1882. N°. 670. Zondag J6 April. N R, Oost-lDdische drukte. J Weekblad voor Zuid*Holland en Utrecht. ember LAND, 1OUDA. >y j. P. db BINNENLAND. met min- -s— heel erg woidt. ontvangen S, Schoonhoven. ■OWE!®!! couramt. S. W. N. VAN NOOTEN te Schoonhoven, Uitgeverij veroordeeld tot bij wanbetaling istraf van zeven lich inkennelij- »p bevinden op >os later het «r byvoeging - I aflomng xijn 'eelnemen aan adat men den e lot meer dan •ijl te trekken. den Heer WECK. lohouwburgt wil dei deelen doen get lezen af en toe verbazing: Prijs der AdverientiënVan 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending franco, en uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënwaarvan de plaatsing S maal wordt opgegevenworden slechts 2 maal in rekening gebracht. gemeente G. De Braai, gewesten die aan aardbol liggen, t daten en andere weermiddelen, en ook daar is het rooverwezen no_r lang niet onder drukt. Integendeel, de laatste jaien werd er door Indische bladenen op hun gezag ook door Nederlandschegeklaagd over toenemende onveiligheid. En my dunkt, als een of ander kwaad gedurende zeker tijdsverloop immer toeneemt, dan bestaat er eenige kans dat het ten langen leste i heel erg woidt. i 1,1 gadenng ’s-Gravun jg/voor de n begnnsti- nde do vrij den als zullen aan- ilijven waar- /XX), f6000, 100. fiooo, t 50, 1 25, te W., veroor- elk van f3,00, angen door ge- f; ter zake van rkt brengen van ieder niet de iktogram.” G., veroordeeld 0bij wanbeta- ingenisstraf van het als geleider men kar, onder op eenen opon- ate Haastrecht.” als 9behalve Vliet.” 12. C. v. d. G., wonende te B.; 15. H. J., huis- te 8., allen ver laken van nach- ende de rust der oordeeld tot eene nbetaling te ver- van drie dagen eld tot eene geld- italing te vervan,- an drie dagen nisstraf van drie JORHOVEN. 1882. B.; 2. L. V., onende te S.j P. v. W., wo- s te R.; allen zich in ken- p bevinden op sn 6 tot eene etaling te ver in drie dagen in f7,00, by >r gevangenis- ene geldboete te vervangen m dagen. n wonende te i geldboete van ir van gen door enter zake niging zich in nschap bevin- ril. I.T., wonende en W. B., jroordoeld tot ij wanbetaling isstraf van drie ezamen en in ken staat van len openbaren ■k, veroordeeld ibjj wanbeta- igenisstraf van Is houdster van jonhoven gele- t na elf uur des oten houden.” en wonende te rergunning van Polsbroek teza- len openbaren hebben gezon- 1.” aangeklaagd sstemming van i Polsbroek in ber 1881 loten □geboden voor a verloting van i werd de ver- gemeente Pols- Raad dier ge- afgekondigd end verklaard, >oals by artikel dd wordt. A., veroordeeld 0bij wanbeta- ngenisstraf van me gevangenis zake van „het 1 dronkenschap wegen het, in eerende in het et verkeerver- eigen van eens In deze zaak t Openbaar Mi- irklaard in zijn Dmo Courant wordt geregeld iederen Zaierdag-middag verzonden. I Prfls: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post J door het geheele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. I werd bewoond, te doen afbreken. Thans wordt in den Haag èen adres aan Z. M. geteekend, waerin vnr’scht w^rdt.geen gevolg aan dit plan te geyen. Omtrent deze zaak schrijft de Haagsche correspondent van de „N. Groninger Cou- rant” het volgende: „Tot hiertoe dacht iedereen dat Z. M. de Honing, het paleis zijn vaders, het laatst door zijn oudsten zoon bewoond, latende opruimen, voornamelijk beoogde door een verbreeding van het Heulstraatje de hof stad een groote Verfraaiing te doen onder gaan. Men geliefde dat het in ’s Konings plan lag aan Ie gemeente ’s Gravenhage gracieuselijk de» vrijvallenden grond, noo dig voor de verbreeding van de