1882. N’. 661. Zondag 12 Februari. TET. ielaar. DE MEID, IER. Waarheen en hoe? Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. I CHT. ieden. BUITENLAND. BINNEN LA N I) - 8GH00M0VEHSCHE COÏÏRAIfT rei- dito fl,50 kilo. Kipeieren concurrentie met f, Schoonhoven, zelfs naar S. W. N. VAN NOOTEN tï Schoonhoven, Uitgeven. iwsche, Flakk. Nieuwe Vlaam- Overm. f 11,75 11,25, mindere ot., 2de qual. Kalveren: late 0,95; Schapen van Doch die op nieuw vrygemaakto NGMEN80H, derdienat heb- imeljjke voor- he dikke f3,00 4.50. 7.50, mindere ar K, aanhot per 23 ct. 29. onder letter O, at letter I rerk verstaat, JELENZANG half kilo. per half Nuchtere Aangev. 3 paar- e en graskalve- 179 schapen of 11 biggen en W. N. VAN rzenden franco PEN vanP.A. 95. Fraai go- i met portret j een aanvoer serendeels kalf- ieze heden we al (koeien f230 25, dito vaarzen :alverenf 6h 12. e op levering UTEN. o ter: le qual. half kilo; kaas 28 ot, overloo- 130lammeren I a 26 ets. per h 8 per stuk; )0, ZeeUwsche s f2,80, Roode icto liter. ks. DO. Gelling, heele aepzaad f 7 h 8. Aangevoerd 17 jjs f26 a 31,50 jordhollandsohe i. per kilo. 2de qual. fd76, 8, aan Nlenwpoort, eene flinke, [AN, gehuwd ig zich gaarne Zeeuwsche en leref 6,75 h 8,25. Fl. en Overm. lindere f 5,25 h 6,50, mindere >ericht van dé aars. Goudsche ’tijen. Prjjzen al. f 26 h 28,50. «at» IT 0 L d een I,— en tege- 1 en WAPE- uitgenoodigd, e stukken en ikschrift, zich j den Burge- op Dinsdag voormiddags staat zal zich inwendig versterken; de eenmaal vastgemaakte band met de Ne derlandsche stamgenooten tal niet weer losge ra kenen spoed:g wellicht zal het oogenblik gekomen zyn, waarop we van daar de uitnoodiging zullen hooren: Komt tot ons over, we hebben plaats voor man nen en vrouwendie door vljjt en spaar zaamheid zich een nieuwe toekomst willen scheppen. Het geld voor den overtocht wordt in voorschot gegeven, land of werk is voorhanden, het eerste op goede voor waarden, het tweede voor behoorlijk loon. Al deze beschouwingen hebben meer de toekomst dan het heden op hel oog. Voor het tegenwoordige zien we in de landver huizing-beweging weinig voordeel. Prys der Advertentiên: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending francoen uiterlijk tot Zaterdags-voormiddag! te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiênwaarvan de plaatsing 9 maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht De Duitscbe Rykskanselier heeft onlangs xyn ongenoegen te kennen gegeven over de toenemende landverhuizing, voóral omdat zij een groot getal jongelieden een welkome gelegenheid aanbiedt om zich aan hun mi litaire plichten te onttrekken; hij verbiedt daarom de aanplakking van stoomvaart- biljetten en andeie bekendmakingen, die bepaald ten doel hebben tot emigratie uit te lokken. Heel afdoende schynt ons dat middel niet toe; de advertentiekolommen der dagbladen zjjn gastvrij genoeg om alles op te nemeh wat maar dienstig is om de reislustigen nog lekkerder te maken en de twijfelaars over te halen. en zelfs Von Bismarck zal het wel niet in de gedachten nemen, de vrijheid van annonceeren aan banden te leggen. En toch, hoe vreemd we zulk een verbod ook vinden, er ligt een goed beginsel aan tot grondslag. In den laatsten tijd hebben zich overal, zoowel bi< r te lande als in Duitschland, in Enge land, in België, maatschappijen gevormd voor den bouw van reusachtige transport schepen, bestemd om de landverhuizers bij honderdtallen te geljjk over te brengen. In goedkoopheid van het traject bieden zy tegen elkander op; voor byna niemendal zetten zjj de lieden eventjes over den Ai- lantischen Oceaan, en ze zijn nog wel zoo beleefd te zorgen voor doorloopende