‘N°. 663. Zondag 26 Februari. 1882. sselaar. [EID. itboomen, Doorbloeiende lantsoenen, enz. nissiën aan door in den Heer Jb. te Lekkerkerk, AAN te Nleuw- K. GELDER- jn eiken Woens- itbieden in het O. DEN HOED Bsknecht lGD, dres, in persoon, Op practisch terrein. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. zoekend in en Zonen, KERS ooi», prijs alle soor- E KRUIS BINNENLAND. A SCHOOBHOVEÏfSCHE COURAÏT wei- dito f 1,1)0 are op levering uit verjaardag, eöh dozijn S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgever». het paleis gebracht. verneemt, is do kogel om iden IONGMEN8CH, -oederdienst he fa il nemelijke voor- itter Kaan het ik. BOERENMEID, E JONG Cz. te de premie- Vereoniging is opengesteld JHTEN. Boter: le qual. half kilokaas k 30 et., overloo- 6,00, lammeren 14 a 26 ets. per H 8 per stuk; ,00, Zeeuwsche irs f2,60, Roode Lectoliter. ;uks. 1,00. Gelling, heele lo. Hennepzaad Aangevoerd 6 Prijs f27 32 BASIS dagen van *110 iden. kwaadaap- vel.huid-eu kan den wachle neb SDI AMTMMt»" DEN KOLFF. ir kilo. Kipeieren >rig jaar die de van de Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prfjs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheeie ryk f 0,80. Men kan zich abonneeren by alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. de dagbladen, t, welke der i geadverteerd >uwen Deze kt indruk door in in de meeste keerde! Wie rmijden en zijn en wil, dien chter’s Boek- e brochure te dige oordeel- geschrift wor de beproefdste g en zakelijk zieke op zijn het beste kie- heeft in het is en franco >eft dus geen cents voor zijn I een aanvoer van was de handel i vorige week, kalf koeien f225 225, dito vaarzen 50 h 225, enkele Timmerman te steerende f 67.650 be- m heeft laten leggen. I. d. G. dus niet meer egistratiekostenWel oogenblik van zins >m geheel te betalen, ts. per kilo. 2de qual. f76, 65 k 90 ets. iche, Zeeuwsche, 12,50, dito beste re f7,50 k 9,25, rige dito f 10,25 ie, Zeeuwsche en idere f 6,50 k 7,90. ie, Fl. en Overm. mindere f 5,25 k a 6,50, mindere iche dikke f3,20 i 4,60. 5N, Schoonhoven. Aangev. 5 paar- itte en graskalve- i, 123 schapen of 48 biggen en 5 ct., 2de qual. Kalveren: 1ste f 0,95Schapen t. per half kilo, k 23 ct. per half k 1,40 per week, uhtere kalveren 13. ktbericht van de daars. Goudsche rtijen. Prijzen ual. f 26 k 30,50. liet aanzienlykst aantal binnen onze worden aangeboden en besteld; 1 zou Prys der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending francoen uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsoho Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts l maal in rekening gebracht zich echter bereid in elk voorkomend bij zonder geval in overweging te nemen, in hoeverre ten opzichte van de ambtenaren aan den wensch van den geachten Afge vaardigde uit X. tegemoet kan worden ge komen. Dit jaar is zelfs de Brgeering een stapje verder gegaan, en heeft wyziging van de Zondagswet toegezegd. Evenwel, met al dat redevoeren is men nog niet veel gevorderd. Men gevoelt waar de schoen wringtaan den eenen kant wordt betoogdZondagsarbeid is verderfelijk, aan den anderen kant: Zondagsarbeid is onmisbaar, en beide stellingen worden met evenveel grond verdedigd zonder dat men elkander eenigszins naderbij komt. Rest dus alleen nauwkeurig aan te wyzen, waar de maatschappelijke behoeften niet in botsing komen met den eisch van Zondagsviering; en heeft men iets in die richting ontdekt, dan maar flink de puntjes op de i 's gezet. Dat is, naar het ons voorkomt, de practi- sche methode, de eenige die, naar we meenentot een goede uitkomst leiden kan. De heer Hofstede de Groot wendt, gelijk onzen