N. 668. Zondag 2 April. 1882. HLING, »k»»d, b|j T. VAN SKNECIIT, (OOP. [ER Co., teren: le koop, te Vliet. Tilburry’s, nieuw, aolied mo- EREN WAGEN én f. Te bevragen bjj 3, Rijtuigmaker, INGE, [ING. te Stolwijk utdag ft April e. k. sknecht IEDEN. Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. OFFEN, ir winst wmriten 9, GOUDA, don: EUR. OP: DVEN, E N, blleke Verkoopin- en aullen ie ook hand doen. Izlttf l’pi BUITENLAND. BINNENLAND t) J. DE VRIES. waarbij Kuifkippen. Rente prjja f 5, J. Do ia oen gevolg kN VEE. SN, SchoonhorM. Gorinohem 22. Heukelum 5. op don laatste» geplaatst, en vergadering i koninklijke 1 Bergmann >ith te Gro- iodoreu Zaterd» maanden j 0,' S. W. N. VAN NOOTEN n Schoonhoven, Uitgavm tegen I Mol, oon ilaend kilo beet te koop, i»i| Bergambacht a/d imaterdam wordt gevraagdliofrt iaat. 1. NOOTEBOOM, tb(j hem (ovens achryving »- .i~.n plaats hebben, soodat dat tijdstip af het „aantoekonen" ton ittiae verplichtend ie gesteld, behoudens ER, IEN te leveren 8. In ’t byzonder igunstigers attent Deoo Courant wordt gerateld lederen Zaterdag-middag venenden. Prijs: voor Schoonhoven per arie maanden 0,70. Franco per poot door het geheele rjjk 0,80. Men kan aich abonneeren bjj allo Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. van de gemeente sjjn overlijden word vernomen. •HAASTRECHT, 30 Maart. Do heer J. J. Van dor Pol, ambtenaar op do secre tarie alhier, staat No. I op de voordracht voor geineente-secretaris van Strynn. Zatordag-avond hield het reciteer- geselschap,’t Ontluikende bloempje” haar aangokondigdo tooneel voorstal ling. De heide stukjes ,lk bon flegmatiek" en Een bank biljet van 1000 gulden’’ worden uitstekend afgoopeeld. De dames soowel als de hoeren ngvn, plaats: stolt: I F r. - - llruyn lis. te Gouderak; tweede prijs f 1,50, I Jos. Pfenning te Woorden. Paduakippen. Tweede prys f2,50, Joh. Uitdcnbogerd, te 11«aaftft»ft Rr.km. Prvtftre «.rits adeljik, voor vast nheid. lol wjj k. IGER, MrTKJoer- nondvraagt, om len, een H T ING; er bestaat biersvak te loeren. scBooiHomm courant. i tegen 7 Ct. per itellingen b|j min- udve kruiken go- ioor ondervinding, o kunt gerust aan »lden, dat het beter at (ontwikkeling»- ie wenden, dan edn en. Een ieder ten dal ik gedurende ruik gedragen heb. goen geheim van ivertuigen, dat ik mjjne kaalhoofdig- oor uwe vinding, artikel in de Atwiomirfr. van de bogrootingen van 68 millioen over daarin herleid tot maar de vraag wie f de regeering of do wuste artikel. Ook de ItallaanMche Minister van Fi nanciën, Magliani, hoeft doser dagen in do kamer xyn iaarlyksehu goocheltoer weder volbracht. 11 y rokende don juichenden af gevaardigden voor, dat hot geraamde over schot van 7 millioen op do bogrooting van 1881 in werkelijkheid venevonvoudigd was en matigde daardoor do teleurstelling, dio het gevolg moest zijn van do mododoeling, dat de militaire uitgavon het voor 1882 geraamde overschot van 21 millioen tot 7 millioen souden terugbrengen. Garribaldi is weer oens voor den dag ge komen met een programma voor de toe komst waarby OoetenrykHongarye en Europeesch Turkye geheel van do kaart verdwjjnen om by stukjes en beetjes ingo- deeld