BWS. N. 666. Zondag 19 Maart. 1882. ssurantie- ZORN AM RLOTINQpN, woning. anken, II Fl- BATON, reu LEER. I Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. J N E N. oorwerpen, AANDAG 20 OOD akken, 1 abat. OEF 5, de Lek, te bekomen zijn. OUDERS. :iH6. NG3EEN. reling der kenschap. BINNENLAND. BUITENLAND. Overzicht. dezer Courant. omtrent de van te Oost- S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgever». swomoma courant. )SCHE iQlwagt. te bevragen a Lekker kerk. willen 1 daartoe halve Bunder en tegen Mei e.k. irsknechts 10 E N gesteld den Heer Oude water is in ieders gunst 5 en civiele be- l«Cta. stand (Lopi- togon billij- EBÖDEN: ft de eer zyne 1 te maken, dat iet zijne ERIJ, en het vertrou- geschonken. id, dat van af «RIJ is overge- n beveelt hem aan. 182. jkende heeft de i, dat hij zich !RG AMBACHT gehad en aan alle vèldaan. hoèlopziener in tetafein, Mr A J. wij zere-gezelschap i opgericht, ten doel :r belangen van de opvoeding, inzonder- oit gebeurt bekeurd blijde. .arheid hier, ■root pleizier ieide. moet niet zijn, wjjn, en. geest verdooft t leven rooft, ieeld geven. jftig jaar niet waar? vangen. inschap bekeurd it gebeurd verlangen. i ongenoemde. EN, Schoonhoven. ELEN, in gericht ndeuit: 1 Slange- 2 Guillocheer- illetbank, 1 Vin- g te komen met negen zouden zijn op over te nemen, inde informatiën NDORFFER te TV, AATEN. 8TATEN-GENEBAAL. Tweede Kamer. Do Minister van Oorlog is warm voorstander van een geconcentreerd verdedigingsstelsolforten en werken, bui ten de centrale liniën gelegen, acht hij van geenerlei nut. Daarom heeft hij thans bij de Tweede Kamer een ontwerp ingediend vee al Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels f 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending francoen uiteriyk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiën, waarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenwordea slechts 2 maal in rekening gebracht. die er dan als men w m kan. De den landman zijn geanrfcp- 1882, zal al, zynde I, Notaris. op een in de vorige vergadering gedane vraag van Dr. Luijten, in hoever de ge ruchten waarheid behelsden, dat het kerk gebouw op de Oosthaven door het R. K. kerkbestuur zou zijn verkocht, terwijl de gemeente cruuaa u»ween uigeuaxw» ïuu gebOUW te zijn. Het bleek uit dit antwoord, dat het R. K. kerkbestuur geruimen tijd geleden aan den Raad had medegedeeld het kerkgebouw te verkoopen, terwijl het voordat het overging den Raad in de gelegen heid wilde stellen een bod te doen. De gemeenteraad gaf daarop aan het kerkbe stuur kennis dat het gebouw eigendom der gemeente is; zoodat van koopen geen sprake was; maar hij het bestuur uitnoodigde het gebouw ten spoedigste ter beschikking te stellen van de gemeente. Nadat nog eenige missives waren gewisseld deed de voorzitter van het kerkbestuur officieus aan Burg, en Weth. een voorstel tot schikking, doch dit was niet van dien aard, dat Burg, en Weth. daartoe konden medewerken. Daarop ver nam men, dat het kerkbestuur het kerk gebouw had verkocht aan mevr, de wed. Koek, en toen dit een feit bleek te zyn, is zoowel bij het kerkbestuur als bij de koopster per exploot geprotesteerd tegen die handelwijze, een en ander ingevolge het advies van den rechtsgeleerden raads man der gemeente, die het eigendomsrecht van Gouda op bedoeld kerkgebouw boven allen twijfel verheven acht. Zoo is alzoo nu de stand der zaak. In deze zitting besloot de Raad met 10 tegen 2 stemmen (die der heeren Oudijk en Hoogenboom) om bij wijze van voor schot eene