lezers waarschijnlijk niet onbekend zal zyn, pogingen aan tot oprichting van een »Zondagsbond”een Vereeniging voor Zondagsrust”. Hoezeer we ook overtuigd zyn dat het aantal in Nederland gevormde genootschappen reeds een vry aanzienlijk cijfer bedraagt, zoodat we die niet vermeer derd willen zien dan om zeer ernstige en afdoende redenengelooven we dat die laatste voorwaarde hier inderdaad aanwezig is. En komt de voorgestelde vereeniging tot stand, dan hopen we haar op dezelfde practische wyze aan het werk te zien gaan. In zeker opzicht moeten we een voorbeeld nemen aan de schippers-vereeniging »Schut- tevaer”. Deze is er niet op uit om in algemeene termen de belangen der scheep vaart by de Hooge Regeering aan te beve len, neen, zij wjjst nauwkeurig aan waar en op welke wijze zij verbetering wenscht. Wèl wordt zij daarom weleens de >eeuwig polilionnoororwiA” gAnOPmd maar intw«- schen krijgt zij zeer veel gedaan, juist omdat zij met bepaalde voorstellen voor den dag komt. Welnu, op gelijke wijze behoort een Zondagsbond zijn taak op te vatten. Laat er een Hoofdbestuur zijn met Afdee- lingen, waarvan de laatsten op elk maat schappelijk gebied onderzoeken in hoeverre er kans bestaat dat aan haar wenschen vol doening kan worden geschonkenen dat vervolgens de geheeie Bond zich dat be paalde punt aantrekke, rekening houdende met alles wat vóór zyn opvatting pleit maar ook met een geopend oog voor hetgeen er tegen is aan te voeren, ten einde de be zwaren zoo spoedig en zoo beslist mogelyk te kunnen wederleggen. Het spreekt wel vanzelf dat de dagbladpers daarby gaarne zal trachten een weinig behulpzaam ie zijn. Wel jammer, doch niet onnatuurlijk is het, dat ook ten aanzien van dezequaestie het verschil van meernng niet gering is. Sinds vele jaren bestaat er een Genootschap tot bevordering van de christelijke heiliging van den Zondag, met een te’s-Gravenhage gevestigd hoofdbestuur. Deze vereeniging gaat dus verder, dan die welke de heer Hofstede de Groot wenscht te stichten zy stelt de dogmatische opvatting van den Zondag geheel voorop, zooals blijkt uit de bepaling dat zy als leden aanneemt alle belyders van het christendom zonder on derscheid van kerkelyke gezindheid, die den dag des Heeren erkennen als eene goddelijke instelling. Wy, die bij onzen strijd voor maatschappelijke belangen alles wenschen te vermyden wat met verschil in geloofs overtuiging in betrekking staat, zien in die formule een noodelooze beperking; we heb ben meer ruimte noodig, en willen als bond- genooten nevens elkander zien staan allen die het recht op één rustdag per week erkennen als. een eischdie onafhankelijk van kerkelyke meeningen moet gesteld en gehandhaafd worden. De man, die zes dagen arbeidt voor zyn gezinheeft behoefte aan den zevenden dag voor zich en de zynen. Wil hij aan' dien dag een godsdienstige wijding geven, voor treffelijk; alleen zouden wy het betreuren indien hem daarin eenigerlei dwang werd opgelegd. Dé manier waarop de Engelschen Zondag vieren, deels in doodelyke verveling die door het kerkgaan niet wordt wegge nomen sointyds ook in verborgen onge bondenheid buiten het oog der politie, heeft ons nooit toegelachen. Alleen de heiliging van den Zondag moet hun die zulks hun ideaal noemen niet onmogelyk worden gemaakten wanneer er van weers kanten wat meer waardeering wordt aan den dag gelegd dan we bijv, opmerken op het terrein van het onderwijs, dan kunnen het Haagsche Genootschap en dat, tot welks oprichting de heer Hofstede de Groot op wekt, op vruchtbare wyze samenwerken. Moge het zoo komen! Bij Kon. besluit van 20 Febr., is aan den burgemeester van Boskoop ver