te worden by Italië, Rumanift, Duitsch- land en Griekenland en do rest eene onaf hankelijk» oonfederatie van Slavische volken vormen sal. Die vreesaanjagende niet verhinderd dat profetie heeft echter hot «oatrnrykache Huis van afgevaardigden toch sjjn zegel heeft gehecht aan hot ontwerpuat door uitbreiding der kiesbevoegdheid de be staande maatschappelyko toestanden moet bevestigen en geleideluk ontwikkelen. - En Urlekrnland salindien hot tot het ten uitvoer brengen van hot programmado wapenen sou moeten voeren on dus geld noodig hoeft, waarschynlyk ook wel betere tjjden afwachten. Over 1881 bedroegen de inkomsten daar 86 millioen drachmen minder êan de uitgaven De tegenwoordige Huaalwhc keiler doet niet onder in vriendschappelijke gezindheid voor den üultechen keiser by sjjn vader. Op den 85sten verjaardag van keiser Wil helm sjjn er tuaschen St. Petersburg on Borl|jn telegrammen gewisseld, die klonken als een klok. Op de bljjkon van deelneming en belang stelling van de sjjdo dor bevolking onder vonden heeft do keiser geantwoord mot een brief aan den Rykskanseliordie ip den Beickr-Ansciper is opgonomon on waarin hjj verklaart mot moed on vertrouwen sjin aan verantwoordelykheid zoo r(jken werk kring te sullen blyvon waarnomen.. Hut uitlicht op do aanneming van hot wetsontwerp tot invoering van hot tabaks monopolie verbetert niet. De Badenschu Landdag hoeft in eeno motie haro fkou- ring er over uitgesproken en oeno deputatie van du werklieden in tabaksfabrieken is don Rfjkskansolier komen verzoeken aan s(jne plannen toch geen gevolg to geven. Deze is echter du man er met naar om sich hierdoor te doen afachrikken. Bradlaugh wil nu s(jn zaak door don rechter sion uitgemaakt Eenige zijner vrienden in bet Engrlache Lagerhuis heb ben daartoe een aanklacht tegen hem inge diend wegens het ouwuttig sitting nemen in het Huis men woet dat hjj oenmaal mut gewold syno plaats innam on van daar met don sterken arm verwijderd word - - en •enige kiezers van Northampton sullen hom •en proces aandoen omdat hy xyn mandaat van afgevaardigde niut vervult. Het Huis houdt sich nog altyd buiig met XIEDEN worden jd, by W. HOO- icrman te Stolwijk. dd. raagd, tegen Mei wvoor f0.60 per kub. meter het -°M.t ing.ng ran 1 April i. I <W I»» pl“U»nd. is opgohevon do bevoegdheid om do in- n“ --- schryvmg in ondertrouw in de huilen dor particulieren te doen van t1 1 stadhuiso r de gevallen, voorzien in hot Burgerlyk Wetboek. De 8 taats-Courant bevat een Kon. besluit houdende goedkeuring van de statuten dor naamloos» vennootschap «Eerste Nodorlandscho versekering-maat- schappy op het leven tegeu invaliditeit on ongelukken", te ’s-Gravenhage. De ven nootschap bestaat uit twee afdeelingen, waarvan de oerste siuh ten doel s~‘... hot sluiten van overeenkomsten van levens- versekering en lyfrente, of hot sluiten van overeenkomsten ter vorsekeriug van kapi talen on renton, te ontvangen by do berei king van oon bepaalden leeflyd, hut sluiten van overeenkomsten van hurvorsokoring om. Du tweede afdeelmg stelt sich ten doel: het sluiten van overeenkomsten van vorse- kering tegen geldulyk nadeel, voortsprui- tende uit