plaats kaartjes, waarmede men per spoortrein van New York zoo ver het Westen in kan ko men als men verkiest. Bovendien hebben die maatschappijen allerwege hun agenten, in den regel zeer welsprekend - lui, die van de Nieuwe Wereld allerlei wonderen weten te vertellen, en vooral het terrein hunner operatiën zoeken in die streken, waar de toestand van landbouw of van nijverheid voor het oogenbhk te wenschen overlaat. Het spreekt vanzelf dat al die raadgevingen, waarmede zij de moedeloozrn komen over stelpen, volstrekt geen uitvloeisel zyn van humaniteit of belangstelling in hun lot; het kan hun niemendal schelen, hoe het later met de menschen gaan zal, als zij eenmaal het land hunner geboorte hebben vaarwel gezegd*t is hun patroons natuur lijk alleen om de vracht en Hun om de premie te doen. Evenals vroeger de wer- vera voor het leger van »den dienst” allerlei moois verhaalden, schilderen die agenten de Amerikaansche toestanden met de leven digste en uitlok kendste kleuren. Van be paald onwaarheid spreken kan men hen moeieiyk betichtent is zoo, dat in Amerika de loonen hooger en in sommige streken de landerijen veel goedkooper en gemakke- Ijjker te verkrijgen zijn dan hier, maar wat daar tegenover staat wordt in den regel verzwegen, namelyk de hoogere prijs van vple-voedingsmiddelen en van alleklee- dingstoffen, de bezwaren die het inheeft aan het werk te gaan te midden van een bevolking wier teal men niet verstaat wier begrippen men niet deelt, wier zeden en gewoonten men (niet kent» en wier slim heden men niet weet te verijdelen; de nood zakelijkheid om eerst een niet onaanzienlijk kapitaal in een landbouwonderneming te steken vóór dat zy winsten gaat opleveren, hetgeen meestal eerst geschiedt na langen tyd. gedurende welk«n men toch ook maar niet van den wind kan leven; de afzonde ring waartoe men dikwyts in het eéist is veroordeeld, en die vooral voor huisgezin- nen met kinderen, ook dezen ziet men vaak den overtocht ondernemen^druk kend moet zijn wegens volslagen gemis aan onderwys. Waar men dat laatste heeft, en waar de maatschappelijke toestanden reeds zekere mate van ontwikkeling hebben verkregen, zoodat men handel kan dryven, inkoopen doen, zjjn producten geregeld van de hand zetten en zich gemakkelyk met spoortrein of stoomboot verplaatsen, daar zal men te vergeefs zoeken naar dat ver schrikkelijk goedkoope land, dat men voor weinige dollars per bunder in eigendom kan krygen. De meeste landbouwers, die naar Amerika gaan, vinden er teleurstel ling; al zoekende naar een plaats om zich voor goed te vestigen, op een eigen stuk grond waar zij zich een eigen woning kun nen bouwen, zien zy hun meegebrachte kapitaaltje wegsmelten als sneeuw na Pa- schen, en eindelijk zyn zij bl’yde als dag- looner geplaatst te worden bij een boer, die hen hard laat werken legen een loon, in evenredigheid van den prys der eerste levensbehoeftenvolstrekt niet ruimer dan hier wordt gegeven. Daarvoor behoeft men waariyk Nederland niet te verlaten! En inmiddels gaan de agenten der stoom vaartmaatschappijen voort met hun opge schroefde aankondigingenzij wyzen op het cyfer der door hun tusschenkomst vervoerde landverhuizers, vertoonen brieven met dank betuigingen voor de ondervonden behande ling aan boord, somtyds worden dezen wel eens in de couranten afgedruktnatuur lek, de reederty wil de adveitentiekosten wel betalen, overtuigd dat het haar geen windeieren zal leggen, en menig argeloos landgenoot loopt in de fuik. Toch zou landverhuizing Schoonhoven, lb. 1882. J. Den Butter irs G. F. Pluut ia Maria Elisa-* Petrus, ouders ak. Teuntje, Romps. Fre- rg en P. Labeij. j en W. C. Van tromoud 56 oud. H. Ko- iw, oud 