,NING N. 667. Zondag 26 Maart. 1882. rktuigen. d Gulden, r met minstens st in aandeelen PIEGELS, Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. I KING. de JONG. HE 3RIEK, n enz., AARDEN, j Stolwijk. BINNENLAND. BUITENLAND. Overzicht. ▼an geval WETHOUDERS on Schoonhoven. 8CH00ÏÏH0VEBSCH8 COURANT. S. W. N. VAN NOOTEN tb Schoonhoven, Uitgeven. IR terkerk. innis or deze Geldlee- van f 14000,-— >t den 15. April 11 uur; iljetten moeten OONHOVEN. TORK en Co. sn Co., t leveren ten' m in het MEU- Staten van Z. ran 31 January t van den Raad Ion January be- >ld het plan eener 9 dier gemeente, een ran den heer Fgevaardigde Maandag jl. i woonplaats van n met den dag de le Rente- drie termijnen an u ar ij 1883 en 1 January 1885 >n te verkrygen feer kerk, alwaar oen ieder ter 1882. ider» voornoemd, emeestgr LOR. retaris GAUTIER. «kende brengt nnis, dat hy in toek der Korte estigd eene irnering idenierewaren. lijke bediening vater en goede «trouwen zijner lig te maken o fd el ijk de vry- recommandatie Prjjs der AdvertentiënVan 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote lettere naar plaatsruimte. Inzending francoen uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgogevenworden slechts t maal in rekening gebracht. i in schryfletters geschreven. to stellen: In- Geldleening der Iden zullen wor- .q volgorde der na den ontvang -Biljet aan den- ig geheel of ge- a, hiervan schrif- is gegeven; gelden van aan- a zullen moeten a termynen ten >ente-Ontvanger, aan toonder ge- i wel f 5000, op 15 Sep- 0,— op 15 De den diefstal in den winkel was geweest. Adv.-gen. Mr. Bjjleveld achtte de schuld voldoende bewezen en requirjerde bevesti ging van het vonnis. Maandags, s. uitspraak. In de zitting der Arr. Recht bank te Rotterdam werd IKnsdag 11. ver oordeeld A. A. d. B., arbeider te Berg- Ambacht, beklaagd van beleediging een bed. beambte, tot f25 boete. Te Gorinohem en omstreken hebben de grasverpachtingen reeds een aanvang genomen. De prijzen zijn iets minder dan het vorige jaar, omdat er over ’t algemeen weinig vee op stal staat. Het hooigewas wordt tegen flinke prijzen ver pacht. Te Elspeet (gem. Ermelo) ia in een reeds besmette woning een tweede ge val van kwaadaardige pokken voorgeko men, met doodelijk gevolg. Ook te Hfrdrecht heeft zich een van pokken (vanoliden) voorgedaan. De zoo algemeen heerschende landverhuizersziekte is ook wéér tot de Alblasserwaard ovorgeslagen. Benige huis gezinnen toch uit Ameide «n Tienhoven staan op het punt om naar Amerika te gaan ten einde in het verre westen te gaan zoekenwat zij hier niet konden vinden. Amerika schijnt nu eenmaal gehouden te worden voor een land van beloften. Dat het er ook een is vanMgroote teleurstellin gen daaraan wordt niet gedacht. - De zucht tot landverhuizing naar Amerika begint weder zóó sterk toe te nemen, dat do Koninklijke Nederl. Stoom bootmaatschappij te .Amsterdam besloten heeft viermaal eene boot te laten varen in de maand April a. s. Door den bouwman J. Lievaart te Delft en door de Bredasche melkinrich ting is Dinsdag II. aan Z. M. den Koning de eerste grasroomboter aangeboden. De eerste groene komkommers werden Dinsdag door den firma A. Van den Bok te Rotterdam naar Engeland ver zonden. Nog nooit werd dit artikel zoo vroeg in het seizoen geëxporteerd. Uit vrywillig bijeengebrachte gelden werd, namens de Herv. gemeente te Budel, aan haren leeraar, den heer A. G. Roede, ten geschenke aangeboden een prachtige pendule, als blijk van waardoering omdat hij voor drie achtervolgende beroe pen had bedankt. Ds. ft A. S. Piccard, predikant te