rwuN ladera ii N. 669. 1882. Zondag 9 April. JBONS JAKKER [GEN, BekerMingel. M lalerialen, ij enz., trdi gers van Merk. i Weekblad voor Zuid-Holiand en Utrecht. oplaag nndsche 1IME8, IJKINK, Schoonhoven. iendams am. ding. TRIP, ksche KLUIT- s PORTLAND ito STEEN en t en klein. BLNNEMaAAH. BUITENLAND. Mi 'gt het voort. van io middel togen GOUDA trvkkii Schoonhoven. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgeven. is, rdag 6 April 49 sal- Vrydag 7 April 19 4 80 Centa, to HOFMAN, te DONKER. van verschil- ERKEN aan ledendams, in dondo 11 Liters- kking (gewaar- j toe- do be ien «yn: I van Tot ge it, in plaats van wylen 'art, benoemd de heer D. ■MM kINM Izeep, Teertoon, vor- tuiverhWen der «digoon zuiver gbaar per stuk kN EBRTEN, Met (acoyna. shoel Nederland, «OOHüfflME COURAKT. V l 1HBEMRADEN lams en van den lag den elfden |s ten half twee I te Jaarsveld, B on C genoemde ien dag der aan- in het RAAD- PrflB der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Oroote letters naar plaatsruimte. Inzending franoo, en uiterljjk tot Zatordags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandaohe Advertentiënwaarvan de plaatsing 8 maal wordt opgegevenworden slechts maal in rekening gebracht. eeing van EEN h’TERAAD, op noodigen velen ond uit, getrouw n als don man igon op den Heer IS herstemming te i van die verschillende r den dyk •amweg. I) A gonoemde (don April ver- Boekhandolaren EN te Schoon- f 1,60. verlangd, nege- van hot Hoog- Id, die op den igs ton 11 uur, en, te beginnen illige-Langerak, neeakundlge een geringe die dit voor elangry ke bon, goliovon er briefkaart te Rottenlam lover de voor- itis on franco mde beveelt zich recommandatie tenen, voor het E N ITOFFEN, voor mpto bediening, st uit elkander allingen worden JAS, Logeinent- alhler. van Utrecht. Door don Minister van Water staat zjjn de volgende bepalingen vastge- steld omtrent do buitengewone opzichters van don waterstaat: Geen vasto opzichters mogen buroaudionst verrichten of vast bu- reau-ambtenaar zijndo werkznamhoden aan de bureaux van den hoofdinspecteur, de in specteurs hoofdingenieurs on ingenieurs wordeïPverricht door beambten in tydolijken dienst, uit een afzonderlek artikel dor Staats begroting te betalen. Op elk bureau moet oen oonigszins deskundig ontwikkeld amb tenaar zjjn, die uit de tegenwoordige bui tengewone opzichters kan gekozen wor den. Do noodigo voorstellen zullen op de begrooting voor 1883 gebracht worden. By beschikking van don Mi nister van Waterstaat enz., zijn met betrek king tot de Ryks-postspaarbank de navol gende belangrijke bepalingen gemaakt. a. Uitsluitend ten behoeve van de school- spaarbanken wordt een formulier in gebruik gesteld, ingericht ter aanhechting van 100 frankeerzegels van één cent. Deze formulieren worden door den direc teur der Rijks-postspaarbank rechtstreeks verstrekt aan do hoofden dor scholen, die daarvan voor hunne leerlingen gebruik wonsohen te maken. Zij worden later, mits voorzien van de handteekening van het hoofd der school, door de ambtenaren der posteryen als inlagen in de Ryks-postspaar- bank aangenomen. b. By iedere eerste inlage ten behoeve van een derde, kan voortaan do persoon, die de inlage doet waaronder ook to rangschikken is de vader of voogd van kinderen die niet i loopig zijne handteekening vuum uV..un- Jhr. J. J. De Geer van [graaf on hooghoom- jk Bovendams togen lo. September o. k. eervol ontslag verleend uit zyn betrekking van penningmeester van het Hoogheemraadschap, onder dankbetui- i ging vqor du vele en gewichtige diensten, I gedurende