riek. I 1882. Zondag 12 Maart. JlrechL UT. loiland, er IK. ooiland erk. DRING, jaren, CEDE inning. hoornen, >orbloelende boenen, enz. iiön aan door len Heer Jb. Lekkerkerk N te Nleaw- GELDER- Iken Woens- deu in het DEN HOED joomen, éénentwintig bevragen bij [EMULDER iland, erk, isohreven bjj nden Notaris aat te Go- Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. t «oden: I t I en Zonen, JR8 >OP. ijs alle soor- oden. HIT te koop, bij ckerkerk. Ichuagt, NDERIJEN; tnd in twee- perceelen, op 12, ’s namid- )E GROOTE biljetten en den Notaris koop: mderhouden, ig ingerigt HUIS, be dt 5 Kamen, en 2 flinke m, met goed n nog wordt BUITENLAND. BINNENLAND. BLOM te den eigenaar boekjaar LNTOOB te Schoonhoven i 22 Maart bfl J. RO- SCHOONHOVENSCHE COURANT. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgeven. Hinder extra jLING voor uime BERG- nomen doen k van hoofd-ingt land-plaatavervanger in het 3e district van te Meerkerk veiling en gelegen te 'JEÏR. u, üuki. van mveu- maand gevangenisstraf i 23 Maart ir, in „HET rs: IBLOM te «ene DE KLEIJN zal, op Don- 2 3 en 8 0 jens 10 uur, l te Groot- jilen en ver- 10 Aren geven, j de jubi- ÖU, mot van Leerdai Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letten naar plaatsruimte. Inzending francoen uiterljjk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht dag aangenomen met 57 tegen 1 stom, nadat het recht op huweljjksacten tot f 5 was verminderd. Do Commissie militaire wetten aangei Roëll, dering der loden van de Landbouw, afd. Vjjf-Hoeren- len, de Alblasserwaard en het Land van rel beneden de Zouwe, heeft de plechtige ~!,'ig plaats van de gouden medaille, llollandsche Maatschappij van Land- aan den heer J. J. Corbjjn Als regel geldtdat op werkdagenin plaatsen mot een zielental boven 15.000 driemaal, in plaatsen met minder bevolking en waari postkantoren gevestigd,, zjjn twee maal'en ten plattön lande eenmaal daags zal besteld worden. Op Zon- on feestdagen worden de pak ketten slechts eenmaal daags'besteld. Spoedbestelling vindt op Zon- en feestda gen alléén plaats van de pakkettendie vóór den aanvang der eenige op dien dag plaats vindende bestelling zijn aangekomen. Het maximum van het gewicht voor de postboden is 18 kilogram. Alle vervoer van pakjes voor eigen rekening is hun verboden. Aan het Departement van Wa terstaat werd 8 dezer aanbesteed: het maken van een strekdam aan de Vondelingen plaat, langs den linkeroever van de Noordgeul, en het uitvoeren van baggerwerk, ter verbe tering van het vaarwater aldaar tussohen de kilometerraaien 154 der Nieuwe Maas en 149 derBotlek, neden de Oostpiint van Rozenburg, te Hardinxveld], voor f35.000. Het werk der verl van sluis en aan o Kalis Kz. te Sliadrecht, voor f328.800. Het tweede perceel is gegund niet aan de laagste inschrijvers k f168.400, maar aan de heeren J. J. Bekker te Lent en A. D. Beters Co. te Nijmegen, vior f183.700. Ter vervulling der vacature l-plaatsvervanger in het de Krimpenerwaard, ontstaan door het overlijden van den heer Arie De ekkêrkerkzal de stemming op Woensdag 29 Maart a, s., Jager Cz. te lekkerkerk, zal de stemming plaats hebben 3, \a ten huize van een heer K. Roest, te Krimpen op de Lek. Tot gec waterschap var w kozen de heer J. De Withhoogheemraad van de Vijfheei onlanden den heer Schaly In de heden te Gorinchem ge houden vergadering der leden van Maatsch. van k land< Arkt uitreiking door de II bouw toegekejid te Noordeloos. Van 29 Januari tot 28 Fe bruari jl. zjjnl, blijkens ingekomen ambts berichten tw'ee runderen in