som van f 13.380 te bestemmen voor de restauratie van den gevel van het raadhuis. Deze restauratie wordt bekostigd door het Rijk en ving aan in 1877, doch vorderde zeer langzaam, doordien telkens op de staats begroting slechts een geringe som daarvoor werd uitgetrokken. In het vorige jaar vroe gen Burg, en Weth. over 1882 het restant der subsidie ad f 18.380 te mogen ontvan gen, doch de regeering droeg slechts eene subsidie voor van f 4000 voor 1882 en de Wetgevende Macht schonk daarvoor hare goedkeuring. Ten gevolge van het heden genomen besluit zal de restauratie nu niet meer worden gestaakt, maar geregeld voort gang hebben. Het raadslid jhr. De Rotte gaf in deze zitting nog in overweging den inspecteur voor het geneeskundig staatstoezicht te ver zoeken de pokken-epidemie hier ter stede opgeheven te verklaren. Do toestand toch was zeer verbeterd en daar de handeldrij vende en neringdoende inwoners veel nadeel ondervonden van de epidemie-verklaring daar vele personen van buiten af Gouda niet wilden bezoeken, zoo achtte spr. dit zeer wenscheljjk. De voorzitter, hoewel instemmende met het verlangen van den heer De Rotte, meende dat met een dergelijk verzoek liever nog oenigen tijd moest worden gewacht, daar hij zich dan daarvan meer succes voorstelde. De vergadering nam daarmede genoegen. Zondag heeft Ds. J. W. Haverkamp Begemann zijn veertigjarigen evangelie dienst kerkelijk herdacht. In de voormiddag- godsdienstoefening was een zeer talrijke schare opgekomen, tot welke hij sprak naar aanleiding van het tekstwoord uit 1 Rom. 16. Gedurende de week van 4 tot 11 Maart 1882 zijn alhier door de pokken aangetast 2 personen en daaraan is overleden geene. GORINCHEM, 13 Maart. LI. Zaterdag had alhier ten huize van den heer De Gier eene vergadering plaats der leden van de Maatsch. van Landbouw, afd. Vijf-Heeren- landen, de Alblasserwaard en het Land van Arkel beneden de Zouwe, onder voorzitter schap van den heer Begram van Jaarsveld. Slechts 20 leden waren tegenwoordig. Deze geringe opkomst was echter te verklaren door de weekmarkt te Leerdam op dienzelfden dag. Onder de verschillende mededeelingen van den voorzitter behoorde de volgende be langrijke opmerking: Volgens eon officiéél verslag werden in 1879 in Engeland inge voerd circa 194 millioen kilogr. kaas waarvan 126 millioen kilogr. afkomstig waren alleen uit Amerika en 68 millioen kilogr. uit Nederland en alle overige landen waar kaas gemaakt en naar Engeland uit gevoerd werd. Wel een blijk, hoe hoogst aanzienlijk de kaasproductie in Amerika is, en een drangreden voor de veehouders on zuivelbereiders om alles aan te wenden, om aan de groote concurrentie van Amerika het hoofd te kunnen blijven bieden. Door den voorzitter werd onder eene ge paste toespraak aan den heer Corbijn, hoofd der school te Noordeloos, de gouden medaille van het hoofdbestuur uitgereikt voor het welslagen van zijn examen in de landtftuw- kunde, waarop de heer Corbijn in flinke bewoordingen daarvoor zijn dank betuigt. Voorts kon do voorzitter met genoegon mcdedeelen, dat ook do heer A. Kars, hoofd der school to Goudriaan, zijne studiën in do landbouwkunde voortzet om later ook eenmaal nuttig te zijn aan den landbou wenden stand en dan ook dit eermetaal aan hem zal worden uitgereikt. Uit de rekening en verantwoording over wijk heeft een l-r terbierum, en hoeft voor do beroepen Warns en Ter Aar bedankt. Ds. K. W. Hulstjjn, te Oost burg, heeft het beroep naar Echteld (cl. Tiel) aangenomen. Aangenomen het beroep naar Nieuw Vosmeer