vyfentwintig jaren in die betrek king aan het college bewezen. In zyn plaats is benoemd Mr. P. A. L. A. baron Van an GRINT n het Hoog- het colli ilaats is benoemd Ittersum. -Het bericht in ons vorig n om- mer, lietreffende do opgomaakte voordrach ten voor de met 1 Juli a. s. (niet 1 Moi) I open vallende plaatsen van hoogheemraad I van do Kritnpenerwaard, ontstaande door du periodieke aftreding der hoeren A. Hoo- gendyk Cs. on P. Van ’t Hoff Stuik, was niet juist Be eerste voordracht bestaat uit de hoeren A. Hoogendyk Cs., Vonk Js. un L. Kuoij; de twoedo voordracht uit do hoeren P. Van t Hoff Stuik, A. Verdoold Cs. en A. Rykaart. Bjj tie door den ontvanger der regostratio en t- dun verpachting van tollen is do tol to Zeist by Scharwoide gepacht door J. Blob Sr. te Hoornaar voor don tyd van 6 jarun togen f6160 jaar». - By de Woensdag te Brode go- van giften in den vorm tracht Gambetta in Frankrijk weder den man te worden. Hij zoekt door geld en goede woorden men wil dat hij reeds twee millioen franc i daarvoor ten koste legde - eigenaar te worden van oen aantal groote en kleine dagbladen en couranten, om zoodoende gelegenheid te bobben zyn eigen lof uit te bazuinen. De commisaio voor het onderzoek dor beide logorwetten schjjnt daaraan hut hare te willen toebren gen; althans ze benoemde hom tot haron voorzitter. Do Senaat keurde, alvorens met Paasch- vaoantie uiteen te gaan, allo wetsontwerpen, van de Kamer ontvangen, goed. Ook het Eagelechc parlement ia uiteen gegaan, doch zondër dat de ordo in hot reglement van ordo hersteld is. Hot gevaar voor een Kabinets-crisis ia echter geweken, daar het amendement, naar aanleiding waar van de regeering de portefeuillo-quaestio gesteld had, verworpen ia. Niet do meer derheid van der stemmen, doch do vol strekte meerderheid zal, indien het voorstel der regeering wordt aangenomen, beslissen of do beraadslagingen over zeker voorstel sullen gesloten worden of niet. In Ierland de regeering erkent hot thans volmondig ziet hot er alles behalve gunstig uit. De behoefte aan nog strenger© maatregelen doet zich al meer on meer ge voelen. Het is zoor begrypolyk dat do re geering, onder die omstandigheden, maar ■iet zoo dadelyk gereed staat om toe te geven aan den eisch van Amerika, om do in hechtenis gonomon Amerikanen, die modehelpen io Ierland hot vuur aan te stoken, los te laten. Forster, do Minister voor Ierland enden Lord-kawselier Carlingford, kunnen mot dat al do feestdagen door bron gou mot ©on on derzoek ingoreis op hut veel bewogen uiland. De regeering van Noorwegen verkeert in oen awaielyk geval. Tweemaal hoeft do Koning geweigerd oen besluit van hot Storthing goed te keuren, tot verkoop van sommige korkolyke goederen. Thans heeft die wetgevondo vergadering ton derden male, telkens na nieuwe verkiuzingen, dat zolfdo besluit genomen on de grondwet logt nu don Koning do verplichting op dit mede goed te keuren. Bat dit niet van harte gaat, laat zich denken I Z. M. hooft aan U. J W. Rol- danbs, predikant by do Uurv. gemoente to Leerdam, een pensioen verleend van f999. By Kon. besluit is, mut ingang van 16 April, J. De Groot, brugwachter te Duivendrocht, benoemd tot Rykshaven- meeotor bjj hot gekanaliseerde gedeelte van den Hollandschon IJ sol. cember jl. de openbare scholen alhier be zocht doer 4 teerlingen uit Waddinxveen, 1 uit Boskoop, 18 uit Moordrecht, 22 uit Reeuwyk, 8 uit Stolwyk, 20 uitGoudorak, 2 uit Nieuwerkerk a/d IJsel, 1 uit Ouder kerk on t uit Hekondorp. Op eene Donderdag-avond gehouden vergadering der „Plaatsehjke vereeniging tot