gunning verleend voorloopig tot 1 Maart 1884 te Gouda te wonen. Z. M. heeft de «av&ig)«nde pen sioenen verleend als unJ. Stamgewo- zen postbode te Alblasserdamf221; J. M. Penderswed. A Baxgewezen conducteur der brievenmalen te Gorinchem, f335. Dinsdag 11. is bij ons Hof de officieele uitnoodiging ontvangen van de Koningin van Engeland aan HH. MM. den Koning en de Koningin, om de voltrekking van het huwelijk van den Hertog van Albany en Prinses Helena van Waldeck- Pyrmont bij te wonen. Van wege de Marine is te Am sterdam aanbesteed de levering van 15,000 kilogram Italiaansohe hennepwaarvoor minste inschrijver was de Goudsche machi nale garenspinnerij te Gouda, voor f51 per 100 kilogram. Aan het Departement van wa terstaat, handel en nijverheid werd Dinsdag 11. aanbesteedhet verwerken van stortsteen ten behoeve van de overbrugging van het Hollandsch Diep en het uitvoeren van her stellingen en vernieuwingen aan den noor delijken oever van het Hollandsch Diep, tot de overbrugging behoorende, met het on derhoud dier werken tot 1 Mei 1883. (Ra ming f26.350). Minste inschryver was de heer L. A. Van Haaften teSliedrecht, voor f21.490. —Aan het Ministerie van Justitie is 11. Woensdag aanbesteed het uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen aan en het onderhouden gedurende 1882, 1883 en 1884, van de gevangenissen te Montfoort en te Gorinchem. Minste inschrijvers wa ren A. Reineveld te Montfoort, de gevan genis aldaar, voor f 3204,22 en J. V au der Laak te Gorinchem, het huis van arrest aldaar, voor f4085. Voor de vaceerende betrek king van gemeente-secretari» TïaI hAhhan zien mei mmuer uau uo sollicitanten aan geboden. De heer Mr. A. De Ruyter de Wildtburgemeester te Herwijnenstaat N#. 1 op de voordracht. Te Leidschendam had Dinsdag de aanbesteding plaats van het maken der gebouwen voor het te stichten stoomgemaal in den Starre vaart en Damhouderpolder onder Stompwijk. Laagste inschryver was de heer C. Van den Berg te Boskoop, voor f21.775. De hoogste inschrijving bedroeg f 271.448. De machine met ketel en hevel- centrifugaalpomp is onderhands aanbesteed aan de maatschappij „Ijzergieterij de Prins van Oranje” te ’s-Hage, voor f21.000. In de werkplaats van den heer Stracké beeldhouwer te ’s Hertogenbosch is vervaardigd het gipsmodel voor het beeld van Jan Van Nassau, dat dezer dagen door de heeren Merkelbach Co., te Utrecht, in brons zal gegoten worden. Het model is 3 M. hoog en geeft den Graaf te ziengekleed in het costuum van dien tijd, rustende met den rechterarm op een kolomwaarop het jaartal 1579 staaten met den linkerarm op het gevest van den degen. Het beeld zal geplaatst worden voor de bibliotheek van de Academie te Utrecht. Op De Paauw, onder Wasse- naar, zullen in Mei a. s. tal van gewassen en planten, behoord hebbende aan wijlen Z. K. H. prins Frederikpubliek verkocht Z.M. heeft aan P, Bouwens, op zijn verzoekeervol ontslag verleend ah ontvanger der dir. belastingen en accynsen te Sliedrecht c. a., behoudens aanspraak op pensioen. eenz. en f 8 boete of 1 dag gev. eenz., ter wijl de 3e bekl. werd vrijgesproken. A. v. d. H., koopman te Schoonhoven, beklaagd van beleediging van een bedie nend beambte in functie, tot 1 maand ge vangenisstraf eenz. en f8 boete. De Rechtb. heeft H. d. J., tapper en visscher te Schoonhoven, beschuldigd van verwonding zijner vrouw, vrijgesproken. De bekende zaak vaq het spoor wegongeluk naby het station Delftschepoort te Rotterdam werd 1.1. Dinsdag voor de Arrondissements-rechtbank aldaar behandeld. Beklaagden zyn B. Broekhuijzen, voor man bij het Staatsspoor en tevens in dienst van het Hollandsohe spoor, en