uii LTER Zondag 23 April N’. 671. nle M ECHT. LCHINES, y, New-York, ibrüik zijn, heb- bekroningen en HUES Een Lichtstraaltje. s. IK, Weekblad voor Zuid-Holland en Utrecht. Cents |- snts. ERS. i/d Rijn. erdam. (RUIS sis n via alle kwiadup- lid-eukan- vachte lick wonuuum •ge» l^rdijk, line winst kan franco en geeft rantie. BUITENLAND. Overzicht BINNENLAND. SGHOOÏÏHOVEN8CHE COURANT nachines. r een uitetekend mt® van 3 pCt. i conditie der S. W. N. VAN NOOTEN tb Schoonhoven, Uitgeien. KUN AARS. NNEBANK. GROOT. ook voor deeen n in Minerale iede bij l Ac O°., nharen. i en AZIJNEN. N Co. 1 847, et Ineaeeeeren «ld kan zich op kbank voor 100 en f 50, re Agenten ensioen verleend zich noemende en Willik, gew. brie- s, ten bedrage van P: i der tot nu toe Nederland zeer Hoyer. i KOLFF. Schoonhoven. polder _.r oMontijn, ambachtsheer der gemeente Papekop, en tot secretarie de heer G. A. Haentjes Dek ker, burgemeester dier gemeente. Omtrent het vermogen van I wijlen Prins Frederik schrijft de Haagsche t in kisten van rijn van deksel, ding der ledige «nomen, zoodat an zeer geringe k, zjjn te ver- gen van f 1.— fgeleverd en zjjn doch sedert de Prijs der Advertentiën: Van 1 tot 5 regels 0,50. Iedere regel meer 0,10. Groote letters naar plaatsruimte. Inzending francoen uiterlijk tot Zaterdags-voormiddags te 10 uren. Alle binnenlandsche Advertentiënwaarvan de plaatsing 3 maal wordt opgegevenworden slechts 1 maal in rekening gebracht. r zijne heilzame de stofwisseling, ziekelyke zuur- naag- en adem- jestel en op alle mloop en regelt of bjj gedeel- ‘oezigt, VAL, Notaris. *8 Hage. LOOS. Deze Courant wordt geregeld lederen Zaterdag-middag verzonden. II Prjjs: voor Schoonhoven per drie maanden 0,70. Franco per post ij door het gëhoele rijk 0,80. Men kan zich abonneeren bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarder^. ig goed, Indien IL en Rijn) en de genaren in staat rijs te leveren, tnaamde Spuit- hield, openlijk voor uit en maakte er den president-minister een grief van dat hij de bezorgdheid van het Hoogerhuis over de lersche zaken zoo miskend had. Panwil maakt van de hem verleende vrijheid om zjjne familie te bezoeken een bescheiden gebruik. Hij vermijdt alles wat tot eene demonstratie ten zjjne behoeve aanleiding zou kunnen geven, reist in het strengste incognito en is voornemens zich, zoodra zjjn verloftijd om is, zich weer naar de gevangenis te begeven. Het zal een heel waagstuk zijn voorden Czaar van Rusland om zioh in Augustus a. s. als zoodanig te Moskou te doen kronen. Alleen wat er bij de voorbereidende maat regelen het herstel van den Kathedraal en de in gereedheidbrenging der tentoon stellingsterreinen geschiedt, is wel ge schikt om de Keizerljjke familie alle illusie te benemen. Telkens worden personen in hechtenis genomenverdacht van allerlei booze plannen om het kroningsfeest tot een doodenfeest te maken. Nstuurljjk zal de vrees hier wel parten spelen, doch de vrees alleen is genoeg om den feestdag tot een waren beproevingedag te stempelen. De tegenwoordige staatkunde van Rusland is zóó vredelievend behalve tegenover de Joden, die het zwaar te verantwoorden heb ben, vooral in het Zuiden dat de Keizer behoefte gevoelt daarvan binnen kort nog eenmaal door een hooggeplaatst staatsman getuigenis te doen afleggen aan de Hoven te Weenen en te Berlijn. In het dage- Ijjksch leven is men anders wel eens ge woon in de grootste schreeuwers het minst vertrouwen te stellen. Terwijl de Duitsehe Keizer Berlijn ver laat om eenigen tijd te Wiesbaden door te brengen, maakt de Rijkskanselier toebereid selen