Goeshoopt den lOden April a. s. zijn 40-jarig ambtsfeest te vieren. Tot predikanten te Amster dam zijn beroepenin de vacature—Van Ron- kelDs. A. J. Westhoff te Gorinohem on in de vacature—SluiterDs. J. Langhout te Anjum. Bedankt voor hot beroep naar Overzande door Ds. J. F. De Later, pred. to St. Annaland. De kerkeraad te Dordrecht hoeft met bijna algemeeno stemmen gewei gerd het plan van Ds. J. Eigeman, tot op richting aldaar van een Centraal Weeshuis (met don Bybel), te steunen. GOUDA23 Maart. Gedurende de week van 11 tot 18 Maart zijn alhier door de pokken aangetast 3 personen on is daaraan overleden 1 persoon. Tot onderwijzer alhier is benoemd de heer E. Van Dantzig te Moordrecht. Ds. I. Middelpredikant bij do Chr. Gerof. gemeente alhierhoeft een beroep ontvangen naar Baarland. Door het kantongerecht is de houd ster oener naaischool alhier, veroordeeld tot eene boete van vijf gulden of gevangenis straf van óón dag, omdat zij in hare naai school meisjes had toegelaten, zonder de vereischte vaccinatie-bewjjzen. HEI- EN BOEICOP, 20 Maart. Do gemeenteraad benoemde 17 dezer tot onder wijzeres in de nuttige handwerken mej. A. Van Hemert en tot Armmoester-ontvanger de heer Arie De Heer, in de plaats van den heer Aart Do With, die, wegens ver trek uit de gemeente, op de moest eervolle wijze werd ontslagen. Voorts werd aan geboden de rekening over 1881, sluitende in ontvangst op f3036,51, in uitgaaf f 2^34,47. Batig saldo f502,04. ♦JAARSVELD, 24 Maart. Aan 3 tap pers is in deze gemeente vergunning ver leend tot verkoop van sterken drank in ’t klein. De huurwaarden der tapperyea zijn allo bonodon de f 100 geschat. Het sterftecijfer in deze gemeente (1391 zielen) is in dit jaar al zeer groot. Er worden reeds 22 aangiften by don Bur gerlijken Stand gedaan. ♦LEERDAM, 23 Maart. Op 5 Anril a. s. zal alhier ten huize van don heer J. J. De Jong de verkiezing plaats hebben van een hoofdingeland-plaatsvervanger voor het 3o district in het hoogheemraadschap „de Vyf Heerenlanden". Deze verkiezing geschiedt ter vervanging van den hoer B. Koojj Ai-, die ten vorigen jare tot hoofdingeland ge kozen word. LEXMOND, 21 gemeente ilangstellenden. ude een waar ge- mededeelen, dat gen in staat ge- jmde ziekten en te genezen, zoo- rkoudheidshoest, igkreupel, zachte tingen, bezeerin- Paarden; moer- afkalven, kwade uur, verstoppin- kalveren, kwade iz. der Koeien; lust, klauwziekte m; snuifziekten, vallende ziekte, Voorts mjj in anbevelende, heb Dgaohting te zjjn, Dienaar, n te spreken in LAUW”, Markt nren allo dagen m op vast te VEN aan huia kend heb „opdat men wete wie de schrijver is en (in hetgeen volgt ligt de vermoe- delijke oorzaak van deze vraag) al zoo niet aan verkeerde veronderstellingen ten aan zien van anderen worde voedsel gegeven.” Ik heb gemeend myn naam alleen aan de Redactie en niet aan de losers te moeten doen kennen omdatdaargelaten jiog dat de naam van den schryver aan date feiten en aan do waarheid niets afdeed men onpartijdiger en onbevangener is in het beoordeelen van zaken en feitenwaar van de juistheid door ieder kan worden onderzochtals men den naam van hem die ze mededeelt, niet kent. Immers maar al te dikwijls (het blijkt juist weer uit de ▼raag van den heer Van der Voort) let men meer op den persoon die schrijft dan op de zaak die behandeld wordt. Dit nu wilde ik voorkomen. Hoe ik kwam aan de wetenschap dat er eene procedure dreigt„terwjjl er na de vechtpartij geeno gemeenteraadszitting is ge houden” F Dezo vraag klinkt eenigsins zonderling. Moest ik dan myne inlichtingen putten uit do gemeenteraadszittingen