N°. 664. Zondag 5 Maart 1882. FERIJ iD ids. EEK K, 'T, Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. 161. 'i’. nden, aai. I ge, erdijk, ne winst kan franco en geeft •antie. aat 6, r«. reep, BINNENLAND. 8TATEN-GENERAAL. Een paar woorden over L. kunst en critiek. BÜÏTËNLANP. lijn t« *•- WMHOfflffl GOMT dit zoo geheel bezijden 1. Hoyer. ito van 3 pCt. conditie der of bij gedeel- inland. irmijnen van ter, eens bij S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgevere- ipiegels, oude zen bij URGH. aonder prijs- ig vormt een Bijdragen, in wetenschap- ken gesloten. Feilen Druks g is naken, ver K 247, it incaoseeren loonhoven. ogus gratis. Ichoonhoven. Q. gezin welkom van bekende i, Typen van uit oorapron- llen, Reisont- ts alles wat D waardig. Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prjjs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rjjk f 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Prijs der Advertentita: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending francoen uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentidnwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegeven, worden slechts 2 maal in rekening gebracht cbank voor 100 en f 50, re Agenten AI^Notam. 's Hage. iOOS. n zijn en Prjj- m toegekend. Uitgever. wen. heim, nige” inspanning groot kennen dat de naam een tuurlijk zijn we dilettanten kenmerkte: by enkelen liet N8 jerzeep, ver- verheden der igeen zuiver aar per stuk EERTEN dnizende vluchtelingen, van alles verstoken, zochten een wgkplaats op Montenegrijnsch grondgebied. In Egypte blijft het nog steeds woelig. Tweede Kamer. Bij de hervatting der werkzaamheden, Maandag den 27 Februari, werden de geloofsbrieven van de nieuw be noemde leden, Ciercx en Seret, gesteld in handen eener commissie. De Minister van Buitenlandsche Zaken deelde mede dat de besprekingen met Frankrijk over een nieuw handels-tractaat terstond na de verwerping der vroegere voordracht waren heropend, en dat het bestaande verdrag tot uiterlijk 15 Mei a. s. zou worden verlengd. Voorts werden de volgende interpellation aange- kondigd: van den heer Schimmelpenninck van der Oije over de vaste brug over den IJsel bij Deventer, opgenomen, in de con cessie aan de Koninklijke locaalspoorwog- maatschappij verleend; van den heer Ver meulen over de uitsluiting van Limburg en bijna geheel Noord-Brabant van den pakket tendienst van den heer Oldenhuis Gratama over do plannen der Regeering met het Zwolsche Diep. De volgende dagen werden de bij de Kamer aanhangige wetsontwerpen in de afdeelingen onderzocht. In de zitting van Donderdag werden de heeren Ciercx en Seret toegelaten en be- eedigd, en werd een voorstel ingediend door 10 leden om voor de behandeling der mi litie- en schutterij wet dezelfde wijze van werken aan te nemen die bij het strafwet boek werd gekozen. De Gedeputeerde Staten der prov. Zuid-Holland hebben bepaald dat de verkiezing van een lid der Prov. Staten in het hoofdkiesdistrict Gorinchem zal plaats hebben oj» Dinsdag z* aozer. uezo ver kiezing heeft plaats ter vervanging van wylen den heer H. R. Vogelsang, te Leerdam, die in 1883 aan de beurt van aftreding was. Naar men verneemt, heeft Z. M. de Koning de uitnoodiging van H. M. de Koningin van Engeland; om tegenwoordig te zyn bij het huwelijk van den Hertog van Albany met Prinses Helena van Waldeck, aangenomen. Het huwelijk ia bepaald op den 20sten April in de St. George-kapel op Windsor. Naar men verneemt, is H. K. H. Prinses Marianne op haar buitenverblijf bij Wiesbaden ernstig ongesteld. De 71-jarige Prinses moet aan een hartkwaal lijdende zijn. Van den Goeverneur-Generaal van Ned.