bevordering van het onderwys en het schoolbezoek in Gouda” is tot bestuurslid herkozen de hoer D. Ruyter en als zoo danig gekozen de hh. A. L. Schmidt en P. C. Van der Meulen. Het voornemen bestaat, dit jaar wederom een kinderfeest te goven tot belooning van trouw school bezoek. GORINCHEM, 6 April. Op de II. Za-, terdag alhier gehouden paardenmarkt wa ren ruim 600 stuks aangevoerd. Hoewel de handel in het begin slap was, werd deze later levendiger en werden vooral voor fok- p aard en goede prijzen besteed. Fransche en Duitsohe kooplieden waren aanwezig, die tot willige pryzen opkochten. In de heden alhier gehouden verga dering van gecommitteerde ingelanden van het waterschap der Linge Uitwatering, werd ter voorziening in do vacature van Heem raad, ontstaan door hot overlyden van den heer H. R. Vogelsang, de navolgende voor dracht opgemaakt, als: 1. Mr. M. Virulv van Vuren en Dalem te Vuren; 2. Mr. M. Kolff te Deil en 3. P. G. Schaly te Leerdam. ALBLA88ERDAM6 April. Heden word alhier tot hoofdingeland in het hoog heemraadschap van do Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwo gekozen de hoer Jan Veth Ph.Jz. te Papendrecht, met 271 van de 406 uitgebraohte stemmen. •AMMERSTOL, 7 April. Op de navol gende dagon zyn alhier aan do markt ver kocht: Zaterdag 1 April 11 zalmen, prys f 1,20. Maandag 3 April 12 zalmen, prys f 1,40. Dinsdsg 4 April 6 zalmen, prys l WssaUaw April aahwn prys f WO. Donderdag 6 April 49 zal men f 1,20. w o zalmen, prijs f 1,20, alles por KG. Totaal 342 elftenprijs per stuk f 0,96 tot f 1,76. Tengevolge van den zomerdienst van den stoombootdienst op de Lek”, zyn de uren der zalm- en elftafslag veranderd als volgt: Maandag en Dinsdag om 6 uur, de overige dagen om half zee. •ARKEL, 6 April. By het rangeeren van de zandwagens dor spoorlyn geraakte Zaterdag-middag V. W., arbeider alhier, tusseben twee wagens bekneld, waardoor hy inwendig zwaar gekneusd werd. Zyn toestand was eerst zeer bedenkelyk, thans evenwel is hy weer herstellende. •OIE8EN-NIEUWKERK6 April. Op De loeelen'i|jn dien Zaterdag 22 dezer zal in de polderraadkamer *- alhier de verkiezing plaats hebben van een voorzitter en twee heemraden voor den polder Muizenbroek, Doet en Nederpolder. Aan de beurt van aftreding zyn de hoeren J. D. Van Slype als voorzitter en A. Van Tuijl en G. Aantjesals heemraden. •GOUDRIAAN, 6 April. De gewone jaarlykscho grasvorpachting van de kaden en een kampland heeft de somma van f 390 opgebracht. Hot twee-jarig zoontje van den land bouwer A. V. geraakte te water en verdronk. Men klaagt hier zeer over do ratten, die zeer talrijk achy non te zyn, daar «y erwten uit de tuinen en aardappelen van de akkers rooven. •GROOT-AMMERS, 6 April, meente-ontvauger - dan hour C. Zwi Verlek alhier. HAA8THECHT, 6 April. Do raad dor gemeente Stryen heeft tot gemeento-secre- taria benoemd don hoer Van der Poll ambtenaar ter secretarie alhier. •HAASTRECHT, 7 April. Woensdag heb ben burgemeester en wethouders eene prjjs- uitdeeiing gehouden op de openbare scaool. leder leerling, die minder dan 60 schoolty- den in 1881 willekeurig had verzuimd, werd beloond. Aan ruim 60 percent word oen prysje uitgereikt. De leden van het recitecrgtuelschap e*t Ontlnikendo btoempie" hebben gisteren avond ecu immortellenkrans gelogd op het graf van wylen den hoer J. J. Lo Fèvredo Montigny. Binnen in don rand staat do naam van ’t geselschap on onderaan is op een vierkant zilveren plaatje gegraveerd in trede.” Da hoer J. J. Van dor Pol hoeft wegena zyne benoeming tot gemoento-secretaris ooi- slag genuinen als