. De Nederlandsohe harddra verij- en renvereeniging hield Zaterdag, onder praesidium van den heer N. Wafel- bakker, eene buitengewone algemeene ver gadering, die voornamelyk ten doel had eene wijziging in de statuten aan de goed keuring der leden te onderwerpen, teneinde daarop de Koninklijke goedkeuring te er langen en rechtspersoonlijkheid te verkrijgen. Het batig saldo der kas bedroeg op 31 December 11. p. m. f13.000, tegen f8000 op uit. December 1880. Tegen eene ont vangst vau f 15.000 van de laatste hard draverij te Bussum, stonden belangrijke uit gaven over voor de tribune enz. Het aantal leden, 1200, was stationnair gebleven. Nu bestond er echter vrees, dat de verhooging der contributie voor de buiten gewone leden op f5 wel eenige bedankjes zou ten gevolge hebben. Hoewel van verschillende zjjden aanvra- z gen tot het bestuur kwamen om ook elders wedrennen te houden, bleef de heide te Bussum nog steeds als de beste gelegen heid geacht. Bij acclamatie werd de met het Gemeente bestuur van Bussum aangegane overeen komst goedgekeurd, om het terrein aldaar tegen f 300 ’s jaars voor. 40 jaren in erf pacht te hebben. Aan de mededeeling dat voor eene vaste tribune reeds eenige plan nen waren ingekomen, voegde de voorzitter de herinnering, dat daarvoor geld noodig was, wat hij edhter vertrouwde dat spoedig tegen lage rent/ zou gevonden worden. De voorgestelde wijzigingen in»de statuten had den voornamelijk ten doel, zoowel een hard draverij- als een ren-conpité te hebben, waarvan echter de voorzitter geen lid kan zijn, maar waar hij wel met adviseerende stem zitting kan nemen. Deze wijzigingen, en enkele andere van weinig beteekenis, werden goedgekeurd, en ten slotte door Mr. Van der Breggen op de groote moeie- lijkheden gewezen die de bezoekers der wed rennen van de Spoorweg-maatschappij onder- -vinden. De heer Van Tuyl had hierover de best moge- met den directeur, den heer Bake, gespro ken; maar er bestond, naar aanleiding van of op eenigerbando wijle g««« knnMn °P Art."” Al w«t "'"''J' verzonden on aan brékon of ander leteel onderhevig is, moet zorgvuldig worden in- gepakt ton einde zoowel de voorwerpen She, die in het pakket ge.loton durende het vervoer voor «ohado te8 warenal» om te voorkomen, dat aan andere pakketten door lekken al» anderszina, schade W^an‘nhkr„iken of 8e..ohon en in ’t algemeen licht hreekharo moeten in manden of op andere wijze, goed Art^.^Bij verzending van voorwerpen met aangegeven waarde in doezen of kistje», moeten dore behoorlijk dicht geMaU zgn e„ voorts toegehondon, door m.ddel van een kruisten» zonder knoopen, en van re- cels in lak of lood, in voldoend aantal, voorzien, om te voorkomen, dat do doos ot het kistje” zonder de zegel» te .chenden geao™hiodtrdo verzending in oen omslag van papier, linnen of dergelpko stofdan wordt roede verzegeling voreisoht, op den voet, als bij het vorig lid is bepaald. Als zegel mogen alleen stempels worden gebezigd, die van een geslachtawapon, naam cijfer of ander merk van den afzender voor- Z1°Art^5 Elk pakket moet met een dui delijk adres worden voorzien. Buitendien "op'liTïaart moet onder andere nauw I nhon Ann het pakket betreffende, me- het ter post bezorgen der pakketten van o afzenders te verlangendat zij hun md genheid geven zoo noodig door het ups maken dïr pakketten zich te overtuigen dat Ar in striid met het bepaalde bij art. 2 der wet goene samenvoeging van pakketten voor meer dan één geadresseerde hoeft plaat» gehld en dat daarin geeno geslotenwaarvan do verzending met do pakketpost verboden 1». 