door Ds. A. J. E. Van Dick, to Huogo Zwaluwe. Naar men vernoemt zal Ds. 0. P. N. Pikaar te Harmeleu den 16. April zijn afscheidsrede houden. GOUDA, 16 Maart. In de Dinsdag gehouden vergadering van den gemeente raad deelde de voorzitter, Mr. Van Borgen mede, in antwoord Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prijs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. het afgeloopen jaar blijkt, dat de ontvangsten hebben bedragen f 1007 on de uitgaven f 954,79, zoodat een batig slot aanwezig is van f 52,21. Het getal leden was 334, doch dit cijfer verminderd door het bedanken van den aangesloten bij een pas opgortontv -a deeling Almkerk en omstreken. De reke ning echter gaf reden tot dankbaarheid, daar de vorige rekening met een nadeelig saldo van f 114,15 sloot en men nu een batig saldo van f 52,21 had. Den heer Boll werd dank gebracht voor zijne netto en accurate boekhouding als secretaris-penningmeester. Na bespreking der overige aan de orde zijnde zaken werd de vergadering gesloten. •GORINCHEM, 17 Maart. In de 11. Maandag alhier gehouden vergadering van het Waterschap „de Overwaard” is, na eenige wijzigingen gebracht te hebben van de instructie voor den nieuw te benoemen Fabriek van de Overwaard met 22 van de 27 stemmen tot Fabriek benoemd de heer C. Verhey alhier. De heer C. Kentie te Woudrichem verkreeg 5 stemmen. Bij do verkiezing van oen lid voor de Prov. Staten in dit district, op 21 de zer, zal zich de strijd hoofdzakelyk bepalen tusschen de hoeren P. G. Schalij en C. D. Grijns, beiden achtenswaardige ingezetenen van Leerdam. De voorjaars- of Palm-paardenmarkt zal dit jaar alhier gehouden worden oj> Zaterdag 1 April e. k. LI. Maandag zijn op het Raadhuis alhier in het openbaar uitgeloot: a. Een aandeel in de geldleening ten laste der gemeente, aangegaan in 1861 en 1862, zijnde N’. 50, groot f500, aflosbaar 1 Juli 1882. b. 167 aandeelen, elk van. f500, in de leening van 1866 en 1867, mede aflosbaar 1 Juli 1882, zijnde de nommers 1, 3—22, 24-26, 28, 29, 31-33, 35, 36, 38-52, 54, 55, 58-80, 83-91, 93-96, 98—111, 113—126, 129—131, 133, 136—144, 146, 147, 149, 151 166, 169—182, 184 en 186-192. c. 196 aandeelen, elk van f500, in de leening van 1875, aflosbaar 1 Mei 1882, zijnde de nommers 1, 39, 1219, 21 I 40, 42-56, 59, 60, 62—66, 69-81, 83— 85, 87-89, 91-97, 99, 100, 103-108, 1 111—114, 117-120, 122-125, 127-135, 137, 139-143, 146-157, 160-162, 164, 166—177, 179, 180, 182, 183, 186—189, 191, 192, 191-196, 198, 199, 201-212, 214, 218, 220 en 222—240. d. 114 aandeelen, elk van f300, in de leening van 1877, aflosbaar 1 Mei 1882, zijnde de nommers 111, 13, 1544, 46, 48—67, 69-81 en 83—120. •AMMERSTOL, 17 Maart. Naar men ons met zekerheid mededeelt zal alhier een telegraafkantoor gevestigd worden. ♦BERG-AMBAUHT, 14 Maart. Het aan tal kiezers voor leden van den Gemeente raad bedraagt in deze gemeente 182 en dat der kiezers voor leden der Prov. Staten en ook der Staten-Generaal beiden 132. •BERKENWOUDE, 16 Maart. Alhier is toezegging van beroep gedaan aan den heer J. C. Ruys, candidaat bij het Prov. kerkbest. van Overijsel. De pokken blijven hier tot nog toe in één gezin. De vader van het gezin is overleden en de vrouw en enkele van de acht kinderen zyn aangetast. BOSKOOP, 15 Maart. Weder werd een groot gedeelte van den dag de vaart door en de passage over de brug versperd door een met suiker geladen schip. Ofschoon een gedeelte van een der vleugels der brug weggebrokon ia, heeft men hot oohip er niet door kunnen krijgen en is het