-Indié is deze week bij het depar tement van Koloniën het telegrafisch be richt ontvangen, dat Zr. Ms. stoomschip Atjeh, hetwelk naden vergeefschen kruis tocht van het particuliere stoomschip Goe verneur-Generaal van Lansberge van 17 November tot 23 December, door de Indi sche regeering op 24 of 25 December werd uitgezonden ter opsporing van de vermiste schipbreukelingen van het verongelukte stoomschip „Koning der Nederlanden”, den 25. Februari te Batavia is teruggekeerd van zijn tocht naar de Nicobaren, de Ma lediven en de Chagos-eilandenzonder iets gevonden te hebben.” Aan het Departement van Wa terstaat, handel en njjverheid werd op 1 Maart aanbesteedHet wegruimen van een in het Hollandsch Diep, onder Numansdorp, gezonken vaartuig. Minste inschrijver de heer A. C. Mes te Sliedrechtvoor f 1600. Eergisteren herdacht de in genieur Ameshoff te Utrecht den dag waarop hij 25 jaar in dienst der Ned. Rhijnspoor- weg maat schap pij was. Op de Maandag te Utrecht ge houden paardenmarkt waren 1388 paarden en veulens aan de lijn. De paarden werden verkocht van f 650 tot f 800de veulens van f150 tot f350. Er waren veel buiten en binnenlandsche kooplieden; de handel was levendig. Door het prachtige weder heenchte er veel drukte. Levendige handel vooral in paarden van weelde. Bpanpaar- den werden verkocht voor f1700. De heer W. Laane, bankier te Roosendaal, is voor 135.000 francs eigenaar geworden van de beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent. Een stoomrjjstpellerjj te Zaan dam heeft hare betalingen gestaakt. Het passief zou 8 k 9 ton bedragen. D insdag-mor gen werd door dé Arrondissements-rechtbank te Rotterdam uitspraak gedaan in zake het proces be treffende het spoorwegongeluk aan den Bcugeldijkschen weg aldaar. De rechtbank heeft de schuld van De Witt, onderstati- onscbef, niet bewezen geacht, en dezen dus van alle verdere vervolging vrijgesproken; de voorman Broekhuyzen werd overeenkom stig den eisch veroordeeld tot 3 maanden ge vangenisstraf in eenzame opsluiting te onder gaan benevens in de kosten. Voor de Arr.-Reohtbank te Rotterdam werd Dinsdag de volgende zaak behandeld: In de gemeente Nieuwerkerk a/d IJsel heeft men veel houders van eenden, voornamelijk afgericht voor de jacht; men heeft daar en in den ontrek ook lief hebbers in de eenden van anderen en onder dezen behoort zekere A. v. R., arbeider teReeu- wijk, welke thans terechtstond als zoude hij ten nadeele van K. Heykoop 3 eenden en een waard hebben ontvreemd De getuige Heykoop heeft zijn eenden terstond herkend,1 toen hij hen in het hok van den bekl. zag zitten en er ontstond een kleine woorden wisseling tusschen hem en den bekl. over de herkenningsteekenensplitten aan de pooten enz. De bekl. houdt vol dat het zijn eenden zjjn; hij heeft ze te Utrecht op de markt met nog 4 andere gekocht, wanneer weet hij niet, want hij houdt er geen almanak op na. 7 getuigen worden in deze zaak gehoord. De brigadier der rjjksveldwacht te Gouda, welke de eenden bjj den bekl. in beslag heeft genomen en een woordelijke verkla ring moet afleggen, kan omtrent de identi teit van de eenden geen voldoende verklaring afleggen; hij heeft het wel op een papiertje in zijn zak staan, maar het precies mede- deelen kan hij niet. 3 getuigen verklaarden de eenden te hebben herkend als toebe- hoorende aan Heykoop. Het Openbaar Ministerie requireerde 3 