om naar do hoofdstad terug te keeren, nog voordat de Rijksdag, die den 27en bijeenkomt, zijne vergaderingen opent. Het is wel mogehjk dat hij zich voorstelt zelf de openingsrede uit te spreken, ten einde zoodoende gelegenheid te nebben al dadeljjk zijne fameuse plannen te kunnen aanprijzen. Toch schat men, dat hij niet meer dan 100 stemmen, dus op verre na niet voldoende, voor zjjn lievelingsdenkbeeld, het tabaks monopolie, zal kunnen winnen. Nu de Oostenrijksche regeering met eene nieuwe crediet-aanvrage ter bedwinging van den opstand in Zuid-Dalmatie voor den dag moet komen, blijkt eerst recht wat men te denken heeft van hare vroegere verzeke ring, dat de opstand als geëindigd kon worden beschouwd. Ook thans handhaaft tij die bewering, doch betoogt daarbij de noodzakelijkheid om steeds een sterke troepenmacht in Bosnië en de Herzegowina onder de wapenen te houden, ten einde de rust en de orde aldaar te bewaren. Hoe weinig het Oostenrijksch patronaat 1 aldaar gewenscht wordt, blijkt uit de omstandigheid, dat het grootste gedeelte van de bevolking van Crivoscie op Monte- negrjjnsch grondgebied is uitgeweken en dat Oostenrijk daar evenals elders het kolo nisatie-stelsel wil toepassen, ten einde aldus de toekomstige annexatie dier landstreken mogeljjk te maken. De president-minister van Egypte, Arabi- Bey, brengt de boel daar danig in de war. Na eerst, op grond eener beweerde samen zwering tegen zjjn leven, tal van rustige ingezetenen van hun vrijheid te hebben be roofd, en tot eene beweging te hebben aan leiding gegeven, die veel op een opstand begint te geljjken, geeft hij nu voor dat men het booze plan koesterde om de oude Khedive weder op den troon te plaatsen. Daar onder de inhechtenis genomenen ook een paar Europeesche ambtenaren zjjn konden Engeland en Frankrjjk wel eens den tijd gekomen achten om handelend tusschea beide te treden. De oppositie tegen de nieuwe schoolwet waarin het beginsel van leerplicht is neer gelegd in Frankr^k duurt nog voort. Verschillende burgemeesters weigeren de nieuwe wet op de gebruikeljjke wijze af te kondigendoch de regeering neemt krach tige maatregelen om de onwilligen tot on derwerping te dwingen. Gambetta’s toeleg om door middel van geld meester te worden van de pers is mis lukt en sommige bladen, zooals la France en le National vinden daarin aanleiding om den dictator over zjjn verwaande voornemens duchtig de les te lezen. De noodzakelijkheid om in Ierland stren gere maatregelen te nemen, wordt thansin Engeland door de beide groote partijen gelijkelijk erkend. Lord Salisbury, de leider der oppositie t kwam er in verschillende redevoeringendie hij in den laatsten tijd correspondent van do Zutfensche courant het volgende „Zooals men weet, is de oude Prins over leden zonder testament na te laten. Zelfs in ’s Prinsen naaste omgeving heeft men zich daarover verbaasdwant men meende dat de Prins er prijs op zou stellen zelfs in bjj- zonderheden te regelen hoe met zijn nalaten schap zou worden gehandeld. Dit neemt niet weg dat H. K. H. de Prinses Von Wied er voor gezorgd heeftdat aan de bekende wen- schen van den overledene zooveel mogelijk wordt voldaan. De paleizen in de stad zjjn aan haar toegedeeld en de Prinses heeft on langs haar voornemen te kennen gegeven bjj voortduring eenige maanden van het jaar met haar gemaal in Den Haag door te bren gen. Daarom zal ook het paviljoen teBche- veuingen niet te gelde worden gemaakt. Daarentegen zullen de goederen in Silezië die tot heden niet dan met groot verlies konden worden geëxploiteerdverkocht wor den. Ben ik