invaliditeit; hut sluiten van over eenkomsten van porsooniyku voraekering tegen guldulyk nadeel, voorspruitende uit lichaiueiyku ougdukkunteweeggebracht door uitwoudige, guwolddadigo, onvrywillige oorsakun, hetsjj in en buiten de beroops- Iftosigbodon, op ruisen, spoorwegongelukken inbegrepen; hot sluiten van ovurecnkoniitun van collectieve versekering tegen geldulyk nadoel, voortspruitondo uit lichamelyke on- golukkun, tewueggebracht dour uitwoudige, gewelddadige, onvrywillige oorsakun in de uitoefening van hut beroep; het sluiten van overeenkomsten van horversekenng. Het kapitaal dor vennootschap Imataat uit f 600 (HM), verdoold in 1200 onsplitsbare aandeolen mdur groot f 500, met bevoegd heid van directeuren on oommissarisacii om dit kapitaal, boboudons de koainklyke bewilliging, tu brungun op I 1,500,000 mot I dien verstande, dat duso Kapitalen vóór of Overwicht. De Franaebo senaat heeft in de laatste dagen werk afgeleverd. Het wetsontwerp tot invoering van den leerplicht werd onveran derd aangenomen, evenals dat waarby aan alle gemeenten dos Rjjks, Parjjs uitgezon derd, het recht wordt toegokend haar eigen burgemeester te kiosen. Tot het laatste oogenblik toe hebben do tegenstanders dor neutrale school de aanneming der onder wijswet trachten te verhinderen, doch do uitslag der stemming, 179 tegen 108 stem men, duidt voorseker ook voor een deel aan, hoe de gebeurtenissen der laatste maanden de. plannen voor do grondwets herziening oer Senatoren don schrik om het hart heeft doen slaan. Regeering en kamer boy voren sich in- tusschen om hare oudere sustor nieuw werk te geven Terwyl du begrootings-commissie, ditmaal in afwyking van vroeger, tnmon- gesteld uit verschillende partyon, waaronder slechts twee Gambetta-vereerdurs, sich ge reedmaakt do bogrootingMtukken te onder- soeken, syn niet minder dan twee logor- wetsontworpeu, oen door de regeering on een door Gambetta ingediend. Voorts be willigde de kamer oon aanvullingscrediot voor Tunis, by welke gelegenheid de re- geering de verklaring aflegdo, dat do saken daar goed gingen en tot vermindering der legermacht kon worden overgegaan. De commissie voor het ondersoek van het ontwerp betreffende den ood wil verder gaan dan de regeling en do bestaande eedsformule vervangen door eene, dio geen godsdienstig karakter draagt en dus voor allen bruikbaar is. Hoe men met cijfers goochelen kan be- wyst sekere Paul Leroy-Boaulieu in een De overschotten i der laatste jaron rer 1881 bv. worden ^tekorten. Hot is nu i het handigst goochelt: 'a \chryver van hot be toonden hun rol meester ia sjjn. Het is te hopen, dat genoemde vereeaiging op den in ge» lagen weg moge voortgaan; het aeer talrjjk upgekomen publiek toont veel be langstelling te hebben in hare uitvoeringen. •HAASTRECHT, 81 Maert Dow de leerlingen der openbare school alhier is vaa 15 Febr. tot 15 Maart in de schoolspaar- bank ingebracht de som van f 56,74). Woensdag-avond is één roe van den molen van den Haastrechtschen boeaem en bewoond door den molenaar W. Hirre onder het malen in twee stukken gebroken. Het bovenste gedeelte viel juisi in een portaal, dat op s|j van den molen geplaatst ia en