F Werd de zaak in kwestie niet genoog, ook door het publiek, besproken P Bestond er dan geen verschil van gevoelen P en was dit niet uit feiten duidelykP ’t Behoeft nauwelyks betoog, dat, toen ik sprak van eene proceduredie waar schijnlijk het gevolg zou zyn van de vecht partij °f van eene procedure die dreigt, ik, in verband met de door mij ontwikkelde geschilpuntenbij wijze van veronderstelling sprakzonder te kort te doen aan den eer bied voor de besturen. Te zonderlinger klinkt de vraag van den heer Van der Voort, ah men hem in zjjno 3e vraag hoort mededee- len, dat „seer zeker het geschil op minne lijke wijze zal worden bijgelegd” (hetgeen mij za] verheugen). Was, toen hij zyn opstel schreef, eene vergadering van den Raad gehouden P en heeft hij eene vergadering van het Diaconie- armbestuur bjj gewoondwaaruit hij deze zekerhetd verkreeg P Naar aanleiding van de 3o vraag zou ik durven vragenis dit ironie P Hij vraagt of ik „van meaning bendat het open- baarmaken m eene Courant van een ver schil van gevoelenbevorderljjk kan zijn u w aan de goede verstandhouding tusschen do getrouw schoolbezoek toch nog burgers der gemeente en aan myn doel? “"k~" Aan mjjn doelP Ja; dit is uit het vo renstaande genoegzaam gebleken. En wat het overige betreft: mag eene openbare zaak niet openbaar worden behandeld P Een ander middel van openbaarmaking dan de Courant bestaat, zoover ik weet, voor een particulier persoon niet. En immersmyn heer de Redacteur, tusschen mannen van karakter wordt do goede verstandhouding niet verbroken door verschil van gevoelen. Het licht der openbaarheid zal geen kwaad doen, wel het wroeten in schemerdonker. Door elkanders gevoelen te waardeeren en aan recht en waarheid te toetsen, zal ook deze zaakop flinke wyze kunnen worden ten einde gebracht. Aanvaard, mynheer de Redacteur, myn dank voor de ruimte die gjj aan dit en aan myn vorig opstel hebt willen afstaan. Lopik, 16 Maart 1882. P. PEEREBOOM. Mijnheer de Redacteur! Vergun mij een klein plaatsje in Uw. veel gelezen Weekblad, om eene opmerking te maken, die ik en velen met mij, hoop, dat haar nut zal hebben. Uit een ingezon den bericht in een uwer vorige nummers werd mededeel in g gedaan, dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de Raad dezer Gemeente de vraag hebben gericht of er reeds bestemming was gegeven, aan de gelden van do verkochte hoornen dezer Gemeente en de schrijver gaf daarbij de wenscholykheid te kennen, met het oog op de verbeterde inrichting van het Postkan toor alhier om de straat langs dat kantoor gelegendoor te trekken, al was hot maar met een voetpad, met de bedoeling om aan het einde daarvan eene brug te leggen, (aan do zijde dus der Infirmerie) waanloor de liewoners der Opweg (N. B.) en ▼ele in gezetenen zouden gebaat worden. In hoeverre oen brugje over de Oude Haven vlak vóór het Postkantoor (waarvan do plaats nu eenmaal slecht is gekozen) al of niet wen sc hel ijk en nuttig zoude zyn, wil schrijver dezes niet betwisten, onge twijfeld zal wel elkeen met schryver dezes moeten instemmendat de ligging daar ter plaatse heel wat doeltreffender zou zijn dan aan het einde van on langt de Infirmerie, zooals het vorig bericht aangaf. Do beant woording dor vraag van Gedeputeerde Staten zal echter onze Gemeenteraad niot raoeie- lyk vallen, er is toch in onze Gemeente nog een massa te doen dat op verbetering wacht. Indien zij toch hare blikken wend op do ellendige slechte bestrating van de Oude Haven en de daarop uitkomonde straatjes, waar voel passage is naar het postkantoor en de postwagen, zoo zelfs, dat mon bjj do schrale verlichting aldaar gevaar loopt avonds do beenen te breken, is dio vraag zeer gemakkelyk te beantwoorden, dat diende in do eerste plaats rerbeterd te worden. Eene goodo bwtr.tlnj, .