2 jaren Amerika, aan te bevelen zijn voor wie met zyn kapitaal of zyn werkvermogen elders beter meent te kunnen slagen, indien! de leiding anders ware en men het beginsel’ der samenweiking verstandig wilde toe passen. Een of meer flinke, met de behoeften van den landbouw bekende, goed ontwik kelde, liefst ook Engelsch-sprefcende per sonen gaan naar de Nieuwe Wereld en koopen daar, namens een maatschappij voor landverhuizing, een goed gelegen stuk grond, waarvan het vast staat dat niet reeds anderen er aanspraak op hebben zoo iets is meer gezien I en de exploitatie niet aan al te groote moeielykheden is on derworpen zij nemen er zoodanige maat regelen. dat de slimste Yankee-advocaat later geen kans ziet, de geldigheid der overdracht te betwisten. Die gronden worden onder de aandeelhouders-landbou- wers later verdeeld in evenredigheid van het gestorte kapitaal. Voorts huren zjj een boot met équipage. Nu hebben we reeds twee belangrijke zaken: de passage en een plaats waarheen. Het komt er nu slechts op aan het gezelschap aan te vullen met de onmisbare elementen: veldaibeiders, ambachtsliedengeneeskundigen, onder wijzers. De »maatschappy” verbindt die aan zich tegen vast salaris. Ook datgeen wat in het moederland tot het onmisbare werd gerekend, moet aangekocht en mede genomen worden; sommige gereedschappen en werktuigen, boeken, enz. In één woord, men moet er naar streveneen nieuw Ne derland elders te vestigen, -r de eigen zeden en levenswyze naar den vieernde over te planten, opdat men in het tweede vaderland zooveel mogelyk terugvinde wat men in het eerste heeft achtergelaten. Voor het winkehersbedryf kan zeer ge makkelyk het coöperatief stelsel worden toegepast, en van den aanvang af kan aan ieder lid der nieuwe vestiging het bezit van een eigen woning, althans in de toe komst, worden verzekerd, zoodat het pau perisme niet gemakkelyk de jeugdige kolome kan binnendringen. Zyn er onder de me dereizigers, die men gaarne om hun jjver, geschiktheid en bekwaamheid zou mee nemen, maar die buiten staat zyn hun aandeel in de kosten van den overtocht te dragen, men schiet hun dat voor, totdat zjj in de gelegenheid zyn het langzamerhand af te lossen. Wat we daar schrevenheeft bijzonder veelweg van een utopie; we gelooven ook niet, dat zulk een plan erg gemakkelyk te verwezenlijken is. En toch komt het ons voor dat de éénige weg, om de landver huizing voordeelig te doen zyn voor allen die er aan deelnemen, in die richting moet gezocht worden. Blijft men op de oude ■wjjze voortgaan, dan zullen wel enkelen goed terecht komendoah de groote meer derheid zal er zyn toestand eer door ver ergeren dan verbeteren. Verder betwyfelen we het zeer, of juist alleen in Amerika heil te zoeken is voor hen die hun fortuin elders willen beproeven; of de Nederlandsche landverhuizer nood zakelyk moet medevare» met denzelfden stroom, die Düilschers en Ieren medesleept en die hem wel eens te sterk kan worden. Zyn er op den ganschen aardbodem geen streken, waar men te midden van landge- nooten of stamverwanten terecht komt, en dus op een meer welwillende ontvangst en dadelyke hulp kan tekenen dan wanneer men zich onder vreemden vestigt? De talentvolle medewerker van Het Nieuws van den Dag, wiens metG. onderteekende artikelen van zooveel zaakkennis getuigen, wjjst op de omstandigheid dat in onze eigen Oost streken gevonden wordenwaar de gesteldheid van het klimaat ook voor den Europeaan den arbeid mogeljjk maakt. In zyn opstel van 4 Febr. j.l. noemt hij »Java en Sumatra, waar de Europeesche nyverheid zich gestadig uitbreidt en de exploitatie van den bodem nu onder niet te ongunstige voorwaarden geschieden kan, een