eindelyk met moeite door eenige sleepbooten achteruit gehaald. Een menigte stoombooten en sche pen werden hierdoor belet do reis te ver volgen. HOOG-BLOKLAND, 15 Maart. In de nutsvergadering11. Woensdag gehouden, trad als spreker op de heer C. Woutman, die eene rede hield, getiteld: „Do vergan kelijkheid”. Na de pauze werden door eenige heeren nog bijdragen geleverd. •HOORNAAR, 16 Maart. De lage prij zen en daardoor geringe opbrengst van den hennep hebben vele landlieden hier doen besluiten hunne hennepakkers voortaan met suikerbieten te bezaaien. Contracten met de suikerfabriekanten zijn, reeds gesloten tegen f 11 do 1000 KG. •JAARSVELD, 17 Maart. Voowjgbe- trekking van hulponderw^Mft|^K^kr- wedde van f 675 heljrtp^^^fcwjyden 4 sollicitanten aangemMKi^^B^Wituro zal nu weldra worden ^Pj^RB^en in het belang van ’t onderw^MfflXnns wen- schelijk is aangezien de kinderen nu slechts om den anderen dag onderwijs ontvangen. Volgens do lijst der zich in de ge- meento bevindende kinderen van 6—12 jaren, op 1 Januari jl., on die der schoolgaande kinderen, blijktdat van de 198 leerlingen 36 geen gebruik van ’t onderwijs maken. •LANGERAK, 17 Maart. Ds. W. Van den Berg, predikant alhier, heeft het beroep naar Ammerzoden en Well aangenomen. tot wijziging der vestingwet, ten einde de voorgenomen werken, die niet in zyn systeem passen, niet te doen uit voeren. Bij de in de vorige week door de Kamer aangenomen wet tot wijziging van bet registratierecht' werden eenige drukkende registratlehefflngen ïngetrukkuu. Voor het daardoor ontstaande tekort wordt een ver goeding gezocht in een nadere regeling van het reoht op het zegel. Het desbe treffend ontwerp bevat de volgende punten 1°. Een vast recht van vijf cents op iedere quitantie boven het bedrag van f 10te voldoen door den schuldenaarbij ontbre ken van het zegel betaalt de schuldeischer f25 boete. 2°. Uitbreiding van het recht op het handelspapier. 3°. Verhooging van de opcenten van 38 tot 50, De zitting van Maandag en het grootste deel van die van Dinsdag waren aan deze voordracht gewijd, die met 55 tegen 2 stemmen werd aangenomen. Vervolgens had een korte discussie plaats over het voorstel der Regeering tot toe kenning van een subsidie van f 186.000 ten behoeve van de verbinding van de Voorzaan met het Noordzee-kanaal. Met 58 tegen 3 stemmen werd ook deze voor dracht goedgekeurd. Z. M. heeft benoemd tot bur gemeester der gemeente HekendorpLange- ruigeweide en Papekop G. A. Haanijens Dekker met toekenning van eervol ontslag als burgemeester der gemeente Leimuiden. Men meldt, dat binnen kort het leenings-ontwerp de Tweede Kamer zal bereiken. De nieuwe leening zal ruim 80 millioen groot zijn. Devraag of een burgemeester, die tevens lid van den gemeenteraad is, en de betrekking van ambtenaar van den bur gerlijken stand bekleedt, door aftreding als burgemeester of als raadslid, die betrekking verliest, moet, naar de meening van den Minister van binnenlandsche zaken, in ont- kennenden zin worden beantwoord, omdat de bedoelde persoon één der vereischten blijft bezitten, in art. 149 der gemeentewet voor de benoembaarheid tot ambtenaar van den burgerlijken stand gesteld. Intusschen acht de Minister het raadzaam, om in eene zaak van zooveel gewicht als de geldigheid van akten van den burger lijken stand, alles te vermijden, wat aan leiding tot twijfel kan geven, en daarom, onder omstandigheden, als bovenbedoeld, eene nieuwe benoeming van ambtenaar van den burgerlijken stand te doen plaats hebben. In dien zin zal, op ’s Minister verzoek, I aan de gemeentebesturen eene aanschrijving worden gericht. Tot gemeente-seoretar is te Tiel is door den gemeenteraad benoemd de heer Mr. W. J. Besier te Nijmegen met 8 stemmen. De heer Mr. A. De Ruyter de Wildt, burgemeester van Herwijnen, be kwam 5 stemmen. Laatstgenoemde was met den heer W. A. Boeschoten van Zeist uit 55 sollicitanten door B. en W. op de aanbevelingslijst geplaatst, waaraan de meer- I derheid van den Raad zich echter niet go- De Raad besloot aan Mr. J. Rink, eervol ontslagen secretaris, een cadeau van f1000 te geven. Voor de vereenigde betrek king van secretaris en ontvanger der ge meente Jutfaas, waaraan een vast tracte- mont van f750 is verbonden, doch dat met belooning voor andere werkzaamheden ruim f900 bedraagt, hebben zich 18 sollicitanten aangemeld. Aan het departement van Wa terstaat, Handel en Nijverheid werd eergis teren aanbesteed het afdammen van de Krabbeonder de gemeenten Dubbeldam en’s Gravendeel. Minste inschrijver de heer L. A. Van Haaftente Sliedrechtvoor f29.289. Bij de door Dijkgraaf en Heem raden van het waterschap van de Linge- Uitwatering gehouden aanbesteding van de levering van steenkolen ten behoeve van den stoom watermolen te Steenenhoekonder Hardinxveld, dienst 1882, is hot laagst in geschreven door G. H. Buchloh te Mülheim a/d Ruhr en wel voor f 0,45 per hectoliter. Maandag 1.1. herdacht do heer A. B. Van Tienhoven van Werkendam den dag dat hij 50 jaren werkzaam is als aan nemer van publieke werken. In den Doelen te Gorinchem werd den jubilaris namens heeren confraters een diner aangeboden. De werkzaamheden van het „Groene Kruis” zijn in de laatste dagen zooveel gevorderd, dat men eerlang een verslag kan verwachten van zijne verrich tingen en eene verantwoording van de gel den, welke deze vereeniging door duizenden Nederlanders zijn toevertrouwd. Tot lid van de Commissie van Emigratie, welke te Amsterdam is gevestigd en hare vertakkin gen door het gansche land heeft, is benoemd de heer Liihrs te Asperen, secretaris van het „Groene Kruis”. Wie zich metterwoon in do Transvaal wenscht te vestigen, doch vooraf inlichtingen omtrent verschillende zaken verlangt, kan die door tusschenkomst van genoemden heer verkrijgen. De proefbemaling met het te IJzendoorn, allereerst Zij het ook na heel wat pratens, het Engclache Lagerhuis heeft zich toch ten slotte vereenigd met Gladstone’s voorstel tot af keuring van hot besluit van hot Hoo gerhuis om een onderzoek in te stellen naar de werking der nieuwe landwet in Ierland. Van meer beteekenis dan dit besluit is echter het bezoek, dat een der Engelsche Ministers, Forster, dezer dagen aan Ierland brengt, tot onderzoek der grieven van de bevolking en waarbij hij zich zonder de minste vrees in de meest oproerige streken vertoont. Noch door het eene, noch door het andere zal het Hoogerhuis zich echter laten af brengen van zijn besluit om het zoozeer gewraakte onderzoek in te stellen, al is ook vooraf te berekenen, dat het tot geenerlei doel zal leiden. Door zóó te han delen smeedt het wapenen voor de partij, die in het Lagerhuis in Labouchère haren woordvoerder vindt en bij de behandeling dier zaak eene motie aankondigde, waarin het bestaan van het Hoogerhuis onnoodig, belemmerend, en gevaarlijk genoemd wordt. Met betrekking tot de Bradlaugh (eeds)- quaestie is vermeldenswaardig, dat een der ledon van het parlement als amendement op het voorstel van Lord Rederdale, om niemand toe te laten als lid, tenzij hij vooraf verklaard hebbe in God te