waarin eenige huishoudolyke voorwerpen bewaard worden. Persoonlyke ongelukken hebben b|j dil ongeval geen plaats gehad. •KRIMPEN a/d IJ8EL, 31 Maart. Woene- dag had alhier in tegenwoordigheid van den districts-schoolopsienerhet toelatingsexa men plaats voor do normaallessen en d» voorbereidingsklasse. In het geheel werd er door 12 candidaten aan deelgenomenwaar van H voor de normaallessen en 4 voor de voorbereidingsklasse, die allen slaagden. •LEKKBRKERK, 81 Maart. De volks- voorstelling door de roderykerskamer «Jan Nieuwenhuiien", den 25sten Maart jl. ge geven, gaf de aanweaigen oen genoeglijk en gezellig bjjeenajjn. De leden der kamer en de dames daarvoor geïnviteerd, hebben aich ook weder door bet opvoeren van het looneelspel «de Oude Vaandrig" en hot bljj- spcl «de Taschiad» of wie wil 800 gulden cadeau hebben", flink van hunne taak ge kweten. Volgens het verslag van commissa rissen der Spaarbank van het departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, is in hot afgeloopon boekjaar ingébracht f4700,18 en uitbetaald f2948,86. Do in- legger» hadden op 81 December 1881 ie vorderen f 21.914,59. Hot reservefonds be droeg toen f980,59. Het aantel inlegger» beliep 388. NIEUWPOORT, 80 Maart Tot hoofd dór school la das» gemeente Is Mnocmd da hoer C. Njjsenonderwjjssr te Blaekonsgrnaf. •N00RDELGO8, 30 Maart. Op 14 April a. s. aal in het raadhuis alhier ten gevolge der periodieke aftreding, do ver kiezing plaats bobben van vier heemraden voor de vier polders ondor Noordelooe. De aftredende lódan lijn, voor don polder Noordsyde do heer J. Van Mujjiwijk; voor Botersloot de heer J. Brouwer De Koning; voor Over-Hhngoland de heer T. De Bruyn en voor Qrootewaard de heer J. W. De Klerk. •OUDERKERK a/d IJ8EL30 Maart Zondag jl. maakte Da. G. Boer bekenddat hjj run Iwroep ontvangen had naar Loon op Zand. •OUDEWATER, 81 Maart. Hot netel kieaersvolgens do op 28 donor gesloten losten bedraagt alhier voor loden van do Tweede Kamer der Staten Generaal en do Provinciale Staten 107 on don Gemeente raad 174. Ds. J. Gann Dunn te Hoooderloo heeft voor het beroep naar deso gemeente bedankt 8LIKDRECHT, 27 Maart Het beneden einde deser gemeente vertoont eene hier ongekende l>edryvigbeid. Aan doe» sijde der rivier syn do hoeren Volkor en Bos beaig hui steiger af te werken. Nog niet oeus is dit gevaarte gereed, en reeds ie men bezig or twee excavators op te stellen, waarvan de ketels worden ingemetwdd, om mot elk daarvan 2000 M*. aand por dag te verwerken. Een paar stoomkraoen cya al weken bezig met het vullen van Band wagons, die het aand landwaarts in brengen, tot aan don Tiendweg, waar men een be gin heeft gemaakt mot hot slaan van ruim 1000 palen voor de daar te maken knoei werken; drie heitoestellen ajje daarvoor aangobracht Eu terwijl hier bovendien verscheidene loOhm on woningen vorr|jsen, ou eene groote mfflgte werklieden do noo- dige outgravingen verrichten, syn de hooron Beret en Holier aan de ovnrsyde dor rivier beaig de behenng van hot linkerlandhoofd te voltooien; tevens worden door twee morysons de palen voor pijler III ingeklopt Dat do hoeren Goedhart on Van Hattem nog niet gereed sjjn