1 Indian do afzender bezwaar maakt aan Jat verlangen te voldoenkan do verzen ding van het pakket worden geweigerd. Art 7, Aan den afzender van een paw®' wordt des verlangendetegen vooruitbeta- Hng vró. een recht van vijf cent, oen bew.j. Ve^Vp^n met asngsgovon waarde wordt dat bewijs aan den afzonder kosteloos ter hand gesteld. Tegen vooruitbetaling van oen recht als voren kan de afzender vaneen pakket mot of zonder aangegoten waarde, mede verlan gen dat hem door tussohonkomst der post administratie bericht van den goedenont vang door don geadresseerde worde gegeven. Art 8 De afgifte do pakketten aan de hem behouden kan worden. Art 9. Wanneer do geadresseerde van een doet, wordt het pakket aan hem terugge- Z°”Art” 10. Voor de terugzending van een nakket aan den afzender, alsmede voor elke nding aan een nader adres, is opnieuw het bii M-t 2 der wet van 21 Juni 1881 (Staofrttad N". 70) vastgestelde port ver- W’Ded>Minister van waterstaat, handel en miverhoid is echter bevoegd, om, zoo daar toe bepaalde reden bestaat, kwijtschelding van dat port te verleonen. Het bü art. 3 dier wet bepaalde recht wordt echter niet voor «en tweede maal nVA l Alle onbestelbare of geweigerde Na verloop van dien termijn worden z0 in do Slaalmurml aangekondigd. Indien zij enne maand na deze «fkondi- ging niet zjjn opgevraagd, wordt tot don verkoop overgegaan, op de wijze door <i^ Minister van waterstaat, handel on mjverhef, ‘6 Piketten als voren, waarvan de bhoud aan bederf onderhevig is, kunnen door de postbeambten aanstonds op c - Ijjke wijze worden verkocht. rWanneer de Regeertng mp in de «ene hand belastinghervorming en in de «'here kiesrechthervorming aanbood zou ik net eerste nemen uit innige overtuiging dat de natie daaraan méér behoefte heeft.” Aan de belastinghervorming wensch ik de pri oriteit te zien toegekend, omdat er meer kans bestaat dat wjj dit werk tot een goed einde zullen brengendan wanneer wij eerst herziening van het kiesrecht ter hand nemen. Naar myne vaste overtuiging is niets meer in dtaat het prestige en het aanzien van de Kamer in het land te doen dalendan de 'wanverhouding die er be staat tusschen den langen duur van onze discussiën en dé vruchten van onzen arbeid. En dan vraag iabestaat er éénige aan leiding om te kunnen aannemendat wy hervorming van het' kiesrecht ter hand nemende, dal werk tot een goed einde zullen brengen P Hoe luidt het antwoord op deze vraag? Aldps: Volkomen waar is het, wat ik daaromtrent in een blad las»Als men het Voorlopig Verslag over Hoofd stuk I leest, maakt het den indruk, alsof elke party ja dike fractie, eene kiesrecht hervorming naar Baar eigen zin wenscht,” >Neen oiu zulk| eene groote hervorming als kiesreebtbervorrping tot stand le brengen moet er meer eenstemmigheid verkregen zijn dan op dit oogenblik nog het geval is. Bovenstaande aanhaling is ontleend aan de hoogst belangryke redevoeringwaar mede onze Afgïvaardi-yle, de heer Patijn, op den eersten dag van het jongste begroo- tinga-debat in de Tweede Kamer (op Dins dag 29 Novemlter j.l.)aan de algemeene beiaadslagrngen deelnam. In het voorbij gaan gezegd: wanneer die spr. de vruchten van den parlamentairen arbeid in vergelij king brengt njet dep duur der zittingen dan heelt hij daartoe uelkuumn kei rachl: niemand kan aan heta een deel der schuld ■wijten dat het .zoo is. De redevoeringen door hem uitgesproken, onderscheiden zich niet door haak aantal, noch door haar lengtemaar allijil dragen zjj het kenmerk van ernstig nadenken en doen zij licht op gaan over de oj.derweipen van behandeling. De heer Patijn spreekt slechts als hp iets te zeggen heeft, en i"11'01’ 01 de verkorerien dei| natie sens besluiten konden dü voorbeeld fe volgen,—dan zouden we weldra een rnèdel-Parlement bezitten. Doch ter zakt. De redevoeringm wel ker laatste gedeelte de geciteerde volzinnen voorkomen, had ten doel, de dringende noodzakelijkheid te bewijzen van hervor. mingen op finjncibel gebied, vergezeld door bezuiniging op de kosten onzer staatshuis houding. Allereerst wees spr. er op dat