goed ingelichtdan heeft Prins Frederik van die góederen niet alleen nooit rente gemaaktmaar er zelfs elk jakr tien duizenden moeten bjjleggen. Het is dan ook een publiek geheimdat de Prins op verre na niet zoovele millioenen heeft nagelaten als men had vermoed.” In de vorige woek zijn bjj den IJsel te Oudewater, op last van de directie der IJsel-stoomtramweg-maatschappij de eerste bakens voor de lijn GoudaUtrecht geplaatst, als begin van uitvoering voor den aanleg. Te Arnhem hebben ongeveer dertig tappers on slijters eene vergadering gehouden, teneinde eene vereeniging te stichten, met het doel, „de drankwet in verband met hunne belangen te brengen en eene eerljjke concurrentie, met het oog op de hoogere lasten, hun bij deze wet opge legd, mogeljjk te maken.” Z. M. he'eft benoemd tot hoog heemraden van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard P. Van ’t Hoff Stolk en A. Hoogendjjk Corneliszoontot hoog heemraad van het hoogheemraadschap van den Lekdijk Benedendams en van den IJseldam jhr. H. C. J. Barchman Waytiers van Vliet; tot hoogheemraad van het Grootwaterschap van Woerden G. H. L. Baron van Boetzelaer. Z. M. heeft pen aan A. Van der Wilk, schrijvende A. Van dor vengaarder te Noordeloos, ten f33 's jaars. Door den Raad van State (af- deeling geschillen van bestuur) zjjn behan deld de beroepen van: den gemeenteraad van Hardinxveld tegen een besluit van Gedep. Staten van Zuid- Holland, die hunne goedkeuring hebben onthouden aan de gemeente-begrooting voor 1882, ter zake van de daarop gebrachte crediet-subsidie voor het burgerljjk armbe stuur. Rapporteur de Staatsraad De Vries. De burgemeester van Hardinxveld licht het beroep toe en beantwoordt verschillende vragen, hem door den Raad gedaan; P. Metz c. 8., ingelanden van den polder de drooggemaakte „Putten” onder Wad- dinxveen van een besluit van Gedep. Staten van Zuid-Holland, waarbjj is afgewezen hun verzoek om vernietiging van een be sluit der vergadering van ingelanden, om trent de bemaling van dien polder. Rap porteur, de Staatsraad Verniers Van der Loeff. De heeren Metz, Van der Dreggen en Duynstee hebben daarbjj het woord ge voerd, hetzij tot toelichting, hetzij tot be strijding van het beroep en tot beantwoor ding van verschillende vragen door de leden van den Raad tot hen gericht. Naar men verneemt, is een nieuw wetsontwerp tot regeling der grens scheiding tusechen Amsterdam en Nieuwer- Amstel in bewerking. De Commissaris des Konings in Zuid-Holland heeft bepaald, dat de afle vering van de bij de nationale militie voor de lichting van dit jaar in te Ijjven man schappen zal geschieden te ’s-Gravenhage op 3 Mei, Delft 4 Mei, Rotterdam 12 en 13 Mei, Schiedam 10 Mei, Leiden 15 Mei en Dordrecht 8 Mei. Tot schout van den Papekop is gekozen de heer J. A. Oppervlakkig beschouwd, gaat het ons vaderland zoo heel slecht niet. De belastingen brengen boven t op, en deze vermeerdering is niet toe te schrijven aan hoogere bate door den accjjns op gedistilleerd afgeworpenintegendeel schjjnt deze, waarschijnlijk in verband met de invoering der drankwet, een dalende beweging te volgen. Voor landbouw en veeteelt zyn de vooruitzichten gunstig, al ziet men ook hier en daar huurders van boerderijen voor de hooge pachten bezwij ken en een uitweg zoeken naar het >land van belofte” dat Noord-Amerika heet. Het vervoerwezen breidt zich van jaar tot jaar uitbet net van spoor- en tramwegen wordt van lieverlede dichter, en steeds kleiner wordt het aantal streken waar het zoo ten eenenmale ontbreekt aan ondernemingsgeest en streven naar gemeenschappelijk