genoemde straat, ten geschenke aan te bieden. Ik hoor echter thans dat niets verder van Zr. Ms. bedoeling verwijderd is. De Koning verwacht van'de zijde der gemeente’3Gra venhage een aanvraag om den grond voor de verbreeding van het Heulstraatje te koopen; van een cadeau is geen sprake. De vraag is nu maar of de gemeente de bedoelde aanvraag zal doen. En dat be twijfel ik zeer. Onze gemeenteraad is wel voor alle verfraaiingen en burgemeester en wethouders zullen ook hunnerzijds misschien wel het initiatief willen nemen om aan ’s Konings wensch te gemoet te komen, doch of de raad er óók zoo gemakkelijk toe zal o vergaan uit eigen beweging voor een verfraaiing, voor een verbetering zoo men wil, maar in ieder geval voor een niet dringend noodzakelijke verandering belang rijke sommen aan te bieden, dat kan ik nog niet geloovente meer omdat in véle kringen van de residentie het geheele sloo- pingsplan des Konings weinig sympathie ontmoet.” Op het terrein van de kolo niale tentoonstelling te Amsterdam is een aanvang gemaakt met de beplanting. Zij zal bestaan uit een zoogenaamden Engel- schen aanleg. De talrijke gebouwen, pavil joen en kiosken komen allen in 't groen te liggen. Daar het voornemen bestaat aan de tentoonstelling ook een internationalen wedstrijd op het gebied van tuinbouw te verbinden, worden hier en daar vakken be schikbaar gehouden ten behoeve der inzen ders van rozen, conifeeren, sierboomen, plan ten enz. Het geheel belooft, blijkens de teekening, een verrassenden aanblik op te leveren. Te Rotterdam zal eerlang in het centrum dezer stad een bergplaats voor reddingsmiddelen bij brandgevaar gevestigd I worden. Daarbij zullen vaste wachts worden aangesteld die elkander afwisselen en dag en nacht met een span paarden gereed moe ten staan om bij het eerste brandalarm uit te rukken. Dit magazijn zal telephonisch met het hoofdbureau van politie in verbinding kunnen voeren vernielen zy, en dat alles onder aanhoudend getier. Niemand denkt er aan hun weerstand te biedenhetgeen onder de tegenwoordige omstandigheden een geluk is, want des noods deinzen de ket- joe'i, zoo noemt men de deelhebbers aan een gewapenden overvalvoor geen moord terug. Een half, uur later is het werk afgeloopen. De aanvallers verwijderen zich om op een afstand den buit te ver deden, en verspreiden zich daarna in alle richtingen. De heer Contróleur kon, den uo Bwmmuu. vp uou uwi a»r. x. v». volgenden dag thuis komende, eerst zyn *Van Diggelen waren 624 stemmen uitge- zorgen wyden aan zyn doodelyk verschrikte vrojiw en kinderen, een overzicht nemen van de toegebrachte schade, aangifte doen bij de »politie”, en een poos later het bericht in de bladen lezen onder byvoeging van het gewone: »Het is tot dusver niet gelukt de daders op het spoor te komen.” Maar had men di«n aan het wachthuis er niets van gehoord? Welzeker! Zulk erbarmelyk schreeuwen als die kerels dedenalleen om schrik aan te jagenopdat men geen verzet zou beproeven, want, indien *t mogelijk is zonder bloedstorting hun doel te bereiken geven die brave ketjoe’s daaraan wyseiyk de voorkeur, zou zelfs de hardnekkigste slapende wachters hebben moeten wekken. Doch ge begrypt, ze hielden zich liever neutraal. Gesteld dat zy, door het in be weging brengen van hun houten bel die voor aan de gerdoe hangt, versterking van andere posten hadden bekomen en dus tot handelend optreden in staat warenze hebben het toch op die ketjoe’s niet byster begrepenVooreerst is het niet onmogelyk dat er van hun eigen familieleden bij waren. Ook kon het gebeurendat er naaste bloed verwanten of afstammelingen van voorname heeren tot