Zuidholland door longziekte aangetast. Sedert 15 Mei «,1681 waren geeno gevallen dier ziekte be kkend geworden. Do HoOge Raad heeft in zijn zitting van 6 Maart 11. behandeld de zaken van den officier van justitie bij de Rechtbank te Rotterdam tegen een vonnis in zake A. H. A. Van Roojjen te Ouderkerk a/d IJsel. Do advocaat-generaal Polis conclu deerde tot vernietiging van het vonnis en verwijzing der zaak naar het Hof te ’s Gra- venhage. denzolfden requirant, tegen oen vonnis in zake J. A. Nonhemius Sr. De advocaat- generaal Polis concludeerde tot vernietiging van het vonnis en veroordeeling van den gerequireerde in eene boete van f3. In beido zaken uitspraak op 3 April. Te Dordrecht had op 2 dezer in een der lokalen van don heer Ponsen aldaar eono eigenaardige bijeenkomst plaats. De heer J. W. Van Lomwel, Rjjksbook- houder-kassiorherdacht nameljjk den dag waarop hij voor 25 jaren als geagrederdo ton kantore der invoerrechten en accjjnson to Dordrecht werd aangosteld. Nadat een groot aantal vrienden zich vooraf in hot lokaal had veroonigdwerd de jubilaris door de feestcommissie binnengeleid on hem ondor eono harteljjko toespraak bij monde van den heer M. Van Zantenuit naam van Dordrechts handelals stoffelijk bewjjs van erkentelijkheid en hoogachting, een prachtig gouden remontoir-horloge mot sier- Ijjko inscriptie, benevens dito ketting, aan geboden. Zichtbaar aangedaan, dankte do jubilaris voor do talrjjko bewijzen van sym pathie terwijl hij do hulpvaardigheid on socialiteitwaarop do hoor Van Zanten in zjjno toespraak had gedoeld slechts be schouwde als zijn plicht als monsch on hoopto daaraan steeds te zullen bljjven beantwoor den. Nadat nog eonigon dor aanwezigen hot woord hadden goAiord word do avond vor- dor in rocht foostoljjko stemming doorge bracht. Ook van verschillende andere zijden ontving do jubilaris dien dag vole bowjj- zon van hoogachting on stoffelijke bljjken van belangstelling. In eono op 1.1. Dinsdag in do Doe len te Gorinchem gehouden vergadering van aandeelhouders in do Voreenigdo ’a llorto- gonbosHcho Stoomboot-Maatschappjjword bonoomd tot directeur dior roederjj voor Gorinchem, in de plaats van wjjlcn don hoor W. F. Van Roncsse, do heer A. F. Van Ronosse van Motoren. Aan do aandoolhou- van rapporteurs over de is door don Voorzitter ivuld met do heeren Van der Schriock, Mackay, Brouwers en Van Korkwjjk. Z. M. heoft benoemd tot bur gemeester der gemeente Leerdam, C. A. Joekel. Z. M. heeft benoemd tot bur gemeester der gemeente Schoonrewoerd, A. 0. Do Leeuw, secretaris dier gemeente. Z.M. hooft bonoomd tot Rjjks- ontvangor te Ouderkerk a/d IJsel (residec- rendo to Lekkerkork), E. J. J. V. Gonot, thans to Eindhoven (buitongomeonton). Z.M. hooft benoemd tot notaris to Streefkerk, A. Casteloyn, thans notaris to Oostkapellemot bepaling dat do door doze bonoeming ontstane vacature van nota ris te Oostkapollo niet zal worden vervuld. Aangaande do rogoling van den postpakkotdienst worden do volgende bijzonderheden mcégodcold Met wjjziging van vroegere voorschriften is bopaalddat de kantoren voor het aan- nemon van pakketten op Zon- on feestdagen gesloten zullen zjjn. G. C. GEL- ian Zee. i Ellen Deze Courant wordt geregeld ioderen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Overzicht. De beide Huizen van het Engelsche parlement hebben zich bjj acclamatie ver- eenigd met een voorstel om de Koningin geluk te wenschen met hare redding en afschuw te betuigen over den moordaanslag op haar leven, waarvan onzen lozers ondor de laatste