gelooven, in overweging geeft eene gelijke verklaring te eischen ten aanzien van het bestaan van een duivel. Natuurlijk heeft dit laatste voorstel alleen ten doel de onhoudbaarheid van het eerste aan te toonen. De minder goede verstandhouding tus schen de Boeren en de Kaffers heeft in het Lagerhuis weer aanleiding gegeven tot het bespreken der aangelegenheden van den Transvaal. Uit eene mededeeling van Lord Kimberley bleek, dat de Boeren het Kaffer- opperhoofd Skolafijn, die gedurig onlusten aan de grenzen teweegbracht, ter verant woording hadden geroepen en tot zijn plicht hadden weten te brengen. Hij deelde echter niet de minder aangename tijding mede, dat de Volksraad van den Oranje Vrijstaat aan President Brand, die zich zoo verdien stelijk maakte tydens de onderhandelingen tusschen Engeland en de Boeren, de ver gunning geweigerd heeft tot het aannemen van het Grootkruis der orde van Michael en George, hem waarschijnlijk tot belooning zijner diensten door de Koningin verleend. De Fransche Senaat is op weg om met de Kamer op wat beteren voet te komen. Het wetsvoorstel tot invoering van den leerplicht, in eene vroegere zitting geheel in clericalen geest omgewerkt, is, na door de Kamer te zijn teruggezonden, op nieuw in behandeling genomen en heeft nu ge- nade gevonden in de schatting van de meer derheid. Alle amendementen om de gees telijkheid door een achterdeur op de school binnen te smokkelen, zijn verworpen, zoo dat de aanneming van het geheele ontwerp thans niet meer betwijfeld wordt. Ontbrak het tot dus ver al niet aan lust om een zetel in den Senaat of in de Kamer in te nemendie lust zal zeker nog belang- h0U(jen heeft, rijk toenemen nu beide takken van verte genwoordiging zich vereenigden met het voorstel om aan alle leden vrij vervoer op alle Fransche spoorwegen toe te staan, tegen 1 eene vergoeding van 10 fr. ’s maande. De Duitache Rijkskansel er laat zich niet ontmoedigen door het slechte onthaaldat zijn voorstel tot invoering van het tabaks monopolie schier overal vindt. Er is zelfs sprake van eene vervroegde bijeenkomst van den Rijksdag ter behandeling van het voor stel. Misschien hoopt de Vorst, dat het voorbeeld der commissie uit den Pruislschen Volkshuishoudkundigen Raaddie het voor stel, eenigszins gewijzigd, bij meerderheid van stemmen goedkeurdede ongunstige meening elders nog wat zal wijzigen. Na het overwinnen van hevigen tegen stand is het aan de Oostenrijksche troepen gelukt zich meester te maken van de voor naamste sterkte in Crivoscie, waarmede de opstand in die landstreek en naar men hoopt ook elders, onderdrukt zal zijn. Ten op zichte van do houding van Montenegro den rooverstaat by uitnemendheidis men niet heel gerust. Op den sterfdag van Alexander II werd to St. Petersburg en in vele andere plaatsen van Rusland een plechtige lijkdienst ge vierd, waaraan ook de Keizer en zijne ge malin deelnamen. Het ware te wenschen dat de Keizer thans het tijdstip gekomen achtte om don toestand van afzondering en opsluiting, waarin hij zich tot nu toe plaatste, vaarwel te zeggen. Het Grieksche kabinet heeft, ten gevolge van een herhaald votum van wantrouwen weder voor een ander plaats gemaakt. Aan Ministers is men daar niet arm! St-- Barwoutswaarder opgeriohte stoomgemaal heeft 10 dezer plaats daarby gestelde eischen Door den schi het arrondissement .Usej Rogaards, ii 7"era ondl voor dat arrondissement opg hebbende de behartiging dei het onderwijs en heid in het arrondissement, en de bevor dering van het vriendschappelijk verkeer