president der rederykerw- i van kamer alhier. In zyne plaats is door de 1 leden benoemd-de heer A. Bongera. •HOORNAAR, f nieuwe klasersIjjsten bedraagt hier hot aantal kiezers voor dor Tweede Kamer on voor vincialo Blaten 24, voor leden van don Gemeenteraad telt de ly st 88 kiese re. •JAARSVELD, 6 April. Hot hoofd dor I vorloend tot verkoop van sterken opunbar© school alhier, de heer O. P. Van ’t klein. L\ L blypo, hoopt op 1 Mei a. s. don dag to her- noden de f 100 geoehat. donken, waarop hy vóór 25 jarun syno bo- I - 7 trekking aanvaardde. I hooft zich weder oen geval van roodvonk Hot kohier van don Hoofdolyken voorgedaan. Ovendeht Tegen alle verwachting zyn de conser vatieven en het centrum in den PrulHtechcn Landdag het ten langen laatste nog eens geworden over de wijzigingen, die er in de kerkehjke voordracht der regeering zou den moeten worden aangebracht, wilden die beide partyen er zich mede kunnen ver- eenigen. De tot stand gekomen overeenkomst is zoo goed ten uitvoer gelegd, dat het vol gens afspraak gewyzigde ontwerp, waarbij de macht, die de regeering zich nog had willen voorbehouden, heel wat gekortwiekt is, met eene meerderheid van 98 stemmen in derde lezing is goedgekeurd. Hoewel de regeering, in verband met den tegen stand, dien hare voordracht aanvankelijk by alle partijen vond, wellicht op erger was vóórbereid, heeft de verwerping van de artikelen 4 en 5, regelende de benoeming der geestelyken on do verplichte aangifte, haar toch zeer teleurgesteld. Zii toont die teleurstelling door na hot gevallen vonnis nog een slag om don arm te houden, met betrekking tot de al- of niet goedkeuring van het gewijzigde wetsontwerp. De be geerte om te gelegenertjjd bv. bij de be handeling van het wetsontwerp tot invoe ring van het tabaksmonopolio in den Rjjks- dag op de hulp van het oentrum te kun nen rekenen, zal haar wellicht wel wat toegevend stemmen. Doch ook met die hulp staat de kans op de aanneming van laatstgenoemd wetsontwerp schier hopeloos, nu ook de BcierNche regeering zich daar tegen zal verklaren. Dat Oostenrijk zich na de jongste ze gepraal te vroeg verheugde over het onder drukken van den opstand, blykt uit de laatste offlciöóle berichten, die van nieuwe gevechten melding maken. Do in houd dier^ berichten toont op nieuw aan hoe recht bsrbaarsch het by zulke burgeroorlogen toegaat. De Oostenrykscho, Duitsche, Italiaansche en Russische regeeringon hebben zich ver- eenigd met het Engehoh -Fransche voorstel om te trachten van Egypte betere waar borgen te verkrygen tot nakoming zijner financiëele verplichtingen. Voor zulk een unaniemen aandrang zal Egypte, hoe revo lutionair ook overigens, wel moeten be- zwyken. Ook door andere middelen, dan door het indionen van wetsontwerpen, tydens zyn kortstondig ministerieel leven ontworpen, omslag dezer gemeente voor 1882 is vast gesteld op f900, zynde f200 lager dan over 1881. JUTFAAS, 6 April. Tot secretaris dezer gemeente is heden benoemd de heer A. Hoff mann ambtenaar ter secretarie te Ede. •KRALINGEN, 7 April. In duafgeloo- pen week werden alhier aan de markt ver kocht 929 zalmen en 18870 elften. Prijs der zalm van f 1,30 tot f 1,60 per half kilo. Elft van f0,90 tot f 1,40 per stuk. •LEERDAM, 7 April. De gewone jaar- lyksohe verpuchting van de landeryentoe- behoorende aan de Herv. kerk alhier, heeft IQ .pwcent minder opgebracht dan in 1881. ■-4JIn de op 4 dezer gehouden zitting van 4etóö^0enteraad is op voorstel van Burge- mèelter Wethouders besloten tot in stellen eener schoolcommissie. Burgem. en Weth. meenen dit voorstel in