berichten van het vorig nommer nog mededeeling werd gedaan. Het ge- heele Engelsche volk heeft zich daarbjj aangesloten; alle bladen spreken mot ver ontwaardiging over de misdaad en zijn eenstemmig in de uiting hunner dankbaar heid over de mislukking. Ontegenzoggelijk heeft het bewustzijn dier onverdeelde sym pathie eener gansche natie er toe bjjgedra- gon, dat de Koningin geen oogenblik hare kalmte verloor en niet do minste nadeelige gevolgen van het gebeurde ondervond. De persoon van den misdadiger, een evenknie van Guiteau, een zonderling en halve idioot, ontneemt aan het feit dan ook alle beteekenis. Het is maar te hopen dat men, evenals in Amerika, niat te licht er toe overgaat om do daad op grond van beweerde krankzinnigheid, niet toereken baar te achten. Bradlaugh, het bekende parlomontslid- atheist, die krachtens beslnit van hot La gerhuis zijn mandaat verloren had, is bij nieuwe verkiezing herkozen, zoodat de eeds- quaestie voorloopig nog aan de orde blijft. De poging van een lid van het Lagerhuis om den eed facultatief te stellen on des- verkiezende door eene verklaring te kunnen vervangen, werd, hoewel door Gladstone warm ondersteund, verijdeld en da..rontegon het vroeger genomen besluit om aan Brad- laugh het afleggen van den ood te ont zeggen door een nieuw besluit bevestigd. Nog verder wil het Huis dor Lords gaan. Dóór is een voorstel aanhangig, waarbjj van de leden der beide Huizen eene ver klaring geeischt wordt, dat zij in den Almachtigen God gelooven. Het is zeor te betwijfelen of door zulke besluiten do zaak van den godsdienst wel bevorderd wordt. Getrouw aan hare verklaring heoft do regeering, zonder dat hot Lagerhuis nog beslist heeft over do voorgestelde resolutie tot afkeuring van het reeds aangevangen onderzoek naar de werking der nieuwe landwet in Ierlandgeweigerd voor de com missie van onderzoek eenige verklaring 'of getuigenis af te leggen. In afwachting dat de indiening der be groeting gelegenheid geeft de regeering omtrènt alle onderdeelen barer staatkunde te polsen, houdt do Frnnsche Kamer zich bezig piet de behandeling van allerlei voor stellen. Als spoedeischend heeft zij verklaard het regeeringsvoorstel om alle maires, dien van Parijs alleen uitgezonderd, voortaan door de gemeenteraden te doen verkiozon; tot nog toe werden zij door de regeering be noemd. Borodets voorstel om uit de ver schillende programmas en manifesten, bij gelegenheid der jongste verkiezingen open baar gemaakt, een ideaal regeorings-pro- gramma saam te rapen iets wat zeker gemakkelijker gezegd dan gedaan is, is aangenomen. Eindelijk word nog besloten een voorstel, strekkende tot afschaffing van het Concordaat, in overweging te nemen, niettegenstaande het voorstel door do cle- ricalen mot hand en tand werd bestreden. Hot is wel opmerkenswaardig dat denzelf- den dag de Pruisische Landdag den begro tingspost goedkeurde tot herstel van het gezantschap bij den Pausehjkea Stoel, Hot is eene kleine troost voor de regeering bjj het vooruitzicht, dat er van hare kerke lijke voordracht, die nog altijd in handen is der commissie, niet veel terecht zal komen. Hoe verleidelijk eene bate van 165 mil- lioen ook moge zjjn, die door don Rjjks- kanselier als gevolg van do invoering van het tabaks-monopolie in het vooruitzicht wordt gesteld, de bestrijding van het daartoe strekkende ontwerp, dat door de regeering bjj de Duitscbe rogeeringen is ingediend, is er niet minder algemeen om. Er bestaat dan ook niet de minste kans dat de Rijksdag het ontwerp zal