maanden gev. cell. Vervolgens stond nog terecht: J. R., wonende te Schoonhoven, bekl. van een kreupelen schoenmaker aldaar moed willig geslagen te hebben. Eisch 1 maand gev. cell, en f 8 boete of 1 dag gev. coll. Mr. B. Denekamp trad op als verdediger voor dezen beklaagde. In bovenstaande zaken over 8 dagen uitspraak. Daar de pokken te Gouda epi demisch heerschen, zijn de militaire auto riteiten aangeschreven tot nader geene ver lofgangers derwaarts te zenden of van daar te doen terugkeeren. zaamheden zijn in de Alblasserwaard in vollen gang. Naar men algemeen beweert laat het land zich niet zoo gemakkelijk omspitten en bewerken als men dit andere jaren na strenge vorst gewoon is. Ook vreest men, dat het onkruid ten gevolge van den zachten winter eerlang des te weliger tieren zal. Te Borkel, bjj Rotterdam, heb ben van de twaalf tegenwoordige drankver- koopers slechts twee vergunning gevraagd om hun bedrijf voort te zetten. De bevolking telt ruim zestien honderd zielen. De heer W. J. H. Berenbak, banket-suikerbakker en winkelier te ’s Hage en tevens als zoodanig tapper van fijne likeuren, bezwaart zich in een requaest aan de Tweede Kamer over de opvatting door de regeering van de bepalingen der drank wet, volgens welke niet alleen voor den verkoop van fijne likeuren in het klein in zyne confiseurszaak vergunning noodig is, maar die vergunning zelfs na 1 Mei 1884 zal moeten worden geweigerd en dus na dien tijd de uitoefening van >het beroep van winkelier-confiseur onmogelijk zal worden. Hij onderwerpt aan de Kamer de vraag, of dit bij de vaststelling van de wet hare be doeling geweest en of dergelijke vernieti ging van het uit een zedeljjk oogpunt aan geenerlei bedenking onderhevig bedrijf van confiseur wel uit eenigen hoofde te verde digen is. Naar het schjjnt, zal in de pro vincie Groningen de landverhuizing naar Noord-Amerika, die verleden jaar reeds sterk is geweestin dit voorjaar nog in verhoogde mate plaats hebben, althans uit sommige gedeelten van die provincie. Opmerkeljjk is het feitdat op den vetsten grondde kleiten allen tijde de landverhuizing het sterkst voorkomt. Van een reis naar de binnenlanden van Noord-Amerika spreekt men daar op veel luchtiger manier, dan vóór 25 jaren over een reis naar Amsterdam. Door de Arr. Rechtbank te Dordrecht zijn op 24 Febr. veroordeeld: P. P. v. S. te Leerdam, wegens geweld dadigheid bedienend beambte, tot 15 dagen cell, gevangenisstraf. H. v. H. te Arkel, wegens moedw. mis handeling, tot f3 boete, subs. 3 dagen. De eind-examens der Hoogere Burgerscholen in de Provincie Zuid-Holland zullen dit jaar te Gouda worden afgenomen. Het klassikaal bestuur van Dordrecht heeft den Kerkeraad van Gou- driaan bericht, dat alle pogingen van dat bestuur vruchteloos geweest zjjn, om het besluit des Kerkeraads „inhoudende ontslag van den voorlezer en voorzanger” te ver nietigen. Dientengevolge blijft het besluit des Kerkeraads van kracht en kan er over gegaan worden tot het aanstellen van een vasten voorlezer en voorzanger. Op 1 Januari van dit jaar^wa- ren 260 predikants-plaatsen vacant, waar voor op dat tijdstip slechts 17 candidaten beschikbaar waren. Onder de gemeenten, welke het langst vacant zjjnbehooren Kootwjjk, sedert 1868, Naarden 1872, Otto- land 1871, Urk 1871, Zoutelande 1869, Waverveen 1870, St. Anna-Parochie 1864, Vrouwen-Parochie 1870. IF. W. In zekere gemeente van ons land vatten eenige jongelieden onlangs het plan op, den eentonigen gang hunner dagelyksche bezig heden een weinig op te