het belang van ge meente en school te moeten doen. Zy raken daardoor meer bekend met hetgeen in de schoten omgaat. Tot leden der schoolcom missie werden gokosen de heeren Nieuwen- huysen, Verveen, Bloomo, Diebl, Tukker, Mei. Dick en Mej. Lammers. Tot gemeente-architect werd benoemd de heer Dick. LOPIKER-KAPEL7 April. Ds. W. Wil lems alhier is beroepen te Bredevoort. MOORDRECHT, 4 April. Heden had by gelegenheid der volksvoorlezing van wege „Het Nut” de plechtige uitreiking plaats van do silveren medaille der Maat schappij T00r welbeproefde trouw aan vyf personendie elk meer dan 40 jaar hun werkgevers trouw en oerlyk hadden gediend in denzelfden dienst. Nadat de voorzitter van *t departement Moordrecht en Gouderak, de heer G. B. Lalleman ten gehoore had gebracht voor het talry k opgekomen publiek .Tij* de Jolleman” van van Maurik, den door hem onder een toepasaelyke spraak de eereblyken uitgoreik> aan d< kroonden. De namen der bekroonde Huibert Rietveld, Frans Bloot, Jan Guu- driaan Boudowyn Van der Laan en Lyntje Emcboom, welke laatste door ongesteldheid evenwel niet tegenwoordig kon zjjn. Diep getroffen betuigden zy hun dankvoor de eerhun bewezen. Vervolgens werden nog oenige bydragen geleverd door do heeren W. Tom, A. Ber man D. en M. N. Dirkzwager en G. B. Lalleman, die daarna met oen enkel woord de plechtigheid van dozen avond besloot. NIEUWERKERK a/d IJ8KL, 6 April. De. A. L. Geselschap is beroepen te Poortvliet. •N1EUWPOORT, 6 April. Alhier ie aan vier personen vergunning verleend tot den verkoop van sterken drank in ’t klein. 1 n. >Hn alteq gMchit op minder dan f 100 huurwaarde. Het vergunningsrecht bedraagt f 25 van de f 100. •NOORDELOO8, 6 April. Het aantal kiezers voor leden der Tweede Kamer en der Prov. Staten bedraagt hier volgens de nieuwe kiezersiysten 57, dat voor leden van den Gemeenteraad 85. •NOORDELOO8, 6 April. Bjj de heden gehouden jaarlykscho verpachting van de kaden, behoorende aan de vier polders onder Noordelooa, brachten deceive f530 op, zynde f215 minder dan verleden jaar. OUDERKERK a/d 1J8F.L, 6 April. De. G. Boer heeft voor hot beroep naar Loon op Zand bedankt. BLIEDRECHT6 April. In do op giste ren gehouden sitting van den gemeenteraad alhier is met algemeeno stommen besloten do voorwaarden aan te nemen van do Maat- sohappy voor gemeentecrediet, tot het slui ten van oen leoning, groot f 75000, tegen 41 pot., mot 1 pot provisie. SLIKKERVhBR, 4 April. Van do werf van den scheepsbouwmeester P. Boole Pz. alhier werd op 1 decor met goed govolg te water gelaten oen yzuren schroefstoom boot, bestemd voor sleepdienst op don Ryn. De machine on ketel van vyftig paarden kracht worden vervaardigd in de fabriek van do hoeren Burgerhout A Zoon te Rotterdam. •SPIJK, 6 April. Op herhaalde oproe pingen voor de betrekking van onderwyaer aan do openbare school, salaris f600, hooft sieh geen enkele sollicitant aangemeld. Do hoofdonddElyser staat daardoor nog steeds alleen voor circa 80 leerlingen, geplaatst in ©sn lokaal dat gebouwd Is voor slechts 48 Isorliogon. Hot overige lokaal van het schoolgebouw staat ledig. •STOLWIJK, 6 April. By do Vrydag gehouden vergadering van de leden van Btolwyks IJselub ia gebleken dat in de kas —u penningmeester oen batig slot aan wezig was van f 117,09. I VI AMEN, 8 April Op do aanbeveling»- houden aanbesteding van 125 HL. roode en 375 HL. witte tarwetan Behoeve van de garnizoensbakkorij aldaar, zyn zes inschry- vingsbiljetten ingekomen. Minste insohryver was de heer M. De Gier te Gorinchsmvoor de roode tarwe ad f 10,65 en voor de witte