aannemon. Vorst Milan van Servië, die zich ook vroeger al eens tot Korting liet uitroepen, waarvan toen echter weinig nota werd ge- n, heeft zich thans heusch als zoodanig kroonen en daarvan op gebruikeljjko wjjze aan de Mogendheden kennis doen geven. Deze zullen thans tegen deze onschuldige verandering van titel wel geen bezwaar hebben en zoo is Servië dan nu hot jongste Koninkrjjk, tot zoolang ook vorst Alexander van Bulgerjjc de gelegenheid gunstig acht, om zich eveneens die woelde to veroorloven. De HiiHHische generaal Skoboleff ie te St. Petersburg aangekomen en zal waar schijnlijk voor eenigen tijd tot gedwongen rust op zjjn landgoed veroordeeld worden. Het Slavische genootschap te Odessa be noemde hem en oonigo geestverwanten in- tussohen tot eereleden. Een nieuw complot der nihilisten, om een spoortrein, waarmede do Keizer reizen zou, in de lucht te doen springen, is naar men beweert ontdokt. Ditmaal zouden do ders werd als dividend over 1881 uitge deeld 10 porc. Door de Arr. Rechtbank te Rotterdam zjjn 11. Dinsdag veroordeeld: A. v. R., arbeider te Reeuwijk, bekl. van diefstal van 3 eenden en een waard, te Nieuworkerk a/d IJsel, tot 3 maanden gevangenisstraf cell. J. R., to Schoonhoven, bokl. van moed willig slaan, tot 1 eenz. en f 8 boete. Vervolgens stond o. a. terecht: T. D., arbeider te Nieuwerkerk a/d Use), beklaagd van P. H. aldaar moedwillig ge slagen te hebben. Eisch 15 dagen gov. cell, en f 8 boete. Over 8 dagen uitspraak. Jl. Dinsdag is voor de arron- dissoments-rechtbank te Amsterdam behan deld do zaak V. d. Gant (firma Wamsteker) contra mej. J. C. Struick (de millioenen-juf- frouw.) De eerstgenoemde werd vertegen woordigd door Mr. Van Lier., mej. Struik door don heer Mr. William ten Hoed, ad vocaat en procureur te Amsterdam. Na mens do gedaagde werd verzocht on toe gestaan een uitstel van de behandeling der zaak tot over 4 weken, om inmiddels de te dozor zako noodige maatregelen te nemen. Zondag-ochtend circa half zes ontstond te Rotterdam brand in het huis op don hoek dor Glashaven en der Schoepmakershaven. Het perceel werd be woond beneden door den broodbakker T. B. Endermann en boven door de gezinnen van do wed. Klootwijk (met kinderen en Jan Van Drongelen als kostganger) en van Potor Maller met zjjne vrouw en zijne schoonmoeder, de 76-jarige weduwe W. Mertens. De brand moot ontstaan zijn in het achtergedeelte der bovenwoning van do wed. Klootwijk en deelde zich met groote snelheid mede aan hot geheolo achterhuis on het voor-bo venhuis. Van dat spoedig toenomen van den brand werd de 76-jarigo weduwe Mertens het slachtoffer. Wel poogde haar schoonzoon haar uit de vlam men te dragen, doch op net trapportaal gekomen moest hjj het opgeven. Deerlijk aan handen en aangezicht gewond ontviel hem daar zijn last en kon hjj slechts met inspanning zjjn eigen lijf bergen. Wol trachtte een wakkere spuitgast nog in hot brandend gobouw door te dringen om de oude vrouw te redden, doch ook hij moest hot opgoven. Haar verkoold Ijjk word in onkonbaren staat weldra gevonden en naar hot ziekenhuis vervoerd, waar ook do echtelieden Muller, mede ernstig gewond, worden verpleegd. Later meldt men, dat Peter Muller, die met zjjne vrouw zware brandwonden be kwam, bjj hunne pogingen om hunne oude gebrekkige moeder te redden, in het zieken huis is overleden. Dit is het negende slachtoffer, dat te Rotterdam sedert Augustus 11. door brand overleed. In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft te Utrocht oen felle brand gewoed in do Choorstraat. De