«liebling en MO go«d STATBN-GBNERAAL. De Tweede Kamer heeft op nieuw verlies geleden door den dood vi Van der Hoop van Slochterenafg w uit Steen wjj kinde zitting van Maandag jl. wjjdden de heer Heydenrjjck en de Minister van Koloniën een gevoel vol woord aan zijn nagedachtenis. Aan de orde was het rapport der com missie voor de verzoekschriften betreffende het adres van den luitenant-gcneraal Van der Heyden. Zij stelde voor het adres te verzenden aan den Minister van Koloniën met verzoek aan de Kamer zoo mogelijk zoodanige inlichtingen te verstrekken als naar het oordeel des Ministers dienen kun nen om de bezwaren van den generaal op te heffen. In krachtige bewoordingen kwam de heer De Casembroot op tegen deze conclusiehy meende dat de Minister zijn beschuldigingen van 18 Nov. door bewjjzen moet staven. Hij stelde een andere conclusie voor, namelijk: het adres te verzenden aan den Min. van Koloniën met verzoek om inlichtingen voor welk amendement ook de hoeren Hey- denrijck en Keuchenius zich verklaarden. De Min. beloofde zooveel mogeljjk inlich tingen te zullen gevendoch enkele bepaald gevraagde stukken byv. de opdracht van den Gouverneur-Generaal aan den heer Der Kinderenzou hij moeten weigeren ook zou hij in geen geval particuliere brieven openbaar maken. Hij deed uitkomen dat hy in geen enkel opzicht zich kan vereeni- gen met de voorstellingen en beweringen door sommige sprekers voorgedragen. De conclusie der commissie werd met 35 tegen 24 stemmen verworpen alzoo werd die van den heer De Casembroot geacht te zyn aangenomen. In de zitting van Dinsdag werden twee kleinere wetsontwerpen aangenomenver volgens besloot de Kamer op voorstel van den voorzitter de zaak der conversie van het landbezit op Java en Sumatra te behan delen op den dag volgende op dien der terugkomst na het Paaschroces. Dit voorstel gaf aanleiding tot een scherpe rede van den heer Rutgerster ondersteuning van het voorstel genoemde afgevaardigde drong er mot klem op aan, het vraagstuk der con versie, waarover reeds zoo, ontzaglyk veel papier is zwartgemaakt'niet langer slee- pende te houden. Daarna ging de Kamer uiteen. Bij de verkiezing van een lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland in het hoofdkieadistrict Gorinohem, op 11. Dinsdag, waren ingeleverd 524 biljetten. Hiervan verkregen de heeren P. G. Schalij te Leerdam 274 en C. D. Grijns, mede aldaar, 237 stemmen. De heer Schalij is alzoo gekozen. —•Onder herinnering aan de om standigheden, waardoor het waarborgkapi taal groot f 400.000der Maatschappij voor den spoorweg Rotterdam—Munster aan den Staat verviel, heeft de Regoering voorgestdld dat kapitaal terug te geven, daar de on derneming mislukte onafhankelijk van den wil der concessionarissen en niemand (dan zij) daarbij schade leed. Het geschil over oventueele redlten op dat kapitaal is nu beslecht, en de Regeering wenscht het daarom, op gronden van billijkheid, aan curatoren in het faillissement uittekeeren. Op 22 dezer is aan besteed door het waterschap „Hunsingo" het uit baggeren van het kanaal „Boterdiep” van Bedum af tot Groningen. Van do 14 in schrijvers is hot werk gegund aan L. Brand Dz. to Giesendam, voor.f 46.490. De heer Mr. A. J. Thomassen a Thuessink van der Hoop van Slochteren lid van de Tweede Kamor der Staton-Ge- neraal, voor het kiesdistrict Stetnwyk, is Zondag plotsoling overleden. Te Utrecht