overleg, dat men er nog altijd van de groote ver bindingswegen bljjft geïsoleerd. Ook de handel bevindt zich in gunstigen toestand; de statistiek van uit- en invoer wyst op klimmende cyfers, al wordt Ook het tran sito verkeer gedrukt door de belemmerin gen door het tarief onzer oostelyke buren in het leven geroepen. Alleen de nijverheid heeft reden tot klagen, inzonderheid in die takken voor welke afnemers in het buiten land onmisbaar zyn. Zoo zien we in Til burg de fabrikanten van wollen goederen hun inrichtingen de een na de andere over de grenzen verplaatsenomdat zy niet by machte zyn de concui rentie met de hooge, door Duitschland geheven inkomende rech ten vol te houden. Over het algemeen genomen hebben we dus reden tot tevredenheid. Voeg daarbij dat de volksgeest geen van die betreurens- waardige afwykingen vertoont, die elders worden opgemerkt; nihilisme is hier onbe kend vervolging van niet christenen be schouwen we ais een gruwel waaraan onze natie zich wel nimmer zal schuldig ma ken, sociahl democratie heeft beproefd zich naar hier over te planten, maar ge voelt zich onder onze werkelijk vrijzinnige Staatsinstellingen minder goed thuis. Werk stakingen en andere oproerige arbeiders bewegingen, gelijk Frankrijk, Spanje en Italië nu en dan aanbieden, laten zich ten onzent slechts sporadisch en in zeer lichten graad zien. Ons volk heeft achting voor zyn Vorst, al behoeft deze niet, zooals de Koning van Pruisen, zyn «rechten” en die van zyn geslacht in herinnering te brengen, teneinde aan de voorstanders van de vrij zinnige richting het zwijgen op te leggen. We hebben al deze dingen eens vluchtig voor de aandacht gebracht, teneinde niet van ondankbaarheid beschuldigd te worden indien we ook de keerzyde der medaille blootleggen. Het is geen miskenning van voorrechten die we genieten, indien we ernstig waarschuwen tegen een al te roos kleurige opvatting van den hedendaagschen toestanddie zeer dikwyls het gevolg moet worden van oppervlakkige waarneming. Wie een weinig dieper doordringt, feiten en verschijnselen aan een ernstig onderzoek onderwerpt, komt spoedig genoeg tot de overtuiging dat een opwekking tot waak zaamheid en eensgezindheid niet geheel overbodig mag genoemd worden. Werkelyke of schijnbare maatschappelijke welvaart kan, tydelyk althans, zeer goed samengaan met verslapping op Staatkundig gebied. In de achttiende eeuw heeft ons vaderland onder zulk gelyktydig voorkomen van tegenstrijdige omstandigheden de lang durige periode van rust na den vrede te Utrecht (1713) doorleefd, en bevond er zich goed by. Doch de reactie liet zich niet wachten. De publieke geest, ingesluimerd in het halfbewust vertrouwen dat de >heeren” wel zorgen zouden voor de dingen van al gemeen belang, werd op onzachte wyze wakker geschud toen het er op aan kwam énergie te toonenen het bleek dat men die niet bezat. De gewichtigste aangele genheden des volks waren slecht behartigd gemis van contróle had tot vei spilling van ’s lands gelden geleiden toen de nood aan den man kwam stonden we weerloos tegen over den buitenlandschen vyand. Een soortgelyke afwezigheid van «open- baren geest”, om een bekende Engelsche uitdrukking door een niet zeer welluidende Nederlandsche te vervangen, kenmerkt bij toeneming ons volksleven. Van een ge zonde ontwikkeling der Staatkundige par tyen, onmisbaar voor de instandhouding der grondwettige Staatsinstellingen, is se dert lang geen sprake meer; kerkelykeop vattingen hebben zich van do Staatkunde meester gemaakten godsdienstige meerlin gen beheerschen alle beschouwingen over