oimitputtelyke bron van rjjkdom.” >Thee, koffie, kina, aardappelen, granen, groenten tieren alleen of by voorkeur in de hoogere stieken, en de Europeaan on dervindt hier niet de afmattende en Ver zwakkende invloeden der aanhoudende, sterke, vochtige hitte, die in de vlakten en nabjj de kusten als oorzaken van koortsen enz plegen beschouwd te worden. In die streken kan en moet men aan ko lonisatie denken.” En dan de Transvaal? We gelooven nog altijd, dat de oogen der aanslaande landverhuizers daarheen gericht moeten blyven. Bij de oprichting der Transvaal- vereeniging hadden wy eenige hoop dat zy zich zou uitbreiden tot een maatschappij voor handel en landverhuizing, ongeveer in den geest zooals we hierboven hebben getracht te schetsen; naar het schynt is die verwachting jjdel geworden, althans men heeft zich bepaald tot adressen van sympathie en overmaking van gelden, al hetwelk voor onze broederen in Zuid-Afrika wel aangenaam moet zijndoch aan Ne derland xzelf weinig meer dan de zelfvol doening van een goede daad kan hebben bezorgd. n -- Overzicht Dinsdag jl. heeft ook het Engelsche par lement zijne werkzaamheden hervat. In de troonrede, waarmede de zittingen plechtig geopend werden, wordt alles van de licht zijde beschouwd. De betrekkingen met hot buitenland zijn uitmuntend. In de Trans vaal gaat het goedde toestand in Ierland verbetert; de voortgezette onderhandelingen met Frankrijk hebben ten doel het sluiten van een tractaat, gunstig voor de ontwik keling der handelsbetrekkingen van beide landen, wier innige vriendschap van zooveel belang is, en een huwelijk is op til van een der leden van het Koninklijk Huis, Prins Leopold, Koningin Victoria’s jongsten zoon, met Prinses Helena van Waldeck Pyrmont, zuster van onze Koningin. De staatkundige evolution in Egypte trekken alleen de bijzondere aandacht der regeering en zij is er op uit om met Frank rijk een oog m ’t zeil te houden, opdat de boel daar niét in het honderd loope. De leden van het Hooger- en Lagerhuis bejjverden zich natuurlijk om de zaken ook eens van eene andere zijde te bezien, doch de beraadslagingen liepen kalm af, tot dat de komst van den verkozen doch steeds nog niet toegelaten afgevaardigde Bradlaugh in het Lagerhuis op eens de oude eedsquaestie op het tapijt bracht. De conservatieven stelden op de vroeger aangevoerde gronden voor, Bradlaugh niet tot den eed toe te .laten; de regeering wenschte eenvoudig over te gaan tot de orde van den dag en dus voorloopig ten aanzien van dat vraagstuk niet te beslissendoch het Huis vereenigde zich met het eerste voorstel en bezorgde dus der regeering een kleine nederlaag en een slecht begin. Een goed begin daarentegen was het voor het nieuwe Kabinet in Frankrijk, dat de Kamer met overgroote meerderheid (286 tegen 66 stemmen) haar vertrouwen in de nieuwe regeering uitsprak, ook nadat deze, naar aanleiding eener interpellatie, verklaard had eerst later uitvoering te zullen geven aan het besluit der Kamer, tot herziening der - grondwet. Dat goed vertrouwen spreekt zich ook uit in de torugkeerende kalmte, die handel en nijverheid ten goede komt. Leon Say, de nieuwe Minister van Financiën, wiens persoon vooral vertrouwen inboezemt, is, zooals verwacht werd, als voorzitter van den Senaat opgevolgd door Le Royer. Om te doen zien dat het hun toch ernst was met hunne hervormingsplannen zijn de leden van het afgetreden groote" Ministerie voornemens, de ingediende wetsontwerpen in den vorm van gewone voorstellen toch aan de orde te brengen. Gambetta is daartoe op reis wat kracht en opgewektheid gaan verzamelen. In den Pruitdschen landdag heeft de regeering de behandeling der kerkelijke