vroolyken, door gezamenlijk een gedeelte van hun tijd te gaan wyden aan den dienst van het schoone. Er is een periode in het leven, waarin de geest meer dan ooit behoefte schjjnt te hebben aan de meer innige gemeenschaps oefening met het verhevene, die de be oefening van eenig kunstvak aanbiedt. Het is in die gelukkige jaren, als de bloesemknop des levens zich opent; als de lente begint plaats temaken voorden zomer, de man of vrouw zich los rukt van het kinderlijke, gelyk de kapel opstygt uit de verbroken pop-omhulsels. De nog onbegrepen vragen en raadsels, die de ziel vervullen, nemen voor een poos den vorm aan van schitte rende fantaisieën, en zoeken aangrijpings punten in hetgeen de besten en edelsten van ons geslacht hebben gedacht en gedicht, gezongen en gedroomd, in marmer of op het doek hebben voorgesteld. Of nu de door ons bedoelde jongelui in, hoogen graad werden bevangen door het heimwee naar het Rjjk der Kunst dat tot de kenmerken van hun leeftyd behoort, weten we niet; wèl, dat zij niet lang in twjjfel verkeerden omtrent de wijze waarop zjj voor hun verlangen bevrediging zouden zoekenzij besloten een »rederykera-gezel- tehap” te vormen. Onze achting voor dergcl'fke vereeni- gingen is niet gering. Ten voile zjjn wij Overtuigd van het nut dat zij stichten daar, Waar men anders verstoken zou blijven van elke gelegenheid om eenig dramatisch genot te smaken. Zjj bieden de bevolking van afgelegen plaatsen een zeer gezocht en aan- 'bevelenswaardig uitspanningsmiddel aan dat menigen winteravond veraangenaamt. En toch, ondanks die zonder eenig voor behoud uitgesproken ingenomenheid, moeten wij het toch betreuren, dat er in die richting te veel wordt gedaan, en veroor loven wjj ons de vraag te stellen of het groote doel, veredeling van den smaak, aankweeking van den schoonheidszin bjj ons volkniet zekerder zou worden bereikt, als onze jongelui zich niet zoo uitsluitend bleven I bepalen bij de tooneelspeelkunst, maar ook andere wegen insloegen om de gehei menissen van het Schoone binnen te dringen. Als één derde deel der rederjjkers-gezel- schappen of >liefhebberjj-comédies” eens vervangen werd door muziekvereenigingen, een ander derde door teeken-genootschap- pen, zou er dan met den tjjd, die thans aan kunstbeoefening wordt gewjjd, geen grooter winst zjjn te doen? Ja, maar voor teekenenmuziek en zang heeft men degeljjk onderwijs noodig. Voor het tooneelspel daarentegen kan men met Wat zelf-oefening volstaan! Ei, meent u dat inderdaad? Is het waar, dat het gevoelen en begrijpen en op be vredigende wijze weergeven van den arbeid eens tooneelschrij vers zoo maar vanzelf gaat? Dat men daarbij geen langdurige en krachtige leiding noodig heeft? We hebben hier juist de oorzaak aan geduid, waardoor een zoo groot aantal di- lettantrtooneelgezelschappen het niet verder brengen dan »aan het publiek een vrooljjken avond te bezorgen”, hetgeen op zichzelf niet zonder verdienste is, doch voor den vooruitgang op artistiek gebied zoo goed als niets beteekent. Zoolang men zich geen hoogere eischen stelt, achten wjj den tijdaan het van buiten leeren en ten ge- hoore brengen van tooneefstukjes van ver schillend allooi grootendeels verloren. De bljj-, tooneel- en treur (l)-spelen voor urederjjkers” nemen in onze hedendaagsche letterkunde een niet onbeduidende plaats in wat den omvang betreftmaar de meeste pro ducten van dien aard zjjn van zoo min ge halte, dat we ze gerust als een speculatie op den wansmaak onzer landgenooten kun nen beschouwen; en zjj brengen