dé enfers der begrootlng geen bemoedigen den indruk maken, alamen let op het feit, dut in vijfjaren tpds de zuivere gewone uitgaven zijn toegenomen met 10, mill"»", ziinde dit het verschil dat aangewezen wordt bü een vergelijking van liet budget voor 188-2 met dal voor 1877. Wel l» waar is die bevinding niet zoo eig schrikwekkend, als men iü aanmerking neemt dat *e ver meerderde kosten van hongermiddelbaar en lager onderwijs voor met minder dan 71 millioen bij dat verschil zjjn betrokken de rest, 3| millioen, 1» voor verhoogde uitgaven voor T Departement van Oorlog, en voor meerdere rente der staatsschuld welke toeneming mede veroorzaakt door de leaning van 1878, waarvan het bedrag geheel is ingeboet, deels voor buitengewone uitgaven maar deels ook in de gewone beSooting is weggesmolten en dooi de da- gelüksche behoeften verzwolgen. B Wel zijn ook de inkomsten van den Slaat vermeerderdraahr hiel m dezelfde verhou ding als de uitgaven. Zulke verhoogde op brengsten zijn gewoonlijk te danken aan buitCTgewoné omstandighedenop welker hertelling niet gerekend kan worden.De heer Patiin stelde zelfs de waarschynljkheid vVXdenng voor van den accgns op het gedistilleerd b|) goede toepassing der drankweten de mogelijkheid van snccesstereclit bjj opheffing van den eed. ■Weggen, was dat laatste argument met zeer ver gezocht Vooreerst bestaat er nog SS heel^veel kans dat de eed in onbruik zal geraken en in de tweede plaatsindien bewezen kon worden f dat bij vei ranging van »zoo waar helpe M” enz. door een meer redelyken vormlvan verklaring de oneerlijkheid zou toenêmen en het, aantal onjuiste aangiften vermeerderenlaat ons dan hoezeer ook teni innigste overtuigu van de volkomen onhouklbaaiheid der eeds formule met allen erijst op haar handha ving aandringen. Maat we gelooven met dat fitcale redenen heit behoud van den eed noodig maken. Het is evenwel over bodig, van mogelykhedenen waarschyn yk- heden te spreken om aan te loonen dat in elk geval de uitgaven nog meer zullen toe nemen. De heer Patyn noemde de uit breiding van onze openbare werken een zwarte stip in ons financieel stelselen erkende, dat zelfs de zoogenaamde produc tieve uitgaven geen rente atwejpey. Er is dan ook geen enkel staathuishoudkundige die beweertdat alleen werken waarvan STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Van de twee onderwer pen, die tot zeer breede behandeling aan leiding gaven, bestond het eerste in de verschillende conclusiën op het adres van rechtstreeksche intrest te verwachten is, van staatswege mogen uitge oerd worden meq moet in de eerste maats denken aan de indirecte voordeelen die zy verschaffen, en waardoor de welvaartbygevolg ook de draagkracht der ingezetenen wordt verhoogd. Onze Afgevaardigde haastte zich dan ook er bij te voegendat die werken niettemin noodig zijn en hij er niet toe zou adviseeren ze te stakenomdat wy alleen daardoor de concurrentie( met het buitenland kunnen volhouden. Doch bezuiniging is dus bij steeds toe nemende uitgaven en niet noemenswaar- dige vermeerdering van inkomsten een eisch, van het oogenblik, sprak de heer Patyn verder. We hebben dat woord meer gehoord; ’t is aan onze ooren niet vreemd, en by alle begrootingsdiscussiën wordt het eenige I de firma De Jong te Paramaribo, waarin geklaagd werd over de handelingen van den gouverneur van Suriname, die de aan spraken van genoemde firma op een goud- houdend terrein niet erkend en een Andere firma met de concessie begunstigd had. De commissie had twee conclusiën, en in den loop van het debat ontwikkelden zich nog andere; algemeen werd geklaagd dat de Minister van Koloniën verzuimd had over deze zaak het noodige licht te vragen en te verspreiden. De Kamer nam een een voudige betuiging aan, dut zij de weigering tot verlenging der concessie aan De