honderd dingen die met het kerkgeloof in geenerlei vei band staan. Sedert by verkie zingen de leus: cleiïcaal of anti-clericaal” op den voorgrond werd gesteld, zyn wij hard achteruit gegaan, en dit is veel minder te wyten aan het bezigen van die leuze zelve, dan aan den loop der om standigheden die in zekeren zin er toe dwongen haar te kiezen. De politiek is gedelegeerden uit vrijzinnige kiesvereeni- gingen in de voornaamste gemeenten van Nederland” in haarihpport nedergelegd, samenwerking van >dwe^e> zo° n’et van behoud der consti- alle liberale vere«sÜr7Thwordt verkregen, af erf toe, wanneer Wenschen, die algeaLen gedeeld en met goede redenen omkleed worden, moeten wel weerklank vinden bij de Regeering en door de volksvertegenwoordiging worden gesteund. De Commissie is zoo bescheiden geweest, geen bepaald cyfer aan te geven tot hetwelk tij den census verlaagd wil zienterecht oordeelt zij zulks de taak der Regeering. Deze heeft bij herhaling be loofd, eerlang het belangrijk vraagstuk aan de orde te zullen stellen, moge het hier bedoeld advies haar tot spoed aanmanen. De aangewende poging tot eendrachtig op treden der liberalen in den lande zal dan blyken een lichtstraal te zjjn in den nacht van verslapping en spraakverwarring. als het ware bescherming gaan zoeken in de gelederen der liberalen; en dezen, niet meer een beginselvaste staatkundige party tegenover zien ziende met welke zy zonder eenig gevaar voor het I de raming tutioneele beginselen, ai en toe, wanneer hun program zou zyn afgewerkt, het gezag konden wisselenhielden op de beweeg kracht der hervormingen uit te makendie zy in de dagen van Thorbecke waren ge weest. Al meer en meer ontzonk hun het bewustzyn, dat zy slechts door krachtige samenwerking, door ijverig en gemeenschap pelijk streven naar hetgeen de toepassing der vryzjnnige beginselen kan bevorderen in staat zyn aan hun roeping te voldoen ep wel verre van een party te vormen, met een nauwkeurig omschreven stelsel van ver beteringen op wetgevend gebiedliefst met een organisatie die het haar Hiögelijk maakt aaneengesloten op te tredenvormen zy in onze volksvertegenwoordiging een groep vanjabekwame en achtenswaardige man nen, maar die, ondanks hun ijver en toe wijding, ons geen stap verder .brengen in de gewenschte richting. Het kan niet anders, of deze machte loosheid moet een verlammenden invloed hebben op den volksgeest, moet de onver schilligheid niet slechts van de massa, doch ook van de uitverkorenen wien het is op gelegd den volksvertegenwoordiger zyn man daat uit te reikenin de hand werken. De aanhangers der kerkelyke partyen be schouwen een gang naar de stembus als een plichthun door >het geloof’ opgelegd hun tegenstanders, voor wie die drijfveer niet in werking kan worden gebrachtlaten de dingen hun gang gaan zonder zich er veel om te bekommeren wat uit die ver warring zal voortvloeien. Inmiddels is van onder af de begeerte naar Staatkundige hervorming luider uit gesproken. Echter niet hoofdzakelyk ten einde belangryke politieke vraagstukken t'ot een oplossing te helpen brengen. De man nen van den zoogenaamden vierden stand hebben in de eerste plaats het oog gericht op maatschappelijke verbeteringen; zy ver langen inmenging van den wetgever in de verdeeling van den rykdomdat wil zeggen in de bepaling van het aandeel dat den arbeider toekomt van de vruchten van zyn werk. Zij hechten zich minder aan Staat kundige partyenen met volkomen mis kenning van de waarheid dat het goede ’t welk ons volk geniet toch in elk geval aan de handhaving van liberale beginselen is te