dat groot nadeel teweeg, dat de lieden die ze j»op- voeren” zich verbeelden de Kunst te dienen, waar zjj niets anders bewonderen dan een I van haar flauwste nabootsingen. Met niet genoeg aandrang kunnen wjj I dus de bestaande en nog op te richten rederjjkers-kamers opwekken tot ernstige i studie. De begeerte, om op de planken te komen en ten aanhoore van vrienden en vriendinnen zjjn rol voor te dragen, al gevoelt men dat er nog heel wat souflleurs- bystand noodig is, dat men slechts een zeer onvolmaakte voorstelling geeft van den persoon dien men heet te reproduceeren, dat men er verschrikkeljjk houterig bjj staat en het spel in het gunstigst geval niet veel meer is dan het opdreunen van zijn rol, die begeerte naar openljjk optreden is voor een groot aantal gezelschappen den voor uitgang vjjandig. Wjj beweren dat de too neelspeelkunst een zeer moeieljjk kunstvak is waarin slechts enkelen het door inspan ning en toewjjding tot zekere volkomenheid brengen. En, al mogen we nu in de zoo genaamde lief hebbers-vereeniging niet het hoogste eischenhet streven naai de officiëele zieners der pers belemmeren het vrije uitzicht. Een sbwht atuk wordt door de opgeschroefde lof bazuin misschien een poos staande gehouden, ten slotte valt het toch in ’t water. Ook het om gekeerde. Wat dunkt u, zou de waarheid zjjn P Overzicht Terwijl het Engelache Hoogerhuis, oor- deelende dat het niet te pas komt, dat het Lagerhuis een besluit door de Lord geno men te niet doet, overging tot de benoe ming van eene Commissie van onderzoek naar de werking der lersche landwet, blijft Gladstone zich met hand en tand verzetten tegen dit onderzoek. Hij vroeg en verkreeg daartoe van het Lagerhuis den voorrang voor de behandeling eener motie, waarin zoodanig onderzoek wordt genoemd in strijd te zijn met ’s lands belang en gevaarlijk voor de maatschappelijke orde. Niet alle leden van het Lagerhuis zijn het daarin met hem eens en de beraadslagingen daar over, die nogal levendig waren, duren nog voort. Dat Gladstone van de aanneming der motie eene levens-quaestie zou maken, zooals sommige bladen, met de Times aan het hoofd, beweren, is niet te denken. Werd ze verworpen, dan zal de regeering er zich vermoedelijk bij bepalen om van de geheele zaak geen nota te nemen. Over het handels verdrag met Frankrijk schijnt het tot een vergelijk te zijn geko men. Door den vice-Minister Dilhe werd althans in het Hoogerhuis verklaard, dat de bepalingen van het oude Verdrag, ra kende de behandeling der wederzijdscho onderdanen, de scheepvaart en dé fabrieks merken, waarschijnlijk voor 10 jaren zouden verlengd worden, terwijl bij de vertegen woordiging in beide landen een wetsvoorstel bereids aangenomen, waarbij de handels- betrekkingen met Engeland, op den voet der meest begunstigde natie, wordt geregeld. De eedsquaestie dreigt een internationale te zullen worden. Nadat een der afgevaar digden er op gewezen heeft dat sommige leden van rechtbanken van gezworenen wei geren den eed af te leggen, heeft de re geering, bij monde van den Minister van Justitie, verklaard dat zjj, hoewel vóór den eed, met het oog op de rechten van wet en geweten, de zaak zal onderzoeken. Met betrekking tot de geestelijke orden blijft de regeering de vroegere besluiten handhaven. De prefecten zijn aangeschreven om de verdreven orden, die zich hier en daar weder wilden constitueerendit te beletten. De afgevaardigde Talandie heeft getracht zich onsterfelijk te maken door het indienen van een voorstelbepalende dat elke