brand ont stond in de „Bielefelder linnenfabriok” on sloeg over op de daarnaast staande stroo- hoodonwinkol. Beido panden, die verzekerd waren, zjjn totaal afgebrand en in elkander gevallen. Niets is kunnen gered worden. De hitte was zoo groot dat de spiegelruiten van den winkel van den hoor Van Kempen aan de ovorzjjdo achter de ijzeren blinden toch gesprongen zjjn. Do bewoners van de twee verbrande huizen konden slechts mot moeite hot leven redden door uit do ramen te springen. De Commissaris van politie in do 3de afdoeling te Rotterdam waar schuwt tegen do firma Doesburg en Co., die zich vóór korten tijd in de Schoolstraat 11°. 28 te Rotterdam heeft gevestigd. Die firma zegt golden tegen zeer matige provisie ter loon to verstrekken aan iedor die vol doenden, liefst schriftelijken waarborg kan stellet). Een eerste vereischte is echter toezending van f 5 voor voorloopige kosten en bemoeiin gen. Het is voornoemdon commissaris van politie gebleken, dat de ter leen gevraagde sommen (niettegenstaande een inventaris was aangeboden, meer dan driemaal het tor loon gevraagde te boven gaande) niet worden verstrekt, en dat do som van f 5, die vooruit was betaald, niet was terug te bekomen. Door hot twoodo kantonge recht te Rotterdam zijn Dinsdag ieder tot een boete van tien gulden of gevangenis straf van drie dagen veroordeeldoen koop man uit Goudorak, die met do stoomboot „Gouda” naar Rotterdam had vervoerd 40 kilogram bedorven kalfsvleesch, oen koop man uit Krimpen a/d IJsel, die mot do stoomboot „Ouderkerk” naar Rotterdam had vervoerd 40 kilogram bedorven varkens- vloesoh, en oen Rotterdainsohe vleeschhou- worsknecht, die te Rotterdam had vervoerd 20 kilpgram bedorven kalfsvleesch. Beroepen te Harlingen Da. A. II. Don Boor te Muidon. Ds. E. A. Lazonder to Zegveld hooft voor hot beroep naar Maartondjjk be dankt. helsche werktuigen, die daartoe dienst moes ten doen, verborgen zjjn geweest in het hout, waarmede de locomotief gestookt moest worden. Het klinkt wel wat onge- loofeljjk STATEN-GENERAAL. De Tweede Kamer ontving bjj den aan vang van haar zitting van Maandag een voorstel van den heer De Savornin Lohman, tot wjjziging van art. 4 der wet op het lager ouderwjjsten doel hebbende de inrichting van bjjzondere scholen niet te onderworpen aan algemeene regelenmaar in elk afzon derlijk geval te onderzoeken of de gebou wen al of niet voor het doel geschikt zjjn. Terugkeer dus tot den toestand van vóór do invoering der jongste schoolwet. Op een interpellatie van den heer Schim- melpenninck van der Ojje over de subsidie aan de Kon. Locaalspoorwegmaatschappjj voor een vaste brug over den IJsel bij Deventer antwoordde de Minister van Wa terstaat dat hij niet twijfelde met die Maatsch. tot een overeenkomst te zullen gerakenalthans hij wil aan de subsidie geen voorwaarden verbinden die een uit voering der reeds verzekerde concessie be zwaarlijk zou kunnen maken. Dezelfde Minister gaf den heer Vermeulen de ver zekering, dat de uitsluiting van sommige deelen des lands van den postpakkotdienst slechts zeer voorloopig washet allereerst moest voor de verbindingen ten bate van het internationaal verkeer worden gezorgd. Den heer Donnerverklaarde hijdat de kantoren des Zondags voor de ontvangst der pakketten gesloten zouden zjjn, en er die «lagen slechts één bestelling in den vroegen ochtend zou plaats hebben. De derde interpellatiedie de Minister van Waterstaat te beantwoorden had, was van den heer Gratama en betrof het Zwolsche Diepde Min. hoopte dit jaar nog een