met hun aarden baan, ia oen gevolg van hot feit, dat B(j wegens verzakkingen veel vertraging ondervinden. STOLWIJK, 29 Maart Van do gele genheid door B. on W. open gesteld, om kosteloos to worden gevaccineerd of goro- vaocineerd, ia door niut minder dan omstreeks 420 personen gebruik gemaakt. Nieuwe aiektoguvallen hebben sich tot beden niet voorgedaan. •ZEVENHUIZEN, 30 Maart De pok- siekte breidt sioh gelukkig niet uit, «Joch in deoo week syn weder twee personen door bei roodvonk aangetast Een persoon is daaraan overleden. In den nacht van Maandag op Dinsdag had alhier een diefstal plaats van kippen', ten nadeel» van dan liouwman H. Tuinaaad. Van dos»n diefstal wordt verdacht W. Haek, bijgenaamd Den Domp, dio denselfden nacht door onsen rüksveldwaohter Van Dyk gear resteerd word, lljj la oen oud» beleend» van de justitie. Haastrecht. Brahma Pootra. Eerste prys J f5, J. De Bruin Ha. Cochin China. Eerste prys f5, Jos. Pfenning, te Woorden. Hou- dankip|>en. Tweude pry» f 2,50, J. De Bruin lis. Krielkippen. Eerste prys f 5, G. v. Vliet, te Oudurkerk a/«l Usel. Goud potten. I.orstu pry» f5, Dr. Kro», te Kin- ««ne nieuwe derdyk; tweede prys f 2,50, J. De Bruin Hs. Zilvuroulten. Eerste prys f5, J. De Bruin iü. Vuur de two» schoonste paren zwsrto swanun. Eerste prys f15, A. W. Van Capelten, te Capulle. Prysen van het bestuur: Serail hoender» en Lilkieo. (Elk f2,50), aan Dr. Kroa. Wilde Bounders en Buenos Ayroe. (Elk f2,50), aan Jos. Pfenning. - Voor do Arr. Roohtb«i>k «o I ook doolnoming, wurmado In Rotterdam stonden 1.1. Dinsdag terecht: I) R., schipper, en I*. M smid, wonende te Uudurkurk a/d Usel, beklaagd van be- loedlgiug on bedreiging jegens oen bedie nend beambte in functie. Op versouk van den verdedigt*, Mr Reosema Jr., werd deso zaak uitgestuld tot 18 April. I Door do A rr.-Hechtban k te Dordrecht is veroordeeld: C. V. te Goudri- I aan, wegens moedwillige mishandeling, tot 183 dagen ceil, gevangenis. Ms der Adverteutiln: Vaa 1 tot 5 regels 0^0. lottere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Intending franeo, on uiterljjk tot Zaterdago-voormiddags te 10 uren. Alle binnonlandéche Advertentiftn, waarvan de plaatsing 8 maal wordt opgegevenworden slechts 9 maai in rekening gebracht. al van Haar, Roos Kale plekken, Haar- of Baard- |dln Grijs worden, den worden ver- intwikkellngs-bal- d verkrijgt de be- groeikrscht weder. MIDDEL, hoofdhaar tevena s blond, bruin ef ■rhoudrnd en on- .con k f2 van dit /t jaar voldoende, eurt, n postwissel49 >y de firma THE- n No. >9, hoek de behandeling van het wetsontwerp tot wjjsiging van hot reglement van orde dat, wjjl het oude reglement nog van kracht is echter heul wat voeten in do aardo hoeft. Aan don bruidegom prins Leopold is oen verhoogd inkomen van 25000 pond toege staan. Echt Engolsch stemden een veertigtal leden tegen die verhooging. In Ierland is het nog alles behalve pluis! Te Btolwjjkerslui» is op 24 Maart II. eeno voroonigde vergadering ge houden van hoofdingolanden niet de hoofd- ingelanden-plaatsvervangers van de Krim- penerwaard, tot het opmaken der voordrach ten voor de met 1 Mei a. s. open vallende plaatsen van