ge- meente verplicht is hare jonggeborenen voor meesterstuk heeft geleverd. Na- i 1500 francs te verzekeren, welke som na volbrachten twintig jarigen leeftijd, wat de meisjes betreften na volbrachten diensttijd, wat de jongens betreft, dezen ten goede zou komenna aftrek van eene premie ten behoeve der gemeente. De berucht geworden generaal Skobeleff is op last der Russische regeering naar Petersburg vertrokken, om zich over zijne staatkundige uitingen te verantwoorden. Hiernaar te oordeelenschijnen de berichten van sommige Duiteche en andere bladen dat er over die zaak tusschen Berlyn en St. Petersburg van gedachten gewisseld is, wel geloof te verdienen. Er wordt beweerd, dat zoowel de Keizer persoonlijk als v. Bis marck zich met de zaak zou bemoeid heb ben en dat het hieraan voornamelijk is toe te schrijvendat de> generaal ter ver antwoording is opgeroepen. Misschien moet het geruchtdat het met de onderhaudelingen tusschen Rome en Berlijn in den laatsten tijd niét vlot gaat, wel als middel dienen om de tegenstanders van de kerkelijke voordracht der regee ring in den Landdag wat toegeefljjker te stemmen. Een andere pas ingekomen voor dracht strekt om eene betere regeling van het toezicht op de openbare vermakelijkhe den de wering van onzedelijkheidversto ring van de openbare orde of veiligheid. De onverdraagzame afgevaardigde Btöcker heeft bij de behandeling der begroeting weder gelegenheid gevonden nog eens recht Russisch tegen de Joden uit te varen, die echter in Virchow en Richter hunne be schermers vonden. Het door de regeering bij de Bondsregee- ringen ingediende ontwerp, betreffende het tabaksmonopolie, wekt algemeonen tegenzin. Het is zeer lastig uit do berichten van verschillende zijden op te makenhoe het Etaat met den opstand in Dalmatie en de Herzegowina. De officiëele tydingen uit OoatenrijkNche regoeringsbronnengewagen steeds van behaalde voordeelen, die echter zoo gering zijn dat zij haast der mededee- ling niet waardig zijn. Daarentegen wordt van andere zijdo beweerddat de opstan delingen elke ontmoeting van beteekenis vermijden en dat de regceringstroepen in hunne bewegingen door sneeuw on ruw I weer zeer belemmerd worden. Intusschen het hoogste mag toch niet worden gemist. Een kunstbeoefenaar, in welk vak ook, die zich geen ideaal stelt, rn niet alle krachten inspant om het zoo dicht mogelyk te naderen, brengt den schoonheidszin bij zyn omgeving niet tot ontwikkeling. Maar om op onze jongelieden van ktraks terug te komen: hun gezelschap was Spoe dig gevormd, een bestuur werd gekozen, een bedrag aan contributie vastge^rfeld, een devies aangenomen. Men koch^ /enige too- neelstukken en blyspelen, altemaal produc ten die het merk van fabrieksarbeid op het voorhoofd droegen, verdeelde de rollen en sloeg aan ’t van buiten leeren. Na een doz'yn zrepetities” was men zoo goed als klaar. Nu overgegaan 'tot de uitvoering. Ten einde de belangstelling van het publiek in een bepaalde richting te dry ven, had men bepaald dat die voorstelling ten bate van de algemeene armen zou gegeven wor den. Het gevolg was, dat een vrij talrijke vergadering de gelagkamer van »De Kroon” vuldm^L OjjMTde uitvoering mogen wy niets zeg gen, uij weet het, dergelijke zaken te be spreken behoort niet tot ieders bevoegd heid. Op do meest welwillende wyze heeft de pers die zorg op zich genomen, en ten einde geen gevaar te loopen van als een weetniet te pronk gesteld te worden, is het maar raadzaam te zwijgen totdat het orgaan van de publieke opinie, de