voorstel te doen om dat waterovereen komstig het rapport der Commisaie te doen beantwoorden aan de eischen der scheep vaart. Daarna volgde de behandeling van de wet op de matengewichten en gasmeters. Algemeene beraadslagingen werden niet gehoudende artt. 1 en 2 liepen vlug van stapel. Bij art. 3 stelden de heeren Virulij en Gratama voor de oude namen der een heden (elvierkante elkubieke el en pond), die nevens de nieuwe gewettigd zouden blijven te doen vervallen. Na een breede discussie verwierp de Kamer Dinsdag dit amendement met 34 tegen 21 stemmen. Op art. 4 werd aangenomen een amendement van den heer Bastertom te doen vervallen het verbod tot bezigen van andere namen in „koopmansboeken of uittreksels daarvan, aankondigingen prjjscouranten tarieven en andere stukken van dien aarddaar- onder begrepen de etiketten aan goederen gehecht of daarbjj aanwezig”, waarna do Min. verzocht de beraadslaging over dit ontwerp te schorsen. Aangenomen werdmet geringe wjjzi ging de voordracht betreffende do verbe tering van den Ouden IJsel. In de zitting van Woensdag voreenigdo do Kamer zich met het voorstel tot afwjj- king van het Reglement van Orde voor do behandeling der militie- on schutterij wet. De rapporteurs, door de Afdeelingon voor dezo wetten benoemd, zijn de heeren Serot, Kool, Van der Feltz, Wichers on Oorver Hooft; de bonoeming van de vjjf andere loden dor Commissie van 10 word aan den Voorzitter opgedragen. Daarop vingen do algemeene beraadslagingen aan over hot wetsontwerp tot wijziging dor bepalingen betreffende de registratio-bolasting, bjj wolko gelegenheid do Min. van financiën o. a. verklaarde, dat hjj ernstig bozig is met plannen tot versterking dor middelen. Do voordracht werd in do zitting van Dondor- land is beroepen te Ovezande en Driewegen. Ds. J. Moll, predikant te ’s Hage, hoopt op 13 October 1882 zjjne 60-jarige evangeliebediening te herdenken. GOUDA, 7 Maart. In do heden gehou den vergadering van den Gemeenteraad zjjn door het nieuwbenoemde lidden heer C. Hoogeuboom, de voorgeschreven eedon afgelegd, waarna hjj zitting nam. Tengevolge van het overljjden van den heer G. A. Muller is de Raad weder echter incompleet, aan de nagedachtenis van welk raadslid de voorzitter Mr. Van Borgen IJzen- doorn heden eenige gevoelvolle woorden wijdde, waarin hjj het verlies schetste dat zoowel de gemeente als den Raad door zijn dood hoeft getroffen. In dezo zitting kwam in oen voorstel van Burg, on Weth. om den hoer A. Kaptijn concessie te verleenen tot aanleg en exploi tatie van een stoomtramweg van Gouda naar Schoonhoven, en wel van het station der Rijnspoorwegmaatschappij door de Crabeth- straat, langs don Kattensingeldoor do Boelokado on den Fluweelensingel, waarbjj don Raad word in overweging gegeven medo te werken tot de bonoeming van eene com missie van toezicht in zake de tram, be staande uit personen uit de verschillende gemeenten, waardoor do tram zal rjjden. Gisteren herdacht de heer J. W. Ha verkamp Begemann, predikant bjj de Herv. gemeente te Gouda, zijn 40-jarigen evan geliedienst. Van gemeenteleden en korke- raad en ook van verschillende andere zjjden mocht de jubilaris vele ondubbelzinnige blijken van toegenegenheid en achting on dervinden. Eene commissie, bestaande uit do heerenDr. M. A. G. Vorstman, R. P. M. Van Alderwerelt, C. Knaap, J. F. M. Temminck en M. H. Kluitman, overhandigde den jubilaris namens vele vrienden on ge meenteleden hot prachtwerk van George Ebers: Aegypten in Bild und Wort met 700 platen. Dranhtitf een keurige