tarwe ad f 10,60 per HL. Door de Centraal-spoorweg- maatschappy is te Utrecht aanbeateed de levering van garen, koord, touw en hen nep, waarvoor minste insohryver was de heer W. Visser te Ammerstol voor f 227,50 en van blokken, stampers enz., waarvan minste insohryvers waren de heeren De Goederen A Zonen te Linschoten voor f 430. Uit Breda is het volgende adres gezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Geven mot allen eerbied te kennen: De ondergotcokenden, industritelen, han delaren en gezeten burgers, wonende te Breda; Dat zij met innig leedwezen alom in Nederland hooren verkondigen dat eene hervorming der aanbestedinges van den Staat, hoog noodig is in ’t belang dor nijverheid en der zedelijkheid; Dat zij tevens ton zeerste de klachten bejammeren welko vernomen worden over de schromelyko geldverspilling door ons krygswezen: Dat zij kennis namen van het verzoek om enquAte daaromtrent, ingediend door het Oud-Lid van den raad van Neerlands- Indië, de heer Jhr. H. C. Van der Wyck; Dat zij in openbare geschriften do krach tige beschuldigingen lazen, tegen de aan- I bestedingen van het leger, onderteekond door een op dat gebied erkende specialiteit, 1 de hoer J. F. De Booy; geen wederlegging van ie punten vernomen werd; Dat ’a Lands waardigheid vordert, dat oen ernstig onderzoek worde ingesteld, om daardoor wederlegging uittelokksn, of wel om op hervorming -aa» ta dui>*caa; Dat de Kamer, die zich geroepen voelt eene enquête over de koopvaardijvloot, over spoor- en waterwegen enz. inteatellen, ook niet zal aarzelen misbruiken weg te nemen, als ze blyken mochten in ons krygswezen I te bestaan; Redenen waarom adressanten de vryheid nemen uw hoog staatslichaam te verzoeken: 1*. Het houden eener enquête over de geldverspilling by ons krygswezen; en 21. Een ernstig onderzoek te gdasten over do aan bestedingen van bet leg^r en do aanbestedingen in *t algemeen. I •t Walk doende enz. (Volgen de handtookeningeh), Op do Maandag te Utroohtge- houden Palm paarden markt waren 1433 paarden en veulens aan de lijn. De paarden worden verkocht van f700 tot, f900, de veulens van f350 tot f500. De handel was matig; hel weder vry goed. Veel vreemde kooplieden waren aanwezig. I De heer A. Knyff Hz., burge- 1 moester van Rietveld o. a., hseft aan de gomeenachappolyko openbare school te Bar- wout»waardor ton geschenke aangeboden een 1 volledig stol werktuigen ten behoeve van het natuurkundig onderwys. De gehecle col lectie is uit het algemeen schoolmuseum van den heer D. Buys Da. te Rotterdam. Gedurende den afgeloopen winter hield het hoofd der school to Lange- ruigowoide eiken Zaterdag-avond belangloos zangoefeningen mot oenige mannelyke jonge lieden uit die gemeente, benevens ©enige uit het naburige Waarden Thans, by het eindigen, boden zy hem een prachtig cadeau in zilver mut oen schry^n in dichtmaat aan. De Hoogo Raad hoeft do uit- i spraak in do zaak van den Officier van I Justitie te Rotterdam togen een vonnis in zake A. H. A. v. R. te Ouderkerk a/d IJsel en van donzelfdon requirant tegen oen von nis in zake J. A. M. Sr. aldaar, uitgosteld I tot Maandag 24 April e. k. De directie der stoomvaart- maatschappij „Nederland” schjjnt do hoop nog iets omtrent de drie vermiste sloepen van de „Koning der Nederlanden” te sullen vernemen, langaamerhand op te goven. 