Jong c. s. niet gerechtvaardigd acht. Het handelstractaat met Frankrijk kwam vervolgens aan de orde. Op verschillende gronden werd het door de meeste sprekers onaannemelijk verklaard; vooreerst worden wij er niet noemenswaardig door bevoor deeld, vervolgens hebben wij onze eigen vrijheid prijs gegeven door de bepaling dat we in geen tien jaren onze tarieven zullen mogen veranderen. De heer Rochussen, Minister van Rnitenlandsche Zaken, verde- digdö het ontwerp-tractaa* uitvoerig; onder de bestaande omstandigheden waren geen gunstiger voorwaarden te bedingen, en zon der verdrag zouden wij in veel onvoordee- liger positie geraken. Hij waarschuwde daarom ernstig tegen verwerping, en ver trouwde dat de Kamer de verantwoorde lijkheid voor de gevolgen niet op zich zou laden. Ia de zitting van Donderdag werd be sloten tot toelating van de nieuw gekozen leden Thooft en Buma. De minderheid (de heer Van Wassenaer) van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van laatstgenoemde had geadviseerd den ver- kozene voorloop’g niet toe te laten, en eerst de stembriefjes uit het district Bneek op te vragendeze conclusie werd met 61 tegen 13 stemmen verworpen. Vrijdag zijn de geschorste debatten over het handels-tractaat hervat. malen uitgesproken. Directe voorstellen daartoe blyven in den regel achterwege, en de Kamer bepaalt er zich toe, jaarlijks op een begroeting van 120 a 130 millioen i eenige tonnen te schrappen-, soms, als die geweigerde posten een volgend jaar opnieuw worden voorgesteldberust zy er eenvoudig in. Dat kan dus geen bezuiniging heeten, evenmin het beknibbelen van kleinigheden, waardoor aan bet prestige der Kamer af breuk wordt gedaan. De heer Patyn wil beperking onzer geheele huishouding, al erkent hij dat zulks niet gemakkdijk gaan zal, omdat wy haaf steeds weelderiger heb ben ingericht. Hetzelfde verschynsel doet zich hier voor als in het maatschappelijk leven: men haalt het zeil steeds hooger op, totdat het eindelyk niet langer vol te houden is. Dfn moet er aan bekrimping gedacht worden. Ja, maar waarop? Een nederiger woning huren? Meublement aan kant doen? Een meid minder houden? Eenvoudiger kleeding? Doch wat zal de wereld daar wel van zeggenmoeten we niet onzen stand ophouden? Juist, dat meent ook de Staat te moeten doen, en daarom is 4iet zoo moeielijk te zeggen waar de bezuiniging moet grijpen. De heer Patyn noemde enkele middelen op# na tuurlijk zonder nadere omschrijving, daar zulks op dut oogenblik volmaakt doelloos geweest zou zijn. Zy waren: vereenigng van departementen van algemeen bestuur; idem van diplomatieke missies, (vereenvou diging dus van, onze vertegenwoordiging in het buitenland)een zuiniger rechterlijke organisatie, zoo mogelijk met afschaffing van het appél in strafzaken; herziening der wet op het hooger omierwijs; invoering van een ,meer geconcentreerd vestingstelsel, (opheffing dus van de meer verwijderde liniën en stellingenwaarvan de verdedig- baarjnaking onze krachten uitput zónder de waarborgen voqr onze voortdurende On af hankelyaheid te vërhoogen.) Toch en ziedaar het hoofdpunt van sprekers betoog, zal met dat alles, dat wil zeggeh, al kon men het eens worden over al die bezuinigingen, hetgeen zoo on zeker is als iets ter wereldleening en I nieuwe belasting niet kunnen uitblijven. Vópr alles moeten we hebben een betere I regeling tusschen het Ryks- en gemeentelyk belastingstelsel; want, laat deze zich wach- ten, elke nieuwe belasting die men zou willen invoeren zou de bestaande verwar- I ring èlechts vermeerderen. Is die regeling een voldongen feit geworden, dan kan men gaate denken aan een algemeene Rijks in komstenbelasting. Zonder eenig voorbehoud juichen wij die woorden toe, tegen welker logica o. i. niets is in te brengen. Openbare werken kunnen niet worden