officiëele critiek, haar woord heeft uitgestrooid. Een poos geleden zag ik een treurspel opvoe ren door een gezelschap dat nog al >naarn” had: in een hoek van een loge gedoken, viel ik haast omver van ’t lachen om de dwaze gezichten die de held en de heldin van ’t stuk legen elkander trokken. Hoe gelukkig dat ik het aan niemand heb ver teld, want met myn eigen oogen las ik den volgenden dag onder de rubriek iKunstnieuws’’ van de Nieuwe X.ache Cou rant: Waarlijk, men zou al weinig gevoel voor het verhevene moeten bezitten, om niet tot tranen te zijn bewogen vooral bij de aandoenlijke scène, waarin de jeugdige markiezin haren echtgenoot tot het besef zyner plichten terugbrengt...enz. Wat onze jongelieden aangaat, ook hun spel was het onderwerp van een uitvoerige kunstbeschouwing in »De P.bode” van de volgende week. Het stuk begon als volgt: Eenigen tyd geleden hebben wy onze voldoening uitgedrukt over het feit, dat het met onaanzienlijk getal onzer tooneel- gezelschappen weer met een is vermeerderd. Tot onze blydschap kunnen we thans de zekerheid uitspreken, dat die vermeerdering als een belangrijke aanwinst is te beschou- De opvoering van #Het doode ge- of de gevangene van den waanzin- was het eerste proefstuk van »Door rooter,” en we moeten er- rederijkerskamer van dien nnotulr haalt rralavarrl Nil. niet blind voor de enkele vlekjes die het eerste optreden der jeugdige dilettanten kenmerkte: by enkelen liet de rol vastheid te wenschen over, en over het algemeen zou meer losheid wel aan te be velen zyn, maar we houden ons overtuigd dat die geringe opmerkingen weldra haar recht van bestaan verloren zullen hebben. De hoofdpersoon, hertog Raoul, was in één i woord voortreffelijk: zyn bediende onver- beterlyk. Vooral het stille spel van den waanzinnige in het derde bedryf getuigde van een zeer diepzinnige opvatting. Df voordracht van den verraderlijken vriend Giuseppe was wegsleepend, alleen zyn' ge- baren hebben nog een kleine herziening i noodig enz.” 1 Als iemand, die met aan kunstkritiek i deed, een oordeel had moeten uitspreken, t dan zou hij gezegd hebben dat Raoul de helft van zyn rol niet kende; dat zyn be- diende het comische element yertegenwoor- digde door driemaal in de minuut met zijn linkeroog te knippen; dat het stille spel i voornoemd bestond in een voortdurend i wryven met de handen en verdraaien van i de oogen zooals een kalf in het critiekste oogenblik zyns levens kan doen; dat de opmeiking omtrent Giuseppe sloeg op de omstandigheid, dat hy telkens, wanneer hy de woorden hart, gemoed, geweten of ziel uitsprak, de handen met kracht op zyn buik lei, kortom, dat onze vrienden, wien we alles goeds toewenschen, eerst een paar jaar flink moeten studeeren al vorens op nieuw voor het hier in de verbeelding bestaande voetlicht te ver- schynen. Maar er is toch een kunstcntiek, die zichzelve heel andere eischen stelt, en wer kelijk de kunst ten goede komt? Best mogelyk. We herinneren ons ech ter, eens bij een geestig Franschman te hebben gelezen, dat men verstandig zou doen met het oordeel over een kunstwerk en vooral over tooneel-uitvoeringen, maar aan het publiek over te laten. Het moge zich nu en dan vergissen, doch dat is on eindig beter dan dat het zich een meening laat aanleunen die menigweif door bijoog merken, onedele concurrentie, broodnyd, of andere onedele hartstochten is ingegeven. I -- Het volk moet uit eigen oogen leeren zienveroorzaakt die burgeroorlog veel ellende,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1