is in don ouderdom van ruim 50 jaren zeer [onverwacht over leden Jhr. Mr. Willem Nicolaas de Posters van Cattonbroeklid van do Provinciale Staten van Utrecht, voor het district Ame- rpngen. Op bjjna 69-jarigen leoftjjd is overloden pref. J. E. youdsmit, hoogleeraar in de rechten aan do universitoit to Leiden on op 41-jarigen leoftjjd prof. W. Modder man, hoogleeraar in do rechten aan do uni- versiteit to Groningen. Het dividend der Loidscho stoombootmaatschappij „Do Volharding” be draagt over 1881 16 pct. Zekere H. H., die bij don win kelier H. te Haastrecht do winkelhdo ge leegd had on voor dit feit door do Rotter- damsche Rechtbank tot 9 maanden celstraf was veroordeeldstónd Dinsdag voor het gerechtshof to ’s IIage terecht. Beklaagde bowoerdo onschuldig te zyn. Men had oven wel in het vertrek onder het raadhuiswaar do burgemeester hom had laten opsluiten en „waar nooit tevoren iemand vertoefd had", een halve cent govondonterwijl de besto lene verklaard had, dat zich bij het uit do L EX MOND, 21 Maart. De rekening lade gestolone zulk een geldstuk had bovon- dozer gemeente over 1881 bodraagt in den. De overburen hadden ook verklaard, 1 ontvangst f8471,70, uitgaaf f 7728,86, batig dat beklaagde en niemand anders tjjdens saldo f742,84. We worden weder bedreigd met een Eu- ropeesoh Congres, en den geheelen nasleep daaraan verbonden, ’t Is alweer de Oos- tersohe quaestie die daartoe, aanleiding geeft. Oostenrijk, dat vrywillig op zich nam Bosnië en de Horzegowine tijdelijk onder zijne hoede te nemen, acht nu dien toestand langer on houdbaar en vraagt verlof tot annexeeren dier landstreken. Dit zal althans wel de bedoeling zijn, al wordt het niet met zoo vele woorden gezegd. In beginsel schijnt men niet zoo af keerig te zijn van een nieuw Congres, dat ook aan Rusland, Frankrijk en Engeland gelegenheid zou geven op sommige punten eene herziening van het Berljjnsche verdrag voor te stellen on zoo doende het Oostersche vraagstuk bij stuk ken en brokken op te lossen. Want of- z schoon de opstand in de door Oostenrijk bezette provinciën rechtstreek» aanleiding geeft tot het denkbeeld van een nieuw Con gres, ook de drie genoemde Staten hebben grieven, die niet door het Verdrag van Berlijn bevredigd worden. Kieswethervorming is tegenwoordig overal aan de orde van den dag, ook in Oostenrijk. Uit verschillende voorstellen schijnt men ddtir de voorkeur te zullen geven aan uitbreiding van het kiezerspersoneel, door verlaging van den census tot op 5 florijnen. Natuur lijk worden er ook dóór enkelen gevonden, die nog verder willen gaan en alle belas- tingbetalenden zonder onderscheid tot kie zers willen promoveeren De regeering schaart zich echter aan de zjjde van hen, die geleidelijke uitbreiding wenschen. Hetzelfde vraagstuk is te midden der be raadslagingen over de lersche aangelegen heden, de eedsquaestie en de behandeling van het gewijzigde reglement van orde, ook in het Engelsche Lagerhuis opgeworpen. Een der afgevaardigden wensohte door een voor alle deelen voor het Rijk gelijkvormig kiesstelsel ingevoerd te zien, waardoor te vens het getal der kiezers niet onaanzienlijk zou worden uitgebreid. Van dit laatste was de regeering ook niet af keerig. Gladstone achtte de arbeidersbevolking niet voldoende vertegenwoordigd, en voorziening daarin zou naar zijn meening de eendracht onder de verschillende klassen der bevolking be vorderen en de grondwettige instellingen bevestigen. Intusschen is het maar jammer dat dit nieuwe vraagstuk, hoe gewichtig ook op zich zelve, al wederom do beraadslagingen over de zoo noodig