wet ingeleid met een betoog dat het noodig was eene grensregeling te maken tusschen staats- en kerkgezag, al verbood ook de vijandige houding der Poolsche Katholieke bevolking haar, daarmede zoover te gaan als wel wenschelijk was. Die vijandige houding vooral gebood haar een slag om den arm te houden en dan alleen bevoegd heid te vragen om de Meiwetten naar ge lang der omstandigheden al dan niet toe te passen. De regeering was overtuigd, dat Rome den vrede wil en daarom zou zij, ook al zou het wetsontwerp verworpen worden, toch op den eenmaal ingeslagen weg van verzoening voortgaan. Die laatste verklaring zal vermoedehjk het Centrum doen besluiten het weinige voor lief te nemen en vóór het ontwerp te stemmen, welks aanneming dan vrijwel verzekerd is, al besloten de nationaal-liberalen tegen te stemmen. Van hetlooneel van den opstand in Dal- matië en de ilerzegowina weinig nieuws. Dank zij de flinke maatregelen der regeering, schynt bet zoo’n vaart niet te zullen loo- pen; een groot gedeelte der bevolking is der regeering goed gezind. In Gallicië zijn verschillende personen, die verdacht worden den opstand te hebben aangestookt, in hechtenis genomen. Wat in Frankrjjk voor het oogenblik althans niet gewild is, is in Italië in be ginsel aangenomen. De Kamer van afge vaardigden heeft bij motie zich verklaard vóór de invoering der lijststemming. Of het door de regeering ingediend wetsont- missie meent met volle recht en met vrij moedigheid bijdragen te mogen vragen niet alleen van hert, wier belangen in het Injuondo» bij dtew landbouw betrokken zijn, maar van allenwien onze volkswelvaart ter harte gaat. Weinige gemeenten zijn er in ons land, die niet in meerdere of mindere mate be lang hebben bij de ontwikkeling van onzen landbouw. Niet onbescheiden hoopt de com missie derhalve te zijnwanneer zij voor het bijeenbrengen der bijdragen, die door haar worden gevraagd, de hulp inroept van de hoofden der gemeentebesturen. Beleef delijk, maar tevens met ernstigen drang, doet zij bij deze het verzoek aan heeren Burgemeesters in Nederland, om ieder in zjjne gemeente of persoonlijk zich te willen belasten met het doen inteekenen op ne vensgaande of soortgelijke lijsten, of wel eene commissie te willen benoemen, aan wie de zorg daarvoor kan worden opge dragen. Gelijk uit het hoofd van die Ijjst te zien is, vraagt de commissie bjjdragen in eens en deelneming in een waarborgfonds. Zij stelt zich voor om, wanneer zij door milde giften en naar zij hoopt ook door provinciale- en rijkshulp, zal zijn in staat gesteld om de tentoonstelling op waardige wijze tot stand te brengen, het waarborg fonds, kan het zjjn, onaangetast te laten en het niet anders dan in buitengewone, niet te voorziene omstandigheden aan te spreken. De commissie zal, zoodra uit de ruime bijdragen die ze hoopt te ontvangen, zal zyn gebleken, dat het op te vatten plan de sympathie van het Nederlandsche volk wegdraagt, provinciale- en rijkshulp inroe pen. Ten einde zulks tijdig te kunnen doen, zou het haar aangenaam wezen, wanneer zij de inteekenlijsten en de gestorte bijdra gen vóór 15 April e. k. uit de verschillende gemeenten mocht terug ontvangen aan het adres van haren Secretaris,‘den heer P. F. L. Waldeck te Loosduinen. De commissie zal den inhoud dezer cir culaire ter kennis brengen van de Hoofd besturen der verschillende provinciale land- bouwmaatschappijen, met verzoek om door middel harer afdeelingen, hh. Burgemees ters bij de 'inzameling dezer gelden te willen steunen. De heer Meng hield Zondag weder een lezing in „Verscheidenheid en Overeenstemming” te Rotterdam. Tegen 2 uren, waarop die lezing een aanvang zou nemen, was er