met gouden plaat voorziene schild padden doos met zilveren thee- en likeur- lepels, benevens een prachtig in blauw flu weel gebonden met zilver gemonteerd album, bevattende do namen van hen, die tot dit souvenir hadden bijgedragen. Namons oud-catochisanton werd hom door de heeren C. Van Veen Az. on B. Begeer Bz. een zeer fraaie boekenkast aangeboden, alsook oen prachtig in fluweel gebonden album, bevattende do namen der Namens den Korkeraad ontving laris oen sierljjko lichtkroon. Aanstaanden Zondag hoopt de geachte jubilaris dit feest in de St. Janskerk plechtig to herdenken. Men hoopt algemeen, dat do waardige looraar nog langen tijd zjjn werk zal kunnen blijven waarnemen. De stearine-kaarsenfabriek „Gouda” alhier deelt over het afgeloopen 20 pet. uit of por coupon f 1000, Gedurende de week van 25 Febr. tot 4 Maart 1882, zjjn alhier door de pokken aangetast 5 personen au daaraan is overleden 1 persoon. Nadat do pokken in deze gemeente epidemisch hoerschende zjjn verklaard, be staat er alom in ons land een groote vrees om Gouda te bezoeken. Het is echter met de pokken alhier niet zoo erg, als algemeen buitenaf gedacht wordt. Van half Novem ber tot 4 Maart zjjn er in het geheel slechts 81 personen aangetast door de pokken waarvan 26 overleden 37 herstelden en 18 nog ondor geneeskundige behandeling zjjn. Voor eene gemeente van ruim 18.000 zie len is 81 aangetasten in den tijd van bjjna 4 maanden niet zoo groot, dat Gouda zoo zeer gemeden moot worden als in den laat- sten tijd hot geval is. ♦GOUDA, 10 Maart. Gistoron-avond had alhier do laatste abonnements-voorstolling plaats van „het Noderlandsoh Tooneel”. Mot groot succes word opgevoerd„Do Schuld”, oorspronkelijk Noderl. tooneelspel van do HH. Mendes da Costa en Jan C. De Vos. Zoowel hot spel der acteurs en actrices als het stuk voldeden bjj uitstek aan hot talrjjk opgekomen publiek. Aan mevr. Kleine en mej. Soph. Van Biene werden na het 3e bedrjjf bouquotton overhandigd. ♦GORINCHEM9 Maart Wegens plaats gebrek op de gemeentescholen, zal het gebouw der voormalige Latjjusche school, achter don Toren alhier, verbouwd worden tot eono nieuwo school voor 384 leerlingen. Bestek on teekening zjjn reeds gereed, tor- wjjl de aanbesteding van dit werk den 25. dezer alhier zal plaats hebben. Do 19 woon- en winkelhuizen alhier, waarvan zeven aan de erven van den hoor A. Van dor Volden on twaalf aan den heer C. Smits Hz. toobohooron, zjjn 11. Maandag bjj publioko veiling ingozot: do eerste zeven op f 18.775, on do andere twaalf op f 19.750. Do schiklerjj in olieverf, door don hoor Bojjons to Breda goschonkon, ter ver loting ton voordooie van do weduwen on kinderen dor op 17 Deo. dos vorigen jaara alhier op do Morwedo verongelukte post beambten on schippers, is als prjjs gevallen op no. 2460, zjjndo dat van don hoor Kiewit do Jongo, directeur van hot postkantoor te IJsolstoin. Hot totaal der geplaatste loten Ds. J. F. De Later to St.-Anna- ii f 0,50 bedroog 8204, zoodat do hoor een strekdam aan de Vondelii w ngs den linkeroever van de Noordgeul, it u tering 149 der Botlek, behoorende tot de werken van de rivier do Nieuwe Maas be- j. Minste inschrjjver was de heer C. Van der Plas, te Hardinxveld voor f35.000. eerste perceel van het rbetering van het afvoerkanaal hot Bergqmermeer naar de Friesche bjjbehóorende werken is toegewezen den laagstm inschrjjver, den heer L. committeerde voor het i de Lirige-uitwaterthg f8 ge- thhooglid.... ^.u mot het lot tegen im.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1