gebleken wijzigingen in het reglement van orde en daarmede ook de orde zelve komt verstoren. Die wijzigingen hebben ten doel een einde te maken aan het streven der lersche afge vaardigden om door het eindeloos rekken der debattëh, de afdoening van zaken te verhinderen De regeering schijnt van de al- of niet-aanneming harer orde-voorstellen een portefeuille-quaestie te maken. Bradlaugh wil, nu de Kamer hem belet den eed af te leggen en zitting te nemen, eene agitatie in het leven roepen tegen de wel wat verouderde vormendie hem don toegang tot het Parlement beletten. Hij wendde zich met zijne protesten tot allo kiezers en tracht eene volksmeoting op groote schaal te organizeeren, om to pro- testeeren tegen het hem aangedaan onrecht. In Frankrijk is men minder vasthoudend. De regeering heeft een wetsontwerp inge diend, strekkende om don godsdienstigon eed voor gazworen en getuigen bij do terechtzittingen facultatief to stollen. Wie bezwaar heeft tegen den eed kan volstaan met eene verklaring inhoudende, dat bij op eer en geweten belooft de waarheid to zeggen. De Senaat is nog altyd bezig mot de beraadslaging over het wetsontwerp betref fende de leerplicht. De oppositie kon het niet verder brengen, dan de discussiön eenigszins te rekken. De ex-oommunisten, die dank zij de bijna volledige amnestie, ongeveer weer au grand complet in Frankryk tegenwoordig zijn, vierden 18 dezer deu feestdag der Commune. Alleen in Parijs werden 22 banketten ge houden, waaraan 4000 gasten aanzaten. De Pruisische Volkshuishoudige Raad heeft togen het advies zjjner Commissie, waarvan wy in hot vorige Overzicht mel ding maakten, tegen het ontwerp tot in voering van het tabaks-monopolie geadvi seerd. Hoe de Bondsraad, by wien het ontwerp in behandeling is, er over denkt zal weldra blyken, als de Rijksdag na Paschen bijeenkomt en dientengevolge de Landdag zal verdaagd worden. De Dultache Keizer hoeft wtfor een lichten val gedaan, waarover zjjno omgeving zich ongeruster maakte dan hij zelf. Hij is weer geheel hersteld. Kpizcr Alexander van Ilusland schijnt zyn teruggetrokken houding toch wat te laten varen. Bij gelegenheid van den Bösten verjaardag des Duitschen Keizers gaf hij een luisterryk diner, waarbij voor ’t eerst zich de muziek weer deed hooren. Zyn kroning zal waarschijnlyk in het* begin van Augustus plaats hebben. Deze Courant wordt geregeld iederen Zaterdag-middag verzonden. Prjjs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. LI'N SC HOT EN 21 Maart. Gister-avond werd alhier een proef genomen met een lan taarn, ingerioht tot het branden van draag baar gas. De resultaten dezer proef waren zeer voldoende, ener ontwikkelde zich een flinkeheldere vlamdie aan de eiacben eener goede straatverlichting voldeed. NIEUW-LEKKERLAND, 21 Maart. Uit de rekening en verantwoording van het bestuur der departements-spaarbank alhier, blijkt, dat het te goed voor de inleggers op 1 Januari 1881 was f128.143,85; dat gedurende dat jaar in 7032 posten is in gébracht f34.394,55| en in 772 posten is uitgehagld f31.088,78',, dat aan rente is bygeschrevon f 3.823,73, zoodat het te goed op 31 D»c. bedroeg f 135.273,35. Dit geld, hoofdzakelijk belegd in hypo theken, heeft f 6018,95 aan rente afgedra gen, zoodat het reservo-kapita&l bedraagt f 12.615.17 tegen f 11,065,66 in het vorige jaar. Het aantal inleggers bedroeg in het jaar 1880 1276, in 1881 1346, wat een vermeerdering van 70 inbrengers aanwyst. NIEUWPOORT, 23 Maart. De voor dracht voor Hoofd der school alhier, be staat uit de heeren: 1. J. II. Manders, onderwijzer te Kinderdyk. 