de bende behoordenen ’t is altijd gevaarlyk zulke lieden in gevaar te brengen met den strop, of, als er geen moord is gepleegdmet den ijzeren hals ring van den kettingganger kennis te ma ken. Reken daarby de iucht tot zelfbe houd ieder menschdus ook deh Javaan- schen wachteringeborenDie menschen zyn daar niet voor hun pleizier op post. Het wachthouden is een baantjedie ieder op zyn beurt zonder eenige betaling moet waarnemenhet behoort tot de heerendien- sten, en men wil, na voor een etmaal met lans en diév?nhaak te zyn uitgerust, graag met ongeschonden ledematen by moeder de yrouw terugkomen. Als wy eens, ieder op I zyn beurt, voor de veiligheid van Lopik of Jaaraveld moesten zorgen? (Ik noem hier kleinere gemeenten, omdat in de voorname plaatsen van Java bezoldigde politiebeamb ten zyn aangesteld.) Laat ons nu even zien, wat hét gouver nement in den laatsten tijd gedaan heelt om aan ketjoe-partyenvee diefstallen en soortgelyke ongerechtigheden een einde te maken. Nemen wy een tijdsverloop van tien jaren, zeker niet te kort om een volkomen 1 onhoudbaren toestand ten minste wat op te knappen. Onze mededeelingen ontleenen we aan den heer C. Bosscher, oud-directeur (nagenoeg zooveel als minister) en oud re- sident in Indië, die in de jongste ver- __j van fobisch Genootschap te I ’s-Gravenhage een overzicht gaf van al de veiligheid-bevorderende soesah (drukte). »In 1871", zoo lezen we in het verslag dat »Het Vaderland” van 4 Maart geeft van de voordracht van den heer Bosscher, >werd een commissie benoemd met de op dracht om voorstellen te doen tot reorga nisatie van het politiewezen, met het oog op de onveiligheid in sommige gewesten. »In December 1874 eerst bracht die com missie rapport uit, waarin o. a. als voor waarde voor een beter politiewezen werd gesteld meerdere inmenging van het be stuur in de keuze van dessahoofden en meer Europeesch politie-personeel. >In Mei 1876 werden die voorstellen in gediend by het Departement van Binnen- landsch Bestuur. >In Juli 1877 vernam men, dat zij in overweging waren. >In de tweede helft werden de voorstellen der Indische Regeering te 's-Gravenhage ontvangen waaromtrent het opperbestuur (in Nederland) geen bedenkingen hadtoch werd nader overleg met het Departement van Kolomen noodig geacht. »Zoo is”, zeide spieker,— smeer dan 10 jaren lang geadviseerd en geconsidereerd, overlegd en overwogen omtrent hoogst noo- dige verbeteringenzonder dat men iets is gevorderd.” En intusschen, voegen wij er bij, ketjoe-en de lui er maar lustig op los, in 't minst niet beducht voor den berg van paperassendien men als een dam tegen hun kostwinning opwerpt. De heer Bosscher gaf nog eenige op zyn ryke ervaring gebouwde wenken omtrent de giondslagen voor een verbeterde politiere- geling in Indië. Gebrek aan ruimte dwingt ons, dit gedeelte zyner beschouwing tot later te bewaren. Voorshands hebben we slechts willen vei halen, op welke manier men zich in Indië druk maakt. - fcK.eH VeTO.d bj d. d,d. schutterij te Gouda tot 2de luitenants (X J. ,0. Hoogendijk, thans sergeant, en C. W. Boll aan. Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Steenwjjk op 11. Dinsdag zijn uitgebracht 1348 stemmen. Gekozen is de heer G. H. Thomassen h Thuessinck van der Hoop met 718 stemmen. Op den heer Mr. P. J. G. Sneldoor byna geen schemering voor afgegaan, daalde de nacht over het prachtig Javaansche landschap. Een plechtige stilte heerscht rondom de villa van den Contró leur N., nabij den grooten weg die de hoofdplaats van de Afdeeling verbindt aan den Postweg. De kampongs in de verte zyn als door een dichten sluier verborgen, en buiten de bewoners der eenvoudige en toch sierlijke huizing is geen menschelijk wezen ergens in den omtrek meer te vinden. De heer Contróleur is wegens ambtsbe zigheden voor eenige dagen op reis; op zyn echtgenoote rust dus de geheele verant woordelijkheid voor het gezin. Aan de mannelyke bedienden is verdubbelde waak zaamheid op het gemoed gedrukt, te meer, omdat er in de laatste maanden geruchten van eenigszins bedenkelyken aard in omloop zyn geweest. Maar, dewyI reeds drie nachten voorby zijn gegaan sinds de afwezigheid van den heer des huizes een aanvang nam, schijnt er geen reden tot ongerustheid te zyn. Bovendien, op vyf- tien minuten afstands staat een wachthuis, waan dag en nacht drie inlanders zijn ge posteerd, terwyl een ander drietal door den daast aangelegen kampong en van daar ook een eind langs den weg patrouilleert. De familie begeeft zich ter rust; de huisjongens zullen bij beurten twee aan twee waken. Hoort I Welk geluid breekt daar de stilte afP 't Klinkt als een signaalfluitje..den wakenden Javanen gaat een rilling door de leden. Een oogenblik later verheft zich een woest geschreeuw, door geweerschoten af gewisseld. De deur der binnengalerij wordt onder een oorverdoovend geraas ingetrapt; een dozyn mannenmet krissen in de hand, sommigen van vuurwapenen voorzien, vlie gen door de vertrekkenreeds zyn alle be woners hevig ontsteld naar buiten gevlucht, zich in de diepste duisternis voor de aan vallers verbergende. Dezen rooven nu wat hun voor de hand komt: wat zy niet mee boete of 5 dagen gevangenisstraf. T. D., landbouwer te Nieuwerkerk aan den IJsel, beklaagd van moedw. mishande ling. Eisch 8 dagen gevangenisstraf cell. O,.TT.!8 dagen uitspraak. De commisHiriv politie te Rotterdam waarschuwt de winkeliers legwr^— de firma Heystek Co., nu eens te Kralin- gen, dan te Rotterdam en eindelijk ook wel onder Delfshaven gevestigd. Deze firma doet bestellingenlaat de goederen komenmaar weet steeds het betalen te ontduiken. In verschillende plaatsen worden comité’s opgeriebt tot ondersteuning der hulpbehoevende Israëlieten in Rusland. De jongste tijdingen uit Pre toria doen vreezen, dat het op den duur tusschen de Boeren en Engeland moeielijk vrede zal blijven. Geljjk te voorzien was, komt in de conventie meer dan eene bepa ling voor, die, zonder verstandige toegeeflijk heid van Engeland, tot misverstand aanlei ding moet geven. Met belangstelling wordt de bijeenkomst van den Volksraad in Mei tegemoet gezienmen ducht, dat daar menig f hard woord over de houding van Engeland r zal gezegd worden. U. D. Men schrijft aan de Leeuwar der courant uit Weststellingwerf: Dat de landverhuizers naar Amerika daar bij hunne aankomst allen niet dadelijk vin den, wat ze hoopten en verwachten, maar sommigen zich daarentegen zeer teleurge steld zienkan blijken uit het volgend schrijven van Romke v. d. Wal aan een zijner vrienden alhier. De brief is gedateerd 21 Maart 1.1. en ge schreven uit Springlake. In hoofdzaak be helst hij het volgende: „Mijne vrouw en ik zijn op 't oogenblik gezond. Ik moet u diep bedroefde berichten sturen over onze reis. 24 dagen zijn we op zee geweest en in den avond van 15 dezer alhier aangekomen. Onze twee jongste kin deren hebben wij verlorenéén in Cassel- garde en één in N.