hoogheemraad, ontstaande door do periodieke aftreding der hoerenA. Hoo- gendyk Cx. en P. Van 't Hoff Stolk. De opgemaakte voordrachten xyn Ld» hoeren: A. Hoogendyk Os. te Ouderkerk a/d IJsel, M. Verdoold Cs. te Stolwyk on A. Rykaart te Ouderkerk a/d Usel. 2. do heeronP. Van 't Hoff Stolk te Ouderkerk a/d IJsel, G. Vonk Jx. te Ouderkerk a/d IJsel on L. Kooy te Krimpen a/d IJsel. Op Woensdag 12 April a. s. sullen de gewone periodieke verkiezingen plaats hebben voor hoofdingolanden en hoofd- ingelanden-plaatsvorvanger van de Krimpe- nerwaard. Voor het le district ten huize van W. H. Van Zoest te Berg-Ambacht, voor de vacaturen van hoofdingoland (aftre dend de hoer P. J. 8mita te Berg- Ambacht), en van hoofdingeiand-plaatsvervanger (af tredend do heer Joh. Kasborgcn te Vliet). Voor het 2e district, ten huize van P. Dam- steegt te Berkenwoude, voor de vacature van hoofd in gel and, (aftredend de hoer J. J. De Jong te Gouderak) en van hoofdin- geland-plaalsvervanger (aftredend de hoer J. Smits te Gouderak). in het 3e district zijn ditmaal geone periodieke verkiezingen. Het aantal miliciens, dat dit jaar door de navolgende gemeenten gele verd moot worden, i» aldus: Schoonhoven 11 man. Berg-Ambacht 8. Ammerstol 3. Lekkerkerk 5. Krimpen a/d Lek 7. Gouda 48. Haastrecht en Vliet 4. Stolwijk 6. Krimpen a/d IJsel 6. Ouder kerk a/d IJsel 7. Gouderak on Berken- woudo 7. Moordrecht 6. Reeuwyk 6. Ze venhuizen 7. Nieuwerkork a/d IJsel 8. I Capeile a/d IJsel 8. V’-*-*1- Boskoop 8. Woerden 10. Barwoudswasrdor 2. Rietveld 1. graven 9. Papekop en Lange-Ruige-Woide 1. liokendorp 2. Oudewator 6. Vianen 8. llacestein 4. Leerbroek en Niouwland 3. Meerkerk 4. Ameido en Tienhoven 3. Leksmond 4. Hei- en Boei- oop 2. Gorinohem 22. Arkel 4. Kedi- chem 3. Heukelum 5. Asperen 4. Leer dam 9. Schoonrewoerd 3. Noordelooe 4. lioog-Blokland en Hoornaar 5. Sliedrocht 29- Qieeendam 6. Hardinxveld 14. Gieoon- Nieuwkerk 4. Schelluinen 2. Peursum 2. Ottoiand en Goudriaan 4. Langerak 2. Nieuw poort 2. Groot-Am men 4. Alblas- sordam 12. Oud-Alblaa 2. Nieuw-Lek- kerland 5. Streefkerk 4. Bloskenagraaf zand en 1000 kub. meter plaatzand, was o. a. 3. Brandwyk 1. Molenaarsgraaf en minste inschrijver G. Hnoey Az. te Krimpen Wyngaarden 3. December 1885 geheel zijn om verder b(j besluit der 9 van aandeelhouder» en onder koninklyke Inwilliging, dit kapitaal uit te i breiden tot hoogstens f7jQO.OOO. Do aan doelen z(jn op naam. I Het bestuur der vennootschap is opge dragen aan een of meer directeuren, onder toelicht van minstens zeven en hoogstens negen GommioMritMin, behoudens de twee commissarissen uit de verzekerden te kiezen. Tot directeur wordt benoemd do heer B. Janae John, te 's-Gravenhage, on tot commissarissen de hoeren: mr. J. A. Jolles te 's-Gravenhage; jhr. F. G. E. Merkeo van Gendt te 'a-Gravonhage; mr. H. J. Dyckmeester te Gorinohem; mr. J. A. AL ting Bósken te Gorinohem; mr. A. F. K. Hartogh tu Amsterdam; D. Drost Junior te Amsterdam; J. Van Sonsbeeck te Hoorn; mr. E. H. J. M. Van Zinnioq te 's-Hortogenboschmr. R. Fei ningen. Tot wiskundige adviseurs worden benoemd do hoeren dr. G. J. Legabeko te Delft on L. Jsriho Barendszoon