G. J. De With, onder-stationschef 2e kl., in dienst van den Staatsspoorweg, belast met het toe zicht op den buitendienst van het gemengde station aan de Delftschepoort. De substituut-officier doet voorlezing van het procesverbaal, waaruit de bekende feiten blijken, loopende het hoofdfeit over de om standigheid dat de beide beklaagden niet behoorlijk hebben gezorgd dat het dienst- telegram, aankondigende de wijziging, ge bracht in den loop van den personen- en den goederentrein, ter kennis kwam van wie het aanging, waardoor de botsing met het vreeselyk gevolg is veroorzaakt. Het verslag van de doctoren on de op de zaak betrekking hebbende diensttele- grammen worden voorgelezenwaarna de getuigen worden binnengelaten en 'verhoord. De subst.-officier neemt daarop zijn re quisitoir. Hij acht de feiten, in de dag vaarding voorkomende, onbetwist. De ge volgen zijn vreeselijk geweest. Een der ge wonden is zelfs nog heden niet kunnen verschijnen. Er is hier misdrijf, voorzien in de spoorwegwet art. 61namelijk het zonder opzet gevaar doen ontstaan straf van drie maanden tot drie jaar in geval het menschenlevens gekost heeft. De eerste beklaagde (Broekhuijzen) heeft aan den hem verstrekten last tot overbrenging van het UMUgiaiu siêuUW tfeUeelieH|k vulUaau z.uu«üo uit, zijne eigen bekentenisgestaam dw getuigen ^blijkt. Hij heeft daardoor gevaar doen ontstaanzelfs waarschijnlijkheid ge vaar van een rampen die ramp heeft ver wonding veroorza L en menschenlevens ge kost. Dat geva- ad hij kunnen en moeten voorzien. W «veede beklaagde (De With) aanbeianr .iij heeft verzuimd zich te ver- gewissr a al degenen die het moesten weter .oor Broekhuijzen in kennis waren gesteld van de gewijzigde regeling voor de twee treinen. Hij heeft zonder verdere aan vraag in de mededeeling van Broekhuijzen berustgaf het sein „veilig” en riep daar door zonder opzet het ongeluk in het leven. Strenge eischen behooren in het belang van de openbare veiligheid te worden gesteld. Controle was er noodig en waar De With dat naliet is er verzuim in den geest van de spoorwegwet. Beroep op goed vertrouwen mag geen gewicht in* de schaal leggen. Er bestaat bovendien verschil van gevoelen ten aanzien van de usantie van het aftee- kenen der telegrammen. De stationschef heeft zich te vergewissen, en waar hij dat nalaat is hij strafbaar. Al de requisition die de wet stelt zijn voorhanden en bewe zen. Mocht do rechtbank van oordeel zijn dat de beklaagden geen gevaar hebben doen .ontstaan voor een trein, dan gelooft hij toch nog dat beklaagden niet behooren te worden vrijgesproken, daar er altyd nog quaestie is van onwilligen manslag en on willige verwonding door onvoorzichtigheid en gebrek aan voorzorg. Bij den lof aan beklaagden toegekend door hunne superi euren kan minimum straf worden opgelegd en dan moet de straf tusschen beide be klaagden varieeren omdat de schuldgraad verschilt. Hij eischt voor le en 2e be klaagden beiden eenzame gevangenisstraf: van drie maanden voor den eerste, 45 dagen voor deu tweede, solidair in de kosten, des noods verhaalbaar bij lijfsdwang. Uitspraak over acht dagen. De zitting duurde, met eene pauze van een kwartier, van des morgens ten 10 tot des namiddags ten 5| ure. Dewed. J. Verhoef in den Prins Alexanderpolder onder Kralingen, wier man bij het spoorweg-ongeluk in het voi' bij Rotterdam is omgekomenen haar aangeboden som van f 6000 hand heeft gewezen, heeft van de Holland- sebe Ijzeren Spoorweg-maatschappij de f 10.000 ontvangen, die zij als schadeloos stelling geëischt had. Onder de vele geschenken, die Z. M. de Koning tor gelegenheid van zijn verjaardag zijn