-Yorkdag aan dag. De oudste is nog in leven, maar erg ziek, niet wetende wat kant het zal overgaan. Gij begrijpt dusdat onze toestand treurig en bedroefd is. Wij zijn bij Hendrik Heemstra en daar is J. Do Vries ook. Heemstra laat ons Bast verlegen. Maar overigens is ons lot zeer i^foefd. Werk hebben wij nog niet en ook'go^nleigen onderdak. Het lijkt mij niet alleys tflfewant er is hier bijna geen moge- lijkijrfiA lp om eigen onderdak te krijgen hier^w geen kamertje te huur en geen te timmeren en de aardappels zijn hier duur. De winkeliers koopen ze zelf in voor 1 dollar en 10 cent de bushel. Daar begrijpt ge alles van.” Nadat v. d. W. nog heeft medegedeeld dat op de reis verscheidene kinderen mins tens acht, bezweken zijn en een Duitschêr over boord gesprongen was eindigt hij zyn schrijven in dezer voege: „neem mij niet kwaijjk, dat ik niet schrijf, want ik ben niet zoo best gesteld over de reis. Ik kan niet meer.” De hooggeachte Dr. R. A. Soetbrood Piccardt, predikant te Goes, her dacht 2en Paaschdag zijn veertigjarigen dienst als predikant bij de Ned. Herv. kerk. In het jaar 1838 candidaat te Utrecht, werd hij in 1842 beroepen bij de gemeente te Langerak bezuiden de Lek. Vier jaren later volgde hij een op hem uitgebraebt beroep naar Pijnacker en wederom vier jaar later een naar zijne tegenwoordige standplaats Goes, waar hij sinds 1850 werk zaam is. De ondubbelzinnigste bewijzen werden hem geschonken van achting en waardeering. Bedankt voor het beroep naar Bolnes, door Ds. J. v. d. Linden, Chr. Ger. pred. te Heusden. Bij de Chr. Geref. te Bodegraven is beroepen Ds. te Sliedrecht. GOUDA, 13 April. In de week van 1 tot 8 April zijn alhier door de pokken aangetast 3 personen en daaraan niemand overleden. Bjj het toelatingsexamen voor de Rijks-Norinaallessen alhier zijn 17 candi- daten aangenomen, namelijk 13 voor de eerste, 2 voor de tweede en 2 voor de derde klasse. Ds. J. Middel, predikant bjj de Chr. Geref. Gemeente alhier, heeft het beroep naar Baarland aangenomen. ♦GORINCHEM, 13 April. De verpach ting van de landerijen, toebehooronde aau Tiet Oude-Vrouwenhuis alhier, heeft eer gisteren f4311 opgebracht, zijnde f1371 minder dan in 1881. Van de landerijen, toebehooronde aan het ziekengasthuis alhier, was de opbrengst f1221 tegen f1482 in 1881. Tot inspecteur van politie is te Gorin- chem benoemd de heer J. Stellenboom LAz., gepasporteerd onder-officier der infanterie. Met do elftvangst gaat het op do rivier de Waal tot heden niet zeer voor- deelig. De koude, gure Oostenyind maakt, dat de visschers minder vangen dau de schoone Maartdagen voorspelden. Ds. A. J. Westhoff, predikant alhier, heeft het beroep naar Amsterdam aange nomen. Als we in de courant lezen dat een bende Siciliaansch of Thessalische roovers een aanzienlyk reiziger hebben opgepakt, en vervolgens aan zyn familie schry ven>Com- pliment, en of u zoo goed wil zyn ons per omgaande een sommetje van zestig duizend gulden als losgeld te zenden; tot naricht dient dat, zoo aan ons beleefd verzoek niet mocht worden voldaan, we zoo vry zullen zyn u als eerste waarschu- ing de oorenals tweede den neusals >rde het .hoofd minus de pas genoemde va/ onzen gewaardeerden gast te jewórden I” als we zulke dingen en gelyk bekend is vallen die zoo voor, dan vragen we niet zonder veruazing: Maar, is er dan geen Italiaansch of geen Grieksch gouvernement, dat over zoo en zooveel duizenden soldaten, mits gaders het noodig aantal kanonnen en paarden kan beschikken? Is het mogelijk, dat in deze eeuw nog een enkele roover- bende het een dag lang vol kan houden, zich tegen wet en orde te verzetten, en dingen uitvoeren die men meenen zou dat alleen in een melodramatischen roman, niet in de werkelijkheid thuis behooren? 