danken, bestryden zy in hun verga deringen en geschriften zoowel de vrijzin nigen als de anti-liberalen. Zy vragen al gemeen stemrecht, niet met het doel om aan een der bestaande partijen door hun stem kracht by te zetten, maar tot het vormen eener nieuwe, die zich uitsluitend zal hebben bezig te houden met economische vraagstukken, als daar zijn regeling van werktyd, toezicht op werkplaatsen, instel ling van werklieden-pensioenen, enz. Hel ontstaan en aanwakkeren der arbei dersbeweging kan, by de.algemeene ver slapping, als een verblijdend verschijnsel worden beschouwd, doch onder de tegen woordige omstandigheden wordt er de ver warring slechts te grooter door. Immers men kan in beginsel het algemeen stemrecht zyn toegedaan, zonder evenwel de gevaren over het hoofd te zien waaraan een plot selinge en onvoorbereide invoering het land zou blootstellen. De roeping der liberale party is het, de grondwettige beginselen te handhaven en die meer en meer te doen doordringen; en als zij nu overtuigd is dat diezelfde beginselen terstond een heiligen aanval te verduren zouden hebben als de stembus voor alleman werd opengestelden de gegronde vrees koesteren moet dat onze Staatsinstellingen dien eersten schok niet zouden weerstaan, dan is het haar plicht dien eisch af te wyzen, onder voorbehoud al het mogelyke te doen om in de toe komst de vervulling mogelyk te maken. Daarby heeft zy niet slechts te rekenen met hetgeen in het afgetrokkene wenschelijk zou zyn, maar alleen met hetgeen bereikbaar is. Natuurlyk is uitbreiding der kiesbe voegdheid de eerste stap om tot een ge zonder toestand te geraken; en als het nu vast staat, dat het op dit oogenblik on- doenlyk is, de Grondwet zoodanig gewijzigd te krijgen dat we een beteren maatstaf voor kiesbevoegdheid erlangen dan de census aanbiedt, dan lest alleen een antwoord te zoeken op de vraag: Welke verbete ringen in het kiesrecht zyn binnen de gren zen der Grondwet bereikbaar? Van de liberale kiesvereenigingen in eenige groote gemeenten van ons land is het ini tiatief uitgegaan om op deze vraag een voors hands bevredigend antwoord te verkrygen. In een rapport, gezamenlijk door haar uit gebracht, is duidelyk aangetoond dat er geen andere uitweg bestaat dan verlaging van den census in die gemeenten waar hy het hoogst is, terwijl tevens is aanbevolen het stelsel van vaste kiesdistricten en van evenredige vertegenwoordiging, zoodat ook de stemmen door de minderheden uitgebracht, niet ver loren gaan. Zeer wenschelyk komt het ons voor, dat op de grondslagen door de «Commissie van Het tijdstip van vertrek van HH. MM. den Koning en de Koningin naar Engeland is thans geregeld als volgt: Woensdag 26 April a. s. zullen HH. MM. met gevolg de residentie verlatendes na middags circa drie urenmeteen extra»trein van de Holl. Spoorwegmaatschappijwelke de koninklijke reizigers rechtstreeks naar Vlissingen zal brengen. Zr. Ms. raderstoom- schip „De Valk”, aldaar ter reede liggende, zal HH. MM. naar Queensborough vervoeren. Het is nog onzeker of, na landing in de Engelsche havende reis naar Londen per boot of per spoor zal worden vervolgd. Onmiddellyk na aankomst in de Engelsche hoofdstad zal Z. M. de Koning in de Orde van den Kouseband worden verheven. De jeugdige prinses Wilhelmina zal daags na het vertrek van Hds. oudersdoor Haar gouvernante naar het Loo worden begeleid. HH. MM. zullen van Londen rechtstreeks naar het Loo terugkeeren. De gemeenteraad van de City van Londen heeft besloten den Koning der Nederlanden tijdens Zijn aanstaand verblijf te Londen een wel kóm st-adres