te Amsterdam, en tot geneeskundig adviseur, do hoer dr. J. Court te 's-Gravenhage. De Staatscourant bevat de Kon. besluiten tot goedkeuring van de sta tuten of van daarin gemaakte wijzigingen van de navolgende veroenigingendo Ijsclub - «Thialf", te Krimpen a/d Lek; - do Pro- 0- Meydon, vincialo voreeniging van burgemeesters en ‘J0 pupdfenschool^ te^Nlsuwarsluis; tot secretarissen in Zuid-Holland, te Rotter* dam; do Voreeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bybel, I te Berg-Ambacht. De Staats-Courant bevat een Kon. besluit houdende goedkeuring van de statuten der naamloos» vennootschap «Hol- landia", Hollandsche fabriek van Melkpro ducten, te vestigen te 's-Graveuhagu. De vennootschap heeft ten doel: het bereiden en verknopen van gecondenseerde on ge conserveerde melk, en dergelyke producten, alsmede van zuivel. Het kapitaal der ven nootschap bedraagt Tl 80.(XX), veraoem m 180 aandeelon, elk van 1000 gulden, die alle zyn guplaatst. Door Dr. J. Th. Moutop worden in de vennootschap ingébracht: oen j pakhuis met kantoren, smedery en erf te I Vlaardingen; oen gebouw, voorheen inge- t voor kunstbolorfabriek enz. Voor t de heer Mouton loeien. Hel bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder touzicht van vyf. commis sarissen. Voor de eerste maal worden l»o- noemd tot commissarissen de hoeren. Dr. J. Co«rt, wonende te 's-Gravenhage, W. A. Van Houwuninge van Sprang te veen, Dr. J. Th. Mouton te's-C A. 8. Van Ommeren te Gnuda en I. W. Opstellen te 's-Gravenhage. en tot directeur do heer 0. H. HummeUuck. Te Leiden is tot arts bevor- derd de heer J. F. Tullenen candidaat arts. By do te Schiedam gehouden aanbesteding ten dienste der gemeente van 1000 kub. meter zuiver, scherp rivier- —Te Amsterdam aal oon» passage gebouwd worden van da Prins Hendriks- kade naar den Niouwendjjk, waartoe het Hötel Lioth en acht andere poroeelen af gebroken sullen worden. Door de beuren Goldsmit on Zoon zyn uit de Noordeiyito provinciën ruim 400 stuks koeien en jong vee naar Rusland en Oostenrijk uitgevoerd, om daar speciaal ais fokvoe te dienen. Dit vee was van eerste qualiteit on sal spoedig doör nog oon grooter getal gevolgd worden. Do schooljeugd van hot eiland Stormpolder bezoekt de school te Krimpen a/d IJsel, onder welk o gemeen to het eiland behoort. Daartoe moeien de kinderen min stens tweemaal daags over de Sliksloot varen, den rechterarm der beide IJselarmen, welke het eiland bespoelen. Mot het oog op dit biyvond ongerief, hebben de hoofden der gezinnen op Stormpolder, zich tot don ge meenteraad gewend mot het verzoek aldaar oeno school te stichten. Do gemeenteraad hoeft aan dit vorsook geen gehoor gegeven, maar wil aan het bezwaar te gemout komen, door over genoemde Sliksloot alles be halve oene sloot, maar vaarwater oeno brug te doen maken. Onder Ommen vertoont sioh eeno soort pokziekte onder do varkens. Te Vianen is tot onderwjjsor n d. Meyden, van r„-- --CJ., tU on derwijzeres mej. E. tl. J. A. P. Quakornaat van Gorinchem. De heer 0. Nyaon te Blookene- graaf, heeft bedankt voor zyne benoeming tot hoofd der 2de openbare school te West» aas. De. A. G. Reeds te Budel is be