gestaakt, omdat^bet dan met i de ontwikkeling van onze bronnen van wel vaart gedaan zou zijndaarvoor is een lee- ning onvermijdelijktevens tot dekking van reeds bestaande tekorten. Rentebetaling en ten matige aflossing dier leening, wie schulden maakt mag de betaling niet aan zijn erfgenamen overlaten, eischen verhooging van uitgaven,' dus van lasten. Doch laat eerst het terrein van den Staat en van de gemeenten nauwkeurig worden afgebakend, opdat elke van beide partijen voortaan weet waaraan zich te houden; beider rekeningen loopen tegenwoordig zoo verward dooreen dat het inderdaad moeite gaat kosten er den draad in vast te houden. Dat daarna een algemeene Ryks-inkomsien- belasting, ^niet ter vervanging maar ter aanvulling x#n bestaande heffingen, maar toch in plaats van het sinds lang veroor- deelde patent en van de onmogelijk tot stand te toengen rentebelastmghet I eerst in aimhierking zou moeten komen, I is de meening van veie deskundigen. De I quaestie is nu maar, wat de meening is vdn de Hegeenng en wanneer zij het I oogenblik zal gekomen achten, om haar zienswyze in den vorm van behoóilyk voor- i bereide wetsvoordrachten kenbaar te maken. «Als de politiek in ’t spel komt,” zei i de heer Patyn aan het slot zyner merk- waardige rede van 29 November, waai van i wy den gang hebben aangewezen, er te vens eenige opmerkingen aan toevoegende,— »is er niet veel goeds te verwachten. Dit nu is met batetingherziening niet te vree- zen by dit Ribinet, dat buiten de tyen wil blyvan. Daarom wil ik het in in. Aangevoerd: en graskalveren, 116 schapen of 14 biggen 1 en f ct., 2de qual. Kalverenlate 0,90Schapen is. per kilo. 2de qual. f70, oho, Zoeuwsohe, 12,75, dito beste «re f 7,75 4 9,75, ige dito f 10,25 Bij de algemeene beraadslagingen over de Staatsbegrooting in de Eerste Kamer t verklaarde de Minister van Financiën een kiesrijchtherziening binnen de grenzen der Grondwet voor te staan, en zeide hij be lastingherziening toe. DE P0STPAKKETTEN-DIE88T. Staatsblad N°. 14 behelst het Ko». be sluit van den 15den Januari 1882, hou dende voorschriften in verband met artt. 6 en 10 der wet van 21 Juni 1881 (Staats blad N°. 70), tot inrichting vaw een dienst, ter verzending met do post van pakketten, een gewicht van 5 kilogram niet te boven gaande. Deze voorschriften luiden Art. 1. Door de afzenders kan tegen betaling van een recht, boven het gewone port, eene bespoedigde bettelliag van de pakketten worden verlangd. Onder bespoedigde bestelling is te ver staan onmiddelhjke en afzonderlijke bestel ling na aankomst ter plaatse van bestem ming. Het recht bedraagt 25 cent, wanneer de localiteit, waar de geadresseerde woont, tot den gewonen kring der bestelling van een postkantoor behoort. Indien die localiteit echter niet tot den rechtstreekschen bostellingskring van een postkantoor behoort, wordt voor eiken af stand van 2.5 kilometer, waarover de be stelling geschieden moet, of voor elk ge deelte van 2.5 kilometer, een recht van vijf en twintig cent geheven. Dit recht wordt eventueel vermeerderd met de veergelden of dergelijko buitenge wone onkosten, die op de bestelling vallen. Het recht in dit artikel vermeld, wordt door den afzender bij vooruitbetaling vol daan. Dit is inede het geval ten aanzien dier veergelden of andere buitengewone on kosten. Is het bedrag van die buitenge wone kosten op het afzendingskantoor niet bekend, dan wordt, onder voorbehoud van latere afrekening door den afzender daarvan eene voldoende som op dat kantoor gestort. Art. 2. Van de verzending mot de pak ketpost zijn uitgesloten: a. pakketten, waarvan do inhoud 25 ku bieke decimeter te boven gaat, of welke op I een hunner vlakken eene grootere afmeting par- dan 89 centimeter hebben >»i b. levende dieren; X

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1