'tSchynttoch wél te kunnen. De heeren bandieten zyn stellig zoo slim, dat de be kwaamste strateeg hun niet aan *t kleed kan komenen hebben zulk een by uitstek gunstig tooneel foor hun >werk- zaaroheden” gekozen, dat zij niet te over rompelen zyn. Wydie over zulke dingen rustig achter de kachel zitten te praten, en nooit andere roovers zagen dan op een prent of in het paardenspelwij zouden misschien zeggen: >Dat mocht wat! Als men het kwaad maar ernstig aanpaktede onveilige streek geheel afzette met troepen, iederen boomelke hutde geringste berg- spleet doorzocht, en de bandieten die men te pakken kreeg niét al te zachtzinnig be handelde, dan zou er wel een eind aan komen!” Doch het spreekt vanzelf, wij weten er niemendal van. Zoolang we heugenis hebben, was er sprake van de onveiligheid op Siciliëdus zal er niets aan te doen zyn. Iets anders zou het zyn onder een krachtig, voortvarend, by voor- beeld het Nederlandsch bestuur! Wacht even 1 We moeten op die laatste gedachte niet doorredeneeren. 'k Geef u toe, dat het bestaan van georganiseerde rooverbenden binnen onze grenzenin onze 1 vlakke en dicht bevolkte streken, niet ge- makkelyk te handhaven zou zyn. Maar Nederlands macht strekt zich ook uit tot i *t andere kantje van den Ook daar hebben we sol- het hoofdbureau worden gesteld. Eenige heeren hebben een vennootschap gevormd met een kapitaal,' groot f600.000, om daarvoor in ons land op te richten een twaalftal roomboterfabrie ken, te beginnen te Sneek en Bolsward. De heer J Th. Waller, van Anna Paulowna, is met de hoofddirectie belast. De burgemeester van Franeker waarschuwt tegen de handelingen van J. Van den Berg of J. Van den Berg Co., aldaar sedert eenigen tijd gevestigd, die onder den naam van „De onderlinge Waar borgmaatschappij te Franeker", in verschil lende nieuwsbladen aankondigt, dat door haar huwelijken gesloten, betrekkingen ver strekt, sigaren met bons geleverd en speel werken tegen afbetaling in termijnen ver kocht worden. Ook is door J. Van den Berg eene maatschappij tot uitkeering bij ziekte en overlijden opgericht, en roept hij fabrie kanten en handelaren in Nederland op, die door agenten, correspondenten of vorkoopers wenschen vertegehwoordigd te worden. Eene eerste voorwaarde echter, om van eene dier instellingen met goed gevolg gebruik te kun nen maken, is toezending van fö of f10 voor inleggeld en voorloopige onkosten of bemoeiingen. Het is gebleken dat, na toe zending van gemelde bedragen, J. Van den Berg óf in 't geheel niet meer antwoordt, óf zich op de eene of andere wijze van de zaak afmaakt zonder iets te verstrekken of te leveren. Mon zegt, dat de ex-bankier v. d. Driesdie zich vóór eenige jaren uit Den Bosch „verwijderde", te Antwerpen aan gehouden isom ter beschikking van de Ne- derlandsche justitie gesteld te worden. Zijn arrestatie zou een gevolg zijn van de onder zoekingen, door de politie gedaan ter zake van den moordgepleegd op advocaat Bernays. De burgemeester van den H*ag heeft, als hoofd van do gemeente-pmraw, den hoofden der openbare en bijzondere scholen aldaar bij circulaire verzocht hunnen zedelijken invloed te gebruikenopdat de bij hen schoolgaande jongens zich van on behoorlijke gedragingen en ergelijke vecht partijen op de openbare straat onthouden. Voor de Arr. Rechtbank te Rotterdam ^tonden 11. Dinsdag terecht: G. D., koopman te Moordrecht, beklaagd van moedw. mishandeling. Eisch f 25 bracht. Bij den Raad van State is een wetsontwerp aanhangig tot het sluiten van een 3 percents leening van ongeveer 80 millioen. Deze leening moet grootendeels strekken tot dekking der tekorten van de Indische begrootingen. Door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is benoemd tot hoofd der Commissie voor de herziening der belast bare opbrengst van de ongebouwde eigen dommen: de heer Van Beusekom, oud- controleur dor