aangebodenbehoort ook een monstef-heilbotvan den vischhandelaar II. P. Te Mytelaar te Amsterdam. Het dier was ruim I meter breed enwat het merk waardigst isspringlevend zoodat het bij het vertoonen aan Z. M. heen en weer sprong. Een Middel burgsch wafelbak- ker heeft den Koning, op zijn •---» - het eigenaardig geschenk van versche wafels aangeboden. Zo werden per eersten trein verzonden en tijdig aan j Naar mon te Oud-Alblas, nog niet kunnen worden weg genomen. De patiënt is echter in zooverre hersteld, dat hij zijne gewono werkzaamhe den wederom heeft kunnen hervatten. De inschryving op d lecnin^, groot 1 million tl. Jfljf „Rotterdamsche Schouwburg” i< tot 4 Maart. Een nieuwe waarschuwing goed toe te zien wat men kinderen in han< geeftis de uitkomst van een onderzoek onlaryp te Berlijn van gemeentewege inge- sto|g|mtr^nt kinderspeelgoed en gekleurd suikergebak. Er werden by 18 speelgoed- winkeliers inkoopen gedaan, en vandio!8 inkoopen bleken niet minder dan 17 scha delijke voorwerpen te zyn. Vooral loodhou dende verven waren voor het schilderen gebruikt*fen op sommige gomelastieke voor werpen zat het loodwit zoo losdat het bij het aanraken reeds aan den vinger bloof hangen. Onder de 32 onderzochte waren van de suikerbakkers werden 19 gevaarlijk bevon den daar zij beschilderd waren met sterk loodhoudende ververi. Voorzichtigheid in deze kan dus niet genóeg aanbevolen worden. In het GeïlT. Pol. Nieuws wordt omtrent de millioenenjuffrouw ge schreven, dat nadat zij den goudsmid V. d. Gant zijn eisch van f 1250 met de kosten 'te zamen f 1419,74F had uitbetaald, desa op nieuw voor de r slag op hare goedei Nu schijnt de heer bevreesd voor de zou juffr. Struik edn zijn geweest, die si maar men had haejr dat ontraden. "Wat het gerechtelijk onderzoek betreft, er zyn, naar ’t schijnt, geenqrlei redenen gevonden, om de beruchte juffrouw niet vrij te laten in haar doen en laten. Men zegt, dat zij voor ongeveer 56 mille zou beleend hebben. Zij heeft 46 mille beleend, maar niet alleen op de goederen van den heer V. d. Gant. r>«t muj. Duuih M>uiivw neen zy nuutt erhuud Alloon do bron harer inkomsten is een geheim. Dit wordt bovendien gezegd, dat zij ten slotte iu han den van enkele oplichters is gevallen, de goeden niet te na gesproken. Wat van ’t een en ander zij, ’t is te bezien, of de behendige juffrouw ten slotte zich niet in moeilijkheden zal wikkelen, die een minder aangenaam einde nemen. Bij de firma M. J. Ogier te Gouda is de hoogste prijs, zijnde 50.000 florijn, gevallen op een 3°/0 obl, Boden Credit Anstaltwaarvan trekking 15 dezer te Weenen heeft plaats gehad. Vrijdag vertrok van ’sGraven- deel zekere B. N. met een bedrag van om streeks f 1000, waarvoor hij in last had in Zeeland vlas te gaan koopen. In plaats echter van aan die opdracht te voldoen, heeft hij zich naar Amerika begeven, zijno vrouw met vijf kinderen achterlatende, ter wijl een zesde verwacht wordt. De directeur van de schoen poetsers-vereeniging te Amsterdam,Richiardi, is verdwenen. Zijne mannen hadden do boodschap ontvangen te komen afrekenon. Helaas, er viel niets meer te rekenen. Het geld was verteerd en de arme stakkerds zijn, behalve hun weekloon, hun gestort geld wellicht kwijt. Onfler de gemeente Ridder kerk maken zich eenige gezinnen gereed, om naar morika te verhuizen. Gunstige berichten, van familieleden en van vrienden ontvangenmoedigen tot het vertrek aan. De barbiers te Gorinchem hebben bepaald dat het scheerloon, in te gaan met 1 Maart, met 2 cents zal worden verhoogd, dus van 3 op 5 cents gebracht zal worden. Als eeno curiositeit deelt men liet volgende mede: Negen jaren geleden