der leden. De nieuwe financiëele commis sie voor de Duitsche opera te Rotterdam heeft bosloten, ofschoon het gevraagde be drag in lang niet volteekend isde zaak den volgenden winter voort te zetten. Te Zwolle werd 11. Zaterdag eene algemeene vergadering gehouden van aandeelhouders en leden in de nieuwe Ne- derlandsche volksplanting Kuipers-City, te vestigen in Dakota (Noord-Amerika). Deze vergadering had ten doel het vaststellen der statuten, waarvoor het bestuur een ont werp gemaakt had. Zij werden na discus sie met verschillende wijzigingen aangeno- nomen. Voorloopig werd als godsdienst- leeraar aangewezen de heer J. Van der Hoek te Westerlee, en als onderwijzer de heer K. Spijkman van Kralingen. Ter benoeming van een definitief bestuur overgaande, werden tot leden daarvoor ge kozen de hh. A. Kuipers en H. Kuipers, beiden uit Steggerda, J. Van der Hoek uit Westerlee, L. C. Klok uit Amsterdam, D. J. 0. Greven uit Vorden, H. F. Mos uit Staphorst en K. Spijkman uit Kralingen. Uit dit bestuur werd eene commissie be noemd, om vooruit te trekken naar de nieuwe woonplaats. Eindelijk werd be paald, dat den 8. April a. s. de landver huizers met de Nederl. stoombootmaat schappij uit Amsterdam zullen vertrekken. Het bestuur is voornemens deze nieuwe kolonie te vestigen aan de Missouri-rivier en wel aan den rechteroever op 10 minuten afstands der rivier, waar het klimaat on geveer als in Nederland is. De grond is daar zeer vlak en vet en wordt door het gouvernement aan landbouwers, die min stens 21 jaren oud zijn, voor f 40 de 65 bunder of 160 acres gegeven. De eigenaars zijn verplicht binnen een jaar 10 acres te bebouwen en aldaar eene woning te zetten. Voor het vestigen eener kolonie wordt die streek uitstekend geschikt genoemd. Naar men meldt, hebben twee en vjjftig personen zich bij de heeren A. en H. Kuipers aangeslotentot vestiging eener kolonie in Dacota (Noord-Amerika). Het eerste dorp dat daar zal gesticht worden zal Steggerda heeten. Door de Arr.-Rechtbank te Rotterdam is 11. Dinsdag veroordeeld: T. D., arbeider te Nieuwerkerk a/d IJsel, beklaagd van moedw. slaan, tot 15 dagen gev. eenz. en f 8 boete. Vervolgens stond o. a. terecht: A. A. v. d. B., arbeider te Berg-Ambacht, beklaagd van beleediging van een bedienend beambte. Eisch f 25 boete. Over 8 dagen uitspraak. Door den heer J. Van ’t Lin denhoutdirecteur van het gesticht tot op voeding van weezen te Neerboschis gedu rende de laatste drie maanden des vorigen jaars ten behoeve dier stichting aan vrijwil lige giften en legaten ontvangen f28.586,41. Bovendien werd nog eene groote hoeveelheid goederen ontvangen. Aan bind- en drukwerk ontving men voor een bedrag van f 11.017,58}. Een getal van 650 weezen wordt er thans verpleegd. In het afgeloopen jaar bedroeg do sterfte ruim 1 pct. van de bevolking. Voor de suikerfabrieken schijnt het dit jaar moeielyk te zyn, om land in pacht te krygen. Doordien de landerijen gedurende den afgeloopen winter goed opgedroogd en beter dan ooit geschikt zijn tot het verbouwen van producten, die meer voordeel opleveron, willen de boeren hunne akkers niet gaarne voor beetwortelen afstaan. De meeste veehouders in de omstreken van Gorinchem hebben het jonge in de weiden gedaan, di ook zoo frisch en grazig uitzien, dit bij mogelijkheid verlangei werkzaamheden van voorts in vollen gang, en men ziet reeds velen de vroege aardappelen (Kralen) in leggen. Ds. J. G. Bruining te Vrees- beroep ontvangen naar Oos- j naar

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1