bij het lokaal eenig volk op do been, doch tegen 3 uren, den tijd waarop de lezing zou eindigen, waren duizenden in den omtrek van het gebouw vereeuigd, meest nieuwsgierigen van beiderlei kunne, maar ook ijveraars voor en tegen. Er was veel gejoel en er werd druk getheologiseerd, doch de orde werd nergens verstoord, tenzij het als een verstoring der orde in rekening zou moeten gebracht worden dat eene zeer talrijke menigte het rjjtuig achterna liep, deels alweder nieuwsgierigen maar deels ook lieden die bedreigingen deden hooren. Op den bok van het rijtuig zat een agent van politie tusschen twee koetsiers. Als gevolg van de massa menschen d'e het rijtuig volg den reed het niet naar de woning van den heer Meng, maar naar het politiebureau op de Kaasmarkt, waar hij geruimen tijd bleef, terwijl de Kaasmarkt door agenten van po litie was afgezet. Er waren voor het overige krachtige maatregelen genomen om rust verstoring te breidelen. Door een Fransch bankiers huis zijn onderhandelingen met het gemeente bestuur van ’s Gravenhage aangeknoopt tot onderhandachen aankoop van het Badhuis te Scheveningen, zoo mogeljjk met inbegrip ook der buitenbaden. Wanneer deze onder handelingen met een gunstigen uitslag be kroond worden, zal een groote maatschappij worden opgericht tot exploitatie van het Bad-8cheveningen, dat dan geheel zal wor den ingericht naar de eischen des tijds en verheven tot een badplaats van den eersten rang, hoofdzakeljjk in concurrentie met Ostende. Door den heer O. M. Mazure, plaatsverv. districtsveearts te Kralingen, is op de Rotterdamsche Veemarkt aange houden een door longziekte aangetast rund, afkomstig van zekeren B. v. d. V. uit Bchiedam. Tegen dezen is proces-verbaal opgemaakt, terwijl het zieke rund is in beslag genomen en afgemaakt. Aan enkele tramwagens te Rotterdam is een nieuw veiligheidsmiddel als proef aan gebracht, dienende om te voor komen dat groote voorwerpen of personen, op de rails liggende, onder de wielen ge raken. ’t Zijn lange borden, bij wijze van loopplank aan het onderstel bevestigd en even boven de rails komende. Aan het uiteinde' zijn ze een weinig omgebogen. Uit Gorredijk in Friesland meldt men, dat een der beide notarissen aldaarde heer D., zjjne betalingen gestaakt heeft en door de rechtbank te Heerenveon verklaard is in staat van kennelijk onver mogen. Men vreest, dat menigeen onder den kleinen burger daardoor ongelukkig zal worden, daar die notaris het algemeen en volledig vertrouwen bezat en steeds uitge breide zaken deed. Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prjjs: voor Schoonhoven per drie maanden y 0,70. Franco per post door het geheele rijk f 0,80. Men kan zich abonneeren bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. werp daarom goedgekeurd zal worden, is nog zoo zeker niet. Konlng Humbert stelt zich voor Garribaldi een bezoek te brengen! Guiteau, de moordenaar van den President van de Vereenigde Staten van Noord- Amerika, is ter dood veroordeeld. Het ver zoek van zijn verdediger om met het on derzoek der zaak nog eens van meet af aan te beginnen, is verworpen. De dag zijner terechtstelling is volgens de daar te lande bestaande verordeningen op 30 Juni bepaald. Bij Koninklijk besluit van 9 Februari 1882, no. 3, is, met ingang van 10 Februari, aan Jhr. Mr. W. Six, op zjjn verzoek, eervol ontslag verleend als Minister van binnenlandsche zaken met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan den Koning en aan den lande bewezen, en is, met ingang van dien dag, benoemd tot Minister van binnen landsche zaken Mr. C. Pijnacker Hordijk, hoogleeraar aan de rjjks-universiteit te U trechL Z. M. heeft N. W. Swijghuisen