roepen te Ose. Bedankt voor hot beroep naar Hillegersberg door De. J. G. Braining, prod, to Vreoowyk. GOUDASO Maart. Vaa 18 tot 25 Maart ia alhier Anna 4* yabbaa aaa«ete^ A f—» en is daaraan overleden 1 persoon. Burg, en Weth. dezer gemeente hebben zich de vorige week tot dan Geneeskundigen Inspecteur gewend met het verzoek om te verklaren dat do pokken-epidemie als ge ëindigd is te beschouwen. Op dit verzoek is oen afwysend antwoord ontvangen. I LI. Vrijdag had alhier eeo proefrit plaats van de stoomtram op Bodegraven. )p verzoek van den concessionarisdun hoer Kaptyn, waren door don m^j.-kommandant van hot 5e bataljon 4o rog. inf. 80 officieren w I en minderen daartoe ter beschikking gesteld. Waddinx *’n® “i»*sU«ken Ur.t.nhw«' <l™> i_ r w vervoerd naar Gouda. Zonder do minste moeite werd do trein bestaande uit 4 wa gens door éóno locomotief voortgetrokkon en van de bochten in den weg word niets bemerkt. Hot traject duurde ongeveer veer tig minuten. Indien men nagaatdat by alle nieuw sangulegde tramways ontsporingen hebben plaats gehadon op dose lyn nog de eerste moet plaats hebben dan kan men niet anders getuigen dan dat aan de hoeren Reymor en Van Helden, aannemers te Rotterdamalle eer van hun werk tookotnL •GORINCHEM, 80 Maart. Tot heden zyn alhier afgeolagun omstreeks 1000 elften prys f0,82 tot f 1,75 perstuk. •AMMERSTOL, 30 Maart Tot predikant dezer gemeente is Inroepen Ds. J. L. Fortuyn Droogleevor, predikant te Krimpen a/d IJsel. Hoewel hot schoolgebouw alhier slechts voor betrekkelyk korten tyd geheel nieuw is opgebouwd zullen er waarsehynlyk dit jaar zeer belangrijke reparation aan plaats hebben. •AMMERSTOL, 31 Maart. Op de navol gende dagen syn alhier aan de markt ver kocht: Zaterdag 25 Maart 30 zalmen prijs f 1,20. Maandag 27 Maart 47 salmen, pry» 1 f 1,25. Dinsdag 28 Maart 59 salmon, prys f 1,15. Woensdag 29 Maart 23 salmon prjjs f 1,15. Donderdag 30 Maart 20 sal inen prys f 1,15. Vrydag 31 Maart 18 zalmen, prys f 1,25, alles por KG. 27 elften, prys per stuk van f 1,25 tot I f 1,75. I •GOUDRIAAN, 31 Maart. De oude brandspuit U<*wr gemeente sal weldra door worden vervangen. •GROOT-AMMKR8, 27 Maart Gisteren overleed alhier do heer C. Zwart, in den ouderdom van ruim 60 jaren. Sedert moer dan 30 jaren gemeente-onivanger alhier, had hü zich in deze en andore betrekkin gen algemeen door zyne minzaamheid en hulpvaardigheid do achting zyner mede burgers verworven. Groot en algemeen f Tl Ion, jlaatst L e vennootschap ingébracht: >n, i ftbouw, *ibri« ter. ./o t.roi o. ri0111 K---- W.4dinxro.n 17. *U"“? 10. WMTder 2. ÏSLI" Bode- i a/d IJsel, riviar. att —De tentoonstelling van gemest vee en pluimgedierte van de afdeeling Rot terdam, Schiedam en Omstreken der Hol landsche Maatschappij van Landbouw, Dinsdag te Rotterdam gehouden, werd mot don bosten uitslag bekroond. Het vee muntte in het algemeen uit; er waren prachtige exemplaren, terwüK tevena de takyke ver zameling pluimgedierte als uitstekend ge roemd mag worden. Niettegenstaande het woder buiig was, werd do tentoonstelling druk bezócht. De volgende bekroningen hadden o. a.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1