in een gouden cassette te overhandigen. Ter eere van het Nederlandsche Vorstenpaar zal een feest in Guildhall worden gegeven waarvan de kos ten op 2000 pSt. worden geraamd. Bij die gelegenheid zal het adres plechtig overhan digd worden. Aan Z. M. den Koning der Ne derlanden zal het eereburgersohap van Lon den worden aangeboden. De harddraverij-vereeniging is als rechtspersoon erkend, met den zetel te Amsterdam. De wedrennen te Bussum zullen dit jaar plaats hebben op 3 en 5 Au gustus. In Juni e. k. zullen vermoedelijk door de vereeniging wedrennen worden uit geschreven te Nijmegen. De heer T. B. Reijers, groot handelaar in granen en steenkolen te N megen, is bij vonnis van 13 dezer door arr. rechtbank te Arnhem in staat v faillissement verklaard. De omstandighe den, waaruit dit faillissement is voortgevloeid, hielden de gemoederen sedert geruimen tjjd bezig. De heer R. nl. stond sedert eenige jaren met de kassiersfirma Van Alphen Co. te Arnhem in rekeningcourant en genoot groot vertrouwen. Voor eenige dagen nu weigerde de firma Van A. verder crediet aan den heer R. en verlangde afrekening. De heer R. was daartoe terstond bereid; daar hij in de stellige meening was nog ongeveer f16.000 van de firma Van A. te goed te hebben; doch tot zijne grootever bazing kwam de firma Van A. nu m®t eene tegenvordering van niet minder dan ruim f190.000, die de heer R. evenwel ontkende schuldig te zijn, waarom hij de voldoening weigerde. Het gevolg was dat eenige exploiten over en weder werden gewisseld. De firma Van A. liet daarop al zeer spoedig f80.000 op hare vordering vallen, doch bleef pertinent aan dringen op betaling van het overige bedrag. Beide partijen raadpleegden nu onderschei dene rechtsgeleerden, die evenwel de zaak niet tot klaarheid vermochten te brengen. Teneinde uit de moeielijkheid te geraken, bleef den heer R. geen ander middel over, dan zich failliet te doen verklaren. De curatoren zullen thans deze duistere ge schiedenis hebben op te helderen. De zaak baart te meer opzien, omdat de boekhouder der firma Van A. ook boek houder was bij den heer R. G. P. N, - Maandag zyn door den hove nier Jacobus Krijger te Naaldwijk de eerste nieuwe aardappelen van den kouden grond aan HH. MM. den Koning en de Koningin aangeboden. De Commissaris van Politie te Gorinchem waarschuwt een ieder tegen het koopen van zoogenaamde Chinaas-appe- lenwaarmede van elders komende kooplie den de markt alhier bezoeken, daar gebleken isdat die Chinaas-appelen eigenlijk Oranje appelen zijn en niet voor gewoon gebruik geschikt. Door de Arr.-Reohtbank te Rotterdam werden 11. Dinsdag veroordeeld: G. D., koopman te Moordrecht, beklaagd van moedw. mishandeling van den land bouwer Radder aldaar, tot 8 dagen gev. cell. T. D., landbouwer te Nieuwerkerk IJsel, beklaagd van moedw. mishandel tot 8 dagen gev. cell. Vervolgens stonden terecht: D. R. en P. M., arbeiders te Ouderkerk a/d IJsel, beklaagd van beleodiging met bedreiging van bedienende beambten in functie te Gouderak. Eisch 2 boeten van f 25 en f 8 of subsidiair 5 dagen en 1 dag gev. voor iedere boete voor ieder derbekl. Mr. Reesema Jr. trad op als verdediger voor bovenst, beklaagden, aanvoerende dat de veldwachter te Gouderak door te veel dienstyver aanleiding tot de feiten geweest was. Over 8 dagen uitspraak. Men schrijft ons: De zalmzegenvisscherij „Licht tevreden”, die onlangs van Jaarsveld naar Lexmond verplaatst is, zal weldra hare werkzaam heden moeten staken, indien de vangst niet spoedig verbetert.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1882 | | pagina 1