Reigersberg ontslagen uit zijne betrekking van ontvanger der registratie en domeinen te Meppel. Bij de Dinsdag gehouden ver kiezing van een lid der Tweede Kamer te Boxmeer waren uitgebracht 1068 geldige stemmen. Gekozen is de heer Mr. J.CIercx met 942 stemmen. De heer Mr. Van Rijcke- vorsel had er 35, en de overige stemmen waren verdeeld. Het geschenk, door HH. MM. den Koning en de Koningin aan H. K. H. Prinses Helena van Waldeck aangeboden is een compleet dames-toiletin zilver en ivoor bewerkt; ofschoon in een zeer be knopte ruimtebevindt zich in het prachtig étui het meest volledig kap- en wasch-stel zilveren kom en kan incluis. Op elk stuk is het monogram der prinses en zijn de wapens van Engeland en Waldeck-Pyrmont aangebracht. Het étuiwaarin zich dit vorstelijk toilet bevindt, is op zichzelf een zeldzaamheid daar het prachtig bewerkt is uit coromandeleen houtsoortdie men nog slechts bij groote uitzondering vindt. Doo'r het Dageljjksch Bestuur van Berkel, Bergschenhoek, Bleiswijk, Moer- capelleen Zevenhuizen is aan den Minister een adres gezonden, ten einde de oprichting van een rijks-normaalschool te verkrijgen. Aan alle Burgemeesters van Nederland is de volgende circulaire door de commissie voor de Landbouw-Tentoon- stelling in 1883 gericht: Den 10. Januari jl. werd op een bijeen komst van afgevaardigden uit de Hoofd besturen van verschillende groote Neder landsche Landbouwmaatschappjjen besloten tot het houden van een zoo uitgebreid mogelijke Nederlandsche Landbouw-tentoon- stelling in 1883, waaraan, indien de flnan- cieele krachten dat zouden toelateneen internationaal karakter zou worden gegeven. De plaats, waar die tentoonstelling zal worden gehouden, kon op die vergadering natuurJjjk nog niet worden vastgesteld, de bepaling daarvan is van verschillende om standigheden afhankelijk, waarvan niet de minst gewichtige is, het al of niet aanwezig zijn van een geschikt terrein. Intusschen werden door de vergadering Utrecht of Am sterdam aangewezen, als de plaatsen, waar men die tentoonstelling zoo mogelijk zou wenschen gehouden te zien. Het zal wel niet noodig wezen het groot belang aan te toonen, hetwelk onze Neder landsche landbouw heeft bjj het welslagen dezer onderneming. Ontwikkeling van onzen Nederlandschen landbouw, dien hoofdbron van ons volks bestaan, handhaving van den goeden naam van dien vaderlandschen landbouw tegen over het buitenland, zjjn inderdaad meer dan ooit eischen des tijds. Tot dusverre werd alleen op plaatsehjke en provinciale tentoonstellingen bijeenge bracht, wat in bepaalde streken van ons land op landbouwgebied werd geproduceerd. Thans wenscht men voor alle Nederland sche landbouwers één grooten wedstrijd te openen en op ééne Nederlandsche tentoon stelling te laten zien wat onze landbouw vermag, welke mate van ontwikkeling die in do verschillende deelen van het land heeft bereikt. Kon de Nederlander tot nog toe niet anders dan op buitenlandsche tentoonstel lingen concurreeren met vreemde landbou wers, het is hoogst wenschelijk dat onze vaderlandsche landbouwer zich ook eindelijk eens binnen de grenzen van zijn eigen land zal kunnen meten met het buitenland. Maar zal dat alles op degelijke, Neder land waardige wjjze geschieden, dan is het noodig, dat de uitvoerende commissie op onbekrompen wjjze, die tentoonstelling kunne regelen en tot stand brengen. Om daartoe in staat te worden gesteld, doet zjj een beroep op do Nederlandsche natie. Inder daad do ontwikkeling van onzen landbouw is een zóó groot volksbelang, ze is zóó nauw verbonden met de vermeerdering van onze welvaart, dat de uitvoerende com-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1