belastingen te 's Hage, en tot zijn plaatsvervanger de heer Bos, bur gemeester van Zegwaard. By de verkiezingen van hoofd ingelanden en hoofdingelanden-plaatsver- vangers van het hoogheemraadschap „de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe”, zyn gekozen in het 6de district tot hoofdingelanden, de heeren: G. Jong kind te Ameide, C. De Ruyter te Meerkerk en J. A. Van der Stok te Nieuwpoort. Tot hoofdingelanden-plaatsvervangers de heeren Adr. Vermeulen te Groot-Ammers, M. Dem per ie Langerak en H. Spek te Tienhoven. Bij de in de kiesdistricten Schoonrewoerd en Leerdam gehouden ver kiezingen van Hoofdingelanden en Hoofd- ingelanden-Plaatsvervangers, zijn gekozen de heezen A. W. De Lebuw Jz. te Schoon rewoerd, Jasper De Ridder te Everdingeh, C. De With te Hei- en Boeicop, en M. Hij koop te Leerbroek tot Hoofdingelanden en de heeren T. Heykoop te Schoonrewoerd, T. Kloek te Leerbroek, W. De JongFz. te Hei- en Boeicop, en Arie Dë Vos te Everdingen tot Hoofdingelanden-Plaatéver- vangers voor het district Schoonrewoerd. In het district Leerdam werd benoemd tot Hoofdingeland-Plaatsvervanger de heer Arie Van Bruchem. Het huwelyk van Prins Leo pold met Prinses Helena Van Waldeck is thans definitief bepaald op 27 April. De Prinses zal met haar ouders den 25. te Windsor aankomen; Z. M. onze Koning en 1 H. M. worden daar den 26. verwacht en zullen den 28. van daar naar Londen ver trekken waar zij in Buckingham-palaco nog voor eenige dagen de gasten van do Koningin van Engeland zullen zijn. Z. M. de Koning zal een collier van f 80.000 en H. M. de Koningin een paar snoeren paarlen als huwelijksgeschenk aan H. M. zuster, Prinses Helena van Wal- deck-Pyrmont geven. Een buitenlandscho juwelier is met deze kleinoodiën in de re sidentie aangekomen. Door don gemeenteraad van Brielle is een voorstel van Mr. De Kanter tot het vormen eener gemengde commissie voor de tot stand brenging eener gemeen schap van Voorne en Putten met den vasten wal, aangenomen. Het bericht omtrent de ver- hooging der rechten voor den vischvorkoop te Gorinchem vereischt eenige aanvulling. Die terhooging strekt nl. ter vervanging van eene andore heffing. Ten dienste der vis- scherij bestaat een vloton voor het gebruik daarvan moet iedere houder van één zegen per seizoen minstens f25’betalen. Thans heeft de raad besloten een tweede vlot te doen aanmaken, opdat de Merwedo gelijktijdig op meer dan eene plaats kunne bevracht worden en voor dat vlot zou gelijk recht dienen geheven te worden. Om nu echter de betaling gelijken tred te doen hou den met de uitkomsten der visschery, laat men voortaan vrij gebruik maken van de vlottenmaar heeft daarentegen de heffing voor de verkochte vischvan 10 tot 12 pet. verhoogd. Onze Nederlandsche landbou wers zullen binnen kort het bezoek ont vangen van eenige voorname grondbezitters en landbouwers uit hét oosten van Enge land, vooral uit Norfolk, met sir Powell Buxton aan het hoofd, die het voornemen hebben, onzen landbouw van nabij gade to slaan en de voornaamste pachthoeven in oogensebouw te nemen. Te Utrecht overleed op 8 de zer in den ouderdom van 76 jaren de heer Jacob Hendrik van Schermbeek, notaris aldaar. Tot aan het laatst van zijn leven was hy met jjver werkzaam, al werden ook zijne vele bezigheden door de associatie met notaris Arentzen aanmerkelijk verlicht. Het aantal der door hem gepasseerde acten bedraagt pl. m. 23 500. De Koning heeft hot voorno men om het paleis op den Kneuterdjjk te 's Hage, dat vroeger door Koning Willem II en later door den overleden Prins van Oranje

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1