2. J. Van Andel, onderwijzer to Dordrecht. 3. C. Nysen, onderwijzer te Bleskensgraaf. 8CHOONREWOERD, 18 Maart. Gisteren was onze gemeente in feestgewaad. Onze nieuw benoemde burgemeesterde heer C. A. De Leeuw, hield zyn intocht. Alge meen was de deelneming. Begeleid door de muziek van de Culemborgscho schutterij werd Z.Ed. Achtb. naar het Raadhuis ge leid, alwaar hij op plechtige wyze werd geïnstalleerd. Een sierlyke eeropoort was mede ter zyner eere opgericht. Ds. H. J. P. Van der Linden heeft voor het beroep naar Veonondaal bedankt. VIANEN, 22 Maart. Alhier zyn tot leden van den gemeenteraad gekozen do hh. C. F. Roeters van Lennep en Mr. G. J. Hondius. ♦WILLIGE-LANGERAK, 24 Maart. Uit de lijst der zich in de gemeente bevindende kinderen van 6 tot 12 jaren op 1 Jannari jl. on die dor schoolgaande kinderen, blijkt dat van do 115 kinderen 28 geen gebruikt van 't onderwys maken. Alhoewel datcjjfer aanmerkelijk gunstiger is dan over 1881, ZOO laat ’t gMÉrnnw anlinnlhozanlr tnnh nnir veel to wenschen over. Moge de statistiek in 't volgende jaar gunstiger zyn! WOERDEN, 23 Maart. De hoer A Van Loon, burgemeester van Kamerik, heeft zyn ontslag genomen als lid van den gemeente raad alhier. Benoemd tot hoofdonderwijzeres aan de bewaarschool van het departement Woer den der Maatschappij tot Nut van 't Al gemeen mej. A. M. Schmidt van 's-Hage. INGEZONDEN. Mijnheer do Redacteur/ De. heer L. A. Van der Voort te Jaars veld hoeft goedgevonden in Uw blad van 12 dezer, den inzender van het opstel, over verplegingskosten opgenomen in uw blad van 5 dezereen drietal vragen ter over weging aan te bieden. Gij weet, mynheer de Redacteur, dat ik de inzender ben geweest van laatst bedoeld opstel. Ik geef deze inlichting, zonder eenig voorbehoud, ten bate van ieder, die noodig heeft den naam van den inzender te ken nen om do zaken, in het opstel behandeld, te kunnen beoordeelen. Ik bied wederkeerig den heer L. A. Van dor Voort mijn' beleefden dank aan voordo aandachtdie hij aan mijn opstel en aan den schryver heeft willen schenken on tevens de verzekering, dat ik de door hem gestelde vragenzooveel noodigreeds had over wogen toenik mijn opstel, d.d. 1 Maart jl., inzond. Evenwelnu hij meende zijne vra gen in het openbaar te moeten stellenwil ik hem het genoegen doendaarop in het openbaar te antwoorden. Omtrent deze vragen in het algemeen wil ik hier niets anders zeggen, dan: dat ze mij eenigszins wonderlijk klonken uit den mond van den heer L. A. v. d. Voort, dat, terwjjl ik in myn opstel zaken heb be handeld, hij, door deze vragen te stellen op persoonlyk terrein treedt, waartoe hy naar ik veronderstel, door persoonlijke re denen .gedrongen is on op welk terrein ik hem ditmaal doch ook slechts di/maal mjjns ondanks zal volgen. Ik heb, Mijnheer de Redacteur, in myn opsteld.d. 1 Maart jl., allóén feilen en zaken (geen personen) behandeldde bepa lingen van het bewuste contract, zoo dui- delyk mogelijk medegedeeld het verschil van gevoelendat omtrent de toepassing bestond zoo helder mogelijk in het licht gestold ter loops gewezen op de gevolgen die uit eene procedure zouden kunnon ont staan en een paar opmerkingen aan hot opstel toegevoegd. Het stond ieder vry aan te toonen dat deze feiten onwaar, de mo- dedoolingen onjuist en de gevolgtrekkingen niet zuiver waren. Dit ware ieder beoor- deolaarwion het alleen om waarheid te doen is en ook injjaangenamer geweest, dan een verhoor op vraagpunten die niet do zaak betreffen. De hoor Van dor Voort vraagtwaarom ik het stuk niet ondertee-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1