werd de heer J. G. Blaeser, commies ter gemeente-secretarie te Breda, op ’s Konings geboortedag vader van zyn zevenden zoon, die toen de namen van Z. M. ontving. Nadat sedert een der zonen overleden was, mocht genóemde heer juist II. Zondag op ’s Konings verjaring, opnieuw zich met de geboorte van een zevenden zoon verheugen. Tegen een ingezetene van Helmond, die zich op Vaston-avond in den uniform van kapitein van het Oost-Indische leger in het openbaar vertoonde, is door de maréchaussée proces-verbaal opgemaakt het costuum is in beslag genomen. Zeker timmerman, E. B.uit de omstroken van Gorinchem, die zich menig maal schuldig maakte aan misbruik van sterken dranken dientengevolge ook Dins dag II. als gedaagde moest verschijnen voor het Kantongerecht aldaar, heeft zich Zondag bevorens door ophanging van het leven beroofd, ’s Mans voorspelling, dat men er hem niet zien zou, is alzoo treurige wer kelijkheid geworden. Beroepen naar Nieuw-Vosmeer Ds. A. J. E. Van Dick, te HoogeZwaluw. Beroepen te Echteld Ds. K. W, Hulstjjn te Oostburg. Beroepen te Montfoort Ds. F. Oberman te Ommen. Zooals in ons vorig nummer reeds met een enkel woord is vermeld, werd dezer .dagen aan den Minister van Waterstaat een adres gezondenwaarin verzocht wordt de postkantoren des Zondags voor den pak kettendienst gesloten te houden. Het initiatief voor dezen stap is genomen door den Groninger Hoogleeraar C. P. Hof stede de Groot, over wiens bemoeiingen in zake de Zondagsviering we zoo aanstonds nog iets wenschen mede te deelen. Tevens noodigt hy uit tot het inzenden van adressen van gelijke strekking, die de zaak zeker by Z. Exc. zullen aanbevelen, en merkt daarby op dat spoed een eerste vereischte is, dewijl half Maart de dienst reeds in werking treedt. We zouden het zeer toejuichen, als aan dien aandrang door zeer velen gehoor werd gegeven, ’t Is jammer dat niet in de wet zelve een bepaling is opgenomen die de aanneming en verzending der pakketten op Zondag tot de spoedbestellingen be grenst; dan ware de zaak voor goed ge regeld. Men zal daartegen aanmerken, dat de inrichting van dezen dienst in verband staat met overeenkomsten die we met het buitenland hebben aangegaan; en zelfs nu zou op dien grond een afwyzende beschik king op het Groningsch adres gewacht kunnen worden. Die zwarigheid is evenwel, gelooven we, kleiner dan men wel zou denken. Verreweg pakketten zal wel binnen onze grenzen worden aangeboden en besteld; die van buitenslands komen zou men eenvoudig kunnen beschouwen als spoedbestellingen, ook die daarheen zyn geadresseerd tenzij dat land een soortgelijke bepaling in zyn wet hadde opgenomen. In België en Frankrijk is dat, voor zoover we weten, het geval niet. Engeland daarentegen moet zyn dienst nog organiseerenen het is niet onwaarschynlykmet het oog op den eerbied dien onze overburen den Zondag toedragendat daar wèl beperkingen zullen worden vastgesteld. Het is volkomen waar wat prof. Hofstede de Groot in zyn adres zegt: >De ppt- en spoordienst vordert nu reeds in klimmende mate een onvermoeiden en afmattenden arbeid van duizenden beambteneen arbeid, die dubbel zwaar drukt, als hy niet wordt afgewisseld door de onmisbare Zondagsrust. >Kan in den tegen woord igen toestand der maatschappij die Zondagrust niet aan allen verzekerd blyven, dat het in ’t publiek belang is, dat er zoo weinig mo- gelyk inbreuk op worde gemaakt, zullen zy (Onderget.) wel niet voor Uwe Excellentie behoeven te betoogen. »Die Zondagsrust wordt door den post pakkettendienst op nieuw voor yelen op ernstige wyze bedreigd. Als de postkan toren ten allen tyde voor pakketten even goed als voor