1 Beaer dagen ten minste zyn aan de fa milie der vermiste passagiers de gvdds- en papierwaardun, die «y den commandant ge durende de reis ter bewaring hadden ge geven en dio by do schipbreuk alle gered synaangesien ze m ééne cassette waren gesloten, ter hand gesteld en syn aan de achtergebleven buirukkingen dor equipage de hun toekomende geiden verstrekt. Naar men vernoemt, zal het huweiyk van prina Leopold met prinses Helena van Waldeck, dat op 27 dezer l>e- paald was, wegens don getondhoidstoestand van den bruidegom uitgosteld worden. GOUDA, 6 April. Van 25 Maart tot 1 April is door do pokken aangetast I per soon en daaraan overleden goene. Door den Kirkoraad der Israëlitische domeinen te Utrecht gehou- I gemeente alhier ie voorloopig voor den qjd van óén jaar, tot secretaris by gonnemd col- lege benoemd du hoor B. W. Van Buurun Ns. •GOUDA, 7 April. BlUkens het verslag omtrent don toestand van hot lager ondor- wys in doze gemeontu werden op 31 De- 6 April. Volgens de T00r <1* betrekking van gemeento- 1 voor deze gemeente, »ncretaris s|jn geplaatst do hoeren G. J. u*-I Do Haan te Vianen en G. M. Lamaison te die dor Fro- Htompwyk bij Delft. •WILLIOE-LANGERAK, 8 April. Aan I 4 tappers is in dos© gemeente vergunning vurivênd toi verkoop van sterken drank in 't klein. Do huurwaarde Is voor allen be neden do f 100 resohat. Deo® Courant wordt geregeld ioderen Zaterdag-middag verzonden. Prys: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren by alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. •ZEVENHUIZEN, 6 April. Deze week den Hoofdel (j ken voorgedaan. 1 do aan een van net leger, onoerieekund op dat gebied erkende specialiteit, schrijven kunnen voor- w w eekening onder do betrek- kolyko vurklaring en in het betrekkelyke 1 Dat belaas! nog register ten postkantore stellen. Eerste in- di0 K|8 feiten gesteld' lagen ten behoeve van leerlingen, die niet i - kunnen sohryven, mogen geschieden ten I verzoeke van het hoofd dor school. c. Aan het verlangen van hemdie ten behoeve van een ander f 10 of meer inlegt, dat de botrekkolijke kennisgeving hem eq niet den bevoordeelde worde ter hand ge steld, kan worden voldaan. Door de bepalingen, hiervoor onder letters b en c medegedeeld, worden o. a. de be zwaren opgehevendie tot dusverre voort vloeiden uit het voorschrift, dat de persoon, ton wiens name de boekjes gesteld werden, zelf zoowel do verklaring als het register moest teekenon. Daardoor was hot tot nu toe byna niet doenlyk om, bjj het verstrekken 1 van spaarbank boekjes, van de Rykspostspaarbank gebruik te maken. Dit bezwaar is thans geheel uit den weg geruimd. De Btaats-Courant bevat oen Kon. besluit, houdende goedkeuring van do statuten der vereeniging: „Tot heil der jeugd, tot stichting on instandhouding van eene school mot den Bybel", te Bliedrecht. Ter vervulling dor vacature 1 voor do betrekking van dykgraaf van hot hoogheemraadschap „de Vijf-Boerenlanden”, ontstaan door hot overlyden van den hoer H. R. Vogelsang, is 4 deser te Vianen in de vereonigde vergadering van hoofdinge landen en hoofdingelanden-plaatavorvangers, opgeinaakt het navolgend drietal, hetwelk Z. M. óen Koning tot het doen eener keuze zal worden aangeboden, bestaande uit de heeren: P. G. Bohaljj te Leerdam, C. D. Grijns te Leerdam en Fredrik Btuart te Vianen. In het dorde district van het Groot Waterschap Woerden sjjii herkozen tot hoofdingeland de hoor G. Do Vor en tot hoofdingeland-plaatsvervangor do heer B. Yff Cs. In het vierde district tot hoofd- ingeland do heer J. Knyff As. on tot hoofd- j ingeland-plaatsvervanger do heer D. Oost- veen. Do stemming voor hut derde district had plaats te Waarder on die voor hot vierde te Harmolen. A an Oudegoin io door dyki radon van den Lokdyl

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1