brieven openstaanis het te vreezen, dat de Zondagsarbeid voor tal van bestellers en andere beambten weder verveelvoudigd zal worden.” In hetgeen er verder volgt, wordt de wensch van den adressant nader toegelicht. Het is te hopen dat de Minister voorals nog termen moge vindenom aan het zeer bescheiden verzoek te voldoenen in ’t bjjzonder wekken wy onze lezers op om aan het petitionnement voor deze zaak deel te nemen, ’t zij door inzending van een zelf standig verzoekschrift, ’t zij door een een voudige verklaring van adhaesie (op klein formaat zegel) in te dienen, byv. in dezen ofsoortgelyken vorm: vOndergeteekenden betuigen hun volkomen instemming met het adres, in dato 45 Februari 1882 tot Uwe Excelentie gericht door de heeren C. P. Hofstede de Groot c. s. te Groningen, in zake de beperking van den post-pakket- tendienst op Zondag tot spoedbestellingen, en verzoeken mitsdien Uwe Excellentie eer- biediglyktot den gevraagden maatregel te besluiten.” Niet alleen om de zaak zelve juichen wy den stap van den heer Hofstede de Groot toe en wenschen wy hem een vol ledig succes-r- maar ook om de bij uit nemendheid practische wijze, waarop hier het vraagstuk van de Zondagsviering wordt aangegrepen. Bij het bespreken van dergelijke quaesties verliest men zich gewoonlyk te veel in algemeenheden. Telkens als in de Tweede Kamer de Zondag te voorschyn treedt, kunnen we dat opmerken. Een Afgevaar digde houdt een redevoering over den rustdag, plaatst zich hetzy op een maat schappelijk, hetzy op een kerkelyk stand punt, betoogt in een zeker getal min of meer schitterende volzinnen de noodzake lijkheid van Zondagsrust of van Zondags heiligingen eindigt dan met den Minister op het hart te drukken dat de wet op dat punt herziening behoeft. De Regeering is het daarmede geheel eens, behoudens haar betuiging dat het niet mogelyk is den arbeid op Zondag te doen verbieden of staken met het oog op de gewichtige stoffelijke particuliere en publieke belangen die er mede gemoeid zyn. Zij verklaart worden. De kanunnik J. J. Putman te Utrecht, is door Z. M. den Koning van Spanje benoemd tot ridder der orde van Carlos III. Óp voorstel van den heer H. Witte heeft de afdeeling Leiden en omstreken der Nederlansche maatschappij voor tuinbouw en plantenkunde besloten tot het oprichten van een Plantenbeurs te Leiden. Zaterdag avond 11. had te Am sterdam de aangekondigde vergadering plaats van de verschillende IJsvereenigingen m Nederland, onder leiding van de Am- damsche bkatingclub. Het doel was de bespreking van de wen- schehjkheid tot oprichting van eene ver eeniging. Met algemoeue stemmen werd besloten voor Nederland een bond op te richten. Vijf vereenigingen werden ge kozen en uitgenoodigd om elk een be stuurslid aan te wijzen tot vorming van een voorloopig comité. Aan dit comité werd opgedragen concept-statuten te maken. Deze zullen aan de goedkeuring worden onder worpen van eene algemeene vergadering der ysvereenigingen in den lande. De ge kozen vijf vereenigingen zijn: de „Amster- damsefle Skating-Club”, de ijsclub „Leeu warden”, de ijsclub „Kralingen en omstre ken”, de „IJs-vereeniging” te Groningen en de studenten-ijsclub „Leiden”. Door de Arr.-Rechtbank te Rotterdam zijn 11. Zaterdag veroordeeld: F. v. HH. v. H., W. v. H. en A. v. d. A., arbeiders te Jaarsveld, IJselstein en Lopik, beklaagd Van mishandeling en ver wonding; de le bekl. tot 6 weken gevan genisstraf eenz. en 2 boeten van f 8, de 2e bekl. tot 8 dagen gevangenisstraf eenz. en o de 4e bekl. tot 3 weken gevangenisstraf uit het been van den veearts L. De Bruin

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1